pobierz

Transkrypt

pobierz
———————————————————Imię i nazwisko
Wrocław, dnia
———————
20——————— r.,
———————————————————Imię i nazwisko
Wrocław, dnia
OKOLICZNOŚCIOWY
————————————————————stanowisko
————————————————————jednostka organizacyjna
- urlopu okolicznościowego (Dz.U. 1996.60.281 z póź. zm.)
2)
2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu
małŜonka
pracownika
lub
jego
dziecka,
ojca
matki, ojczyma lub macochy,
1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe inne osoby pozostające na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
————————————————————stanowisko
————————————————————jednostka organizacyjna
Wniosek o udzielenie:
- urlopu okolicznościowego (Dz.U. 1996.60.281 z póź. zm.)
3)
4)
z tytułu .......................................................
Nr Aktu ............................
Proszę o udzielenie urlopu okolicznościowego w terminie
od
————————————————-————————————————-——————
do
————————————————————————————————-——
———————————————
akceptacja przełoŜonego
(dla kier. jedn. org. DZIEKAN)
———————————————————————————————
————————————————
podpis pracownika
Druk naleŜy wypełnić drukowanymi literami
z tytułu .......................................................
Nr Aktu ............................
od
————————————————-————————————————-——————
———————
20——————— r.,
Wniosek o udzielenie:
- urlopu okolicznościowego (Dz.U. 1996.60.281 z póź. zm.)
5)
6)
———————————————
akceptacja przełoŜonego
(dla kier. jedn. org. DZIEKAN)
2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu
małŜonka
pracownika
lub
jego
dziecka,
ojca
matki, ojczyma lub macochy,
1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe inne osoby pozostające na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Proszę o udzielenie urlopu okolicznościowego w terminie
————————————————-————————————————-——————
Wrocław, dnia
do
Druk naleŜy wypełnić drukowanymi literami
———————
20——————— r.,
OKOLICZNOŚCIOWY
————————————————————stanowisko
————————————————————jednostka organizacyjna
Wniosek o udzielenie:
- urlopu okolicznościowego (Dz.U. 1996.60.281 z póź. zm.)
7)
8)
2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu
małŜonka
pracownika
lub
jego
dziecka,
ojca
matki, ojczyma lub macochy,
1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe inne osoby pozostające na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
z tytułu .......................................................
Nr Aktu ............................
Proszę o udzielenie urlopu okolicznościowego w terminie
————————————————————————————————-——
W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Pani/Pan
———————————————
akceptacja przełoŜonego
(dla kier. jedn. org. DZIEKAN)
———————————————————————————————
————————————————
podpis pracownika
———————————————————Imię i nazwisko
z tytułu .......................................................
Nr Aktu ............................
od
————————————————————————————————-——
W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Pani/Pan
OKOLICZNOŚCIOWY
————————————————————jednostka organizacyjna
do
Druk naleŜy wypełnić drukowanymi literami
Wrocław, dnia
————————————————————stanowisko
2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i
pogrzebu
małŜonka
pracownika
lub
jego
dziecka,
ojca
matki, ojczyma lub macochy,
1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry,
brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a takŜe inne osoby pozostające na
utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Proszę o udzielenie urlopu okolicznościowego w terminie
W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Pani/Pan
———————————————————Imię i nazwisko
20——————— r.,
OKOLICZNOŚCIOWY
Wniosek o udzielenie:
1)
———————
———————————————————————————————
————————————————
podpis pracownika
od
————————————————-————————————————-——————
do
————————————————————————————————-——
W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Pani/Pan
———————————————
akceptacja przełoŜonego
(dla kier. jedn. org. DZIEKAN)
Druk naleŜy wypełnić drukowanymi literami
———————————————————————————————
————————————————
podpis pracownika