ZAŚWIADCZENIE O STAŻU PRACY

Transkrypt

ZAŚWIADCZENIE O STAŻU PRACY
Projekt Dla mistrza i czeladnika jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
……………………………..……………………..
(miejscowość, data)
…………………………………………….………………….
(pieczęć zakładu pracy)
ZAŚWIADCZENIE O STAŻU PRACY
Na podstawie dokumentów zawartych w teczce akt osobowych
Pani/Pana .....................................................................................................................................................
urodzonej/urodzonego dnia ......................................... w ..........................................................................
zamieszkałej/zamieszkałego w ..................................................... kod poczt. ............................................
ulica, nr ........................................................................................................................................................
legitymującej/legitymującego się dowodem osobistym nr .........................................................................
stwierdza się, że przebieg pracy zawodowej jest zgodny z niżej podanym:
Lp.
Miejsce pracy
Okres pracy od ….. do…
Stanowisko
…….......…........………………………………….…………
pieczęć i podpis Pracodawcy

Podobne dokumenty