U c H 1{ A l. A Nr Xxx/lbq/gz Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 23

Transkrypt

U c H 1{ A l. A Nr Xxx/lbq/gz Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 23
U c H 1{ A l. A Nr Xxx/lbq/gz
w Jqdr zejowie
R a d y Mi e j skiej
z d n i a 23 lÍstoPada 1992 r oku
w sprawie wyboru uzupetniajqcego czzonków Kolegium do spraw
Viykroczeít przy Sqdzle ReJonowymw Jqdrzejowie'
N a p o d .sta wie ar t.617 i 9 ustawy z dnia 2O maja 1971 f.
o u s t r o j u ko l e g i ó w d o spr aw wykr oczen /Dz.U.Nr 12 poz.1' 18 zm i ar r y :
16
z 1 9 7 2 r . D z . U . l t r r 4 9 p o z . 3 1 2 r z 1 9 7 4N r 2 4 p o z c 1 4 7 r z 1 9 7 5 r . N r
poz.g1 , z 1982 r; Nr 45 poz.2i| ,z 1989 r.Nr 35 poz.192rz 1990 r.
Nr 4l poz.2J1rz 1gg1 r. Nr f2 poz.131 /naaa l'iiejska w Jqdrzejowie
u c h w a l-a ,co n a stE P u j e :
siq
$ l .l Jw zg l q d n i a jqc wynlki tajnego gZosowania wybier a
na cz? onków Kolegium do Spraw i'íykroczen ptzy Sqdzie Rejonowym
r ¡ / J q d .rze j o w i e n a o kre s kadencji tego Kolegiur n nastqpuiEce os oby :
StqPieú Smorqg'
l.Violettq
2.Dorotq Barant
l.Jerzego Smackiego.
Iliejskiei
R ady
$ 2 .'l ,yko n a n i e uchwaly por ucza siq Pr zewodniczacemu
w J e d r z ej o r r ' i e .
i
3 . T J c h v ¡ a 1 aw c h o d z i w 2 y c i e z d n i e n p o w z i q c i a '
FrzetvoCnicz.VPY
i.ad.y "ie js V/17'*
/./,
m^
1fr2 LarO
Jqdrzejowie

Podobne dokumenty