Adnotacje urzędowe - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Transkrypt

Adnotacje urzędowe - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adnotacje urzędowe:
Nazwa i adres Inwestora:
WOJEWÓDZKI ZARZĄD DRÓG W GDAŃSKU
Ul. Mostowa 1A, 80-778 Gdańsk
Nazwa i adres Jednostki projektowej:
ARKAS-PROJEKT
ul. Piłsudskiego 75A bud.B, 10-460 Olsztyn
tel. (089) 532 45 00, fax. (089) 532 45 10
Stadium projektu:
Projekt wykonawczy
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
„Projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi woj. nr 623 w m. Majewo”
DZIAŁKI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI:
Na terenie woj. Pomorskie, powiat Tczewski, gmina Morzeszczyn, miejscowość Majewo
Nazwa opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:
Kod CPV:
Drogowa
Stanowisko:
Imię i nazwisko:
Projektant
mgr inż. Arkadiusz Obidziński
Opracował
Natalia Rzeszotalska
Sprawdzający
mgr inż. Krystian Obidziński
Nr archiwalny:
129-ARKAS/OLS/2013
74.32.20.00-1
Specjalność i nr uprawnień:
Data opracowania:
sierpień 2013
Podpis:
WAM/0014/POOD/08
WAM/0096/POOD/09
Nr egz.:
Nr tomu:


„ARKAS-PROJEKT”
10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B
+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
SPIS ZAWARTOŚCI
PROJEKT WYKONAWCZY
„Projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi woj. nr.623 w m. Majewo”
A. CZĘŚĆ OPISOWA
I OPIS TECHNICZNY .......................................................................................................... 4
1.DANE OGÓLNE ............................................................................................................... 4
1.1 Podstawa opracowania ....................................................................................................................... 4
1.2 Przedmiot i zakres inwestycji .............................................................................................................. 4
1.3 Materiały wyjściowe ............................................................................................................................. 4
2. STAN ISTNIEJĄCY ......................................................................................................... 5
2.1 Profil podłużny...................................................................................................................................... 5
2.2 Nawierzchnia........................................................................................................................................ 5
2.3 Odwodnienie ........................................................................................................................................ 7
2.4 Urządzenia towarzyszące.................................................................................................................... 7
2.5 Komunikacja publiczna ........................................................................................................................ 7
2.5 Obiekty inżynierskie ............................................................................................................................. 7
3 . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................... 7
3.1.Parametry projektowe .......................................................................................................................... 7
3.2 Geometria pozioma ............................................................................................................................. 8
3.3 Profil podłużny...................................................................................................................................... 8
3.4 Konstrukcja nawierzchni ...................................................................................................................... 8
3.5 Odwodnienie drogi ............................................................................................................................... 8
3.5.1 Wytyczne branżowe.......................................................................................................................... 8
3.5.2 Roboty ziemne .................................................................................................................................. 9
3.6 Obiekty inżynierskie ........................................................................................................................... 10
3.7 Zjazdy ................................................................................................................................................ 10
3.8 Skrzyżowania ..................................................................................................................................... 10
3.9 Ruch pieszy........................................................................................................................................ 10
3.10 Przebudowa urządzeń towarzyszących ......................................................................................... 10
-2-


„ARKAS-PROJEKT”
10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B
+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny – rysunek nr 1.0
2. Plan sytuacyjny – rysunek nr 2.0
3. Przekroje normalne i szczegóły – rysunek nr 3.0
4. Przekroje podłużne – rysunek 4.0
-3-


„ARKAS-PROJEKT”
10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B
+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
A. CZĘŚĆ OPISOWA
I OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGÓLNE
1.1 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa nr 245/2013 z dnia 04.04.2013 r. zawarta pomiędzy
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z siedzibą przy ul. Mostowej 11A, 80-778 Gdańsk a „Arkas –
Projekt” Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75A budynek B, 10
– 460 Olsztyn
1.2 Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest odnowa (remont) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 623 w
miejscowości Majewo na odcinku długości ok. 530 m zgodnie z planem sytuacyjnym.
1.3 Materiały wyjściowe

Podkład geodezyjny sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500, przekazana przez
zamawiającego,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP–W-wa 1997r.),

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP–W-wa
2001r.),

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II (GDDP – W-wa),

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury
towarzyszącej.
-4-
„ARKAS-PROJEKT”

10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B

+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
2. STAN ISTNIEJĄCY
Droga na przedmiotowym odcinku posiada następujące parametry

szerokość jezdni ok. 5.0m

przekrój szlakowy na całej długości odcinka

chodnik od km 0+110 do km 0+530

odwodnienie do przydrożnych rowów lub kanalizacji,
Droga na przedmiotowym odcinku jest w złym stanie. Jezdnia posiada liczne koleiny, spękania i
ubytki. W obrębie miejscowości, na odcinkach ulicznych i półulicznych chodniki są w dobrym
stanie. Droga nie posiada oznakowania poziomego i pionowego. Na długości odcinka
występuje jeden przystanek autobusowy bez zatoki.
2.1 Profil podłużny
Rozpatrywany odcinek przebiega w terenie umiarkowanym wysokościowym. Spadki są
niewielkie.
2.2 Nawierzchnia
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 623, objęty opracowaniem, posiada nawierzchnię bitumiczną z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Jej stan na projektowanym odcinku jest zły (szczegółowo opisany w
pkt. 2.0).
-5-


„ARKAS-PROJEKT”
10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B
+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
Rys. 1 ok. km 0+250
Rys. 1 ok. km 0+385
-6-
„ARKAS-PROJEKT”

10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B

+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
2.3 Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do przydrożnych rowów trawiastych lub do
kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym.
2.4 Urządzenia towarzyszące
 kable i linie energetyczne,

sieć wodociągowa,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.
Przebieg istniejących urządzeń towarzyszących pokazano na planie sytuacyjnym, (mapie do celów
projektowych).
2.5 Komunikacja publiczna
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 623 zlokalizowany jest jeden
przystanek autobusowy bez zatoki autobusowej. .
2.5 Obiekty inżynierskie
Na przedmiotowym odcinku na km około 0+105 zlokalizowany jest przepust pod drogą. Zakres
projektu nie przewiduje przebudowy przepustu..
3 . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Podstawowym celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni i odwodnienia drogi
wojewódzkiej nr 623 w miejscowości Majewo.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

remont nawierzchni jezdni,

remont zatoki postojowej,

przełożenie nawierzchni zjazdu w km 0+350

remont kanalizacji deszczowej

przełożenie chodnika od ok. km 0+380 do km 0+405 oraz ok. km 0+508

regulacja wysokości wiaty autobusowej,
3.1.Parametry projektowe
Podstawowe parametry do projektowania przyjęto zgodne ze stanem istniejącym.
-7-
„ARKAS-PROJEKT”

10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B

+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
3.2 Geometria pozioma
Przyjęto parametry zgodne ze stanem istniejącym.
3.3 Profil podłużny
Na przedmiotowym odcinku niweleta przyjmuje spadki zbliżone do stanu istniejącego, zapewniając
właściwe odwodnienie jezdni.
3.4 Konstrukcja nawierzchni

frezowanie profilowane gr. 0-4 cm

warstwa wyrównawcza AC16W gr. 3-15 cm

warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm
Proponowana konstrukcja zatoki postojowej, zjazd ok. km 0+015 oraz poszerzeń trasy:
 kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm - 1,5MPa gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z KŁMS 0/31.5 gr. 20 cm

podbudowa AC16W gr. 14cm

warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
3.5 Odwodnienie drogi
Wody opadowe z remontowanego odcinka odprowadzane będą za pomocą ścieków
korytkowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, która zostanie oczyszczona i wyremontowana lub do
przydrożnych rowów trawiastych.
Istniejące kanały kanalizacji deszczowej należy odkopać i sprawdzić ich stan. W przypadku
stwierdzenia znacznego wyeksploatowania należy wymienić zniszczone kanały na nowe z tworzyw
sztucznych. W przeciwnym wypadku istniejące kanały należy oczyścić wodą pod ciśnieniem.
3.5.1 Wytyczne branżowe

Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych,
zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.

Oprócz naniesionych sieci może wystąpić także uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o
terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.
-8-
„ARKAS-PROJEKT”

10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B

+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]

Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami
uzbrojenia.

Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie roboty w
bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.

Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.

Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do
stanu pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o
ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.
3.5.2 Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia
jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm.
Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę
stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia
obsypki wynosi dla rurociągów pod drogami min 100% ZPPr, poza drogami 95% ZPPr. Obsypkę zagęszczać
warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby
pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw.
zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać
ręcznie. W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP.
UWAGI:
1. Na istniejących kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią kan.
deszczowej należy zamontować rury osłonowe
2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabezpieczyć i
wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności.
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie.
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.
5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą.
7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać ręcznie
do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
-9-
„ARKAS-PROJEKT”

10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75A, Budynek B

+48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10,  [email protected]
8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz.
II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkamiRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)
9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg część graficzna opracowania.
3.6 Obiekty inżynierskie
Na przedmiotowym odcinku na km około 3+100 zlokalizowany jest przepust przeznaczony do
oczyszczenia.
3.7 Zjazdy
Zaprojektowano jeden zjazd indywidualny w km 0+350
3.8 Skrzyżowania
Na przewidzianym do remontu odcinku występują następujące skrzyżowania

km ok. 0+015 skrzyżowanie z drogą gminną

km ok. 0+195 skrzyżowanie z drogą gminną

km ok. 0+350 skrzyżowanie z drogą gminną

km ok. 0+515 skrzyżowanie z drogą gminną
3.9 Ruch pieszy
W zakresie dokumentacji projektowej znajduje się regulacja wysokościowa chodnika po lewej
stronie od ok. km 0+375 do km 0+405 oraz w ok. km 0+508
3.10 Przebudowa urządzeń towarzyszących
Na przedmiotowym odcinku przewiduję się jedynie remont i regulację kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na zakres dokumentacji projektowej nie przewiduje się przebudowy urządzeń infrastruktury
technicznej.
Opracowała:
Natalia Rzeszotalska
Sprawdził:
mgr inż. Arkadiusz Obidziński
- 10 -
Inwestor:
Jednostka projektowa:
Numer sprawy:
Nazwa dokumentacji:
Projektant:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Nr arch.:
Stadium:
Data:
Skala:
Nr rys.:
POBOCZE
NAWIERZCHNA BITUMICZNA
CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
ZJAZD
Inwestor:
Jednostka projektowa:
Numer sprawy:
Nazwa dokumentacji:
Projektant:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Nr arch.:
Stadium:
Data:
Skala:
Nr rys.:
teren zielony
pas ruchu
pas ruchu
pobocze
pas ruchu
pobocze
Inwestor:
Jednostka projektowa:
pas ruchu
przystanek
chodnik
zatoka postojowa
pas ruchu
pas ruchu
pobocze
pobocze
Numer sprawy:
Nazwa dokumentacji:
Projektant:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Nr arch.:
Stadium:
Data:
Skala:
Nr rys.:
Inwestor:
Jednostka projektowa:
Numer sprawy:
Nazwa dokumentacji:
Elementy niwelety
Elementy trasy
Projektant:
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Nr arch.:
Stadium:
Data:
Skala:
Nr rys.: