List polecający Z przyjemnoäci¦ pragniemy

Transkrypt

List polecający Z przyjemnoäci¦ pragniemy
T
"THETA”
Doradztwo Techniczne
Siedziba:
ul. Krótka 29A
95-070 Aleksandrów ódzki
Biuro / Office:
ul. Piotrkowska 173
90-447 ód , Poland
e-mail:
[email protected]
tel. (+48) 502 348 357
tel./fax: (+48) 636 81 54
www.theta-doradztwo.pl
List polecaj cy
Z przyjemno ci pragniemy zarekomendowa agencj SEMBOX Sp. z o.o.
jako do wiadczonego i rzetelnego partnera doradzaj cego w zakresie reklamy
w wyszukiwarkach.
Wspó praca z SEMBOX okaza a si trafnym wyborem. Specjali ci prowadz cy
kampani promocyjn idealnie odczytali nasze intencje i potrzeby, przygotowuj c
kampanie „szyt na miar potrzeb”. Opieka nad kampani równie zas uguje
na wyró nienie, zw aszcza pod wzgl dem jej rozbudowy, podnoszenia jako ci
kampanii oraz przede wszystkim w zakresie obni enia kosztów za klikni cia.
SEMBOX to zaufany i odpowiedzialny partner,
wspó pracowa , by pozyska dodatkowych Klientów.
Z powa aniem
Dr Tomasz Gendek (w
ciciel)
THETA Doradztwo Techniczne
www.reach-help.pl
Konto bankowe:
Bankowo Detaliczna
BRE Banku S.A.
52 1140 2004 0000 3902 3365 4623
NIP: 728-183-49-98
REGON: 472869270
z
którym
warto

Podobne dokumenty