Document 1767

Komentarze

Transkrypt

Document 1767
7977sp-p01-02.fm
Page 1
Tuesday, April 26, 2005
9:46 PM
En la ilustración se muestra el modelo SC-HT535.
Na rysunku przedstawiono model SC-HT535.
Na obrázku je model SC-HT535.
Instrucciones de funcionamiento
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Sistema DVD de cine en casa
Zestaw kina domowego z
odtwarzaczem DVD
Systém zvuku domácího kina s DVD
pâehrávaçem
Model No.
SC-HT535/SC-HT845/
SC-HT885
Exploración progresiva
avanzada
página
8
página
11
página
24
strona
8
strona
11
strona
24
strana
8
strana
11
strana
24
Proporciona una imagen más nítida y definida.
Compatible con varios
formatos de soporte
DVD-RAM, DVD-Audio, DVD-Video, DivX y mas.
Efecto de sonido de alto
rendimiento
Control de campo acústico (SFC), refuerzo de
graves y más.
Zaawansowane skanowanie
progresywne
Zapewnia ostrzejszy i pozbawiony zakłóceń obraz.
Zgodny z wieloma różnymi
formatami nośników
DVD-RAM, DVD-Audio, DVD-Video, DivX i inne.
Número de región/Kod regionalny/Číslo regionu
El reproductor reproducirá discos DVD-Vídeo que estén marcados con
etiquetas que tengan el número de región “2” o “ALL”.
Wysokiej jakości efekty
dźwiękowe
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z kodem „2” lub oznaczeniem
„ALL” na naklejce.
Funkcje kontroli pola dźwiękowego (SFC),
wzmocnienia tonów niskich i inne.
Přehrávač přehrává disky DVD-Video označené štítky s číslem regionu
„2“ nebo „ALL“.
Pokročilé progresivní snímání
Ejemplo/Przykład/Příklad:
2
ALL
2
3
Poskytuje plynulejší a ostřejší obraz.
5
Kompatibilní s širokou řadou
formátů médií
DVD-RAM, DVD-Audio, DVD-Video, DivX a další.
Vysoce výkonné zvukové efekty
Digitální řízení zvukového pole (SFC),
Optimalizace basů a více.
E
RQT7977-E
7977po-p02.fm Page 2 Wednesday, April 27, 2005
9:23 AM
Szanowny Nabywco
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi, aby jak najlepiej
wykorzystać to urządzenie i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.
Przed uruchomieniem sprzętu prosimy o dokładne
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Prosimy o
zachowanie niniejszej instrukcji obsługi.
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie oryginalnej
publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
[HT535]: wskazuje funkcje dotyczące tylko modelu SC-HT535.
[HT845]: tylko modelu SC-HT845.
[HT885]: tylko modelu SC-HT885.
≥Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli: SC-HT535,
SC-HT845 i SC-HT885.
≥Jeżeli nie podano inaczej, rysunki w instrukcji obsługi
przedstawiają model SC-HT535.
≥W instrukcji obsługi opisano głównie czynności
wykonywane z poziomu pilota, można je jednak wykonać
z poziomu urządzenia głównego, jeżeli znajdujące się tam
przyciski są takie same.
Zestaw
SC-HT535
SC-HT845
SC-HT885
Urządzenie główne
SA-HT535
SA-HT845
SA-HT885
Głośniki przednie
SB-FS535
SB-FS840
SB-FS930
Głośnik centralny
SB-PC535
SB-PC840
SB-PC930
Głośniki dookólne
SB-FS536
SB-FS841
SB-FS880
Głośnik superniskotonowy aktywny
SB-WA535
SB-WA845
SB-WA885
UWAGA!
W TYM URZÀDZENIU ZNAJDUJE SIÈ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIË OPISANE, LUB
POSTÈPOWANIE W SPOSÓB NIE PRZEWIDZIANY W
INSTRUKCJI OBSÌUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM
NAØWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA.
PROSIMY NIE OTWIERAÃ OBUDOWY I NIE DOKONYWAÃ
NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIERZYÃ
NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
To urzàdzenie moëe odbieraã zakìócenia wywoìane uëyciem telefonu
komórkowego. Jeëeli takie zakìócenia wystàpià, wskazane jest
zwièkszenie odlegìoøci pomièdzy urzàdzeniem a telefonem komórkowym.
Sprzèt powinien zostaã umieszczony w pobliëu gniazda
øciennego, a wtyczka zasilania sieciowego powinna byã ìatwo
dostèpna na wypadek wystàpienia trudnoøci.
URZÀDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UËYWANIA W
KLIMACIE UMIARKOWANYM.
OSTRZEËENIE:
ABY OGRANICZYÃ NIEBEZPIECZEÆSTWO POËARU,
PORAËENIA PRÀDEM LUB USZKODZENIA URZÀDZENIA, NIE
NALEËY WYSTAWIAÃ URZÀDZENIA NA DZIAÌANIE DESZCZU,
WILGOCI, KAPANIE LUB ZACHLAPANIE; PONADTO NA
URZÀDZENIU NIE NALEËY USTAWIAÃ ËADNYCH NACZYÆ
ZAWIERAJÀCYCH PÌYNY, TAKICH JAK WAZONY.
Środki bezpieczeństwa
UWAGA!
≥NINIEJSZEGO URZÀDZENIA NIE NALEËY INSTALOWAÃ
LUB UMIESZCZAÃ W SZAFCE NA KSIÀËKI, ZABUDOWANEJ
SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI, W
CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEËY SIÈ
UPEWNIÃ, ËE ZASÌONY I INNE MATERIAÌY NIE
ZASÌANIAJÀ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH TAK, ABY
ZAPOBIEC RYZYKU PORAËENIA PRÀDEM LUB POËARU W
WYNIKU PRZEGRZANIA.
≥NIE ZASÌANIAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZÀDZENIA GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASÌONAMI I
PODOBNYMI PRZEDMIOTAMI.
≥NIE UMIESZCZAJ NA URZÀDZENIU ŒRÓDEÌ
OTWARTEGO OGNIA, TAKICH JAK ZAPALONE ØWIECE.
≥POZBYWAJ SIÈ ZUËYTYCH BATERII W SPOSÓB NIE
ZAGRAËAJÀCY ØRODOWISKU NATURALNEMU.
(Wewnątrz urządzenia)
(Ściana tylna urządzenia)
Środki bezpieczeństwa
Ustawienie urządzenia
Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni, z dala od miejsc
bezpośrednio nasłonecznionych, w których panuje wysoka temperatura, duża
wilgotność lub występują nadmierne drgania. Takie warunki mogą uszkodzić
obudowę i inne części, skracając w ten sposób czas pracy urządzenia.
Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
Napięcie
Nie wolno stosować źródeł zasilania o wysokim napięciu. Można w ten
sposób doprowadzić do przeciążenia urządzenia i spowodować pożar.
Nie wolno stosować zasilania prądem stałym. Przed
podłączeniem urządzenia do zasilania na statku lub w innym
miejscu, gdzie stosowane jest zasilanie prądem stałym, należy
sprawdzić dokładnie parametry źródła zasilania.
Ochrona przewodu zasilającego
RQT7977
2
36
Należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest dobrze podłączony i
czy nie jest uszkodzony. Złe podłączenie lub uszkodzenie przewodu
może być przyczyną pożaru lub prądem elektrycznym. Nie wolno
ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
Przy odłączaniu przewodu należy chwycić mocno za wtyczkę.
Ciągnięcie za przewód grozi prądem elektrycznym.
Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Grozi to prądem elektrycznym.
Obce przedmioty i substancje
Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się
metalowe przedmioty. Mogą one być przyczyną prądem
elektrycznym lub nieprawidłowej pracy urządzenia.
Należy uważać, aby do środka urządzenia nie dostały się substancje
płynne. Mogą one być przyczyną prądem elektrycznym lub nieprawidłowej
pracy urządzenia. Jeżeli do tego dojdzie, należy natychmiast odłączyć
urządzenie od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą.
Nie wolno rozpylać na powierzchnię urządzenia lub do jego wnętrza
środków owadobójczych. Zawierają one bowiem palne gazy, które
mogą zapalić się, jeżeli środek dostanie się do wnętrza urządzenia.
Naprawa
Użytkownik nie powinien podejmować się naprawy urządzenia na własną
rękę. Jeżeli dźwięk jest przerywany, wskaźniki przestały świecić, pojawi się
dym lub wystąpi problem, który nie został omówiony w niniejszej instrukcji,
należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym. W przypadku napraw, demontażu
lub przeróbek wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, może dojść
do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
Czas eksploatacji urządzenia można wydłużyć odłączając je od
zasilania, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
7977po.book
Page 3
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie i zidentyfikowanie dostarczonych elementów wyposażenia.
∏ 1 pilot
[HT535] (EUR7722XH0)
[HT845] [HT885]
(EUR7722XC0)
∏ 1 antena wewnętrzna FM
∏ 1 przewód zasilający
∏ [HT535] 2 rurki (A)
∏ [HT845] 2 podstawy
[HT885] 4 podstawy
∏ [HT535] 2 rurki (B)
∏ [HT535] 2 podstawy
∏ [HT845] 4 długie śruby
[HT885] 8 długich śrub
∏ [HT535] 4 śruby z podkładkami
∏ [HT845] 4 krótkie śruby
[HT885] 8 krótkich śrub
∏ 2 baterie do pilota
∏ 1 arkusz nalepek na kable
głośnikowe
∏ 1 kabel wideo
∏ [HT535] 4 małe śrubki
∏ 1 kabel połączeniowy
zestawu
∏ 1 antena ramowa AM
∏ kable głośnikowe
[HT535] [HT845]
1kkabel krótki
2kkable długie
[HT885]
1kkabel krótki
∏ rurki
[HT845]
2krurki
∏ [HT535] 4 śruby do obejm
∏ [HT535] 2 obejmy
[HT885]
2krurki z krótkim kablem
2krurki z długim kablem
∏ [HT535] 1 arkusz gumowych
podkładek
Czynności wstępne
Środki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Prosta instalacja
PUNKT 1 Montaż głośników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PUNKT 2 Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PUNKT 3 Podłączenie głośników do głośnika
superniskotonowego . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PUNKT 4 Podłączenia sygnału wideo . . . . . . . . . . . . 8
PUNKT 5 Podłączenie radia i zestawu stereo . . . . . 9
PUNKT 6 Pilot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PUNKT 7 QUICK SETUP (SZYBKA KONFIGURACJA) . . 10
Elementy sterujące – przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Płyty, które można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Obsługa płyt
Podstawowe operacje odtwarzania . . . . . . . . . . . . 12
Korzystanie z urządzenia głównego/Korzystanie z pilota
Wygodne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Wyświetlanie stopnia zaawansowania operacji odtwarzania
(QUICK OSD)/Przeglądanie tytułów do odtworzenia
(ADVANCED DISC REVIEW)/Szybka powtórka/
Przeskok o 30 sekund do przodu/Zmiana wartości zbliżenia/
Zmiana ścieżek dźwiękowych/Zmiana napisów/Wybór ujęcia
kamery oraz obrót zdjęcia/przejście do kolejnego zdjęcia/
Zmiana prędkości odtwarzania/Odtwarzanie wielokrotne/
Odtwarzanie wszystkich grup, zaprogramowane i losowe
Wyposażenie/Spis treści
Spis treści
Korzystanie z menu nawigacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odtwarzanie płyt z danymi/Odtwarzanie od zaznaczonego
utworu na płycie CD/Odtwarzanie płyt HighMATTM/
Odtwarzanie płyt RAM/DVD-RW (DVD-VR)
Korzystanie z menu ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Menu główne/Other Settings (Inne ustawienia)
Zmiana ustawień odtwarzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmiana czasu opóźnienia (Speaker Settings)
Inne czynności
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programowanie automatyczne/
Wybór zaprogramowanych kanałów/Strojenie ręczne/
Informacje nadawane w systemie RDS/
Podłączenie dodatkowej anteny
Pole dźwiękowe i jakość dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kontrola pola dźwiękowego/Super Surround/
Skupienie dźwięku w środku/Dolby Pro Logic II/
Miksowanie kanałów/Wzmacnianie brzmienia tonów niskich/
Poziom głośnika superniskotonowego/
Regulacja poziomu głośników
Obsługa innych urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obsługa odbiornika telewizyjnego i magnetowidu/
Obsługa magnetofonu ([HT845] [HT885])
Inne przydatne funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Timer zasypiania/Wyciszanie/Korzystanie ze słuchawek
Wyjaśniena
Inne opcje ustawienia głośników . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o materiałach w formacie DivX VOD . . . . .
Zasady obchodzenia się z płytami . . . . . . . . . . . . . . . .
Słownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista kodów języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
30
30
31
32
34
RQT7977
3
37
7977po.book
Page 4
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Prosta instalacja
1
Znajdujące się w zestawie stojaki są przeznaczone specjalnie
do mocowania głośników przednich Panasonic SB-FS535,
SB-FS840, SB-FS930 lub głośników dookólnych SB-FS880
marki Panasonic. Należy ich używać wyłącznie w sposób
podany w niniejszym opisie instalacji.
Montaż głośników
PUNKT
[HT535] [HT845] Głośniki przednie
[HT885] Głośniki przednie i głośniki dookólne
Przygotowanie
≥Aby zapobiec uszkodzeniu lub zarysowaniu elementów zestawu, rozściel miękki materiał i na nim przeprowadź montaż.
≥Do montażu używaj śrubokręta krzyżowego.
≥Przed przystąpieniem do montażu, ustawiania i podłączania zestawu upewnij się, czy masz wszystkie podane elementy składowe.
≥Prawe i lewe głośniki oraz rurki są takie same.
[HT535]
2 głośniki
przednie
4 rurki
≥2krurka A
(z kablem)
2 podstawy
≥2krurka B
4 śruby z
podkładkami
4 śruby do
obejm
4 małe
śrubki
2 obejmy
arkusz
gumowych
podkładek
Głośników przednich można używać bez potrzeby montowania ich na stojakach. W takim przypadku do
podstawy głośników należy przymocować gumowe podkładki. Zapobiegają one przesuwaniu lub
przewracaniu się głośników pod wpływem drgań. Należy zastosować 3 lub 4 podkładki na jeden głośnik.
1
3
Przymocuj rurki do podstawy.
1 Wsuń rurkę B.
Montaż głośników
Podczas wsuwania rurki
dopasuj te otwory.
rurka B
Przymocuj rurki do głośników.
Wpasuj łby śrub pomiędzy dwoma ogranicznikami rowka
głośnika.
Aby rurka była prosto zamocowana, przykręcaj stopniowo na
przemian śrubę prawą i lewą, aż do całkowitego dokręcenia.
W celu uniknięcia zwarcia nie należy przykrywać rurką
zacisków połączeniowych.
śruby do obejm
podstawa
rurka A
2 Przykręć rurkę B do podstawy.
obejma
Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone.
śruby z podkładkami
łeb śruby
śrubokręt krzyżowy
(nie ma w zestawie)
2
głośnik przedni
ograniczniki
Zmontuj rurki.
1 Przeciągnij kabel głośnika z rurki A przez rurkę B i
podstawę.
Aby przyspieszyć tę czynność, zwiń luźno kabel na pół (nie
zaginając go), przesuń zwiniętą część kabla przez rurkę, a
następnie przeciągnij resztę kabla przez podstawę.
4
Podłącz kable głośnikowe.
Widok głośnika od tyłu
Obracając, ściągnij końcówki izolacyjne
nałożone na kable głośnikowe.§
_: biały
`: niebieski
kabel
rurka B
§
2 Połącz rurkę A z rurką B.
kabel
rurka B
rurka A
3 Skręć rurki.
małe śrubki
rurka B
5
Wciśnij!
Jeżeli przewody głośnika nie mają
końcowych odcinków izolacji winylowej,
podłącz je bezpośrednio do zacisków.
Przymocuj kable głośnikowe do
podstaw.
1 Wciśnij do oporu
Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone.
zaciski połączeniowe
kabel głośnikowy
w rowek w
pokrywie
podstawy.
rurka A
2 Przeciągając
kabel
głośnikowy
między kołkami,
dociskaj go do
podstawy.
kabel
RQT7977
4
38
spodnia część podstawy
7977po-p03-11.fm
Page 5
Wednesday, April 27, 2005
9:26 AM
[HT845] [HT885]
[Uwaga]
≥Aby zapobiec wyciągnięciu kabli głośnikowych z rurek, na czas montażu stojaków głośników pozostaw na rurkach plastikową osłonę.
≥[HT885] Pary głośników przednich i głośników dookólnych, jak również pary rurek różnią się.
– Przed przymocowaniem rurki sprawdź etykietę z tyłu głośnika (➜ strona 6).
– Rurka z krótszym kablem głośnikowym jest przeznaczona dla głośnika przedniego.
[HT845] 2 głośniki przednie
[HT885] 2 głośniki przednie i
2 głośniki dookólne
1
[HT845] 2 rurki
[HT885] 4 rurki
≥2krurki z krótkim kablem:
do głośników przednich
≥2krurki z długim kablem:
do głośników dookólne
2
Zmontuj stojaki głośników.
1 Przeciągnij kabel głośnikowy przez podstawę.
Aby przyspieszyć tę czynność, zwiń luźno kabel na pół (nie
zaginając go), przesuń zwiniętą część kabla przez otwór, a
następnie przeciągnij resztę kabla przez podstawę.
[HT845]
2 podstawy
[HT845]
4 długie śruby
[HT845]
4 krótkie śruby
[HT885]
4 podstawy
[HT885]
8 długich śrub
[HT885]
8 krótkich śrub
Przymocuj stojaki do głośników.
Aby stojak był prosto zamocowany, przykręcaj stopniowo na
przemian śrubę górną i dolną, aż do całkowitego dokręcenia.
długie śruby
rurka
kabel
plastikowa osłona
Pozostaw nadmiar kabla
głośnikowego, aby móc
później wykonać połączenia.
głośnik
2 Wsuń rurkę.
rurka
Podczas wsuwania rurki dopasuj
rowek i te otwory do podstawy.
Można również przymocować w dolnej części z tyłu głośnika.
Wysokość głośnika można regulować mocując stojak w górnej lub
dolnej części z tyłu głośnika.
3
Podłącz kable głośnikowe.
rowek
wspornik
rurki
podstawa
Montaż głośników
podstawa
Widok głośnika od tyłu
Wsuwaj rurkę, równocześnie
ciągnąc delikatnie za kabel
głośnikowy.
Obracając, ściągnij końcówki izolacyjne
nałożone na kable głośnikowe.§
_: miedziany
`: srebrny
3 Przykręć rurkę do podstawy.
Wciśnij!
Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone.
§
śrubokręt krzyżowy
(nie ma w zestawie)
Jeżeli przewody głośnika nie mają
końcowych odcinków izolacji winylowej,
podłącz je bezpośrednio do zacisków.
Wciśnij kabel głośnikowy do rowka.
krótkie śruby
Przed przejściem do następnego punktu należy usunąć z rurki
plastikową osłonę.
Jeżeli wystający odcinek kabla głośnikowego jest zbyt długi,
wciągnij go do otworu w górnej części rurki, ciągnąc za niego
równocześnie od dołu podstawy.
4
Przymocuj kable głośnikowe do podstaw.
Wciśnij do oporu kabel
głośnikowy w rowek w
pokrywie podstawy.
spód
podstawy
kabel
∫ Zabezpieczenie głośników przed upadkiem
Przygotowanie
Aby zamocować głośniki do ściany, osadź wkręty z oczkiem (nie
ma ich w zestawie) (➜ rysunek z prawej strony).
≥Potrzebne będą odpowiednie wkręty z oczkiem dostosowane do
ścian lub słupów, w których mają być osadzone.
≥W przypadku osadzania wkrętów w ścianie betonowej lub
powierzchni, która może nie mieć wystarczającej wytrzymałości,
w kwestii właściwej procedury zasięgnij porady
wykwalifikowanego pracownika firmy budowlanej. Niewłaściwe
mocowanie może doprowadzić do uszkodzenia ściany lub
głośników.
[HT535]
rowek
wkręt z oczkiem (nie ma w zestawie)
sznurek (nie ma w zestawie)
Widok głośnika od tyłu
[HT845] [HT885] wkręt z oczkiem (nie ma w zestawie)
ściana
około 150 mm
ściana
sznurek (nie ma w zestawie)
Aby zapobiec przewróceniu się głośnika, przeciągnij sznurek
(nie ma w zestawie) od ściany do głośnika, jak pokazano na
rysunku, i zawiąż go mocno.
Widok głośnika od tyłu
około 150 mm
RQT7977
5
39
7977po.book
Page 6
Monday, April 25, 2005
2
PUNKT
4:06 PM
Ustawienie
Sposób ustawienia głośników może mieć wpływ na tony niskie i pole dźwiękowe. Zwróć
uwagę na poniższe punkty:
≥Ustaw głośniki na płaskich, stabilnych podstawach.
≥Ustawienie głośników zbyt blisko podłogi, ścian i narożników pomieszczenia może
dawać w efekcie zbyt mocne basy. Zasłoń ściany i okna grubymi zasłonami.
≥Ustaw głośniki przednie, głośnik centralny i głośniki dookólne mniej więcej w tej
samej odległości od miejsca siedzenia.
Kąty na rysunku podano w przybliżeniu.
Inne opcje ustawienia głośników (➜ strona 29)
[HT535]
Przykład ustawienia
urządzenie
główne
1
PRZEDNI
(L, P)
2
3
4
DOOKÓLNY
(L, P)
CENTRALNY
SUPERNISKOTONOWY
AKTYWNY
Lewe i prawe głośniki są takie same w przypadku par głośników przednich i głośników dookólnych.
Ustawienie
[HT845]
Przykład ustawienia
urządzenie
główne
#%+0
1
PRZEDNI
(L, P)
2
3
4
DOOKÓLNY
(L, P)
CENTRALNY
SUPERNISKOTONOWY
AKTYWNY
Lewe i prawe głośniki są takie same w przypadku par głośników przednich i głośników dookólnych.
[HT885]
Przykład ustawienia
urządzenie
główne
AC IN
1
2
PRZEDNI DOOKÓLNY
(L, P)
(L, P)
3
4
CENTRALNY
SUPERNISKOTONOWY
AKTYWNY
Lewe i prawe głośniki są takie same w przypadku par głośników przednich i głośników dookólnych.
Nie używaj przedniego
głośnika jako głośnika
dookólnego i na odwrót.
Sprawdź rodzaj głośnika w
oparciu o etykietę znajdującą
się z tyłu głośnika
przedniego.
RQT7977
6
40
Etykiety głośnika
7977po.book
Page 7
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
≥Używaj wyłącznie głośników znajdujących się w zestawie
Uwagi dotyczące korzystania z głośników
Używanie innych głośników może uszkodzić urządzenie i mieć
niekorzystny wpływ na jakość dźwięku.
≥Aby zapobiec przewróceniu się głośników, ustaw je na równej
powierzchni. Jeżeli nie możesz ustawić ich na równej
powierzchni, podejmij odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby
zapobiec przewróceniu.
≥Długotrwałe odtwarzanie dźwięków o wysokim poziomie
głośności może prowadzić do uszkodzenia głośników i skrócenia
okresu ich eksploatacji.
≥Aby uniknąć uszkodzenia, zmniejsz w następujących
przypadkach poziom głośności:
– Podczas odtwarzania zniekształconych dźwięków.
– W przypadku pogłosu wywołanego przez magnetofon, zakłócenia
w audycjach nadawanych w paśmie FM lub ciągłe sygnały z
oscylatora, płyty kontrolnej lub przyrządu elektronicznego.
– Podczas regulacji jakości dźwięku.
– Podczas włączania lub wyłączania urządzenia.
urządzenie główne
[Uwaga]
Aby zapewnić prawidłową wentylację, ustaw głośniki w odległości
przynajmniej 10 mm od zestawu.
Głośnik centralny
≥Drgania powodowane przez głośnik centralny mogą powodować
zakłócenia obrazu, jeżeli jest on ustawiony bezpośrednio na
odbiorniku telewizyjnym. Ustaw głośnik centralny na stojaku lub
półce.
≥Nie ustawiaj głośników bezpośrednio na odbiorniku telewizyjnym,
ponieważ mogą spaść.
Głośnik superniskotonowy aktywny
Ustaw po lewej lub prawej stronie odbiornika telewizyjnego, na
podłodze lub solidnej półce, aby nie wzbudzał drgań. Pozostaw z
tyłu 10 cm w celu zapewnienia wentylacji.
Ostrzeżenie
Nie stawaj na podstawie i
nie ruszaj głośnikiem
Zachowaj ostrożność, gdy w
pobliżu znajdują się dzieci.
3
PUNKT
W przypadku wystąpienia nieregularnych barw w
odbiorniku telewizyjnym
Dołączone głośniki są zaprojektowane tak, aby można było ich
używać w pobliżu odbiornika telewizyjnego, ale w przypadku
niektórych telewizorów i ustawień mogą one mieć wpływ na obraz.
W takim przypadku wyłącz odbiornik telewizyjny na około 30 minut.
Funkcja demagnetyzacji odbiornika telewizyjnego powinna
rozwiązać problem. Jeżeli problem występuje nadal, odsuń
głośniki dalej od telewizora.
Ostrzeżenie
≥Głośnika superniskotonowego aktywnego oraz
znajdujących się w zestawie głośników można używać
tylko w sposób pokazany w niniejszej instrukcji instalacji.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić
do uszkodzenia wzmacniacza i/lub głośników i grozi
pożarem. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie lub zauważyłeś
nagłą zmianę parametrów urządzenia, zasięgnij porady
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
≥Nie podejmuj prób mocowania głośników do ścian przy użyciu
metod innych niż opisana w niniejszej instrukcji obsługi.
np. [HT535]
Podłączenie głośników do głośnika superniskotonowego
Kable głośnikowe
[HT535] [HT845]
≥1kkabel krótki: do głośnika centralnego
≥2kdługie kable: do głośników dookólnych
[HT885]
≥1kkabel krótki: do głośnika centralnego
Ustawienie/Podłączenie głośników do głośnika superniskotonowego
≥W celu ułatwienia procedury podłączania przymocuj naklejki do kabli głośnikowych.
≥Zaciski głośnika superniskotonowego mają dużą moc wyjściową. Przewody głośnikowe należy dokładnie podłączyć.
arkusz nalepek na kable głośnikowe
naklejka na kabel głośnika
Na rysunku przedstawiono model
SC-HT535.
2 PRZEDNI (P)
1 PRZEDNI (L)
4 DOOKÓLNY (P)
GŁOŚNIK
SUPERNISKOTONOWY
AKTYWNY
3 DOOKÓLNY (L)
Kliknięcie
5 CENTRALNY
Wsuń przewód do oporu.
Kliknięcie!
[HT535]
biały
niebieski
[HT845]
[HT885]
miedziany
srebrny
[Uwaga]
≥[HT845] [HT885] Mimo że prezentowany głośnik superniskotonowy różni się, głośniki można podłączać do głośnika superniskotonowego w ten
sam sposób.
≥Nie wolno zwierać dodatnich (i) i ujemnych (j) przewodów głośnikowych.
≥Upewnij się, że przewody dodatnie ([HT535]: białe, [HT845] [HT885]: miedziane) są podłączone do zacisków dodatnich (i), a przewody ujemne
([HT535]: niebieskie, [HT845] [HT885]: srebrne) do zacisków ujemnych (j). Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia
głośników.
RQT7977
7
41
7977po.book
Page 8
Monday, April 25, 2005
4
PUNKT
4:06 PM
Podłączenia sygnału wideo
kabel wideo
≥Nie wolno podłączać zestawu przez magnetowid.
Ze względu na ochronę przed kopiowaniem obraz może być
wyświetlany w sposób nieprawidłowy.
≥Przed podłączeniem wyłącz odbiornik telewizyjny i zapoznaj się z
jego instrukcją obsługi.
∫ Odbiornik telewizyjny z gniazdem VIDEO IN
Widok urządzenia
głównego od tyłu
odbiornik telewizyjny
(nie ma w zestawie)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
kabel wideo
(w zestawie)
∫ Odbiornik telewizyjny z gniazdami
COMPONENT VIDEO IN
Widok urządzenia
głównego od tyłu
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
VIDEO IN
PB
kable wideo
(nie ma w zestawie)
odbiornik
telewizyjny
(nie ma w zestawie)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
S-VIDEO
OUT
PR
VIDEO
OUT
PR
∫ Odbiornik telewizyjny z gniazdem S-VIDEO IN
Widok urządzenia
głównego od tyłu
odbiornik telewizyjny
(nie ma w zestawie)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/INTERLACE)
Y
PB
S-VIDEO
OUT
Podłączenia sygnału wideo
PR
kabel S-wideo
(nie ma w zestawie)
S-VIDEO
IN
VIDEO
OUT
Gniazdo S-VIDEO OUT
Korzystając z gniazda S-VIDEO OUT można uzyskać bardziej
wyrazisty obraz niż w przypadku gniazda VIDEO OUT, dzięki
rozdzieleniu sygnałów chrominancji (C) i luminancji (Y).
(Faktyczne rezultaty zależą od odbiornika telewizyjnego.)
∫ Odbiornik telewizyjny z gniazdem SCART
Widok urządzenia
głównego od tyłu
odbiornik telewizyjny
(nie ma w zestawie)
AV
AV
kabel Scart
(nie ma w zestawie)
Gniazdo SCART (AV)
Aby poprawić jakość obrazu, można zmienić rodzaj
wyprowadzanego z gniazda SCART (AV) sygnału wideo z „Video“
na „S-Video“ lub „RGB“, aby pasował do używanego rodzaju
odbiornika telewizyjnego. Wybierz opcję „S-Video/YPbPr“ lub
„RGB/No Output“ z menu QUICK SETUP (➜ strona 10).
RQT7977
8
42
Y
PB
VIDEO
OUT
PR
Gniazda COMPONENT VIDEO OUT
Gniazda te można wykorzystać do wyprowadzania sygnału z
przeplotem lub progresywnego i uzyskania czystszego obrazu niż
w przypadku gniazda S-VIDEO OUT. Konfiguracja z użyciem tych
gniazd pozwala na oddzielne wyprowadzanie sygnałów
różnicowych kolorów (PB/PR) i sygnału luminancji (Y) w celu
uzyskania lepszej wierności odtwarzanych barw.
≥Opis wejściowych gniazd składowych sygnału wideo zależy od
odbiornika telewizyjnego lub monitora (np. Y/PB/PR, Y/B-Y/R-Y, Y/
CB/CR). Podłącz przewody do gniazd o tym samym kolorze.
≥W przypadku tej konfiguracji połączeń wybierz opcję „Video/
YPbPr“ lub „S-Video/YPbPr“ z menu QUICK SETUP
(➜ strona 10). Jeżeli zostanie wybrana opcja „RGB/No Output“,
do gniazda SCART (AV) będzie wysyłany sygnał RGB, a do
gniazda składowych sygnału wideo nie będzie wysyłany żaden
sygnał.
Wyświetlanie obrazu bez przeplotu
≥Podłącz do wejściowych gniazd składowych sygnału wideo
w odbiorniku telewizyjnym zgodnym ze standardem
wybierania 625p lub 525p. (Obraz wideo nie będzie
wyświetlany prawidłowo w przypadku podłączenia
urządzenia do odbiornika telewizyjnego niezgodnego z
podanym standardem.)
≥Odbiorniki telewizyjne firmy Panasonic z wejściami 625
(576)/50i·50p, 525 (480)/60i·60p są zgodne z sygnałami bez
przeplotu (progresywnymi). Jeżeli posiadasz odbiornik
telewizyjny innej marki, skontaktuj się z jego producentem.
7977po-p03-11.fm
Page 9
PUNKT
Wednesday, April 27, 2005
5
9:27 AM
Podłączenie radia i zestawu stereo
kabel zestawu
antena ramowa AM
antena wewnętrzna FM
przewód zasilający
≥Podłącz przewód zasilający dopiero po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
≥Podłączenie dodatkowej anteny (➜ strona 23).
Na rysunku przedstawiono model SC-HT535.
antena wewnętrzna FM
antena ramowa AM
Przymocuj ten koniec anteny w miejscu Postaw antenę na podstawie.
zapewniającym najlepszy odbiór.
Ustaw antenę w miejscu
zapewniającym najlepszy odbiór.
taśma samoprzylepna
Odsuń luźny kabel anteny od
innych przewodów i kabli.
Kliknięcie!
Głośnik superniskotonowy aktywny
urządzenie główne
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
L
LOOP
EXT
R
VCR
AUDIO
IN
TV
AUDIO
IN
Y
S-VIDEO
OUT
1
PR
VIDEO
OUT
2
zatrzask u góry
W celu rozłączenia
Naciśnij zatrzask i
wyciągnij przewód.
zatrzask u góry
kabel zestawu
Podłączenie radia i zestawu stereo/Pilot
A
PB
AM ANT
przewód
zasilający
W celu rozłączenia
Naciśnij zatrzask i wyciągnij przewód.
do gniazda zasilania
Oszczędzanie energii
Urządzenie główne zużywa pewną ilość energii nawet wówczas, gdy jest wyłączone (około 0,7 W). Gdy urządzenie nie będzie
wykorzystywane przez dłuższy okres czasu, należy w celu zaoszczędzenia energii wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
Po ponownym podłączeniu trzeba będzie na nowo ustawić niektóre pozycje pamięci.
[Uwaga]
Przewód zasilający dostarczony w zestawie można stosować wyłącznie z tym urządzeniem. Nie wolno używać go do podłączania innego
sprzętu.
6
PUNKT
Pilot
Nie należy:
pilot
baterie
Wsadź baterie w taki sposób, aby bieguny (i i j)
2 odpowiadały
oznaczeniom w pilocie.
3
≥stosować starych i nowych baterii.
≥używać równocześnie baterii różnych typów.
≥podgrzewać baterii ani wrzucać ich do ognia.
≥rozbierać lub doprowadzać do zwarcia.
≥podejmować prób powtórnego ładowania baterii alkalicznych lub
manganowych.
≥używać baterii bez obudowy.
Nieprawidłowa obsługa baterii może spowodować wyciek
elektrolitu, który może uszkodzić stykające się z nim elementy lub
spowodować pożar.
Baterie należy wyjąć z pilota, jeżeli nie będzie on używany przez
dłuższy okres czasu. Przechowywać w chłodnym, ciemnym
miejscu.
1
R6/LR6, AA, UM-3
≥Nie naleëy uëywaã typu
baterii nadajàcych siè
do ponownego
ìadowania.
∫ Korzystanie z pilota
Skieruj na czujnik sygnału zdalnego sterowania (➜ strona 10),
unikając przeszkód, z odległości maks. 7 m, stojąc na wprost
urządzenia.
RQT7977
9
43
7977po.book
Page 10
Monday, April 25, 2005
7
PUNKT
4:06 PM
QUICK SETUP (SZYBKA KONFIGURACJA)
Ekran QUICK SETUP pozwola wprowadzić niezbędne ustawienia.
Włącz odbiornik telewizyjny i wybierz w nim właściwy sygnał wejściowy wideo.
1
2
3
4
5
6
wybór
DVD/CD
SHIFT
SETUP
MUTING
RETURN
ENTER
ENTER
SETUP
MUTING
SHIFT
zatwierdzenie
Włącz
Wybierz
urządzenie. „DVD/CD“.
Wyświetl ekran
QUICK SETUP.
Postępuj zgodnie z
komunikatami i wprowadź
ustawienia.
Naciśnij, aby
Naciśnij, aby wyjść
zakończyć procedurę z tego trybu.
QUICK SETUP.
Aby zmienić ustawiania później
Wybierz „QUICK SETUP“ na karcie „Others“ (➜ strona 21).
Elementy sterujące – przegląd
Na rysunkach przedstawiono model SC-HT535.
Strony z wyjaśnieniami podane są w nawiasach.
Wybór źródła sygnału
[HT845] AUX (27)
TV/AV
[HT885]
Włączanie/wyłączanie urządzenia (10)
AV SYSTEM
AUX
Timer zasypiania (28)
Przełączanie trybu wejściowego sygnału
wideo odbiornika telewizyjnego (27)
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
5
6
CH
Wybór kanałów telewizyjnych i numerów
tytułów itp./Wprowadzanie liczb (13)
Anulowanie operacji (13)
4
7
8
CANCEL
0
9
QUICK SETUP (SZYBKA KONFIGURACJA)/Elementy sterujące – przegląd
Wybór lub zatwierdzanie pozycji menu na
ekranie odbiornika telewizyjnego, odtwarzanie
poklatkowe (13)
Wyświetlanie menu ekranowego (18),
Wyświetlanie RDS danych tekstowych (23)
lub przyciszanie odbiornika telewizyjnego (27)
[HT845] [HT885]
Timer zasypiania (28)
SLEEP
(14)
QUICK OSD
Wybór źródła sygnału
TUNER/BAND (22), DVD/CD (10)
Wybór kanałów (22, 27)
VOLUME
Regulacja poziomu głośności (13)
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Wyświetlanie menu głównego płyty (16)
lub listy programów (17)
Sterowanie odbiornikiem telewizyjnym
i magnetowidem (27)
Podstawowe operacje odtwarzania
(12, 13)
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Wyświetlanie menu płyty (16) lub listy
odtwarzania (17)
ENTER
AC IN
FUNCTIONS
RETURN
Powrót do poprzedniego ekranu (13) lub
podgłaśnianie odbiornika telewizyjnego (27)
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
(25)
(24, 25)
(24)
(24)
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
QUICK OSD
ZOOM
MANUAL SKIP
SUBTITLE
AUDIO
SETUP
MUTING
(14)
(14)
(14, 15)
(20, 28)
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
GROUP
REPEAT
PLAY MODE
(13)
(13, 15)
(15)
(15)
ADVANCED
DISC REVIEW
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
TEST
CH SELECT
(14)
(14, 15)
(25)
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Uruchamianie funkcji oznaczonych
kolorem pomarańczowym:
Trzymając wciśnięty przycisk [SHIFT]
naciśnij odpowiedni przycisk:
SUBWOOFER
LEVEL
SUPER SRND
H.BASS
C.FOCUS
SFC
MIX 2CH
PL
Wskaźnik zasilania
[AC IN]
Wskaźnik ten jest
zapalony, gdy urządzenie
jest podłączone do
gniazda zasilania.
<OPEN/CLOSE
Otwieranie/zamykanie szuflady na płyty (12)
Wskaźnik trybu gotowości/włączenia
Gdy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilania, wskaźnik pali
się w trybie gotowości, a gaśnie, kiedy urządzenie jest włączone.
INPUT SELECTOR (22)
DVD/CD#FM#AM#TV#VCR#
AUX ([HT845] [HT885])#Powrót do DVD/CD
4, 5/X TUNING W
Pomijanie lub odtwarzanie w zwolnionym
tempie z wyszukiwaniem (12)/
Wybór stacji radiowych (22)
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
RDS
PROGRESSIVE
Wyświetlanie obrazu bez przeplotu (12)
RDS
Wyświetlanie RDS danych tekstowych (23)
H.BASS
Włączanie/wyłączanie wzmocnienia niskich
tonów (25)
Wskaźnik H.BASS ([HT845] [HT885])
RQT7977
10
44
VOLUME
H.BASS
Czujnik sygnału
zdalnego sterowania
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
∫/TUNE MODE
Zatrzymanie odtwarzania
(stop) (12)/Wybór trybu strojenia (22)
;/FM MODE
Wstrzymanie (pauza) (12)/Regulacja
warunków odbioru sygnału FM (22)
1/MEMORY
Odtwarzanie płyt (12)/Zapamiętywanie
odbieranych stacji radiowych (22)
Przełącznik trybu gotowości/włączenia [Í/I]
Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu włączenia w tryb gotowości lub odwrotnie.
W trybie gotowości urządzenie nadal pobiera niewielką ilość energii. (12)
PHONES
Gniazdo słuchawkowe
(28)
VOLUME
Podgłaśnianie/
przyciszanie (12)
7977po.book
Page 11
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Płyty, które można odtwarzać
Płyta
Logo
Oznaczenie
w instrukcji
obsługi
Uwagi
[RAM]
Nagrane za pomocą urządzeń wykorzystujących format Video Recording Format
w wersji 1.1 (zunifikowany standard nagrań wideo), takich jak: nagrywarki wideo
DVD, kamery DVD, komputery osobiste itp.
[DivX]§1
Nagrane za pomocą aparatów wielofunkcyjnych SD lub
nagrywarek wideo DVD firmy Panasonic,
≥Aby odtworzyć
wykorzystujących standard DCF (Design rule for
materiał wideo w pliki
Camera File system) w wersji 1.0.
JPEG lub MPEG4
albo materiały wideo
Nagrane za pomocą aparatów wielofunkcyjnych SD lub
w formacie DivX,
nagrywarek wideo DVD firmy Panasonic [zgodnych ze
wybierz opcję „Play
specyfikacją SD VIDEO (standard ASF)/systemem
as Data Disc“ w menu
wideo MPEG4 (Simple Profile)/systemem audio
Other Menu
G.726].
(➜ strona 19).
—
[DVD-A]
—
[DVD-V]
Niektóre płyty DVD-Audio zawierają nagrania DVD-Video.
Aby odtworzyć materiał w formacie DVD-Video, wybierz opcję „Play as DVDVideo“ w menu Other Menu (➜ strona 19).
[JPEG]
DVD-RAM
[MPEG4]
DVD-Audio
—
DVD-Video
DVD-R
(DVD-Video)/
DVD-RW
(DVD-Video)
Płyty nagrane i zamknięte§2 w nagrywarkach DVD lub kamerach DVD.
Płyty nagrane i zamknięte§2 w nagrywarkach DVD lub kamerach DVD.
—
Po nagraniu zamknij§2 płytę.
DVD-R
(DivX Video)/
DVD-RW
(DivX Video)
[DivX]§1
DVD-RW
(DVD-VR)
[DVD-RW[‹VR›]
Płyty, które można odtwarzać
iR (Video)/
iRW (Video)
[DVD-V]
Płyty nagrane i zamknięte§2 w nagrywarkach DVD lub kamerach DVD,
wykorzystujących format Video Recording Format w wersji 1.1 (zunifikowany
standard nagrań wideo).
—
Video CD
[VCD]
Zgodne z normą IEC62107
SVCD
[CD]
To urządzenie jest zgodne ze standardem HDCD, ale nie obsługuje funkcji Peak
Extend (funkcji, która poszerza zakres dynamiki sygnałów dużej mocy).
Płyty CD w formacie HDCD brzmią lepiej, ponieważ są zakodowane w trybie
20-bitowym, a nie 16-bitowym jak wszystkie pozostałe płyty CD.
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[MPEG4]
[DivX]§1
[VCD]
≥Urządzenie może odtwarzać płyty CD-R/RW (płyty z nagraniami audio)
nagrane w formatach podanych z lewej strony. Po nagraniu zamknij sesje lub
zamknij§2 płytę.
≥Płyty HighMAT
Tylko pliki WMA, MP3 lub JPEG.
Aby odtworzyć materiał bez korzystania z funkcji HighMAT, wybierz opcję „Play
as Data Disc“ w menu Other Menu (➜ strona 19).
≥[WMA] To urządzenie nie obsługuje funkcji Multiple Bit Rate (MBR: plik, który
zawiera ten sam materiał zakodowany przy kilku różnych szybkościach transmisji).
CD
CD-R
CD-RW
—
§1
Utworzone za pomocą DivX wer. 3.11, 4.x, 5.x [system wideo DivX/system audio MP3, Dolby Digital lub MPEG].
Proces umożliwiający odtwarzanie w kompatybilnych urządzeniach.
≥Nie zawsze odtwarzanie powyższych płyt jest możliwe ze względu na typ płyty, stan nagrania, metodę zapisu i sposób utworzenia plików
(➜ strona 17, Wskazówki dotyczące tworzenia płyt z danymi).
§2
∫ Płyty, których nie można odtwarzać
∫ Systemy wideo
Płyty DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD i Photo CD
w wersji 1.0, płyty DVD-RAM, których nie można wyjąć z kaset, płyty
DVD-RAM 2,6-GB i 5,2-GB oraz dostępne na rynku płyty „Chaoji
VCD“, w tym płyty CVD, DVCD i SVCD, niezgodne z normą
IEC62107.
– Urządzenie może odtwarzać nagrania w systemie PAL i NTSC,
lecz odbiornik telewizyjny musi być zgodny z systemem zapisu
obrazu na płycie.
– Płyty nagrane w systemie PAL nie będą prawidłowo wyświetlane w
odbiorniku telewizyjnym z systemem NTSC.
– Urządzenie może przetwarzać sygnały NTSC na sygnały PAL 60 w
celu wyświetlenia nagranego obrazu na ekranie odbiornika
PALtelewizyjnego (➜ strona 21, opcja „NTSC Disc Output“ na
karcie „Video“).
∫ Format audio płyt DVD
Urządzenie automatycznie rozpoznaje i
dekoduje płyty z następującymi
oznaczeniami.
RQT7977
11
45
7977po.book
Page 12
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Podstawowe operacje odtwarzania
Korzystanie z urządzenia głównego
1
2
Włącz
urządzenie.
3
Otwórz szufladę na płyty.
4
Włóż płytę.
OPEN/CLOSE
≥Płyty dwustronne należy wkładać w taki sposób,
aby etykieta strony, która ma być odtwarzana, była
skierowana ku górze.
Wybierz „DVD/CD“.
INPUT SELECTOR
≥[RAM] Przed włożeniem płyty należy wyjąć ją z
kasety.
; (pauza)
∫ (zatrzymanie)
OPEN CLOSE
Podstawowe operacje odtwarzania
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
RDS
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
PROGRESSIVE
Pozwala oglądać obraz bez przeplotu
(➜ strona 8).
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM SLP
DTS PRG
5
Rozpocznij
odtwarzanie.
6
Naciśnij, aby pominąć.
Naciśnij i przytrzymaj, aby
uruchomić
–wyszukiwanie (podczas odtwarzania)
–odtwarzanie w zwolnionym
tempie (podczas pauzy) (Fragment
Ustaw poziom
głośności.
Szuflada zostanie
automatycznie
zamkniêta.
VOLUME
DOWN
z obrazem ruchomym)
≥Naciśnij [1] (odtwarzanie), aby
rozpocząć zwykłe odtwarzanie.
UP
[Uwaga]
≥W trakcie wyświetlania menu płyty nadal się obracają. Po skończeniu naciśnij [∫], aby oszczędzać silnik urządzenia i ekran odbiornika
telewizyjnego.
≥Całkowita liczba tytułów może być wyświetlana niepoprawnie na płytach iR/iRW.
RQT7977
12
46
7977po.book
Page 13
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
W przypadku wystąpienia problemów zapoznaj się z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów (➜ strona 34, 35).
Korzystanie z pilota
1
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
przyciski
numeryczne
VCR
1
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
3
S10
CH
4
5
7
8
6
9
VOLUME
-/--
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
6
5
Wprowadzani
e liczby
DIRECT
NAVIGATOR
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
np. aby wybrać liczbę 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
CANCEL
≥Naciśnij [CANCEL], aby
anulować wprowadzoną
liczbę.
MENU
PLAY
LIST
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
RETURN
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
TOP MENU
[DVD-A] [DVD-V]
Wyświetla menu główne płyty
DIRECT
NAVIGATOR
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Wyświetla programy
(➜ strona 17)
SUBTITLE
AUDIO
PLAY MODE
ANGLE/PAGE
GROUP
SHIFT
MENU
Menu płyty
Zatrzymanie
Pozycja jest zapamiętana, kiedy
na wyświetlaczu widnieje napis
„RESUME“.
≥Naciśnij [1] (odtwarzanie),
aby wznowić odtwarzanie.
≥Naciśnij ponownie [∫], aby
skasować daną pozycję.
Wstrzymanie
(pauza)
≥Naciśnij [1] (odtwarzanie),
aby ponownie uruchomić
odtwarzanie.
PLAY
LIST
RETURN
Powrót do
poprzedniego
ekranu
ENTER
(podczas
odtwarzania)
SLOW/SEARCH
(podczas
pauzy)
Odtwarzanie
(podczas
pauzy)
ENTER
≥[VCD] Odtwarzanie w
zwolnionym tempie: tylko do
przodu.
≥[MPEG4] [DivX] Odtwarzanie w
zwolnionym tempie: Nie działa.
Ekran
napisów/
informacyjny
ENTER
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Wyświetla listę odtwarzania
(➜ strona 17)
[VCD] ze sterowaniem
odtwarzaniem
Wyświetla menu płyty
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]
Pole godziny
,-.Pole informacyjne
FL DISPLAY
SHIFT
SUBTITLE
AUDIO
[JPEG]
Gdy pokaz slajdów jest
włączony (➜ strona 18):
SLIDE,-.Pole informacyjne
Gdy pokaz slajdów jest
wyłączony:
PLAY,-.Pole informacyjne
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Włącza/wyłącza napisy
(➜ strona 15)
[DVD-V] [DivX]
[VCD] (tylko płyty SVCD)
Umożliwia wybór języka
napisów (➜ strona 15)
[JPEG]
Data ,-. Brak informacji
[DVD-A] (Fragment z obrazem
ruchomym)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
ANGLE/PAGE
GROUP
≥[VCD] Tylko do przodu.
wybór
Wybór
pozycji w
menu
ekranowym
Wyświetlacz
urządzenia
głównego
≥Do 5 kroków.
≥Naciśnij [1] (odtwarzanie),
aby rozpocząć zwykłe
odtwarzanie.
Wyszukiwanie
Odtwarzanie
w zwolnionym
tempie
≥[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4]
[DivX]
[3, 4] : Pomijanie grup
podczas odtwarzania
[2, 1] : Pomijanie zawartości
podczas odtwarzania
[DVD-V]
Wyświetla menu płyty
RETURN
SKIP
Pomijanie
[VCD] ze sterowaniem
odtwarzaniem
Naciśnij [∫], aby anulować
funkcję PBC (sterowania
odtwarzaniem), a następnie
naciśnij przyciski numeryczne.
ENTER
TOP MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-A]
[DVD-V] [VCD] [CD]
np. aby wybrać liczbę 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
Podstawowe operacje odtwarzania
AV SYSTEM
Rozpoczęcie
odtwarzania
od wybranej
grupy
wybór
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX]
Folder na płytach wideo z
plikami WMA/MP3, JPEG,
MPEG4 i DivX jest traktowany
jako grupa („Group“).
ENTER
zatwierdzenie
RQT7977
zatwierdzenie
13
47
7977po-p12-21.fm
Page 14 Wednesday, April 27, 2005
9:27 AM
Wygodne funkcje
przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
VOLUME
9
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
Naciśnij [MANUAL SKIP].
MENU
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Nie można pominąć bieżącego programu, jeżeli
początek następnego programu znajduje się w odległości 30 sekund
od punktu, w których zostanie uruchomiona funkcja pomijania.
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
RETURN
QUICK OSD
ZOOM, MANUAL SKIP
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
SUBTITLE, AUDIO
PLAY MODE
REPEAT
PLAY SPEED,
QUICK REPLAY
ADVANCED
DISC REVIEW
Wyświetlanie stopnia
zaawansowania operacji
odtwarzania (QUICK OSD)
Naciśnij [QUICK OSD].
Informacje ogólne------------> Informacje szczegółowe
^---------------------- Wyłączone ,---------------------b
aktualnie
dotychczasowy czas
∫ Informacje numer
odtwarzanego elementu odtwarzania
SHIFT
ZOOM
MANUAL SKIP
Title
1
Chapter
Wygodne funkcje
stopień
zaawansowania
operacji odtwarzania Program Playback
Tryb odtwarzania lub tytuł materiału
∫ Informacje szczegółowe
4
Time
Naciśnij kilkakrotnie
Functions
[SHIFT]i[ZOOM], aby
Just Fit Zoom
1.00
wybrać wstępnie
ustawiony współczynnik
kształtu (Just Fit Zoom) lub opcję „Auto“.
[DVD-A] (Fragment z obrazem ruchomym) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD]
Auto --. 4:3 Standard --. European Vista --. 16:9 Standard
:
;
Cinemascope2 ,------ Cinemascope1 ,------- American Vista
np.
4:3 Standard (4:3)
European Vista (1.66:1)
16:9 Standard (16:9)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)
0:41:23
bieżąca pozycja
Details-DVD-Video
1
DTS 3/2.1ch
Audio
Subtitle
1/1
Angle
Source Aspect 4:3
Title Total Time 0:54:28
np. [DVD-V]
informacje audio
informacje o napisach
informacje o ujęciu
proporcje obrazu bieżącego tytułu
Łączny czas odtwarzania
aktualnie odtwarzanego tytułu
≥[MPEG4] [DivX] Podczas wyszukiwania informacje o obrazie i dźwięku nie są wyświetlane.
[CD] [MP3] [WMA] Ekran QUICK OSD pojawi się automatycznie.
ADVANCED
DISC REVIEW
Przeglądanie tytułów do odtworzenia
(ADVANCED DISC REVIEW)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Za wyjątkiem fragmentu ze zdjęciem)
[DVD-V] (Za wyjątkiem iR/iRW)
Pozwala przeglądać zawartość płyty i rozpocząć odtwarzanie od
wybranej pozycji. Można wybrać opcję „Intro Mode“ albo opcję „Interval
Mode“ w polu „Advanced Disc Review“ na karcie „Disc“ (➜ strona 20).
1
Naciśnij [ADVANCED DISC REVIEW].
Zostanie wyświetlony ekran QUICK OSD.
np. [RAM]
Program
4
Time
0:01:06
04
2
Po znalezieniu tytułu/programu do
odtworzenia naciśnij [1] (odtwarzanie).
≥ Funkcja ta może nie działać w przypadku niektórych płyt i pozycji odtwarzania.
≥[RAM] [DVD-RW[‹VR›] Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania listy
odtwarzania (➜ strona 17).
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Szybka powtórka
(Tylko wówczas, kiedy można wyświetlić czas odtwarzania, jaki upłynął.)
(Za wyjątkiem [MPEG4] [DivX], iR/iRW)
RQT7977
14
48
Naciśnij [QUICK REPLAY], aby cofnąć się o
kilka sekund.
Zmiana wartości zbliżenia
[DVD-A] (Fragment z obrazem ruchomym) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
[VCD] [MPEG4] [DivX]
Funkcja ta powiększa obraz z obramowaniem, dopasowując go do rozmiaru ekranu.
Podczas odtwarzania
ogólne
np. [DVD-V]
Przeskok o 30 sekund do przodu
(Tylko wówczas, kiedy można wyświetlić czas odtwarzania, jaki upłynął.)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Za wyjątkiem iR/iRW)
Odtwarzanie rozpocznie się mniej więcej od miejsca znajdującego
się o 30 sekund później. Funkcja przydatna do pomijania reklam itp.
Podczas odtwarzania
-/--
CANCEL
QUICK OSD
ZOOM
MANUAL SKIP
CH
[MPEG4] [DivX]
Standard (k0,25 pełnego ekranu) -----. Original (tak jak nagrany)
^----------------- Full (cały ekran) ,------------------}
≥Może to nie działać w przypadku niektórych nagrań na płytach.
Dokładna regulacja (Manual Zoom)
Po wybraniu wstępnie ustawionego współczynnika kształtu lub opcji
„Auto“ naciśnij [2, 1].
–od „k1.00“ do „k1.60“ (co 0,01)
–od „k1.60“ do „k2.00“ (co 0,02)
–od „k2.00“ do „k4.00“ (co 0,05) (tylko [MPEG4] [DivX] )
≥W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych i ich ustawień
uzyskanie powiększenia do „k4.00“ może być niemożliwe.
≥Naciśnij i przytrzymaj [2, 1], aby szybciej zmieniać wartości.
SUBTITLE
AUDIO
Zmiana ścieżek dźwiękowych
[DVD-A] [DVD-V] [DivX] (z wieloma ścieżkami dźwiękowymi) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Naciśnij kilkakrotnie [AUDIO],
aby wybrać ścieżkę dźwiękową.
np. [DVD-V]
Functions
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [VCD]
Audio
1
Ten służy do wyboru opcji „L“, „R“ lub „LR“.
[DivX]
Gdy wyświetlane jest menu
Naciśnij [2, 1], aby wybrać opcję „L“, „R“ lub „LR“.
[DVD-V] (płyty karaoke)
Gdy wyświetlane jest menu
Naciśnij [2, 1], aby wybrać opcję „On“ lub „Off“ dla partii wokalnych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi płyty.
Rodzaj/dane sygnału
LPCM/PPCM/ÎDigital/DTS/MPEG: Rodzaj sygnału
kHz (Częstotliwość próbkowania)/bit/ch (Liczba kanałów)
Przykład: 3/2 .1ch
.1: Efekty niskiej częstotliwości
.1: (niewyświetlane przy braku sygnału)
.0: bez dźwięku przestrzennego
.1: dźwięk przestrzenny mono
.2: dźwięk przestrzenny stereo (lewy/prawy)
.1: centralny
.2: przedni lewyiprzedni prawy
.3: przedni lewyiprzedni prawyicentralny
≥[DivX] Zmiana rodzaju dźwięku na płycie wideo DivX może opóźnić
rozpoczęcie odtwarzania.
Page 15
SUBTITLE
AUDIO
SHIFT
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Zmiana napisów
PLAY MODE
[DVD-V] [DivX] (z wieloma językami napisów) [VCD] (tylko płyty SVCD)
Naciśnij kilkakrotnie [SHIFT]i[SUBTITLE],
aby wybrać język napisów.
≥W przypadku płyt iR/iRW zamiast niektórych napisów mogą być
wyświetlane numery.
Aby włączyć/wyłączyć wyświetlanie napisów
Functions
Naciśnij [2, 1] w celu wybrania opcji „On“
lub „Off“.
Subtitle
Off
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] (On/Off tylko w przypadku
płyt zawierających informacje dotyczące włączania/wyłączania napisów)
Naciśnij [SHIFT]i[SUBTITLE] aby wybrać
opcję „On“ lub „Off“.
≥Informacji dotyczących włączania/wyłączania napisów, nie można
nagrywać za pomocą nagrywarek DVD marki Panasonic.
SHIFT
ANGLE/PAGE
GROUP
Wybór ujęcia kamery oraz
obrót zdjęcia/przejście do
kolejnego zdjęcia
Naciśnij kilkakrotnie [SHIFT]i[ANGLE/PAGE],
aby wybrać ujęcie kamery albo dokonać
obrotu lub przejść do kolejnego zdjęcia.
[DVD-V] (z wieloma ujęciami)– Wybór ujęcia kamery
[JPEG] –Obrót zdjęcia
[DVD-A] –Przejście do kolejnego zdjęcia (Naciśnij [RETURN], aby
wrócić do strony 1.)
SHIFT
PLAY SPEED
QUICK REPLAY
Za wyjątkiem [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
W trybie zatrzymania naciśnij [PLAY MODE].
Kolejno będą pojawiać się ekrany odtwarzania wszystkich grup,
odtwarzania losowego i zaprogramowanego.
Wszystkie grupy ([DVD-A])---------. Zaprogramowane--------. Losowe
^---------------------- wyłączone (Zwykłe odtwarzanie)§,--------------b
§ Wybierz opcję „off“ (wyłączone), aby wyjść z trybu odtwarzania wszystkich
grup, zaprogramowanego lub odtwarzania w losowej kolejności.
≥Aby móc korzystać z odtwarzania w losowej kolejności lub
zaprogramowanego, wyłącz odtwarzanie płyty HighMAT. Wybierz
opcję „Play as Data Disc“ w menu Other Menu (➜ strona 19).
≥[DVD-A] Niektóre płyty zawierają grupy dodatkowe. Jeżeli po
wybraniu grupy pojawi się ekran hasła, wprowadź hasło przy
pomocy przycisków numerycznych, aby odtwarzać grupy
dodatkowe. Zapoznaj się także z informacjami na okładce płyty.
Odtwarzanie wszystkich grup
[DVD-A]
1
Normal
Fast
Slow
Zmiana prędkości odtwarzania w przedziale od „k0.6“ do
„k1.4“ (co 0,1)
Naciśnij [2, 1], gdy wyświetlany jest powyższy komunikat.
≥Naciśnij [1] (odtwarzanie), aby wrócić do zwykłego odtwarzania.
≥Po zmianie prędkości
– Nie działają funkcje Dolby Pro Logic II i Sound Enhancement.
– Sygnał wyjściowy audio jest przełączany do trybu 2-kanałowego.
– Częstotliwość próbkowania 96 kHz jest przetwarzana na
częstotliwość 48 kHz.
– [HT845] [HT885] Nie działa funkcja Multi Re-master.
≥W przypadku niektórych nagrań na płycie funkcja ta może nie działać.
REPEAT
Odtwarzanie wielokrotne
(Tylko wówczas, kiedy można wyświetlić czas odtwarzania, jaki upłynął.
[JPEG]: Działa w przypadku całej zawartości JPEG.)
Podczas odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie [REPEAT], aby wybrać
pozycję do powtarzania.
np. [DVD-V]
Functions
Repeat
Off
Off
Chapter
Title
2
Napis „All“ (Wszystko) jest wyświetlany podczas odtwarzania
wszystkich grup ([DVD-A]), odtwarzania zaprogramowanego i losowego.
np. [DVD-V]
P rogram P l ayback
Choose a title and chapter.
No.
Title
Chapter
Time
Play
1
Clear
Clear all
≥Powtórz tę czynność, aby
zaprogramować pozostałe pozycje.
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową
np. aby wybraæ liczbê 25: [S10] ➜ [2] ➜ [5]
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX] [2] ➜ [5] ➜ [ENTER]
PLAY
to start
Naciśnij [1] (odtwarzanie).
Wybieranie pozycji przy użyciu przycisków kursorów
Naciśnij [ENTER] i [3, 4], aby zaznaczyć pozycję, po czym
ponownie naciśnij [ENTER], aby zatwierdzić wybór.
Wybór wszystkich pozycji
Gdy podświetlone jest pole „Chapter“, „Track“
lub „Content“, naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć
opcję „ALL“. Następnie ponownie naciśnij
[ENTER], aby zatwierdzić wybór.
np. [DVD-V]
Chapter
Time
ALL
Zmiana zaznaczonego programu
1 Naciśnij [3, 4], aby wybrać pozycję.
2 Powtórz czynności z punktu 1 powyżej.
Usuwanie zaznaczonego programu
1 Naciśnij [3, 4], aby wybrać pozycję.
2 Naciśnij [CANCEL] (lub [3, 4, 2, 1], aby wybrać opcję „Clear“
i naciśnij [ENTER]).
Usuwanie całego programu
Naciśnij [3, 4, 2, 1], aby zaznaczyć opcję „Clear all“, po czym
naciśnij [ENTER].
Cały program zostanie również skasowany, kiedy urządzenie zostanie
wyłączone, szuflada płyt otwarta lub wybrane zostanie inne źródło.
Odtwarzanie w losowej kolejności
1
[DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Naciśnij przyciski
numeryczne, aby wybrać tytuł
lub grupę ([WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX], a następnie
naciśnij [ENTER]).
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]: Program>All (Wszystko)>Off (Wył.)
≥Podczas odtwarzania listy odtwarzania: Scene (Scena)>Playlist
>Off (Wył.)
[DVD-A]: Track (Ścieżka)>Group (Grupa)§>Off (Wył.)
[DVD-V]: Chapter (Rozdział)>Title (Tytuł)§>Off (Wył.)
[VCD] [CD]: Track (Ścieżka)>All (Wszystko)>Off (Wył.)
[WMA] [MP3] [MPEG4] [DivX]: Content (Zawartość)>Group (Grupa)§>Off (Wył.)
[JPEG]: Group (Grupa)§>Off (Wył.)
§
Naciśnij przyciski
numeryczne, aby wybrać
pozycje ([WMA] [MP3] [JPEG]
[MPEG4] [DivX], a następnie
naciśnij [ENTER]).
to select and press ENTER
Naciśnij kilkakrotnie [SHIFT]i[PLAY SPEED],
aby wybrać opcję „Normal“, „Fast“ lub „Slow“.
1.0
Press PLAY to start
Odtwarzanie zaprogramowane (do 32 pozycji)
[DVD-A] (Fragment z obrazem ruchomym) [RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Podczas odtwarzania
Play Speed
All Group Playback
Naciśnij [1]
(odtwarzanie).
Zmiana prędkości odtwarzania
Functions
Odtwarzanie wszystkich grup,
zaprogramowane i losowe
Wygodne funkcje
7977po.book
np. [DVD-V]
Random Playback
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
[DVD-A]
≥W celu wprowadzenia wszystkich grup naciśnij [2, 1], aby
zaznaczyć opcję „All“ i naciśnij [ENTER].
≥Aby usunąć zaznaczenie grupy, naciśnij przyciski numeryczne
odpowiadające danej grupie, która ma zostać usunięta.
2
RQT7977
Naciśnij [1] (odtwarzanie).
15
49
7977po.book
Page 16
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Korzystanie z menu nawigacji
1
2
3
4
5
6
≥Aby przejść pozycji na kolejnej stronie w polu grup i zawartości,
naciśnij [SHIFT]i[ANGLE/PAGE].
≥Słuchanie zawartości WMA/MP3 podczas wyświetlania
na ekranie obrazu JPEG
CH
przyciski
numeryczne
7
8
CANCEL
0
VOLUME
9
Wybierz najpierw plik JPEG, a następnie materiał audio.
(Wybór w odwrotnej kolejności nie działa.)
-/--
S10
≥Zakończenie pracy z tym ekranem
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
TOP MENU,
DIRECT NAVIGATOR
Naciśnij [MENU].
,
∫ Korzystanie z podmenu
1
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
MENU,
PLAY LIST
Gdy wyświetlane jest menu
Naciśnij [FUNCTIONS].
2
3, 4, 2, 1
ENTER
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć pozycję, po czym
naciśnij [ENTER].
Przedstawione elementy różnią się zależnie od zawartości płyty.
FUNCTIONS
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
ANGLE/PAGE
SHIFT
REPEAT
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
TOP MENU
MENU
Odtwarzanie płyt z danymi
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Można odtwarzać materiały wideo w formacie JPEG, MPEG4 i DivX
na płycie DVD-RAM lub odtwarzać płyty HighMAT bez użycia funkcji
HighMAT (➜ strona 19, „Play as Data Disc“ w menu Other Menu).
≥Odtwarzanie płyt HighMATTM (➜ strona 17)
Korzystanie z menu nawigacji
1
Gdy wyświetlane jest podmenu (➜ powyżej)
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć polecenie „Find“, po
czym naciśnij [ENTER].
All
Total 436
Audio
Total 7
Picture
Total 427
Video
Total 2
¢ A
2
≥Potwórz procedurę, aby wprowadzić kolejny znak.
≥Małe litery też są przeszukiwane.
≥Naciśnij [6, 5], aby przeskakiwać pomiędzy literami A, E, I, O i U.
≥Naciśnij [2], aby usunąć np.
≥Pozostaw gwiazdkę (¢) w przypadku szukania tytułów
zawierających wprowadzany znak.
≥Wymaż gwiazdkę (¢), aby wyszukać tytuły zaczynające się
od wpowadzanego znaku. Aby ponownie dodać gwiazdkę
(¢), wyświetl powtórnie podmenu i wybierz polecenie „Find“.
ENTER
Naciśnij [TOP MENU].
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć opcję
„All“, „Audio“, „Picture“ lub „Video“, po
czym naciśnij [ENTER].
Odtwarzanie od zaznaczonej pozycji (Navigation Menu)
1
2
3
Naciśnij [MENU].
3
Naciśnij [1], aby zaznaczyć polecenie „Find“, po
czym naciśnij [ENTER].
Pojawi się ekran wyników wyszukiwania.
4
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć pozycję lub grupę,
po czym naciśnij [ENTER].
TOP MENU
Naciśnij [3, 4, 2, 1], aby zaznaczyć
grupę, po czym naciśnij [ENTER].
Odtwarzanie zawartości grupy w kolejności
Naciśnij [ENTER].
1
Perfume
001 My favorite1
002 My favorite2
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
16
FUNCTIONS
grupa
50
Naciśnij [TOP MENU] lub [MENU].
JPEG
: JPEG
: WMA/MP3
: materiały wideo
MPEG4 i DivX
Content 0001/0005
to display the sub menu
zawartość
RETURN
to exit
CD Text
Disc Title:
Disc Artist:
Track Title:
Track Artist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
numer aktualnie odtwarzanej
grupy i zawartości
5
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
005 Starperson
Group 005/023
RQT7977
Odtwarzanie od zaznaczonego
utworu na płycie CD
np. znak
informacja
tekstowa
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć pozycję, i
naciśnij [ENTER].
Navigation Menu
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
MENU
[CD]
Tytuły pojawiają się przy odtwarzaniu płyt CD z informacją tekstową.
Uruchamianie odtwarzania od zaznaczonego elementu
np.
Find
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć znak, po czym
naciśnij [ENTER].
≥Zakończenie pracy z tym ekranem
2
Materiały WMA/MP3, JPEG, MPEG4 i DivX
Tylko pliki WMA/MP3
Tylko pliki JPEG
Tylko materiały wideo MPEG4 i DivX
Przełączanie pomiędzy komunikatami prowadzącymi a
wskaźnikiem czasu odtwarzania, jaki upłynął
Wyszukiwanie według tytułu zawartości lub grupy (➜ poniżej)
Przejście do poprzedniej grupy
∫ Wyszukiwanie według zawartości lub tytułu grupy
Pokazywane pozycje różnią się w zależności od rodzaju płyty.
np.
Playback Menu
to select and press
All
Audio
Picture
Video
Help display
Find
Naciśnij [TOP MENU].
Cała zawartość
WMA/MP3
JPEG
Materiały wideo MPEG4 i
DivX
Wyświetlane są grupy i zawartość.
Tylko zawartość
Tylko grupy
Obrazy miniatur [JPEG]
Przejście do następnej grupy
Podświetl tytuł grupy, aby wyszukać grupę, lub tytuł zawartości, aby
wyszukać odpowiadającą mu zawartość.
Odtwarzanie pozycji w zadanej kolejności
(Playback Menu)
1
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
2
1/23 63 00
All By Artist
Pink Island
Long John Platinum
SHIPWRECKED
Ashley at Prom
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
to select and press ENTER
RETURN
to exit
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć utwór i
naciśnij [ENTER].
≥Aby przejść do pozycji na kolejnej stronie, naciśnij
[SHIFT]i[ANGLE/PAGE].
≥Naciśnij [FUNCTIONS], aby wyświetlić stopień
zaawansowania operacji odtwarzania i bieżącą pozycję.
aktualnie wybrany numer
Zakończenie pracy z tym ekranem
Naciśnij [TOP MENU] lub [MENU].
Page 17
TOP MENU
MENU
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Odtwarzanie płyt HighMATTM
2
[WMA] [MP3] [JPEG]
1
2
np.
Naciśnij [TOP MENU].
Naciśnij [3, 4, 2, 1], aby zaznaczyć daną
pozycję, a następnie naciśnij [ENTER].
3
≥W razie potrzeby powtórz czynności opisane w tym punkcie.
Menu: przełącza do następnego
New Playlist Item Long Name Display Te
menu, które wyświetla
listy odtwarzania lub
kolejne menu
Lista odtwarzania:
rozpocznie się odtwarzanie
PAG E 1 / 3
Menu1
P l ay l i s t 2
2 Prev
P l ay l i s t 1
Menu2
Menu3
P l ay l i s t 3
3Return
Next 1
Naciśnij [FUNCTIONS].
Tło zmieni się na tło zapisane na płycie.
≥Zakończenie pracy z tym ekranem
Naciśnij [∫].
Wybieranie z listy
1
2
Podczas odtwarzania
np.
Playlist
Naciśnij [MENU].
No.
Content title
1 Few times in summer
2 Less and less
Group
3
4
5
6
Content
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
Naciśnij [2],
a następnie [3, 4],
aby przełączać
między listami „Playlist“, „Group“ i „Content“.
I can't quit him
Evening glory
8 Wheeling spin
9 Velvet Cuppermine
10 Ziggy starfish
7
0
3
All By Artist
Playlist
9
to select
ENTER to play
RETURN
to exit
Naciśnij [1], a następnie [3, 4], aby
zaznaczyć pozycję i naciśnij [ENTER].
≥Aby przejść do pozycji na kolejnej stronie, naciśnij
[SHIFT]i[ANGLE/PAGE].
≥Zakończenie pracy z tym ekranem
Naciśnij [MENU].
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
Odtwarzanie płyt RAM/
DVD-RW (DVD-VR)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Tytuły pojawiają się tylko wówczas, gdy są one nagrane na płycie.
≥Tytułów programów, list odtwarzania i płyt nie można modyfikować.
Odtwarzanie programów
1
Naciśnij [DIRECT
NAVIGATOR].
np.
≥Zakończenie pracy z
tym ekranem
Naciœnij [DIRECT
NAVIGATOR].
2
3
Direct Navigator
No.
On
Date
1 11/ 1(WED)
2 1/ 1 (MON)
0:05
1:05
3 2/ 2 (TUE)
4 3/ 3 (WED)
5 4/10(THU)
2:21
3:37
11:05
0
Title
Contents
Monday feature
Auto action
Cinema
Music
Baseball
9 to select
RETURN
to exit
Naciśnij [3, 4] lub przyciski
numeryczne, aby wybrać program.
≥Aby przejść do pozycji na kolejnej stronie, naciśnij
[SHIFT]i[ANGLE/PAGE].
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową
np. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Naciśnij [1], aby pokazać zawartość programu i płyty.
Naciśnij [ENTER].
Odtwarzanie listy odtwarzania
(Tylko wówczas, gdy płyta zawiera listę odtwarzania)
np.
1
Naciśnij
[PLAY LIST].
Playlist
1
≥Zakończenie pracy z
tym ekranem
Naciœnij [PLAY LIST].
0
2
No.
1
Date
11/1
Total Time
0:00:01
Title
City Penguin
2
3
1/ 1
2/ 2
0:01:20
1:10:04
Ashley at Prom
Formula one
4
5
3/ 3
4/10
0:10:20
0:00:01
Soccer
Baseball
9 to select and press ENTER
Contents
RETURN
≥Aby przejść do pozycji na kolejnej stronie, naciśnij
[SHIFT]i[ANGLE/PAGE].
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową
np. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
Naciśnij [ENTER].
∫ Odtwarzanie pojedynczych scen
1
Gdy wyświetlane jest menu listy odtwarzania
Naciśnij [1].
2
3
≥Aby zmienić tło menu
Naciśnij [3, 4] lub przyciski numeryczne,
aby wybrać listę odtwarzania.
Naciśnij [3, 4], aby zaznaczyć polecenie „Scene
List“, po czym naciśnij [ENTER].
≥Kolumna „Contents“ zawiera informacje o liście odtwarzania.
Naciśnij [3, 4, 2, 1], aby zaznaczyć scenę, po
czym naciśnij [ENTER].
Wskazówki dotyczące tworzenia płyt z danymi
≥Gdy jest więcej niż 8 grup, grupy powyżej ósmej zostaną
wyświetlone w jednej linii pionowej na ekranie menu.
≥Mogą wystąpić różnice w kolejności wyświetlania na ekranie menu
i na ekranie komputera.
≥To urządzenie nie odtwarza plików nagranych przy użyciu zapisu pakietowego.
DVD-RAM
≥Płyty muszą być zgodne z UDF 2.0.
CD-R/RW
≥Płyty muszą być zgodne z ISO9660 Level 1 lub 2 (za wyjątkiem
formatów rozszerzonych).
≥Urządzenie obsługuje zapis wielosesyjny. Jeżeli jednak płyta zawiera
wiele sesji, więcej czasu potrzeba na rozpoczęcie odtwarzania. Aby
uniknąć tego, liczba sesji powinna być jak najmniejsza.
DVD-R/RW
≥Płyty muszą być zgodne z UDF Bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥Urządzenie nie obsługuje płyt wielosesyjnych. Odtwarzana jest
tylko sesja domyślna.
Nadawanie nazw folderom i plikom
np. [MP3]
(W tym urządzeniu pliki są traktowane jako katalog główny
zawartość, a foldery – jako grupy.)
001 group
W chwili nagrywania wstaw prefiksy przed
001
nazwami folderów i plików. Powinny to być numery
001 track.mp3
002 track.mp3
o tej samej liczbie cyfr, które należy przydzielać
003 track.mp3
plikom w kolejności, w jakiej mają być one
002 group
odtwarzane (czasami może to nie działać).
Pliki muszą mieć rozszerzenie (➜ poniżej).
001 track.mp3
002 track.mp3
003 group
[WMA] (Rozszerzenie: „.WMA“ lub „.wma“)
003 track.mp3
004 track.mp3
≥Zgodny współczynnik kompresji:
001 track.mp3
pomiędzy 48 kbps a 320 kbps
002 track.mp3
≥Nie można odtwarzać zabezpieczonych
003 track.mp3
przed kopiowaniem plików WMA.
≥Urządzenie nie obsługuje płyt Multiple Bit Rate (MBR).
[MP3] (Rozszerzenie: „.MP3“ lub „.mp3“)
≥Zgodny współczynnik kompresji: pomiędzy 32 kbps a 320 kbps
≥Urządzenie nie obsługuje znaczników ID3.
≥Obsługiwane próbkowanie: 8; 11,02; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 i 48 kHz.
[JPEG] (Rozszerzenie: „.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“ lub „.jpeg“)
≥Aby wyświetlić pliki JPEG za pomocą tego urządzenia:
– Utwórz je na kamerze cyfrowej zgodnej ze standardem DCF
(Design rule for Camera File system) w wersji 1.0. Niektóre
kamery cyfrowe posiadają funkcje nieobsługiwane przez
standard DCF w wersji 1.0, jak automatyczne obracanie obrazu,
które mogą powodować, że obrazu nie będzie można obejrzeć.
– Nie wolno w żaden sposób zmieniać plików lub zapisywać ich
pod innymi nazwami.
≥Urządzenie nie wyświetla ruchomych obrazów, plików w formacie
MOTION JPEG i innych podobnych formatach, zdjęć w formatach
innych niż JPEG (np. TIFF), ani nie odtwarza obrazów z
dołączonymi nagraniami dźwiękowymi.
[MPEG4] (Rozszerzenie: „.ASF“ lub „.asf“)
≥Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać dane MPEG4 [zgodne ze
specyfikacją SD VIDEO (standard ASF)/systemem wideo MPEG4 (Simple
Profile)/systemem audio G.726] nagrane za pomocą wielofunkcyjnych
aparatów SD marki Panasonic lub nagrywarek wideo DVD.
≥Data nagrywania może być inna niż data bieżąca.
[DivX] (Rozszerzenie: „.DIVX“, „.divx“, „.AVI“ lub „.avi“)
≥Można odtwarzać dane DivX utworzone za pomocą wer. 3.11, 4.x, 5.x
[system wideo DivX/system audio MP3, Dolby Digital lub MPEG].
≥Urządzenie nie obsługuje funkcji GMC (Global Motion Compensation).
≥Pliki DivX większe niż 2 GB i pliki bez indeksu mogą nie być
poprawnie odtwarzane w tym urządzeniu.
≥Urządzenie obsługuje wszystkie rozdzielczości do maks. 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
≥ Urządzenie umożliwia wybór maksymalnie 8 rodzajów dźwięku i napisów.
Korzystanie z menu nawigacji
7977po.book
RQT7977
17
to exit
51
7977po-p12-21.fm
Page 18 Wednesday, April 27, 2005
9:29 AM
Korzystanie z menu ekranowych
Pokazywane pozycje różnią się w
zależności od rodzaju płyty.
AV SYSTEM
TV
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
Menu główne
3
CH
przyciski
numeryczne
4
5
7
8
6
9
CANCEL
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
VOLUME
-/--
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
3, 4,2, 1
ENTER
RETURN
Time
§
Za
wyjątkiem
iR/iRW
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Video
1
FUNCTIONS
Naciśnij raz.
Rozpoczynanie od wybranej pozycji
Przechodzenie do przodu lub do tyłu§ (Time
Slip tylko podczas odtwarzania)
1 Naciśnij dwukrotnie [ENTER], aby wyświetlić
wskaźnik Time Slip.
2 Naciśnij [3, 4], aby ustawić godzinę i naciśnij
[ENTER].
≥Naciśnij i przytrzymaj przycisk [3, 4], aby
szybciej zmieniać wartości.
Rozpoczynanie od określonej godziny§ (Time
Search)
Zmiana informacji w polu wyświetlacza
pozostałego czasu/czasu, jaki upłynął
[MPEG4] [DivX]
Wyświetlanie liczby pikseli
Wyświetlana jest również wartość [DivX] fps (liczba
klatek na sekundę).
(➜ strona 14, Zmiana ścieżek dźwiękowych)
Audio
[WMA] [MP3]
Wyświetlanie rodzaju bieżącej płyty
Korzystanie z menu ekranowych
Still Picture Przełączanie zdjęć
2
wybór przejście do
następnego
menu
Wybierz menu.
zatwierdzenie
powrót do
poprzedniego menu
wybór
Wyświetlenie miniatur
Subtitle
(➜ strona 15, Zmiana napisów)
[RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Przywoływanie znacznika nagrywanego przez
Marker (VR) nagrywarki DVD-Video
Przywołanie znacznika: Naciśnij [3, 4]
➜ Naciśnij [ENTER]
ENTER
3
Thumbnail
Wprowadź ustawienia.
Angle
(z wieloma ujęciami)
Wybór ujęcia kamery
Rotate
Picture
Obrót obrazu
ENTER
Slideshow
zatwierdzenie
1
2
3
4
5
6
7
8
Other
Settings
9
-/--
0
4
RQT7977
18
52
S10
FUNCTIONS
Naciśnij, aby wyjść z
tego trybu.
Włączanie/wyłączanie pokazu slajdów
Zmiana czasu wyświetlania w pokazie slajdów
(0–30 s)
(➜ strona 19)
7977po-p12-21.fm
Page 19 Wednesday, April 27, 2005
9:29 AM
Other Settings (Inne ustawienia)
∫ Play Menu (Menu odtwarzania)
(Tylko wówczas, kiedy można wyświetlić czas odtwarzania, jaki upłynął.
[JPEG]: Działa w przypadku całej zawartości JPEG.)
Repeat
(➜ strona 15, Odtwarzanie wielokrotne)
A-B Repeat
Za wyjątkiem [JPEG] [RAM] [DVD-RW[‹VR›] (Fragment
z obrazem nieruchomym) [MPEG4] [DivX]
Powtarzanie określonego fragmentu
Naciśnij [ENTER] w punkcie początkowym i końcowym.
Naciśnij ponownie [ENTER], aby anulować funkcję.
∫ Audio Menu (Menu audio)
Dolby Pro
Logic II
Dialogue
Enhancer
Uzyskiwanie wyraźniejszych dialogów w filmach
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3- lub więcej
kanałowy z ścieżką dialogową zapisaną w kanale środkowym)
[DivX] (Dolby Digital, 3- lub więcej kanałowy z
ścieżką dialogową zapisaną w kanale środkowym)
On ,------. Off
Multi
Re-master
([HT845]
[HT885])
[RAM] [DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] (Płyty nagrane tylko
przy częstotliwości próbkowania 48 kHz)
[DVD-A] (Tylko płyty nagrane z częstotliwością
44,1 kHz lub 48 kHz)
[VCD] [CD]
≥Podczas odtwarzania 2-kanałowego tych płyt
funkcja ta zapewnia najbardziej naturalny dźwięk,
dodając sygnały wyższych częstotliwości nie
nagrane na płycie, np. podczas odtwarzania płyt
DVD-Video nagranych z częstotliwością
próbkowania 48 kHz przy 96 kHz. (Częstotliwość
próbkowania ➜ strona 30)
≥Podczas odtwarzania wielokanałowego materiałów
z tych płyt funkcja ta odtwarza częstotliwości
utracone podczas nagrywania, aby zapewnić
dźwięk zbliżony do oryginalnego brzmienia.
[WMA] [MP3] (Nagranie na płycie zostało utworzone przy
częstotliwości próbkowania innej niż 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)
Funkcja ta odtwarza wyższe częstotliwości
utracone podczas nagrywania, zapewniając
dźwięk zbliżony do oryginalnego brzmienia.
1 ,------. 2 ,------. 3 ,------. Off
^------------------------------------------J
[DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
1 Szybkie tempo (np. pop i rock)
2 Zmienne tempo (np. jazz)
3 Wolne tempo (np. muzyka poważna)
Inne płyty
1 Słaby efekt
2 Średni efekt
3 Silny efekt
≥Częstotliwość próbkowania można sprawdzić na ekranie.
≥Może to nie działać w przypadku niektórych
nagrań na płytach.
Za wyjątkiem [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Zaznaczanie maksymalnie 5 pozycji do
ponownego odtwarzania
Marker
Advanced
Disc Review
Naciśnij [ENTER] (Urządzenie jest teraz gotowe
do przyjęcia znaczników.)
Zaznaczanie pozycji: Naciśnij [ENTER] (w wybranym miejscu)
Zaznaczanie innej pozycji: Naciśnij [2, 1], aby zaznaczyć
„¢“ ➜ Naciśnij [ENTER]
Przywoływanie znacznika: Naciśnij [2, 1] ➜ Naciśnij [ENTER]
Usuwanie znacznika: Naciśnij [2, 1] ➜ Naciśnij [CANCEL]
≥Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania
zaprogramowanego i losowego.
[➜ strona 14, Przeglądanie tytułów do
odtworzenia (ADVANCED DISC REVIEW)]
∫ Picture Menu (Menu obrazu)
Picture
Mode
Normal
Cinema1: Tonuje obrazy i uwydatnia szczegóły
w ciemnych scenach.
Cinema2: Wyostrza obrazy i uwydatnia
szczegóły w ciemnych scenach.
Animation,
Dynamic
User (Naciśnij [ENTER], aby wybrać „Picture
Adjustment“) (➜ poniżej)
Picture Adjustment
Contrast, Brightness, Sharpness, Colour
Gamma: Reguluje jasność ciemnych fragmentów.
Depth Enhancer
Redukuje niejednorodne szumy w tle, dając
lepsze wrażenie głębi.
Video
Output
Mode
Transfer
Mode
Source
Select
[DivX]
625i§ (lub 525i§) (z przeplotem)
,------. 625p§ (lub 525p§) (bez przeplotu)
W przypadku wybrania opcji „625p“ lub „525p“ pojaiwa
się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję „Yes“ tylko
wówczas, podłączony odbiornik telewizyjny jest zgodny
z progresywnym sygnałem wyjściowym.
§ Wyświetlany numer zależy od odtwarzanej płyty
lub od ustawienia „Picture/Video Output“
(➜ strona 21).
Jeżeli wybrałeś opcję „625p“ lub „525p“ (➜ powyżej),
wybierz metodę konwersji dla wyprowadzanego
sygnału wideo, aby pasował on do rodzaju materiału.
W przypadku odtwarzania płyt PAL, materiałów
wideo MPEG4 lub DivX
Auto: Wykrywa materiały materiałami
filmowymi o szybkości 25 i w odpowiedni
sposób dokonuje ich konwersji.
Video: Wybierz korzystając z opcji Auto oraz gdy
obraz jest zniekształcony.
W przypadku odtwarzania płyt NTSC
Auto1 (normalny): Wykrywa materiały
materiałami filmowymi o
szybkości 24 i w odpowiedni
sposób dokonuje ich
konwersji.
Auto2: Zgodny z materiałami materiałami filmowymi
o szybkości 30 przy zachowaniu zgodności z
materiałami filmowymi o szybkości 24.
Video: Wybierz korzystając z opcji Auto1 lub
Auto2 oraz gdy obraz jest zniekształcony.
Po wybraniu opcji „Auto“ automatycznie wykrywana i
wyświetlana jest metoda konstrukcji materiału DivX.
Jeśli obraz jest zniekształcony, należy wybrać opcję „I
(Interlace)“ lub „P (Progressive)“, zależnie od użytej
metody konstrukcji podczas zapisu materiału na płycie.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)
(➜ strona 24, Dolby Pro Logic II)
Korzystanie z menu ekranowych
Play Speed
[DVD-A] (Fragment z obrazem ruchomym) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
Zmiana prędkości odtwarzania
– od „k0.6“ do „k1.4“ (co 0,1)
Za wyjątkiem [MPEG4] [DivX]
Wzmacnia wyjściowy sygnał audio zapewniając
Sound
ciepłe brzmienie zbliżone do brzmienia dźwięku w
Enhancement sali koncertowej.
On ,------. Off
∫ Display Menu (Menu wyświetlacza)
Information
Subtitle Position
Subtitle Brightness
On ,------. Off
Od 0 do s60 (z przyrostem 2)
Auto, 0 do s7
Just Fit Zoom
Wybór właściwego rozmiaru ekranu,
dopasowanego do ekranu odbiornika
telewizyjnego
Manual Zoom
Ręczne zbliżanie i oddalanie
Bit Rate Display
[DVD-A] (Fragment z obrazem ruchomym) [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V] [VCD] [MPEG4] [DivX]
On ,------. Off
GUI See-through
GUI Brightness
Quick OSD
Off, On, Auto
Od s3 do r3
Wyświetlanie bieżącej informacji o stopniu
zaawansowania operacji odtwarzania
Off, Basics, Details
Po zaznaczeniu pozycji naciśnij
[RETURN], aby wyświetlić ekran QUICK
OSD (➜ strona 14).
∫ Other Menu (Inne menu)
Setup
Play as DVD-Video
lub
Play as DVD-Audio
Play as DVD-VR,
Play as HighMAT
lub
Play as Data Disc
(➜ strona 20)
Wybierz opcję „Play as DVD-Video“, aby
odtworzyć materiał DVD-Video
dołączony do płyty DVD-Audio.
Zaznacz opcję „Play as Data Disc“, aby można było
odtwarzać pliki JPEG lub MPEG4 albo materiały wideo
w formacie DivX na płycie DVD-RAM lub odtwarzać
płyty HighMAT bez użycia funkcji HighMAT.
RQT7977
19
53
7977po.book
Page 20
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Zmiana ustawień odtwarzacza
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
Pokazuje menu Setup.
SETUP
MUTING
SHIFT
CH
przyciski
numeryczne
VOLUME
9
2
-/--
S10
0
CANCEL
wybór
Jeżeli opcja QUICK SETUP
(➜ strona 10) nie została
ustawiona, pojawi się ekran
QUICK SETUP.
Wybierz kartę.
SLOW/SEARCH
SKIP
ENTER
TOP MENU
w prawo
MENU
3, 4, 2, 1
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
3
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
REPEAT
wybór
ENTER
zatwierdzenie
4
SETUP
wybór
ENTER
zatwierdzenie
pozycja
Setup
Disc
Video
Audio
Display
Others
Audio
Subtitle
Menus
English
Automatic
English
Advanced Disc Review
Intro Mode
Ratings
Level 8
to select and press ENTER
RETURN
ustawienie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-/--
0
5
to exit
S10
SETUP
MUTING
SHIFT
≥ Ustawienia nie ulegają zmianie nawet po przełączeniu urządzenia w stan gotowości.
≥ Pozycje podkreślone na poniższym rysunku są ustawieniami fabrycznymi.
Zmiana ustawień odtwarzacza
Wprowadź ustawienia.
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
karta
Wybierz pozycję.
Naciśnij, aby wyjść z
tego trybu.
Menu QUICK SETUP umożliwia dalej wprowadzanie ustawień dla pozycji w zacienionych polach.
∫ Karta „Disc“
Audio
Wybierz język ścieżki dźwiękowej.
Subtitle
Wybierz język napisów.
Menus
Wybierz język menu płyty. Zmiana
języka menu w menu QUICK SETUP
zmienia również to ustawienie.
Advanced Disc Review
(➜ strona 14)
Ratings
Ustaw ograniczenie wiekowe dla
odtwarzania płyt DVD-Video.
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Original§1
≥Italian
≥Spanish
≥Other¢¢¢¢§2
≥Polish
≥Automatic§3
≥Polish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥English
≥Swedish
≥French
≥Dutch
≥German
≥Italian
≥Other¢¢¢¢§2
≥Spanish
≥Polish
Umożliwia przejrzenie każdego tytułu/programu.
≥Intro Mode:
≥Interval Mode: Pozwala przejrzeć nie tylko każdy tytuł/program, ale również każdy 10 minutowy fragment
w danym tytule/programie.
Ustawienia ograniczenia wiekowego (po wybraniu poziomu 8)
≥1 do 7
≥8 No Limit
≥0 Lock All: W celu uniemożliwienia odtwarzania płyt bez ograniczeń wiekowych.
Po ustawieniu ograniczenia wiekowego pojawi się ekran wprowadzenia hasła.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Hasło należy zapamiętać.
Jeśli ograniczenie wiekowe w przypadku włożonej płyty DVD-Video przekracza wprowadzoną wartość, zostanie
wyświetlony komunikat. Wpisz hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
§1
§2
Wybrano oryginalny język ustawiony dla tej płyty.
Wprowadź numer kodu posługując się tabelą na stronie 31.
∫ Karta „Video“
TV Aspect
Wybierz ustawienie odpowiadające
używanemu odbiornikowi
telewizyjnemu i swoim preferencjom.
§3
Jeżeli język wybrany dla opcji „Audio“ jest niedostępny, pojawią
się napisy w tym języku (jeżeli są one dostępne na płycie).
≥4:3 Pan&Scan: Odbiornik telewizyjny o typowych proporcjach ekranu (4:3)
Boki obrazu szerokoekranowego są obcinane, aby wypełniał on ekran (chyba że
płyta na to nie zezwala).
≥4:3 Letterbox: Odbiornik telewizyjny o typowych proporcjach ekranu (4:3)
Obraz panoramiczny jest wyświetlany z ramką.
≥16:9: Panoramiczny odbiornik telewizyjny (16:9)
TV Type
Wybierz opcję zgodną z typem
odbiornika telewizyjnego.
Time Delay
RQT7977
20
54
W przypadku podłączenia do monitora
plazmowego dostosuj, jeżeli zauważysz, że
dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.
≥Standard (Direct View TV)
≥Projection TV
≥0ms
≥20ms
≥CRT Projector
≥Plasma TV
≥40ms
≥LCD TV/Projector
≥60ms
≥80ms
≥100ms
7977po-p12-21.fm
Page 21 Wednesday, April 27, 2005
Video Out (AV/Component)
Wybierz format sygnału wideo na
wyjściu SCART (AV) i wyjściach
składowych sygnału.
Still Mode
Określ typu obrazu wyświetlanego w
trybie wstrzymania odtwarzania.
NTSC Disc Output
W przypadku odtwarzania płyt NTSC
(➜ strona 11, Systemy wideo)
wybierz opcję PAL 60 lub NTSC
Picture/Video Output
Jeśli odtwarzany obraz JPEG,
MPEG4 lub DivX jest zakłócony,
zmień format sygnału wyjściowego.
9:30 AM
≥Video/YPbPr
≥RGB/No Output
≥S-Video/YPbPr
≥Automatic
≥Field: Obraz nie jest rozmyty, ale jego jakość jest niższa.
≥Frame: Ogólna jakość jest wysoka, ale obraz może wydawać się rozmyty.
≥PAL60: W przypadku podłączenia do odbiornika telewizyjnego PAL.
≥NTSC: W przypadku podłączenia do odbiornika telewizyjnego NTSC.
≥Automatic
≥PAL
≥NTSC/PAL60: Sygnał wyjściowy będzie zależeć od ustawienia „NTSC Disc Output“ (➜ powyżej).
∫ Karta „Audio“
Dynamic Range Compression
≥Off
≥On: Poprawia wyrazistość, nawet przy niskim poziomie głośności, poprzez kompresję zakresu
najniższego i najwyższego poziomu dźwięku. Wygodna funkcja podczas oglądania filmów
późno w nocy. (Działa tylko z Dolby Digital)
Speaker Settings (➜ poniżej)
≥Centralny:
≥Dookólne (L/P):
Ustawianie czasu opóźnienia dla
głośnika centralnego i głośników
dookólnych.
0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
0.0/5.0/10.0/15.0 ms
∫ Karta „Display“
Menu Language
≥English ≥ Français ≥Deutsch ≥Italiano ≥Español ≥Polski ≥Svenska ≥Nederlands
On-Screen Messages
≥On
Background during Play
≥Black
≥Off
≥Grey
Wybierz tło podczas odtwarzania
plików JPEG, MPEG4 i materiałów
wideo DivX.
∫ Karta „Others“
Zmienia jasność wyświetlacza
urządzenia.
DivX Registration
Wyświetla kod rejestracji urządzenia.
Kod rejestracji jest potrzebny w przypadku kupowania i odtwarzania filmów w formacie DivX Video-onDemand(VOD). (➜ strona 30, Informacje o materiałach w formacie DivX VOD)
QUICK SETUP
≥Yes
Re-initialise Setting
≥Yes: W momencie ustawiania opcji „Ratings“ (➜ strona 20) pojawia się ekran hasła. Należy
wprowadzić identyczne hasło. Kiedy z wyświetlacza zniknie napis „INIT“, należy wyłączyć i
włączyć urządzenie.
≥No
Powoduje przywrócenie wszystkim
parametrom w menu Setup ich
ustawień domyślnych.
Zmiana ustawień odtwarzacza
≥Dim
≥Bright
≥Auto: Wyświetlacz jest przyciemniony, ale rozjaśnia się podczas wykonywania niektórych operacji.
FL Dimmer
≥No
Zmiana czasu opóźnienia (Speaker Settings)
(Działa w przypadku odtwarzania dźwięku wielokanałowego)
(Tylko głośnik centralny i głośniki dookólne)
Aby uzyskać optymalne warunki odsłuchu w przypadku dźwięku 5.1kanałowego, wszystkie głośniki, za wyjątkiem głośnika
superniskotonowego, powinny znajdować się w takiej samej
odległości od pozycji siedzenia. Jeżeli głośnik centralny i głośniki
dookólne muszą znajdować się bliżej pozycji siedzenia, należy
odpowiednio dobrać do powstałej różnicy czas opóźnienia.
C
a
LS
Wyjście
R
ms
0.0
R
C
Exit
SW
: idealne ustawienie głośników
c
SW
b
LS
L
: faktyczne ustawienie głośników
C
L
1 Naciśnij [3, 4], aby wybrać pole czasu opóźnienia i naciśnij
[ENTER].
2 Naciśnij [3, 4], aby ustawić czas opóźnienia i naciśnij
[ENTER].
Czas opóźnienia dla głośnika centralnego
RS
a b c : podstawowa odległość odsłuchu
LS
ms
0.0
RS
Czas opóźnienia dla głośników dookólnych
orientacyjne wymiary pomieszczenia
RS
Zakończenie procedury ustawiania głośników
Naciśnij [2], aby zaznaczyć „Exit“, po czym naciśnij [ENTER].
okrąg stałej podstawowej odległości odsłuchu
Jeżeli odległość a lub b jest mniejsza niż c, znajdź różnicę w
tabeli i wprowadź zalecane ustawienie.
a Głośnik centralny
Różnica (orient.) Ustawienie
b Głośnik dookólny
Różnica (orient.)
W przypadku zmiany ustawienia głośników dookólnych na Dolby
Digital, to ustawienie zmienia się również na Dolby Pro Logic II.
np. ustawienia dla opcji MUSIC są takie same jak w przypadku opcji
Dolby Digital.
Ustawienie
30 cm
1.0 ms
150 cm
5.0 ms
Dolby Digital
60 cm
2.0 ms
300 cm
10.0 ms
90 cm
3.0 ms
450 cm
15.0 ms
120 cm
150 cm
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
0 ms
10 ms
5 ms
5 ms
15 ms
4.0 ms
10 ms
10 ms
20 ms
5.0 ms
15 ms
15 ms
25 ms
RQT7977
21
55
7977po.book
Page 22
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Radio
Wybór zaprogramowanych kanałów
AV SYSTEM
TV
VCR
1
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TUNER/BAND
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
CH
przyciski
numeryczne
2
VOLUME
9
-/--
S10
0
CANCEL
Naciśnij przyciski numeryczne, aby
wybrać kanał.
Albo naciśnij [W CH X].
Aby wybrać liczbę 2-cyfrową
np. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2]
SLOW/SEARCH
SKIP
Naciśnij [TUNER/BAND] w celu wybrania
opcji „FM“ lub „AM“.
TOP MENU
MENU
DIGITAL
DIRECT
NAVIGATOR
PLAY
LIST
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
ENTER
ENTER
FUNCTIONS
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
W przypadku odbierania stacji stereofonicznej FM.
DIGITAL
DISC
T G S.SRND D.MIX
TUNED
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
∫ Jeżeli w paśmie FM szum jest zbyt głośny
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Tylko z poziomu urządzenia głównego
Naciśnij [FM MODE], aby wyświetlić tekst „MONO“.
DIGITAL
TUNING
TUNE MODE
DISC
T G S.SRND D.MIX
TUNED
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
RDS
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
OPEN CLOSE
TUNING
INPUT SELECTOR
PROGRESSIVE
VOLUME
H.BASS
PHONES
Radio
RDS
INPUT SELECTOR
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
Naciśnij ponownie [FM MODE], aby anulować ten tryb.
Tryb zostanie również anulowany po zmianie częstotliwości.
FM MODE
Strojenie ręczne
MEMORY
Tylko z poziomu urządzenia głównego
Programowanie automatyczne
Tylko z poziomu urządzenia głównego
W każdym paśmie FM i AM można zaprogramować maksymalnie
15 stacji.
1
2
Naciśnij [INPUT SELECTOR], aby wybrać
opcję „FM“ lub „AM“.
1
2
3
4
RQT7977
22
56
Naciśnij [X TUNING W], aby dostroić radio
do najniższej częstotliwości (FM: 87.50,
AM: 522).
Naciśnij [X TUNING W], aby wybrać
częstotliwość.
[X TUNING W], aż częstotliwość zacznie zmieniać się
samoczynnie. Procedura strojenia zatrzyma się w momencie
znalezienia stacji.
∫ Programowanie kanału
W każdym paśmie FM i AM można zaprogramować maksymalnie
15 stacji.
Naciśnij i przytrzymaj [MEMORY].
1
Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst „FM
AUTO“ lub „AM AUTO“.
2
Tuner zaprogramuje wszystkie stacje, jakie odbiera,
przyporządkowując im kanały w kolejności rosnącej
częstotliwości.
≥Po ustawieniu stacji na wyświetlaczu pojawi się tekst „SET
OK“ i radio zostanie dostrojone do ostatnio
zaprogramowanej stacji.
≥Jeżeli automatyczne programowanie nie powiedzie się,
wyświetlany jest tekst „ERROR“. Zaprogramuj kanały
ręcznie (➜ z prawej).
Naciśnij [TUNE MODE], aby wybrać opcję
„MANUAL“.
Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij i przytrzymaj
Naciśnij [TUNE MODE], aby wybrać opcję
„MANUAL“.
Po każdym naciśnięciu przycisku: MANUAL()PRESET
3
Naciśnij [INPUT SELECTOR] w celu
wybrania opcji „FM“ lub „AM“.
Podczas słuchania audycji radiowych
Naciśnij [ENTER].
Gdy na wyświetlaczu zacznie pulsować częstotliwość oraz litera „P“.
Korzystając z przycisków numerycznych wybierz kanał.
Albo naciśnij [W CH X], po czym naciśnij [ENTER]
≥Aby wybrać liczbę 2-cyfrową
np. 12: [S10] ➜ [1] ➜ [2].
DIGITAL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Jeżeli na danej pozycji kanału zostanie zaprogramowana nowa
stacja, stacja przypisana wcześniej tej pozycji zostanie
usunięta.
Informacje nadawane w systemie RDS
Urządzenie pozwala wyświetlać informacje tekstowe nadawane w
systemie RDS, który jest dostępny na niektórych obszarach.
Jeżeli stacja, której słuchasz, nadaje sygnały RDS, na wyświetlaczu
pojawi się tekst „RDS“.
Aby wyświetlić dane tekstowe, naciśnij [RDS]
w urządzeniu głównym lub [FUNCTIONS] na
pilocie.
Po każdym naciśnięciu przycisku:
PS(ustawienie fabryczne)>PTY> informacja o częstotliwości
^---------------------------------------------------------------------------}
Wyświetlenia PTY (typ programu)
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
M.O.R. M
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
SPORT
§
§
„M.O.R. M“=Middle of the road music (muzyka środka)
[Uwaga]
Radio
Informacje systemu RDS mogą być niedostępne w przypadku
słabego odbioru.
Podłączenie dodatkowej anteny
Jeżeli odbiór radiowy jest zły, użyj anten zewnętrznych.
≥Odłącz antenę, kiedy urządzenie nie jest używane.
≥Nie używaj anteny zewnętrznej podczas burzy z wyładowaniami.
Antenę ramową AM
pozostaw podłączoną.
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75 )
(75≠
Antena zewnętrzna
FM (z wykorzystaniem
anteny telewizyjnej)
≥Odłącz antenę wewnętrzną FM.
≥Antenę powinien zainstalować
wykwalifikowany technik.
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
75 ≠ kabel
koncentryczny
(nie ma w zestawie)
Y
TV
AUDIO
IN
PR
AV
VIDEO
OUT
5–12 m
Antena zewnętrzna AM
(z wykorzystaniem przewodu w
izolacji winylowej)
Przeprowadź kawałek winylowego przewodu
w poziomie przez ramę okna lub w innym
dogodnym miejscu.
RQT7977
23
57
7977po.book
Page 24
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Pole dźwiękowe i jakość dźwięku
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
DVD/CD
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
TOP MENU
SUBWOOFER LEVEL
SUPER SRND, H.BASS
Naciśnij [SHIFT]i[C.FOCUS].
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
3, 4, 2, 1
VOLUME
SLOW/SEARCH
SKIP
DIGITAL
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
GROUP
PLAY MODE
SHIFT
REPEAT
DISC
TUNED
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
MIX 2CH,
PL
TEST, CH SELECT
Pole dźwiękowe i jakość dźwięku
Kontrola pola dźwiękowego
Zmienia jakość dźwięku.
Naciśnij [SFC].
Po każdym naciśnięciu przycisku:
FLAT: Anulowanie funkcji (brak dodatkowego efektu) (ustawienie
fabryczne).
HEAVY: Dodaje siły muzyce rockowej.
CLEAR: Zapewnia czystość tonów wysokich tonów.
SOFT: Stosuje się w przypadku muzyki w tle.
DISCO: Stwarza wrażenie echa odbitego dźwięku podobnie jak w
dyskotece.
LIVE:
Ożywia śpiew.
HALL: Poszerza dźwięk niczym w sali koncertowej.
Sprawdzanie bieżących ustawień
Naciśnij [SFC].
Po każdym naciśnięciu przycisku:
C FOCUS ON,------.C FOCUS OFF
≥Funkcja ta nie działa, kiedy włączona jest opcja Super Surround.
≥Funkcja ta działa również wówczas, gdy włączona jest opcja Dolby
Pro Logic II.
Dolby Pro Logic II
Za wyjątkiem [DivX]
Dolby Pro Logic II to zaawansowany dekoder, który pozwala
uzyskać 5-kanałowy dźwięk przestrzenny (lewy i prawy głośnik
przedni, głośnik centralny, lewy i prawy głośnik dźwięku
przestrzennego) z dowolnego materiału stereo, niezależnie od tego,
czy był on specjalnie zakodowany w systemie Dolby Surround.
Naciśnij [ÎPLII].
DISC
DIGITAL
Super Surround
TUNED
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Po każdym naciśnięciu przycisku:
MOVIE: Materiał filmowy nagrany w systemie Dolby Surround.
MUSIC: ródła sygnału stereo
OFF:
Anulowanie funkcji
≥Funkcja działa tylko w trybie DVD/CD.
≥Kiedy występuje efekt, pali się wskaźnik „ÎPLII“.
SHIFT
MIX 2CH
PL
Miksowanie kanałów
W razie potrzeby można uzyskać na wyjściu zmiksowane sygnały
2 kanałowe.
Naciśnij [SHIFT]i[MIX 2CH].
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
PL
CD
DTS
MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
Dodaje efekty przestrzenne do dźwięku stereo.
Naciśnij [SHIFT]i[SUPER SRND].
T G S.SRND D.MIX
SL
W
Po każdym naciśnięciu przycisku:
MUSIC: Dodaje efekty przestrzenne do źródeł dźwięku stereo.
MOVIE: Używaj tego trybu podczas odtwarzania nagrań filmowych.
PARTY: Dźwięk jest stereofoniczny niezależnie od kierunku, w
którym jesteś zwrócony.
OFF:
Anulowanie funkcji
RQT7977
24
58
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
DIGITAL
ED
L C R
LS
C.FOCUS, SFC
≥W przypadku podłączenia słuchawek nie działają następujące
systemy pól dźwiękowych. (Z wyłączeniem kontroli pola
dźwiękowego)
≥Jeżeli te systemy pól dźwiękowych są wykorzystywane w
przypadku niektórych źródeł, może dojść do pogorszenia jakości
dźwięku. W takim przypadku wyłącz dany system pola
dźwiękowego.
≥Jeżeli włączysz Super Surround, opcja Dolby Pro Logic II zostanie
anulowana i na odwrót.
≥Działanie następujących funkcji zależy od nagrania na płycie.
SHIFT
MONO STCT
S
[Uwaga]
SUPER SRND
H.BASS
SLP
DTS
MODE
DS PS PTY W
DVD
RAM
MIX 2CH
PL
C.FOCUS
SFC
T G S.SRND D.MIX
PL
CD
ENTER
FL DISPLAY
Skupienie dźwięku w środku
(Płyty, na których dialogi są nagrane w kanale środkowym)
Można sprawić, aby dźwięk z głośnika centralnego
robił wrażenie, jakby dochodził z wnętrza odbiornika
telewizyjnego.
CH
9
C.FOCUS
SFC
SHIFT
≥Poziom głośności głośników dookólnych można regulować, aby
uzyskać najlepszy efekt dźwięku przestrzennego (➜ strona 25,
Regulacja poziomu głośników).
≥Funkcja Super Surround nie działa podczas odtwarzania płyt DVD
z nagranym wielokanałowym materiałem dźwiękowym.
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Po każdym naciśnięciu przycisku:
MIX 2CH ON,------.MIX 2CH OFF
Pulsujący na wyświetlaczu wskaźnik „D.MIX“ sygnalizuje, że dana
płyta zawiera sygnały wielokanałowe, których nie można zmiksować.
[DVD-A]
7977po.book
Page 25
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Wzmacnianie brzmienia tonów
niskich
SUPER SRND
H.BASS
Można wzmocnić dźwięki o niskiej częstotliwości, aby ciężkie tony
niskie było wyraźnie słychać, nawet jeżeli akustyka pomieszczenia
nie jest optymalna. Urządzenie automatycznie dobierze
najwłaściwsze ustawienie zgodnie z rodzajem odtwarzanego źródła.
Naciśnij [H.BASS].
W urządzeniu głównym zapali się wskaźnik [HT845] [HT885] H.BASS.
LP
MONO STCT
L C R
LS
S
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
Naciśnij [SUBWOOFER LEVEL].
≥[DVD-V] [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
SUB W 4 (ustawienie fabryczne)>SUB W 1>SUB W 2>SUB W 3
^------------------------------------------------------------------------------------------------------}
DIGITAL
H. BASS ON (ustawienie fabryczne),------.H. BASS OFF
≥W przypadku wybrania innego źródła
H. BASS OFF (ustawienie fabryczne),------.H. BASS ON
Wprowadzone ustawienie zostanie zachowane i będzie
przywoływane za każdym razem, gdy odtwarzany będzie ten sam
rodzaj źródła.
TEST
CH SELECT
Można regulować ilość tonów niskich. Urządzenie automatycznie
dobierze najwłaściwsze ustawienie zgodnie z rodzajem
odtwarzanego źródła.
≥W przypadku wybrania innego źródła
SUB W 2 (ustawienie fabryczne)>SUB W 3>SUB W 4>SUB W 1
^-------------------------------------------------------------------------------------------------------}
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
SHIFT
Poziom głośnika
superniskotonowego
SUBWOOFER
LEVEL
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Wprowadzone ustawienie zostanie zachowane i będzie
przywoływane za każdym razem, gdy odtwarzany będzie ten sam
rodzaj źródła.
Regulacja poziomu głośników
Jest to jeden ze sposobów uzyskania właściwych efektów przestrzennych.
Przygotowanie
Naciśnij [DVD/CD].
W trybie zatrzymania i bez menu ekranowego
Naciśnij [SHIFT]i[TEST], aby był
wysyłany sygnał kontrolny.
L: przedni lewy
C: centralny
RS: prawy dźwięku przestrzennego
LS: lewy dźwięku przestrzennego
R: przedni prawy
∫ Regulacja poziomu głośników podczas
odtwarzania
(Działa podczas odtwarzania dźwięku wielokanałowego lub gdy
włączona jest funkcja Dolby Pro Logic II lub Super Surround.)
1
≥Nie dochodzi dźwięk z kanału SW (głośnik niskotonowy).
2
Naciśnij [3] (zwiększenie) lub [4]
(zmniejszenie), aby ustawić poziom dla
każdego głośnika.
C, RS, LS: od j6 dB do i6 dB
(L, R: Można regulować tylko balans.)
≥Regulacja balansu głośników przednich
Gdy wysyłany jest sygnał kontrolny, naciśnij [2, 1].
≥Dostosuj poziom głośników do takiego samego poziomu jak
w przypadku głośników przednich.
Naciśnij [CH SELECT], aby wybrać głośnik.
L #C #R #RS #LS #SW
^--------------------------------------------------}
SW: głośnik superniskotonowy
≥Poziom głośnika SW można regulować tylko wówczas, gdy
płyta zawiera kanał głośnika niskotonowego.
≥Na wyświetlaczu nie pojawia się tekst „SW“ i nie można
regulować poziomu głośnika niskotonowego, gdy włączona
jest funkcja Dolby Pro Logic II.
≥Tna wyświetlaczy pojawia się wskaźnik „S“, gdy zostanie
wybrana opcja „MUSIC“ lub „MOVIE“ przy włączonej funkcji
Super Surround (➜ strona 24). W takim przypadku można
równocześnie zmieniać ustawienie poziomu głośników
dźwięku przestrzennego korzystając z [3, 4].
S: od j6 dB do i6 dB
Naciśnij [VOLUME, r] lub [s], aby
ustawić używany zwykle podczas
słuchaniu poziom głośności.
3
Pole dźwiękowe i jakość dźwięku
1
2
Naciśnij [3] (zwiększenie) lub [4] (zmniejszenie),
aby ustawić poziom dla każdego głośnika.
C, RS, LS, SW: od j6 dB do i6 dB
(L, R: Można regulować tylko balans.)
≥Regulacja balansu głośników przednich
W przypadku wybrania opcji „L“ lub „R“ naciśnij [2, 1].
Wyłączenie sygnału kontrolnego
Naciśnij ponownie [SHIFT]i[TEST].
RQT7977
25
59
7977po.book
Page 26
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Obsługa innych urządzeń
∫ Przykładowa konfiguracja połączeń
odbiornik telewizyjny
(nie ma w zestawie)
Do wyświetlenia
obrazu z
magnetowidu
W tym przykładzie
wybierz w odbiorniku
telewizyjnym wejście
„VIDEO 2“.
AUDIO OUT VIDEO IN
L
R
1
magnetowid
(nie ma w zestawie)
2
kabel audio
(nie ma w zestawie)
kabel wideo
(nie ma w zestawie)
VIDEO
OUT
AUDIO OUT
: kierunek przepływu sygnału
R
L
Do odtwarzania dźwięku z
magnetowidu
Do odtwarzania dźwięku z odbiornika
telewizyjnego
Zmniejsz poziom głośności w odbiorniku
telewizyjnym do minimum i steruj głośnością
z poziomu omawianego urządzenia.
już podłączony
(➜ strona 8)
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE/IN
(PROGRESSIV
E/INTERLACE)
TERLACE)
FM ANT
(75≠)
A
PB
AM ANT
L
LOOP
EXT
R
S-VIDEO
OUT
VCR
AUDIO
IN
AUX
TV
AUDIO
IN
PR
REC
OUT
[HT845] [HT885]
Do odtwarzania
dźwięku z
magnetofonu
Obsługa innych urządzeń
Y
Na rysunku przedstawiono model SC-HT845.
AV
VIDEO
OUT
[HT845] [HT885]
Do nagrywania płyt,
audycji radiowych itp. na
magnetofonie
L
R
R
L
PLAY OUT
REC IN
magnetofon
(nie ma w zestawie)
AV SYSTEM
TV
[HT845]
[HT885]
AV SYSTEM
TV/AV
TV
AUX
VCR
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
TV/AV
przyciski
numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
CH
9
VCR
DVD/CD
TUNER/BAND
CH
VOLUME
-/--
S10
0
CANCEL
SLOW/SEARCH
SKIP
TOP MENU
,
MENU
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
ENTER
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
ANGLE/PAGE
FL DISPLAY
GROUP
SHIFT
RQT7977
26
60
REPEAT
PLAY MODE
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
Na rysunku przedstawiono model SC-HT535.
7977po.book
Page 27
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Obsługa magnetofonu ([HT845] [HT885])
Obsługa odbiornika telewizyjnego i
magnetowidu
Do obsługi odbiornika telewizyjnego lub magnetowidu marki
Panasonic można używać pilota. Podłącz urządzenia korzystając z
części zatytułowanej „Przykładowa konfiguracja połączeń“
(➜ strona 26).
Nagrywanie na magnetofonie
1
Naciśnij [DVD/CD], aby wybrać opcję
„DVD/CD“.
[Uwaga]
lub
W przypadku niektórych modeli pilot może nie działać prawidłowo.
Naciśnij [TUNER/BAND] w celu wybrania
opcji „FM“ lub „AM“.
Odbiornik telewizyjny
Przygotowanie
Skieruj pilota w stronę omawianego urządzenia i naciśnij [TV], aby
podświetlić ten przycisk, a następnie skieruj go w stronę odbiornika
telewizyjnego, aby wykonać poniższe operacje:
Włączanie/wyłączanie odbiornika telewizyjnego
2
Włącz nagrywanie i odtwarzanie.
Słuchanie nagrań z magnetofonu
Naciśnij [AUX], aby wybrać jako źródło „AUX“.
Naciśnij [Í AV SYSTEM].
Przełączanie trybu wejściowego sygnału wideo
odbiornika telewizyjnego
Zmiana kanałów
Naciśnij [W CH X].
Regulacja poziomu głośności
Naciśnij [TV VOLs] lub [TV VOLr].
Magnetowid
Przygotowanie
≥Zmień tryb wejściowego sygnału wideo w odbiorniku telewizyjnym
(„VIDEO 2“ w tym przykładzie).
≥Skieruj pilota w stronę omawianego urządzenia i naciśnij [VCR],
aby podświetlić ten przycisk, a następnie skieruj go w stronę
magnetowidu, aby wykonać poniższe operacje:
Włączanie/wyłączanie magnetowidu
Naciśnij [Í AV SYSTEM].
Odtwarzanie, pauza i zatrzymywanie
Naciśnij [1] (odtwarzanie), [;] lub [∫].
Szybkie przewijanie do przodu i do tyłu
Naciśnij [6] lub [5].
Lista kodów telewizorów
PANASONIC:
AKAI:
ALBA:
BAUR:
BLAUPUNKT:
BRANDT:
BUSH:
01, 29, 30, 31
07, 11, 28, 36, 37
05, 11, 12
32
28, 36
26, 41
02, 05, 10, 11,
12, 32, 38
DAEWOO:
11, 12, 32
DUAL:
32
FERGUSON: 11, 12
FINLUX:
11, 12, 22, 23,
24, 25, 40
FISHER:
37
FUNAI:
02, 38
GOLDSTAR:
11, 12
GOODMANS: 11, 12, 25, 32
GRUNDIG:
28, 36
HITACHI:
01, 09, 26, 41
ICE:
21, 39
INNO HIT:
34
ITT/NOKIA:
05, 07, 37
JVC:
18
KENDO:
40
LOEWE:
14, 33
LOEWE OPTA: 32
LUXOR:
37
MATSUI:
02, 05, 06, 07,
10, 11, 12, 25,
37, 38
MITSUBISHI:
NOKIA:
NORDMENDE:
OCEANIC:
ORION:
14, 19, 28, 36
05, 07, 37
26, 41
27, 35
02, 03, 05, 10,
11, 12, 38
PHILIPS:
11, 12, 13, 15
PHONOLA
11, 12
RADIOLA:
11, 12
ROADSTAR:
39
SABA:
26, 41
SALORA:
07, 37
SAMSUNG:
11, 12, 15, 21,
25, 34, 39
SANYO:
07, 17, 25, 37
SCHNEIDER: 11, 12
SEG:
39, 40
SELECO:
11, 24
SHARP:
17, 20
SIEMENS:
11, 12, 17, 28, 36
SINUDYNE:
02, 05, 11, 12,
22, 24, 38, 40
SONY:
16
THOMSON:
05, 26, 41
THORN:
06, 08, 11, 12,
14, 16, 25, 32
TOSHIBA:
03, 04, 06, 08
UNIVERSUM: 39
WHITE WESTING HOUSE:
11, 12, 22, 40
Podłączanie odtwarzacza płyt kompaktowych lub
gramofonu
Lista kodów magnetowidów
Podłącz zamiast magnetowidu (➜ strona 26) i jako źródło wybierz
„VCR“.
PANASONIC:
AKAI:
Zalecamy korzystanie z gramofonu z wbudowanym korektorem
sygnału audio. Jeżeli gramofon nie posiada wbudowanego
korektora, podłącz go najpierw do oddzielnego korektora, a
następnie do urządzenia.
ALBA:
BAIRD:
BLAUPUNKT:
Zmiana kodu pilota ([HT845] [HT885])
Ten pilot może również obsługiwać niektóre odbiorniki telewizyjne i
magnetowidy innych marek. Aby można było obsługiwać takie
urządzenia (➜ z prawej), należy zmienić wspomniany kod.
Skieruj pilota na obsługiwane urządzenie.
Naciskając przycisk [TV] lub [VCR]
Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny,
aby wprowadzić pierwszą cyfrę, a następnie
drugą.
Pilot wysyła sygnał włączenia/wyłączenia. Jeżeli kod jest prawidłowy,
urządzenie będzie włączane i wyłączane. Jeżeli tak nie jest, spróbuj
wprowadzić inny kod.
BUSH:
DAEWOO:
FERGUSON:
FISHER:
GOLDSTAR/LG:
GOODMANS:
GRUNDIG:
HCM:
HITACHI:
ITT:
ITT/NOKIA:
JVC:
KENDO:
LOEWE:
LUXOR:
MATSUI:
METZ:
MITSUBISHI:
01, 29, 30
06, 08, 16, 17,
19, 37
02, 06, 23
08, 10, 37
01, 26, 29, 30,
33
02, 09, 23
15
31
05, 07, 10, 11,
12
03, 04, 36, 37
02, 03, 18, 23,
27, 33
02, 23, 26, 28,
32, 33
02, 23
13, 14
08, 10, 11, 37
18, 27, 37
20, 21
08, 09, 37
03, 32
08, 10, 11, 17,
19, 37
03, 05, 09
01
17, 19, 21, 32
Obsługa innych urządzeń
Naciśnij [TV/AV].
NEC:
NOKIA:
04, 21, 36, 37
08, 10, 11, 18,
22, 27, 37
NORDMENDE:
20, 21
OKANO:
06
ORION:
05, 09
PHILIPS:
22, 32, 33, 34,
35
PHONOLA:
32
RFT:
33
ROADSTAR:
02, 03, 18, 23,
27
SABA:
21
SALORA:
08, 11, 17, 19,
37
SAMSUNG:
15, 16, 18, 27
SANYO:
07, 10, 11
SCHAUB LORENZ: 10
SCHNEIDER:
02, 03, 18, 23,
27, 32
SEG:
02, 18, 23, 27
SHARP:
22
SIEMENS:
03, 10, 11, 32
SONY:
24, 25, 26
THOMSON:
21
THORN:
10
TOSHIBA:
15, 17, 19, 32
UNIVERSUM:
03, 08, 32, 37
[Uwaga]
Wprowadź ponownie kody po wymianie baterii.
RQT7977
27
61
7977po.book
Page 28
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Inne przydatne funkcje
Korzystanie ze słuchawek
AV SYSTEM
TV
TV/AV TUNER/BAND DVD/CD
SLEEP
SLEEP
VCR
Tylko z poziomu urządzenia głównego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CANCEL
0
1
CH
VOLUME
słuchawki (nie ma w zestawie).
-/--
S10
SLOW/SEARCH
SKIP
Zmniejsz poziom głośności i podłącz
Typ wtyku słuchawek: 3,5 mm stereo
VOLUME
VOLUME
OPEN CLOSE
TOP MENU
MENU
TUNING
INPUT SELECTOR
VOLUME
H.BASS
RDS
PLAY
LIST
DIRECT
NAVIGATOR
PROGRESSIVE
PHONES
TUNE MODE
FM MODE
MEMORY
DOWN
UP
ENTER
[HT845] [HT885]
FUNCTIONS
RETURN
TV VOL
TV VOL
SUBWOOFER SUPER SRND C.FOCUS
LEVEL
H.BASS
SFC
MIX 2CH
PL
ZOOM
SUBTITLE
QUICK OSD MANUAL SKIP AUDIO
SETUP
MUTING
SLEEP
QUICK OSD
ANGLE/PAGE
GROUP
FL DISPLAY
SHIFT
REPEAT
2
MUTING
PLAY MODE
Ustaw głośność słuchawek za pomocą
pokrętła [VOLUME].
TEST
ADVANCED PLAY SPEED
DISC REVIEW QUICK REPLAY CH SELECT
SHIFT
≥Dźwięk zostanie automatycznie przełączony na
stereofoniczny (2-kanałowy).
[Uwaga]
[HT845]
[HT885]
Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy unikać słuchania przez
dłuższy okres czasu.
SLEEP
[HT535]
SHIFT
SLEEP
QUICK OSD
Timer zasypiania
Inne przydatne funkcje
Naciśnij [SLEEP]
([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]), aby wybrać
czas (w minutach).
SLEEP 30_----)SLEEP 60_----)SLEEP 90
^""""" OFF(_ SLEEP 120(__}
D.MIX
SLP
Wyłączanie timera
Naciśnij [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]), aby wybrać
opcję „OFF“.
Sprawdzanie czasu pozostałego do wyłączenia
Naciśnij ponownie [SLEEP] ([HT845] [HT885] [SHIFT]i[SLEEP]).
Zmiana ustawienia
Powtórz procedurę od początku.
SETUP
MUTING
Wyciszanie
Naciśnij [MUTING].
Na wyświetlaczu urządzenia zacznie pulsować tekst „MUTING“.
DIGITAL
PL
DTS
CD MODE
RDS PS PTY W
DVD
RAM
DISC
TUNED
T G S.SRND D.MIX
SLP
MONO STCT
L C R
LS
S
RS
LFE
RND 12
PGM PRG
H.BASS
Anulowanie
≥Naciśnij ponownie [MUTING] lub zmniejsz głośność do minimum
(– – dB), a następnie zwiększ ją do żądanego poziomu.
≥Wyciszanie jest wyłączane po przełączeniu urządzenia w stan
gotowości.
RQT7977
28
62
7977po.book
Page 29
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Inne opcje ustawienia głośników
∫ Mocowanie do ściany
Wszystkie głośniki można przymocować do ściany.
1 Wkręć kołek (nie ma w zestawie) w ścianę.
2 Zawieś głośnik w sposób pewny na wkręcie wsuwając go w otwór.
30–35 mm
‰7,5–9,4 mm
‰3,0–4,0 mm
4,0–7,0 mm
ściana lub słup
≥Wytrzymałość ściany lub słupa, na którym mają być zawieszone głośniki, powinna być wystarczająca przy obciążeniu 10 kg na jeden wkręt. W
przypadku mocowania głośników do ściany zasięgnij porady wykwalifikowanego pracownika firmy budowlanej. Nieprawidłowe zamocowanie
grozi uszkodzeniem ściany i głośników.
≥Zaleca się stosowanie dodatkowych kabli głośnikowych do podłączenia głośników przednich (lub surround [HT885]) montowanych na ścianie.
(Można również wyjąć kable głośnikowe z rurek znajdujących się w zestawie.)
[HT845] (Tylko głośniki przednie) [HT885] (Głośniki przednie i głośniki dookólne)
≥W przypadku mocowania głośników przednich i dookólnych przestrzennego do ściany zalecane jest użycie sznurka (nie ma w zestawie), aby
głośniki nie spadły (➜ strona 5).
np.
Głośniki dookólne [HT535]
Głośnik centralny
Głośniki przednie [HT845]
Głośniki przednie i głośniki dookólne [HT885]
366 mm
Inne opcje ustawienia głośników
180 mm
175 mm
W takiej pozycji głośnik
może łatwo spaść, jeżeli
zostanie przesunięty w
prawo lub w lewo.
Przesuń głośnik w
taki sposób, aby
wkręt znalazł się
tym miejscu.
∫ Mocowanie głośników na stojakach (nie ma w zestawie)
(Za wyjątkiem [HT535] [HT845] Głośniki przednie [HT885] Głośniki przednie i głośniki dookólne)
Przed zakupem sprawdź, czy stojaki spełniają te warunki.
Zastosuj wkręty o podanej na rysunku średnicy i długości z zachowaniem podanych odległości między nimi.
≥Stojaki powinny wytrzymać obciążenie ponad 10 kg.
≥Stojaki muszą być stabilne nawet wówczas, gdy głośniki znajdują się w górnym położeniu.
np.
Głośniki dookólne [HT535]
5 mm,
skok 0,8 mm
60 mm
stojak głośnika
(nie ma w zestawie)
Przymocuj stojaki wkręcając w
tym celu metalowe śruby w
pokazane na rysunku otwory.
grubość płyty plus 7 mm do
10 mm
RQT7977
29
63
7977po.book
Page 30
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Informacje o materiałach w
formacie DivX VOD
Materiał DivX Video-on-Demand (VOD) jest zaszyfrowany w celu
ochrony praw autorskich. Aby móc odtwarzać materiały DivX VOD w
tym urządzeniu, należy je wcześniej zarejestrować.
Aby wprowadzić kod rejestracyjny urządzenia i je zarejestrować,
należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami
dotyczącymi zakupu materiałów DivX VOD. Więcej informacji na
temat DivX VOD można znaleźć w witrynie www.divx.com/vod.
Wyświetlanie kodu rejestracji urządzenia
(➜ strona 21, „DivX Registration“ na karcie „Others“)
Dekoder odtwarza sygnały audio zakodowane na płytach DVD. Ten
proces nazywa się dekodowaniem.
DivX
Format kompresji wideo opracowany przez firmę DivXNetworks, Inc.,
który kompresuje pliki wideo bez znacznej utraty jakości obrazu.
Dolby Digital
Jest to metoda kodowania sygnałów cyfrowych opracowana przez
Dolby Laboratories. Oprócz dźwięku stereofonicznego, te sygnały
mogą być także dźwiękiem wielokanałowym. Używając tej metody,
bardzo dużo informacji audio może być nagranych na płycie.
System dźwięku przestrzennego stosowany w wielu kinach na całym
świecie. W tym systemie kanały są dobrze oddzielone, co umożliwia
odtwarzanie realistycznych efektów dźwiękowych.
DivX Registration
DivX Video-on-Demand
Your registration code is : XXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
Press
ENTER
8 znaków
alfanumerycznych
to continue
≥Zalecamy zanotowanie tego kodu, aby go nie zapomnieć.
≥Po pierwszym odtworzeniu materiału DivX VOD w polu „DivX
Registration“ wyświetlany jest kolejny kod rejestracji. Nie należy
używać tego kodu rejestracji przy zakupie materiałów DivX VOD.
Jeśli ten kod zostanie wykorzystany przy zakupie materiałów DivX
VOD, a następnie zakupiony materiał zostanie odtworzony w tym
urządzeniu, nie będzie można później odtwarzać jakiegokolwiek
innego materiału zakupionego przy użyciu poprzedniego kodu.
≥W przypadku zakupienia materiału DivX VOD przy użyciu innego
kodu rejestracji, niż kod tego urządzenia, nie będzie można
odtworzyć tego materiału. (Pojawi się komunikat „Authorization
Error“.)
Uwaga dotycząca materiału DivX, który można
odtwarzać tylko określoną liczbę razy
Niektóre materiały DivX VOD można odtwarzać tylko określoną
liczbę razy. Podczas odtwarzania takiego materiału wyświetlana jest
liczba pozostałych odtworzeń. Kiedy liczba ta wynosi zero, nie
można odtwarzać tego materiału. (Pojawi się komunikat „Rented
Movie Expired“.)
Informacje o materiałach w formacie DivX VOD/Zasady obchodzenia się z płytami/Słownik/Konserwacja
Dekoder
DTS (Digital Theater Systems)
Setup
Disc
Video
Audio
Display
Others
Słownik
W przypadku odtwarzania takiego materiału
≥Liczba pozostałych odtworzeń zmniejsza się o jeden, jeśli
– wyłączysz urządzenie lub naciśniesz [SHIFT]i[SETUP].
– naciśniesz [∫]. (Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij [;].)
– naciśniesz [: 9] lub [6, 5] itp. i przejdziesz do innego
materiału albo na początek odtwarzanego materiału.
≥Nie działają funkcje Resume (➜ strona 13, Zatrzymanie) i Marker
[➜ strona 19, Play Menu (Menu odtwarzania)].
Zakres dynamiczny
Zakres dynamiczny jest to różnica pomiędzy najniższym słyszalnym
dźwiękiem ponad szumami urządzenia i najwyższym poziomem
dźwięku przed wystąpieniem zniekształceń.
Zatrzymana klatka i zatrzymane pole
Klatki są nieruchomymi obrazami wyświetlanymi po kolei, aby
wytworzyć ruchomy obraz. Na sekundę wyświetla się około 30 klatek.
Każda klatka składa się z dwóch pól. Zwykły telewizor pokazuje te
pola jedno za drugim, aby wytworzyć klatki.
Nieruchomy obraz otrzymuje się po naciśnięciu pauzy podczas
odtwarzania. Zatrzymana klatka składa się z dwóch przeplatających
się pól, co powoduje, że obraz może wydawać się rozmyty, ale
ogólna jakość jest dobra.
Zatrzymane pole nie jest rozmyte, ale ma tylko połowę informacji
zatrzymanej klatki, więc jakość obrazu jest niższa.
I/P/B
MPEG 2 jest standardem kompresji wideo używanym w DVD-Video,
koduje klatki używając 3 rodzaj obrazów.
I: Całościowe kodowanie obrazu (obraz-I)
Ten obraz ma najlepszą jakość i należy go używać przy
dostrajaniu.
P: Przewidywane kodowanie obrazu (obraz-P)
Ten obraz jest obliczany na podstawie poprzednich obrazów I lub P.
B: Dwukierunkowo przewidywane kodowanie obrazu (obraz-B)
Ten obraz jest obliczany przez porównanie przeszłych i
przyszłych obrazów I i P, więc niesie najmniejszą ilość informacji.
Liniowe kodowanie PCM (modulacja kodowo-impulsowa)
Są to nieskompresowane sygnały cyfrowe, podobne do sygnałów na
płytach CD.
MPEG4
System kompresji stosowany w urządzeniach przenośnych lub w
sieciach, umożliwiający bardzo wydajne nagrywanie przy niskiej
przepływności bitów.
Sterowanie odtwarzaniem (PBC)
Zasady obchodzenia
się z płytami
∫ Czyszczenie płyt
Przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.
∫ Środki ostrożności podczas obchodzenia się z
płytami
RQT7977
30
64
≥Na płyty nie wolno naklejać etykiet ani nalepek (można bowiem
wypaczyć płytę i uczynić ją niezdatną do użytku).
≥Po stronie z etykietą nie wolno pisać długopisami lub innymi
przyborami do pisania.
≥Nie wolno używać preparatów do czyszczenia płyt w aerozolu,
benzyny, rozcieńczalników, płynów antyelektrostatycznych lub
innych rozpuszczalników.
≥Nie stosować ochraniaczy lub opakowań zabezpieczających przed
porysowaniem.
≥Nie używać następujących płyt:
– Płyt z klejem pozostałym po usunięciu naklejek lub etykiet (płyty z
wypożyczalni itp.).
– Płyt mocno wypaczonych lub popękanych.
– Płyt o nieregularnych kształtach, np. w formie serca.
Jeśli Video CD ma sterowanie odtwarzaniem, można wybrać
poszczególne sceny i informacje za pomocą menu.
Częstotliwość próbkowania
Próbkowanie jest procesem przetwarzania próbek wartości
amplitudy fali dźwiękowej (sygnału analogowego) pobieranych w
określonych odstępach czasu na wartości cyfrowe (kodowanie
cyfrowe). Częstotliwość próbkowania odpowiada liczbie próbek na
sekundę, dlatego wyższa częstotliwość próbkowania oznacza
wierniejsze odtwarzanie oryginalnego dźwięku.
Konserwacja
Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką.
≥Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować alkoholu,
rozcieńczalników do farb lub benzyny.
≥Przed użyciem szmatki nasączonej środkiem chemicznym
przeczytaj uważnie dołączoną do niej instrukcję.
Nie wolno stosować powszechnie dostępnych środków do
czyszczenia szkieł, ponieważ mogą one spowodować
uszkodzenie. (Zwykle nie ma potrzeby czyszczenia soczewki, choć
w dużej mierze zależy to od środowiska eksploatacji urządzenia.)
Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, czy
szuflada płyty jest pusta.
Niestosując się do tego zalecenia można narazić płytę i
urządzenie na poważne uszkodzenie.
7977po.book
Page 31
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Lista kodów języków
6566
6565
6570
6589
8381
6577
6978
6582
6583
6590
6890
6985
6665
6678
6669
6672
7789
6682
6671
6783
8479
6865
7876
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7168
7176
Grecki:
Grenlandzki:
Gruziński:
Guarani:
Gudżarati:
Hausa:
Hebrajski:
Hinduski:
Hiszpański:
Chiński:
Chorwacki:
Indonezyjski:
Interlingua:
Irlandzki:
Islandzki:
Japoński:
Jawajski:
Jidysz:
Joruba:
Kamobodżański:
Kannarski:
Kaszmirski:
Kataloński:
Kazachski:
Keczua:
Kirgiski:
Koreański:
Korsykański:
Kurdyjski:
Laotański:
Lingala:
Litewski:
6976
7576
7565
7178
7185
7265
7387
7273
6983
9072
7282
7378
7365
7165
7383
7465
7487
7473
8979
7577
7578
7583
6765
7575
8185
7589
7579
6779
7585
7679
7678
7684
Windows Media i logo Windows są
znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
WMA jest formatem kompresji
stworzonym przez Microsoft
Corporation. Posiada taką samą
jakość dźwięku jak MP3, ale rozmiar
pliku jest mniejszy niż w przypadku
formatu MP3.
HighMAT™ i logo HighMAT są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ oraz symbol podwójnej litery D są znaki
towarowe Dolby Laboratories.
„DTS“ i „DTS Digital Surround“ są zarejestrowanymi znakami
handlowymi Digital Theater Systems, Inc.
Produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest
chroniona przez prawa do metody zgodnie z niektórymi
patentami amerykańskimi i innymi prawami własności
intelektualnej posiadanymi przez Macrovision Corporation i
innych użytkowników tych praw. Korzystanie z tej technologii
ochrony praw autorskich musi być autoryzowane przez
Macrovision Corporation i powinno służyć tylko do użytku
domowego i innych ograniczonych przeznaczeń, jeżeli nie
została udzielona osobna autoryzacja przez Macrovision
Corporation. Imitacja lub demontaż są zakazane.
Łaciński:
7665
Łotewski:
7686
Macedoński:
7775
Malajalam:
7776
Malezyjski:
7783
Malgaski:
7771
Maltański:
7784
Maoryski:
7773
Marathi:
7782
Mołdawski:
7779
Mongolski:
7778
Nauru:
7865
Nepalski:
7869
Niemiecki:
6869
Norweski:
7879
Orija:
7982
Ormiański:
7289
Paszto:
8083
Pendżabski:
8065
Perski:
7065
Polski:
8076
Portugalski:
8084
Rosyjski:
8285
Retoromański:
8277
Rumuński:
8279
Samoański:
8377
Sanskryt:
8365
Serbski:
8382
Serbsko-chorwacki:
8372
Sindhi:
8368
Słowacki:
8375
Słoweński:
Somalijski:
Sundajski:
Suahili:
Syjamski:
Syngaleski:
Szona:
Szwedzki:
Tadżycki:
Tagalski:
Tamilski:
Tatarski:
Telugu:
Tigrinia:
Turecki:
Turkmeński:
Tybetański:
Twi:
Ukraiński:
Urdu:
Uzbecki:
Walijski:
Węgierski:
Wietnamski:
Włoski:
Wolof:
Wolapik:
Xhosa:
Zulu:
8376
8379
8385
8387
8472
8373
8378
8386
8471
8476
8465
8484
8469
8473
8482
8475
6679
8487
8575
8582
8590
6789
7285
8673
7384
8779
8679
8872
9085
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson multimedia.
Lista kodów języków
Abchaski:
Afarski:
Afrikaans:
Ajmara:
Albański:
Amherski:
Angielski:
Arabski:
Asamski:
Azerbejdżański:
Bachtiarski:
Baskijski:
Baszkirski:
Bengalski:
Białoruski:
Bihari:
Birmański:
Bretoński:
Bułgarski:
Czeski:
Czitonga:
Duński:
Dutch:
Esperanto:
Estoński:
Farelski:
Fidżi:
Fiński:
Francuski:
Fryzyjski:
Gaelicki (szkocki):
Galijski:
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® i
Pacific Microsonics™ są zarejestrowanymi
znakami handlowymi lub znakami handlowymi Pacific
Microsonics, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
System HDCD wyprodukowano na licencji Pacific Microsonics,
Inc. Niniejsze urządzenie podlega ochronie patentowej zgodnie z
jednym lub kilkoma następującymi patentami: patent w Stanach
Zjednoczonych nr 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, patent w Australii nr
669114 oraz inne patenty zgłoszone.
Produkt ten jest objęty licencją MPEG-4 Visual (Patent Portfolio
License) dotyczącą prywatnego i niekomercyjnego użytku,
obejmującą (i) kodowanie obrazu zgodnie ze standardem
MPEG-4 („MPEG-4 Video“) i/lub (ii) dekodowanie materiału
MPEG-4 Video, który został zakodowany przez klienta
prywatnie i niekomercyjnie i/lub został otrzymany od dostawcy
wideo, posiadającego licencję MPEG LA na dostarczanie
materiału MPEG-4 Video. Inne użytkowanie nie jest objęte
żadną wyrażonej ani dorozumianą licencją. Dodatkowe
informacje, w tym dotyczące użytku promocyjnego,
wewnętrznego i komercyjnego oraz licencjonowania można
otrzymać od MPEG LA, LLC. Zobacz http://www.mpegla.com.
Produkt posiada oficjalny certyfikat DivX Certified™ .
Odtwarza pliki w formacie DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 i DivX® VOD
(zgodnie ze specyfikacją techniczną DivX Certified™).
DivX, DivX Certified i powiązane z nimi loga są znakami
towarowymi DivXNetworks, Inc. i są używane w ramach licencji.
RQT7977
31
65
7977po-p29-35.fm
Page 32 Wednesday, April 27, 2005
12:13 PM
Dane techniczne
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WZMACNIACZA
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PŁYT
[HT535]
Śr. kw. mocy wyjściowej: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
55 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał dźwięku przestrzennego
55 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał środkowy
160 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał niskotonowy
220 W na kanał (4 ≠), 100 Hz, całk. znieksz. harm. 10 %
Śr. kw. całkowitej mocy w trybie Dolby Digital
600 W
Moc wyjściowa DIN: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
40 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał dźwięku przestrzennego
40 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał środkowy
120 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał niskotonowy
150 W na kanał (4 ≠), 100 Hz,, całk. znieksz. harm. 1 %
Całkowita moc w trybie DIN Dolby Digital
430 W
Odtwarzane płyty (8 cm lub 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX§1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX§1, 2)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX§1, 2)
(5) iR/iRW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD§5, MP3§2, 6, WMA§2, 7,
JPEG§2, 3, MPEG4§2, 4, DivX§1, 2, HighMAT Level 2 (dźwięk i
obraz)]
§1 DivX 3.11, 4.x, 5.x
Urządzenie nie obsługuje GMC (Global Motion
Compensation).
§2 Łączna maksymalna liczba rozpoznawalnych materiałów
audio, zdjęć i filmów oraz grup: 4000 materiałów audio, zdjęć i
filmów oraz 400 grup.
§3 pliki Exif Ver 2.1 JPEG Baseline
Rozdzielczość obrazu: pomiędzy 160k120 a 6144k4096
pikseli (podpróbkowanie 4:2:2 lub 4:2:0)
§4 dane MPEG4 nagrane przy użyciu kamer wielofunkcyjnych SD
lub nagrywarek DVD marki Panasonic
Zgodne z specyfikacją SD VIDEO (standard ASF)/systemem
wideo MPEG4 (Simple Profile)/systemem audio G.726
§5 Zgodne z normą IEC62107
§6 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
§7 Windows Media Audio Ver.9.0 L3
Urządzenie nie obsługuje zapisu typu Multiple Bit Rate (MBR)
Głowica
długość fali
CD 785 nm
DVD 662 nm
Moc lasera
KLASA 2/KLASA 3A
Dane techniczne
[HT845]
Śr. kw. mocy wyjściowej: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
70 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał dźwięku przestrzennego
70 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał środkowy
260 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał niskotonowy
260 W na kanał (4 ≠), 100 Hz, całk. znieksz. harm. 10 %
Śr. kw. całkowitej mocy w trybie Dolby Digital
800 W
Moc wyjściowa DIN: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
45 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał dźwięku przestrzennego
50 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał środkowy
165 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał niskotonowy
160 W na kanał (4 ≠), 100 Hz,, całk. znieksz. harm. 1 %
Całkowita moc w trybie DIN Dolby Digital
515 W
[HT885]
Śr. kw. mocy wyjściowej: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
170 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał dźwięku przestrzennego
70 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał środkowy
260 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 10 %
Kanał niskotonowy
260 W na kanał (4 ≠), 100 Hz, całk. znieksz. harm. 10 %
Śr. kw. całkowitej mocy w trybie Dolby Digital
1000 W
Moc wyjściowa DIN: Tryb Dolby Digital
Kanał przedni
140 W na kanał (6 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał dźwięku przestrzennego
55 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał środkowy
180 W na kanał (4 ≠), 1 kHz, całk. znieksz. harm. 1 %
Kanał niskotonowy
180 W na kanał (4 ≠), 100 Hz,, całk. znieksz. harm. 1 %
Całkowita moc w trybie DIN Dolby Digital
750 W
SEKCJA TUNERA FM/AM, GNIAZDA
Zaprogramowane stacje
RQT7977
32
66
FM 15 stacji
AM/MW 15 stacji
Modulacja częstotliwościowa (FM)
Pasmo częstotliwości
87,50–108,00 MHz (z odstępem 50 kHz)
Czułość
1,5 µV (IHF)
Stosunek sygnał/szum 26 dB
1,2 µV
Gniazda antenowe
75 ≠ (niezrównoważone)
Modulacja amplitudowa (AM/MW)
Pasmo częstotliwości
522–1629 kHz (w odstępach 9 kHz)
Czułość AM S/N 20 dB przy 999 kHz
560 µV/m
Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo
stereo, 3,5 mm typu jack
Wyprowadzanie sygnału audio (płyta)
Liczba kanałów
5.1 kanałów (FL, FR, C, SL, SR, SW)
[HT845] [HT885] Charakterystyka sygnału audio
(1) Pasmo przenoszenia
≥DVD (dźwięk liniowy) 10 Hz–22 kHz (próbkowanie 48 kHz)
10 Hz–44 kHz (próbkowanie 96 kHz)
≥DVD-Audio:
10 Hz–88 kHz (próbkowanie 192 kHz)
≥CD-Audio:
10 Hz–20 kHz
(2) Stosunek sygnał/szum
≥CD-Audio
95 dB
(3) Zakres dynamiczny
≥DVD (dźwięk liniowy)
95 dB
≥CD-Audio
93 dB
(4) Całkowite zniekształcenia harmoniczne
≥CD-Audio
0,005 %
SEKCJA WIDEO
System obrazu
System sygnału
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
Zespolony sygnał wyjściowy wideo
Poziom sygnału wyjściowego
1 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo
gniazdo bolcowe (1 system)
Gniazdo Scart (1 system)
Sygnał wyjściowy S-wideo
Poziom sygnału wyjściowego Y
1 Vp-p (75 ≠)
Poziom sygnału wyjściowego C
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo
gniazdo S (1 system)
Gniazdo Scart (1 system)
Wyjścia składowych sygnału wideo
[NTSC: 525 (480) p/525 (480) i, PAL: 625 (576) p/625 (576) i]
Poziom sygnału wyjściowego Y
1 Vp-p (75 ≠)
Poziom sygnału wyjściowego PB
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom sygnału wyjściowego PR
0,7 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo
gniazdo bolcowe (Y: k. zielony, PB: k. niebieski,
PR: k. czerwony) (1 system)
Sygnał wyjściowy wideo RGB
Poziom sygnału wyjściowego R
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom sygnału wyjściowego G
0,7 Vp-p (75 ≠)
Poziom sygnału wyjściowego B
0,7 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo
Gniazdo Scart (1 system)
Page 33 Wednesday, April 27, 2005
12:24 PM
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GŁOŚNIKÓW
HT535
Głośniki przednie SB-FS535
Typ
System 2-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 6 ≠
1. Pełnozakresowy
6,5 cm, typ stożkowy
2. Głośnik superwysokotonowy
typ piezo
Moc wejściowa (IEC)
55 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
80 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
10 kHz
Pasmo częstotliwości
80 Hz–22 kHz (j16 dB)
95 Hz–20 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
218 mmk1080 mm (maks.)/984 mm (min.)k243 mm
Masa
2,6 kg
HT535
Głośniki dookólne SB-FS536
Typ
System 1-drożny, 1-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 6 ≠
Pełnozakresowy
6,5 cm, typ stożkowy
Moc wejściowa (IEC)
55 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
80 dB/W (1,0 m)
Pasmo częstotliwości
88 Hz–25 kHz (j16 dB)
100 Hz–22 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
90 mmk193 mmk102 mm
Masa
0,7 kg
HT535
Głośnik centralny SB-PC535
Typ
System 2-drożny, 3-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 6 ≠
1. Pełnozakresowy
6,5 cm, typ stożkowy
2. Pełnozakresowy
6,5 cm, typ stożkowy
3. Głośnik superwysokotonowy
typ piezo
Moc wejściowa (IEC)
160 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
83 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
10 kHz
Pasmo częstotliwości
103 Hz–25 kHz (j16 dB)
116 Hz–22 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
320 mmk88 mmk96 mm
Masa
1,3 kg
HT535
Głośnik superniskotonowy aktywny SB-WA535
Typ
System 1-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
1. Głośnik niskotonowy
13 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
13 cm, typ stożkowy
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
80 dB/W (1,0 m)
Pasmo częstotliwości
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Masa
11,3 kg
HT845
Głośniki przednie SB-FS840
Typ
System 2-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 4 ≠
1. Głośnik niskotonowy
8 cm, typ stożkowy
2. Głośnik wysokotonowy
6 cm, typ stożkowy
Moc wejściowa (IEC)
70 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
81 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
7 kHz
Pasmo częstotliwości
78 Hz–45 kHz (j16 dB)
90 Hz–35 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
260 mmk1234 mmk270 mm
Masa
3,92 kg
HT845
Głośniki dookólne SB-FS841
Typ
System 2-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 4 ≠
1. Głośnik niskotonowy
8 cm, typ stożkowy
2. Głośnik wysokotonowy
6 cm, typ stożkowy
Moc wejściowa (IEC)
70 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
80 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
5 kHz
Pasmo częstotliwości
70 Hz–45 kHz (j16 dB)
85 Hz–35 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
100 mmk324 mmk112 mm
Masa
1,06 kg
HT845
Głośnik centralny SB-PC840
Typ
System 2-drożny, 3-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 4 ≠
1. Głośnik niskotonowy
6,5 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
6,5 cm, typ stożkowy
3. Głośnik wysokotonowy
6 cm, typ stożkowy
Moc wejściowa (IEC)
260 W§8 (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
82 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
5 kHz
Pasmo częstotliwości
110 Hz–45 kHz (j16 dB)
140 Hz–35 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
320 mmk88 mmk96 mm
Masa
1,36 kg
HT845
Głośnik superniskotonowy aktywny SB-WA845
Typ
System 1-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
1. Głośnik niskotonowy
13 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
13 cm, typ stożkowy
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
80 dB/W (1,0 m)
Pasmo częstotliwości
40 Hz–220 Hz (j16 dB)
45 Hz–180 Hz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
201,5 mmk368,2 mmk491,5 mm
Masa
11,3 kg
HT885
Głośniki przednie SB-FS930
Typ
System 2-drożny, 3-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 6 ≠
1. Głośnik niskotonowy
8 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
8 cm, typ stożkowy
3. Głośnik wysokotonowy
typ kopułkowy o kształcie pierścienia o średnicy 6 cm
Moc wejściowa (IEC)
170 W§8 (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
84 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
7 kHz
Pasmo częstotliwości
75 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
260 mmk1234 mmk270 mm
Masa
4,35 kg
HT885
Głośniki dookólne SB-FS880
Typ
System 2-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 4 ≠
1. Głośnik niskotonowy
8 cm, typ stożkowy
2. Głośnik wysokotonowy
typ kopułkowy o kształcie pierścienia o średnicy 6 cm
Moc wejściowa (IEC)
70 W (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
81 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
7 kHz
Pasmo częstotliwości
78 Hz–50 kHz (j16 dB)
90 Hz–45 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
260 mmk1234 mmk270 mm
Masa
3,92 kg
HT885
Głośnik centralny SB-PC930
Typ
System 2-drożny, 3-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
Impedancja 4 ≠
1. Głośnik niskotonowy
6,5 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
6,5 cm, typ stożkowy
3. Głośnik wysokotonowy
typ kopułkowy o kształcie pierścienia o średnicy 6 cm
Moc wejściowa (IEC)
260 W§8 (maks.)
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
82 dB/W (1,0 m)
Częstotliwość podziału
5 kHz
Pasmo częstotliwości
110 Hz–50 kHz (j16 dB)
140 Hz–45 kHz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
320 mmk88 mmk96 mm
Masa
1,36 kg
HT885
Dane techniczne
7977po-p29-35.fm
Głośnik superniskotonowy aktywny SB-WA885
Typ
System 1-drożny, 2-głośnikowy (bass-reflex)
Kolumna głośnikowa
1. Głośnik niskotonowy
15 cm, typ stożkowy
2. Głośnik niskotonowy
15 cm, typ stożkowy
Ciśnienie akustyczne wyjściowe
84 dB/W (1,0 m)
Pasmo częstotliwości
34 Hz–220 Hz (j16 dB)
38 Hz–190 Hz (j10 dB)
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
202 mmk410 mmk500 mm
Masa
13,7kg
INFORMACJE OGÓLNE
Zasilanie
Prąd zmienny 230 V, 50 Hz
Zużycie mocy
Urządzenie główne
25 W
[HT535]
Głośnik superniskotonowy
250 W
[HT845]
Głośnik superniskotonowy
340 W
[HT885]
Głośnik superniskotonowy
390 W
Wymiary (szer.twys.tgłęb.)
430 mmk60 mmk348,3 mm
Masa
Urządzenie główne
2,7 kg
Zakres temperatur roboczych
r5 oC do r35 oC
Zakres wilgotności roboczych 5 % do 90 % RH (bez kondensacji)
Pobór mocy w trybie gotowości
§8
około 0,7 W
Wartości znamionowe dla wzmacniacza z filtrem blokującym
niskie częstotliwości
[Uwaga]
1. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Masę i wymiary urządzenia podano w przybliżeniu.
2. Wartość całkowitych zniekształceń harmonicznych została
zmierzona przy użyciu cyfrowego analizatora widma.
RQT7977
33
67
7977po-p29-35.fm
Page 34 Wednesday, April 27, 2005
9:31 AM
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy przeprowadzić następujące kontrole. Jeżeli masz wątpliwości, co do niektórych punktów
kontrolnych lub podane w tabeli rozwiązania nie eliminują problemu, zwróć się po wskazówki do sprzedawcy.
„Czynności wykonywane przez zakłady usługowe polegające na sprawdzeniu: działania, parametrów technicznych, czyszczeniu głowic i toru taśmy, regulacji
i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie żarówek i bezpieczników—nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę
wymiany sprzętu zgodnie z §36, pkt. 1.3. Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z 1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z 1983.06.29.“
„Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury przyłączeniowe,
słuchawkowe—nie podlegają gwarancji.“
„Aby uchronić sprzęt Hi-Fi przed zniszczeniem w czasie wyładowań atmosferycznych, należy odłączyć przewód zasilania sprzętu Hi-Fi z sieci
oraz kabel antenowy (dotyczy instalacji indywidualnych).“
Zasilanie
Brak zasilania.
Urządzenie automatycznie
przełącza się do trybu gotowości.
Strona
≥Podłącz starannie przewód zasilający i kabel połączeniowy zestawu.
≥Timer zasypiania został zaprogramowany i osiągnął graniczną wartość nastawionego czasu.
9
28
Funkcja nie odpowiada lub nie działa
Brak obrazu albo dźwięku.
≥Urządzenie nie odtwarza innych płyt poza wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
≥Urządzenie może nie działać prawidłowo na skutek wyładowania atmosferycznego, ładunków
statycznych lub innych zewnętrznych czynników. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je
ponownie. Albo wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie.
≥Skondensowana para wodna wewnątrz urządzenia: Odczekaj 1 do 2 godzin, aby odparowała.
≥Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo zainstalowane.
≥Baterie są rozładowane: Wymień je na nowe.
≥Skieruj pilota na czujnik sygnału zdalnego sterowania w urządzeniu i spróbuj wykonać operację ponownie.
≥Sprawdź połączenia wideo lub audio.
Zapomniałeś hasła odblokowującego
ograniczenie wiekowe.
Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.
≥Sprawdź zasilanie lub ustawienie wejścia w podłączonym urządzeniu.
≥Sprawdź, czy na płycie znajdują się jakieś nagrania.
≥ Kiedy urządzenie jest w trybie zatrzymania i źródłem jest „DVD/CD“, naciśnij i przytrzymaj [∫] w urządzeniu głównym i
[S10] na pilocie, aż tekst „Initialised“ zniknie z ekranu odbiornika telewizyjnego. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Wszystkim ustawieniom zostaną przywrócone wartości domyślne.
Brak odpowiedzi przy
naciskaniu dowolnego
przycisku.
Brak odpowiedzi przy
naciskaniu przycisków pilota.
11
—
—
9
9
10
4, 5, 7,
8, 26
—
—
—
Niepożądana lub nieoczekiwana operacja
Rozpoczęcie odtwarzania
wymaga trochę czasu.
Rozwiązywanie problemów
Foldery warstwy głębszej niż ósma na płycie
z danymi nie są prawidłowo wyświetlane.
[WMA] [MP3] [JPEG] [MPEG4] [DivX]
Ekran menu pojawia się podczas
pomijania lub wyszukiwania. [VCD]
Nie pojawia się menu
sterowania odtwarzaniem. [VCD]
ze sterowaniem odtwarzaniem
Nie działają funkcje odtwarzania
zaprogramowanego i losowego. [DVD-V]
Zaprogramowane pozycje nie są
odtwarzane. [DVD-V]
Menu ekranowe pokazuje „2“ jako opcję
ścieżki dźwiękowej, kiedy naciśnięty
zostanie przycisk [AUDIO], ale dźwięk
nie zmienia się. [DVD-A]
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
W przypadku zmiany utworu
odtwarzanie rozpocznie się ponownie
od początku utworu. [DVD-A]
Sceny są pomijane w sposób
nieregularny. [RAM]
[DVD-RW[‹VR›] [DVD-V]
≥ Jeżeli plik MP3 zawiera dane nieruchomego obrazu, rozpoczęcie odtwarzanie może trochę potrwać. Nawet po
rozpoczęciu odtwarzania utworu nie będzie wyświetlany prawidłowy czas odtwarzania. Jest to zjawisko normalne.
≥Jest to normalne w przypadku materiałów wideo DivX.
≥Foldery warstwy głębszej niż ósma są wyświetlane jako warstwa ósma.
—
≥Jest to normalne w przypadku płyt Video CD.
—
≥Naciśnij dwukrotnie i dwukrotnie [∫], a następnie naciśnij [1] (odtwarzanie).
—
≥Te funkcje nie działają w przypadku niektórych płyt DVD-Video.
—
≥Niektóre pozycje nie mogą być odtwarzane, nawet jeżeli zostały zaprogramowane.
—
≥Nawet jeżeli druga ścieżka dźwiękowa nie jest nagrana, pokazywane są zwykle dwa numery.
—
≥Urządzenie może nie odtwarzać plików WMA i MPEG4, które zawierają zdjęcia.
≥W przypadku odtwarzania materiału DivX VOD sprawdź stronę internetową, na której został
zakupiony dany materiał DivX VOD. (Przykład: www.divx.com/vod) [DivX]
≥Jeżeli na płycie znajdują się materiały w formacie CD-DA lub w innych formatach, operacja
odtwarzania może przebiegać nieprawidłowo.
≥Jest to normalne w przypadku płyt DVD-Audio.
—
—
≥W przypadku zmiany poziomu głośności lub ustawień pola dźwiękowego/jakości dźwięku
podczas operacji ADVANCED DISC REVIEW, funkcja realizowana jest dalej bez wyświetlania
menu ekranowego. Naciśnij ponownie [ADVANCED DISC REVIEW], aby anulować tę funkcję.
14
≥Ustaw właściwą pozycję. (opcję „Subtitle Position“ w menu Display Menu)
19
≥Wyświetl napisy.
≥W zależności od płyty napisy mogą nie być wyświetlane. [DivX]
15
—
≥Nie można dodać znaczników. [RAM] [DVD-RW[‹VR›]
≥Jeżeli czas odtwarzania płyty, jaki upłynął, nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, nie można dodawać znaczników.
—
—
≥W momencie osiągnięcia końca pozycji staje się on punktem B.
≥Funkcja A-B Repeat jest anulowana po naciśnięciu [QUICK REPLAY].
—
—
—
—
—
—
Napisy
Pozycja wyświetlania napisów
jest niewłaściwa.
Brak napisów.
Marker
Nie można dodać znaczników.
A-B Repeat
Punkt B jest ustawiany automatycznie.
Funkcja A-B Repeat zostanie
anulowana automatycznie.
Nietypowy lub nieprawidłowy dźwięk
Zniekształcony dźwięk.
Nie działają efekty dźwiękowe.
RQT7977
34
Podczas odtwarzania słychać
brzęczenie.
Brak dźwięku
Zmiksowany dźwięk.
68
≥Podczas odtwarzania materiałów w formacie WMA mogą pojawić się szumy.
≥W przypadku pewnych płyt niektóre z efektów dźwiękowych nie działają lub są mniej skuteczne.
≥Funkcje Multi Re-master ([HT845] [HT885]) oraz Dolby Pro Logic II przestają działać po zmianie
prędkości odtwarzania.
≥W pobliżu głośnika niskotonowego znajduje się przewód zasilający lub świetlówka. Ustaw inne
urządzenia i poprowadź kable w pewnej odległości od głośnika niskotonowego.
≥Podczas zmiany prędkości odtwarzania może wystąpić zanik dźwięku.
≥Dźwięk może nie być słyszalny ze względu na sposób utworzenia plików. [DivX]
≥Jeżeli korzystasz jednocześnie z gniazda SCART (AV) i gniazd wejściowych sygnału audio (TV
AUDIO IN), wyłącz urządzenie podłączone do jednego ze wspomnianych gniazd.
—
—
—
—
—
17
—
7977po.book
Page 35
Monday, April 25, 2005
4:06 PM
Menu
Nie można otworzyć menu
Setup.
Strona
≥Jako źródło wybierz „DVD/CD“.
≥Anuluj odtwarzanie wszystkich grup, zaprogramowane i losowe.
—
15
Nietypowy lub nienadający się do oglądania obraz
Obraz zniekształcony.
Rozmiar obrazu nie pasuje do
ekranu.
Obraz zatrzymuje się. [DivX]
Obraz w odbiorniku
telewizyjnym jest nieprawidłowy
lub kolory wydają się wyblakłe.
Menu nie jest prawidłowo
wyświetlane.
Funkcja automatycznego
zbliżenia nie działa prawidłowo.
Obraz w odbiorniku
telewizyjnym znika lub na
ekranie pojawiają się pasy.
≥Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego, a nie
poprzez magnetowid.
≥Zmień opcję „Source Select“ w Picture Menu. [DivX]
≥Zmień opcję „TV Aspect“ na karcie „Video“.
≥Zmień ustawienie zbliżenia.
≥Obraz może się zatrzymywać, jeśli pliki DivX mają większy rozmiar niż 2GB.
≥Urządzenie i odbiornik telewizyjny korzystają z innych systemów wideo.
Podłącz wielosystemowy odbiornik telewizyjny lub odbiornik wyposażony w system PAL.
≥System użyty na płycie nie zgadza się z systemem odbiornika telewizyjnego.
– Płyty nagrane w systemie PAL nie będą prawidłowo wyświetlane w odbiorniku telewizyjnym z
systemem NTSC.
– Urządzenie może przetwarzać sygnały NTSC na sygnały PAL60 w celu wyświetlenia
nagranego obrazu na ekranie odbiornika telewizyjnego z systemem PAL („NTSC Disc Output“
na karcie „Video“).
≥Przywróć wartość „a1.00“ współczynnika skali.
≥Ustaw wartość „0“ w przypadku opcji „Subtitle Position“ w Display Menu.
≥Wyłącz funkcję zbliżenia w odbiorniku telewizyjnym.
≥Użyj innych zaprogramowanych ustawień współczynnika kształtu ekranu lub regulacji ręcznej.
≥Funkcja zbliżenia może nie działać prawidłowo, zwłaszcza w przypadku ciemnych ujęć. Może
ona również nie działać w przypadku pewnych rodzajów płyt.
≥Ładowarki telefonów komórkowych mogą powodować zakłócenia.
≥Jeżeli używasz telewizyjnej anteny wewnętrznej, zastąp ją anteną zewnętrzną.
≥Przewód antenowy odbiornika telewizyjnego znajduje się zbyt blisko urządzenia. Odsuń
przewód antenowy odbiornika telewizyjnego od urządzenia.
8
19
20
14
—
—
—
21
14
19
—
14
—
—
—
—
Obraz bez przeplotu
W przypadku sygnału
progresywnego na ekranie
pojawiają się odbicia.
Obrazy nie są wyprowadzane w
trybie progresywnym.
≥Ten problem jest spowodowany zastosowaną na płycie DVD-Video metodą edycji lub nagranym
materiałem, powinien jednak ustąpić, jeżeli wybierzesz sygnał z przeplotem. Zmień „Video
Output Mode“ w Picture Menu na „625i“ lub „525i“.
≥Naciśnij [PROGRESSIVE] w urządzeniu głównym, aby na wyświetlaczu pojawił się wskaźnik
„PRG“. Albo wybierz opcję „625p“ lub „525p“ w pozycji „Video Output Mode“ w Picture Menu.
≥Gdy urządzenie jest podłączone do odbiornika telewizyjnego przez gniazdo VIDEO OUT,
S-VIDEO OUT lub SCART (AV), wysyłany będzie sygnał z przeplotem, nawet jeśli wyświetlany
jest wskaźnik „PRG“.
19
12,
19
8
Słychać szum.
Wskaźnik „ST“ pulsuje albo nie
pali się.
Dźwięk jest zniekształcony.
Słychać dudnienie.
Podczas audycji AM słychać
brzęczenie o niskiej
częstotliwości.
≥Zmień ustawienie anteny FM lub AM.
≥Użyj anteny zewnętrznej.
—
23
≥Wyłącz odbiornik telewizyjny lub odsuń go od urządzenia.
≥Odsuń antenę od innych kabli.
—
—
Rozwiązywanie problemów
Słuchanie radia
Obsługa odbiornika telewizyjnego
Nie można sterować
odbiornikiem telewizyjnym.
≥Aby móc sterować odbiornikiem telewizyjnym, najpierw naciśnij przycisk [TV].
≥Sprawdź kod pilota odpowiadający producentowi odbiornika telewizyjnego.
—
27
Wyświetlacz urządzenia
Wyświetlacz jest ciemny.
„NO PLAY“
„NO DISC“
„F61“
„DVD U11“
„ERROR“
„DVD H∑∑“
∑∑ oznacza numer.
≥Wybierz opcję „Bright“ w „FL Dimmer“ na karcie „Others“.
≥Włożyłeś płytę, której urządzenie nie może odtwarzać; włóż inną płytę.
≥Włożyłeś pustą płytę.
≥Nie włożyłeś płyty. Włóż płytę.
≥Nie włożyłeś prawidłowo płyty. Włóż płytę we właściwy sposób.
≥Sprawdź i popraw podłączenia kabli głośników.
Jeżeli nie rozwiąże to problemu, problem dotyczy zasilacza. Zasięgnij porady sprzedawcy.
≥Płyta jest zabrudzona. Wyczyść ją.
≥Wykonano nieprawidłową operację. Przeczytaj instrukcję i spróbuj ponownie.
≥ Mógł wystąpić problem. Liczba za literą „H“ zależy od stanu urządzenia. Wyłącz urządzenie, a następnie
włącz je ponownie. Albo wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie.
≥Jeżeli kod serwisowy nie zniknie, zanotuj go i skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
21
11
—
—
12
4, 5,
7
30
—
—
—
Komunikaty na ekranie odbiornika telewizyjnego
„/“
„Cannot play group xx, content xx“
„Cannot display group xx,
content xx“
„Group xx, content xx is
protected“
„Cannot play audio“
„No audio“
„Check the disc“
„This disc may not be played in
your region“
Brak menu ekranowego.
„Authorization Error“ [DivX]
„Rented Movie Expired“ [DivX]
≥Urządzenie lub płyta uniemożliwia wykonanie tej operacji.
≥Próba odtworzenia nieobsługiwanej grupy lub zawartości.
—
—
≥Próba odtworzenia chronionej grupy lub zawartości. Nie można jej odtwarzać.
—
≥Dźwięk nie został nagrany lub został nagrany w formacie, którego to urządzenie nie potrafi
odtworzyć. Możliwe jest tylko odtwarzanie obrazu.
≥Płyta może być zabrudzona.
≥Można odtwarzać tylko płyty DVD-Video, których kod regionalny (lub jeden z kodów
regionalnych na płycie) jest taki sam jak kod regionalny urządzenia lub gdy płyta posiada
oznaczenie „ALL“. Sprawdź kod regionalny urządzenia na jego tylnej płycie.
≥Wybierz opcję „On“ w pozycji „On-Screen Messages“ na karcie „Display“.
≥Próbujesz odtworzyć materiał DivX VOD zakupiony przy użyciu innego kodu rejestracji. Tego
materiału nie można odtworzyć w tym urządzeniu.
≥Liczba pozostałych odtworzeń tego materiału DivX VOD wynosi zero. Nie można go odtwarzać.
17
30
Okład
ka
21
30
RQT7977
35
30
69
7977cz.book
Page 36
Tuesday, April 26, 2005
1:00 PM
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
r{z
RQT7977-E
F0405NK0