140 Bd. - Genealogy Indexer

Transkrypt

140 Bd. - Genealogy Indexer
Włocławek
Olszewski — Suszycki
16 06
13 48
Olszewski Adam, inż., Szczęśliwa 2
Olszewski Mieczysław, sprzedaż owo­
ców i słodyczy, pl. Wolności 9
12 70 Ople Gustaw, magazyn koniekcjl
i galanterii, 3 Maja 26
1662 Oplesiński Uryn, skup bydła i owiec,
Brzeska 29
1185 „Orbis", Polskie biuro podróży, Ko­
ściuszki 4
17 27 Organiśclak K., magazyn odzieży,
3 Maja 34/36
15 27 Orzechowski
Karol, ambulatorium,
stacja kolejowa
17 09 Osmólski St., dr med., Szkolna 8
17 22 Ossowski Józef, Piekarska 4
1043 Osterlof Karol, i n ż , architekt dypl..
Orla 7
15 67 Oźmlnkowski Kazimierz, p l . Wolno­
ści 17
1114 Oźmlnkowski S., biuro elektrotechn.
I dział wodoc. - kanał., pl. Wol­
ności 6
1556
Pacho St., kier agent. Polskiej że­
glugi Rzecznej „Vistula", Towa­
rowa 3
1307 Pajączkowski Stanisław, kupiec, pl.
Wolności 3/4
14 41 Państwowe Kierownictwo Budowy
Mostu Drogowego przez Wisłę,
bulw Marsz. Piłsudskiego 28
10 31 Państwowy Zarz. Wodny w Płocku,
bud. portu we Włocławku
10 32 — nadzór 4 rewiru
Parafie (patrz urzędy parafialne)
1138 Person I Hibner, zakład mechaniczny.
Kaliska 37
1404 (dod.) Pietruszka Stefan, ks. kano­
nik, prezes centrali diecezjalnej
K. S. M. M. I K. S. M. ż . , Seminaryjska 7
1100 „Piotrowscy B-cla", Zakłady gra­
ficzne, Prezdmiejska 20
— ( d o d ) „Ezpres - Kujawski"
10 28 Pisarska Emilia, sklep galant., 3 Ma­
ja 27
15 85 „Plutos", fabr. czekol. w W-wie,
magazyn reprezentacyjny, 3 Ma­
ja 34
— (dod.) Machonbaum M., m.
POCZTA.
TELEFON: róg
Urząd TELEGRAF
pocztowy —I obwodowy,
Królewieckiej i al. Szopena
16 31
—- naczelnik, gab.
16 49
— naczelnik, m.
14 72
— zast. naczelnika
12 52
— zast. naczelnika, m
17 67
— kier. oddz. nadawczego
1513
— kier. oddz. oddawczego
15 22
— kasa główna
17 72
— kler oddz. obrotu pieniężnego
1154
— ekspedycja poczt.
16 04
-— sekretariat nacz. urzędu
1502
— informacja w sprawach poczt.
17 74
— rozdzielnia paczek
17 73
— oddz. nadawczy paczek
Urząd Rejonowy Telefoniczno - Te­
legraficzny
— naczelnik, gab.
16 01
—• naczelnik, m.
12 82
— oddział ogólny
1177
— (dod.) kancelaria
1181
— kierownik telegrafu I telefonów
12 54
— kierownik telegrafu I telefonów,
m.
17 77
— kierownik sieci miejskiej
16 02
— kierownik sieci miejskiej, m.
17 71
— kierownik sieci rejonowej
17 57
— kierownik sieci rejonowej, m.
15 48
— kierownik magazynu
17 94
— telegraf
17 93
— telegraf
7
— telegraf, przyjmowania telegra­
mów telefonem
17 95
— rozmównica
17 70
— rachuba
14 46
— dyżurni monterzy
17 89
— technik centrali automat., m.
17 90
— monter centrali automat., m.
17 45
16 57
1132
17 66
140
Podczaski Kazimierz, komornik Sądu
Grodzkiego, Reymonta 35
„Polars", fabryka mebli giętych, Ki­
lińskiego 3
POLICJA PAŃSTWOWA:
Komenda Powiatowa, P.O.W. 1
— (dod.) nadkomisarz, gab.
— (dod.) świetlica
Komendant powiatowy, nadkomi­
sarz, m.
Bd.
16 33
13 23
16 65
13 36
14 21
12 26
10 30
13 52
1115
17 85
16 76
1196
12 99
1143
11 98
1134
12 76
1516
13 24
16 79
17 59
10 40
12 47
15 77
1107
17 25
Komisariat m. Włocławka, P. O.
W. 1
— (dod.) kierownik, gab.
— (dod.) sekretarz
— kierownik podkomisarz, m., Llpnowska
Wydział śledczy, pl. Wolności
— (dod ) kierownik, gab.
Pollczkowskl Karol, Inż., Szpichlerna 16
Polska żegluga Rzeczna „Vistula",
sp. z o. o., agentura, bulw. Marsz.
Piłsudskiego 22
Polski Józef, przedst. f-my „Persil",
Brzeska 15
Polskie Tow.
Czerwonego Krzyża,
Pierackiego 4/6
„Pollekt", sp. z o o , hurtowy skład
tektury, P. O. W. 17
Pośrednictwo Pracy, (patrz Urzędy)
Powiatowy Zarząd Drogowy, (patrz
Urzędy)
Pow. Komenda Uzupełnień (patrz
Wojsko)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza­
jemnych, Kościuszki 6
Poznański D., agent, zbożowa pl.
Wolności 11
Poznański Józel, dr med., Maślana 2
Poznański Plnkus, Słowackiego 8
Poznańsko-Warszawskie T-wo UbezpS. A. w Poznaniu, Insp. Okręg.,
Przedmiejska 20
Praszkler Mojżesz, pl. Wolności 12
Praszkier Sine, Cyganka 9
„Prawda Sz. 1 S-ka", w l . Bretsteln
i Złotnik, sklep. Piekarska 23
— m.. Piekarska 14
Proboszcz (patrz urzędy parafialne)
Prokurator, ks , Seminarium Duchow•
nego
Przedecka M., skład opałowo-oudowlany oraz nawozy sztuczne,
Brzeska 25
Przedeckl A., k u l . hurt opal., P. O.
W. 20
Przedeccy B-cla, Wytwórnia mebli
giętych „Komet", Stodolna 76
Przewozowe przedsiębiorstwo, prze­
prowadzki, Kolański K.. Pierac­
kiego 1
„Przewóz", Brodzkl Chaskiel, al.
11 Listopada
„Przewóz", przedslęb. autobus., sp.
z o. o , Kościuszki 24
Puklaniec Zygmunt, dr med , Słowac­
kiego 2 a
Puzyrewlcz
Antoni, dr, specjalista
chorób kobiecych I położnictwa,
godz. przyjęć od 11—12 i 15—17.
Kościuszki 21
12 03 Rachwal J., inż.. Chłodna 22
15 55 Radońskl Karol, ks. biskup
14 87 Radzłejewskl A., zakład fryzjerski,
3 Maja 33
1178 Rawicki M. W . , olejarnia, Karnkowskiego 12
14 52 Reichenbach Władysław, skład aptecz­
ny, Królewiecka 19
1455 Rembielińskl M., „Autoskład", p l .
Wolności 20
16 55 Rentgen-Zaklad Rentgenowski I Te­
rapii Fizykalnej d-ra Lesińsldego,
Kościuszki 9 (P O. W 12)
13 82 Restauracja i Kawiarnia „Ziemiań­
ska", 3 Maja 27
14 47 Restauracja przy hotelu „Vlctoria",
'" przechodnia 5
1310 Restauracja „Zacisze", Marclniakowa Maria, Kościuszki 1
13 38 Resursa Obywatelska, Kościuszki 5
1414 Reteckl 1 Kwiatkowski, krycie i re­
mont dachów papowych, Kali­
ska 6/8
1678 Roggen F., sprzedaż materiałów budowl.-opałowych oraz wytwórnia
wyrobów betonowych, Targowa 1
15 97 Rojewskl A., „Centrozeszyt", wy­
twórnia zeszytów i wyrobów pa­
pierowych, 3 Maja 32
13 33 Rorman R., 3 Maja 34
14 20 Rothaub Zygmunt, dr med., Kościusz­
ki 18
11 32 Rotman Ch.. Tumska 7
10 49 Rotsztein Mojżesz, Żabia 9
17 64 Rozenberg Jakub, Piekarska 4
14 22 Rozensztajn Józef, >zarz. hurt. tyto­
niowej, 3 Maja 19
13 85 Różański J., Hurtownia opałowa, P.
O. W. 34
15 06 Rubin M . , biżuteria, zegary, platery
i kupno kosztowności, 3 Maja 18
14 17
16 05
14 66
Rubinstein S. mgr, biuro rachunko­
wo - buchalteryjne, Piekarska 12
Rudzińscy B-cla, skład żelaza, Tar­
gowa 14
Rutkowski Artur, maj. Szpetal-Górny
S, Ś
17 36
10 26
13*92
1616
13 03
17 46
12 10
10 11
10 55
1314
12 97
1013
13 71
1128
16 89
17 19
10 53
1611
17 20
17 56
17 55
1207
12 69
16 85
17 5 1
16 72
15 5 1
16 96
17 29
16 94
17 04
14 59
14 58
15 46
14 96
1144
12 56
14 04
13 47
1014
16 64
13 50
1166
16 61
13 87
15 32
Sadowski Józef, handel win, wódek
i tow kolonialnych. Kościuszki 6
Sanickl Natan, adw., Cyganka 9
Schwarc Herman, dr, adw., 3 Maja 9
Seminarium Duchowne
— (dod ) ks. rektor
Sendek Henryk, inż. Rolińsklego 13
Sieff Estera, biuro pisania podań. Cy­
ganka 27
Silber Bernard, przedsięb. budowl.,
Kościuszki 19
Siwecki Stanisław, adw., Kościuszki 9
Skierkowski Feliks,
technik, Zduń­
ska 2
Sklermański Feliks, wytw. kalli. Ma­
zowiecka 10
„ S k u p " , sp z o o , Żabia 11
Sokołowski Edward, inż., Jagielloń­
ska 18
(dod.) Sokołowski Witold, dyr. cu­
krowni, Brześć-kuj.
Spektor M., hurt i detal, sprzedaż
manufaktury, 3 Maja 10
Splro Henryk, kierownik I . Spuo M.,
3 Maja 11
Splro M., skup skór surow , pl. Wol­
ności 20
— skład, Dziewińska 36
„Społem", Zw. Spóldz Spoż. Rz. P.
oddz. we Włocławku, Starodębska 41
„Społem", Zw. Spóldz. Spoż. Rz. P.
Zakłady Wytwórcze, Starodębska
39/41
Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa, b..
pl. Wolności 16
— magazyn. Węglowa 9
Spółka Rola. Handl., Jakób I Dyszel,
PO W 8
„Spółka Węglowa", Kazimierz Szym­
borski, sp. z o. o.. Kaliska 2
„Spółka Zbożowa", sp. z o. o , 3 Ma­
ja 7
Stacja Opieki nad Matką I Dzieckiem,
al Szopena 50
Standard Nobel w Polsce S. A., skład
produktów naftowych, Toruń­
ska 53-a
Starostwo (patrz Urzędy)
Stefanowicz Jozef, dyr., Plerackie­
go 24
Stelnhagen Feliks, lnż., Bechtego 2
Steinhagen I Saenger, Fabryki Papie­
ru i Celulozy, Sp. Akc Fabryka
Celulozy, Lęgska 4
— dyrektor, F. Steinhagen, biuro
— biuro
— (dod.) portiernia
— administracja
— Ondera, dyr.
— (dod.) Albrecht R.
— Ondera, dyr m., Lęgska 5
— Naczelny inżynier H. Sendek —
biuro
— Strauch A., biuro, papiernia U
Steinhagen i Saenger, Fabryki Papie­
ru i Celulozy, Sp. A k c , Fabryka
Papieru I , Toruńska 10
— (dod.) portiernia
„ S t e l l a " , Sp Akc. (patrz Włocław­
ska fabryka surogatów kawy i cy­
korii)
Stern Artur, dyr. młyna parowego,
Kilińskiego 4
STOWARZYSZENIA:
Dom Młodzieży Katolickiej, J. E.
Ks. B-pa Karola Radońskiego,
Seminaryjska 7
— (dod.) Katolickie Stowarzysze­
nie Młodzieży Męskiej i żeń­
skiej, centrala diecezjalna
Kobiet „Wspólna Praca", Orla 3
Kupców Polskich w W-wie, oddz
kuj. we Włocławku, Zduńska 5
Zjednoczonych Ziemianek, Okręg
Kujawski, Brzeska 27
Strakacz Wł., wł. browaru -skiernie­
wickiego, Litewska IG
Straż Pożarna, żabia 8
— (dod ) komendant, gab.
Sudoł Fr., płk. Młynarska 1-a
Suliński Henryk, ks. Dyrektor Zakł.
Diec, Red. „Tygodnika Polskie­
go"
Suszycki Młyn Elektryczny, A. Lerez,
Czarnobroda I S-ka, Suszycka 18

Podobne dokumenty