Formularz ofertowy OFERTA ZŁOŻONA DO ZAPYTANIA

Transkrypt

Formularz ofertowy OFERTA ZŁOŻONA DO ZAPYTANIA
Formularz ofertowy
OFERTA ZŁOŻONA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na dostawę urządzeń mobilnych GPS z oprogramowaniem GIS
I. Oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Firmy/
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
II. Cena:
Lp
Przedmiot zamówienia
Cena jednostkowa
(zł, brutto)
Ilość
1.
Palmtop PDA z GPS: Trimble
Juno 3B
2 szt.
2.
Oprogramowanie tMap ver. 3.0
2 szt.
Razem (zł,
brutto)
Suma:
III. Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania;
............................................................................., dnia ............................................................
(pieczęć, podpis) 

Podobne dokumenty