wyniki badania grupy krwi

Transkrypt

wyniki badania grupy krwi
Data .........................
Pracownia serologii transfuzjologicznej
w ...........................................................
Nr badania ..............
Oddział ....................
WYNIK
badania grupy krwi
Nazwisko i imię ........................................................................................
Data urodzenia lub PESEL .......................................................................
Grupa krwi ................................................................................................
Przeciwciała odpornościowe .....................................................................
....................................................................................................................
Uwagi .........................................................................................................
....................................................................................................................
Wykonał:
.............................
(czytelny podpis)
Sprawdził:
.....................................
(pieczątka i podpis)

Podobne dokumenty