zał. nr 9

Transkrypt

zał. nr 9
"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski
12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6
KOSZTORYS INWESTORSKI
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
:
Remont dachu na budynku szkoły
12-200 Pisz, Łupki
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
12-200 Pisz, Łupki
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
inŜ. Tadeusz Chrzanowski
Ceny średnie Sekocenbud III kwartał 2005, ceny producentów i dostawców, ceny z rynku lokalnego
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Koszty zakupu [Kz] ................................................
Zysk [Z] ..................................................................
VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
%
%
%
%
:
:
:
R, S
Mbezp
R+Kp(R), S+Kp(S)
Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
zł
zł
zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp.
Podstawa wyceny
1
2
Opis
Jedn. miary
3
ROBOTY REMONTOWE DACHU
KNR 4-01 0511- Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających m2
03
sie do uŜytku
KNR 4-01 0535- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
m2
08
okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się
do uŜytku
3 KNR 4-01 0535- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m
d.1 04
4 Wycena własna Koszt utylizacji eternitu
m3
d.1
5 Wycena indywi- Rozebranie konstrukcji oken dachowych
szt
d.1 dualna
6 KNR 0-15 0526- Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie kons- m
d.1 01
trukcji nośnej
7 KNR 0-15 0526- Osadzenie okien w połaci dachowej
szt
d.1 02
8 KNR-W 2-02
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
szt
d.1 1016-07
9 KNR 2-02 0501- Pokrycie dachów papą na podłoŜu drewnianym jednom2
d.1 01
warstwowo
10 KNR-W 2-02
Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozsta- m2
d.1 0410-02
wie do 16 cm z tarcicy nasyconej
11 KNR AT-09
Łacenie - rozstaw łat 40 cm- kontrłaty
m2
d.1 0101-06
analogia
12 KNR 2-02 0504- Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna
m2
d.1 02
13 NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1 0541-01
rozwinięciu do 25 cm
14 NNRNKB 202 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1 0541-02
rozwinięciu ponad 25 cm
15 KNR-W 2-02
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaŜ z goto- m
d.1 0522-02
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy
analogia
z cynku- z blachy powlekanej
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
1
1
d.1
2
d.1
Słownie:
-2-
Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14059 dla Nieruchomości Tadeusz Chrzanowski
4
Ilość
Cena
zł
5
6
645.100
179.820
78.300
19.353
2.000
16.000
4.000
1.000
645.100
645.100
645.100
645.100
24.500
78.300
78.300
Wartość
zł
(5 x 6)
7

Podobne dokumenty