wg wrzesień 2014

Transkrypt

wg wrzesień 2014
Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa
Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie
Wiadomości
Gminne
Numer 91
wrzesień 2014
GMINA LIMANOWA
Drodzy Mieszkańcy
Zapraszam do lektury nowego numeru Biuletynu Informacyjnego gminy Limanowa.
W bieżącym wydaniu znajdziecie m.in. informacje na temat inwestycji zrealizowanych
w ostatnim czasie, pracach remontowych wykonanych w szkołach oraz przedsięwzięciach kulturalnych.
Minione miesiące to wytężona praca na drogach. Inwestycje dotyczyły przebudowy
dróg, budowy chodników oraz modernizacji mostów. Łączny koszt wykonanych zadań
to blisko 7 mln zł. W okresie wakacji wykonane zostały remonty w 10 placówkach
oświatowych, rozpoczęły się również prace związane z wyposażeniem oddziałów
przedszkolnych i dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb najmłodszych we
wszystkich 15 szkołach na terenie gminy – zadania te realizowane są dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym w wys. ponad 1,5 mln.
Ostatnie miesiące bogate były także w wydarzenia kulturalne – wakacje powitaliśmy na
górze Paproć, gdzie w tym roku w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”
inaugurowaliśmy uroczyście sezon turystyczny, w Pisarzowej odbyło się „Święto Gminy”, a w Nowym Rybiu „Gminne Dożynki”,
ponadto wiele przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży, których inicjatorem były świetlice i biblioteki. Krótkie wspomnienie tych
wydarzeń również na łamach niniejszego numeru Biuletynu.
Wkroczyliśmy w nowy rok szkolny 2014/2015, z tej okazji życzę uczniom wysokich wyników w nauce, a nauczycielom i pracownikom
oświaty wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy dydaktycznej.
Wójt Gminy Limanowa
Władysław Pazdan
XXXII Sesja Rady Gminy
Dnia 11 września br. w Urzędzie Gminy Limanowa miało miejsce posiedzenie XXXII sesji Rady Gminy.
Sesję otworzył Przewodniczący Józef Oleksy, który przywitał wszystkich obecnych Członków Rady,
Wójta Gminy Limanowa Władysława Pazdana, sołtysów gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych,
kierowników wydziałów urzędu oraz zaproszonych gości, wśród których był
senator VIII kadencji prof. Stanisław Chodorowicz.
Przedmiotem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Limanowa za pierwsze półrocze 2014 r.
Jego szczegółowego omówienia dokonał Skarbnik Gminy
Marcin Matras. Następnie Członkowie Rady Gminy podjęli
jednogłośnie dwie uchwały:
- w sprawie: wyrażenia woli wraz z Powiatem Limanowskim do
realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków
komunikacyjnych w ciągu dróg poprzez przebudowę dróg
gminnych Pasierbiec-Stara Karczma-Nowe Rybie-Marna WieśNowe Rybie-Kamionna” oraz
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację projektu pn. „Modernizacja,
usprawnienie układu komunikacyjnego
i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę i remont
ciągu dróg powiatowych nr 1555K i
1612K na terenie Powiatu Limanowskiego".
Zaproszeni goście, samorządowcy oraz
senator podziękowali Radzie Gminy
Limanowa oraz Wójtowi za owocną
współpracę na przestrzeni mijającej
kadencji, życząc kolejnych lat obfitujących w realizację inwestycji na miarę
tych, które udało się do tej pory wykonać.
2
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Inwestycje drogowe
Minione miesiące to wytężony czas pracy nad realizacją inwestycji drogowych na terenie gminy
Limanowa. Wykonane zadania dotyczyły przebudowy dróg, modernizacji mostów i budowy chodników.
Inwestycje na drogach - 1 mln 400 tys. zł
W dniu 12 września br. miał miejsce odbiór kolejnego etapu prac związanych z przebudową dróg na
terenie gminy. Dokonano odbioru następujących
inwestycji:
- przebudowa drogi Rupniów Podlas
- przebudowa drogi Mordarka do Biernatów
- przebudowa drogi Mordarka za parkingiem
- przebudowa drogi Młynne do Krzyża
- przebudowa drogi Siekierczyna I do Cięciela
- przebudowa drogi Siekierczyna I do Pająków
- przebudowa drogi Siekierczyna II pod Okowaniec
- przebudowa drogi Stara Wieś II Osiedle
- przebudowa drogi Bałażówka do Wieczorków.
Łączny koszt zrealizowanych inwestycji wyniósł
prawie 1 mln 400 tys. zł.
Sołectwo Siekierczyna I
Modernizacja mostów - 900 tys. zł
Trwają prace związane z modernizacją 4 mostów
w Mordarce, Starej Wsi I i Walowej Górze. Realizacją
inwestycji zajmuje się Zakład Budowy Mostów
Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej z Klęczan.
Firma wykonuje: remont mostu do osiedla Sarysz w
Mordarce, remont mostu na rzece Łososina w
Walowej Górze, przebudowę mostu w Starej Wsi I do
osiedla Łąki i przebudowę mostu w Mordarce do
osiedla Twarogów. Przewidziany termin zakończenia
zadań to koniec października br. , a całkowity koszt to
ok.900 tys. zł.
Sołectwo Rupniów
Sołectwo Stara Wieś I - Rola
Sołectwo Mordarka
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
3
GMINA LIMANOWA
Budowa chodników – 4 mln 500 tys. zł
Przy współpracy z Powiatem Limanowskim
rozpoczęła się realizacja inwestycji związanych
z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. Na ukończeniu są
zadania związane z budową chodników w centrum sołectwa Siekierczyna II. W ramach realizowanej przez Powiat Limanowski „Schetynówki” za przeznaczoną na to zadanie z gminnego budżetu kwotę w wysokości ponad 340
tys. zł wykonane zostaną chodniki, zatoka
przystankowa, przejścia dla pieszych oraz
poszerzona zostanie droga dla ruchu pieszego.
Rozpoczęte zostały prace związane z budową
chodników w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec. Dzięki umowom podpisanym
pomiędzy Starostą Limanowskim, a Wójtem Gminy Limanowa chodniki powstaną w Kłodnem, Męcinie, Pisarzowej
i Mordarce. Zadanie to realizowane jest w cyklu 2-letnim, a na
jego realizację gmina Limanowa przeznaczy kwotę ponad
2,5 mln zł.
W dniu 20 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy
gminą Limanowa, a Firmą „Janda” z Łostówki, w wyniku której wykonana zostanie budowa chodnika w miejscowości Stara Wieś II-Wola. Na realizację inwestycji przeznaczono środki
w wysokości ponad 715 tys. zł.
Sołectwo Młynne
Trwają także prace nad opracowaniem dokumentacji na
wykonanie chodnika wraz z zatokami przystankowymi przy
drodze powiatowej w miejscowościach: Koszary, Rupniów
oraz Młynne.
W związku z trwającymi pracami przy budowie dróg
i chodników oraz modernizacji mostów na terenie gminy
Limanowa mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, za które
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Sołectwo Siekierczyna nr 2
4
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Remonty w szkołach
W okresie wakacji w 10 szkołach na terenie gminy Limanowa zostały przeprowadzone prace remontowe. Inwestycje w szkołach obejmowały m.in. remont sal lekcyjnych, remont łazienek i schodów,
przebudowę lub malowanie pomieszczeń, wymianę okien. W dwóch placówkach wykonano monitoringi. Prace wyniosły prawie 300 tys. zł, a środki na wykonanie zadań pochodziły z budżetu gminy.
Warto nadmienić, że bardzo dużo inwestycji jakie udało
się wykonać w szkołach to zasługa rodziców oraz sponsorów. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu finansowemu
udało się wykonać wiele zadań zarówno remontowych,
jak i tych związanych z doposażeniem placówek.
Z początkiem lipca rozpoczęły się także prace związane
z doposażeniem i dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb najmłodszych, realizowane w ramach projektu pn.
”Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie
Limanowa”. Na realizację zadań zawartych w projekcie
gmina pozyskała ponad 1,5 mln zł ze środków europejskich oraz budżetu krajowego. Prace wykonywane są
obecnie w 5 placówkach, a kolejne prowadzone będą
w ciągu najbliższych miesięcy. Dzięki realizacji programu
powstaną także place zabaw przy szkołach które jeszcze
ich nie mają tj. przy Szkołach Podstawowych w Siekierczynie I, Nowym Rybiu, Kaninie, Kłodnem oraz Męcinie
nr 2.
Inwestycje w szkołach procentują
Odpowiednie warunki do nauki jakie zapewnione mają uczniowie w placówkach gminnych oraz dobrze
wyszkolona kadra nauczycielska to jak się okazuje klucz do sukcesu.
Dowodem tego jest znakomity wynik jakim może pochwalić się
Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi, które w ubiegłym roku szkolnym
zajęło I miejsce w pow. limanowskim w egzaminie wiedzy
gimnazjalistów. Uczniom z Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi udało
się pokonać swych rówieśników z pozostałych 37 gimnazjów
działających w powiecie. Młodzieży, a także Dyrekcji
i Nauczycielom z Gimnazjum nr 1 w Starej Wsi gratulujemy
sukcesu. Z tak pozytywnym nastawieniem oraz zapałem do
nauki i pracy wkroczyliśmy w rok szkolny 2014/2015.
Dnia 1 września w uroczystościach
inaugurujących nowy rok szkolny
uczestniczyły władze gminy: Wójt
Gminy Limanowa Władysław Pazdan
rozpoczął nowy rok szkolny z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie,
Sekretarz Gminy Marek Ziaja odwiedził dzieci i młodzież w Zespole Szkół
nr 2 w Starej Wsi, natomiast Dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
Edyta Król – uczestniczyła w otwarciu
nowego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Nowym Rybiu. Wójt
Gminy życzył wszystkim zarówno
uczniom jak i nauczycielom wiele
sukcesów, aby nauka i praca wykonana w ciągu najbliższych miesięcy
każdemu dała poczucie satysfakcji
i zadowolenia.
Na terenie gminy Limanowa pomimo
ogólnego niżu demograficznego fun-
kcjonuje niezmiennie 15 szkół podstawowych i 7 gimnazjów.
W nowym roku szkolnym do szkół gminnych uczęszcza 2786
uczniów. Do szkół podstawowych – 1581, a do gimnazjów 790
uczniów. Działające przy szkołach 23 oddziały przedszkolne
liczą 415 dzieci. Największą liczbą 420 uczniów może się
pochwalić się ZS nr 1 w Męcinie, po nim najwięcej uczniów liczy
ZS Mordarka z liczbą 355 dzieci i młodzieży. Najmniej liczebną
jest SP w Kaninie, gdzie uczęszcza 53 uczniów oraz SP nr 2
w Męcinie z 63 uczniami.
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
5
GMINA LIMANOWA
Spotkanie przedsiębiorców w Mordarce
Dnia 26 czerwca br. w Domu Weselnym „Walek” w Mordarce z inicjatywy Zarządu Regionalnego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej, przy współudziale Wójta Gminy Limanowa,
zorganizowano panel dyskusyjny pn. „Przedsiębiorcy i ich wkład w rozwój mikroregionu”.
W panelu dyskusyjnym uczestniczyło
ok. 50 przedsiębiorców oraz zaproszeni
goście. Głównym celem tego spotkania
była dyskusja na temat funkcjonowania
podmiotów gospodarczych na lokalnym
terenie oraz przedstawienie przez
przedsiębiorców swoich problemów. Na
początku wystąpił Wójt Gminy Limanowa – Władysław Pazdan, który przedstawił charakterystykę gminy pod względem powierzchni, liczby ludności i położenia geograficznego. Wskazał na najważniejsze kierunki rozwoju gminy tj. na
budowę dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co bez wątpienia ma duży
wpływ na atrakcyjność terenu pod
późniejsze inwestycje gospodarcze.
Prezes Regionalnego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców w Limanowej - Stanisław Gągała wskazał na przesłanki zorganizowania panelu dyskusyjnego:
pierwsza z nich to rocznica przemian gospodarczych w kraju,
które zapoczątkowały powstawanie prywatnych przedsiębiorstw, a druga - przekazanie
informacji ze spotkania z wojewodą Jerzym Millerem i wicepremier Elżbietą Bieńkowską
dotyczącego pozyskiwania przez
małe i średnie przedsiębiorstwa
funduszy unijnych w rozdaniu
2014 - 2020. Podczas panelu
najważniejsze cele i założenia
działalności Małopolskiego
Związku Pracodawców „Lewiatan” omówiła jego przedstawicielka - Kamilla Banasik-Brudny.
Zaproponowała ona ofertę dla
podmiotów działających na lo-
kalnym terenie w zakresie m.in. bezpłatnego poradnictwa,
aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy.
Ostatnie wystąpienie należało do Adama Wątroby –
wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Limanowej, który m.in.
przedstawił konkretną ofertę dot. finansowania podmiotów
gospodarczych. Na zakończenie spotkania odbyła się otwarta
dyskusja podczas której przedsiębiorcy wymieniali między
sobą poglądy i spostrzeżenia na temat funkcjonowania
działalności na lokalnym terenie.
Podsumowując spotkanie wiceprezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej - Józef Oleksy
podziękował wszystkim za przybycie.
6
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Gminne Dożynki w Nowym Rybiu
Dnia 16 sierpnia br. w Nowym Rybiu odbyły się „Gminne Dożynki”. Korowód dożynkowy wyruszył spod
OSP do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta msza św. dziękczynna za zebrane plony.
Mszę św. sprawowali kapłani z parafii Nowe Rybie na czele
z ks. proboszczem Kazimierzem Basistą. Następnie korowód
przeszedł na plac za szkołą podstawową, gdzie miała miejsce
dalsza część uroczystości. Starostowie Dożynek przekazali
Wójtowi Gminy Władysławowi Pazdanowi wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców Nowego Rybia oraz chleb
upieczony z tegorocznej mąki jako symbol zbiorów. Wójt przy
tej okazji złożył serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom za trud codziennej, ciężkiej pracy. Specjalnie na okoliczność Dożynek program artystyczny przygotowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu, którzy na scenie
zaprezentowali m.in. krakowiaka. Po oficjalnej część uroczystości rozpoczęła się część rozrywkowa, wystąpiły zespoły:
„Gratix” oraz „Vena”, a na zakończenie miała miejsce wspólna
zabawa z DJ-em.
Podczas Dożynek specjalne atrakcje przygotowano także dla
najmłodszych - dzieci korzystać mogły ze zjeżdżalni, zamka
dmuchanego i karuzeli, a w kąciku zabaw miało miejsce
malowanie „buziek”, skręcanie baloników oraz pokaz wielkich baniek mydlanych. Uczestnicy imprezy mogli wziąć
udział w tradycyjnej już gminnej loterii z nagrodami. Do szczęśliwców trafiły m.in. tablety, mp3, słuchawki oraz piłki
sportowe i gminne gadżety.
W trakcie trwania uroczystości można było skosztować bigosu
przyrządzonego przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Siekierczynie I. Panie z Koła na przygotowanym pod
gminnym namiotem stoisku częstowały także chlebem ze
smalcem, ogórkiem kiszonym oraz słodkimi wypiekami.
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
7
GMINA LIMANOWA
20- lecie Klubu Sportowego Mordarka
LKS Mordarka obchodził dwudziestą rocznicę założenia. Z tej okazji zorganizowano festyn
oraz specjalne turnieje sportowe.
Pierwszy z nich odbył się 12 lipca, a był to Turniej Żaków - dla
najmłodszych zawodników z rocznika 2007 i młodszych. Ze
względu na złe warunki pogodowe mecze rozgrywane były na
hali sportowej ZS w Mordarce. W rozgrywkach uczestniczyły
drużyny: Harnasie Tymbark, Garbarnia Kraków, Orkana
Szczyrzyc, Orkana Niedźwiedź i LKS Mordarka. Najlepszymi
okazali się piłkarze Harnasia Tymbark, którzy przegrali tylko
jeden z rozegranych meczów i to właśnie chłopcom z LKS
Mordarka udało się ich pokonać. Ostatecznie drużyna LKS
Mordarka zajęła wysoką drugą pozycję w turnieju, tracąc
zaledwie dwa punkty do zwycięzców. Na zakończenie
rozgrywek wszystkim chłopcom wręczone zostały
pamiątkowe medale, a zwycięskim drużynom puchary.
Główna impreza związana z obchodami 20 -lecia klubu odbyła
się 19 lipca na stadionie LKS Mordarka. Na murawie pojawili
się zawodnicy z drużyn: Olimpia Pisarzowa, LKS Rupniów,
Płomień Limanowa i LKS Mordarka. Zawodnicy z LKS
Mordarka okazali się bardzo gościnni i oddali wygraną
zaproszonym na turniej drużynom, zajmując tym samym IV
miejsce. Zwycięstwo wywalczyła Olimpia Pisarzowa, która w
meczu z LKS Mordarka odniosła wygraną w rzutach karnych.
Drugie miejsce zajęli zawodnicy Płomienia Limanowa,
natomiast na ostatnim miejscu znalazła się drużyna LKS
Drugi turniej odbył się 14 lipca, był to turniej Trampkarzy
Starszych, czyli chłopców z rocznika 2000 i młodszych. Na
stadionie LKS Mordarka gościło osiem drużyn z terenu
powiatu limanowskiego. Z uwagi na liczebność, drużyny
zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A zagrały:
Dobrzanka Dobra, Sokół I Słopnice, Uran Łukowica i Olimpia
Pisarzowa, a grupę B utworzyły: Limanovia Limanowa,
Sokół II Słopnice, LKS Mordarka i Wierchy Pasierbiec.
Najlepszą drużyną turnieju okazała się Limanovia, która w
finale pokonała Dobrzankę Dobra. Trzecie miejsce zajął
Sokół I Słopnice. Również i tym razem uczestnicy rozgrywek
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięskie drużyny
puchary.
Rupniów. Najwięcej emocji kibicom i wszystkim uczestnikom
imprezy dostarczył mecz Old Boy-ów LKS Mordarka, tj.
zawodników którzy reprezentowali klub w dawnych latach,
a drużyną Futsalima. Trybuny aż huczały od dopingu.
Pomimo, iż Futsalima wywalczył wygraną w rzutach karnych,
gdyż mecz zakończył się wynikiem 2:2, Old Boy-e LKS
Mordarka mogli liczyć na żywiołowy doping ze strony
wiernych kibiców. Na zakończenie turniejów puchary dla
wszystkich drużyn wręczył prezes LKS Mordarka Józef Król.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników
imprezy.
8
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
Festyn na sportowo w Rupniowie
W dniu 9 sierpnia 2014 r. na stadionie sportowym w Rupniowie odbył się festyn sportowo-rekreacyjny
pn. „Wakacje na sportowo w Rupniowie”.
Na początek mecze rozegrali trampkarze,
a najlepszymi okazali się piłkarze z LKS Rybie,
którzy pokonali w rzutach karnych LKS Wierchy
Pasierbiec, III miejsce zajęli chłopcy z LKS
Olimpia Pisarzowa wygrywając z nowo powstałą
drużyną trampkarzy z Rupniowa. Puchary
drużynom uczestniczącym w rozgrywkach wręczył Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.
Następnie rozpoczął się turniej piłkarski drużyn
amatorskich. Po zaciętej rywalizacji najlepszą
okazała się drużyna „Elektrical”, II miejsce zajął
„Wolimex”, III miejsce „Jackówka”, a IV - drużyna
Oldboyów z Rupniowa. Wiele emocji kibicom
i wszystkim uczestnikom festynu dostarczył
mecz o Puchar Polski (IV runda) pomiędzy KS
Tymbark, a LKS Rupniów. Wynik meczu to 2 : 0
dla KS Tymbark. Na zakończenie turniejów
puchary dla wszy-stkich drużyn wręczył Prezes
LKS Rupniów – Stanisław Piegza oraz sołtys
Rupniowa Adam Kita. W trakcie rozgrywek
uczestnicy mogli skosztować regionalne potrawy przygotowane przez członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich Rupniów-Centrum.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych
uczestników imprezy.
Na koniec festynu odbyła się zabawa taneczna z udziałem Zespołu Muzycznego BONUS BAND. Zarząd Klubu
dziękuje strażakom z OSP z Rupniowa, Paniom z KGW,
trenerowi Ryszardowi Wrońskiemu oraz byłym i obecnym zawodnikom Klubu, którzy wnieśli swój wkład pracy
w przygotowanie i organizację imprezy. Podzięko-wania
należą się także Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Małopolskiego, gdyż festyn mógł się
odbyć dzięki przyznanym środkom z Unii Europejskiej
w ramach programu „Leader”.
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
9
GMINA LIMANOWA
Sołectwo Lipowe ma nową świetlicę!
Dnia 6 września br. dokonano oficjalnego otwarcia nowej świetlicy wiejskiej w Lipowem.
Zaproszonych gości wśród których byli m.in. Wójt Gminy
Limanowa – Władysław Pazdan, Przewodniczący Rady Gminy
Limanowa – Józef Oleksy i Sekretarz Gminy Limanowa –
Marek Ziaja, serdecznie powitał sołtys wsi Marian Zoń z radnym Czesławem Jańczym oraz członkinie KGW Lipowe.
Poświęcenia nowego obiektu dokonał Proboszcz limanowskiej parafii ks. Prałat Wiesław Piotrowski. Podczas uroczystości członkinie Koła Gospodyń Wiejskich częstowały przybyłych regionalnym bigosem, zadbano także o muzyczną oprawę imprezy. Spotkanie było okazją do omówienia
najważniejszych spraw dotyczących sołectwa Lipowe.
Przypomnijmy, budowę świetlicy rozpoczęto w 2012 r., kiedy
wykonane zostały fundamenty pod budynek, w tym roku
natomiast wybudowano parterowy budynek z użytkowym
poddaszem. Na parterze znajduje się ogólnodostępna
świetlica z przeznaczeniem na cele kulturalno – rekreacyjne.
Pozostałe pomieszczenia to hol, korytarze, wiatrołap oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatnia. Na poddaszu
znajduje się pomieszczenie wielofunkcyjne przeznaczone do
organizowania zebrań wiejskich, lokalnych uroczystości,
przedsięwzięć kulturalnych, a obok także dwa pomieszczenia
gospodarcze. Świetlica wyposażona została w krzesła, stoły,
stoły do gry w tenisa oraz sprzęt elektroniczny. Do budynku
wykonana została także droga dojazdowa.
Inwestycja wykonana została w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grypy Działania „Przyjazna Ziemia
Limanowska” reprezentowanej na miejscu przez Zarząd-
Stanisława Piegzę i Urszulę Nowogórską. Koszt zadania
wyniósł 496 tys. zł, w tym 173 tys. zł. to środki z Samorządu
Województwa Małopolskiego.
I miejsce zespołu „Mali Męcinianie” na Festiwalu „Beskidzka Podkówecka”
Dnia 14 września br. w Limanowej odbył się IV Festiwal Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego
"Beskidzka Podkówecka". Festiwal był uwieńczeniem akcji „Odkryj Beskid Wyspowy 2014”.
W tegorocznej czwartej edycji Festiwalu "Beskidzka
Podkówecka" wzięło udział 7 zespołów regionalnych.
Komisja w składzie:
- Aleksandra Szurmiak-Bogucka,
- Benedykt Kafel,
-Michalina Wojtas,
po obejrzeniu występów zespołów: ze Słopnic, Rdzawki,
Wiśniowej, Męciny, Przyszowej, Limanowej i Olszówki,
postanowiła przyznać następujące miejsca :
- w kategorii zespołów dziecięco - młodzieżowych dwa
równorzędne I miejsca zdobyli :
Zespół „Mali Męcinianie” z Męciny
Zespól „Olszowianie” z Olszówki
- w kategorii zespołów dorosłych:
I miejsce przyznano Zespołowi Regionalnemu „Limanowianie” z Limanowej, II miejsce - Zespołowi Regionalnemu „Zbyrcok” ze Słopnic oraz III miejsce Regionalnemu
Zespołowi „Przyszowianie” z Przyszowej. Na zakończenie
gościnnie wystąpili laureaci ubiegłorocznej edycji Festiwalu - Zespół „Spod Kicek” z Mordarki.
10
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
„Narodowe Czytanie” Henryka Sienkiewicza
Dnia 6 września odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”, w tym roku „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Fragmenty dzieł jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy usłyszeć można było m.in.
w Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie.
Teksty czytane były przez Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa – Józefa Oleksego, Wojciecha Korabika z Urzędu Gminy
Limanowa, ks. wikariusza Piotra
Cierniaka, Dyrektora szkoły – Bogdana Woźniaka oraz nauczycielki – Halinę Woźniak i Jadwigę Kuczaj, która zadbała o odpowiednią oprawę spotkania.
Podopieczni świetlicy w Pisarzowej postanowili połączyć pieszą
wyprawę na Sejmejówkę z tą
akcją. Do plecaka spakowali
„Pana Wołodyjowskiego”, który
najbardziej pasował do charakteru wyprawy. Mistrzowski
tekst, piękna sceneria, słońce i bajkowe widoki…. okazało się,
że jest to ciekawy sposób na lekcję języka polskiego
„z klimatem”.
ZS nr 1 w Męcinie „Szkołą z klasą”
W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie uczestniczyło w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Celem programu było wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w nauczanie. Aby uczniowie mądrze korzystali z nowoczesnych technologii dostępnych w edukacji przeprowadzono debaty klasowe poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. „Debata Szkolna”
na temat netykiety, prawa autorskiego i bezpiecznego zachowania w sieci
przyczyniła się do stworzenia Kodeksu 2.0 stanowiącego spis zasad,
przestrzeganych przez wszystkich uczniów. Działania były opisywane i zamieszczane na ogólnopolskiej platformie „Szkoły z klasą 2.0”. Wszystkie zadania
podlegały ocenie moderatorów, aż 15 z nich wyróżniono tytułem „dobrej praktyki” i rekomendowano jako godne naśladowania. Olbrzymim wyróżnieniem dla szkoły był tytuł „Szkoły Eksperckiej”, za wyróżniającą działalność
w zakresie wdrażania nowych technologii w nauczanie. W ramach programu
w szkole powstały blogi uczniowskie prowadzone pod opieką nauczycieli,
które zostały nagrodzone licznymi odznakami.
Odznaka Jakości dla ZS nr 1 w Starej Wsi
Zespół Szkół nr 1 w Starej Wsi otrzymał prestiżową Krajową Odznakę Jakości
eTwinning - Quality Label za projekt „Meine eigene Welt” (”Mój własny świat”).
Praca i podejmowane działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych zostały uznane za oryginalne i nowatorskie w skali krajowej.
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning
tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za
wyróżniającą. Kryteriami oceny projektu są m. in.: innowacja pedagogiczna,
współpraca, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi oraz wykorzystanie nowych technologii. Współpraca gimnazjalistów ze
Starej Wsi oraz z Collège Berty Albrecht we Francji okazała się owocna i przyniosła obydwu szkołom korzyści. Uczniowie poprzez realizację projektu
"Meine eigene Welt" udoskonalili kompetencje językowe mówienie i pisanie,
poznali zainteresowania oraz codzienne życie swoich kolegów.
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
11
GMINA LIMANOWA
Święto Gmin
Dnia 3 sierpnia br. obok stadionu sportowego LKS „Olimpia” Pisarzowa odbyło się „Święto Gminy Li
który wraz z sołtysem Pisarzowej Andrzejem Malinowskim przywitał przybyłych n
Kulinarne potrawy zarówno te przygotowane pod ocenę jury,
jak i te które dodatkowo znalazły się na stołach były rozkoszą
dla podniebienia licznie degustujących. Posmakować można
było m.in. kapustę z żeberkami, grochówkę wiejską, kwaśnicę
kraszoną, „łososiński” krem grzybowy, były także wypieki:
chleb wiejski, podpłomyki, kołacze, rogaliki z powidłem oraz
regionalne nalewki. Po konkursie kulinarnym odbyły się
prezentacje programów artystycznych. Poszczególne Koła
przygotowały scenki obyczajowe lub regionalne pieśni, a w trakcie występów powstawały wianki.
Po łącznej ocenie trzech konkursów Koła zajęły następujące
miejsca:
-dwa I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1500 zł –
KGW Pisarzowa i KGW Lipowe
-trzy II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1200 zł –
KGW Męcina, KGW Siekierczyna I i KGW Pasierbiec
Prezentacje KGW oceniało Jury w składzie:
- Zbigniew Kurleto – mistrz kuchni z Krakowa
- Teresa Staśko – ze Szkoły Muzycznej w Limanowej
- Celina Puto – z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego – oddział w Limanowej
- dwa III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł –
KGW Łososina Górna i KGW Rupniów Bednarki.
Uroczystego wręczenia nagród Przewodniczącym Kół dokonał
Wójt Gminy, który podziękował gospodyniom za piękne
występy. W trakcie trwania prezentacji wśród licznie przybyłych gości znalazł się również Wojewoda Małopolski – Jerzy
Miller. Wręczenie nagród Kołom zakończyło część regionalną
uroczystości.
12
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
ny Limanowa
imanowa”. Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan,
na uroczystość gości. Następnie rozpoczęła się Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich.
Druga część uroczystości rozpoczęła się występem Zespołu
„Soul System”, a po nim z lachowską muzyką wystąpili
„Lachersi”. Podczas występów odbywał się pokaz wozów bojowych oraz prelekcja na temat bezpieczeństwa podczas prac
w gospodarstwach rolnych – całość prowadzili druhowie z OSP
Łososina Górna przy współpracy z limanowskim oddziałem
KRUS-u. W trakcie trwania uroczystości dzieci otrzymywały
lody, które sponsorowała firma „Koral”, do dyspozycji najmłodszych były urządzenia rekreacyjne, odbyła się także loteria z nagrodami, a ci którym dopisało szczęście w losowaniu
otrzymali m.in. tablety, słuchawki, mp3, piłki sportowe oraz
gminne gadżety. Podczas trwania imprezy można było również
podziwiać prace regionalnych artystów – malarstwo prezentowali: Joanna Raczek oraz Krzysztof Kuczaj z Pisarzowej, haft –
Stanisława Oleksy z Męciny, a armatnie wybuchy co jakiś czas
rozbrzmiewały ze stoiska z bronią stylizowaną, które przygotował Rafał Ardecki z Pisarzowej. Pod wieczór obok stadionu
w Pisarzowej zrobiło się już tłumnie i wszyscy w napięciu
oczekiwali na występ gwiazdy wieczoru - „MROZU”, a koncert
to dawka wspaniałej muzyki oraz znakomita atmosfera.
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
13
GMINA LIMANOWA
Wakacje pełne wrażeń i atrakcji w Gminnych Bibliotekach Publicznych
W okresie wakacyjnym Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi wraz z Filiami zorganizowała
ponad 50 przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców gminy Limanowa i turystów .
Wakacje rozpoczęto wyjazdem połączonym z zapoznaniem się z ofertą biblioteczną i kulturalną dla najaktywniejszych
czytelników do gminy Laskowa. Ciekawą propozycją dla dzieci i młodzieży były Artystyczne Warsztaty Manualne, prowadzone przez
pracowników ODR-u w Limanowej, organizowane cyklicznie we wszystkich placówkach. Zorganizowano niezwykle ciekawą
wystawę pt.: „Chiny – ludzie, kultura, przyroda”, autorstwa Włodzimierza Musiała, udostępnioną przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Krakowie. W ramach „Czwartków Literackich w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa” odbyły się spotkania
autorskie z twórcami książek dla dzieci: Wiesławem Drabikiem, pt.: „Bajeczki ze śmiechu beczki” oraz Marcinem Pałaszem. Spotkania
te były niepowtarzalną okazją do rozmowy
z prawdziwymi pisarzami i niesamowitym
przeżyciem dla młodych uczestników. Dla
dorosłych odbiorców w ramach „Czwartków”
odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Święchem –
cenionym autorem książek o tematyce historycznej oraz reżyserem. Dnia 1 sierpnia w Bibliotece
w Nowym Rybiu, w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego, odbyła się patriotyczna wieczornica, upamiętniająca tamte ważne dla Polski
wydarzenia. Na okres wakacji Gminne Biblioteki
ogłosiły konkurs plastyczno – literacki dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „Moje
wspomnienia z wakacji”, który spotkał się z dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec
sierpnia podczas „Pikniku z książką”, połączone
z zabawami integracyjnymi i akcją „Podaruj Książce Drugie Życie”. Ponadto w Bibliotece w Starej Wsi zorganizowano wernisaż prac
wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Limanowej. Przez całe wakacje w placówkach bibliotecznych
odbywały się zajęcia plastyczno - literackie, głośne czytanie, konkursy, spotkania z książką. Oferta wakacyjna Gminnych Bibliotek
Publicznych była niezwykle bogata w ciekawe zajęcia i spotkania, czego dowodem był liczny udział uczestników we wszystkich
przedsięwzięciach kulturalnych.
Dnia 6 września miało miejsce Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza – prawdziwa uczta dla miłośników literatury
polskiej, w wykonaniu aktorów z Krakowa i mieszkańców wsi w Bibliotece w Nowym Rybiu. Z myślą o dorosłych użytkownikach
zorganizowano kurs „O finansach…w bibliotece” w Bibliotece w Rupniowie.
14
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
GMINA LIMANOWA
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014
15
GMINA LIMANOWA
„Wiadomości Gminne” Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd
Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem.
Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny.
ISSN 2084 - 6940
16
WIADOMOŚCI GMINNE - WRZESIEŃ 2014

Podobne dokumenty

wg 89 - kwiecień 2014

wg 89 - kwiecień 2014 - przebudowa drogi Stara Wieś I Morgi, Chodnik w Młynnem - przebudowa drogi Stara Wieś II Włodykówka, - przebudowa drogi Kanina - Jonina. Po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu podejmowane będą de...

Bardziej szczegółowo