Oferta towarowa

Transkrypt

Oferta towarowa
SYBERIA 2 EN
Cena:
35.00 zł
Syberia II to kontynuacja niezwykle udanej produkcji
opowiadaj?cej o losach Kate Walker. Fabu?a gry to
kontynuacja wydarze?, które mia?y miejsce w pierwszej
ods?onie. Gra przenosi nas do rosyjskiego miasteczka
Romansbourg,
gdzie
b?dziemy
kontynuowali
poszukiwania Hansa Voralberga. Naszym g?ównym
celem b?dzie rozwi?zanie tajemnicy mamutów. W ten
sposób g?ówna bohaterka rozpoczyna podró?, dzi?ki
której odnajduje nowy sens w swoim ?yciu. Wcze?niejsze
warto?ci jak dom czy praca przestaj? mie? dla niej
znacznie.
W czasie rozgrywki b?dziemy udawali si? na pó?noc, w
g??b mro?nej Syberii. W kontynuacji poruszone zostan?
w?tki z poprzedniej cz??ci, które zostan? wyja?nione.
Pojawi si? te? wiele nowych, które b?dziemy musieli
rozwik?a? w trakcie przemierzania mro?nej krainy. Pod
wzgl?dem trudno?ci gra nie odbiega od tego, do czego
zostali przyzwyczajeni graczy. Wi?kszo?? zagadek jest
prosta, ale znajd? si? równie? takie, nad którymi
sp?dzimy d?u?sz? chwil?.
1/2
W grze pojawiaj? si? nowe lokacje. W czasie rozgrywki
zwiedzimy wiosk? Youkoli, zakon, krain? snów czy te?
Syberi?. Podró? jest pretekstem do lepszego poznania
bohaterów oraz ich motywacji, które kieruj? ich
dzia?aniami. Pod wzgl?dem mechaniki rozgrywki gra
prezentuje si? nad wyraz dobrze. Korzysta ona z wielu
nowinek technologicznych, które widoczne s? w szacie
audio-wizualnej produkcji. Na potrzeby gry zosta?a
skomponowana autorska ?cie?ka d?wi?kowa.
Zobacz wideo:
Szczegóły
wersja językowa
ANGIELSKA
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty