Messerschmitt Bf 109

Komentarze

Transkrypt

Messerschmitt Bf 109
Messerschmitt Bf 109E. Bardzo uproszczony model
samolotu myœliwskiego z II Wojny Œwiatowej.
Przygotowany na zajêcia plastyczne w ZSS Lubrza.
ciemnozielony
czarnozielony
ciemnozielony
czarnozielony
ciemnozielony
czarnozielony
tu z³o¿yæ
tu z³o¿yæ
ciemnozielony
Statecznik pionowy: wytnij po zewnêtrznym
obrysie, sklej, ale bez zak³adek.
Naklej na naklejony wczeœniej statecznik poziomy
zak³adka
Hellblau
tu wkleiæ
czarnozielony
Hellblau
Hellblau
t¹ stron¹ naklej
na kad³ub
tu stat. pion
ciemnozielony
tu z³o¿yæ
Podwozie g³ówne (mo¿na pomin¹æ
i zrobiæ model ze z³o¿onym podwoziem)
Jeœli chcesz jednak robiæ te kó³ka,
przed sklejeniem w³ó¿ jako wzmocnienie
do œrodka wyka³aczki.
czarnozielony
nieopisane strza³ki wskazuj¹ linie bigowania
Kolory to:
ko³o prawe
a.Hellblau (jasnob³êkitny) dolne powierzchnie p³atów,
boki kad³uba, statecznik pionowy
tu z³o¿yæ
tu rozci¹æ
tu z³o¿yæ
b.Dunkelgrun (ziemnozielony) plamy maskuj¹ce górne powierzchnie
p³atów i kad³uba
c.Schwarzgrun (czarnozielony) j.w. oraz ³opatki œmig³a
ko³o lewe
d.Gelb (zó³ty) pomarañczowo¿ó³ty przód samolotu i cyfry na kad³ubie
www.gimnazjum.lubrza.pl
tu z³o¿yæ
przód
www.gimnazjum.lubrza.pl
nieopisane strza³ki wskazuj¹ miejsca bigowania
szare zak³adki do sklejenia oddzielamy od reszty
bigowaniem - têpym no¿em robimy rowek,
by siê lepeij zagina³y.
Kolory kamufla¿u:
cz: czarnozielony
z: ciemnozielony
Hellblau
z
cz
tu z³o¿yæ
cz
z
z
z
tu wklej
ko³pak
œmig³a
¿ó³ty
z
cz
Statecznik
cz
cz
Hellblau
¿ó³ty
12
He
tu p
Za kabin¹ pilota w miejscu oznaczonym
mo¿na wkleiæ wyka³aczkê - antenê.
cz
z
cz
Œmig³o: wytnij po zewnêtrznym, obrysie, z³ó¿,
sklej, wytnij œmig³o. Naklej miêdzy kad³ub a ko³pak
œmig³a.
cz
¿ó ³
ty
sk
l ej
odk
rzy
llb la
Kó
³ ko
u
d³o
¿ó³ty
kó³ko podogonowe.
Wytnij ca³oœæ, z³ó¿
symetrycznie, sklej
(bez zak³adki), wytnij.
ko³pak
œmig³a