Starczanowo

Transkrypt

Starczanowo
Nekielka, 18. 05. 2011
Szanowny Pan
Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ODWOŁANIE–PROTEST
od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05. 05. 2011 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
Budowa zakładu zagospodarowania odpadów zajmujących się produkcją paliwa alternatywnego z
odpadów (odpadów innych niż niebezpieczne i wybranych odpadów niebezpiecznych)
znak: OŚ.7624-1-17/2010
Mieszkańcy wsi Nekielka zdecydowanie protestuję przeciwko lokalizacji na granicy naszej miejscowości
wytwórni paliw alternatywnych z odpadów (odpadów innych niż niebezpieczne i wybranych odpadów
niebezpiecznych). Wiadomość o lokalizacji tego typu przedsiębiorstwa wzbudziła wiele dyskusji o istotnych dla
nas sprawach. Wiążemy z Nekielką swoją przyszłość, jest miejscem naszego zamieszkania a często
i pracy, mamy świadomość jej unikalności i szczególnych zalet. Wielkie walory krajobrazowe, otoczenie lasów,
rezerwat Okrąglak, historyczne osadnictwo olenderskie, kościółek wpisany do rejestru zabytków, wszystko to
było powodem naszej decyzji o osiedleniu. Decyzję utwierdziła też lektura dokumentów urzędowych opisujących
strategię rozwoju gminy Nekla, w których to, sprawy środowiska, ekologii, rozwoju turystyki i ułatwień w
osadnictwie mieszkaniowym zajmują poczesne miejsce.
Świadomość lokalizacji w naszym sąsiedztwie przedsiębiorstwa o takim profilu powoduje frustrację
i zaniepokojenie co do naszej przyszłości. Przedsiębiorstwo, które w swoim profilu produkcyjnym i w materiałach
do
przerobu
wymienia
całą
gamę
odpadów,
od
organicznych
do
chemicznych
i poprodukcyjnych, stanowi zagrożenie środowiska, ekosystemu, organizacji ruchu, zagrożenie hałasem
i odorami. W odległości zaledwie 300 metrów o miejsca lokalizacji powstaje osiedle mieszkaniowe na blisko 450
domów. Uciążliwość mającego powstać zakładu jest oczywista.
1
Lokalizacja wytwórni paliw alternatywnych na wzniesieniu nad miejscowością i przy świadomości przewagi
wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich powoduje, że Nekielka będzie narażona na ustawiczne odczuwanie
odorów z odpadów organicznych oraz zasypywanie odpadami, brudami produkcyjnymi.
Posadowienie wytwórni w tym miejscu oznacza również zwiększone odczuwanie hałasu produkcyjnego
i wynikającego z ciężkiego transportu. Problemem na pewno będzie również zwiększony ruch na jedynym
utwardzonym wjeździe do wsi, zwiększy się niebezpieczeństwo wypadków, a jest to jedyna droga którą
uczęszczają, często rowerami, nasze dzieci do szkół.
Paradoksalnie budowa tego typu wytwórni nie zwiększy dochodów gminy a stanie się w perspektywie powodem
do ich spadku. Uniemożliwi rozwój zróżnicowanej działalności usługowej na sąsiednich działkach, działalności
związanej z usługami turystycznymi, z gastronomią, hotelarstwem. A przecież takie są główne założenia
rozwojowe Gminy Nekla:i doskonałe do tego warunki.
Na podstawie podziału rolniczo - klimatycznego Polski R. Gumińskiego, obszar Nekielki wchodzi w skład
Dzielnicy Środkowej (VIII), która charakteryzuje się najniższym w Polsce opadem średniorocznym (poniżej 500
mm), największą ilością dni słonecznych (ponad 50) oraz najmniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130).
Liczba dni mroźnych na tym terenie waha się od 30 do 50, z przymrozkami od 100 do 110 dni, zaś przeciętny czas
trwania pokrywy śnieżnej kształtuje się od 50 do 80 dni.
Szanowny Panie Burmistrzu, zdecydowanie protestujemy przeciwko tej lokalizacji wytwórni paliw
alternatywnych, tym bardziej, że mamy złe doświadczenia z wysypiskiem śmieci lokowanym na sąsiedniej
działce ( ciągle „wyfruwają” z niego śmieci na otaczający teren, a także przylegający do Nekielki las). ..
Wysypiskiem, którego zresztą likwidacja jest przesądzona i zapisana w dokumentach gminnych.
Nie wyobrażamy sobie, że można w tym samym miejscu zlokalizować przedsiębiorstwo, którego uciążliwość
będzie wielokroć intensywniejsza.
Liczymy na zrozumienie naszych niepokojów, prosimy o refleksję nad możliwościami rozwoju gminy
i oczekujemy zdecydowanej postawy uniemożliwiającej budowę wytwórni.
Z poważaniem,
mieszkańcy wsi Nekielka
Do pisma dołączamy listy z podpisami mieszkańców
2

Podobne dokumenty