zadania wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego

Transkrypt

zadania wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego
Materiał pomocniczy dotyczący
Niemetanowych Lotnych Związków
Organicznych (NMLZO)
Warszawa, luty 2011
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
kontakt:
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel.: +4822 5696511
fax.: +4822 8335754
[email protected]
Działalnośd KASHUE-KOBiZE jest finansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Niniejszy dokument może byd wykorzystywany, kopiowany i rozpowszechniany - w całości lub
w części – wyłącznie w celach niekomercyjnych i z zachowaniem praw autorskich, w szczególności ze
wskazaniem źródła ich pochodzenia.
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
2
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) określiła obowiązek wprowadzania
do Krajowej bazy, w terminie do kooca lutego, raportu za poprzedni rok kalendarzowy.
Pierwszy raport obejmuje rok 2010 i powinien zostad przedłożony do kooca lutego 2011 r.
Zakres raportu obejmuje m.in. informacje o wielkościach emisji wprowadzanych do
powietrza oraz instalacjach i źródłach związanych z tą emisją. W załączniku do ww. ustawy
znajduje się wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza
objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, a więc
tych w zakresie których podmioty raportują emisje do powietrza do Krajowej bazy. Lista ta
różni się od wykazu substancji ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14
października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217).
Sytuacja taka będzie miała miejsce do kooca 2012 r. Od 2013 r. wykaz opłatowy w zakresie
powietrza ma byd generowany z raportu rocznego składanego do Krajowej bazy i tym samym
od tego momentu listy substancji powinny byd spójne.
W ciągu dwóch najbliższych lat będą trwały prace nad zintegrowaniem obu systemów.
Różnica pomiędzy wykazem substancji określonym w załączniku do ustawy o systemie
zarządzania emisjami, a listą opłatową może powodowad trudności w zakresie określenia
rodzajów substancji wprowadzanych do powietrza z danego procesu czy działalności.
Takie problemy pojawiają się podczas kwalifikacji substancji do grupy niemetanowych
lotnych związków organicznych (NMLZO) wymienionych w załączniku do ustawy o systemie
zarządzania emisjami w pozycji 41, obejmującej wszystkie lotne związki organiczne poza
metanem.
Lotne związki organiczne to liczna grupa substancji organicznych, które przez swoje
toksyczne oddziaływanie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka, a poprzez
oddziaływanie pośrednie, prowadzą do powstawania wtórnych szkodliwych zanieczyszczeo,
np. ozonu troposferycznego.
Niemetanowe lotne związki organiczne wprowadzane są do powietrza zarówno w wyniku
działalności człowieka, jak i z procesów naturalnych, które stanowią znaczny udział (ok.33%)
w ich emisji.
W 2008 r. udział największych sektorów w emisji pochodzenia antropogenicznego NMLZO
wyglądał następująco:

zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów (ok. 35%),

procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym (18,7%),

transport drogowy (17,2%),
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
3
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO

procesy produkcyjne w tym m.in. procesy w przemyśle naftowym, metali żelaznych,
chemii organicznej, drzewnym, papierniczym (12,1%,),

inne pojazdy i urządzenia (7,8%),

wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych (6,7%),

procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii (2,8%).
Lotne związki organiczne występują w wielu produktach używanych jako rozpuszczalniki w
farbach, rozcieoczalnikach i środkach czyszczących stosowanych przed i po malowaniu.
Do naturalnych źródeł powstawania LZO należy zaliczyd: procesy wegetacyjne niektórych
organizmów, procesy asymilacyjne, pożary lasów, wybuchy wulkanów i gejzerów.
Dotychczas nie została przyjęta jednolita definicja lotnych związków organicznych. Różne
źródła na podstawie różnych kryteriów definiują związki zaliczane do tej grupy. Poniżej
przedstawiono definicje LZO funkcjonujące w prawie europejskim i krajowym.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181), transponujące wymagania dyrektywy
99/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych
czynności i w niektórych urządzeniach1, definiuje LZO jako związki organiczne mające w
temperaturze 293,15 K prężnośd par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające
analogiczną lotnośd w szczególnych warunkach użytkowania. Przy czym związek organiczny
oznacza każdy związek zawierający co najmniej pierwiastek węgla i jeden lub większą ilośd
pierwiastków wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z wyjątkiem
tlenków węgla i węglanów lub dwuwęglanów nieorganicznych.
W kolejnej, opublikowanej w 2004 roku, dyrektywie 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeo emisji lotnych związków organicznych
w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz
produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE, Komisja
Europejska zdecydowała się na zmianę definicji i wprowadzenie odmiennego kryterium
kwalifikacji substancji do grupy lotnych związków organicznych. Według dyrektywy
2004/42/WE LZO to jakikolwiek związek organiczny o początkowej temperaturze wrzenia
mniejszej lub równej 250oC mierzonej pod standardowym ciśnieniem 101,3 kPa.
Wymagania tej dyrektywy zostały przeniesione do rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagao dotyczących ograniczenia emisji
1
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych, która zastąpi dyrektywę 99/13/WE, nie wprowadza zmian w definicjach: lotny związek
organiczny i związek organiczny.
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
4
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników
organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów
(Dz. U. Nr 11, poz. 72).
Na potrzeby dyrektywy 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych zanieczyszczeo powietrza,
została przyjęta definicja LZO, zgodna z protokołem do Konwencji Genewskiej dotyczącym
kontroli emisji lotnych związków organicznych lub ich transgranicznego przemieszczania. W
tym przypadku niemetanowe lotne związki organiczne zostały zdefiniowane jako wszystkie
związki organiczne powstałe w wyniku działalności człowieka, poza metanem, wykazujące
zdolnośd wytwarzania fotochemicznych utleniaczy w reakcji z tlenkami azotu w obecności
światła słonecznego.
Przytoczone wyżej definicje LZO wykorzystują rożne kryteria, co wskazuje na problemy z
jednoznacznym zakwalifikowaniem poszczególnych substancji do tej grupy.
W załączniku do ustawy o systemie zarządzania emisjami do kategorii lotne związki
organiczne należy zaliczyd metan (poz. 2) oraz niemetanowe lotne związki organiczne (poz.
41). Dodatkowo w odrębnych pozycjach można znaleźd substancje zaliczane do NMLZO:
benzen (poz. 12), chlorek winylu (poz. 19), czterochlorometan (poz. 25), dwuchlorometan
(poz. 29), trichloroetylen (poz. 59), trichlorometan (poz. 60), 1,1,1,-trichloroetan (poz. 62),
1,1,2,2-tetrachloroetan (poz. 63), 1,2-dwuchloroetan (poz. 65). W rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na liście substancji widnieje
kilkanaście pozycji, do których można kwalifikowad substancje z grupy lotnych związków
organicznych. Są to:
1. poz. 1 – akrylonitryl,
2. poz. 2 - aldehydy alifatyczne i ich pochodne,
3. poz. 3 - aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne,
4. poz. 4 - alkohole alifatyczne i ich pochodne,
5. poz. 5 - alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne,
6. poz. 6 - aminy i ich pochodne,
7. poz. 10 - benzen,
8. poz. 14 - chlorek winylu,
9. poz. 20 - tetrachlorek węgla,
10. poz. 24 - etery i ich pochodne,
11. poz. 29 - ketony i ich pochodne,
12. poz. 32 - kwasy organiczne, ich związki pochodne,
13. poz. 39 - organiczne pochodne związków siarki,
14. poz. 57 - substancje organiczne,
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
5
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
15. poz. 61 - 1,1,1-trójchloroetan,
16. poz. 62 - węglowodory alifatyczne i ich pochodne,
17. poz. 63 - węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne,
18. poz. 65 - związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe,
19. poz. 66 - związki heterocykliczne,
20. poz. 67 - związki izocykliczne.
Należy pamiętad, że są to substancje lub grupy substancji, do których mogą byd
kwalifikowane związki należące do LZO, ale nie można jednoznacznie stwierdzid, że wszystkie
związki należące do poszczególnych grup są lotnymi związkami organicznymi.
Mając na względzie problemy z zakwalifikowaniem do NMLZO substancji, które do tej pory
były sprawozdawane w ramach systemu opłat za korzystanie ze środowiska w różnych
pozycjach, Krajowy ośrodek podjął się identyfikacji jak największej liczby substancji
należących do grupy LZO. W trakcie analizy materiałów dotyczących tego zagadnienia,
opierając się m.in. na interpretacji Komisji Europejskiej, zdecydowano, że najbardziej
uniwersalnym kryterium kwalifikacji poszczególnych substancji do grupy LZO jest kryterium
prężności pary (ang. vapour pressure) - nie mniejszej niż 0,01 kPa w temp. 20°C.
W wyniku analizy powstała lista NMLZO przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego
materiału. Wykaz ten obejmuje substancje z grupy LZO, dla których określono m.in. wartości
odniesienia, a także szereg substancji raportowanych w wykazach opłatowych,
sporządzanych przez podmioty korzystające ze środowiska. Zestawienie wykonane zostało
na podstawie dostępnych informacji m.in. kart charakterystyk substancji. Przygotowana lista
ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętej listy NMLZO.
W celu kwalifikacji, bądź też wyeliminowania możliwości zaliczenia danego związku
organicznego do grupy NMLZO należy odnaleźd informacje na temat jego prężności pary w
temp. 20oC i odnieśd do określonego przez Komisję Europejską kryterium 0,01 kPa.
W przypadku, gdy nie ma informacji o prężności pary w tej temperaturze można skorzystad
z równania Antoine'a, które pozwala na obliczenie prężności pary określonej substancji
w szukanej temperaturze, w tym wypadku w 20oC.
Równanie Antoine’a opisuje związek pomiędzy ciśnieniem pary i temperaturą. Równanie to
posiada trzy stałe A, B i C, których wartości są inne dla poszczególnych substancji. Wartości
stałych zależą od jednostek ciśnienia i temperatury. Przy stosowaniu tego równania należy
zawsze sprawdzad te elementy.
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
6
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
Wzór Antoine'a na określenie prężności pary dla określonej temperatury.
, gdzie
P – prężnośd pary *Pa lub mmHg+
T – temperatura *K lub °C+
A, B, C - współczynniki równania Antoine'a dla danej substancji (dostępne m.in. pod adresem
http://www.scribd.com/doc/22857803/Antoine-Coefficient-Table-Scribd-4787907-MT03)
Poniżej przedstawiono przykład sprawdzenia prężności pary dla etanolu na podstawie
równania Antoine'a.
Tabela nr 1. Zestawienia współczynników dla etanolu wraz z zakresem temperatur do jakiego
się odnoszą.
Substancja
A
B
C
T min. [°C]
T max [°C]
Etanol
8.20417
1642.89
230.300
-57
80
W tym przypadku prężnośd pary (P) dla etanolu podana jest w mmHg.
Należy pamiętad, że 1mmHg ≈ 133 Pa.
Analizę należy rozpocząd od sprawdzenia zakresu temperatur, dla których podane są
wartości stałe A, B i C - czy obejmują wymaganą temperaturę 20°C. Następnie należy
uwzględnid poszczególne składowe i określid prężnośd pary.
Po przekształceniu wzoru prężnośd pary określa się z zależności:
po podstawieniu danych dla etanolu:
Wynik tego działania określa prężnośd pary dla etanolu w temp. 20°C i wynosi 43,7 mmHg co
odpowiada 5,82 kPa.
Porównując uzyskany wynik 5,82 kPa z kryterium 0,01 kP możemy stwierdzid, że etanol jest
lotnym związkiem organicznym.
W przypadku preparatów, dla których sporządzone zostały karty charakterystyki, należy
pamiętad, że musimy przeanalizowad pod kątem prężności pary poszczególne substancje
wchodzące w skład preparatu. Nie wystarczy w takim przypadku posługiwad się prężnością
pary określoną dla preparatu.
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
7
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
Poniżej podane są adresy przydatnych stron internetowych, odnaleźd można informacje
dotyczące lotnych związków organicznych:
1.
2.
Link do odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dot. dyrektywy
1999/13/WE ( języku polskim):
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/4d89b7786b0d16c60ddad5c5b886e41d.pdf.
Link do strony Komisji Europejskiej dot. wymagao związanych z dyrektywą 2004/42/WE:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/solvents.htm
3.
Link do strony Komisji Europejskiej dot. wymagao związanych z dyrektywą 1999/13/WE:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/paints directive.htm
4.
Link do strony z kalkulatorem przeliczania jednostek ciśnienia:
http://www.convertworld.com/pl/cisnienie/
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
8
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
Załącznik
Lista niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO)
L.p.
Nazwa
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
1
1,1,1-trichloroetan
trichlorek etylenu,
metylochloroform
C2H3Cl3
71-55-6
2
1,1,2,2-tetrachloroetan
C2H2Cl4
79-34-5
3
1,1,2-trichloroetan
C2H3Cl3
79-00-5
4
1,1-dichloroetan
chlorek etylidenu
C2H4Cl2
75-34-3
5
1,1-dichloroetylen
1,1-dichloroeten,
dichlorek acetylenu
C2H2Cl2
75-35-4
6
1,2,3-trichlorobenzen
trichlorobenzen
C6H3Cl3
87-61-6
7
1,2,3-trimetylobenzen
C9H12
526-73-8
8
1,2,4-trichlorobenzen
trichlorobenzen
C6H3Cl3
120-82-1
9
1,2-dichloroetan
chlorek etylenu
C2H4Cl2
107-06-2
10
1,2-dichloroetylen
1,2-dichloroeten,
dichlorek acetylen
C2H2Cl2
156-92-2 - izomer cis
156-60-5 - izomer trans
540-59-0 - mieszanina
izomerów
11
1,4-dioksan
dioksan
C4H8O2
123-91-1
12
1-metoksy-2-propanol
1-metylopropan-2-ol
C4H10O2
107-98-2
13
2,2- dimetylobutan
C6H14
590-73-8
14
2-butoksyetanol
C6H14O2
111-76-2
15
2-etylo-1-heksanol
neoheksan
eter monobutylowy
glikolu etylenowego,
alkohol butoksyetylowy,
butyloglikol
izooktanol,
alkohol izooktylowy,
2-etyloheksan-1-ol
C8H18O
104-76-7
16
2-metylo-2-butanol
alkohol amylowy III rz.,
dimetyloetylokarbinol
C5H12O
75-85-4
17
2-metylobutanol-1
izopentanol,
izobutylokarbinol
C5H12O
137-32-6
18
2-metylopentan
izoheksan
C6H14
107-83-5
19
2-pentanol
metylopropylokarbinol,
alkohol n-amylowy II rz.
C5H12O
6032-29-7
20
3-metylobutanol-1
izopentanol,
izobutylokarbinol
C5H12O
123-51-3
21
3-metylobutanol-2
metyloizopropylokarbinol,
alkohol izoamylowy II rz.
C5H12O
598-75-4
22
3-metylopentan
C6H14
96-14-0
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
9
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
L.p.
Nazwa
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
23
3-pentanol
dimetylokarbinol,
alkohol n-amylowy II rz.
C5H12O
584-02-1
24
acetofenon
acetobenzen,
metylofenyloketon
C8H8O
98-86-2
25
aceton
dimetyloketon,
propanon
C3H6O
67-64-1
26
acetonitryl
cyjanek metylu,
nitryl kwasu octowego
C2H3N
75-05-8
27
acetylen
C2H2
74-86-2
C3H4O
107-02-8
28
akroleina
akrylaldehyd,
aldehyd akrylowy,
aldehyd allilowy,
propenal
29
akrylonitryl
cyjanek winylu,
nitryl kwasu akrylowego
C3H3N
107-13-1
30
aldehyd octowy
etanal,
acetaldehyd
C2H4O
75-07-0
31
alkohol 2chloroetylowy
chlorohydryna etylenowa,
2-chloroetnaol
C2H5ClO
107-07-3
32
alkohol allilowy
propen-2-ol-1,
winylokarbinol
C3H6O
107-18-6
33
alkohol benzylowy
C7H8O
100-51-6
34
alkohol dwuacetonowy
C6H12O2
123-42-2
35
alkohol etoksyetylowy
2-etoksyetanol-1
C4H10O2
110-80-5
36
alkohol etylowy
etanol,
spirytus
C2H6O
64-17-5
37
alkohol furfurylowy
2-furylometanol
C5H6O2
98-00-0
38
alkohol izobutylowy
izobutanol,
2-metylopropanol
C4H10O
78-83-1
39
alkohol izopropylowy
izopropanol
2-propanol
propan-2-ol
C3H8O
67-63-0
40
alkohol
metyksyetylowy
eter metylowy glikolu
etylenowego,
2-metoksyetanol
C3H8O2
109-86-4
41
alkohol n-amylowy I-rz
alkohol n-pentylowy,
n-butylokarbinol
C5H12O
71-41-0
42
alkohol n-butylowy
n-butanol,
butan-1-ol
C4H10O
71-36-3
43
alkohol n-propylowy
n-propanol
C3H8O
71-23-8
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
10
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
L.p.
Nazwa
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
44
anilina
aminobenzen,
fenyloamina
C6H7N
62-53-3
45
benzen
46
bezwodnik octowy
47
C6H6
71-43-2
C4H6O3
108-24-7
bromek etylu
benzen
bezwodnik kwasu
octowego
bromoetan
C2H5Br
74-96-4
48
bromek metylu
bromometan
CH3Br
74-83-9
49
bromooctan etylu
C4H7BrO2
105-36-2
50
butadien-1,3
C4H6
106-99-0
51
butan
C4H10
106-97-8
52
butyloamina
1-aminobutan
C4H11N
109-73-9
53
chlorek allilu
C3H5Cl
107-05-1
54
chlorek benzoilu
3-chloro-1-propen
chlorek kwasu
benzoesowego
C7H5ClO
98-88-4
55
chlorek benzylu
C7H7Cl
100-44-7
56
chlorek etylu
chloroetan
C2H5Cl
75-00-3
57
chlorek metylenu
dichlorometan
CH2Cl2
75-09-2
58
chlorek winylu
chloroetylen
C2H3Cl
75-01-4
59
chlorobenzen
chlorek fenylu
C6H5Cl
108-90-7
60
chloroform
trójchlorek metylenu,
trójchlorek formylu
CHCl3
67-66-3
61
chloromrówczan etylu
chlorowęglan etylu
C3H5ClO2
541-41-3
62
chloropren
2-chloropren-1,3
C4H5Cl
126-99-8
63
cykloheksan
heksametylen
C6H12
110-82-7
64
cykloheksanol
heksahydrofenol,
heksalina
C6H12O
108-93-0
65
cykloheksanon
ketoheksametylen
C6H10O
108-94-1
66
cykloheksyloamina
C6H13N
108-91-8
67
cyklopentan
C5H10
287-92-3
dwuwinyl,
erytren
68
dekalina
dekahydronaftalen
C10H18
493-01-6 - izomer cis
493-02-7 - izomer trans
91-17-8 - mieszanina
izomerów
69
dichlorodifluorometan
freon 12
CCl2F2
75-71-8
70
dichlorofluorometan
freon 21
CHCl2F
75-43-4
71
dichlorotetrafluoroetan
freon 114
C2Cl2F4
76-14-2
72
dietyloamina
C4H11N
109-89-7
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
11
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
L.p.
Nazwa
73
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
dimetyloamina
C2H7N
124-40-3
74
dimetylodichlorosilan
C2H6CL2Si
75-78-5
75
dimetyloetanolamina
C4H11NO
108-01-0
76
dimetyloformamid
C3H7NO
68-12-2
77
disiarczek dimetylu
C2H6S2
624-92-0
78
epichlorohydryna
C3H5ClO
106-89-8
79
etan
C2H6
74-84-0
C2H7NO
141-43-5
N,N-dimetyloformamid
1-chloro-2,3epoksypropan
80
etanoloamina
kolamina,
2-aminoetanol
monoetanoloamina
81
etanotiol
merkaptan etylowy
C2H6S
75-08-1
82
eten
etylen
C2H4
74-85-1
83
eter etylowy
eter dietylowy
C4H10O
60-29-7
84
eter metylowy
C2H6O
115-10-6
85
etylenodiamina
C2H8N2
107-15-3
86
etylobenzen
C8H10
100-41-4
87
fenol
hydroksybenzen,
kwas karbolowy
C6H5OH
108-95-2
88
fluorotrichlorometan
freon 11
CCl3F
75-69-4
89
formaldehyd
aldehyd mrówkowy,
metanal,
formalina
CH2O
50-00-0
90
furfural
C5H4O2
98-01-1
91
halotan
C2HBrF3Cl
151-67-7
92
izobutan
C4H10
75-28-5
93
kaprolaktam
laktam kwasu 6aminokapronowego,
heksano-6-laktam
C6H11NO
105-60-2
94
kumen
izopropylobenzen
C9H12
98-82-8
C3H4O2
79-10-7
CH2O2
64-18-6
1,2-diaminoetan,
1,2 etanodiamina
2-bromo-2-chloro-1,1,1trifluoroetan
95
kwas akrylowy
96
kwas mrówkowy
»
kwas propenowy,
kwas
etylenokarboksylowy
kwas metanowy,
kwas
wodorokarboksylowy
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
12
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
L.p.
Nazwa
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
97
kwas octowy
kwas octowy lodowaty,
kwas etanokarboksylowy,
esencja octowa
C2H4O2
64-19-7
98
m-dichlorobenzen
1,3-dichlorobenzen
C6H4Cl2
541-73-1
99
metakrylan butylu
C8H14O2
97-88-1
100
metakrylan metylu
C5H8O2
80-62-6
101
metanol
CH3OH
67-56-1
102
metyloamina
CH5N
74-89-5
103
metylocykloheksan
C7H14
108-87-2
104
metyloetyloketon
butan-2-on,
keton metylowo-etylowy,
metyloaceton
C4H8O
78-93-3
105
metyloizobutyloketon
izobutylometyloketon,
4-metylo-2-pentanon,
hekson
C6H12O
108-10-1
106
metylo-n-butyloketon
n-butylometyloketon,
heksanon-2
C6H12O
591-78-6
107
mezytylen
1,3,5-trimetylobenzen
C9H12
108-67-8
108
m-ksylen
1,3-dimetylobenzen
C8H10
108-38-3
109
mrówczan etylu
ester etylowy kwasu
mrówkowego
C3H6O2
109-94-4
110
m-toluidyna
3-aminotoluen,
3-metyloanilina,
3-amino-1-metylobenzen
C7H9N
108-44-1
111
n-heksan
heksan
C6H14
110-54-3
112
n-heptan
heptan
C7H16
142-82-5
113
nitrobenzen
olejek mirbanowy,
esencja mirbanowa
C6H5NO2
98-95-3
114
n-metylopirolidon
1-metylo-2-pirolidon
C5H9NO
872-50-4
115
n-pentan
pentan
C5H12
109-66-0
116
o-chloroanilina
2-chloroanilina,
o-aminochlorobenzen
C6H6ClN
95-51-2
C6H12O3
108-65-6
C4H12O3
111-15-9
C6H12O2
110-19-0
C4H8O2
141-78-6
alkohol metylowy,
karbinol
118
octan 1-metoksy-2propylu
octan 2-etoksyetylu
octan etyloglikolu
119
octan butylu
ester n-butylowy kwasu
120
octan etylu
117
octowego
ester octowy,
ester etylowy kwasu
octowego
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
13
Materiał pomocniczy dotyczący raportowania emisji NMLZO
L.p.
Nazwa
121
octan metylu
122
octan n-amylu
123
Synonimy
Wzór sumaryczny
Numer CAS
C3H6O2
79-20-9
ester amylowy kwasu
octowego
C7H14O2
628-63-7
octan n-butylu
ester n-butylowy kwasu
octowego
C6H12O2
123-86-4
124
octan n-propylu
ester propylowy kwasu
octowego
C5H10O2
109-60-4
125
octan winylu
ester winylowy kwasu
octowego
C4H6O2
108-05-4
126
o-dichlorobenzen
1,2-dichlorobenzen
C6H4Cl2
95-50-1
127
o-krezol
C7H8O
95-48-7
128
o-ksylen
1,2-dimetylobenzen
C8H10
95-47-6
129
oktan
n-oktan
C8H18
111-65-9
C7H9N
95-53-4
C6H5ClO
106-48-9
C6H4Cl2
106-46-7
C5H5N
110-86-1
2-aminotoluen,
2-metyloanilina,
2-amino-1-metylobenzen
1-chloro-4hydroksybenzen
1,4-dichlorobenzen
130
o-toluidyna
131
p-chlorofenol
132
p-dichlorobenzen
133
pirydyna
134
p-ksylen
1,4-dimetylobenzen
C8H10
106-42-3
135
propan
n-propan
C3H8
74-98-6
136
propylobenzen
C9H12
103-65-1
137
p-toluidyna
C7H9N
106-49-0
138
styren
C8H8
100-42-5
139
tetrachlorek węgla
winylobenzen,
fenyloetylen
tetrachlorometan
CCl4
56-23-5
140
tetrachloroetylen
tetrachloroeten
C2Cl4
127-18-4
141
tetrahydrofuran
C4H8O
109-99-9
142
tlenek etylenu
oksiran
C2H4O
75-21-8
143
tlenek propylenu
1,2-epoksypropan
C3H6O
75-56-9
144
toluen
metylobenzen,
fenylometan
C7H8
108-88-3
145
trichloroetylen
1,1,2 trichloroeten
C2HCl3
79-01-6
146
trietyloamina
n,n-dietyloetanoamina
C6H15N
121-44-8
147
trifenylofosfina
C18H15P
603-35-0
4-aminotoluen,
4-metyloanilina,
4-amino-1-metylobenzen
»
K A S H U E
–
K O B i Z E
«
14

Podobne dokumenty