Defibrylator – 2 szt - bip

Transkrypt

Defibrylator – 2 szt - bip
Załącznik nr 10 do przetargu nieograniczonego nr 18/2014
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 2
Zadanie nr 6 - Defibrylator – szt.1
Model…………………………………………..
Producent……………………………………….
Rok produkcji……………………………………
Kraj pochodzenia………………………………...
Defibrylator dwufazowy
Lp.
Parametry wymagane
Warunek
1
Defibrylator dwufazowy (defibrylacja, kardiowersja,
TAK
2
EKG/Resp, SpO2, ciśnienie nieinwazyjne)
Rok produkcji: 2014
TAK
3
Defibrylacja dorosłych i dzieci
TAK
4
Dwufazowa fala defibrylacji
TAK
5
Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J
TAK
6
Energia dostępna na min. 19 poziomach
TAK
7
Czas ładowania do pełnej energii < 9 sek.
TAK
8
Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki
zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)
Możliwość wyjkonania kardiowersji także bez kabla ekg
(wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek
twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość
wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3
żyłowego
Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT
z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorszej niż
640 x 480 pikseli
Oprogramowanie w języku polskim
9
10
11
12
13
14
15
Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora
wewnętrznego.
Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania
pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji
maksymalną energią z zasilania akumulatorowego.
Nieograniczone w czasie monitorowanie i
nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania
sieciowego.
Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi
parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp,
SpO2, ciśnienie nieinwazyjne, rejestrator) wraz z
akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych
poniżej 7 kg
Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na
papierze termicznym o szerokości ≥ 50 mm.
Wyposażenie do rejestratora:
2 rolki papieru termicznego
EKG
Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3
odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną
obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl,
aVf).
Możliwość monitorowania także odprowadzenia
przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego
Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1;
x2; x4
Możliwość ustawienia przez użytkownika granic
alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie
pomiarowym min. od 15 do 300 u./min.
Wyposażenie: kabel ekg 3 żyłowy
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Potwierdzenie warunku
wraz z opisem
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min.
5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z
alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s
Pomiar saturacji krwi (SpO2) także przy niskiej perfuzji
oraz w sytuacji artefaktów ruchowe w technologii
Nellcor OxiMax w zakresie min. od 1 do 100 %
Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na
ekranie
Możliwość ustawienia przez użytkownika granic
alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie
pomiarowym min. od 1 do 100% dla saturacji i min. od
20 do 300/min dla pulsu obwodowego.
Wyposażenie: czujnik wielorazowy typu klips na palec
wraz z przedłużaczem
Pomiar ciśnienia metoda nieinwazyjną
Pomiar na żądanie i automatyczny w zakresie min. od 1
minuty do 240 minut
Zakres pomiarowy min. 20 – 260 mmHg
Pomiar i jednoczesna prezentacja wartości skurczowej,
rozkurczowej i średniej
Wyposażenie: 2 mankiety dla dorosłych i wężyk
Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich
zawieszania i wyłączania
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg, fali
oddechu, fali saturacji oraz wartości ciśnień z ostatnich
min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń
defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na
kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika
Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji
testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem
wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester
wbudowany w defibrylator)
Funkcja autotestu (urządzenie o ustawionej przez
użytkownika godzinie załącza się, testuje i drukuje
raport z autotestu i następnie się wyłącza).
Wózek pod defibrylator z szufladą na akcesoria, na 4
kołach z blokadą min. 2 kół
Możliwość rozbudowy o defibrylację półautomatyczną
AED i stymulację przezskórną
Sprzęt zastępczy w przypadku napraw gwarancyjnych ,
przy naprawach pow. 72 h.
Serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze
Gwarancja min. 24 miesiące
Przeglądy bezpłatne w okresie gwarancji zgodnie z
zaleceniami producenta oraz na zakończenie okresu
gwarancji (podać ilość przeglądów w skali roku
kalendarzowego)
Certyfikat CE/Deklaracja Zgodności
30
Wykaz materiałów zużywalnych
31
32
Lokalizacja serwisu-podać listę punktów najbliżej
miejsca montażowego
Instrukcja w języku polskim
Bezpłatne uruchomienie, montaż oraz szkolenie
personelu poświadczone zaświadczeniem
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
(podać jeśli
dotyczy)
TAK
Podać
TAK
TAK
Uwaga:
Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Parametry i wartości wymagane” są wymogiem granicznym.
Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również
wymogiem granicznym.
Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia. Do oferty należy załączyć materiały informacyjne np. katalog potwierdzające
spełnienie wymagań opisanych w SIWZ.
Zamawiający wymaga gotowości do zademonstrowania sprzętu w swojej siedzibie w terminie 7 dni od
wezwania w celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych w SIWZ.
Oferent gwarantuje niniejszym, że urządzenie jest nowe, kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania
zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów (poza materiałami
eksploatacyjnymi).
……………………………….
Miejscowość, data
……………………………..
Podpis, pieczęć oferenta