Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków

Transkrypt

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków
Załącznik nr 2
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnych
nazwa ulicy: ............................................. nr porządkowy budynku: ...........
Lp.
1
Nr lokalu Imię i nazwisko właściciela lokalu
2
3
Liczba mieszkańców
zamieszkujących lokal
4
Status lokalu
Uwagi
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SUMA kolumny 4
..................................................................................................
(data)
......................................................................................................
(podpis sporządzającego)
6

Podobne dokumenty