Wyniki za I kwartał 2008 roku Pharmena na New Connect

Komentarze

Transkrypt

Wyniki za I kwartał 2008 roku Pharmena na New Connect
Wyniki za I kwartał 2008 roku
Pharmena na New Connect
Warszawa, 19 maja 2008 r.
Konferencja prasowa • Warszawa, 03 marca 2008 r.
1
Podsumowanie I kwartału 2008
Rekordowa sprzedaż
Najlepszy wynik netto – jednak poniżej oczekiwań
Kolejny etap reorganizacji
Zarejestrowanie CEPD w Holandii
Zakończenie I etapu akwizycji Hurtowni Aptekarz
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
2
Kolejny kwartał rekordowej sprzedaży i zysku netto
Struktura sprzedaży z uwzględnieniem
ostatnich akwizycji
Sprzedaż
1 352,7 mln zł
20,7%
19,4 mln zł
1,17%
Zysk netto
1400,0
47,5
1300,0
Komentarz:
89,2
Najlepszy kwartał w historii pod względem
sprzedaży
1200,0
1216,0
1100,0
Lepszy wynik netto jednak poniżej oczekiwań
Po okresie dynamicznego rozwoju konieczna jest
praca nad wewnętrzną organizacją holdingu i
optymalizacją procesów
1000,0
Polska
Litwa
Przejściowy wzrost zadłużenia
Aptekarz
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
3
Dynamiczny rozwój – „wczoraj” i „dziś”
WCZORAJ
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
DZIŚ
4
Zmiany po okresie konsolidacji w latach 1999-2001
Komentarz
•szybka reorganizacja
usprawnia działanie po
okresie intensywnych
akwizycji
Efekty:
• spadek wskaźnika
kosztów
• wzrost zysku
•spadek zadłużenia
* Po korekcie o jednorazowy odpis amortyzacji wartości firmy
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
5
Dynamiczny rozwój PGF w 2007 i 2008 roku
Akwizycja spółek litewskich
Akwizycja Hurtowni Aptekarz
Komentarz
• Strategia rozwoju –
ekspansja zagraniczna
• Wzrost zatrudnienia o 1700
osób
Akwizycja spółki Apexim
Inwestycje w detal
• Wzrost kosztów
• Przejściowy wzrost
zadłużenia
Zarejestrowanie CEPD w Holandii
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
6
Rozwój a zatrudnienie
Po okresie dynamicznego rozwoju zawsze wzrasta zatrudnienie
Komentarz:
• dynamiczny rozwój
wiąże się ze wzrostem
zatrudnienia
• w wyniku akwizycji
nastąpił wzrost
zatrudnienia o 1700 osób*
• planowana
optymalizacja
zatrudnienia o 300 osób
* Ponadto z tytułu zmiany formy
zatrudnienia oraz innych czynników
zatrudnienie wzrosło o 990 osób
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
7
Reorganizacja - zmiany personalne
Na kluczowe stanowiska Zarząd PGF powołał cztery nowe osoby
Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej
Grudzień
2007
Styczeń
2008
Prezes
Spółki Urtica
Dyrektor Generalny
PGF
Segment sprzedaży
szpitalnej
Segment sprzedaży
hurtowej
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
Styczeń
2008
Prezes
Spółki DOZ
Segment sprzedaży
detalicznej
Marzec
2008
Prezes
Spółki CEPD
Rozwój
międzynarodowy
8
Reorganizacja – planowane działania w II i III kwartale 2008
Efekty:
Oddzielenie części hurtowej od
detalicznej
• Uproszczenie struktury
Optymalizacja kosztów
• Efektywniejsze działanie po
podzieleniu Grupy
Redukcja zatrudnienia o 300 etatów
• Przygotowanie do kolejnego etapu
ekspansji zagranicznej
Zmniejszenie zadłużenia poprzez
optymalizację majątku obrotowego i
trwałego
• Wzmocnienie spodziewanych
korzyści finansowych po okresie
akwizycji
Dostosowanie polityki handlowej
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
9
PHARMENA
Prezentacja Prezesa Zarządu
Konrada Palki
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
10
Historia Pharmeny i badań nad innowacyjnym lekiem
1998/99
2002
2003
2005
2006
2007
2008
Badania na
Politechnice Łódzkiej
Powstaje
Pharmena
PGF obejmuje
47,64% udziałów
Powstaje Pharmena
North America
Domain Associates
kupuje udziały za
4 mln USD
Początek badań
klinicznych w USA
i Kanadzie
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
Pharmena na New
Connect
11
Powiązania własnościowe Pharmeny North America
Pharmena
North America
17,90%
41,32%
Pharmena Polska
Domain Partners
11,34%
47,64%
KB Holding
16,53%
MVM Live Science
Polska Grupa
Farmaceutyczna
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
12,91%
Pozostali
12
Pierwszy lek na bazie polskiej myśli naukowej zarejestrowany w USA?
Pharmena
North America
„MNA” to substancja posiadająca unikalne własności mogące zapobiegać
lub redukować stan zapalny i rozwój miażdżycy
Ostatni etap badań klinicznych
w Kanadzie
Wyniki badań
do końca 2008
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
Pierwszy etap badań klinicznych
w USA
Wyniki badań
do połowy 2009
13
Finansowanie badań Pharmeny North America
2006
Domain Associates kupuje
udziały za 4 mln USD
2007
Podwyższenie kapitału o
3 mln USD
Początek badań klinicznych
w USA i Kanadzie
KOSZT BADAŃ 7 MLN USD
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
.
2008
2009
Pharmena Polska na
New Connect
Koniec badań
w Kanadzie
Koniec badań
w USA
KOSZT BADAŃ 20-25 MLN USD
14
Potencjalny rynek sprzedaży
Największy i najszybciej
rozwijający się segment
światowego rynku
farmaceutyków
Wartość rynku – 40 miliardów dolarów, z czego połowa
przypada na USA i Kanadę
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
15
Jesteśmy lepsi od konkurencji
Konkurencja
Działanie
Działania
niepożądane
Sprzedaż
Pharmena North America
(MNA)
Koncern Abbot
(NIASPAN)
GlaxoSmithKline
(OMACOR)
obniża poziom TG
podwyższa poziom HDL
dodatkowe działanie
ochronne na naczynia
krwionośne
obniża poziom TG
podwyższa poziom HDL
obniża poziom TG
nie wykazano
swędzenie, mdłości,
biegunki, wymioty, dyspepsja
mdłości, dyspepsja, biegunka,
możliwość obniżenia
krzepliwości krwi
faza badań
1 miliard USD na rynku
Amerykańskim
650 milionów USD na rynku
światowym
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
16
Prezentacja
skonsolidowanych wyników
po I kwartale 2008
Jacek Dauenhauer – Wiceprezes Zarządu
HURTOWNIA APTEKARZ
Podsumowanie I etapu akwizycji
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
18
Hurtownia Aptekarz – podsumowanie I etapu akwizycji
Kalendarium przejęcia
Podsumowanie
12 sierpnia 2007 wybór PGF na inwestora
strategicznego
25% udziałów skupionych w I etapie od
dotychczasowych udziałowców za łączną
kwotę 12,8 mln zł
4 stycznia 2008 zgoda UOKiK na nabycie
udziałów Hurtowni Aptekarz Sp. z o.o.
62,35% udział PGF w Hurtowni Aptekarz
na dzień 31 marca 2008
30 stycznia 2008 podwyższenie kapitału
zakładowego – przejęcie kontroli przez PGF
48 mln zł - przewidywane płatności za
udziały w II etapie
Rok 2009
44,8 mln zł
Rok 2010
3,0 mln zł
Rok 2011
0,2 mln zł
Wrzesień 2007 – marzec 2008 podpisywanie
umów opcji/sprzedaży z udziałowcami
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
19
I KWARTAŁ 2008 – PRZYCHODY
Przychody IQ
1 352,7 mln zł
20,7%
Przychody 2007
4 410,5 mln zł
10,0%
Blisko 60% sprzedaży
do aptek ogółem
generowana jest przez
apteki DOZ
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
20
I KWARTAŁ 2008 – MARŻA I RENTOWNOŚĆ
137,3 mln zł
23,3%
EBIDTA
34,6 mln zł
15,7%
EBIT
28,7 mln zł
Marża brutto
13,7%
Zysk brutto
25,0 mln zł
2,3%
Zysk netto
19,4 mln zł
1,2%
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
21
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
mln PLN
IQ 2008
IQ 2007
Zmiana q/q
2007
2006
zmiana r/r
Koszty sprzedaży
83,7
67,6
23,8%
302,0
264,0
14,4%
Koszty ogólnego
zarządu
32,4
21,3
52,1%
95,4
82,4
15,8%
Razem koszty
116,1
88,9
30,6%
397,4
346,4
14,7%
Wskaźnik kosztów
8,58%
7,93%
0,65 p.p.
9,01%
8,64%
0,37 p.p.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
22
MAJĄTEK OBROTOWY I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
mln PLN
2007
31.03.2008
31.03.2007
Zmiana q/q
Zapasy
597,9
595,5
448,7
32,7%
Należności
519,5
575,6
478,9
20,2%
Zobowiązania
854,0
903,5
783,6
15,3%
rotacja zapasów*
49,5
40,1
36,0
+4,1
rotacja należności*
43,0
38,7
38,5
+0,2
rotacja zobowiązań*
70,7
60,8
62,9
-2,1
11,2
28,0
31,2
-154,2
-57,1
-2,8
208,5
23,0
-26,0
65,5
-6,1
2,5
CF operacyjny
CF inwestycyjny
CF finansowy
Razem zmiana gotówki
* Rotacja liczona na podstawie stanów na koniec okresu i sprzedaży w okresie
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
23
KAPITAŁ WŁASNY I ZADŁUŻENIE
mln PLN
2007
Kapitał własny
406,6
Zobowiązania finansowe*
31.03.2008
31.03.2007
zmiana q/q
432,8
311,3
39,0%
638,7
654,2
279,7
133,9%
Środki pieniężne
116,3
110,2
54,6
101,8%
Zobowiązania finansowe netto
522,4
544,0
225,1
141,7%
Dług netto/kapitał własny
1,28
1,26
0,72
+0,54
Dług netto/EBITDA
4,6
4,6
2,1
+2,5
* Z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wyceny opcji PUT
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
24
DZI
ĘKUJEMY ZA UWAG
Ę
DZIĘKUJEMY
UWAGĘ
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. • Warszawa 19 Maj 2008
25

Podobne dokumenty

wyświetl

wyświetl Pięć lat Dbam o Zdrowie – nasze osiągnięcia W ciągu 5 lat:

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja 1-MNA coraz bliżej

Komercjalizacja 1-MNA coraz bliżej Pharmena – produkty innowacyjne na bazie 1-MNA. Pharmena została założona w 2002 r. z inicjatywy naukowców z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w celu komercjalizacji innowacyjnych pro...

Bardziej szczegółowo