2012/2013 pakiet ects

Transkrypt

2012/2013 pakiet ects
2012/2013
PAKIET ECTS
KIERUNEK: EKONOMIA
STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Informatyki
Część pierwsza.............................................................................................5
Informacje o Uczelni ............................................................................................................................ 6
Kalendarz roku akademickiego: .......................................................................................................... 6
Ogólne informacje o Uczelni ............................................................................................................... 7
Część druga ............................................................................................ 11
Informacje o programach studiów ...................................................................... 11
Przyznawane kwalifikacje i ich poziom.............................................................................................. 12
Kierunkowe efekty kształcenia .......................................................................................................... 13
Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości kształcenia ..................................................... 15
Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS.............................................................................. 17
Część trzecia ............................................................................................. 28
JĘZYK ANGIELSKI ................................................................................................................................ 29
BIZNES PLAN ...................................................................................................................................... 32
BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ................................................................................. 36
CONTROLLING ................................................................................................................................... 39
DECYZJE MENEDŻERSKIE ................................................................................................................... 42
E-BIZNES ............................................................................................................................................ 45
EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA................................................................................................. 48
EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH ................................................. 53
EKONOMIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH ..................................................... 56
EKONOMIA MATEMATYCZNA ........................................................................................................... 62
EKONOMIA MENEDŻERSKA ............................................................................................................... 69
EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA ...................................................................................................... 74
2
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA INNOWACJI ............................................................................. 79
EKONOMIKA KONSUMPCJI ................................................................................................................ 82
ETYKA BIZNESU .................................................................................................................................. 85
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.............................................................................. 89
FIRMA SYMULACYJNA ....................................................................................................................... 94
GLOBALIZACJA ................................................................................................................................... 97
GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM..................................................................................... 101
GRAFIKA KOMPUTEROWA .............................................................................................................. 105
HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ .................................................................................................... 110
INSTRUMENTARIUM GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM LUDZKIM .................................................. 113
INWESTYCJE FINANSOWE................................................................................................................ 116
KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU PRACY ................................................................................................. 119
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH II ......................................................... 124
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH ............................................................ 127
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAROWANIA ...................................................................................... 130
MAKROEKONOMIA.......................................................................................................................... 133
METODY ANALIZY FINANSOWEJ...................................................................................................... 136
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI .................................................................... 142
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE............................................................................ 145
PRAWO GOSPODARCZE ................................................................................................................... 148
PSYCHOLOGIA PRACY ...................................................................................................................... 152
RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW ................................................................................................. 156
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ...................................................................................................... 159
REWIZJA FINANSOWA I WYCENA BILANSOWA ............................................................................... 162
RYNEK I INSTRUMENTY FINANSOWE .............................................................................................. 165
RYNEK PIENIĘŻNY I FINANSOWY ..................................................................................................... 169
SEMINARIUM................................................................................................................................... 173
3
STRATEGIE PODATKOWE ................................................................................................................. 176
TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO ........................................................................................................ 180
UBEZPIECZENIA I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ........................................................ 184
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE .................................................................................................... 190
ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.................................................................... 196
ZARYS HISTORII SZTUKI.................................................................................................................... 199
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ......................................................................................................... 203
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE ....................................................................................................... 208
ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ....................................................... 211
ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE ................................................................................. 214
4
Część pierwsza
Informacje o Uczelni
5
Informacje o Uczelni
Nazwa i adres:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
www.zpsb.pl
Wydział Zamiejscowy w Gryficach, ul Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice
Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Jedności Narodowej 86, 78-100 Kołobrzeg
Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard
Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 47, 72-600 Świnoujście
Władze Uczelni:
Rektor ZPSB: prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
Prorektor ds. Dydaktyki: prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski
Prorektor ds. Rozwoju: dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr prof. ZPSB Grażyna Maniak
Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki: dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Gryficach mgr Helena Stenzel
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kołobrzegu mgr Włodzimierz Wróbel
Dziekan Wydziały Zamiejscowego w Stargardzie Szczecińskim dr hab. prof. ZPSB Aleksandra
Grzesiuk
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Świnoujściu mgr Helena Stenzel
Prodziekan ds. Elearning: dr Dorota Dżega
Kalendarz roku akademickiego:
Organizacja roku akademickiego 2012/2013
Semestr Zimowy
Zajęcia dydaktyczne:
1.X.2012 - 29.I.2013 r.
28.I.2013 tj. poniedziałek - zajęcia wg
planu czwartkowego
29.I.2013 tj. wtorek - zajęcia wg planu
piątkowego
Ferie zimowe: 24.XII.2012 - 4.I.2013 r.
Sesja egzaminacyjna: 30.I.2013 - 10.II.2013
Przerwa semestralna: 11.II.2013 15.II.2013 r.
Dzień Rektorski: 2.XI.2012 (piątek)
Semestr Letni
Zajęcia dydaktyczne:
18.II.2013 - 18.VI.2013 r.
10.VI. tj. poniedziałek - zajęcia wg planu
czwartkowego
11.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu
piątkowego
17.VI. tj. poniedziałek zajęcia wg planu
czwartkowego
18.VI. tj. wtorek zajęcia wg planu
piątkowego
Ferie wiosenne: 28.III.2013 - 5.IV.2013 r.
Sesja egzaminacyjna: 19.VI.2013 30.VI.2013 r.
Oficjalne Święto Szkoły: 31.III.2013 r.
Dni Rektorskie: 2.V.2013 (czwartek),
31.V.2013 (piątek)
6
Ogólne informacje o Uczelni
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa na Pomorzu
Zachodnim powstała w marcu 1993 roku. Uczelnia jest wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych
i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez MNiSW pod numerem 15.
Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobrą kadrą
dydaktyczną, autorskim programem nauczania oraz własną bazą materialną.
Głównym hasłem misji rozwoju ZPSB jest rozwinięcie akronimu nazwy Uczelni:
ZAWSZE PROFESJONALNIE SŁUŻYMY BIZNESOWI
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:
• uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
• instytucją non-profit – reinwestującą zyski z działalności w rozwój uczelni,
• uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania, co wyraża
się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego,
• uczelnią o praktycznym profilu kształcenia, kształcącą profesjonalne kadry menedżerskie
i pokrewne dla nowoczesnej gospodarki,
• instytucją naukowo-edukacyjną, współpracującą z otoczeniem gospodarczym na rzecz
rozwoju społeczno – gospodarczego w Euroregionie,
• instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania
praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy
społeczeństwa i kraju,
• uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności,
• uczelnią respektującą zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną,
• uczelnią bazującą na zasadach profesjonalizmu i partnerstwa.
Aktualnie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu prowadzi działalność dydaktyczną w następujących
jednostkach organizacyjnych:
•
•
•
•
•
•
Wydział Ekonomii i Informatyki (kierunek Ekonomia I st., Ekonomia II st, Informatyka I st,
Transport I st.)
Wydział Nauk Społecznych (kierunek Zarządzanie I st., Socjologia I st.)
Wydział Zamiejscowy w Gryficach (kierunek Ekonomia I st., Pedagogika I st.)
Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu (kierunek Ekonomia I st.)
Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim (kierunek Ekonomia I st.)
Wydział Zamiejscowy w Świnoujściu (kierunek Ekonomia I st., kierunek Fizjoterapia I st.).
7
Zestawienie specjalności na kierunku Ekonomia I i II stopień w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych ZPSB
Kierunek studiów
Wydział Ekonomii i Informatyki
Ekonomia, I stopień
Specjalność
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
E-biznes
Logistyka w gospodarce
Ekonomika i organizacja turystyki
International business (studia w języku angielskim)
Ekonomia. II stopień
Ekonomia menedżerska
Doradztwo finansowe
Kapitał ludzki w biznesie
Rachunkowość zarządcza
Informatyka w biznesie
International business (studia w języku angielskim)
Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach
Ekonomia, I stopień
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
E-biznes
Logistyka w gospodarce
Ekonomika i organizacja turystyki
Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu
Ekonomia, I stopień
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
Ekonomika i organizacja turystyki
Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim
Ekonomia, I stopień
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
E-biznes
Logistyka w gospodarce
Wydział Przedsiębiorczości w Świnoujściu
Ekonomia, I stopień
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Rachunkowość i finanse
Ekonomika i organizacja turystyki
8
Ogólne zasady rekrutacji
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu
maturalnego.
Kandydat na studia I stopnia powinien złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:
• wypełniony kwestionariusz lub formularz rekrutacji on-line,
• świadectwo maturalne,
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (dla "nowej matury"),
• ksero dowodu osobistego,
• 3 zdjęcia w stroju wizytowym - legitymacyjne (również w formacie JPG - koperta podpisana),
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby z przyznaną rentą).
Specyfikacja zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej:
• zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) powinno spełniać te same wymagania,
co zdjęcie do dowodu osobistego
• zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary 300*375 pikseli, co pozwala na
wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością
• wymagany jest format JPG
• maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem, to 50 kilobajtów
• do dziekanatu dostarczamy zdjęcie na płycie CD
9
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia i posiadanie tytułu
Inżyniera bądź licencjata.
Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia II stopnia:
• wszystkie dokumenty takie jak w przypadku rekrutacji na studia I stopnia,
• odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i suplement (dotyczy obron od 2005
roku)/indeks
Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na studia. O przyjęciu na
studia kandydat jest informowany na piśmie.
10
Część druga
Informacje o programach studiów
11
1.Przyznawane kwalifikacje i ich poziom
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia otrzymuje tytuł magistra. Studia trwają
cztery semestry i obejmują minimum 120 ECTS.
2. Procedura dyplomowa
Kierunek Ekonomia, II stopień
1. FORMA : Procedura dyplomowa dla studiów II* obejmuje pracę magisterską oraz obronę pracy
magisterskiej. Obronę przeprowadza Komisja Obron II*.
2. KOMISJA: W skład Komisji Obron II* wchodzą: Dziekan lub Rektor lub Prorektor (lub wskazany samodzielny
pracownik naukowy) jako przewodniczący Komisji, Promotor pracy magisterskiej oraz Recenzent pracy
magisterskiej.
3. PRZEBIEG OBRONY: Student przedstawia krotką prezentację tez i wniosków pracy magisterskiej oraz
odpowiada na 3 pytania, według następującej struktury:
- pytanie 1 – nauki ogólne i kierunkowe
- pytanie 2 – przedmioty specjalnościowe
- pytanie 3 – pytanie od recenzenta dotyczące problematyki objętej w pracy magisterskiej.
4. PYTANIA EGZAMINACYJNE: Rady Wydziałów opracowują listy zagadnień i obszarów problemowych
będących podstawą dla dwóch pierwszych pytań (minimum 50 pozycji). Obie listy są udostępniane studentom
przestępującym do obrony.
12
3. Kierunkowe efekty kształcenia
Ekonomia, II stopień
Wydział Ekonomii i Informatyki
Efekty kształcenia dla kierunku studiów EKONOMIA, II stopień.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów EKONOMIA absolwent:
WIEDZA
posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie
jej źródła oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk społecznych (socjologii, zarządzania, prawa) i ich
relacji do ekonomii
posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach przedstawicieli historycznych szkół
ekonomicznych, historycznej ewolucji tych poglądów, potrafi dokonać ich krytycznej oceny
oraz praktycznych zastosowań tych poglądów we współczesnej ekonomii
zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych
nurtów oraz sposoby analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat
zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie podstawy
funkcjonowania, rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii,
finansów i zarządzania
posiada pogłębiona wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, społecznych i etycznych
funkcjonowania przedsiębiorstw i procesów gospodarczych
posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na świadome kształtowanie ram instytucjonalnych
funkcjonowania gospodarki
posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk ekonomicznych, w tym finansowych, w
perspektywie krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
posiada wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej oraz
konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach
ekonomicznych oraz do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz
posiada umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności
gospodarczej
13
potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych, dobierając
odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle formułować własne opinie
potrafi prognozować i modelować złożone procesy gospodarcze oraz ich praktyczne skutki
obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego z
wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ekonomicznych
posiada zaawansowane umiejętności badawcze i prognostyczne pozwalające na wskazanie przyczyn i
skutków podejmowanych przez inwestorów i podmioty gospodarcze decyzji ekonomicznych
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące
wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z dorobku
ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych
posiada rozbudowaną umiejętność formułowania praktycznych wniosków użytecznych dla
decydentów oraz prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o argumentację
odwołującą się do wybranych teorii oraz poglądów znanych ekonomistów polskich i zagranicznych
potrafi samodzielnie sporządzać zestawienia, raporty, analizy i ekspertyzy ułatwiające podejmowanie
poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym inwestycyjnych, oraz posiada umiejętność
samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu gospodarczego
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk gospodarczych, w tym
inwestycyjnych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych z
zastosowaniem metody badawczej; ponadto potrafi weryfikować poprawność raportów, analiz i
ekspertyz wykonanych przez siebie oraz innych
potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii, pełniąc różne role,
w tym role kierownicze; posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
potrafi posługiwać się językiem obcym, na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, w tym także posiada umiejętność posługiwania się słownictwem ekonomicznym w
języku obcym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę
i umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju osobistego
ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod badawczych, jest krytyczny w stosunku
do poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych metod,
zdolny do samodzielnego poszukiwania alternatywnych, optymalnych rozwiązań analizowanych
14
problemów, dba o precyzję gromadzonych danych i rzetelnie prowadzi analizę
jest świadomy złożoności procesów zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny
do samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie historycznej),
formułowania własnych wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji
swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji,
zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy
badawczej, prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej
pracy
potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach, czy
instytucjach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie różne role, w
tym kierownicze
reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych
wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych
postępuje zgodnie zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma przekonanie o
znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny, jest wrażliwy na problemy społeczne,
ekonomiczne, finansowe
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio określa priorytety służące realizacji
określonych zadań, tak samodzielnie zdefiniowanych jak i zleconych przez innych
Profile zawodowe absolwentów i dalsze możliwości kształcenia
Absolwent studiów zawodowych I stopnia na kierunku Ekonomia po sześciu semestrach studiów (w
trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł licencjata.
Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu powinien posiadać wszechstronną wiedzę
ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Powinien być przygotowany do
przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie
racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent powinien być
przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i
pozarządowych) -głównie na stanowiskach operacyjnych - w kraju i za granicą. Powinien posiadać
niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Powinien
umieć poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Powinien znać
15
język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady
Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Ekonomia po czterech semestrach studiów (w trybie
stacjonarnym lub niestacjonarnym) otrzymuje tytuł magistra.
Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną – w stosunku do studiów licencjackich – wiedzę z
zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Posiada
umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów
gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach
gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową. Absolwent jest przygotowany do
opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji
związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i
publicznego – w kraju i za granicą. Studia przygotują go do podejmowania pracy w różnych sektorach
i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.
16
Struktura programu wraz z liczbą punktów ECTS
Ekonomia, I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Informatyki, Wydział Przedsiębiorczości w Świnoujściu,
Wydział Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim, Wydział
Przedsiębiorczości w Gryficach, Wydział Przedsiębiorczości w Kołobrzegu
Przedmiot
Lp.
Sposób
zalicz.
Ogółem
I.
1
2
3
4
5
186
Przedmioty ogólnouczelniane
J. obcy
Technologie informatyczne
Socjologia
Ochrona własności intelektualnej
w-f (tylko dla studiów stacjonarnych)
II.
Przedmioty podstawowe
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Matematyka
Statystyka opisowa
Ekonometria
Podstawy makroekonomii
Mikroekonomia
Rachunkowość
Zarządzanie
Prawo
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Polityka gospodarcza
Polityka społeczna
Finanse publiczne i rynki finansowe
Analiza ekonomiczna
Finanse przedsiębiorstw
Negocjacje
Zachowania organizacji
Marketing
Punkty
ECTS
18
Z/E
Z
Z
Z
Z
4
4
4
4
2
106
Z/E
Z/E
Z/E
Z/E
Z/E
Z/E
Z/E
E
E
Z
Z
Z/E
Z/E
Z/E
Z
Z
Z/E
6
5
5
12
12
6
6
4
5
4
4
5
5
6
4
4
5
17
22 Badania rynkowe i marketingowe
23 Logistyka
24 Projektowanie zakładania firmy
III.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Z
Z
Z
Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot 1
Przedmiot 2
Przedmiot 3
Przedmiot 4
Przedmiot 5
Przedmiot 6
Przedmiot 7
Przedmiot 8
Projekt końcowy
42
Z/E
Z
Z/E
Z/E
Z
Z/E
Z/E
Z
Z
IV. Przedmioty do wyboru
34
35
36
37
V.
Przedmiot 1
Przedmiot 2
Przedmiot 3
Przedmiot 4
Praktyka studencka
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
16
Z
Z
Z
Z
Z
4
4
4
4
4
Lista przedmiotów do wyboru:
Ekonomia integracji europejskiej
Sztuka autoprezentacji
Różnice kulturowe
Projektowanie stron www
Elementy fizjologii pracy i ergonomii
Gospodarka regionalna
E-finanse
E-biznes
Grafika komputerowa
Zarys historii sztuki
Biznes plan
18
Przedmioty specjalnościowe dla kierunku Ekonomia I stopnia, studia
stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
Lp.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
2 Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Gospodarowanie zasobami
3
niematerialnymi
4 Polityka produktu
5 Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Funkcjonowanie i rozwój małych
6
przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo na rynku
7
międzynarodowym
8 Polityka jakości w przedsiębiorstwie
9 Projekt końcowy
Punkty
ECTS
42
Z/E
Z
4
4
Z/E
4
Z
Z/E
4
4
Z
4
Z/E
4
Z/E
Z
4
10
19
Logistyka w gospodarce
Przedmiot
Lp.
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Logistyka produkcji
Logistyka dystrybucji
Transport i spedycja międzynarodowa
Gospodarka magazynowa
Polityka transportowa
Rynek usług logistycznych
Finansowanie projektów z funduszy UE
Polityka jakości w przedsiębiorstwie
Projekt końcowy
Punkty
ECTS
42
Z/E
Z
Z/E
Z/E
Z
Z/E
Z/E
Z
Z
4
4
4
4
4
4
4
4
10
Sposób
zalicz.
Punkty
ECTS
Rachunkowość i finanse
Lp.
Przedmiot
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Instrumenty finansowe
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość finansowa
Sprawozdawczość finansowa i auditing
Ryzyko finansowe
Polityka bilansowa
Prawo podatkowe
Inżynieria finansowa w przedsiębiorstwie
Projekt końcowy
42
Z
Z/E
Z
Z/E
Z/E
Z
E
Z/E
Z
4
4
4
4
4
4
4
4
10
20
Biznes Międzynarodowy (International Business) – studia w języku angielskim
Lp.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kulturowe aspekty zarządzania
międzynarodowego
Funkcjonowanie korporacji
międzynarodowych
Międzynarodowe Public Relations
Negocjacje międzynarodowe
Zarządzanie projektami
międzynarodowymi
Gospodarowanie zasobami ludzkimi w skali
międzynarodowej
Prawo międzynarodowe
Międzynarodowa konkurencyjność
przedsiębiorstw
Projekt końcowy
Punkty
ECTS
42
Z
4
Z/E
4
Z/E
Z
4
4
Z/E
4
Z
4
E
4
E
4
Z
10
Sposób
zalicz.
Punkty
ECTS
Ekonomika i Organizacja Turystyki
Lp.
Przedmiot
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekonomika turystyki
Geografia turystyczna
Zagospodarowanie turystyczne
Marketing w turystyce
Turystyka kwalifikowana i rekreacyjna
Zarządzanie hotelami
Warsztaty turystyczne
Obsługa ruchu turystycznego
Projekt końcowy
42
Z/E
Z
Z
Z/E
Z/E
Z/E
Z
Z/E
Z
4
4
4
4
4
4
4
4
10
21
E-biznes
Lp.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
Zachowania nabywców on-line
Badania marketingowe on-line
E-komunikacja
Organizacja sprzedaży on-line
Formy handlu internetowego
E-biznes na rynku B2B
Strategie marketingowe w sieci
Projekt końcowy
Punkty
ECTS
42
Z/E
Z
Z
Z/E
Z/E
Z/E
Z
Z/E
Z
4
4
4
4
4
4
4
4
10
22
Ekonomia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Informatyki
Przedmiot
Lp.
Sposób
zalicz.
Ogółem
I.
1
120
Przedmioty ogólnouczelniane
J. obcy
2
Z
Przedmioty podstawowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
Wnioskowanie statystyczne
Ekonometria i prognozowanie procesów
gospodarczych
Ekonomia menedżerska
Makroekonomia
Prawo gospodarcze
Historia myśli ekonomicznej
Ekonomia matematyczna
Ekonomia międzynarodowa
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Rynek kapitałowy i finansowy
Ekonomika konsumpcji
Zarządzanie strategiczne
Globalizacja
Ekonomiczne uwarunkowania innowacji
Przedmiot 1
Przedmiot 2
Przedmiot 3
Przedmiot 4
Przedmiot 5
Przedmiot 6
Seminarium
Z/E
6
Z/E
8
E
Z/E
E
E
Z/E
Z/E
E
E
Z
Z
Z
Z
6
6
6
4
6
4
6
6
4
6
2
2
42
Z/E
Z
Z/E
Z
Z/E
Z
Z
IV. Przedmioty do wyboru
40 Przedmiot 1
41 Przedmiot 2
2
72
III. Przedmioty specjalnościowe
28
29
30
31
32
33
36
Punkty
ECTS
4
4
4
4
4
4
18
4
Z
Z
2
2
23
Lista przedmiotów do wyboru:
Etyka w biznesie
Firma symulacyjna
Komputerowe wspomaganie decyzji
biznesowych
E-biznes
Strategie podatkowe
Grafika komputerowa
Zarys historii sztuki
Przedmioty specjalnościowe dla kierunku Ekonomia II stopnia, studia
stacjonarne i niestacjonarne
Doradztwo Finansowe
Lp.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
Controlling
Metody analizy finansowej
Biznes plan
Inwestycje finansowe
Rynek i instrumenty finansowe
Budowanie wartości
6
przedsiębiorstwa
7 Seminarium
Punkty
ECTS
42
Z
Z/E
Z
Z/E
Z/E
4
4
4
4
4
Z
4
Z
18
24
Ekonomia Menedżerska
Przedmiot
Lp.
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
Konkurencyjność
gospodarowania
Metody analizy finansowej
Efektywność gospodarowania
Ubezpieczenia i ryzyko w
działalności gospodarczej
Finansowanie działalności
gospodarczej
Decyzje menedżerskie
Seminarium
Punkty
ECTS
42
Z
4
Z/E
Z
4
4
Z/E
4
Z/E
4
Z
Z
4
18
Sposób
zalicz.
Punkty
ECTS
Kapitał Ludzki w Biznesie
Lp.
Przedmiot
III. Przedmioty specjalnościowe
1
2
3
4
5
6
7
Konkurencyjność
gospodarowania
Metody analizy finansowej
Efektywność gospodarowania
Ubezpieczenia i ryzyko w
działalności gospodarczej
Finansowanie działalności
gospodarczej
Decyzje menedżerskie
Seminarium
42
Z
4
Z/E
Z
4
4
Z/E
4
Z/E
4
Z
Z
4
18
25
Rachunkowość Zarządcza
Lp.
III.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
Przedmioty specjalnościowe
1 Rachunkowość finansowa
2 Metody analizy finansowej
Rewizja finansowa i wycena
3
bilansowa
4 Rachunek kosztów i wyników
5 Rynek i instrumenty finansowe
Międzynarodowe standardy
6
rachunkowości
7 Seminarium
Punkty
ECTS
42
Z
Z/E
4
4
Z/E
4
Z
Z/E
4
4
Z
4
Z
18
Biznes Międzynarodowy (International Business) – studia w języku angielskim
Lp.
Przedmiot
Sposób
zalicz.
III. Przedmioty specjalnościowe
1 Finanse międzynarodowe
Międzynarodowe standardy
2
analizy finansowej
3 Biznes międzynarodowy
4 Zarządzanie projektami UE
Zarządzanie ryzykiem na rynkach
5
finansowych
6 Negocjacje międzynarodowe
7 Seminarium
Punkty
ECTS
42
Z/E
4
Z
4
Z/E
Z
4
4
Z/E
4
Z
Z
4
18
26
Informatyka w Biznesie
Lp.
III.
1
2
3
4
5
6
Przedmiot
Sposób
zalicz.
Przedmioty specjalnościowe
Nowoczesne technologie
informatyczne
Zintegrowane systemy
informatyczne
Komputerowe wspomaganie
decyzji biznesowych II
Zarządzanie cyklem życia
systemu informatycznego
Efektywność zastosowań
technologii informatycznych
Seminarium
Punkty
ECTS
42
Z/E
4
Z
4
Z
4
E
4
E
4
Z
18
27
Część trzecia
Opis poszczególnych przedmiotów w porządku alfabetycznym
Kierunek Ekonomia, studia drugiego stopnia
Wydział Ekonomii i Informatyki
28
JĘZYK ANGIELSKI
Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: 1
Semestr:
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Angielski
ogólnouczelniany
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
45
Seminarium
E-learning
Inne
45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
28
Seminarium
E-learning
Inne
28
Cel
przedmiotu
Wprowadzenie do języka studenta leksykonu biznesowego w kontekście
typowych dla biznesu zagadnień
Wymagania
wstępne
Poziom języka B2
Efekty kształcenia
Wiedza
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1)Rozpoznaje frazy , idiomy i kolokacje w zagadnieniach
KE2_W01
biznesowych poruszanych na zajęciach.
2) Rozpoznaje struktury gramatyczne pozwalające na
KE2_W01
rozumienie języka na poziomie B2/C1 w kontekście
biznesowym
3)Demonstruje wyżej wspomniane słownictwo jaki i struktury w
korespondencji biznesowej we właściwy sposób
4)Używa wyżej wspomnianego słownictwa i struktur w
29
mówieniu
Umiejętności 4)Demonstruje umiejętności komunikacyjne w czytaniu jak i
słuchanie odgadując znaczenie nieznanych fraz jak i przypisując
właściwe intencje danym wypowiedziom
5)Wdraża materiał nabyty indywidualnie poza zajęciami w sali
wykładowej do swojego aktywnego języka
Kompetencje 6)Rozwiązuje złożone problemy handlowe w korespondencji
7)Sprawnie notuje
społeczne
8)Przekazuje stosownie wiadomości telefonicznie i mailowo
9)Negocjuje wszelkimi środkami komunikacji
10)Prezentuje w przekonywujący sposób produkty jak i usługi
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1.Natura komunikacji
2.Marketing międzynarodowy
3.Budowanie relacji w biznesie
4.Sukces i jego znaczenie
5.Satysfakcja z pracy
6.Ryzyko
Metoda komunikacyjna z naciskiem na podejście leksykalne
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_K06
KE2_K08
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
8
8
8
8
8
5
4
4
6
4
6
4
Test pisemny i ustny.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1-10
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Monitorowanie pracy studenta w parze i grupie
Test próbny TELC na poziomie B2 business
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia i do zajęć:
Listy, raporty ,mema
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Literatura
Market Leader upperintermediate
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
KE2_U10
1-10
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
45
5
28
22
50
2
50
2
Publikacje umieszczone w podręczniku jako literatura dodatkowa do
każdego z modułów
30
Koordynator
przedmiotu
Zbigniew Kulik
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
31
BIZNES PLAN
Nazwa przedmiotu: BIZNES PLAN
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Doradztwo Finansowe
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Język wykładowy: polski
Profil kształcenia:
praktyczny
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
specjalnościowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Integracja wiedzy z zakresu podstaw mikroekonomii, prawa gospodarczego,
organizacji firmy, zarządzania firmą, finansów firmy, rachunkowości,
marketingu
Pokazanie podstawowych zasad opracowania, realizacji i kontroli efektów biznes
planu
Nabycie umiejętności tworzenia biznes planu
Student powinien posiadać wiedzę w zakresie mikroekonomii, prawa
gospodarczego, organizacji firmy, zarządzania firmą, finansów firmy,
rachunkowości, marketingu.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1.Student charakteryzuje rolę i znaczenie biznes planu w
procesie tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej, opisuje
strukturę biznes planu
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W05
32
Umiejętności 2.Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
KE2_U01
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz wykorzystać ich
ocenę w procesie opracowania biznes planu
3.Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w procesie opracowania
biznes planu
4.Student potrafi prognozować praktyczne efekty realizacji
KE2_U02
biznes planu przedsięwzięcia.
KE2_U03
5.Student potrafi diagnozować i charakteryzować przyczyny
opracowania biznes planu oraz potrafi określić skutki ekonomiczne
jego realizacji
6.Student potrafi przygotować biznes plan w sposób odpowiadający
potrzebom decydenta
7.Student potrafi samodzielnie sporządzać biznes plany ułatwiające
podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym
inwestycyjnych
8.Student potrafi weryfikować poprawność opracowanych biznes
planów.
Kompetencje 9.Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności
społeczne
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
10.Student rozwija umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
11.Student potrafi pracować i współdziałać w grupie, potrafi
przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze
12.Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną
13.Student postępuje zgodnie zasadami etyki zawodowej, z
poszanowaniem praw autorskich, ma przekonanie o znaczeniu
zachowania się w sposób profesjonalny
14.Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych zadań,
tak samodzielnie zdefiniowanych jak i zleconych przez innych
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Ćwiczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie działalności-planowanie krótkookresowe-biznes plan
Określenie celów, funkcji i struktury biznes planu
Określenie założeń do opracowania grupowego biznes planu
przedsięwzięcia gospodarczego
Streszczenie projektu przedsięwzięcia, charakterystyka firmy,
charakterystyka produktu lub usługi, charakterystyka przedsięwzięcia
Analiza strategiczna przedsięwzięcia
Plan techniczny
Plan organizacyjny
Plan finansowy
Prezentacja opracowanych biznes planów
Problemy praktyczne opracowania, realizacji i kontroli biznes planów
Ćwiczenia
•
Biznes plan: pojęcie, funkcje, przeznaczenie, adresaci, struktura
KE2_U04
KE2_U06
KE2_U07
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K04
KE2_K05
KE2_K06
KE2_K07
KE2_K08
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
2
4
2
2
4
2
2
4
6
2
14
2
33
•
•
•
•
•
•
Streszczenie projektu przedsięwzięcia, charakterystyka firmy,
charakterystyka produktu lub usługi, charakterystyka przedsięwzięcia
Analiza strategiczna
Plan techniczny
Plan organizacyjny
Plan finansowy
Problemy praktyczne opracowania, realizacji i kontroli biznes planów
Metody
kształcenia
•
•
•
Forma
i warunki
zaliczenia
2
2
2
2
2
2
Zajęcia o charakterze praktycznym.
Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach – opracowywanie i prezentacja
przykładowych biznes planów
Seminarium: praca w grupach przygotowanie pisemne/omawianie/dyskusja
poszczególnych części biznes planu
• Zaliczenie z ćwiczeń: ocena składa się z indywidualnej pracy pisemnej opracowanie biznes planu nowej działalności gospodarczej 80% oraz
uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusjach w trakcie zajęć (20%)
• Zaliczenie seminarium: ocena składa się z indywidualnej pracy pisemnej opracowanie biznes planu nowej działalności gospodarczej 70% oraz prac
cząstkowych: przygotowanie pisemne i prezentacja poszczególnych części
biznes planu (20%), uczestnictwo w dyskusjach w trakcie seminarium
(10%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne ćwiczeń/seminarium
Opracowanie i prezentacje prac grupowych w trakcie ćwiczeń/seminariów
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie biznes planu
Udział w konsultacjach
Studiowanie literatury
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Filar E., Skrzypek J., Biznes plan, Poltext, Warszawa 2005.
Literatura
01, 02, 03,
04, 05, 06,
07, 08, 10,
12, 13, 14
01, 02, 03,
04, 05, 06,
07, 08, 09,
10, 11, 12,
13, 14
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
8
50
4
8
100
4
14
14
54
4
14
100
4
34
Literatura
uzupełniająca
Opolski K., Biznes plan : jak go budować i analizować : podręcznik, CeDeWu,
Warszawa 2007
Sasin W., Biznes Plan ,poradnik praktyczny , Interfart, Łódż 2003
Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce, CeDeWu , Warszawa 2007
Pawlak Z., Biznes plan, zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa 2005
Miller M., Biznes plan w praktyce, Helion, Gliwice 2002.
Korczyn A., Jak opracować biznes plan? Poradnik metodyczny dla przedsiębiorców,
Sigma, Warszawa 2006
Koordynator
przedmiotu
mgr inż. Mirosław Małecki
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
podstawowa
35
BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa przedmiotu: BUDOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Doradztwo Finansowe
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Polski
Specjalnościowy
Obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Cel
przedmiotu
Poznanie przez studentów pojęcia, zasad i metod wyceny wartości
przedsiębiorstwa.
Wymagania
wstępne
Podstawowe wiedza z zakresu zarządzania
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Inne
1. posiada pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk
społecznych (socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do
ekonomii
2. posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
3. potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W08
KE2_U01
36
umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z
różnymi obszarami działalności gospodarczej
4. posiada zaawansowane umiejętności badawcze i
prognostyczne pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków
podejmowanych przez inwestorów i podmioty gospodarcze
decyzji ekonomicznych
5. potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest
otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować
w grupie różne role, w tym kierownicze
Kompetencje
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
teoretyczne zagadnienia wyceny wartości przedsiębiorstwa
wartość księgowa przedsiębiorstwa i wartość netto
kategorie kształtujące wartość firmy
metody wyceny wartości firmy (majątkowe, dochodowe, mieszane)
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
narzędzia zarządzania wartością firmy (rachunek kosztów działań,
controlling)
7. wynik finansowy a wartość przedsiębiorstwa
8. wartość dla akcjonariuszy
Konwersatorium
Metody
Prace projektowe
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_U04
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
4
3
6
4
3
2
3
1
2
2
1
1
5
3
3
1
Egzamin pisemny
Ocena projektu
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1-5
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin
Projekt końcowy
1-5
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia
30
14
Przygotowanie się do zajęć
30
31
Przygotowanie się do egzaminu i projektu końcowego
40
55
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Dudycz T., Wartość jako kryterium efektywności, Politechnika Wrocławska 2008.
Literatura
podstawowa Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy,
WIG-Press, Warszawa 1997 r.
Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press,
37
Literatura
uzupełniająca
Koordynator
przedmiotu
Warszawa 2000 r.
Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999 r.
Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstwa, FRR, Warszawa 1999 r.
Hawawini G., Viallet C., Finanse menadżerskie. Kreowanie wartości dla
akcjonariuszy, PWE, Warszawa 2007 r.
Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
2007r.
prof. dr hab. Leonard Rozenberg
Email do
koordynatora
przedmiotu
38
CONTROLLING
Nazwa przedmiotu: CONTROLLING
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Doradztwo finansowe
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok: I
Semestr: II
Profil kształcenia:
praktyczny
Studia II stopnia
Język wykładowy:
polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Status przedmiotu:
obowiązkowy
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Zapoznanie studentów z pojęciem i klasyfikacją controllingu. Poznanie funkcji i
narzędzi controllingu. Poznanie warunków stosowania controllingu w
przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach.
Znajomość podstawowej wiedzy z rachunkowości finansowej i zarządczej oraz
podstaw finansów i analizy finansowej.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Student zna elementarną terminologię używana w controllingu,
rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych.
KE2_W01
KE2_W06
KE2_W08
2. Student ma wiedzę o metodyce stosowania typowych narzędzi
controllingu w różnych obszarach działalności jednostek.
KE2_W01
KE2_W05
KE2_W08
39
Umiejętności
3. Student umie charakteryzować etapy stosowania controllingu w
jednostkach i zna cechy controllingu operacyjnego i
strategicznego.
4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z
zakresu controllingu.
KE2_W08
KE2_W10
5. Student potrafi identyfikować obszary i warunki stosowania
controllingu w przedsiębiorstwie
KE2_U06
KE2_U07
KE2_U08
6. Student potrafi wykorzystać informacje z rachunkowości w
controllingu i zna praktyczne aspekty funkcjonowania
controllingu.
KE2_U03
KE2_U07
KE2_U08
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U05
Kompetencje
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Pojecie i rodzaje controllingu
2Ćw
Funkcje controllingu w zarządzaniu
2Ćw
Warunki stosowania controllingu w przedsiębiorstwie
2Ćw
Narzędzia controllingu
4Ćw
Rachunkowość jako źródło informacji dla controllingu
4Ćw
Zasady controllingu strategicznego i operacyjnego
2Ćw
Obszary controllingu strategicznego
2Ćw
Rola i zadania controllera
2Ćw
Zastosowanie wybranych narzędzi controllingu
4Ćw
Rola analizy finansowej w controllingu
4Ćw
Praktyka wdrażania i funkcjonowania controllingu
2Ćw
Wykład
informacyjny
z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych,
wykład
Metody
problemowy, metoda sytuacyjna.
kształcenia
1Ćw
1Ćw
1Ćw
2Ćw
2Ćw
1Ćw
1Ćw
1Ćw
2Ćw
1Ćw
1Ćw
Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w
zakresie controllingu
Forma
i warunki
zaliczenia
Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas
ćwiczeń audytoryjnych.
Aktywność studentów na zajęciach.
Kolokwium pisemne.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Aktywność na zajęciach
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1-6
1-6
1-6
Liczba godzin pracy
studenta
40
Nakład pracy studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
30
36
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
20
25
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
10
15
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Nowak E., Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Warszawa, 2010
Literatura
podstawowa Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie., Warszawa, 2007
Literatura
uzupełniająca
Świderska G. K., Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa, 2010
Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwach. Centra
odpowiedzialności w teorii i praktyce, Warszawa, 2008
Leszczyński Z., Wnuk. T., Controlling, Warszawa, 2009
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa, 2008
Koordynator
przedmiotu
dr Zofia Sawicka-Kluźniak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
41
DECYZJE MENEDŻERSKIE
Nazwa przedmiotu: DECYZJE MENEDŻERSKIE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia Menedżerska
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Celem zajęć jest szczegółowe przedstawienie elementów procesu
decyzyjnego w przedsiębiorstwie oraz podjęcie decyzji w zakresie
optymalizacji produkcji.
Znajomość zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem oraz makro i
mikroekonomii.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1. Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz
zastosowania
2. Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i
tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania
3. Student posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych,
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W05
42
organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania
przedsiębiorstw i procesów gospodarczych
Umiejętności 4. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada
umiejętność pogłębionej oceny optymalizacji decyzji
podejmowanych w przedsiębiorstwie.
5. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem w procesie
podejmowania optymalnych decyzji oraz na tym tle formułować
własne opinie.
6. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania
KE2_W06
KE2_U01
KE2_U02
zjawisk gospodarczych, w tym w odniesieniu do procesów
decyzyjnych w przedsiębiorstwach, rozszerzoną o
umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych decyzji z
zastosowaniem metody badawczej.
KE2_U08
Kompetencje 7. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego
społeczne
KE2_K01
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
8. Student zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego
myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej,
prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny
wobec wyników własnej pracy.
9. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest
gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie
procesów i zjawisk ekonomicznych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_K04
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
Stacjonarne
Niestacjonarne
wspomagane
wspomagane
Ćwiczenia
30
14
Podstawowe etapy podejmowania decyzji
10
3
Optymalizacja decyzji produkcyjnych
5
4
Zasady analizy marginalnej
5
4
Analiza wrażliwości
10
3
• wykład z prezentacją multimedialną
Metody
• ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/
kształcenia
•
Forma
i warunki
zaliczenia
rozwiązywanie zadań
dyskusje on-line
zaliczenie z oceną w formie praktycznego rozwiązania problemu decyzyjne w
zakresie optymalizacji produkcji
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne
1,2,3,4,5,6,
7,8,9
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
43
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
30
40
Studiowanie literatury
20
30
Udział w konsultacjach
10
0
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium
10
30
Inne
0
6
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
1. W.F. Samuelson, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
podstawowa 2. S.Piocha, R.Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin,
Warszawa 2008.
Literatura
3. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE,
uzupełniająca
Warszawa 2008.
4. Begg D., Dornbush R, Fischer S., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007
Koordynator
dr Przemysław Pluskota
przedmiotu
Email do
koordynatora
przedmiotu
przemysł[email protected]
44
E-BIZNES
Nazwa przedmiotu: E-BIZNES
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Rok: II
Poziom studiów:
Semestr:
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
do wyboru
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
- Przedstawienie możliwości efektywnego funkcjonowania gospodarki
elektronicznej;
- Rozwój wśród studentów umiejętności twórczego wykorzystywania
narzędzi i technologii teleinformatycznych;
- Wskazanie praktycznych sposobów działań na elektronicznych rynkach
międzynarodowych.
Student powinien znać podstawy technologii informatycznych oraz ekonomi i
zarządzania
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
01. Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie
terminologii ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie
jej źródła oraz zastosowania w e-biznesie
02. Student zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju e-
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W05
45
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii,
finansów i zarządzania
03. Student posiada wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych, e-biznesowych, w perspektywie krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
04. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
e-biznesowych oraz zanalizować ich powiązania z różnymi
obszarami działalności gospodarczej
05. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu e-biznesu oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania różnorodnych problemów
ekonomicznych oraz na tym tle formułować własne opinie
06. Student potrafi pracować w zespole rozwiązującym
konkretne zadania z zakresu e-biznesu, pełniąc różne role;
posiada przy tym umiejętności organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z projektowaniem i
podejmowaniem działań profesjonalnych
07. Student jest świadomy złożoności procesów zachodzących
we współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do
samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także
w perspektywie historycznej), formułowania własnych
wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji,
prezentacji swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji
08. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie,
aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach, czy
instytucjach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji,
potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze
09. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i
kreatywną, jest gotowy do podejmowania zawodowych
wyzwań w zakresie procesów i zjawisk ekonomicznych
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_W08
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U09
KE2_K03
KE2_K05
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne
Niestacjonarne
1. Różnica między gospodarką tradycyjną, a e-gospodarką
4
2
2. Podstawowe pojęcia i struktura e-biznesu
4
2
3. Oddziaływanie ekonomiczne e-biznesu
4
2
4. E-biznes a technologie teleinformatyczne
4
2
5. Handel elektroniczny (e-commerce)
4
2
6. Marketing w przestrzeni internetu
4
2
7. Formy obsługi klienta w e-biznesie
3
1
8. Prognozy rozwoju i e-biznesu w Polsce i na świecie
3
1
Metody
wykłady z prezentacją
ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków / dyskusja /
kształcenia
rozwiązywanie zadań
Forma
zaliczenie z oceną
i warunki
ocena składa się z ocen cząstkowych: praca zaliczeniowa (30%) / ustne i
zaliczenia
pisemne przygotowanie projektu lub prezentacji (30%) / pisemny sprawdzian
46
po każdym ćwiczeniu (30%) / uczestnictwo w ćwiczeniach i dyskusjach w
trakcie zajęć (10%)
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Ćwiczenia i prezentacje prac indywidualnych
Prezentacje prac grupowych
Zaliczenie pisemne cząstkowe
Zaliczenie pisemne końcowe
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie prezentacji
Studiowanie literatury
Nr efektu kształcenia dla
przedmiotu
01, 02, 03, 04, 05, 07,
09
01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09
01, 02, 03, 04, 05, 07,
09
01, 02, 03, 04, 05, 07,
09
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia niestacjonarne
30
5
8
14
12
20
2
12
Przygotowanie się do zaliczenia
5
16
Inne
12
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Literatura
Caplewski M., E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń
podstawowa gospodarczych”, PTE o/Szczecin, Szczecin 2007.
Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów,
Wydawnictwo Helion 2009.
Literatura
Patrycja Kierzkowska, „E-biznes. Relacje z klientem, Wydawnictwo Helion,
uzupełniająca Gliwice 2008
Włodzimierz Szpringer, „Prowadzenie działalności gospodarczej w
Internecie. Od e-commerce do e-biznesu”, Difin sp. z o.o., Warszawa 2005
Tomasz Teluk, „E-biznes. Nowa gospodarka”, Wydawnictwo Helion, Gliwice
2002
Koordynator
Paweł Nowakowski
przedmiotu
E-mail do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
47
EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA
Nazwa przedmiotu: EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia menedżerska
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Głównym celem zajęć z Efektywności gospodarowania jest przyswojenie sobie przez
studentów wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu oraz nabycie przez nich
praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej wiedzy w obszarze
praktyki gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na
temat:
• metod rozwiązywania problemów optymalnego przydziału,
• metod rozwiązywania zagadnień transportowych, transportowo-magazynowych i
transportowo-produkcyjnych,
a także:
• sposobów optymalizacji liczby kanałów obsługi.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, dba o precyzję
w formułowaniu myśli i trafnie dobiera słowa przy przedstawianiu wniosków z
przeprowadzonych analiz,
• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju swojego warsztatu analitycznego oraz
doskonalenia własnych umiejętności pracy z liczbami,
• zna zaawansowany aparat badawczy i jego użyteczność w skutecznym zarządzaniu,
• jest zdolny do pogłębionej analizy, oceny i interpretacji złożonego problemu
ekonomicznego, jak również do zaproponowania konkretnego rozwiązania tego
problemu,
• potrafi modelować złożone zjawiska i procesy gospodarcze wykorzystując do tego
dostępne narzędzia,
48
umie samodzielnie sporządzać ekspertyzy ułatwiające podejmowanie trafnych
decyzji menedżerskich,
• ma świadomość zalet oraz ograniczeń poszczególnych narzędzi ilościowych i metod
badawczych,
• jest w stanie przeprowadzić obliczenia w sposób obiektywny i rzetelny,
• umie porównać oraz ocenić wyniki zadań uzyskane przez siebie i innych.
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z przedmiotu
Efektywność gospodarowania będą dobrze zaznajomieni z matematyką, podstawami
ekonometrii oraz analizą ekonomiczną i finansami przedsiębiorstw.
•
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym obejmującym zagadnienia z
niniejszego przedmiotu student:
1.a. wie, jak sformułować problem decyzyjny w postaci modelu
matematycznego;
1.b. właściwie nazwa i zapisuje warunki ograniczające oraz funkcję celu;
1.c. zna pojęcie stumulanty i destymulanty oraz prawidłowo wymienia
przykłady zmiennych, które są stymulantami i destymulantami;
1.d. rozumie pojęcie zbioru rozwiązań dopuszczalnych oraz zbioru rozwiązań
optymalnych;
2.a. zna procedurę rozwiązywania zagadnień optymalnego przydziału z
minimalizowaną i maksymalizowaną funkcją celu;
2.b. rozpoznaje strukturę problemu decyzyjnego rozwiązywanego
algorytmem węgierskim;
3.a. trafnie identyfikuje różnice pomiędzy zamkniętymi zagadnieniami
transportowymi a otwartymi zagadnieniami transportowymi;
3.b. ma wiedzę na temat procedury rozwiązywania zamkniętego
zagadnienia transportowego i otwartego zagadnienia transportowego;
3.c. rozpoznaje strukturę problemu decyzyjnego rozwiązywanego
algorytmem transportowym;
3.d. wie, jak sprawdzić, czy otrzymane rozwiązanie dopuszczalne jest
optymalne;
4. zna interpretację stopy przybyć, stopy obsługi i parametru intensywności
ruchu.
Po uzyskaniu zaliczenia z niniejszego przedmiotu student:
5.a. potrafi odpowiednio zapisać model matematyczny zagadnienia
optymalnego przydziału;
5.b. właściwie stosuje algorytm węgierski;
6.a. potrafi odpowiednio zapisać model matematyczny zagadnienia
transportowego, transportowo-magazynowego
i transportowoprodukcyjnego;
6.b. umie wykorzystać metodę minimalnego elementu macierzy do
znalezienia dopuszczalnego rozwiązania bazowego;
6.c. właściwie stosuje algorytm transportowy;
6.d. prawidłowo analizuje i rozwiązuje inne problemy sprowadzalne do
zagadnienia transportowego;
7.a. umie oszacować stopę przybyć, stopę obsługi oraz parametr
intensywności ruchu;
7.b. poprawnie oblicza przeciętną liczbę klientów oczekujących na obsługę;
7.c. poprawnie oblicza przeciętny czas oczekiwania w kolejce;
7.d. potrafi wyznaczyć optymalną liczbę kanałów obsługi.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W10
KE2_U02
KE2_U04
KE2_U07
KE2_U08
49
Kompetencje 8. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu zadań oraz otrzymywaniu KE2_K01
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych KE2_K02
społeczne
zadań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość KE2_K04
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
9. W czasie rozwiązywania zadań z Efektywności gospodarowania student
rozwija umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Po dogłębnym
przestudiowaniu treści przedmiotu student w pełni zna i rozumie
użyteczność poznanej metodologii dochodzenia do rozwiązań
optymalnych, jak również jest zdolny do samodzielnego rozwiązywania
wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi i
metod zaprezentowanych w ramach niniejszego przedmiotu.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
ĆWICZENIA:
Zagadnienie optymalnego przydziału
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
14
8
4
8
4
6
3
6
1
Problem optymalnego przydziału polega na przydzieleniu pracowników do
poszczególnych stanowisk tak, aby zmaksymalizować miernik pracy będący
stumulantą bądź zminimalizować miernik pracy będący destymulantą obliczony
dla całego zespołu pracowników.
W części tej należy podać przykłady dotyczące zagadnień optymalnego przydziału,
w których:
• liczba stanowisk do obsady jest równa liczbie pracowników,
• liczba stanowisk do obsady nie jest równa liczbie pracowników,
• przydział pracowników do pewnych stanowisk jest niemożliwy przykładowo ze
względu na brak kwalifikacji niezbędnych do wytwarzania jakiegoś wyrobu.
Zagadnienia transportowe
Problem transportowy polega na opracowaniu planu przewozu towaru pomiędzy
dostawcami i odbiorcami tak, aby łączne koszty transportu (transportu i
magazynowania, transportu i produkcji) były możliwie najniższe.
W części tej trzeba omówić zadania na temat:
• zamkniętego zagadnienia transportowego,
• otwartego zagadnienia transportowego,
• zagadnienia transportowo-magazynowego i transportowo-produkcyjnego,
• zagadnienia transportowego z ograniczoną przepustowością tras,
• zagadnienia transportowego z blokadą tras.
Zagadnienie kolejek
Każdy kupujący jest zadowolony, gdy obsługa jest natychmiastowa bądź następuje
po możliwie krótkim oczekiwaniu. Klient stojący w zbyt długiej kolejce
niepotrzebnie traci bardzo dużo czasu. Może zatem zrezygnować z odwiedzania
tego punktu sprzedaży w przyszłości i zdecydować się na wybór innego, w którym
obsługa klientów jest sprawniejsza i gdzie jego czas będzie szanowany. Przed
przedsiębiorcą stoi więc zadanie skalkulowania opłacalności uruchomienia
nowego stanowiska kasowego, które usprawni obsługę klientów.
W części tej niezbędne jest zaprezentowanie przykładów z zakresu:
• pojedynczych kanałów obsługi,
• wielokrotnych kanałów obsługi.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• zagadnienie wyboru lokalizacji produkcji,
• zagadnienie wyboru projektu inwestycyjnego,
50
•
•
•
•
•
zagadnienie ustalania harmonogramu realizacji prac,
problem minimalizacji pustych przebiegów,
problem komiwojażera,
zagadnienie pośrednika,
zagadnienie gazeciarza.
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „zaliczenia zerowego”
• Prezentacja zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
Metody
• analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie z przedmiotu Efektywność gospodarowania ma formę pisemną. Zestaw
zaliczeniowy składa się z kilku zadań. Za prawidłowo rozwiązane zadania student może
otrzymać maksymalnie dwadzieścia punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
otrzymanie łącznie co najmniej jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową
informację dotyczącą ocen i przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów – ocena 5,0;
17 - 18 punktów – ocena 4,5;
15 - 16 punktów – ocena 4,0;
13 - 14 punktów – ocena 3,5;
11 - 12 punktów – ocena 3,0;
10 punktów i mniej – ocena 2,0.
Zaliczenie trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Zadania student
rozwiązuje na dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy
sobie długopis, linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu zaliczeniowego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na zaliczenie nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Zadania na zaliczeniu swoim zakresem tematycznym obejmują:
• problem optymalnego przydziału,
• zamknięte zagadnienie transportowe oraz zagadnienia sprowadzalne do zamkniętego
zagadnienia transportowego,
• zagadnienie kolejek.
Nr efektu
kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
dla
przedmiotu
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
1, 2, 3,
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
4, 5, 6,
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji przez
7, 8, 9
prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
1, 2, 3,
rozwiązywaniu zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia poprawności
4, 5, 6,
udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów
7, 8, 9
kształcenia).
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
1, 2, 3,
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
4, 5, 6,
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
7, 8, 9
Liczba godzin pracy
studenta
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do zaliczenia
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
70
14
86
51
rozwiązywanie przykładowych zestawów zaliczeniowych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Wszystkie obowiązujące na zaliczeniu materiały edukacyjne przygotowane zostały w formie
Literatura
podstawowa elektronicznej i udostępniane są studentom drogą internetową przy wykorzystaniu
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Efektywności gospodarowania
nie jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania przez wykładowcę. Poniżej
znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie zainteresowany poszerzeniem i
pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu może się zapoznać:
• Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Owczarkowski A., Ekonometria z Excelem. Przykłady i
zadania. Materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Poznań 2010.
• Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
• Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
• Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2001.
• Krawczyk S., Badania operacyjne dla menedżerów, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.
• Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Radzikowski W., Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruńska
Szkoła Zarządzania, Toruń 1997.
• Sikora W., Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
• Szymanowski W. (red.), Badania operacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwa Prywatnej
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1996.
• Wisiński K., Badania operacyjne, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku,
Szczecin 2004.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
52
EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Nazwa przedmiotu: EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
01
02
Umiejętności
E-learning
Inne
Celem jest przyswojenie wiedzy z zakresu ekonomicznej oceny zastosowań IT
oraz wyrobienie umiejętności doboru metod procesu oceny adekwatnych do
sytuacji decyzyjnej
Słuchacz powinien znać podstawowe zagadnienia związane z informatyką,
zarządzaniem i finansami.
Efekty kształcenia
Wiedza
Seminarium
03
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
wyjaśnia problemy i zadania ekonomicznej oceny w
KE2_W01
cyklu życia systemu informatycznego
charakteryzuje fazy procesu ekonomicznej oceny
KE2_W10
inwestycji informatycznych
identyfikuje problemy i cele dokonywanej ekonomicznej KE2_U08
oceny inwestycji informatycznych
53
04
05
ustala kryteria oceny i dobiera metody oceny
adekwatne do sytuacji decyzyjnej
prawidłowo stosuje metody oceny
KE2_U02
KE2_U07
Kompetencje
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykłady
1. Istota oceny efektywności zastosowań IT (potrzeba
dokonywania oceny, charakterystyka oceny skuteczności i
efektywności ekonomicznej, podstawy oceny efektywności
inwestycji, ocena efektywności zastosowań IT w ujęciu
systemowym i sytuacyjnym)
2. Problemy oceny efektywności zastosowań IT (natura informacji,
szybki rozwój IT, szeroki i złożony zakres oddziaływania
systemów informatycznych na przedsiębiorstwo)
3. Miejsce i zadania ocena efektywności w cyklu życia systemu
informatycznego
4. Klasyfikacje metod wykorzystywanych w procesie oceny.
5. Wybrane metody wykorzystywane w procesie oceny (metody
identyfikacji, metody kwantyfikacji, metody oceny, podejścia
złożone, meta-metody)
6. Systemowo-sytuacyjne podejście do oceny efektywności
zastosowań IT
wykład z prezentacją multimedialną, wykłady problemowe
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
•
•
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
4
14
2
6
3
3
1
4
8
2
4
5
2
egzamin pisemny: testowy, z pytaniami (zadaniami) otwartymi (50%)
praca pisemna (raport) prezentująca wyniki realizacji zadań zadawanych
słuchaczom na zajęciach (50%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
egzamin pisemny
1, 2, 4, 5
praca pisemna
1, 3, 4, 5
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
5
25
10
5
14
5
25
26
5
54
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
25
25
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
• Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych,
Literatura
Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo
podstawowa
•
Literatura
uzupełniająca
•
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocławiu 2007.
Cypryjański J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji
informatycznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin, 2007.
Lech P., Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych
wspomagających zarządzanie organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdanskiego, Gdansk 2007.
Koordynator
przedmiotu
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
55
EKONOMIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH
Nazwa przedmiotu: EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE
Kod przedmiotu:
PROCESÓW GOSPODARCZYCH
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
90
45
45
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Głównym celem zajęć z Ekonometrii i prognozowania procesów gospodarczych jest
przyswojenie sobie przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu
oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej
wiedzy w obszarze praktyki gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie
studentom wiedzy na temat:
• sposobów linearyzacji modeli ekonometrycznych,
• metod szacowania parametrów strukturalnych nieliniowych modeli tendencji
rozwojowej i nieliniowych modeli przyczynowo-opisowych,
a także:
• metod weryfikacji modeli ekonometrycznych,
• rodzajów prognoz stawianych na podstawie tych modeli.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• potrafi modelować złożone zjawiska i procesy gospodarcze wykorzystując do tego
zaawansowane narzędzia badawcze,
• posiada umiejętność samodzielnego sporządzania ekspertyz ułatwiających
podejmowanie trafnych decyzji menedżerskich,
• ma świadomość zalet i ograniczeń poszczególnych metod badawczych oferowanych
przez ekonometrię,
• jest w stanie przeprowadzić analizę w sposób obiektywny i rzetelny,
• umie porównać oraz ocenić wyniki badań ekonometrycznych i prognostycznych
56
uzyskane przez siebie i innych.
Wymagania
wstępne
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z Ekonometrii i
prognozowania procesów gospodarczych będą zaznajomieni z matematyką, statystyką
opisową oraz podstawami ekonometrii.
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Model ekonometryczny jest podstawowym narzędziem, jakim posługuje się
ekonometria. Proces poznawania mechanizmu kształtowania się
wyróżnionego zjawiska w ekonometrii sprowadza się zatem do konstrukcji
modelu dla tego zjawiska, statystycznej estymacji parametrów
zbudowanego modelu, jego weryfikacji oraz wnioskowania na podstawie
takiego zweryfikowanego modelu. Po zapoznaniu się z materiałem
dydaktycznym obejmującym zagadnienia z niniejszego przedmiotu student
zna i rozumie:
1.a. sposoby wyznaczania trendów i modeli przyczynowo-opisowych;
1.b. interpretację parametrów strukturalnych modelu;
1.c. metody oceny dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych;
1.d. procedurę sprawdzenia istotności parametrów strukturalnych modelu;
1.e. pojęcie okresu prognozy, wyprzedzenia prognozy oraz horyzontu
prognozy.
Prognozowanie (predykcja) to przewidywanie przyszłości. Konieczność
przewidywania dotyczy wszystkich szczebli gospodarki, zarówno w skali
makroekonomicznej, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Proces
prognozowania musi być zobiektywizowany i sformalizowany, a
metodologia postępowania, skoro ma budzić zaufanie, winna być oparta
wyłącznie na naukowych podstawach. Po zapoznaniu się z materiałem
dydaktycznym obejmującym zagadnienia z niniejszego przedmiotu student:
2.a. zna podstawowe założenia ekonometrycznego wnioskowania w
przyszłość;
2.b. wie, jak postawić prognozę na podstawie trendu liniowego, liniowego
modelu przyczynowo-opisowego z jedną zmienną objaśniającą oraz
liniowego modelu przyczynowo-opisowego z dwiema zmiennymi
objaśniającymi;
2.c. rozumie zasadność oceniania, czy wyznaczona prognoza jest
dopuszczalna.
Po uzyskaniu zaliczenia z niniejszego przedmiotu student:
3. potrafi dokonać weryfikacji statystycznej modelu;
4.a. umie przeprowadzić linearyzację trendu logarytmicznego, potęgowego
i wykładniczego;
4.b.
właściwie
szacuje
parametry
zlinearyzowanego
trendu
logarytmicznego, potęgowego i wykładniczego wykorzystując wzory na
a0 i a1 oraz przeprowadzając odpowiednie działania na macierzach;
4.c. prawidłowo wyznacza parametry a i b trendu logarytmicznego,
potęgowego i wykładniczego mając już oszacowane parametry
strukturalne a0 i a1 modelu zlinearyzowanego;
5.a. umie przeprowadzić linearyzację hiperbolicznego i parabolicznego
modelu przyczynowo-opisowego;
5.b. właściwie szacuje parametry zlinearyzowanego hiperbolicznego modelu
przyczynowo-opisowego wykorzystując wzory na
a0 i a1 oraz
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W08
KE2_W10
KE2_U03
KE2_U04
KE2_U07
KE2_U08
57
Kompetencje
społeczne
przeprowadzając odpowiednie działania na macierzach;
5.c. właściwie szacuje parametry zlinearyzowanego parabolicznego modelu
przyczynowo-opisowego przeprowadzając odpowiednie działania na
macierzach;
6. poprawnie wymienia, opisuje i realizuje poszczególne etapy procesu
prognozowania.
7. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu zadań oraz otrzymywaniu
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych
zadań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
8. W przypadku większości z zaprezentowanych w materiałach
edukacyjnych zadań przedstawione zostało kilka alternatywnych metod
rozwiązania pozwalających na uzyskanie identycznego wyniku. Student
nie musi uczyć się wszystkich przedstawionych sposobów dochodzenia
do tego samego wyniku, lecz wystarczy, jak opanuje tylko jedną
dowolnie przez siebie wybraną metodę, którą uzna za najwłaściwszą.
9. W czasie rozwiązywania zadań z Ekonometrii i prognozowania procesów
gospodarczych student rozwija umiejętność logicznego i analitycznego
myślenia. Po dogłębnym przestudiowaniu treści przedmiotu student w
pełni rozumie istotę modelu i prognozowania ekonometrycznego, przez
co jest zdolny do samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów
ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych i
prognostycznych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD:
Weryfikacja modeli ekonometrycznych i prognozowanie
ekonometryczne
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
45
14
15
6
9
3
W części tej należy:
• wymienić podstawowe miary dopasowania modelu do danych empirycznych;
• podać interpretację średniego błędu szacunku modelu, współczynnika
zmienności resztowej, współczynnika determinacji i współczynnika
indeterminacji;
• pokazać, jak obliczyć standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych
modelu i sprawdzić istotność tych parametrów;
• omówić pojęcie prognozy punktowej;
• wyjaśnić, jak buduje się przedział prognozy;
• zdefiniować pojęcie wiarygodności prognozy;
• przedstawić interpretację oceny ex ante średniego bezwzględnego i
względnego błędu predykcji.
Szacowanie parametrów strukturalnych nieliniowych modeli
trendu
W części tej trzeba:
• wyjaśnić istotę trendu, jako modelu opisującego rozwój badanego zjawiska w
czasie;
• przedstawić sposoby linearyzacji trendu logarytmicznego, potęgowego i
wykładniczego;
• pokazać, jak oszacować parametry zlinearyzowanego trendu logarytmicznego,
potęgowego i wykładniczego przy wykorzystaniu wzorów na a0 i a1 oraz
przeprowadzając odpowiednie działania na macierzach;
• wyjaśnić, jak wyznaczyć parametry a i b trendu logarytmicznego, potęgowego i
wykładniczego mając już oszacowane parametry strukturalne a0 i a1 modelu
58
zlinearyzowanego;
• zaprezentować przykłady
zastosowania w ekonomii.
innych
nieliniowych
modeli
trendu
i
ich
Szacowanie parametrów strukturalnych modeli przyczynowoopisowych
9
3
12
2
45
14
15
6
6
2
6
2
16
2
W części tej niezbędne jest:
• wyjaśnienie istoty modelu przyczynowo-opisowego, jako takiego, w którym
wszystkie zmienne objaśniające traktowane są jak przyczyny opisujące
kształtowanie się zmiennej objaśnianej;
• przedstawienie sposobów linearyzacji hiperbolicznego i parabolicznego
modelu przyczynowo-opisowego;
• pokazanie, jak oszacować parametry zlinearyzowanego hiperbolicznego
modelu przyczynowo-opisowego przy wykorzystaniu wzorów na a0 i a1 oraz
przeprowadzając odpowiednie działania na macierzach;
• wyjaśnienie, jak oszacować parametry zlinearyzowanego parabolicznego
modelu przyczynowo-opisowego przeprowadzając odpowiednie działania na
macierzach
• zaprezentowanie przykładów innych nieliniowych modeli przyczynowoopisowych i ich zastosowania w ekonomii.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
wykładach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• sposoby ekonometrycznego modelowania sezonowości;
• zasady szacowania parametrów strukturalnych modeli wielorównaniowych;
• istota wybranych metod adaptacyjnych, np. metody naiwnej, metody średniej
ruchomej prostej i ważonej, modelu wygładzania wykładniczego, modelu
liniowego Holta;
• procedura prognozowania na podstawie trendu pełzającego z wagami
harmonicznymi.
ĆWICZENIA:
Weryfikacja modeli ekonometrycznych i prognozowanie
ekonometryczne
W części tej niezbędne jest omówienie przykładów dotyczących weryfikacji modeli
i stawiania prognoz.
Szacowanie parametrów strukturalnych nieliniowych modeli
trendu
W części tej należy przedstawić zadania z zakresu linearyzacji i szacowania
parametrów strukturalnych nieliniowych modeli tendencji rozwojowej (może to
być przykładowo model opisujący popyt na jakieś dobro w kolejnych miesiącach
czy model opisujący wielkość dochodu narodowego w kolejnych latach).
Szacowanie parametrów strukturalnych modeli przyczynowoopisowych
W części tej trzeba zaprezentować zadania na temat linearyzacji i szacowania
nieliniowych modeli przyczynowo-opisowych. Przykładem modelu przyczynowoopisowego z jedną zmienną objaśniającą może być tutaj model kosztów względem
wielkości produkcji, model popytu na jakieś dobro względem ceny tego dobra,
model wydajności pracy względem stażu pracy itd. Z kolei modelem przyczynowoopisowym z wieloma (czyli co najmniej dwoma) zmiennymi objaśniającymi jest
model produkcji w zależności od majątku i zatrudnienia, model popytu na jakieś
dobro w zależności od dochodu konsumenta, ceny rozpatrywanego dobra i/lub
cen innych dóbr (substytucyjnych bądź komplementarnych).
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• przykłady ekonometrycznego modelowania sezonowości;
59
• zadania z zakresu szacowania parametrów strukturalnych modeli
wielorównaniowych;
• obszary zastosowania wybranych metod adaptacyjnych, np. metody naiwnej,
metody średniej ruchomej prostej i ważonej, modelu wygładzania
wykładniczego, modelu liniowego Holta;
• przykłady dotyczące prognozowania na podstawie trendu pełzającego z
wagami harmonicznymi.
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „egzaminu zerowego”
Wykłady
–
prezentacja
zagadnień
teoretycznych
z
wykorzystaniem
technik
multimedialnych;
Metody
kształcenia
ćwiczenia – analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin z Ekonometrii i prognozowania procesów gospodarczych ma formę pisemną.
Zestaw egzaminacyjny składa się z kilku zadań. Za prawidłowo rozwiązane zadania student
może otrzymać maksymalnie dwadzieścia punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie łącznie co najmniej jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową
informację dotyczącą ocen i przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów – ocena 5,0;
17 - 18 punktów – ocena 4,5;
15 - 16 punktów – ocena 4,0;
13 - 14 punktów – ocena 3,5;
11 - 12 punktów – ocena 3,0;
10 punktów i mniej – ocena 2,0.
Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Zadania student
rozwiązuje na dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy
sobie długopis, linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu egzaminacyjnego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na egzamin nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Zadania na egzaminie swoim zakresem tematycznym obejmują:
• szacowanie parametrów strukturalnych trendu logarytmicznego, hiperbolicznego,
parabolicznego, potęgowego, wykładniczego oraz innych nieliniowych modeli tendencji
rozwojowej;
• szacowanie parametrów strukturalnych hiperbolicznego i parabolicznego modelu
przyczynowo-opisowego oraz innych nieliniowych modeli przyczynowo-opisowych;
• weryfikację modeli ekonometrycznych, w tym trendu liniowego, jednorównaniowego
liniowego modelu przyczynowo-opisowego z jedną zmienną objaśniającą oraz
jednorównaniowego liniowego modelu przyczynowo-opisowego z dwoma zmiennymi
objaśniającymi;
• stawiania prognozy punktowej i przedziałowej na podstawie modeli ekonometrycznych,
w tym trendu liniowego, jednorównaniowego liniowego modelu przyczynowoopisowego z jedną zmienną objaśniającą oraz jednorównaniowego liniowego modelu
przyczynowo-opisowego z dwoma zmiennymi objaśniającymi;
• wyznaczania oceny ex ante średniego bezwzględnego i względnego błędu prognozy
punktowej i przedziałowej.
Student otrzymuje ocenę z zaliczenia równą ocenie, którą otrzymał z egzaminu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji przez
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
60
prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
rozwiązywaniu zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia poprawności
udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów
kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
90
110
28
172
200
200
Liczba punktów ECTS
8
8
Wszystkie obowiązujące na egzaminie materiały edukacyjne przygotowane zostały w
Literatura
podstawowa formie elektronicznej i udostępniane są studentom drogą internetową przy wykorzystaniu
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Ekonometrii i prognozowania
procesów gospodarczych nie jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania
przez wykładowcę. Poniżej znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie
zainteresowany poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu
może się zapoznać:
• Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2004.
• Czyżycki R., Hundert M., Klóska R., Wybrane zagadnienia z ekonometrii, Wydawnictwo
ECONOMICUS, Szczecin 2004.
• Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
• Grabowski W., Welfe A., Ekonometria. Zbiór zadań, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010.
• Hozer J. (red.), Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Katedra
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój,
Szczecin 2007.
• Kukuła K., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania,
przykłady, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998.
• Nowak E. (red.), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.
• Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
61
EKONOMIA MATEMATYCZNA
Nazwa przedmiotu: EKONOMIA MATEMATYCZNA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
90
45
45
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Głównym celem zajęć z Ekonomii matematycznej jest przyswojenie sobie przez studentów
wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu oraz nabycie przez nich praktycznych
umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej wiedzy w obszarze praktyki
gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat:
• metod badania popytu konsumpcyjnego,
• metod wyznaczania elastyczności funkcji popytu,
• obliczania podstawowych mierników służących analizie procesu produkcyjnego,
a także:
• zastosowania rachunku macierzowego w ekonomii.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• zna obszar zainteresowań Ekonomii matematycznej oraz wagę i rangę tego
przedmiotu w całokształcie edukacji ekonomicznej,
• posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ekonomicznej, dba o precyzję
w formułowaniu myśli i trafnie dobiera słowa przy przedstawianiu swoich
wniosków z przeprowadzonych analiz,
• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju swojego warsztatu matematycznego oraz
doskonalenia własnych umiejętności pracy z liczbami,
• zna zaawansowany aparat badawczy i jego użyteczność w skutecznym zarządzaniu
tak w skali mikro-, jak i makroekonomicznej;
• jest zdolny do pogłębionej analizy, oceny i interpretacji złożonego problemu
ekonomicznego, jak również do zaproponowania konkretnego rozwiązania tego
problemu,
62
potrafi modelować złożone zjawiska i procesy gospodarcze wykorzystując do tego
dostępne narzędzia,
• umie samodzielnie sporządzać ekspertyzy ułatwiające podejmowanie trafnych
decyzji menedżerskich,
• ma świadomość zalet i ograniczeń poszczególnych narzędzi oferowanych przez
Ekonomię matematyczną,
• jest w stanie przeprowadzić analizę w sposób obiektywny i rzetelny,
• umie porównać oraz ocenić wyniki zadań uzyskane przez siebie i innych.
W Ekonomii matematycznej wykorzystywane są modele mikro- i makroekonomiczne.
Modele mikroekonomiczne opisują sposób działania określonego podmiotu (konsumenta,
przedsiębiorstwa) oraz funkcjonowanie rynku pewnego dobra bądź usługi. Modele
makroekonomiczne z kolei opisują gospodarkę narodową jako całość. Będzie korzystniej dla
studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z Ekonomii matematycznej będą dobrze
zaznajomieni z matematyką, makro- i mikroekonomią oraz podstawami ekonometrii.
•
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Ekonomia matematyczna to dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem
szeroko pojętych zjawisk i procesów ekonomicznych przy użyciu
zaawansowanych narzędzi matematycznych. Do opisywania rzeczywistości
gospodarczej wykorzystuje się tutaj modele, dzięki którym można z dużym
prawdopodobieństwem przewidzieć skutek podejmowanych decyzji jeszcze
zanim zostaną one zrealizowane. Należy zauważyć, iż współczesna nauka w
coraz większej mierze odwołuje się do stosowania wyrafinowanych metod
matematycznych. Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym
obejmującym zagadnienia z niniejszego przedmiotu student:
1.a. rozumie znaczenie badania popytu i konstruowania funkcji popytu;
1.b. wie, jaki jest wzór oraz wykres funkcji Törnquista obrazującej zależność
popytu na dobra pierwszej potrzeby, dobra wyższego rzędu i dobra
luksusowe od dochodu konsumenta;
1.c. poprawnie definiuje pojęcie poziomu nasycenia;
1.d. prawidłowo dokonuje analizy przebiegu zmienności funkcji Törnquista
pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju;
2.a. właściwie definiuje pojęcie elastyczności oraz elastyczności cząstkowej;
2.b. wie, jak wyznaczyć elastyczność dowolnej funkcji popytu;
3. zna podstawowe mierniki służące analizie procesu produkcyjnego takie
jak produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy (marginalny),
elastyczność produkcji względem poszczególnych czynników, elastyczność
produkcji względem wszystkich czynników łącznie, krańcowa stopa
substytucji i elastyczność substytucji czynników produkcji.
Ekonomia matematyczna powstała na skraju ekonomii i matematyki. Jest to
nauka o matematycznych metodach badania zależności występujących
między zjawiskami i procesami ekonomicznymi. Opisując zjawisko
ekonomiczne w języku matematycznym tworzy się jego model ukazujący
powiązania między zmiennymi charakteryzującymi analizowane zjawisko
ekonomiczne. W modelach tego typu bada się współzależność różnorodnych
zmiennych w czasie oraz w przestrzeni. Po uzyskaniu zaliczenia z niniejszego
przedmiotu student:
4. potrafi przeprowadzić linearyzację i oszacować parametry wybranych
funkcji popytu;
5. umie oszacować elastyczność dowolnej funkcji popytu i prawidłowo
dokonuje interpretacji uzyskanego wyniku;
6. potrafi obliczyć produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy,
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W08
KE2_W10
KE2_U02
KE2_U04
KE2_U07
KE2_U08
63
Kompetencje
społeczne
elastyczność produkcji względem poszczególnych czynników, elastyczność
produkcji względem wszystkich czynników łącznie, krańcową stopę
substytucji i elastyczność substytucji czynników produkcji oraz umie
dokonać interpretacji uzyskanych wyników.
7. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu testów i zadań oraz otrzymywaniu
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych
pytań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
8.
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
W przypadku większości z zaprezentowanych w materiałach
edukacyjnych zadań przedstawione zostało kilka alternatywnych metod
rozwiązania pozwalających na uzyskanie identycznego wyniku. Student
nie musi uczyć się wszystkich przedstawionych sposobów dochodzenia
do tego samego wyniku, lecz wystarczy, jak opanuje tylko jedną
dowolnie przez siebie wybraną metodę, którą uzna za najwłaściwszą.
9. W czasie rozwiązywania zadań z Ekonomii matematycznej student rozwija
umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Po dogłębnym
przestudiowaniu treści przedmiotu student w pełni zna i rozumie
użyteczność Ekonomii matematycznej, a także jest zdolny do
samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych z
wykorzystaniem narzędzi i metod oferowanych przez Ekonomię
matematyczną.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD:
Konstruowanie i analiza funkcji popytu
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
45
14
9
3
6
2
12
4
W części tej należy:
• podać definicję funkcji popytu;
• zaproponować podział dóbr na dobra podstawowe (inaczej dobra pierwszej
potrzeby), dobra wyższego rzędu i dobra luksusowe;
• przedstawić budowę, własności oraz wykresy funkcji Törnquista pierwszego,
drugiego i trzeciego rodzaju;
• wyjaśnić pojęcie poziomu nasycenia;
• pokazać, jak przeprowadza się analizę przebiegu zmienności poszczególnych
funkcji Törnquista;
• przedstawić sposoby linearyzacji i szacowania parametrów wybranych funkcji
popytu.
Elastyczność funkcji popytu
W części tej trzeba:
• podać definicję elastyczności;
• wyjaśnić pojęcie elastyczności cząstkowej;
• podać wzory służące obliczaniu elastyczności funkcji popytu;
• przedstawić definicję elastyczności cenowej, dochodowej oraz mieszanej
(krzyżowej);
• pokazać, do jakich wartości dąży elastyczność funkcji Törnquista
pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju, gdy dochód konsumenta zbliża się
do +∞;
• udowodnić, że funkcja potęgowa jest jedyną funkcją, która ma w każdym
punkcie stałą elastyczność;
• wyjaśnić sposób interpretacji elastyczności punktowej.
Funkcja produkcji
W części tej niezbędne jest:
• dokonanie podziału czynników produkcji oraz omówienie poszczególnych ich
64
rodzajów;
• wyjaśnienie pojęcia produktu całkowitego, produktu przeciętnego, produktu
krańcowego, elastyczności produkcji względem poszczególnych czynników,
elastyczności produkcji względem wszystkich czynników łącznie, krańcowej
stopy substytucji oraz elastyczności substytucji czynników produkcji;
• zdefiniowanie pojęcia izokwanty produkcji;
• podanie wzorów na podstawowe mierniki służące analizie procesu
produkcyjnego;
• przedstawienie budowy i własności funkcji produkcji Cobba-Douglasa;
• wyjaśnienie sposobu interpretacji poszczególnych mierników służących
analizie procesu produkcyjnego.
Rachunek macierzowy w zagadnieniach ekonomicznych
9
3
9
2
45
14
8
3
5
2
10
3
W części tej należy wymienić obszary ekonomii, w których stosuje się rachunek
macierzowy oraz szczegółowo omówić następujące zagadnienia:
• rachunek macierzowy a bilansowanie gospodarki narodowej (wyznaczanie
wartości elementów wektora produkcji globalnej i wektora produkcji finalnej
w modelu przepływów międzygałęziowych);
• rachunek macierzowy a bilansowanie nakładów i wyników w przedsiębiorstwie
(planowanie zużycia materiałów i surowców, obliczanie niezbędnego nakładu
roboczogodzin, wyznaczanie maksymalnych możliwości produkcyjnych).
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
wykładach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
wybór postaci analitycznej modelu;
istota modelu wzrostu liniowego i wykładniczego;
zastosowanie funkcji logarytmicznej w ekonomii;
pochodna funkcji i jej interpretacja ekonomiczna;
zastosowanie równań różniczkowych w ekonomii;
wybrane zastosowania całki oznaczonej w ekonomii;
wzór Taylora jako narzędzie aproksymacji;
teoria gier w naukach ekonomicznych;
elementy matematyki finansowej:
- rachunek odsetek prostych,
- rachunek odsetek składanych,
- efektywna stopa procentowa,
- przeciętna stopa procentowa,
- strumienie płatności,
- harmonogramy spłaty kredytów;
• analiza kosztów:
- pojęcie kosztu całkowitego, jednostkowego i marginalnego (krańcowego),
- postać analityczna funkcji kosztów całkowitych,
- wyznaczanie i interpretacja progów rentowności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĆWICZENIA:
Konstruowanie i analiza funkcji popytu
W części tej należy przedstawić metodologię badania popytu konsumpcyjnego,
szczegółowo omówić budowę wybranych funkcji popytu i sposób szacowania ich
parametrów strukturalnych oraz przedstawić zadania dotyczące analizy przebiegu
zmienności funkcji Törnquista dla dóbr pierwszej potrzeby, dóbr wyższego rzędu
oraz dóbr luksusowych.
Elastyczność funkcji popytu
W części tej trzeba dogłębnie przeanalizować własności i sposoby mierzenia
elastyczności funkcji w punkcie oraz przedstawić przykłady na temat obliczania
elastyczności w przypadku wybranych funkcji popytu.
Funkcja produkcji
W części tej niezbędne jest:
• szczegółowe przedstawienie najistotniejszych własności funkcji produkcji
65
Cobba-Douglasa;
• pokazanie, jak narysować izokwantę produkcji oraz znaleźć optymalny zestaw
czynników produkcji;
• zaprezentowanie licznych przykładów z zakresu obliczania poszczególnych
mierników służących analizie procesu produkcyjnego.
Rachunek macierzowy w zagadnieniach ekonomicznych
6
2
14
2
W części tej należy przedstawić zadania dotyczące zastosowania macierzy do
rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu ekonomii.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
wybór postaci analitycznej modelu;
istota modelu wzrostu liniowego i wykładniczego;
zastosowanie funkcji logarytmicznej w ekonomii;
pochodna funkcji i jej interpretacja ekonomiczna;
zastosowanie równań różniczkowych w ekonomii;
wybrane zastosowania całki oznaczonej w ekonomii;
wzór Taylora jako narzędzie aproksymacji;
teoria gier w naukach ekonomicznych;
elementy matematyki finansowej:
- rachunek odsetek prostych w przypadku okresu krótszego niż rok i w
przypadku wieloletnich lokat,
- kalkulacja odsetek składanych przy założeniu rocznej kapitalizacji, przy
założeniu kapitalizacji częściej niż raz w roku oraz przy założeniu ciągłej
kapitalizacji odsetek,
- efektywna stopa procentowa w przypadku kapitalizacji częściej niż raz w roku
i w przypadku ciągłej kapitalizacji odsetek,
- przeciętna stopa procentowa w rachunku odsetek prostych i w rachunku
odsetek składanych,
- przyszła wartość sumy wpłat z dołu oraz przyszła wartość sumy wpłat z góry,
- harmonogramy spłaty kredytów;
• analiza kosztów:
- pojęcie kosztu całkowitego, jednostkowego i marginalnego,
- funkcja linowa, funkcja kwadratowa i inne modele kosztów całkowitych,
- wyznaczanie i interpretacja progów rentowności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „egzaminu zerowego”
Wykłady – prezentacja zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
Metody
kształcenia
ćwiczenia – analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin z Ekonomii matematycznej ma formę pisemną. Zestaw egzaminacyjny składa się z
czterech pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz kilku zadań. Za poprawnie zaznaczony
test student może otrzymać maksymalnie cztery punkty, a za prawidłowo rozwiązane
zadania – szesnaście punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie co
najmniej jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową informację dotyczącą ocen i
przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów – ocena 5,0;
17 - 18 punktów – ocena 4,5;
15 - 16 punktów – ocena 4,0;
13 - 14 punktów – ocena 3,5;
11 - 12 punktów – ocena 3,0;
10 punktów i mniej – ocena 2,0.
Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Odpowiedzi do testu
student zaznacza na otrzymanym zestawie egzaminacyjnym, a zadania rozwiązuje na
dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy sobie długopis,
66
linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu egzaminacyjnego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na egzamin nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Pytania testowe na egzaminie dotyczą następujących zagadnień:
• budowy i własności funkcji popytu,
• budowy i własności funkcji produkcji,
• istoty elastyczności i jej rodzajów.
Z kolei zadania na egzaminie swoim zakresem tematycznym obejmują:
• szacowanie parametrów krzywej Törnquista pierwszego rodzaju oraz funkcji potęgowej,
• obliczanie i interpretację elastyczności oraz elastyczności cząstkowej,
• wyznaczanie podstawowych mierników analizy procesu produkcyjnego,
• wykorzystanie rachunku macierzowego w ekonomii.
Student otrzymuje ocenę z zaliczenia równą ocenie, którą otrzymał z egzaminu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji przez
prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
rozwiązywaniu testów i zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia
poprawności udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych
efektów kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
90
60
28
122
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Wszystkie obowiązujące na egzaminie materiały edukacyjne przygotowane zostały w
Literatura
podstawowa formie elektronicznej i udostępniane są studentom drogą internetową przy wykorzystaniu
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Ekonomii matematycznej nie
jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania przez wykładowcę. Poniżej
znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie zainteresowany poszerzeniem i
pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu może się zapoznać:
• Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Podręcznik dla
studentów ekonomii. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
67
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Górka J., Orzeszko W., Wata M., Ekonomia matematyczna. Wydawnictwo C.H. BECK,
Warszawa 2009.
Grzybowska U., Ekonomia matematyczna. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2009.
Matłoka M., Wojcieszyn B., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii.
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008.
Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Część 1. Algebra
elementarna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody. Część 2.
Elementarny rachunek różniczkowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych. Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
Sozański B., Dziedzic I., Algebra i analiza w zagadnieniach ekonomicznych.
Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Wydawnictwo „Bila”, Rzeszów
2007.
Stanisława K., Podstawy ekonomii matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.
Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Tokarski T., Ekonomia matematyczna. Modele mikroekonomiczne. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszwa 2010.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
68
EKONOMIA MENEDŻERSKA
Nazwa przedmiotu: EKONOMIA MENEDŻERSKA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
Studia II stopnia
II
III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
90
30
38
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
22
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
28
6
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
22
Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Ekonomia menedżerska jest przekazanie
studentom praktycznej wiedzy ekonomicznej dającej podstawy do podejmowania
decyzji menedżerskich, poprzez przybliżenie najważniejszych problemów
decyzyjnych, przed jakimi stoją obecnie menedżerowie, jak również przedstawienie
zasady analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje.
Zaleca się uprzednie zagłębienie wiedzy z zakresu Mikroekonomii przez studenta.
Studenci nabywają umiejętności analizy uwarunkowań oraz czynników
wyznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane
z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności.
Podstawą do zrozumienia przedmiotu Ekonomia menedżerska jest znajomości
podstawowych zagadnień teorii ekonomii, głównie z zakresu rynku, teorii firmy i
teorii konkurencji, gdyż dzięki tej wiedzy będą mogli podejmować trafne decyzje.
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
69
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej.
2. Student zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich
twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych nurtów oraz sposoby
analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat.
3. Student posiada rozbudowaną wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych.
5. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych oraz posiada umiejętność pogłębionej oceny tych
zjawisk i ich powiązań
z różnymi
obszarami działalności
gospodarczej.
6. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania
różnorodnych
problemów
ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie.
7. Student posiada rozbudowaną umiejętność formułowania
praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz
prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o
argumentację odwołującą się do wybranych teorii oraz poglądów
znanych ekonomistów polskich i zagranicznych.
8. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
9. zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, jest
zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób
rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy
10. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, jest otwarty na współpracę i budowę relacji,
potrafi przyjmować w grupie różne role.
11. Student reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest
gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów
i zjawisk ekonomicznych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład
1. Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych
Homo oeconomicus. Zachowania racjonalne i irracjonalne. Podejmowanie
decyzji. Nieograniczone potrzeby a ograniczoność zasobów. Wybór i koszt
alternatywny. Cele działalności ekonomicznej.
2. Działanie rynku i mechanizmu rynkowego
Rynek – pojęcie i rodzaje. Popyt – czynniki kształtujące zapotrzebowanie
na dobra i usługi. Podaż – czynniki kształtujące wielkość produkcji dóbr i
usług. Równowaga rynkowa i jej zakłócenia. Działanie mechanizmu
KE2_W01
KE2_W04
KE2_W08
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U06
KE2_K01
KE2_K04
KE2_K05
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
6
5
1
5
1
70
rynkowego.
3. Pomiar i zastosowanie elastyczności popytu i podaży
Elastyczność popytu. Elastyczność cenowa popytu a polityka cenowa.
Miary elastyczności popytu – elastyczność krzyżowa. Elastyczność cenowa
podaży.
4. Wprowadzenie do teorii firmy
Produkcyjność. Koszty przedsiębiorstwa – wprowadzenie. Analiza kosztów
całkowitych. Analiza kosztów przeciętnych. Koszty marginalne (krańcowe).
Koszty przedsiębiorstwa w długim okresie. Minimalna efektywna skala
produkcji .
5. Podejmowanie decyzji optymalnych
Zastosowanie analizy progu rentowności.
Zastosowanie analizy
marginalnej do optymalizacji produkcji. Powiązanie między analizą
tradycyjną a analizą marginalną.
6. Działalność firm w różnych strukturach rynkowych
Stopień konkurencji rynków. Model konkurencji doskonałej a ceno
biorczość.
Monopol a ceno dawstwo. Konkurencja niedoskonała:
konkurencja monopolistyczna. Modele rynku ze względu na stopień
konkurencji
5
1
5
1
5
1
5
1
38
Ćwiczenia
Student będzie wiedział co jest podstawą ludzkiego działania, co oznaczają 5
pojęcia wybór i koszt alternatywny, maksymalizacja zysku, będzie znał
etapy podejmowania racjonalnych decyzji.
Student będzie umiał rozróżnić racjonalne i nieracjonalne działanie,umiał
przedstawić krzywą możliwości produkcyjnych, potrafił podjać optymalną
decyzję menedżerską na podstawie ograniczoności zasobów, oraz potrafił
rozróżnić zysk księgowy od zysku ekonomicznego i normatywnego.
Student będzie wiedział, co oznaczają pojęcia: popyt i prawo popytu,
podaż i prawo podaży, jak oddziałują ceny urzędowe na stan rynku. Będzie
umiał wyjaśnić różnicę pomiędzy zmianą popytu (podaży) a zmianą
wielkości popytu (podaży) oraz umiał określić stan równowagi rynku i
nierównowagi. Dodatkowo student będzie potrafił wymienić determinanty
popytu i podaży oraz przeprowadzić analizę dynamiczną.
Student będzie wiedział, jaką zastosować politykę cenową w zależności od
elastyczności cenowej danego produktu lub usługi;
będzie umiał
zastosować zasady polityki cenowej w normalnym funkcjonowaniu firmy w
społeczno-gospodarczym otoczeniu oraz potrafił wymienić różne
elastyczności popytu i podaży.
Student będzie wiedział, jak wyznaczyć technologiczne optimum
produkcji, potrafił dokonać kalkulacji przychodów, kosztów i zysków,
wiedział, jak dokonać optymalizacji kosztowej produkcji oraz potrafił
wyznaczyć tzw. próg rentowności. Dodatkowo student będzie znał zasady
wyznaczenia optimum produkcji, podział kosztów i potrafił dokonać ich
wieloprzekrojowej klasyfikacji. Będzie wiedział, co to jest minimalna
efektywna skala produkcji (MES) oraz umiał przeprowadzić kalkulację
kosztów i oceny ich struktury i potrafił wymienić efekty skali oraz
narysować krzywą doświadczenia.
Student będzie wiedział, co oznaczają pojęcia próg rentowności, próg
6
6
7
7
71
rentowności otwarcia i zamknięcia. Będzie umiał wyznaczyć przedział
produkcji rentownej oraz potrafił praktyczne zastosować analizę
marginalną do optymalizacji produkcji Student będzie potrafił wyznaczyć
próg rentowności, opierając się na założeniach tradycyjnej analizy
ekonomicznej.
Student będzie wiedział, jakie są typowe struktury rynkowe i znał ich 7
podstawowe cechy oraz umiał rozróżnić pojęcia konkurencja
bezpośrednia, potencjalna, substytucyjna. Student będzie wiedział, co
oznacza wskaźnik n-koncentracji i jak należy go interpretować i bedziew
potrafił określić krzywą popytu i podaży, jak również wyznaczyć poziom
optymalnej produkcji i zysku dla konkurencji doskonałej, niedoskonałej,
monopolistycznej, oligopolu i monopolu.
E-learning
22
22
Moderowane dyskusje on-line,
22
22
Metody
kształcenia
Wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia grupowe i
indywidualne, w oparciu o zestaw zadań i pytań testowych oraz opisów
przypadków, przygotowujące studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych
oraz samodzielnego wnioskowania. Dyskusje on-line.
Forma
i warunki
zaliczenia
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, który obejmuje pytania testowe i
otwarte oraz kilka zadań problemowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń w semestrze. Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń w
semestrze trzeba zaliczyć 6 testów, składających się z pytań jednokrotnego,
wielokrotnego oraz typu prawda fałsz w ramach poszczególnych tematów głównych
przedmiotu. Aby podejść do egzaminu dodatkowo należy złożyć prace pisemną na
temat zadany przez wykładowcę w ramach przedmiotu Ekonomia Menedżerska
Zaliczenie ćwiczeń:
- kolokwium- kolokwia 6 (50% oceny)
- praca własna w formie eseju (2000 słów), na podstawie literatury i/lub danych
wtórnych, dotycząca ww. zagadnień (25% oceny).
- dyskusje i praca grupowa podczas zajęć (25% oceny).
Praca własna studenta oceniona poprzez w/w formy.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,5,6,7,
8,
4,5,6,7,8
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium (po jednym w każdym semestrze)
Praca pisemna – analiza realnego przypadku.
Rozwiązywanie zadań, case study, dyskusje podczas ćwiczeń i zajęć on-line
Egzamin pisemny
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie prezentacji/ćwiczeń/case study
1,2,3,4,5,6,7,
8,
1,2,3,4,5,6,7,
8
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
90
10
10
28
40
20
72
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
15
15
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
20
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
10
20
Inne
5
7
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009.
Literatura
podstawowa Zelek A., Strategie Biznesu, Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu,
Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008.
Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G., Ekonomia po polsku. Dlaczego nie można dodrukować
pieniędzy, CeDeWu, Warszawa 2007.
Próchnicki L., Makroekonomia,
Biznesu, wyd. IV, Szczecin 2008.
Literatura
uzupełniająca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wydawnictwo
Zachodniopomorskiej
Szkoly
Luke M. Froeb, Brian T.McCann Ekonomia Menedżerska, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Pluskota P., Mikroekonomiczne ABC dla
studentów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Ivan Png, Dale Lehman, Ekonomia Menedżerska, Oficyna, Warszawa
2011Piontek F., Piontek B., Podstawy ekonomii menedzerskiej, Globalizacja a
rozwoj zrownowazony i trwaly, Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji w
Bytomiu, Bytom 2003.
Piocha S., Gabryszak R. (red.), Ekonomia menedzerska dla MSP, W teorii i
praktyce, Difin, Warszawa 2008.
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2002.
Begg D., Fischer S, Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2002.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2004.
Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, UWM, Olsztyn 2000.
• Grzywacz W., Podstawy makroekonomii,
Wyzsza Szkola Zawodowa
„OECONOMICUS” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie,
Szczecin 2002.
Koordynator
przedmiotu
dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
73
EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
Nazwa przedmiotu: EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Język wykładowy: polski
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
60
30
30
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Przedstawienie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki światowej,
zwłaszcza w kontekście rodzajów powiązań i mechanizmów
występujących podczas realizacji międzynarodowych transakcji
gospodarczych
• Wykorzystywanie koncepcji teoretycznych dotyczących
funkcjonowania rynku międzynarodowego wyjaśniających kierunki
oraz strukturę handlu międzynarodowego.
• Prezentacja zagadnień dotyczących międzynarodowego przepływu
kapitału, pracy i technologii, zwłaszcza w kontekście zagranicznych
inwestycji bezpośrednich, oraz roli jaką w tych procesach odgrywają
korporacje ponadnarodowe.
• Przedstawienie wiedzy na temat metod równoważenia bilansów
płatniczych oraz roli kursu walutowego dla realizacji celów
gospodarczych poszczególnych państw.
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu Zarządzania strategicznego oraz
Globalizacji. Wskazane jest posiadanie wiedzy z Międzynarodowych
stosunków gospodarczych oraz Makroekonomii.
•
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
74
efektów
kształcenia
Wiedza
1. Student posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu
terminologii ekonomii międzynarodowej, rozumie źródła
tej interdyscypliny oraz jej zastosowania w obszarze
współczesnych gospodarek.
2. Student zna najważniejsze współczesne teorie handlu
międzynarodowego oraz teorie zagranicznych inwestycji
bezpośrednich, ich podstawowe twierdzenia oraz sposoby
ich implementacji w realnych warunkach gospodarczych.
3. Student posiada rozbudowaną wiedzę umożliwiającą
ocenę zjawisk ekonomicznych takich jak np. globalizacja,
kryzysy finansowe oraz ich wpływu na funkcjonowanie
państw i przedsiębiorstw w skali międzynarodowej.
KE2_W01
Umiejętności 4. Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy
teoretycznej z zakresu ekonomii międzynarodowej w celu
analizowania oraz interpretowania różnorodnych
problemów ekonomicznych dotyczących zależności
pomiędzy gospodarką krajową a światową, z użyciem
odpowiednich danych i metod analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie
5. Student posiada rozbudowaną umiejętność formułowania
praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów w
zakresie prowadzenia zagranicznej polityki gospodarczej
oraz ich prezentowania w oparciu o argumentację
odwołującą się do wybranych teorii oraz poglądów
znanych ekonomistów polskich i zagranicznych.
6. Student posiada umiejętność pracy w zespole
rozwiązującym konkretne zadania z zakresu ekonomii
międzynarodowej, pełniąc różne role, w tym role
kierownicze; komunikowania się z innymi członkami grupy
i prezentacji wyników pracy zespołu.
Kompetencje 7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i
społeczne
umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego.
8. Student jest świadomy złożoności procesów zachodzących
we współczesnej gospodarce globalnej szczególnie w
zakresie roli i wpływie poszczególnych państw oraz
przedsiębiorstw na warunki prowadzenia działalności w
skali międzynarodowej, jest zdolny do formułowania
własnych wniosków na ten temat, prowadzenia
merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i
obrony przyjętej argumentacji.
9. Student potrafi pracować i współpracować w grupie.
Angażuje się w prace grupy przyjmując różne role.
KE2_U02
KE2_W04
KE2_W08
KE2_U06
KE2_U09
KE2_K01
KE2_K03
KE2_K05
75
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład:
• Współczesne teorie handlu międzynarodowego
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne
Niestacjonarne
30
3
14
2
Teorie zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Formy bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Inwestycje bezpośrednie na świecie. Teorie
przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
3
2
Bilans płatniczy, metody wyrównywania deficytu płatniczego
3
2
3
2
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
28
3
13
1
3
1
3
2
Teorie neotechnologiczne. Teorie neoczynnikowe. Teorie popytowo-podażowe
•
•
Układ bilansu płatniczego . Czynniki zakłócające równowagę w bilansie
płatniczym. Metody przywracania równowagi w bilansie płatniczym. Bilans
płatniczy Polski
•
Kurs walutowy a inflacja – efekt Balassy-Samuelsona
Mechanizm kształtowania się kursu walutowego na krajowym rynku
walutowym. Czynniki, które wpływają na poziom kursu walutowego. Rodzaje
systemów kursowych. Kurs złotego. Teoria parytetu siły nabywczej a model
Balassy-Samuelsona. Indeks Big Mac
•
Kryzysy światowe - przyczyny i efekty ich występowania
Klasyczny a współczesny cykl koniunkturalny. Kryzys finansowy. Kryzys
finansowy w roku 2007. Doświadczenie kryzysów – postulaty zmian w globalnej
polityce finansowej
•
Międzynarodowe przepływy kapitału i pracy
Międzynarodowa mobilność siły roboczej. Przyczyny migracji siły roboczej.
pracowników. Rozmiary i kierunki przepływu siły roboczej na świecie.
Liberalizacja przepływów kapitałowych. Sekurytyzacja. Polityka pieniężna i
fiskalna a mobilność kapitału.
•
Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce
światowej
Przyczyny globalizacji i jej geneza. Główne trendy w makrootoczeniu. Fazy
globalizacji. Globalizacja a regionalizacja. Korzyści i zagrożenia wynikające z
globalizacji.
•
Rola handlu i inwestycji zagranicznych w rozwoju
gospodarczym
Współczesny handel międzynarodowy. Znaczenie handlu międzynarodowego i
inwestycji dla poszczególnych krajów. Znaczenie handlu międzynarodowego dla
Polski.
•
Międzynarodowe rynki finansowe
Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy. Rynek walutowy. Rynek instrumentów
pochodnych.
• Zagraniczna polityka gospodarcza.
Środki zagranicznej polityki gospodarczej. Cła, subwencje, ograniczenia
ilościowe, środki pozataryfowe, środki fiskalne, budżetowe, pieniężne,
walutowe. Rozwój kierunków polityki handlowej.
Ćwiczenia
• Współczesny handel międzynarodowy. Znaczenie handlu
międzynarodowego dla poszczególnych krajów. Udział Polski w
handlu zagranicznym i jego struktura.
• Współczesne teorie handlu międzynarodowego. Przykłady
analityczne.
• Bilans płatniczy – analiza przypadku.
76
3
1
Zagraniczna polityka gospodarcza. Konkurencyjność
gospodarek na świecie. Analiza przykładów.
3
2
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oraz polskie za
granicą i ich rozmieszczenie. Analiza przykładów.
3
2
• Ustalanie kursu walutowego. Obliczanie deprecjacji i aprecjacji.
Wpływ zmian kursowych na gospodarkę. Analiza przypadku.
3
1
• Międzynarodowe rynki finansowe. Możliwości pozyskiwania
kapitału. Analiza przypadku.
3
1
• Źródła i skutki kryzysów finansowych. Przykłady analityczne.
3
1
• Współczesne problemy krajów rozwijających się. Bariery
rozwojowe. Przykłady analityczne.
1
1
• Przejawy globalizacji i regionalizacji we współczesnym świecie.
Analiza przypadków.
Kolokwium
2
1
Metody
• wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia
audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/
kształcenia
rozwiązywanie zadań
Forma
1. egzamin
i warunki
2. zaliczenie z oceną
zaliczenia
Formy:
• Egzamin pisemny: testowy z pytaniami jednokrotnego wyboru oraz
pytaniami typu prawda/fałsz (50%) oraz dłuższa wypowiedź pisemna rozwiązywanie problemu typu case study (50%); warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Zaliczenie z Ćwiczeń – ocena składa się z prac cząstkowych: kolokwium (50%)
oceny, wykonanie prac zaliczeniowych: przygotowanie projektu lub
prezentacji (25%), uczestnictwo w ćwiczeniach i dyskusjach w trakcie zajęć
(25%).
•
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne
Egzamin pisemny
Ćwiczenia i prezentacje prac indywidualnych
Prezentacje prac grupowych, dyskusje merytoryczne
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
Inne
1,2,3,8
1,2,3,8
4,5,6,7,8,9
4,5,6,7,8,9
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
60 godz
8
18
8
2
3
1
28 godz
20
18
20
2
10
2
77
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
K. Osiński, Ekonomia Międzynarodowa, Wydawnictwo ZPSB.
podstawowa Bożyk P., Mijala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002.
Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa
2003.
Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wyższa Szkoła Bankowa,
Poznań, 2001.
Krugman P.R, Obstfeld M.,Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo
naukowe PWN,2007
Mijala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i
mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
Osiński K., Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku – kompendium,
Wydawnictwo ZPSB w Szczecinie, Szczecin, 2010.
Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa
2006.
Zabielski K., Finanse Międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2002.
Literatura
Kisiel-Łowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo
uzupełniająca Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2003.
Mijala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej
polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa,
2003.
Nosal J., Inwestycje bezpośrednie, W: Wprowadzenie do biznesu
międzynarodowego, pod red. E. Nojszewskiej, WSiP, Warszawa 2002.
Rączkowski S., Międzynarodowe stosunki finansowe, wyd. III, PWE,
Warszawa 1984.
Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 2004.
Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
Koordynator
Dr Krzysztof Osiński
przedmiotu
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
78
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA INNOWACJI
Nazwa przedmiotu: EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
INNOWACJI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
I
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Polski
Ogólny
Obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
45
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
45
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki
innowacyjności oraz jej determinant. Student pozna wpływ zagadnień
związanych z innowacyjnością na konkurencyjność oraz funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zarządzania oraz finansów
przedsiębiorstw.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1. Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej, finansowej i zarządczej w odniesieniu do
innowacji. Rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie nauk społecznych.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W05
KE2_W08
79
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2. Posiada rozbudowaną wiedzę umożliwiającą ocenę
zjawisk ekonomicznych, w odniesieniu do innowacji, w
perspektywie krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej
3. Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
innowacji.
4. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, społecznych i finansowych w
odniesieniu do teorii innowacji.
KE2_U01
KE2_U06
5. Posiada rozbudowaną umiejętność formułowania
praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów
oraz prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w
oparciu o teorie innowacji.
6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
KE2_K01
KE2_K05
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i
KE2_K06
umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i
doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego.
7. Potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach,
jest otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi
przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze.
8. reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest
gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w
zakresie przedsięwzięć innowacyjnych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Ćwiczenia
45
14
1. Innowacje - teoria/definicje
8
2
2. Źródła innowacji
8
2
3. Proces innowacyjny
6
2
4. Identyfikacja determinant innowacji
6
2
5. Finansowanie działalności innowacyjnej
8
2
6. Fundusze unijne, a działalności innowacyjna
8
2
7. Zaliczenie
2
2
Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia
Metody
uwzględniają prace domowe, dyskusje grupowe, prace grupowe oraz studia
kształcenia
przypadku. Każde studium przypadku wykorzystuje dane pochodzące z istniejących
jednostek. Podczas wybranych zajęć studenci będą pracować nad projektem.
Forma
i warunki
zaliczenia
• Zaliczenie z oceną
Formy:
• Zaliczenie jest uzyskiwane przez:
80
o Wykonanie i ukończenie projektu bazującego na
autentycznych danych dotyczących przedsiębiorstw (40%)
o Napisaniu testu (40%).
o Zajęciach grupowych – studia przypadku (20%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test (Zaliczenie z oceną)
Projekt grupowy
Studia przypadków
Nakład pracy studenta
1,2,3,4
4,5,6,8
4,5,7,8
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
45
Zajęcia dydaktyczne
1
Przygotowanie się do zajęć
1
Przygotowanie projektu grupowego
1
Przygotowanie się do studiów przypadku
1
Przygotowanie się do testu
1
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
Liczba punktów ECTS
2
Literatura
Zakrzewska-Bielawska A., Wyzwania rozwojowe małych i średnich
podstawowa przedsiębiorstw: innowacje, technologie, kryzys, Difin 2011.
Studia
niestacjonarne
14
8
8
6
12
2
50
2
Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin
2006.
K. Kozioł, W. Janasz: Determinanty działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
K. Kozioł: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle
doświadczeń Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2007
Literatura
uzupełniająca
Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. naukowa
W.Janasz, Warszawa, Difin 2009.
Koordynator
przedmiotu
Dr Anna Kępińska-Jakubiec
Email do
koordynatora
przedmiotu
81
EKONOMIKA KONSUMPCJI
Nazwa przedmiotu: EKONOMIKA KONSUMPCJI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Dynamiczny rozwój konsumpcji i jej masowy charakter spowodowały wzrost
zainteresowania nią przez inne, poza ekonomią, nauki społeczne, takie jak
socjologia, psychologia, antropologia czy nawet etyka. Nauka o konsumpcji
stała się współcześnie dziedziną wielodyscyplinarną. Celem przedmiotu jest
ukazanie wielowymiarowości zjawiska konsumpcji, jej powiązań z innymi
dziedzinami nauki oraz przede wszystkim – znaczenia konsumpcji we
współczesnej gospodarce, uwzględniając jej uwarunkowania i skutki.
Słuchacz powinien przede wszystkim podstawy Makroekonomii, podstawy
Mikroekonomii, podstawy Marketingu oraz podstawy Badań rynkowych.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1.Student posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu terminologii
ekonomicznej.
2.Student zna i rozumie istotę konsumpcji i terminy jej
pokrewne oraz całokształt jej uwarunkowań i skutków.
3.Student pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach
przedstawicieli różnych szkół ekonomicznych w zakresie
kształtowania konsumpcji oraz związków między konsumpcją
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W01
KE1_W03
82
indywidualną a zjawiskami makroekonomicznymi. Student
potrafi także dokonać krytycznej oceny oraz praktycznych
zastosowań tych poglądów we współczesnej ekonomii
(gospodarce rynkowej).
Umiejętności 4.Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów związanych z
konsumpcją podmiotów gospodarczych.
5.Student posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się
w mowie i piśmie na tematy konsumpcji różnych podmiotów
gospodarczych, wykorzystując dorobek myśli ekonomicznej i
dyscyplin pokrewnych.
Kompetencje 6.Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, nabytą wiedzę
i umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić,
społeczne
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego wynikające z ciągłego rozwoju nauki.
7.Student rozumie i potrafi samodzielnie ocenić zjawiska
dotyczące sfery konsumpcji, sformułować własne wnioski na
ich temat i prowadzić merytoryczną dyskusję.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Ćwiczenia
• Terminologia i typologia sfery konsumpcji
KE2_U02
KE2_U05
KE2_K01
KE2_K03
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
2
14
1
6
2
4
2
8
4
4
2
4
2
Podmioty konsumpcji. Przedmioty konsumpcji. Konsumpcja indywidualna i
zbiorowa. Konsumpcja prywatna i publiczna. Konsumpcja pozytywna i negatywna.
Sfery konsumpcji. Konsumpcja jako szczególna forma produkcji.
•
Determinanty konsumpcji
Determinanty konsumpcji gospodarstwa domowego. Determinanty konsumpcji
społeczeństwa.
•
Konsumpcja w teorii ekonomii
Konsumpcja w ekonomii klasycznej. Konsumpcja w świetle teorii użyteczności i
analizy marginalnej. Ekonomia dobrobytu. Keynesowskie ujęcie konsumpcji.
Konsumpcja we współczesnej ekonomii.
•
Funkcje i prawidłowości w rozwoju konsumpcji
Funkcje konsumpcji. Prawidłowości w rozwoju konsumpcji – ważniejsze prawa i
hipotezy.
•
Współczesna konsumpcja – nowe zjawiska i tendencje
Ekologizacja konsumpcji. Serwicyzacja konsumpcji. Domocentryzacja i
prywatyzacja konsumpcji. Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji.
Wirtualizacja konsumpcji. Nadmierna konsumpcja.
•
Konsumpcja społeczeństwa polskiego – wybrane elementy
Zadania (ćwiczenia) z wykorzystaniem rocznika statystycznego i innych danych
źródłowych.
1. Zaliczenie
2
1
Metody
• Ćwiczenia wraz z prezentacjami multimedialnymi
•
Dyskusja moderowana/
kształcenia
• Rozwiązywanie zadań
Forma
Zaliczenie z oceną
Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Ekonomika konsumpcji należy uzyskać
i warunki
83
zaliczenia
minimum 41 punktów z poszczególnych form składowych (w skali 0 - 100 pkt). Przy
czym student może samodzielnie zdecydować o wyborze elementów składowych
zaliczenia (np. przystąpić wyłącznie do zaliczenia pisemnego i nie wykonywać
żadnych ćwiczeń cząstkowych ani nie przygotowywać referatu; student może
przystąpić do zaliczenia pisemnego i przygotować ćwiczenia cząstkowe; student
może przygotować referat i ćwiczenia cząstkowe).
Elementy składowe zaliczenia to:
Zaliczenie pisemne (max 65 punktów)
Referat pisemny do przygotowania na zadany temat (max 15 pkt)
Ćwiczenie cząstkowe 1 (max 12 pkt)
Ćwiczenie cząstkowe 2 (max 12 pkt)
Ćwiczenie cząstkowe 3 (max 8 pkt)
Ćwiczenie cząstkowe 4 (max 8 pkt)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne
Ćwiczenia cząstkowe
Referat
Dyskusje merytoryczne (aktywność na zajęciach)
Nakład pracy studenta
1,2,3
4
4,5
7
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30 godz
14 godz
Przygotowanie się do zajęć
10
15
Przygotowanie referatu
8
8
Wykonanie ćwiczeń cząstkowych
20
20
Studiowanie literatury
10
15
Udział w konsultacjach
2
4
Przygotowanie się do zaliczenia
5
20
Inne
1
4
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
• Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania,
podstawowa
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Cz. Bywalec, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
• T. Zalega, Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa
2012.
Literatura
• Roczniki statystyczne
uzupełniająca • Raporty i publikacje dotyczące spożycia branżowego
• Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
Koordynator
dr hab. prof. ZPSB Aleksandra Grzesiuk
przedmiotu
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
84
ETYKA BIZNESU
Nazwa przedmiotu: ETYKA BIZNESU
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Język polski
Do wyboru
Wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Cel
przedmiotu
1. Celem kształcenia jest przybliżenie studentom pojęć związanych z etyką i etyką
biznesu,
2. Słuchacze poznają współczesna problematykę etyki biznesu oraz sposób w jaki
normy oraz wartości (w tym moralne) oraz wzory zachowań z nimi związane,
kształtują relacje społeczne, kulturę organizacyjną firmy oraz budują jej markę i
renomę;
3. Z punktu widzenia profilu uczelni ważne jest wskazanie wpływu etyki na kulturę
przedsiębiorstwa czy organizacji, styl zarządzania firmą i pracownikami, relacje
firmy z otoczeniem.
4. Zadaniem prowadzącego jest również przedstawienie słuchaczom wiedzy
praktycznej, narzędzi oraz aktualnych przepisów prawnych związanych z
ochrona konkurencji i konsumenta, lobbingiem, przeprowadzaniem procesu
rekrutacji i zarządzaniem.
Wymagania
wstępne
Słuchacz powinien znać podstawy zarządzania
Odniesienie
efektów
kształcenia
85
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekty kształcenia
1.Student rozumie podstawowe pojęcia związane z etyką i etyką
biznesu;
2.Student rozumie jaką rolę w życiu społecznym, gospodarczym, a
zwłaszcza w tworzeniu i utrzymywaniu rynku, odgrywa
przestrzeganie zasad;
3.Student rozumie rolę jaką w relacji firma - otoczenie firmy odgrywa
zaufanie oraz jaką rolę w jego budowaniu zajmuje przestrzeganie
zasad etycznych; wie że etyka biznesu to nie moralizowanie a
działanie;
4.Student zna narzędzia służące kształtowaniu postaw etycznych w
firmie.
5.Student wie czemu służą kodeksy i programy etyczne.
6.Student wie jaka jest rola organów państwa w ochronie
konsumenta i konkurencji i przepisy je regulujące;
Umiejętności 7.Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu etyki
biznesu w działalności gospodarczej
8.Potrafi zaprojektować kulturę organizacyjnej firmy opartej o
wartości etyczne;
9.Student potrafi zaprojektować kodeks etyczny swojej firmy lub
zespołu;
10.Student posiada umiejętność pracy w zespole, komunikowania się
z innymi członkami grupy i prezentacji wyników pracy zespołu.
Kompetencje 11.Student rozumie jaką rolę odgrywają wartości i zasady w życiu
zawodowym, społecznym i gospodarczym;
społeczne
12.Student jest świadomy złożoności procesów decyzyjnych o
wymiarze moralnym, jest zdolny do ich oceny i wnioskowania oraz
potrafi przygotować prezentację swoich poglądów i przeprowadzić
dyskusję i przyjąć alternatywne do swoich lub nowe rozwiązania.
13.Student reprezentuje postawę odpowiedzialną, świadomą
konsekwencji podejmowanych decyzji, posiada umiejętność
logicznego i analitycznego myślenia;
14.Student potrafi pracować i współpracować w grupie. Angażuje się
w prace grupy przyjmując różne role.
Wiedza
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
• Etyka w biznesie - wprowadzenie
KE1_W01
KE1_W02
KE1_W05
KE1_W09
KE1_U01
KE1_U02
KE1_U06
KE1_U09
KE1_U07
KE1_K01
KE1_K02
KE1_K03
KE1_K05
KE1_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
3
3
6
2
6
3
Wprowadzenie podstawowych pojęć i problemów etycznych/etyka a moralność, moralność
- prawo/moralność-religia/ relatywizm kulturowy -absolutyzm, spór o uniwersalia; grupy
teorii etycznych, etyka/moralność w życiu; konkurencja - wolny rynek, UOKiK, etyka
biznesu a polskie stereotypy
• Etyka dobrego gospodarowania
Etyka dobrego gospodarowania, kodeksy zawodowe, poglądy Adama Smitha, Maxa
Webera, Johnego Nasha i Miltona Friedmana na istotę konkurowania; taśma forda
macdonaldyzacja świata i macdonaldyzacja problemów etycznych; problematyka etyki
biznesu i i jej praktyczny wymiar;
• Etyczna firma
Budowanie kultury etycznej firmy - wyróżniki charakteryzujące dobrą firmę;
kreowanie wizerunku firmy, czyli budowanie postaw etycznych np. zarządzania ze
względu na cel P. Druckera, rola wartości, zasad i reguł w zarządzaniu i kształtowaniu
postaw etycznych –
86
• Kodeksy, programy etyczne i CSR
5
2
4
1
6
3
Etyka biznesu jako użyteczne narzędzie zarządzania firmą; Kodeksy i programy etycznecele i projektowanie; Zakres odpowiedzialności firmy wobec otoczenia;
odpowiedzialność, za zysk, produkt/usługę, ludzi; społeczna rola biznesu, CSR
narzędzie zarządzania czy manipulacji?
• Etyczni menadżerowie
Umiejętności, cechy osobowości i istotne cechy moralne osób zarządzających ludźmi,
zadania i postawy menadżerów a typ kultury organizacyjnej; odpowiedzialność
menadżerów, władza i odpowiedzialność; odpowiedzialność za słowo i decyzje
• Etyka Pracy
Etyczny wymiar relacji pracownik-pracodawca, bezpieczeństwo i higiena pracy,
poszanowanie godności, poszanowanie prywatności, godziwe wynagrodzenie, dobra
praca, lojalność – wartość moralna czy emocja
Metody
kształcenia
ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/
Forma
i warunki
zaliczenia
zaliczenie z oceną
ocena składa się z prac cząstkowych: wykonanie prac zaliczeniowych:
przygotowanie projektu (30%) / uczestnictwo w ćwiczeniach (20%)/
aktywność w trakcie zajęć, udział w dyskusjach (30%) / zaliczenie ustne (20%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2,3,4,5, 9
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne/ustne
Prezentacja prac grupowych
6,7,8, 9,
10, 11,
12,14
6,7,8, 9,
10, 11, 12,
13
Prezentacje prac indywidualnych
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
5
6
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
5
20
Studiowanie literatury
2
30
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium
3
10
Teksty kultury
5
6
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Literatura
Kietliński K., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna 2005.
podstawowa Ingram David Bruce, Parks Jennifer A,. Etyka dla żółtodziobów, Dom
Wydawniczy Rebis 2003.
Literatura
Chryssides Georg D., Kaler H. John, Wprowadzenie do etyki biznesu,
uzupełniająca Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
Steinberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo
87
Naukowe PWN 1998.
Gasparski Wojciech, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ im.
Leona Koźmińskiego 2000.
Blanchard Kenneth, Peale Norman Vincent, Etyka biznesu, Studio Emka
2010.
Liker K. Jeffrey „Droga Toyoty” MT Biznes 2005.
Sójka Jacek, Etyka biznesu po Enronie, Wydawnictwo Humaniora Poznań
2005.
Zbiegień Maciąg Lidia, Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu
personelem, Oficyna Ekonomiczna Oddział PWP 2006.
Georg Ritzer, Macdolnaldyzacja społeczeństwa, Wydawnictwo Muza S.A.
2006.
Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego 2011.
Teksty kultury:
• „Siedmiu samurajów”, reż. Akira Kurosawa, 1954
• „Pracująca dziewczyna”, reż. Mike Nichols, 1988
• „Firma”, rez. Sydney Pollok, 1997
• „Piękny umysł”, reż. Ron Howard, 2002
Koordynator
przedmiotu
Małgorzata Olejniczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected], [email protected]
88
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nazwa przedmiotu: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia menadżerska
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Zapoznanie studentów z pojęciami i zasadami z zakresu teorii i praktyki
finansowania działalności gospodarczej, z uwzględnieniem znaczenia dla
niej otoczenia rynkowego,
• Wskazanie studentom na możliwości pozyskiwania środków pieniężnych
ze źródeł zewnętrznych i wpływu na kształtowanie struktury źródeł
finansowania działalności gospodarczej,
• Zrozumienie przez studentów wpływu czynników ryzyka związanych z
podjętą działalnością gospodarczą na wybór metod finansowania
działalności gospodarczej.
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa o
formach, warunkach i źródłach finansowania majątku oraz podstawą wiedzę
o instytucjach finansowych w kraju i za granicą.
•
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
89
Wiedza
1. Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła
oraz zastosowania w obrębie nauk społecznych.
2. Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania,
rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę
z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.
3. Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na świadome
kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania
gospodarki.
KE2_W01
KE2_W05
KE2_W06
KE2_U01
Umiejętności 4. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada
umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z
różnymi obszarami działalności gospodarczej.
KE2_U08
5. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
gospodarczych, w tym inwestycyjnych, rozszerzona o
umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny ich z
zastosowaniem metody badawczej; ponadto potrafi
weryfikować poprawność raportów, analiz i ekspertyz
wykonanych przez siebie oraz innych.
KE2_U09
6. Potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne
zadania z zakresu ekonomii, pełniąc różne role, w tym
kierownicze; posiada przy tym umiejętności organizacyjne
pozwalające na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
Kompetencje 7. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabyta wiedzę i
społeczne
umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego.
8. Zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej
w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec
wyników własnej pracy.
9. Potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest
otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować
w grupie różne role, w tym kierownicze.
10. Reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest
gotowy do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie
procesów i zjawisk ekonomicznych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład
KE2_K01
KE2_K04
KE2_K05
KE2_06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
14
90
•
Podstawowe pojęcia z zakresu finansowania działalności
gospodarczej.
Rola środków pieniężnych w działalności gospodarczej. Pojęcie kapitału.
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
Formy i źródła pozyskiwania środków pieniężnych. Istota i zakres
finansowania działalności gospodarczej.
•
Właściciele kapitału a finansowanie działalności gospodarczej.
Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych. Zróżnicowanie
właścicieli w zakresie odpowiedzialności finansowej. Decyzje o podziale zysku
netto.
•
Kształtowanie majątku podmiotu gospodarczego i źródeł jego
finansowania.
Aktywa podmiotu gospodarczego. Majątek trwały. Majątek obrotowy.
Pasywa podmiotu gospodarczego. Kapitały własne. Kapitały obce
•
Źródła kapitału własnego.
Zysk zatrzymany. Amortyzacja. Emisja akcji.
•
Źródła kapitału z zewnątrz.
Finansowanie długoterminowe i krótkoterminowe. Kredyt bankowy. Emisja
obligacji. Leasing. Factoring.
•
Elementy finansowania działalności gospodarczej.
Zarządzanie zobowiązaniami. Zarządzanie należnościami. Obsługa zadłużenia.
•
Ćwiczenia
Podstawy finansowania działalności gospodarczej
15
2
Pojęcie kapitału jego formy i źródła zasilania. Wartość pieniądza i ryzyko
gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie.
•
Kapitały własne i ich rola w finansowaniu działalności
gospodarczej.
2
Pochodzenie, formy i funkcje kapitału własnego. Źródła pozyskania kapitału
własnego.
•
Kapitały obce jako źródła finansowania działalności
gospodarczej.
3
Bankowe i poza bankowe formy kapitału obcego. Zobowiązania
długoterminowe i krótkoterminowe, Kredyty i pożyczki. Bankowe procedury
kredytowe.
•
Struktura kapitału a kondycja finansowa podmiotu
gospodarczego.
2
Teoretyczne aspekty struktury kapitału a ocena kondycji finansowej podmiotu
gospodarczego. Reguły i zasady finansowania. Praktyczne kwestie
finansowania działalności gospodarczej
•
Mechanizm dźwigni i ryzyko w działalności gospodarczej.
3
Pojęcie dźwigni finansowej i ryzyka finansowego. Ryzyko operacyjne i
dźwignia operacyjna. Wykorzystanie mechanizmów dźwigni w finansowaniu
działalności gospodarczej.
•
Pomoc publiczna w finansowaniu działalności gospodarczej.
3
Pożyczki i kredyty preferencyjne. Fundusze strukturalne UE. Fundusze
poręczeń. programy pomocowe.
Metody
kształcenia
•
•
Wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach/dyskusja/rozwiązywanie zadań/analiza
przypadków.
Forma
i warunki
zaliczenia
•
•
Egzamin.
Zaliczenie z oceną.
91
Forma
• Egzamin pisemny z 3 pytaniami otwartymi (100%) albo opracowanie
referatu przez studentów indywidualnie lub grupowo. Ocena
egzaminu pisemnego według kryterium punktacji pytań. Ocena
referatu na podstawie przedstawionego w nim zakresu rzeczowego i
jego wartości merytorycznych. Wybór formy egzaminu przez
studentów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia ćwiczeń.
• Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych z aktywności na
ćwiczeniach 50% i pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej
(50%) wykonanej indywidualnie lub grupowo lub kolokwium
pisemnego. Wybór formy zaliczenia przez studentów.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne - kolokwium
Zaliczenie pisemne praca zaliczeniowa
Egzamin pisemny
Egzamin – przygotowanie referatu indywidualnie lub grupowo
Nakład pracy studenta
Nr efektu kształcenia
dla przedmiotu
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
10
14
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
10
10
Przygotowanie referatu
10
10
Studiowanie literatury
15
24
Udział w konsultacjach
10
10
Przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu
10
10
Inne
5
8
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wyd.
podstawowa Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
Sierpińska M., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Duda E., Piechaczek, Analiza i planowanie finansowe, Wyd. Helion 2007.
Literatura
J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, Koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach,
uzupełniająca Wyd. SGH 2004,
T. Kaczmarek, Zarządzanie płynnością finansów – małych i średnich
przedsiębiorstw – ujęcie praktyczne, Wyd. Difin 2007
.J. Kubiak, Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania
przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Poznaniu,2005.
D. Korenik, S. Korenik, Podstawy finansów, Wyd. PWN 2004.
A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, Wyd. PWE 2007.
92
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw –podstawy
teorii, Wyd. PWN 2005.
Koordynator
przedmiotu
Doc. dr Ireneusz Kwiatkowski
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
93
FIRMA SYMULACYJNA
Nazwa przedmiotu: FIRMA SYMULACYJNA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr:
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
Do wyboru
Wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
•
•
•
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Nabycie umiejętności praktycznego działania w obrocie gospodarczym, poprzez
aktywne zaangażowanie w działalność firmy symulacyjnej ukierunkowanej na
realizację projektowanych przedsięwzięć, uwzględniających realia prowadzenia
rzeczywistej działalności gospodarczej.
Uzyskanie możliwości skonfrontowania posiadanej wiedzy teoretycznej z
rzeczywistością gospodarczą odzwierciedloną w symulowanym modelu
biznesowym,
uwzględniającym
podlegające
dynamicznym
zmianom
uwarunkowania gospodarcze.
Nabycie umiejętności praktycznych w sprawnym prowadzeniu spraw firmy
związanych z realizowanym zakresem przedsięwzięć organizacyjnogospodarczych.
Pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu:
• Prawa gospodarczego i form prowadzenia działalności gospodarczej.
• Systemu podatkowego.
• Finansów przedsiębiorstw.
• Zarządzania personelem.
• Zarzadzania przedsięwzięciami gospodarczymi.
• Rachunkowości.
• Ochrony własności intelektualnej.
94
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju KE2_W05
i tworzenia przedsiębiorstw, wykorzystując wiedzę z zakresu
ekonomii, finansów i zarządzania.
2. Student posiada pogłębiona wiedzę o normach prawnych,
organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania KE2_W06
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
przedsiębiorstw i procesów gospodarczych.
3. Student potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne
zadania z zakresu ekonomii, pełniąc różne role, w tym role
kierownicze; posiada przy tym umiejętności organizacyjne KE2_U09
pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i
podejmowaniem działań profesjonalnych.
4. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest KE2_K05
otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w
grupie różne role, w tym kierownicze.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
1. Wprowadzenie do zagadnień prowadzenia praktycznej
1
działalności gospodarczej.
2. Poszukiwanie i wybór przedmiotu symulowanej działalności
4
gospodarczej.
3. Dokonanie symulowanych czynności rejestracyjnych i
2
uruchomienie działalności.
4. Prowadzenie symulowanej działalności gospodarczej.
21
5. Rozliczenie i zakończenie przedsięwzięcia.
2
Zajęcia o charakterze praktycznym.
Metody
Symulacja działalności gospodarczej prowadzona w laboratorium
kształcenia
1
2
2
7
2
komputerowym przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania dla
potrzeb Firmy Symulacyjnej
Wykład konwersatoryjny.
Wykonywanie zadań praktycznych.
Forma
i warunki
zaliczenia
Przedmiot kończy się oceną zaangażowania, jakości i stopnia realizacji
symulowanej działalności gospodarczej
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Stały nadzór nad prowadzonymi przedsięwzięciami i ocena poszczególnych
1,2,3 i 4
etapów symulowanej działalności gospodarczej odnoszona do indywidualnego
zaangażowania poszczególnych studentów z uwzględnieniem pracy grupowej.
Konfrontacja indywidualnych sprawozdań z działalności z rezultatem 1 i 2
95
końcowym
symulowanej
działalności
zaangażowaniem każdego studenta.
gospodarczej
i
osobistym
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie sprawozdania z działalności
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Literatura
ABC przedsiębiorczości na właściwy rok kalendarzowy.
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
15
5
50
14
67
5
86
1. Zajączkowski M., Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej,
Economicus, Szczecin, 2003.
2. Kodeks spółek handlowych.
3. Kodeks cywilny
4. Ustawa o rachunkowości.
5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
Koordynator
przedmiotu
doc. dr Leszek Bursiak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
96
GLOBALIZACJA
Nazwa przedmiotu: GLOBALIZACJA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Przedstawienie podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej otaczającego
świata w kontekście globalizacji.
Ukazanie różnic pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.
Ukazanie wielorodności globalizacji i ukazanie jej pozytywnych, i
negatywnych aspektów.
Zrozumienie i poznanie trendów w historii, geografii, polityce, kulturze,
technologii, które wpłynęły na rozwój globalizacji
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1. Student definiuje pojęcie globalizacji.
2. Student opisuje globalizację w kontekście podziału świata
na kraje Północy i kraje Południa.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W04
KE2_W08
97
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
3. Student pokazuje różne oblicza globalizacji w kontekście:
definiowania globalizacji, religii, kultury, wartości
moralnych, języka, rozwoju gospodarczego, liberalizacji,
Unii Europejskiej, terroryzmu, emigracji, demokracji,
korporacji, środowiska, przyszłości globalizacji.
4. Student analizuje świat w kontekście podziału na
kraje biedne i bogate w aspekcie rozwoju
gospodarczego. Student wskazuje przyczyny takiego
podziału i proponuje alternatywne rozwiązania.
5. Student wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu
ekonomii w celu zrozumienia procesów
zachodzących w globalizacji.
6. Student ilustruje globalizację wczoraj, dziś i jutro i
poddaje ją krytycznej analizie.
7. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności
poprzez realizację projektów prac w grupie i analizę
źródeł naukowych.
8. Student jest zdolny do oceny źródeł naukowych w
odniesieniu do poruszanych podczas zajęć
problemów.
9. Student jest wrażliwy na problemy społeczne w
otaczającym go globalizującym się świecie.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U08
KE2_U03
KE2_U04
KE2_K05
KE2_K03
KE2_K01
KE2_K07
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Ćwiczenia:
30
Wprowadzenie do globalizacji: różne definicje globalizacji,
2
globalizacja wczoraj, dziś i jutro.
Globalizacja z perspektywy naukowej: jak ekonomiści postrzegają
4
globalizację i jej problemy.
Człowiek i globalizacja: problemy społeczne, kulturowe, etyczne,
4
językowe. Czy istnieje jedna kultura globalna?
Globalizacja a rozwój gospodarczy: podział świata na kraje bogatej
4
Północy i biednego Południa, czy Stany Zjednoczone są imperium,
czy komunizm umarł, wschodzące mocarstwa, współpraca
międzynarodowa.
Globalizacja a świadomość konsumentów: produkty sprawiedliwego
4
handlu, żywność genetycznie modyfikowana.
Globalizacja a demokracja: czy demokracja rozwiąże problem
2
terroryzmu?
Globalizacja a korporacje: jak korporacje postrzegają rynek
4
globalny?
Globalizacja a środowisko
3
Podsumowanie zajęć: prezentacje studentów
3
• Wykład z prezentacją multimedialną,
Metody
• Konwersacje: praca w grupie, dyskusja, analiza literatury
kształcenia
•
KE2_W08
KE2_W01
KE2_W02
14
1
2
1
3
2
1
1
1
2
„Kultura globalna na żywo”: wyprawa do hipermarketów w poszukiwaniu
produktów fair trade, rozmowa z menedżerami korporacji
98
międzynarodowych.
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie w formie akumulacji 100 punktów z całego semestru zebranych za
zadania domowe i prezentacje prac grupowych oraz indywidualnych:
• Praca indywidualna nr 1: znaleźć artykuł z gazety, w którym pada słowo
„globalizacja”. Odpowiedzieć na pytanie (jedna strona A4): co autor miał
na myśli używając słowa „globalizacja”. Czy słowo użyte jest w kontekście
negatywnym czy pozytywnym? Załączyć artykuł. 10 punktów.
• Praca zespołowa (3-4 osoby)nr 1: znaleźć literaturę książkową
(biblioteka!!!!)opisującą problemy globalizacji. Zebrać problemy. Opisać
problemy w formie prezentacji multimedialnej. 30 punktów.
• Praca indywidualna nr 2: znajdź fotografię, która przedstawia globalizację
w kontekście społecznym. Wytłumacz (strona A4) dlaczego. 10 punktów.
• Praca zespołowa (3-4 osoby) nr 2: przeszukać zasoby internetowe
Światowej Organizacji Handlu, Banku Światowego, Międzynarodowego
Funduszu Walutowego. Opisać w jednym paragrafie jeden sukces i jedną
porażkę wybranej jednej organizacji. 10 punktów.
• Praca zespołowa (3-4 osoby) nr 3: wydrukować mapę świata, zaznaczyć
wybrane porozumienie handlowe, opisać to porozumienie w kontekście
sukcesu bądź porażki (strona A4). 10 punktów.
• Praca zespołowa (3-4 osoby) nr 4: odwiedzić lokalny sklep (dowolna
branża). Wybrać 5 towarów, sprawdzić skąd pochodzą. Dlaczego
sklep/firma importuje lub wytwarza towary w tym miejscu? Czy to dobry,
czy zły pomysł. 10 punktów.
• Praca indywidualna nr 3: przedstawić podsumowanie z zajęć. Metoda
prezentacji dowolna. Czas prezentacji: 10 minut. 20 punktów.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Praca zespołowa nr 1
Praca zespołowa nr 2
Praca zespołowa nr 3
Praca zespołowa nr 4
Praca indywidualna nr 1
Praca indywidualna nr 2
Praca indywidualna nr 3
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie do prac zespołowych oraz indywidualnych (czytanie
literatury, przygotowanie prezentacji, opracowanie zadań
domowych – prace indywidualne oraz zespołowe)
Udział w konsultacjach
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Nr efektu kształcenia
dla przedmiotu
1 2, 3,4, 6, 7,8,9
3, 4, 5,7,9
2, 3, 7, 8
3, 4, 5, 7, 9
1, 2, 3, 5
1, 3
1, 3, 4, 5,7, 9
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
19
14
35
1
50
2
1
50
2
99
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa, PWN, 2005.
Scholte J., Globalizacja, Sosnowiec, Humanitas, 2006.
Bukowski S., Globalizacja i integracja regionu a wzrost gospodarczy, CeDeWu,
Warszawa 2010.
Grefe Ch., Greffrath M., Czego chcą krytycy Globalizacji, Kraków, WAM, 2004.
Porter M.E., Strategia Konkurencji, PWE, Warszawa, 1994.
Porter M.E., Porter o Konkurencji, PWE, Warszawa, 2001.
Carbaughr R.,International Economics, Southwestern, 11th Edition, 2008.
Brux J., Economic Issues & Policy, Suthwestern, 4th Edition, 2006.
Koordynator
przedmiotu
Joanna Latuszek
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
100
GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
Nazwa przedmiotu: GOSPODAROWANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
90
45
45
-
-
-
-
-
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
28
6
-
-
-
-
22
-
Cel
przedmiotu
Do problemów związanych z gospodarowaniem kapitałem ludzkim wychodzi się tu
od teorii wzrostu gospodarczego sięgając po wyniki badań empirycznych z zakresu
stosowania różnorakich metod estymacji parametrów wieloczynnikowej funkcji
produkcji. Skoro rola rosnącego zasobu majątku trwałego oraz rola zatrudnienia w
tworzeniu dochodu narodowego relatywnie maleją na rzecz szybko rosnących
efektów z tytułu postępu innowacyjnego i wzrostu kwalifikacji pracowników, tym
bardziej zyskuje na znaczeniu zwiększanie nakładów na rozwój kapitału ludzkiego;
podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości produkcyjnych pracowników. Wzrost
wydajności; efektywności - będące głównym czynnikiem wzrostu dochodu
narodowego i wzrostu gospodarczego w ogóle - zależy więc od kwalifikacji
pracowników oraz ich właściwego wykorzystania (zarządzania nimi). I ten
mechanizm studenci nauczą się rozpoznawać, zrozumieją jego istotę, aby opanować
dobór i stosowanie właściwych instrumentów zarządzania kapitałem ludzkim dla
osiągnięcia przyjętego strategicznego celu przedsiębiorstwa. Ważne jest też
pogłębianie wiedzy studentów o funkcji personalnej, a także jej wzbogacenie o
umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących kadr w organizacji; z punktu
widzenia firmy, pracownika i otoczenia. Cel główny, to przedstawienie i nauczenie
studentów podstawowych koncepcji gospodarowania kapitałem ludzkim, zasad
101
funkcjonowania różnych systemów, a także zaprezentowanie i przyswojenie
najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze zarządzania personelem, traktowanym
jako wymierna wartość; kapitał organizacji decydujący o jej konkurencyjności i
pozycji na rynku.
Wymagania
wstępne
Przed przystąpieniem do przedmiotu student winien posiadać ugruntowaną
wiedzę ekonomiczną, umożliwiającą rozumienie procesów gospodarki
wolnorynkowej, opartej na konkurencyjności, a także wiedzę z zakresu
podstaw prawa i zarządzania.
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach
przedstawicieli historycznych szkół ekonomicznych, zna i
potrafi interpretować oraz uzasadniać rozwój i ewolucję
tych poglądów w zakresie kształtowania się współczesnej
teorii gospodarowania kapitałem ludzkim.
2. Rozpoznając główne nurty ekonomiczne w zakresie
wdrażania koncepcji kapitału ludzkiego, student potrafi
dokonać ich krytycznej oceny oraz praktycznych
zastosowań w realiach nowoczesnej gospodarki rynkowej;
wymogów konkurencyjności, innowacyjności stymulujących
znaczenie kapitału ludzkiego.
3. Student zna zasady tworzenia i rozwoju różnorodnych form
przedsiębiorczości w kontekście rozpoznawanych kultur
organizacyjnych i realizowanych w nich systemów
motywacyjnych; rozumie podstawy funkcjonowania,
rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw realizujących
nowoczesne systemy gospodarowania ludzkim kapitałem.
Umiejętności 5. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania
i interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym
tle formułować własne opinie; umie też dokonać analizy i
kalkulacji zwrotności inwestycji w kapitał ludzki organizacji.
6. Student posiada zaawansowane umiejętności badawcze i
prognostyczne pozwalające na wskazanie przyczyn skutków
podejmowanych przez inwestorów i podmioty gospodarcze
decyzji ekonomicznych.
7. Student posiada umiejętności pracy w zespole,
komunikowania się z innymi członkami grupy i prezentacji
wyników pracy zespołu.
Kompetencje 7. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się
społeczne
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W03
KE2_W04
KE2_W05
KE2_U02
KE2_U04
KE2_U09
KE2_K01
102
własnych kompetencji; ma przekonanie o wadze i znaczeniu
zachowania się w sposób profesjonalny.
8. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie; jest
przygotowany do aktywnego uczestnictwa w różnego
rodzaju organizacjach.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Podstawy teorii kapitału ludzkiego.
Geneza postrzegania jednostki ludzkiej jako fenomenu ekonomicznego.
Koncepcja A. Smitha oddzielnego traktowania pracownika i zawartego w
nim kapitału. Rozwój koncepcji kapitału ludzkiego w ujęciu T. W. Schulza i
jego następców.
10:
6W/
4ĆW
4;
1W/3EL
Wybrane zagadnienia z teorii zarządzania; kultury organizacyjne.
Kultury organizacyjne w ujęciu klasycznym. Schematy oddziaływań;
wypełnianie ról. Funkcje kultur organizacyjnych. Kultury organizacyjne a
efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim. Kierunki zmian w
kulturach organizacyjnych.
20:
10W/
10ĆW
6:
2W/4EL
Teoria struktur firmy w kontekście zarządzania oraz gospodarowania
kapitałem ludzkim.
Determinanty struktur: wielkość organizacji, technologia, otoczenie, etc.
Podstawowe typy struktur. Przykładowe typy struktur. Efektywność
struktur. Struktury organizacyjne jako projekcje przyszłego biznesu.
Struktury organizacyjne – praktyczny przykład realizacji pomysłu na biznes.
18:
8W/
10ĆW
6:
1W/5EL
Współczesne systemy zarządzania kapitałem ludzkim i przywództwa.
Rozwój nowoczesnych systemów zarządzania. Systemy: autorytarny,
techniczny, oparty na interakcjach, oparty na decyzjach, oparty na celach.
Typy menedżerów i ich rola w zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie
przez efekty.
20:
12W/
10CW
6:
1W/5EL
22:
10W/
12ĆW
6:
1W/5EL
Zasady ceny personelu; system ocen. Systemy wynagrodzeń; funkcje i
formy. Zarządzanie kapitałem ludzkim; planowanie kadr a prognozowanie
scenariuszowe. Komunikacja wewnątrz firmy.
Podstawowe zagadnienia praktyczne związane z zarządzaniem zasobami
ludzkimi w ujęciu gospodarowania kapitałem.
Istota i cele gospodarowania kapitałem ludzkim. Ważenie kapitału
ludzkiego. Kluczowe mierniki w ujęciu wiodących firm brytyjskich. Modele
zaangażowania i efektywności.
Metody oceny kapitału ludzkiego. Zwrotność inwestycji w
dokapitalizowanie wiedzy studenta.
Metody
kształcenia
Wykłady z prezentacją multimedialną. Problemowe; aktywizujące na zasadzie
analizy przypadków w oparciu o zestawy zadań, pytań testowych, opisów i ćwiczeń
w formacie e-learningowym (Platforma Wiedzy). Prezentacje wybranych tematów.
103
Dyskusje on-line; czaty.
Forma
i warunki
zaliczenia
Kolokwium zaliczeniowe; prace pisemne. Egzamin.
Zaliczenie ćwiczeń:
• Kolokwium (50% oceny)
• Praca pisemna (25% oceny)
• Dyskusje i praca grupowa podczas zajęć on-line (25% oceny)
Egzamin w formie pisemnej (pytania testowe). Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczeń.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin
1,2,3,4,5
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie do zajęć i udział w konsultacjach (w tym on-line)
90
30
28
52
Studiowanie literatury
10
30
Przygotowanie do kolokwium i egzaminu
20
20
Czaty i inne
0
10
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Literatura
podstawowa 2008.
Literatura
uzupełniająca
Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości
dodanej dzięki ludziom, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
Kosiorowski Z., Kultury organizacyjne, ich funkcje oraz możliwości oddziaływania w
wybranych fazach życia gospodarczego przedsiębiorstw [w:] „Firma i Rynek” nr
1/2011.
Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja,
przywództwo, kultura organizacyjna [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.),
Zarządzanie. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2003.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN,
Warszawa 2003.
Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. BECK, Warszawa 2006.
Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN,
Warszawa 2009.
Koordynator
przedmiotu
dr Prof. ZPSB Zbigniew Kosiorowski
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
104
GRAFIKA KOMPUTEROWA
Nazwa przedmiotu: GRAFIKA KOMPUTEROWA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
Polski
do wyboru
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
- Przedstawienie studentom podstawowych funkcji i operacji w programach
CorelDRAW i Photoshop, takich jak edycja obiektów i tekstu, zdjęć, zmiana
kształtu, grupowanie, przycinanie, tworzenie części wspólnych, itp;
- Rozwój wśród studentów umiejętności wykonywanie prostych rysunków, za
pomocą których będą mogli ilustrować teksty przygotowywane na potrzeby
innych przedmiotów.
Bez wymagań wstępnych, poza podstawowymi wiadomościami z geometrii
ze szkoły średniej; student powinien posiadać umiejętność korzystania z
plików pomocy oraz znać podstawowe właściwości własnego systemu
operacyjnego
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
105
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
01. zna elementarną terminologię używaną w grafice
komputerowej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie
02. zna i rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i
tworzenia grafice komputerowej
03. zna podstawowe narzędzia wykorzystywane w grafice
komputerowej
04. potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w
mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień
dotyczących grafice komputerowej
05. posiada umiejętność formułowania praktycznych
wniosków użytecznych oraz prezentowania własnych
pomysłów i wątpliwości dotyczących grafice komputerowej
06. potrafi dokonać analizy własnych działań dotyczących
różnorodnych obszarów procesu wykonywania grafiki
komputerowej oraz wskazać ewentualne obszary
wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
07. ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i
umiejętności potrafi uzupełniać i doskonalić, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego
08. ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych
poznanych metod i otwarty na stosowanie nowych,
niekonwencjonalnych metod, zdolny do poszukiwania
alternatywnych, optymalnych rozwiązań analizowanych
problemów, dba o precyzję gromadzonych danych i rzetelnie
prowadzi analizę
09. zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego
myślenia, jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej,
prowadzonej w sposób rzetelny i obiektywny, jest krytyczny
wobec wyników własnej pracy
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1. Wstęp. Przygotowanie wizytówki do druku (nauka rysowania linii i
prostokątów, poznanie różnicy między tekstem akapitowym a
ozdobnym, rozkład i położenie obiektów względem siebie,
wypełniania obiektów kolorem)
2. Projektowanie logo firmy (nauka rysowania figur foremnych,
skalowanie i kolejność obiektów)
3. Wykonywanie papieru firmowego (nauka rysowania przy pomocy
siatek i prowadnic)
4. Ćwiczenia z częścią wspólną obiektów
5. Ćwiczenia z wyginaniu, przycinaniu i spawaniu obiektów
6. Ćwiczenia z tekstem (część wspólna, gumka, umieszczenie tekstu
na ścieżce)
7. Ćwiczenia z tekstem 2 (poezja graficzna)
KE2_W01
KE2_W05
KE2_W10
KE2_U05
KE2_U06
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne
Niestacjonarne
3
2
3
2
3
1
3
3
3
2
1
2
3
1
106
8. Klonowanie fragmentów zdjęć
3
1
9. Collage, łączenie fotografii
3
1
10. Wykonanie panoramy z kilku zdjęć
3
1
Metody
wykłady z prezentacją
ćwiczenia audytoryjne: praca indywidualna / analiza przykładów / dyskusja /
kształcenia
wyciąganie wniosków
Forma
zaliczenie z oceną
i warunki
ocena składa się z ocen cząstkowych: praca zaliczeniowa (40%) / praca
zaliczenia
indywidualna (40%) / uczestnictwo w ćwiczeniach i dyskusjach w trakcie
zajęć (20%)
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Ćwiczenia i prezentacje prac indywidualnych
Zaliczenie pisemne cząstkowe
Zaliczenie pisemne końcowe
Nakład pracy studenta
Nr efektu kształcenia
dla przedmiotu
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
5
30
Studiowanie literatury
5
20
Przygotowanie się do zaliczenia
10
10
Inne
0
12
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Literatura
Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, Wydawnictwo Nwukowopodstawowa Techniczne 2006
Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion
2011Kelby S., Photoshop Elements 8: perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem
Kelbym, Wydawnictwo Helion 2010.
Literatura
Michael Gradias, „CorelDraw 11”, wydawnictwo RM, 2004
uzupełniająca Roland Zimek, „CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne„ wydawnictwo Helion,
2004
Steve Bain, Nick Wilkinson, „CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik”,
wydawnictwo Helion, 2004
Anna Owczarz „Photoshop. Samouczek/kurs dla nieinformatyków”,
wydawnictwo Help, 2008
Conrad Chavez „Adobe Photoshop CS5 dla fotografów”, Wydawnictwo
A.P.N. Promise, 2011
Strony internetowe:
http://www.corel.com - strona internetowa firmy Corel Corporation;
http://corel.wodip.opole.pl - opis programu oraz omówienie podstawowych
sposobów tworzenia grafiki wektorowej;
107
http://photoshop.pl/forum - największe forum-serwis w Polsce o Adobe
Photoshop i innych programach Adobe; masa tutoriali, porad oraz linków;
http://www.graffik.pl - serwis poświęcony programowi Adobe Photoshop, a
w nim mnóstwo poradników, plików i tapet.
Koordynator
przedmiotu
Paweł Nowakowski
E-mail do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
108
109
HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Nazwa przedmiotu: HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
60
45
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
15
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
28
20
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
8
Cel
przedmiotu
Celem jest zapoznanie studenta z rozwojem myśli ekonomicznej i skonfrontowanie
owego dziedzictwa z obecnie głoszonymi teoriami ekonomicznymi,
Wymagania
wstępne
Dobra znajomość makroekonomii, mikroekonomii, finansów publicznych; polityki
gospodarczej; wskazana znajomość historii powszechnej, historii gospodarczej, filozofii
Efekty kształcenia
Wiedza
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
01. zna i rozpoznaje dorobek poszczególnych szkół ekonomii i ich KE1_W03
wkład w rozwój teorii ekonomii
KE1_W04
02. streszcza poglądy w zakresie poszczególnych teorii ekonomii
(np. zysku, procentu, bezrobocia)
KE1_W03
KE1_W04
03. opisuje zależność pomiędzy zmianami życia społeczno gospodarczego a zmianami doktryn ekonomicznych
KE1_W02
110
Umiejętności
04 poznaje i opisuje tendencje rozwoju ekonomii jako nauki
KE1_W02
KE1_W04
05. potrafi wyjaśnić jaki wpływ na pojawienie się określonych
kwestii merytorycznych miały zmiany w życiu społecznym
KE1_U01
KE1_U02
06. porównuje i wskazuje na zasadnicze różnice pomiędzy
poszczególnymi kierunkami i szkołami
KE1_U01
07. wykorzystuje dorobek współczesnej myśli ekonomicznej w
analizie zjawisk i procesów ekonomicznych i na tej podstawie
potrafi ocenić wartość naukową różnych hipotez i teorii a także
krytycznie ocenia posunięcia decydentów polityczno –
ekonomicznych
Kompetencje
społeczne
08.dostrzega potrzebę pernamnetnej aktualizacji posiadanej
wiedzy ekonomicznej
09. charakteryzuje się otwartością na nowe idee
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE1_U01
KE1_U02
KE1_KO1
KE1_KO1
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne
niestacjonarne
1 Myśl ekonomiczna w starożytności, średniowieczu, merkantylizmie ;
4
2
2. Preklasycy i klasycy
4
2
3. Oponenci szkoły klasycznej: Utopiści, Niemiecka Szkoła Narodowa i
Historyczna, Marks; Veblan
4
2
4. Szkoła neoklasyczna:
4
2
5. Keynes i szkoła keynesowska
4
2
6. Nowa szkoła klasyczna ( monetaryzm, szkoła racjonalnych oczekiwań,
szkoła realnego cyklu, szkoła podażowa
4
2
7. Nowa szkoła keynesowska;
4
2
8 Ewolucja poglądów na temat zysku – procentu - wartości – ceny - płacy stopy procentowej,
4
2
9. Ewolucja poglądów na temat neutralności pieniądza , inflacji ,
bezrobocia,itp.;
4
2
4
2
5
2
5
2
10. krzywa Philipsa - ewolucja poglądów
11. Paradygmat stabilności i niestabilności w teorii ekonomii;
12. Ewolucja poglądów na temat wzrostu gospodarczego i roli państwa w
gospodarce
13. Ewolucja poglądów na temat równowagi i wielkości naturalnych
2
5
111
14. Ewolucja poglądów na temat roli deficytu budżetowego w gospodarce
OGÓŁEM
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
5
2
60
28
wykład multimedialny z elementami dyskusji
dyskusja konwersatoryjna nad referatami
dyskusje on-line
egzamin pisemny
wykonanie pracy zaliczeniowej (referat)
Formy:
Egzamin pisemny: testowy (35%), dłuższa wypowiedź pisemna( 45%), warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest opracowanie referatu (20%)
Metody weryfikacji efektów kształcenia
egzamin pisemny
prezentacje referatów
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,5,6,7,
11,12,13,14
8,9,10,11
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
Studia
stacjonarn niestacjonar
e
ne
zajęcia dydaktyczne
60
28
przygotowanie do zajęć
6
12
opracowanie referatu
8
15
studiowanie literatury
10
20
udział w konsultacjach
4
5
przygotowanie się do egzaminu
12
20
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
L. Próchnicki .Materiały do studiowania Historii Myśli Ekonomicznej – materiały
podstawowa
dydaktyczne ZPSB udostępnione studentom w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Wiedzy.
R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2002.
M. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.
Nakład pracy studenta
Literatura
uzupełniająca
H. Landreth, D.C. Colander: Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2006.
L. Próchnicki: Z dziejów myśli ekonomicznej, Infoplan 2009. J. Bremond, M.M.
Salort: Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa 1997.
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN 2000;.
Koordynator
przedmiotu
dr Lech Próchnicki
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
112
INSTRUMENTARIUM GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
Nazwa przedmiotu: INSTRUMENTARIUM GOSPODAROWANIA
KAPITAŁEM LUDZKIMI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Kapitał ludzki w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
I
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
specjalnościowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
- identyfikować, analizować i omawiać kluczowe procesy i problemy
zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w nowoczesnej organizacji;
- znać podstawowe narzędzia ZZL i metody ich ewaluacji;
- samodzielnie projektować (lub modyfikować istniejące) programy i
instrumenty ZZL.
Podstawowa wiedza na temat zjawisk ekonomicznych występujących w gospodarce,
szczególnie na rynku pracy.
Znajomość zagadnień omawianych w ramach przedmiotów: Podstawy zarządzania i
nauki o organizacji, zachowania organizacji.
Postawa otwarta, kreatywna; gotowość do rozwiązywania problemów.
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
113
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu innych nauk społecznych
(socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do ekonomii.
2. Posiada
pogłębioną
wiedzę
o
normach
prawnych,
organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania
przedsiębiorstw i procesów gospodarczych.
3. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym
tle formułować własne opinie.
4. Potrafi samodzielnie sporządzać zestawienia, raporty, analizy i
ekspertyzy ułatwiające podejmowanie poprawnych decyzji
ekonomicznych, w tym inwestycyjnych, oraz posiada umiejętność
samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu
gospodarczego.
5. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny
własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi
samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
6. Reprezentuje postawę przedsiębiorczą i kreatywną, jest gotowy
do podejmowania zawodowych wyzwań w zakresie procesów i
zjawisk ekonomicznych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_W02
KE2_W02
KE2_U02
KE2_U07
KE2_K01
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Ćwiczenia
30
14
Polityka i strategia personalna. Budowa i modele strategii personalnej
4
2
przedsiębiorstwa; integracja strategiczna.
Planowanie i analizy zasobów ludzkich w organizacji. Zakres i cele analizy
4
2
i planowania zasobów ludzkich; ilościowe i jakościowe metody planowania
zasobów ludzkich; metody badania podaży personelu).
Dobór i adaptacja społeczno-zawodowa pracownika. Analiza i opis
6
2
stanowiska pracy. Modele kompetencyjne jako podstawa decyzji
personalnych. Etapy procesu doboru pracowników. Techniki i metody
rekrutacji i selekcji. Adaptacja społeczno-zawodowa nowo zatrudnianych
pracowników.
Zarządzanie wynikami pracy (aspekty efektywności pracy; motywowanie
6
2
w przedsiębiorstwie – instrumenty, formy i systemy motywowania;
ocenianie pracowników)
Rozwój pracowników i menedżerów (kształcenie i szkolenie
4
2
pracowników; metody i techniki szkoleń; zarządzanie karierą zawodową)
Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie – cele, obszary, metody.
4
2
Kolokwium
2
2
Wykłady
prowadzone
przy
użyciu
prezentacji
multimedialnych.
Ćwiczenia
grupowe
i
Metody
indywidualne, w oparciu o zadania, symulacje oraz opisy przypadków,
kształcenia
przygotowujące studentów do samodzielnej analizy i wnioskowania, oraz
projektowania instrumentów ZZL.
Forma
i warunki
zaliczenia
Przedmiot kończy się zaliczeniem.
Zaliczenie ćwiczeń:
- kolokwium (50% oceny);
- praca pisemna: Ocena efektywności wybranych metod i
procesów
114
stosowanych w obszarze gospodarowania kapitałem ludzkim - realny
przypadek (25% oceny);
- dyskusje i praca grupowa podczas zajęć i on –line (25% oceny).
Praca własna studenta oceniona poprzez w/w formy.
Nr efektu
kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
dla
przedmiotu
Kolokwium
1,2
Praca pisemna – analiza realnego przypadku.
3,4
Rozwiązywanie zadań, case study, prezentacje i dyskusje podczas ćwiczeń i zajęć on3,4,5,6
line
Liczba godzin pracy
studenta
Nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarn niestacjon
e
arne
30
14
Zajęcia dydaktyczne
10
18
Przygotowanie się do zajęć
20
18
Przygotowanie pracy pisemnej/prezentacji/ćwiczeń/case study
26
26
Studiowanie literatury i źródeł Internetowych
4
8
Udział w konsultacjach
10
16
Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego
Inne
100
100
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
4
4
Liczba punktów ECTS
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Kraków
Literatura
podstawowa 2007
Literatura
uzupełniająca
Koordynator
przedmiotu
Email do
koordynatora
przedmiotu
Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M.Juchnowicz, Poltext,
Warszawa 2010
Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi,
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, outplacement,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009
Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wyd.
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer business,
Kraków 2008
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia,
kontrowersje, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa
2011
www.hrm.pl
www.kadry.pl
Prof. ZPSB. dr G.Maniak
[email protected]
115
INWESTYCJE FINANSOWE
Nazwa przedmiotu: INWESTYCJE FINANSOWE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Doradztwo Finansowe
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii I Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
Wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Cel
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
przedmiotu - potrafić szacować ryzyko inwestycyjne
- konstruować i zdywersyfikować portfel inwestycyjny
- umieć wyszukiwać informacje z publikowanych sprawozdań finansowych i
prospektów emisyjnych
Wymagani Student powinien posiadać wiadomości z przedmiotów – Mikroekonomia,
a wstępne Makroekonomia, Finanse publiczne, Globalizacja, Rynek kapitałowy i
finansowy
Efekty kształcenia
Wiedza
01 Posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
02 Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej i finansowej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W08
KE2_W01
116
obrębie nauk społecznych
Umiejętności 03 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych,
społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej
oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności
gospodarczej
04 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie
Kompetencje 05 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny
własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi
społeczne
samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
06 Jest świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej
oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie
historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat,
prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i
obrony przyjętej argumentacji,
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład:
1. Definicja i klasyfikacja różnych form inwestowania
2. Cele i motywy inwestycyjne
3. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego
4. Atrakcyjność instrumentów inwestycyjnych w kontekście
koniunktury gospodarczej
Ćwiczenia:
1. Analiza portfelowa i optymalizacja portfeli inwestycyjnych
2. Możliwości wykorzystania instrumentów finansowych
3. Prospekt emisyjny i sprawozdanie finansowe źródłem informacji
inwestycyjnych
Kolokwium
Wykłady, prezentacje, analiza przypadków, dyskusja
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_U01
KE2_U02
KE2_K01
KE2_K03
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
2
4
4
5
7
1
2
2
2
15
5
4
4
7
2
2
2
2
1
• Egzamin - (esej – duża wypowiedź pisemna na temat bieżącej sytuacji
z zakresu rynków finansowych (100%))
• Zaliczenie z oceną (pytania testowe (80%), dyskusje i formułowanie
wniosków (20%))
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Dyskusje i formułowanie wniosków
Egzamin
Nr efektu kształcenia dla
przedmiotu
01,02,04
01,02,03,04,05,06
01,02,03,04,06
Liczba godzin pracy
studenta
117
Nakład pracy studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
15
20
Studiowanie literatury
15
20
Udział w konsultacjach
10
15
Śledzenie aktualności i parametrów gospodarczych
20
20
Przygotowanie się do zaliczenia
5
6
Przygotowanie pisemnej pracy egzaminacyjnej
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010
Literatura
podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizm, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Literatura
uzupełniająca
Warszawa 2010
Dziawgo D., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
2007
Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008
Al-Kaber M., Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006
Czarnecki J., Zajkowski R. (red.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku
finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010
Jagielnicki A., Inwestycje alternatywne, Helion, Gliwice 2011
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008
Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2006
Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2009
Nacewski J., Zabielski K., Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008
Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007
Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2011
Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa
2008
Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2008
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Koordynator
przedmiotu
Daria Majewska-Bielecka
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
118
KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU PRACY
Nazwa przedmiotu: KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU PRACY
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Kapitał ludzki w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
podstawowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy nt. pojęcia i znaczenia
kapitału ludzkiego w gospodarce, szczególnie w obszarze jego wpływu na rozwój
gospodarczy; zapoznanie studentów z instrumentarium kształtowania i
inwestowania oraz pomiaru kapitału ludzkiego w ujęciu makroekonomicznym;
omówienie problematyki funkcjonowania rynku pracy jako mechanizmu realokacji
kapitału ludzkiego.
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
- rozumieć istotę kapitału ludzkiego;
-rozpoznawać, analizować i interpretować zjawiska i procesy związane z kapitałem
ludzkim w gospodarce(ze szczególnym uwzględnieniem: alokacji kapitału ludzkiego,
konkurencji między kapitałem ludzkim, instrumentarium kształtowania i
inwestowania w kapitał ludzki);
- potrafić dokonywać inwestycji w kapitał ludzki oraz pomiaru kapitału ludzkiego;
- dostrzegać i analizować prawidłowości funkcjonowania kapitału ludzkiego na
rynku pracy;
- interesować się aktualnym stanem funkcjonowania rynku pracy jako mechanizmu
119
realokacji kapitału ludzkiego.
Od studenta studiującego przedmiot wymaga się wiadomości z przedmiotu Teoria
kapitału ludzkiego, jak również z zakresu Rynku Pracy i mechanizmów na nim.
Ważne jest również, aby student chcący opanować temat zapoznał się z literaturą
przypisaną do tego przedmiotu, pozwoli ona uzupełnić wiedzę z tego zakresu.
Wymagania
wstępne
Podstawowa wiedza na temat zjawisk ekonomicznych występujących w gospodarce
połączona z zdolnością logicznego i analitycznego myślenia jest podstawą do
studiowania przedmiotu.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie teorii kapitał
ludzkiego na rynku pracy.
2. Student zna i rozumie istotę oraz źródła teorii kapitału
ludzkiego na rynku pracy i terminy pokrewne.
3. Student posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na
świadome ocenianie zjawisk związanych z kapitałem ludzkim
na rynku pracy.
4. Student potrafi dokonać obserwacji zjawisk i na podstawie
zdobytej wiedzy zinterpretować zjawiska związane z
tematem teorii kapitału ludzkiego na rynku pracy.
5. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu
Teorii kapitału ludzkiego na rynku pracy i powiązać ją z
innymi dyscyplinami naukowymi i na tym tle formułować
własne opinie.
6. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i
umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego.
7. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie, jest
otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować
w grupie różne role.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład
1. W kierunku zarządzania kapitałem ludzkim
Kapitał ludzki w myśli ekonomicznej. Współczesne interpretacje pojęcia
kapitał ludzki. Elementy kapitału ludzkiego. Tworzenie kapitału ludzkiego
2. Wielowymiarowość kapitału ludzkiego
Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych. Cztery poziomy kapitału
ludzkiego – Indywidualny kapitał ludzki. Podniesienie wartości kapitału
ludzkiego. Metody wyceny kapitału ludzkiego
KE2_W01
KE2_W01
KE2_W07
KE2_U01
KE2_U03
KE2_K01
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
7
3
1
4
2
120
3. Czynniki determinujące rynek pracy
Znaczenie kapitału ludzkiego na rynku pracy. Podstawowe pojęcia
związane z rynkiem pracy. Równowaga na rynku pracy. Bezrobocie.
4. Wybrane zagadnienia związane z rynkiem pracy – ze
szczególnym uwzględnieniem rynku pracy w Polsce.
Wpływ globalizacji, integracji i nowych technologii na rynek pracy.
Migracje przestrzenne. Edukacja. Rynek pracy w Polsce. Rozwój kapitału
ludzkiego jako forma przeciwdziałania bezrobociu.
Ćwiczenia
Zapoznanie się rozwojem teorii kapitału ludzkiego w naukach
ekonomicznych, zapoznanie sie z twórcami tego pojęcia jak i definicjami.
4
2
4
2
15
7
3
1
4
2
Analiza współczesnych interpretacji pojęcia kapitał ludzki oraz elementów
składowych kapitału ludzkiego. Przeprowadzenie procesu porównawczego
pomiędzy kapitałem ludzkim a kapitałem intelektualnym. Analiza ewolucji
ewolucję koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.
Analiza czterech poziomów kapitału ludzkiego, procesu akumulacji
kapitału ludzkiego jak również tego co może doprowadzić do utraty
wartości kapitału ludzkiego. Wyjaśnienie co oznacza moralne zużycie
kapitału ludzkiego. Zapoznanie sie z wiedza w jakich obszarach warto
inwestować w kapitał ludzki w skali makroekonomicznej. Poznanie metod
pomiaru kapitału ludzkiego.
4
2
Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy.
Zapoznanie sie z pojęciami: co to jest rynek pracy; popyt, podaż oraz
równowaga na rynku pracy.
Analiza podstawowych problemów dotyczących rynku pracy.
Przedstawienie najważniejszych teorii rynku pracy.
Umiejętne posługiwanie sie słownictwem dotyczącym rynku pracy.
4
2
Synteza i analiza wiedzy do tej pory zdobytej na podstawie przykładów z
rzeczywistości. Analiza procesów gospodarczych, jakich jak: globalizacja,
integracja i wprowadzenie nowych technologii względem skutków jakie
wywarły na rynek pracy.
Analiza pozytywnych i negatywnych stron migracji pracowniczej.
Przedstawienie najważniejszych zalet i wpływ edukacji na rynek pracy.
Przeprowadzenie procesu analityczno- syntetycznego w temacie
zwiazanym z przedmiotem np. uzasadnienie w jaki sposób rozwój kapitału
ludzkiego wpłynąć może na zmniejszenie bezrobocia w kraju.
Wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia grupowe i
Metody
indywidualne, w oparciu o zestaw zadań i pytań testowych oraz opisów
kształcenia
przypadków, przygotowujące studentów do samodzielnej analizy zjawisk rynkowych
oraz samodzielnego wnioskowania. Każdy temat zakończony jest zaliczeniem
testowym, pozytywne zaliczenie testowe dopuszcza studenta do udziału w
kolejnych zajęciach.
Forma
i warunki
zaliczenia
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, który obejmuje pytania testowe i
otwarte oraz kilka zadań problemowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń w semestrze. Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń w
121
semestrze trzeba zaliczyć 4 testy, składające się z pytań jednokrotnego,
wielokrotnego oraz typu prawda fałsz w ramach poszczególnych tematów głównych
przedmiotu. Aby podejsć do egzaminu należy złożyć prace pisemną na temat zadany
przez wykładowcę w ramach przedmiotu Kapitał ludzki na rynku pracy.
Zaliczenie ćwiczeń:
- kolokwium (50% oceny)
- praca własna w formie eseju (2000 słów), na podstawie literatury i/lub danych
wtórnych, dotycząca ww. zagadnień (25% oceny).
- dyskusje i praca grupowa podczas zajęć (25% oceny).
Praca własna studenta oceniona poprzez w/w formy.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwia – 4 w semestrze
Praca pisemna
Rozwiązywanie zadań, dyskusje podczas ćwiczeń
Egzamin pisemny w formie testu
Nakład pracy studenta
1,2,3,4,5,6
5,6,7,8
1,2,3,4
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
10
20
Przygotowanie prezentacji/ćwiczeń
20
20
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
10
10
gospodarczych
Udział w konsultacjach
5
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
15
16
Inne
10
10
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
• Jarecki W., Kunasz M., Wierzbicka-Mazur E., Zwiech P., Gospodarowanie
Literatura
kapitałem ludzki, Wyd. Oeconomicus, Szczecin 2010.
podstawowa
•
•
•
•
•
•
•
Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na
pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa 2003.
Kopycińska D. (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych,
Wyd. Kat. Mikroekonomii US, Szczecin 2006.
Kryńska E. (red.), Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, IPiSS,
Warszawa 2000.
Maniak G., Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące
globalizacji gospodarki, w: Wybory decyzyjnych podmiotów gospodarczych,
Studia i Prace Wydz. Nauk Ekonom. i Zarządz. US nr 3, Szczecin 2008.
Noga M., Stawicka M.K., Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i
globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2009.
Poteralski J. (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i
gospodarczych, Wyd. Kat. Mikroekonomii US, Szczecin 2007.
Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej
122
na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce
opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Ekonomizacja rynku pracy w XXI w.,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia T. (DCCCI)
727, Szczecin 2009.
Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005
Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext,
Warszawa 2004
Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra
Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,
Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji, pomiar i sprawozdawczość,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
•
Literatura
uzupełniająca
Koordynator
przedmiotu
Dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
123
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH II
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI
BIZNESOWYCH II
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Nauka posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych i
podejmowania decyzji poprzez analizę rzeczywistych problemów i na
podstawie rzeczywistych danych z firm (ze szczególnym uwzględnieniem
problemów informatycznych związanych z organizacją i przetwarzaniem
danych).
Słuchacz powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki,,
badań operacyjnych oraz informatyki
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza
Umiejętności
01
tworzy modele komputerowe wybranych problemów
decyzyjnych przy pomocy funkcji arkusza kalkulacyjnego
KE2_U02
124
02
formułuje algorytmy przetwarzania danych przy pomocy KE2_U07
narzędzi arkusza kalkulacyjnego
Kompetencje
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Laboratoria
30
7. Studium przypadku: Planowanie obrotów Działu Spedycji
5
Morskiej w C. Hartwig Gdynia S.A.
8. Studium przypadku: Klasyfikowanie towarów metodą ABC-XYZ
5
w hurtowni drogeryjnej
9. Studium przypadku: Analiza potrzeb materiałowych w Philips
5
Lighting Poland
10. Studium przypadku: Analiza lojalności klientów hurtowni
5
drogeryjnej
11. Studium przypadku: Selekcja asortymentu do produkcji na
5
magazyn w firmie Karpol Sp. z o.o.
12. Studium przypadku: Audyt spółki
5
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków, projekty praktyczne
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
•
•
3
3
3
1
1
oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie trwania semestru (40%)
projekty praktyczne polegające na samodzielnym wykonaniu aplikacji w
arkuszu kalkulacyjnym (60%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
•
•
14
3
1, 2
1, 2
oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie trwania semestru
projekty praktyczne
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
20
26
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
30
40
Studiowanie literatury
15
15
Udział w konsultacjach
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Jacek Cypryjański, Studia przypadków, materiały dydaktyczne w wersji
Literatura
podstawowa elektronicznej dla studentów ZPSB udostępniane za pośrednictwem Platformy
Literatura
Wiedzy
Microsoft Office Excel – Pomoc, materiały w wersji elektronicznej znajdujące się w
aplikacji Microsoft Excel
• Decyzje menedżerskie z Excelem, praca zbiorowa pod red. T. Szapiro, Polskie
125
uzupełniająca
•
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Decyzje logistyczne z Excelem, praca zbiorowa pod red. M. Szymczaka, Difin,
Warszawa 2011.
Koordynator
przedmiotu
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
126
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI BIZNESOWYCH
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI
BIZNESOWYCH
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr:
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
do wyboru
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Nauka posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych i
podejmowania decyzji poprzez analizę rzeczywistych problemów i na
podstawie rzeczywistych danych z firm (ze szczególnym uwzględnieniem
problemów informatycznych związanych z organizacją i przetwarzaniem
danych).
Słuchacz powinien znać podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki,,
badań operacyjnych oraz informatyki
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza
Umiejętności
01
tworzy modele komputerowe wybranych problemów
decyzyjnych przy pomocy funkcji arkusza kalkulacyjnego
KE2_U02
127
02
formułuje algorytmy przetwarzania danych przy pomocy KE2_U07
narzędzi arkusza kalkulacyjnego
Kompetencje
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Laboratoria
13. Studium przypadku: Planowanie obrotów Działu Spedycji
Morskiej w C. Hartwig Gdynia S.A.
14. Studium przypadku: Klasyfikowanie towarów metodą ABC-XYZ
w hurtowni drogeryjnej
15. Studium przypadku: Analiza potrzeb materiałowych w Philips
Lighting Poland
16. Studium przypadku: Analiza lojalności klientów hurtowni
drogeryjnej
17. Studium przypadku: Selekcja asortymentu do produkcji na
magazyn w firmie Karpol Sp. z o.o.
18. Studium przypadku: Audyt spółki
ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
•
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
5
14
3
5
3
5
3
5
3
5
1
5
1
zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru (100%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
Nakład pracy studenta
1, 2
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
5
40
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
5
36
Studiowanie literatury
5
6
Udział w konsultacjach
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Jacek Cypryjański, Studia przypadków, materiały dydaktyczne w wersji
Literatura
podstawowa elektronicznej dla studentów ZPSB udostępniane za pośrednictwem Platformy
Wiedzy
Microsoft Office Excel – Pomoc, materiały w wersji elektronicznej znajdujące się w
aplikacji Microsoft Excel
128
Literatura
uzupełniająca
•
•
Decyzje menedżerskie z Excelem, praca zbiorowa pod red. T. Szapiro, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Decyzje logistyczne z Excelem, praca zbiorowa pod red. M. Szymczaka, Difin,
Warszawa 2011.
Koordynator
przedmiotu
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
129
KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAROWANIA
Nazwa przedmiotu: KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODAROWANIA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia Menedżerska
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: II
Język wykładowy: polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Profil kształcenia:
praktyczny
Status przedmiotu:
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
Inne
14
Przedmiot ma na celu wykształcenie praktycznych umiejętności analizy
konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu mikro i makro –
konkurencyjności, tj. konkurencyjności przedsiębiorstw oraz gospodarek.
Student powinien ukończyć kurs mikroekonomii.
Efekty kształcenia
Wiedza
E-learning
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii KE2_W01
ekonomicznej w obszarze konkurencyjności.
2. Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach na
temat konkurencyjności, potrafi dokonać ich krytycznej KE2_W03
oceny oraz praktycznych zastosowań tych poglądów we
współczesnej ekonomii.
3. Rozumie podstawy funkcjonowania, rozwoju i tworzenia
130
przedsiębiorstw, w kontekście ich konkurencyjności.
Umiejętności
KE2_W05
4. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk konkurencji
KE2_U01
oraz posiada umiejętność pogłębionej oceny tego zjawiska na
poziomie mikro, makro, mezo oraz mega.
5. Potrafi samodzielnie sporządzać analizy
ułatwiające KE2_U07
podejmowanie
decyzji ekonomicznych podnoszących
konkurencyjność przedsiębiorstwa, posiada umiejętność
samodzielnego proponowania rozwiązań w omawianym
obszarze.
Kompetencje
społeczne
6. Jest
świadomy
złożoności
procesów
konkurencji KE2_K03
zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, jest
zdolny do samodzielnej oceny zjawisk społecznogospodarczych z tym związanych, do formułowania własnych
wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji,
prezentacji swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji.
7. Potrafi pracować i współdziałać w grupie, jest otwarty na
współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie KE2_K05
różne role, w tym kierownicze.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Ćwiczenia
30
14
Gospodarka rynkowa jako determinanta konkurencyjności (ćwiczenia, case
study, dyskusje)
•
Mechanizm rynkowy
•
Konkurencja
•
Zawodność rynku i rola państwa
•
Odmiany gospodarki rynkowej
10
4
Konkurencyjność przedsiębiorstw
(ćwiczenia, case study, dyskusje)
•
Przedsiębiorstwo i jego cele
•
Konkurencyjność i jej poziomy
•
Strategie konkurencji
•
Pomiar konkurencyjności firmy z wykorzystaniem metod
analizy strategicznej
10
5
Konkurencyjność gospodarki
(ćwiczenia, case study, dyskusje)
•
Konkurencyjność gospodarki – definicja
•
Czynniki warunkujące konkurencyjność gospodarki
•
Przewaga konkurencyjna gospodarki
•
Indeksy pomiaru konkurencyjności gospodarki
•
Porównanie konkurencyjności gospodarek wybranych
krajów
Metody
• wykład z prezentacja multimedialną
• praca indywidualna oraz grupowa/analiza
kształcenia
przypadków/dyskusja/rozwiązywanie zadań
• dyskusje on - line
10
5
131
Forma
i warunki
zaliczenia
zaliczenie z oceną 2 kolokwiów
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,5,6
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne
Prezentacje grupowe
7
Liczba godzin pracy
studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego
Inne
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
20
10
15
14
36
20
20
5
15
5
0
10
0
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
A. Lachowska, Konkurencyjność gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe ZPSB.
Literatura
podstawowa Gorynia M, Łaźniewska E. (red.), Kompedium wiedzy o konkurencyjności, PWE,
Literatura
uzupełniająca
Warszawa, 2010.
Daszkiewicz N. (red), Konkurencyjność. Poziom makro, mikro i mezo, PWN,
Warszawa 2008.
Leśniewski M.A., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, Dom
Organizatora, Toruń 2011.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE,
Warszawa, 1997.
Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2001.
Zelek A., Zarządzenie strategiczne, diagnozy, decyzje, strategie, Wyd.
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2000.
Białasiewicz M. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, metody badania, case
study. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki
amerykańskiej, PWN, Warszawa 1995.
Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE,
Warszawa 2003.
Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
Koordynator
przedmiotu
Anna Lachowska
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
132
MAKROEKONOMIA
Nazwa przedmiotu: MAKROEKONOMIA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Język wykładowy: polski
Profil kształcenia:
praktyczny
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
120
60
60
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
•
•
•
•
Wymagania
wstępne
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Przedstawienie zaawansowanej wiedzy dotyczącej współczesnej ekonomii
Pogłębiona charakterystyka zjawisk i wielkości ekonomicznych w skali makro
Zaznajomienie studentów z zagadnieniami funkcjonowania gospodarki
krajowej, prowadzącej wymianę międzynarodową, polityki pieniężnej i fiskalnej
Uzyskanie zaawansowanej wiedzy o zależnościach makroekonomicznych i tą
drogą o funkcjonowaniu gospodarki jako całości
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania gospodarki, podmiotów
gospodarczych
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1.Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej, finansowej i zarządczej, rozumie jej źródła oraz
zastosowania w obrębie nauk społecznych.
2.Student zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
133
twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych nurtów oraz sposoby
analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat.
3.Student posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na świadome
kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki.
Umiejętności 4.Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych,
społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej
oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności
gospodarczej.
5.Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w
mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień
ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne zarówno z
dorobku ekonomii, jak i dyscyplin pokrewnych
6.Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
gospodarczych, w tym inwestycyjnych, rozszerzoną o umiejętność
pogłębionej teoretycznie oceny tych z zastosowaniem metody
badawczej; ponadto potrafi weryfikować poprawność raportów,
analiz i ekspertyz wykonanych przez siebie oraz innych
Kompetencje 7.Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności
społeczne
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
8.Potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie uczestniczy w
grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest otwarty na współpracę i
budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie różne role, w tym
kierownicze.
9.Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, odpowiednio
określa priorytety służące realizacji określonych zadań, tak
samodzielnie zdefiniowanych jak i zleconych przez innych.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe).
Wykład
Ekonomia jako nauka i jej podstawowe elementy
Funkcjonowanie gospodarki jako całości
Ćwiczenia
Funkcjonowanie gospodarki jako całości
Ruch okrężny dochodu i produktu w gospodarce
Mierzenie rozmiarów aktywności gospodarczej
Podstawowy model gospodarki AD-AS
Istota i rodzaje bezrobocia
Przyczyny i skutki występowania inflacji w gospodarce
Cykliczny wzrost gospodarki
Rola rządu w gospodarce
Polityka fiskalna
Historia i funkcje pieniądza
Rola banku centralnego w gospodarce i polityka pieniężna
Polityka pieniężna a polityka fiskalna
Współdziałanie dwóch rynków - model IS -LM
• wykład z prezentacją multimedialną
Metody
KE2_W04
KE2_W07
KE2_U01
KE2_U05
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K05
KE2_K08
Liczba godzin kontaktowych
Stacjonarne
Niestacjonarne
wspomagane
wspomagane
60
30
30
60
5
5
4
4
2
5
5
4
6
4
6
5
5
14
7
7
14
0
0
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
134
kształcenia
•
•
Forma
i warunki
zaliczenia
ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/
rozwiązywanie zadań
dyskusje on-line
egzamin
zaliczenie z oceną
Formy:
• Egzamin pisemny: testowy z pytaniami (zadaniami).
• Zaliczenie z Ćwiczeń - aktywność na zajęciach oraz ocena z zaliczenia (test
wyboru, zadania).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne
1,2,3,4,5,6,
7,8,9
1,2,3,4,5,6,
7,8,9
Egzamin pisemny
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
wspomagane
Studia
niestacjonarne
wspomagane
Zajęcia dydaktyczne
120
28
Przygotowanie się do zajęć
10
50
Studiowanie literatury
10
33
Udział w konsultacjach
5
10
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia/kolokwium
5
30
Inne
0
0
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Literatura
Begg D., Dornbush R, Fischer S., Ekonomia. Cz. 2. Makroekonomia, PWE,
podstawowa Warszawa 2008
Oleksiuk A., Białek J., Makroekonomia, Key Text, Warszawa 2008
Kordalewska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w
przykładach i zadaniach, CeDeWu 2009
Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP 2005.
Literatura
Prasa codzienna, tygodniki
uzupełniająca
Koordynator
przedmiotu
dr Przemysław Pluskota
Email do
koordynatora
przedmiotu
przemysł[email protected]
135
METODY ANALIZY FINANSOWEJ
Nazwa przedmiotu: METODY ANALIZY FINANSOWEJ
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia menedżerska
Doradztwo finansowe
Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Głównym celem zajęć z Metod analizy finansowej jest przyswojenie sobie przez studentów
wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu oraz nabycie przez nich praktycznych
umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej wiedzy w obszarze praktyki
gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat:
• konstruowania równości indeksowych i ich zastosowania w analizie finansowej,
• wykorzystanie metody logarytmicznej w analizie przyczynowej,
a także:
• wielowymiarowej analizy porównawczej.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• zna obszar zainteresowań analizy finansowej oraz wagę i rangę tej dziedziny wiedzy w
całokształcie edukacji ekonomicznej,
• nabywa zdolność samodzielnego wyciągania wniosków,
• posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii finansowej, dba o precyzję w
formułowaniu myśli i trafnie dobiera słowa przy przedstawianiu wniosków z
przeprowadzonych analiz,
• posiada rozbudowaną umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju swojego warsztatu analitycznego oraz doskonalenia
własnych umiejętności pracy z danymi finansowymi,
• zna zaawansowany aparat badawczy i jego użyteczność w skutecznym zarządzaniu
finansami przedsiębiorstw,
• jest zdolny do pogłębionej analizy, oceny i interpretacji złożonego problemu
ekonomicznego, jak również do zaproponowania konkretnego rozwiązania tego
problemu,
136
potrafi zidentyfikować i nazwać relacje między zmiennymi finansowymi i opisać je
językiem matematycznym,
• umie samodzielnie sporządzać ekspertyzy ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji
menedżerskich,
• ma świadomość zalet i ograniczeń poszczególnych metod i narzędzi ilościowych,
• jest w stanie przeprowadzić analizę w sposób obiektywny i rzetelny,
• umie porównać oraz ocenić wyniki zadań uzyskane przez siebie i innych.
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z Metod analizy
finansowej będą dobrze zaznajomieni z matematyką, statystyką opisową, analizą
ekonomiczną oraz podstawami finansów przedsiębiorstw.
•
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym obejmującym zagadnienia z
niniejszego przedmiotu student:
1.a. zna zasady konstruowania równości indeksowych wykorzystywanych w
analizie finansowej;
1.b. rozumie istotę metody logarytmicznej;
2.a. zna pojęcie i rozumie istotę wielowymiarowej analizy porównawczej;
2.b. poprawnie posługuje się takimi nazwami jak stumulanta, destymulanta,
nominanta i zmienna neutralna oraz prawidłowo wymienia przykłady
zmiennych, które są stymulantami, destymulantami, nominantami i
zmiennymi neutralnymi;
2.c. rozumie pojęcie taksonomii;
2.d. zna sposoby normalizacji zmiennych;
3. ma wiedzę na temat procedury realizacji metody sum standaryzowanych;
4.a. właściwie definiuje pojęcie odległości euklidesowej;
4.b. rozumie skupienie jako grupę obiektów połączonych ze sobą
bezpośrednio albo pośrednio za pomocą wiązadeł;
4.c. prawidłowo rozpoznaje skupienia pierwszego rzędu i skupienia drugiego
rzędu.
Po uzyskaniu zaliczenia z niniejszego przedmiotu student:
5.a. poprawnie wymienia i omawia poszczególne metody wielowymiarowej
analizy porównawczej;
5.b. trafnie określa charakter wszystkich zmiennych opisujących badane
zjawisko złożone;
5.c. potrafi sprowadzić destymulantę i nominantę do postaci stymulanty;
5.d. za pomocą standaryzacji dokonuje ujednolicenia jednostek miary
zmiennych oraz ujednolicenia rzędów wielkości zmiennych;
6.a. właściwie szereguje obiekty pod względem poziomu zjawiska złożonego
z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego;
6.b. prawidłowo wskazuje wzorzec i antywzorzec rozwoju;
7.a. poprawnie szacuje odległości euklidesowe między obiektami i na
podstawie tych odległości określa podobieństwo obiektów pod
względem poziomu zjawiska złożonego;
7.b. potrafi dla poszczególnych obiektów obliczyć miarę rozwoju;
7.c. umie zastosować metodę dendrytową i zbudować dendryt (czyli graf)
spójny;
7.d. graf spójny dzieli odpowiednio na klasy.
8. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu testów i zadań oraz otrzymywaniu
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych
pytań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W08
KE2_W10
KE2_U01
KE2_U04
KE2_U07
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
137
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
9.
W przypadku większości z zaprezentowanych w materiałach
edukacyjnych zadań przedstawione zostało kilka alternatywnych metod
rozwiązania pozwalających na uzyskanie identycznego wyniku. Student
nie musi uczyć się wszystkich przedstawionych sposobów dochodzenia
do tego samego wyniku, lecz wystarczy, jak opanuje tylko jedną
dowolnie przez siebie wybraną metodę, którą uzna za najwłaściwszą.
10. W czasie rozwiązywania zadań z Metod analizy finansowej student
rozwija umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Po dogłębnym
przestudiowaniu treści przedmiotu student w pełni zna i rozumie
użyteczność Metod analizy finansowej, jak również jest zdolny do
samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych z
wykorzystaniem narzędzi i metod zaprezentowanych w ramach
niniejszego przedmiotu.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD:
Równości indeksowe wykorzystywane w analizie finansowej
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
7
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
W części tej należy przedstawić zasady konstruowania równości indeksowych i ich
zastosowanie w analizie finansowej.
Analiza przyczynowa
W części tej trzeba szczegółowo wyjaśnić, jak oblicza się wpływ zmian
poszczególnych czynników na wielkość odchylenia globalnego badanej wielkości
ekonomicznej oraz dlaczego i jak wykorzystać do tego logarytmowanie.
Istota wielowymiarowej analizy porównawczej
Wielowymiarowa analiza porównawcza jest dyscypliną naukową zajmującą się
metodami i technikami porównywania obiektów (np. przedsiębiorstw) opisanych
za pomocą wielu cech. WAP bada zatem zjawiska złożone, czyli takie, których nie
można zmierzyć w sposób bezpośredni, a które są zależne od co najmniej dwóch
różnych zmiennych o znanych obserwacjach. Zjawiskiem złożonym jest na
przykład kondycja finansowa przedsiębiorstwa, określana za pomocą wielu
rozmaitych wskaźników ekonomicznych.
W części tej trzeba wyjaśnić pojęcie i istotę wielowymiarowej analizy
porównawczej.
Metody porządkowania liniowego
Celem metod porządkowania liniowego jest uszeregowanie obiektów w kolejności
od najlepszego do najgorszego, a kryterium porządkowania jest poziom zjawiska
złożonego.
W części tej niezbędne jest szczegółowe omówienie jednej z najczęściej
stosowanych metody porządkowania liniowego, a mianowicie metody sum
standaryzowanych.
Metody klasyfikacji
Zadaniem klasyfikacji jest podział zbioru obiektów na ustaloną liczbę rozłącznych i
niepustych podzbiorów, zwanych klasami, które są jednorodne pod względem
przyjętych cech diagnostycznych. Najbardziej pożądaną klasyfikacją jest taki
podział, w którym odległość między dowolną parą obiektów należących do tej
samej klasy jest mniejsza niż odległość między dowolną parą obiektów należących
do różnych klas.
W części tej należy zaprezentować jedną z najczęściej stosowanych metod
138
klasyfikacyjnych, a mianowicie taksonomię wrocławską (zwana także metodą
dendrytową, bowiem realizowana jest w sposób graficzny za pomocą dendrytu).
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
wykładach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
5
1
15
7
2
1
2
1
3
1
3
1
3
1
• analiza dyskryminacyjna jako sposób grupowania obiektów;
• ocena atrakcyjności inwestycji:
- metody niedyskontowe: okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, prosta stopa
zwrotu nakładów inwestycyjnych,
- metody dyskontowe: teraźniejsza wartość nadwyżki finansowej netto,
wskaźnik efektywności inwestycji, wewnętrzna stopa zwrotu nakładów
inwestycyjnych, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu nakładów
inwestycyjnych);
• obszary zastosowania średniej arytmetycznej, średniej harmonicznej i średniej
geometrycznej w analizie finansowej.
ĆWICZENIA:
Równości indeksowe wykorzystywane w analizie finansowej
Należy tutaj dogłębnie przeanalizować równości przedstawiające związki między
takimi zmiennymi jak:
• cena towaru i wolumen sprzedaży, a wartość sprzedaży;
• nominalna stopa procentowa i inflacja, a reala stopa procentowa;
• nakład pracy i wydajność pracy, a wielkość produkcji;
• miesięczna liczba roboczogodzin i stawka wynagrodzenia za jedna
roboczogodzinę, a kwota miesięcznego wynagrodzenia;
• cena jednostkowa materiału, norma zużycia materiału i wielkość produkcji, a
całkowity koszt zużycia materiału;
• cena sprzedaży wyrażona w walucie importera i kurs walutowy, a przychód ze
sprzedaży eksportera.
Analiza przyczynowa
W tej części trzeba szczegółowo omówić sposoby wyznaczania wartości odchyleń
cząstkowych oraz podać ich interpretację, jak również przedstawić liczne
przykłady użycia metody logarytmicznej.
Metody porządkowania liniowego
W części tej niezbędne jest zaprezentowanie zadań z zakresu zastosowania
metody sum standaryzowanych w ekonomii i zarządzaniu.
Metody klasyfikacji
W części tej należy przedstawić liczne przykłady wykorzystania taksonomii
wrocławskiej w naukach ekonomicznych.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• analiza dyskryminacyjna;
• ocena atrakcyjności inwestycji;
• obszary zastosowania średniej arytmetycznej, średniej harmonicznej i średniej
geometrycznej w analizie finansowej.
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „egzaminu zerowego”
Wykłady – prezentacja zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
Metody
kształcenia
ćwiczenia – analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin z Metod analizy finansowej ma formę pisemną. Zestaw egzaminacyjny składa się z
kilku zadań. Za prawidłowo rozwiązane zadania student może otrzymać maksymalnie
dwadzieścia punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie co najmniej
jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową informację dotyczącą ocen i
przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów – ocena 5,0;
139
17 - 18 punktów – ocena 4,5;
15 - 16 punktów – ocena 4,0;
13 - 14 punktów – ocena 3,5;
11 - 12 punktów – ocena 3,0;
10 punktów i mniej – ocena 2,0.
Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Zadania student
rozwiązuje na dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy
sobie długopis, linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu egzaminacyjnego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na egzamin nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Zadania na egzaminie swoim zakresem tematycznym obejmują:
• budowanie równości indeksowych,
• stosowanie metody logarytmicznej,
• porządkowanie z wykorzystywaniem metody sum standaryzowanych,
• klasyfikację z wykorzystaniem metody dendrytowej.
Student otrzymuje ocenę z zaliczenia równą ocenie, którą otrzymał z egzaminu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji przez
prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
rozwiązywaniu testów i zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia
poprawności udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych
efektów kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
70
14
86
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Wszystkie obowiązujące na egzaminie materiały edukacyjne przygotowane zostały w
Literatura
podstawowa formie elektronicznej i udostępniane są studentom drogą internetową przy wykorzystaniu
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Metod analizy finansowej nie
jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania przez wykładowcę. Poniżej
znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie zainteresowany poszerzeniem i
pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu może się zapoznać:
140
• Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
• Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza
ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego e Wrocławiu, Wrocław 1998.
• Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
• Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
• Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Centrum Doradztwa i
Informacji „Difin”, Warszawa 2009.
• Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2007.
• Hozer J. (red.), Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach, Katedra
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie „Pomoc i
Rozwój”, Szczecin 2007.
• Kaszubowski J., Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2004.
• Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia
upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2008.
• Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna Wydawnicza „Unimex”,
Wrocław 2011.
• Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego
przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa 2005.
• Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2004.
• Zarzecki D., Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa.
Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo „Interbook”, Szczecin 1997.
• Żwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku,
Włocławek 2001.
• Żwirbla A., Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
141
MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
Nazwa przedmiotu: MIĘDZYNARODOWE STANDARDY
RACHUNKOWOŚCI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
II
Język wykładowy:
polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Status przedmiotu:
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Zapoznanie studentów z istotą Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej oraz nabycie umiejętności interpretowania zapisów MSSF, a także
zrozumienie rozbieżności pomiędzy polskim prawem bilansowym a MSSF.
Znajomość podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, wyceny bilansowej,
organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Student zna międzynarodowe regulacje rachunkowości oraz
ogólne metody wyceny, zasady ujmowania i prezentacji operacji
gospodarczych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF.
KE2_W01
KE2_W06
KE2_W08
2. Student wskazuje na podobieństwa i różnice miedzy
rozwiązaniami w zakresie wyceny, ujmowania i prezentacji
informacji w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z
KE2_W04
KE2_W06
KE2_W08
142
Umiejętności
polskim prawem bilansowym oraz międzynarodowymi
standardami rachunkowości.
3. Student potrafi opisać modele rachunkowości w świecie i
interpretować wybrane międzynarodowe standardy
rachunkowości.
4. Student potrafi porównać rozwiązania w zakresie ujmowania,
wyceny i prezentacji operacji gospodarczych w sprawozdaniu
finansowym sporządzonym na podstawie polskiego prawa
bilansowego i MSSF.
Kompetencje 5. Student potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie przy
przygotowywaniu prezentacji.
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1. Modele rachunkowości w świecie
2. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
3. Procedura opracowania Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF)
4. Rola dyrektyw UE w zakresie rachunkowości oraz wpływ MSSF na
rozwiązania stosowane w ustawie o rachunkowości i Krajowych
Standardach Rachunkowości
5. Podobieństwa i różnice w stosowanych zasadach rachunkowości
miedzy MSSF a Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR) i Ustawą
o rachunkowości
Wykład informacyjny.
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U05
KE2_U02
KE2_U07
KE2_U08
KE2_K04
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
4Ćw
4Ćw
4Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
8Ćw
2Ćw
10Ćw
6Ćw
Ćwiczenia przedmiotowe.
Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas
ćwiczeń audytoryjnych.
Aktywność studentów na zajęciach.
Kolokwium pisemne.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Aktywność na zajęciach
1,2,3,4
1,2,3,4
3,4,5
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
10
30
20
14
15
21
25
143
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
15
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości: ogólne zasady pomiaru i
Literatura
podstawowa prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Wolters Kluter Polska 2007.
Literatura
uzupełniająca
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE 2005.
Ambroziak M., Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie,
MSSF, US GAAP, Warszawa, 2010, I, TOM I
IFRS, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa, 2011,
część A i B
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdanie finansowe według polskich i
międzynarodowych regulacji rachunkowości, Warszawa, 2009.
Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej MSSF-USGAAP-polskie
ustawodawstwo, Warszawa, 2009.
Koordynator
przedmiotu
dr Zofia Sawicka-Kluźniak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
144
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Nazwa przedmiotu: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
I
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie
wykorzystania nowoczesnych
technologii informatycznych w różnych
sferach życia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesowej.
Po zakończeniu przedmiotu Student powinien:
− rozumieć istotę nowoczesnych technologii informatycznych,
− umieć stosować nowoczesne technologie informatyczne w edukacji,
komunikacji oraz w firmie.
Student powinien znać podstawy zarządzania, technologii informatycznych
oraz zagadnień e-biznesu. Student powinien mieć świadomość konieczności
uczenia się przez całe życie.
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
145
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Identyfikuje i rozróżnia technologie charakteryzujące
Web 2.0 i Web 3.0.
2. Umie dobierać technologie informatyczne odpowiednie
do działalności biznesowej.
3. Analizuje sposoby udostępniania dokumentów w
organizacji za pomocą technologii informatycznych.
4. Projektuje i organizuje informacje przekazywane za
pośrednictwem biznesowych stron internetowych.
5. Projektuje i publikuje materiały e-learningowe
wspierające procesy szkoleniowe.
6. Wykazuje gotowość do organizowania i kierowania
pracą zespołów projektowych. Angażuje się do pracy w
zespole.
7. Reprezentuje postawę kreatywną, posiada zdolność do
logicznego i analogicznego myślenia.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_W09
KE2_U07
KE2_U08
KE2_U09
KE2_K05
KE2_K04
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
WYKŁAD
Rola nowoczesnych technologii informatycznych we współczesnej
gospodarce. Nowoczesne technologie informatyczne w Internecie –
narzędzia charakterystyczne dla Web 2.0 i Web 3.0.
Nowoczesne technologie informatyczne w firmie – inteligentne
budynki, rejestry czasu pracy i kontroli dostępu, telepraca, pulpity
menedżerskie, szkolenia e-learningowe – dyskusja.
Nowoczesne technologie informatyczne w komunikacji – poczta
elektroniczna, portale społecznościowe, tele- i wideokonferencje,
komunikatory internetowe, wirtualni doradcy.
ĆWICZENIA
Internetowe narzędzia zarządzania wiedzą organizacji – organizacje
oparte na wiedzy, WIKI, systemy zarządzania dokumentami –
ćwiczenie „dokumenty”.
Systemy zarządzania treścią – analiza różnic między tradycyjnym
podejściem do budowy stron internetowych a systemami
zarządzania treścią (CMS), wdrożenie CMS – ćwiczenie „CMS”
(wdrożenie CMS, projekt strony internetowej, publikacja treści).
Projektowanie kontentu e-learningowego – zasady projektowania ekontentu, przygotowanie e-konetentu, osadzenie e-kontentu w
wybranym systemie LMS – ćwiczenie „e-kontent”.
Kolokwium
− wykład z prezentacją multimedialną,
Metody
− dyskusje moderowane,
kształcenia
−
KE2_W05
4
2
5
2
6
3
4
2
5
2
5
2
1
1
ćwiczenia: audytoryjne i laboratoryjne (praca grupowa).
Egzamin.
Zaliczenie z oceną.
Formy zaliczenia:
− egzamin: testowy z pytaniami (zadaniami) otwartymi dotyczącymi
146
aspektów wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
w praktyce biznesowej (100%).
− Zaliczenie z ćwiczeń – ocena składa się z prac cząstkowych: ćwiczenie
„dokumenty” (25%), ćwiczenie „CMS” (30%), ćwiczenie „e-kontent”
(30%), udział w dyskusjach i aktywny udział w zajęciach (15%).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium (na koniec semestru)
Ćwiczenia cząstkowe
Dyskusje podczas zajęć
Nakład pracy studenta
1,2,3,4,5
3,4,5,6,7
2,7
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
10
20
Przygotowanie rozwiązań ćwiczeń
30
30
Studiowanie literatury przedmiotu
10
16
Udział w konsultacjach
5
5
Przygotowanie się do zaliczenia
10
10
Inne
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
D. Dżega, Nowoczesne Technologie Informatyczne, Wydawnictwo ZPSB.
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Wizja Press & IT, Warszawa 2009.
Clarke A., E-learning: nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, Warszawa, 2007.
Elastyczne formy pracy: poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2007.Abroszkiewicz W., Web
serwisy i semantic Web: idee i technologie, Akademicka Oficyna
Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006.
Nilles J., Telepraca: strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.Rice W., Tworzenie serwisów elerningowych z Moodle 1.9: poznaj możliwości Moodle'e i twórz jeszcze
atrakcyjniejsze kursy internetowe, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2010.
Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne, Wrocław, 2007.
Koordynator
przedmiotu
dr Dorota Dżega
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
147
PRAWO GOSPODARCZE
Nazwa przedmiotu: PRAWO GOSPODARCZE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Język wykładowy: polski
Semestr: II
Kategoria przedmiotu:
podstawowy
Profil kształcenia:
praktyczny
Status przedmiotu:
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
90
74
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
16
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
28
12
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
16
Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami, regulacjami i aktami
prawnymi dotyczącymi podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej oraz rozwiązywania sporów gospodarczych.
- zapoznanie studenta z rodzajami stosunków prawnych zachodzących w
procesie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
- przygotowanie studenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
oraz do prawnego uzasadniania decyzji podejmowanych przy prowadzeniu
działalności gospodarczej.
Od studenta wymagane jest zaliczenie przedmiotu „prawo” na studiach
pierwszego stopnia na kierunku ekonomia lub zarządzanie.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
148
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekty kształcenia
Wiedza
1. Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa i jego relacji
do ekonomii.
KE2_W02
2. Student posiada pogłębiona wiedzę o normach prawnych,
KE2_W06
organizacyjnych, społecznych i etycznych funkcjonowania
przedsiębiorstw i procesów gospodarczych.
Umiejętności 3. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
KE2_U05
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność
pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami
działalności gospodarczej.
4. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie.
Kompetencje 5. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności
społeczne
KE2_U01
KE2_K01
potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
6. Student zdobywa umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
jest zdolny do samodzielnej pracy badawczej, prowadzonej w sposób
rzetelny i obiektywny, jest krytyczny wobec wyników własnej pracy.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1. Pojęcie i źródła prawa gospodarczego.
Prawo gospodarcze publiczne i prywatne (handlowe). Źródła polskiego
prawa gospodarczego. Znaczenie prawa Unii Europejskiej dla polskiego
prawa gospodarczego. Znaczenie zwyczajów handlowych.
2. Prawo gospodarcze publiczne.
Administracja gospodarcza. System gospodarczy RP. Swoboda działalności
gospodarczej w Konstytucji RP i zasady jej ograniczania. Pojęcie
przedsiębiorcy w prawie polskim. Pojęcie działalności gospodarczej w
ustawodawstwie polskim. Swoboda wyboru przedmiotu działalności
gospodarczej. Swoboda wyboru formy organizacyjnoprawnej prowadzenia
działalności gospodarczej. Wady i zalety różnych form prawnych
prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
KE2_K04
Liczba godzin kontaktowych
Stacjonarn
Niestacjonarn
e
e
8:
6 W/2 EL
3:
1 W/2 EL
9:
8 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
9:
8 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
Rejestracja przedsiębiorców jednoosobowych. Koncesje. Działalność
regulowana. Zezwolenia. Kontrola przedsiębiorców. Mikro-, mali i średni
przedsiębiorcy.
149
4. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję. Zakaz nadużywania
pozycji dominującej. Kontrola koncentracji. Naruszenie zbiorowych
interesów konsumentów. Prawo konkurencji Unii Europejskiej. Pomoc
państwa dla przedsiębiorców.
5. Firma i prokura.
Pojęcie przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym. Firma – zasady tworzenia.
Upoważnienie innego przedsiębiorcy do korzystania z firmy. Prokura –
pojęcie prokury i jej porównanie z pełnomocnictwem zwykłym. Ustawowe
ograniczenia prokury.
6. Zawieranie i wykonywanie umów w obrocie gospodarczym.
Źródła prawa umów handlowych. Wzorce umowne. Sposoby zawierania
umów. E-commerce. Wykonywanie zobowiązań umownych. Rodzaje
umów w obrocie gospodarczym: umowy założycielskie, umowy dotyczące
przedsiębiorstwa, umowy w obrocie towarowym, umowy o
przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze, umowy transportowe,
umowy w zakresie inwestycji budowlanych, umowy w zakresie czynności
bankowych, umowy w ubezpieczeniach.
7. Prawo własności intelektualnej.
Prawo autorskie. Przejście praw autorskich majątkowych na inne osoby.
Licencje w prawie autorskim. Czas trwania praw autorskich. Prawo
własności przemysłowej – wynalazki i wzory użytkowe. Umowy dotyczące
praw własności przemysłowej.
8. Prawo spółek.
Podział i rodzaje spółek w prawie polskim. Spółka cywilna i spółki prawa
handlowego. Zakładanie spółek. Prawa i obowiązki wspólników.
Odpowiedzialność wspólników. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne w
spółkach. Organy spółek kapitałowych.
9. Rejestracja przedsiębiorców.
Postępowanie rejestrowe w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Funkcjonowanie rejestrów. Jawność rejestrów. Charakter wpisów w
rejestrach.
10. Rozwiązywanie sporów gospodarczych.
Dochodzenie roszczeń gospodarczych w sądach państwowych.
Postępowanie sądowe. Arbitraż handlowy. Postępowanie mediacyjne w
sprawach gospodarczych.
11. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
Postępowanie upadłościowe – zdolność upadłościowa i przesłanki
ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Skutki ogłoszenia upadłości. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości.
Postępowanie naprawcze.
12. Egzamin
Wykład problemowy; wykład konwersatoryjny.
Metody
7:
6 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
7:
6 W/1 EL
1,5:
0,5 W/1 EL
11:
8 W/3 EL
4:
1 W/3 EL
7:
6 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
10:
8 W/2 EL
3:
1 W/2 EL
5:
4 W/1 EL
1,5:
0,5 W/1 EL
7:
6 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
7:
6 W/1 EL
2:
1 W/1 EL
2
2
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin pisemny testowy z pytaniami otwartymi oraz studiami przypadków.
Nr efektu
kształcenia
150
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Pisemny test wyboru.
Pytania otwarte.
Studia przypadku (case study).
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Konsultacje online (e-learning).
Przygotowanie do zajęć.
Przygotowanie ćwiczeń/studiów przypadków.
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności.
Przygotowanie do egzaminu.
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
1, 2
1, 5
1, 3, 4, 6
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
74
16
15
15
15
25
150
6
28
16
15
15
23
25
150
6
Literatura
podstawowa
R. Cichórz: Prawo gospodarcze, Wydawnictwo ZPSB 2012.
W. Siuda: Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, wyd. CONTACT,
2010.
Literatura
uzupełniająca
J. Ciechanowicz-McLean/A. Powałowski: Prawo gospodarcze publiczne. Zarys
wykładu, wyd. 2, Warszawa 2003.
A. Kidyba: Prawo handlowe, wyd. 11, Warszawa 2009.
C. Kosikowski, C.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz,
Warszawa 2009.
C. Kosikowski: Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa
2006.
K. Kruczalak: Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2006.
S. Piątak, I. Postuła (red.): Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.
7. K. Strzyczkowski: Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Warszawa 2011.
Koordynator
przedmiotu
dr Robert Cichórz
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
151
PSYCHOLOGIA PRACY
Nazwa przedmiotu: PSYCHOLOGIA PRACY
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Kapitał ludzki w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
specjalnościowy
Wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
•
•
•
•
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
rozumieć indywidualne, grupowe i organizacyjne uwarunkowania
zachowań ludzi w środowisku pracy;
rozpoznawać i analizować podstawowe zasady i prawidłowości
psychologiczne warunkujące efektywność i wydajność pracy pracownika;
dostrzegać i analizować czynniki psychologiczne i organizacyjne
wpływające na rozwój mechanizmów patologii organizacyjnej ;
wykorzystać w praktyce nowoczesne instrumenty i metody psychologii
pracy.
Podstawowa wiedza z zakresu Gospodarowania kapitałem ludzkim
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
152
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii
pracy.
2. Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy
psychologiczne funkcjonowania człowieka w środowisku
pracy.
3. Student interpretuje podstawowe koncepcje człowieka w
odniesieniu do organizacji i środowiska pracy
KE2_W02
4. Student przewiduje zachowania członków organizacji,
identyfikuje ich motywy oraz oddziałuje na nich.
5. Student dokonuje opisu oraz analizy podstawowych
problemów w funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w
organizacji.
6. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie oraz jest
otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować
w grupie różne role, w tym kierownicze.
KE2_U01
KE1_W05
KE1_W02
KE1_U02
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne Niestacjonarn
e
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
1. Przedmiot i specyfika psychologii pracy.
Metody badawcze stosowane w psychologii pracy.
2
1
2
1
3. Psychologiczne czynniki funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy.
Postawy. Procesy emocjonalne i motywacyjne. Procesy myślowe,
decyzyjne i uczenia się. Osobowość. Percepcja. Deformacje procesów
emocjonalnych, motywacyjnych, osobowościowych i percepcyjnych.
6
2
4. Zachowania człowieka w grupie zadaniowej.
Zadania pracy. Struktura i cechy zadań. Ilościowe i jakościowe
obciążenie w pracy. Mechanizmy psychologiczne regulujące
zachowania człowieka w grupie zadaniowej. Koszty psychologiczne
uczestnictwa w grupie. Teorie przywództwa i funkcje kierownicze w
ujęciu psychologicznym.
4
2
5. Psychologiczne aspekty procesu kierowania.
Psychologiczny portret kierownika zespołu. Efektywne kierowanie
zespołem. Psychologiczny profil współczesnego menedżera.
Kompetencje osobowościowe menedżera. Inteligencja emocjonalna w
zarządzaniu.
4
2
6. Psychologia zespołu.
Osobowościowe uwarunkowania pracy zespołowej – role w zespole.
Psychologiczne zagrożenia w pracy zespołowej. Konformizm i
posłuszeństwo wobec autorytetów. Reguły wywierania wpływu i
4
2
2. Determinanty zachowań ludzi w organizacji.
Poziomy analizy zachowań człowieka w
psychologiczny, grupowy i organizacyjny.
organizacji.
Poziom
153
manipulacje.
7. Psychologia stresu.
Stres organizacyjny i syndrom wypalenie zawodowe. Osobowość typu
A,B,C i D. Czynniki stresu w miejscu pracy. Dopasowanie jednostki i
środowiska pracy. Metody badawcze środowiska pracy.
4
2
8. Dysfunkcje psychologiczne w zarządzaniu.
Psychopatologia w środowisku pracy. Kryzysy zawodowe.
Mechanizmy obronne i i zniekształcenia poznawcze w sytuacji
zagrożenia wartości.
4
2
Metody
kształcenia
Wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i zadania
grupowe w oparciu o opisy przypadków. Dyskusja grupowa. Testy
psychoedukacyjne. Zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych.
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne( 50%), wykonanie indywidualnego
projektu/prezentacji (25%), aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i
dyskusjach w trakcie zajęć (25%).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,6
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium pisemne
Ćwiczenia i prezentacja prac indywidualnych
Rozwiązywanie zadań, case study, dyskusje w trakcie zajęć
Nakład pracy studenta
4,5,6,7,8
5,6,7,8
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęci dydaktyczne
30
Przygotowanie do zajęć
20
Przygotowanie prezentacji/projektu
10
Studiowanie literatury
20
Udział w konsultacjach
5
Przygotowanie do zaliczenia
15
Inne
0
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania, Wyd. ZCO, Zielona Góra 2003.
Literatura
podstawowa Bartkowiak G.; Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE,
Literatura
uzupełniająca
14
33
13
20
5
15
0
100
4
Warszawa 2009.
Aronson E., Psychologia społeczna, Zysk i s-ka 2006.
G. H. Hamer H.; Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2005.
Bartkowiak G.; Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, Poznań 1999.
154
P. Makin, C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie
ludźmi w pracy, Warszawa 2000.
Koordynator
przedmiotu
Beata Dobińska
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
155
RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW
Nazwa przedmiotu: RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
II
Język wykładowy:
polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Status przedmiotu:
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Cel
przedmiotu
Zapoznanie studentów z zasadami pomiaru i wyceny kosztów w tradycyjnym
rachunku kosztów, z zakresem rachunku kosztów
Zapoznanie studentów z rachunkiem wyników i jego przydatnością w zarządzaniu
jednostką gospodarczą.
Wymagania
wstępne
Znajomość podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy
finansowej.
Efekty kształcenia
Wiedza
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Student zna istotę, zakres i różne odmiany rachunku kosztów
oraz istotę kosztów jako przedmiotu rachunku kosztów.
KE2_W01
KE2_W02
KE2_W05
KE2_W08
2. Student zna zakres tradycyjnego rachunku kosztów, w tym w
szczególności zasady pomiaru i wyceny kosztów, warianty
KE2_W05
KE2_W06
156
ewidencji kosztów i sposoby ich rozliczania oraz metody ustalania
kosztu jednostkowego.
3. Student zna kategorie wynikowe i zasady ustalania wyniku
finansowego zgodnie z prawem bilansowym.
KE2_W05
KE2_W06
KE2_W08
KE2_U02
KE2_U06
KE2_U07
Umiejętności 4. Student potrafi klasyfikować koszty według różnych kryteriów.
5. Student potrafi rozliczać koszty oraz ustalić koszt jednostkowy.
KE2_U07
KE2_U08
6. Student umie obliczać wyniki finansowe z różnych obszarów
aktywności jednostki gospodarczej.
KE2_U01
KE2_U04
KE2_U07
KE2_K01
KE2_K06
Kompetencje 7. Student posiada zdolność samodzielnego myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.
społeczne
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
1.
2.
3.
4.
Istota i zakres rachunku kosztów
4Ćw
Kryteria klasyfikacji kosztów oraz przykłady praktyczne
4Ćw
Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności
4Ćw
Dobór odpowiedniej metody kalkulacji przy ustalaniu kosztu
4Ćw
jednostkowego
5. Pojęcie i klasyfikacja przychodów
4Ćw
6. Rodzaje wyników finansowych
4Ćw
7. Samodzielne rozwiązywanie problemów decyzyjnych na podstawie
6Ćw
materiałów źródłowych o kosztach, przychodach i wynikach
finansowych – interpretacja uzyskanych informacji
Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład
Metody
problemowy, metoda sytuacyjna.
kształcenia
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w
zakresie rachunku kosztów
Forma
i warunki
zaliczenia
Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas
ćwiczeń audytoryjnych.
Aktywność studentów na zajęciach.
Kolokwium pisemne.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Aktywność na zajęciach
1-6
1-6
7
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
157
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
30
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
20
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
10
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
Świderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I i II,
Literatura
podstawowa Warszawa, 2006
Literatura
uzupełniająca
14
36
25
10
15
100
4
Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Expert, Wrocław 2009.
Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, cz. 2 (zadania i rozwiązania), Expert,
Wrocław 2009.
Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wrocław, 2009.
Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie
informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa, 2009.
Kiziukiewicz T. (red.), Rachunek kosztów według polskiego prawa bilansowego.
Zbiór zadań, Wrocław, 2003.
Koordynator
przedmiotu
dr Zofia Sawicka-Kluźniak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
158
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Rok: I
Poziom studiów:
Semestr: II
Profil kształcenia:
praktyczny
II
Język wykładowy:
polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Status przedmiotu:
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Zapoznanie
studentów z ewidencją syntetyczną i analityczną na kontach
składników majątkowych i źródeł finansowania majątku, rozrachunków,
przychodów i kosztów, zasad wyceny oraz wybranych zagadnień ze sporządzania
sprawozdań finansowych.
Znajomość podstaw rachunkowości, finansów, elementów mikroekonomii i metod
statystycznych.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Student zna ogólne zasady rachunkowości.
KE2_W01
KE2_W05
KE2_W06
KE2_W08
2. Student zna szczegółowe zasady ewidencji gospodarczych w
zakresie majątku i kapitałów, przychodów i kosztów oraz
KE2_W01
KE2_W08
159
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
ustalania wyniku finansowego.
3. Student potrafi odnieść ogólne zasady rachunkowości do
rozwiązania zadań problemowych z zakresu ewidencji
szczegółowych.
4. Student potrafi ujmować w księgach rachunkowych
szczegółowe operacje gospodarcze dotyczące procesów
gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, w tym
operacje bilansowe i wynikowe.
5. Student posiada zdolność myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U07
KE2_U03
KE2_U07
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K06
KE2_K07
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
1. Pojęcie i klasyfikacja majątku oraz źródeł jego finansowania
4Ćw
2. Wycena składników aktywów i pasywów
4Ćw
3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych dotyczących zmian składników
4Ćw
aktywów i pasywów
4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów. Zakres i etapy rachunku kosztów.
4Ćw
Ewidencja etapów rozliczenia kosztów
5. Pojecie oraz klasyfikacja przychodów i kosztów ich uzyskania. Ewidencja
4Ćw
przychodów i kosztów ich uzyskania. Ewidencja zysków i strat
nadzwyczajnych
6. Pojęcie i elementy określające wynik finansowy. Ewidencja ustalania i
6Ćw
rozliczania wyniku finansowego
7. Sprawozdawczość finansowa - pojęcie i podstawowe kategorie
4Ćw
sprawozdania finansowego
Wykład, wykład problemowy, dyskusja, ćwiczenia problemowe.
Metody
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
2Ćw
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie pisemne w formie testu i zadań problemowych, obecność na zajęciach.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Zaliczenie pisemne
Aktywność na zajęciach
1, 2
1, 2, 3, 4
5
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
30
14
46
160
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
20
20
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
10
10
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
M.Gmytrasiewicz, A.Karmańska, Rachunkowość finansowa, Wyd. Difin, W-wa
Literatura
podstawowa 2009.
Literatura
uzupełniająca
Szczypa P., Rachunkowość dla ciebie: rachunkowość finansowa, CeDeWu.pl ,
Warszawa 2009.
Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, W-wa
2010
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty
Europejskiej, cz. I, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2010.
Rachunkowość zaawansowana, Red. K. Winiarska, Wolter Kluwer Polska – Oficyna,
Kraków 2009.
Gierusz B., Nilidziński R., Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla
zaawansowanych, ODDK, Gdański 2009.
Koordynator
przedmiotu
dr Zofia Sawicka-Kluźniak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
161
REWIZJA FINANSOWA I WYCENA BILANSOWA
Nazwa przedmiotu: REWIZJA FINANSOWA I WYCENA BILANSOWA
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Rachunkowość zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Rok: II
Poziom studiów:
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
II
Język wykładowy:
polski
Kategoria przedmiotu:
specjalnościowy
Status przedmiotu:
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących sprawozdań
finansowych i ich rewizji, zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych,
podstawowych procedur badania sprawozdań finansowych przez biegłych
rewidentów. Stosowanie metod i technik badania sprawozdania finansowego.
Znajomość rachunkowości finansowej i analizy finansowej.
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Inne
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1. Student ma wiedzę z zakresu sporządzania i badania
sprawozdań finansowych zgodnie z przyjętymi standardami.
KE2_W01
KE2_W05
2. Student ma wiedzę w zakresie krajowych i
międzynarodowych regulacji dotyczących rewizji finansowej.
3. Student potrafi zastosować wiedzę z rachunkowości do opisu
i analizowania sprawozdania finansowego .
KE2_W08
KE2_W10
KE2_U01
KE2_U06
162
Kompetencje
społeczne
4. Student potrafi stosować techniki i metody rewizji finansowej
oraz formułować opinię i raport z badania sprawozdania
finansowego.
5. Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego
rozwiązywania zagadnień analizowanych podczas zajęć.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_U02
KE2_U07
KE2_U09
KE2_K01
KE2_K05
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2W/2Ćw
1W/1Ćw
Treść i interpretacja sprawozdań finansowych
2W/2Ćw
1W/1Ćw
Istota, cele i funkcje rewizji sprawozdań finansowych
2W/2Ćw
1W/1Ćw
Biegły rewident jako podmiot badający sprawozdanie finansowe
1W
1W
Metody i techniki badania sprawozdań finansowych
2W/3Ćw
1W/1Ćw
Etapy i organizacja badania sprawozdawania finansowego
2W/2Ćw
1W/1Ćw
Szacowanie ryzyka i ustalanie istotności
2W/2Ćw
1W/1Ćw
Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego
2W/2Ćw
1Ćw
Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, wykład
Metody
problemowy, metoda sytuacyjna.
kształcenia
Ćwiczenia - indywidualne i grupowe rozwiązywanie praktycznych problemów w
zakresie rewizji finansowej i wyceny bilansowej
Analiza i ocena wyników indywidualnych i grupowych pracy studentów podczas
Forma
ćwiczeń audytoryjnych.
i warunki
Aktywność studentów na zajęciach.
zaliczenia
Egzamin pisemny.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Egzamin pisemny
Aktywność na zajęciach
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
5
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
30
36
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
20
25
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
10
10
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
10
15
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
1. Gabrusewicz W. (red.), Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa, 2010
Literatura
163
Literatura
uzupełniająca
2. Helin A., Metody i techniki badania sprawozdań finansowych, FRR , Warszawa
2005 r.
3. Olchowicz I., Tłaczała M., Sprawozdawczość finansowa, Difin 2009 r.
4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym, 2011
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 2011
2. Winiarska K., Audyt finansowy, Warszawa, 2009
Koordynator
przedmiotu
dr Zofia Sawicka-Kluźniak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
podstawowa
164
RYNEK I INSTRUMENTY FINANSOWE
Nazwa przedmiotu: RYNEK I INSTRUMENTY FINANSOWE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Doradztwo Finansowe, Rachunkowość Zarządcza
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Cel
Po ukończeniu przedmiotu student powinien:
przedmiotu - umieć dokonać prognozy na rynku finansowym na podstawie analizy cyklu
koniunkturalnego;
- potrafić klasyfikować instrumenty finansowe wg rentowności, płynności i
ryzyka;
- rozpoznawać szanse i zagrożenia związane z poszczególnymi instrumentami
finansowymi i sytuacją na rynku finansowym.
- potrafić dopasować instrumenty finansowe do potrzeb jednostki.
Wymagani Student powinien posiadać wiadomości z przedmiotów – Mikroekonomia,
a wstępne Makroekonomia, Finanse publiczne, Globalizacja, Rynek kapitałowy i
finansowy, Inwestycje finansowe.
Efekty kształcenia
Wiedza
01 Posiada rozbudowaną umożliwiającą ocenę zjawisk
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W08
ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej
165
02 Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej i finansowej, rozumie jej źródła oraz zastosowania w
obrębie nauk społecznych
Umiejętności 03 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych,
społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej
oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami działalności
gospodarczej
04 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie
Kompetencje 05 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny
własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi
społeczne
samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
06 Jest świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej
oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie
historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat,
prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i
obrony przyjętej argumentacji,
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład:
1. Definicja i funkcje rynku finansowego
2. Rynek pieniężny i kapitałowy jako elementy systemu finansowego
3. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych
4. Strategie i style inwestowania
Ćwiczenia:
1. Giełda papierów wartościowych (pojęcie, organy i uczestnicy
giełdy, rodzaje zleceń giełdowych, podział rynku giełdowego,
indeksy giełdowe)
2. Instrumenty finansowe, zasady ich emisji i wyceny
3. Strategie wykorzystania instrumentów finansowych
Kolokwium
Wykłady, prezentacje, analiza przypadków, dyskusja
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_W01
KE2_U01
KE2_U02
KE2_K01
KE2_K03
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
2
4
4
5
15
5
7
1
2
2
2
7
2
4
4
2
2
2
1
• Egzamin - (esej – duża wypowiedź pisemna na temat bieżącej sytuacji
z zakresu rynków finansowych (100%))
• Zaliczenie z oceną (pytania testowe (80%), dyskusje i formułowanie
wniosków (20%))
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Dyskusje i formułowanie wniosków
Nr efektu kształcenia dla
przedmiotu
01,02,04
01,02,03,04,05,06
166
Egzamin
01,02,03,04,06
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
15
20
Studiowanie literatury
15
20
Udział w konsultacjach
10
15
Śledzenie aktualności i parametrów gospodarczych
20
20
Przygotowanie się do zaliczenia
5
6
Przygotowanie pisemnej pracy egzaminacyjnej
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010
Literatura
podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizm, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Literatura
uzupełniająca
Warszawa 2010
Dziawgo D., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
2007
Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008
Al-Kaber M., Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006
Czarnecki J., Zajkowski R. (red.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku
finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010
Jagielnicki A., Inwestycje alternatywne, Helion, Gliwice 2011
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008
Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2006
Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2009
Nacewski J., Zabielski K., Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008
Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007
Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2011
Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa
2008
Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2008
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Nofsinger J., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2006
Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
167
2011
Szymański W., Kryzys globalny, Difin, Warszawa 2009
Koordynator
przedmiotu
Daria Majewska-Bielecka
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
168
RYNEK PIENIĘŻNY I FINANSOWY
Nazwa przedmiotu: RYNEK PIENIĘŻNY I FINANSOWY
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
120
60
60
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
- rozumieć znaczenie rynku finansowego w gospodarce rynkowej;
- dokonać analizy różnych segmentów rynku finansowego;
- określić dobór i sposoby korzystania z usług instytucji rynkowego systemu
finansowego;
- umieć rozpoznawać szanse i zagrożenia na rynku finansowym.
Student powinien posiadać wiadomości z przedmiotów – Mikroekonomia,
Makroekonomia, Finanse publiczne i rynki finansowe, Globalizacja.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
01 Posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii
ekonomicznej i finansowej, rozumie jej źródła oraz zastosowania
w obrębie nauk społecznych
02 Posiada rozbudowaną wiedzę, umożliwiającą ocenę zjawisk
ekonomicznych, w tym finansowych, w perspektywie krajowej,
międzynarodowej
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W08
169
Umiejętności 03 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych,
społecznych i finansowych oraz posiada umiejętność pogłębionej
oceny tych zjawisk i ich powiązań z różnymi obszarami
działalności gospodarczej
04 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i
finansów oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie
05 Posiada zaawansowane umiejętności badawcze i prognostyczne
pozwalające na wskazanie przyczyn i skutków podejmowanych
przez inwestorów i podmioty gospodarcze decyzji ekonomicznych
06
Jest
świadomy złożoności procesów zachodzących we
Kompetencje
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej
społeczne
oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie
historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat,
prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich
poglądów i obrony przyjętej argumentacji
07 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje samooceny
własnych kompetencji, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi
samodzielnie uzupełniać i doskonalić, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład:
Istota i funkcje rynku finansowego
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy
Rynek instrumentów pochodnych
Rynek walutowy
Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej
Globalizacja rynków finansowych
Ćwiczenia:
Rola i zadania centralnych i kontrolnych instytucji finansowych
Znaczenie giełdy papierów wartościowych dla gospodarki
Klasyczne i alternatywne instrumenty finansowe
Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa
Ryzyko na rynku finansowym
Psychologia inwestowania
Kolokwium
Wykłady, prezentacje, analiza przypadków, dyskusja
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U04
KE2_K03
KE2_K01
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
60
8
8
9
8
7
10
10
60
10
10
10
10
10
8
2
14
2
2
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
Egzamin - (esej – duża wypowiedź pisemna na temat bieżącej sytuacji z
zakresu rynków finansowych (100%),
Zaliczenie - pytania testowe (80%), dyskusje i formułowanie wniosków
(20%))
170
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium
Dyskusje i formułowanie wniosków
Esej
Nakład pracy studenta
Nr efektu kształcenia dla
przedmiotu
01,02
01,02,03,04,05,06,07
01,02,03,04,06
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
120
28
Przygotowanie się do zajęć
5
37
Studiowanie literatury i śledzenie aktualności i parametrów
15
50
gospodarczych
Udział w konsultacjach
20
Przygotowanie się do testu
5
10
Przygotowanie pisemnej pracy egzaminacyjnej
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki finansowe, Difin, Warszawa 2010
Literatura
podstawowa Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizm, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Literatura
uzupełniająca
Warszawa 2010
Dziawgo D., Rynek finansowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
2007
Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008
Al-Kaber M., Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006
Czarnecki J., Zajkowski R. (red.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku
finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010
Jagielnicki A., Inwestycje alternatywne, Helion, Gliwice 2011
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008
Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2006
Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2009
Nacewski J., Zabielski K., Globalny rynek finansowy, Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007
Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008
Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007
Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2011
Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa
2008
Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 2008
Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
171
Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Nofsinger J., Psychologia inwestowania, Helion, Gliwice 2006
Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2011
Szymański W., Kryzys globalny, Difin, Warszawa 2009
Koordynator
przedmiotu
Daria Majewska-Bielecka
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
172
SEMINARIUM
Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
II
I, II
Semestr:II, III i IV
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
specjalnościowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
90
Seminarium
E-learning
Inne
90
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
42
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
E-learning
Inne
42
Celem seminarium jest umożliwienie studentom pogłębienia wiedzy w ramach
specjalności, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie samodzielnej pracy
badawczej. Student wzbogaci wiedzę o interesujące problemy badawcze, nabierze
wprawy w prowadzeniu dyskusji naukowej i prezentowaniu rezultatów badań
własnych.
Ogólna wiedza kierunkowa, oraz wiedza z zakresu wybranej specjalności.
Efekty kształcenia
Wiedza
Seminarium
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1.
Zna najważniejsze współczesne nurty ekonomiczne, ich KE2_W04
twierdzenia, poglądy przedstawicieli tych nurtów oraz sposoby
analizy rzeczywistych zjawisk ekonomicznych przez ich pryzmat.
2.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu narzędzi ilościowych
wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz do KE2_W10
rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i
173
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
operacyjnych.
3.
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, społecznych i finansowych oraz posiada
umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich powiązań z
różnymi obszarami działalności gospodarczej.
4.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na tym tle
formułować własne opinie.
5.
Ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych metod
badawczych, jest krytyczny w stosunku do poznanych metod
badawczych i otwarty na stosowanie nowych, niekonwencjonalnych
metod, zdolny do samodzielnego poszukiwania alternatywnych,
optymalnych rozwiązań analizowanych problemów, dba o precyzję
gromadzonych danych i rzetelnie prowadzi analizę.
6.
Jest świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do samodzielnej
oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także w perspektywie
historycznej), formułowania własnych wniosków na ich temat,
prowadzenia merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i
obrony przyjętej argumentacji.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wymogi ogólne stawiane pracy magisterskiej: temat pracy, cele i tezy
badawcze, struktura pracy magisterskiej).
Omówienie procesu tworzenia pracy magisterskiej (formułowanie
problemu badawczego, konstruowanie własnej koncepcji badawczej,
opracowywanie planu pracy, zbieranie danych źródłowych i prowadzenie
badań, opracowanie pierwszej wersji tekstu, fazy i harmonogram
przygotowywania i pisania pracy).
Zasady korzystania z księgozbiorów i czasopism, elektronicznych baz
danych i zasobów Internetu. Aspekty ochrony praw autorskich itp.
Przegląd podstawowych metod badawczych w naukach ekonomicznych.
Technika pisania prac naukowych (pracy magisterskiej): forma, styl i język,
wymagania edycji tekstu i elementów graficznych (tabele, rysunki,
wykresy).
Procedura dyplomowania (kryteria oceny pracy, egzamin dyplomowy).
Prezentacje koncepcji prac magisterskich lub innych tematów w ramach
specjalności, oraz dyskusje.
Prezentacje rezultatów badań własnych (częściowych lub końcowych),
oraz dyskusje.
Indywidualne konsultacje
Przekazywanie i porządkowanie wiedzy.
Metody
kształcenia
KE2_U01
KE2_U02
KE2_K02
KE2_K03
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
2
2
4
4
4
2
6
3
4
2
1
18
1
10
32
13
20
4
Prezentacje tematów prac, rezultatów badań własnych i in., dyskusje.
Indywidualne konsultacje.
Forma
i warunki
Sem. II – warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaprezentowanie (na forum grupy
dziekańskiej) koncepcji badań własnych, oraz jej zatwierdzenie przez Promotora.
174
zaliczenia
Sem. III – warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaprezentowanie (na forum grupy
dziekańskiej) rezultatów pracy własnej w ramach pracy magisterskiej (studia
literaturowe, wstępne wyniki badań itp.).
Sem. IV – warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie końcowej wersji
pracy oraz jej zatwierdzenie przez Promotora (przyjęcie do egzaminu
dyplomowego).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej.
Prezentacje koncepcji pracy i rezultatów pracy własnej.
Uczestnictwo i aktywność studenta na zajęciach (uczestnictwo w dyskusjach).
Praca licencjacka – rezultat pracy własnej studenta.
Nakład pracy studenta
1,3,6
2,3,5
4,5,6
1,2,3,4,5,6
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
90
42
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
95
105
gospodarczych.
Przygotowanie konspektu pracy oraz prezentacji.
45
50
Zbieranie danych empirycznych (pierwotnych i wtórnych). Analiza
100
120
jakościowa i ilościowa danych.
Udział w indywidualnych konsultacjach (w tym on-line).
20
25
Opracowywanie wersji pisemnej projektu.
90
96
Inne
10
12
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
450
450
Liczba punktów ECTS
18
18
G.Maniak, E.Świergiel, A.Zelek, Twoja praca promocyjna – od dylematów do
Literatura
podstawowa perfekcji. Poradnik dla studentów ZPSB, Seria Guide Student’s, Wyd. Naukowe
Literatura
uzupełniająca
Koordynator
przedmiotu
ZPSB, Szczecin 2010
• Urban S., Ładowski W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Naukowe
UE we Wrocławiu, 2010
• Kwaśniewski K., Jak pisać prace dyplomowe? Wskazówki praktyczne, Wyd.
KPSW, 2010
• Kuc B.R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd.
WSFiZ w Biaymstoku, 2007
Promotor wskazany przez Dziekana Wydziału
Email do
koordynatora
przedmiotu
175
STRATEGIE PODATKOWE
Nazwa przedmiotu: STRATEGIE PODATKOWE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr:
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
Przedmiot do wyboru
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
•
Przedstawienie podstawowej wiedzy w zakresie teorii i praktyki systemu
podatkowego i konstrukcji podatków w Polsce.
•
Wykorzystanie istniejących przepisów podatkowych do wyboru formy
opodatkowania jako elementu strategii podatkowej.
Wskazanie oceny czynników kształtujących podatki do tworzenia
strategii podatkowych w działalności gospodarczej.
Student powinien znać podstawy prawa podatkowego w Polsce, podstawy
finansów przedsiębiorstw i rachunkowości.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
14
•
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
1. Posiada pogłębioną wiedzę zakresu innych nauk
społecznych (socjologii, zarządzania, prawa) i ich relacji do
ekonomii.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K2_W02
176
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
2. Posiada rozbudowaną wiedzę pozwalającą na świadome
kształtowanie ram instytucjonalnych funkcjonowania
gospodarki.
3. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu narzędzi ilościowych
wykorzystywanych w badaniach ekonomicznych oraz do
rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i
operacyjnych.
4. Potrafi wykorzystać wiedze teoretyczną z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania różnorodnych problemów ekonomicznych,
dobierając odpowiednie dane i metody tej analizy oraz na
tym tle formułować własne opinie.
5. Posiada rozbudowaną umiejętność formułowania
praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz
prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu
o argumentacje odwołującą się do wybranych teorii oraz
poglądów znanych ekonomistów polskich i zagranicznych.
6. Potrafi samodzielnie sporządzać zestawienia, raporty,
analizy i ekspertyzy ułatwiające podejmowanie
poprawnych decyzji ekonomicznych, w tym inwestycyjnych,
oraz posiada umiejętność samodzielnego proponowania
rozwiązań konkretnego problemu gospodarczego.
7. Ma świadomość zalet i ograniczeń wykorzystywanych
metod badawczych, jest krytyczny w stosunku do
poznanych metod badawczych i otwarty na stosowanie
nowych, niekonwencjonalnych metod, zdolny do
samodzielnego poszukiwania alternatywnych, optymalnych
rozwiązań analizowanych problemów, dba o precyzję
gromadzonych danych i rzetelnie prowadzi analizę.
8. Jest świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do
samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych
(także w perspektywie historycznej), formułowania
własnych wniosków na ich temat, prowadzenia
merytorycznej dyskusji, prezentacji swoich poglądów i
obrony przyjętej argumentacji.
9. Potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach czy instytucjach,
jest otwarty na współpracę i budowę relacji, potrafi
przyjmować w grupie różne role, w tym kierownicze.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Ćwiczenia
• Pojęcie i istota strategii podatkowej.
K2_W07
K2_W10
K2_U02
KE2_U06
K2_U07
KE2_K02
K2_K03
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
4
14
2
4
2
Strategia jako sposób zachowania się wobec problemów. Klasyfikacja
podatków
•
Elementy techniki podatkowej w tworzeniu strategii
177
podatkowej.
Podmiot opodatkowania. Przedmiot opodatkowania. Podstawa
opodatkowania.
•
Wpływ taryf podatkowych na obciążenia podatkowe.
4
2
4
2
4
2
4
2
Stawki i skale podatkowe. Zwolnienia, ulgi, zwyżki podatkowe.
•
•
Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody i
zobowiązania podatkowe jako elementy strategii podatkowej
Wybór miejsca działalności gospodarczej w strategii
gospodarczej.
Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej. Wybór formy
opodatkowania.
•
Strategie podatkowe przesłanki teoretyczne i praktyczne.
Strategie przychodowa. Strategie kosztowe.
6
2
Przykłady analizy podatkowej do wyboru strategii podatkowej
dla podmiotów gospodarczych o różnych formach
opodatkowania.
• Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, dyskusja, wypełnianie deklaracji
Metody
podatkowych, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków.
kształcenia
•
Forma
i warunki
zaliczenia
•
•
Zaliczenie z oceną
Formy:
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych z aktywności na
ćwiczeniach (50%) i pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej –
wykonanej indywidualnie lub grupowo albo kolokwium indywidualne
(50%) do wyboru przez studentów w połowie semestru.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,5,6,8
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne – kolokwium indywidualne
1,2,3,5,6,8,9
Zaliczenie pisemne – praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie do zajęć
5
36
Studiowanie literatury
5
10
Udział w konsultacjach
2
5
Przygotowanie do zaliczenia
6
21
Inne
2
0
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Brzeziński B., Prawo podatkowe: teoria, instytucje, funkcjonowanie, Wydawnictwo
Literatura
podstawowa Dom Organizatora, Toruń 2009.
H. Litwińczuk, Karwat P., Pietrasiewicz W., Prawo podatkowe przedsiębiorców, T.I i
II.Wyd. Dom Wydawniczy ABC 2006.
178
Literatura
uzupełniająca
Aktualne dla danego roku podatkowego ustawy o:
Podatku dochodowym od osób prawnych,
Podatku dochodowym od osób fizycznych
Zryczałtowanym podatku dochodowym,
Podatku od towarów i usług,
Podatku od nieruchomości.
G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wyd. PWN 2007.
M. Cieślnkowski, S. Kańduła, I. Kijek, Polski system podatkowy, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, 2002,
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. PWN 2006,
I.Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. Difin Vademecum rachunkowości
2005,
Koordynator
przedmiotu
Doc. dr Ireneusz Kwiatkowski
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
179
TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Nazwa przedmiotu: TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Kapitał ludzki w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
I
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Celem przedmiotu jest przedstawienie zarysu teorii kapitału ludzkiego. Analizie
będzie poddane historyczne uwarunkowanie tej teorii oraz przedstawione zostaną
różnorodne interpretacje samego pojęcia „kapitał ludzki”. Omówione zostanie
wykorzystanie kapitału ludzkiego w skali makro- i mikroekonomicznej oraz proces
kształtowania się samego kapitału ludzkiego.
Od studenta studiującego przedmiot wymagana jest wiedza ogólnoekonomiczna.
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
1. Student posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie
terminologii ekonomicznej, rozumie jej źródła oraz
zastosowania w obrębie nauk społecznych
2. Student posiada pogłębioną wiedzę o ideach i poglądach
twórców kapitału ludzkiego, potrafi dokonać krytycznej ich
oceny oraz praktycznych zastosowań ich poglądów we
współczesnej ekonomii.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W03
180
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
3. Student doskonale potrafi dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk ekonomicznych w obszarze teorii kapitału ludzkiego.
Posiada umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk i ich
powiązań z różnymi obszarami działalności gospodarczej.
4. Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu
Teorii kapitału ludzkiego oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizowania i interpretowania różnorodnych
problemów ekonomicznych, dobierając odpowiednie dane i
metody tej analizy oraz na tym tle formułować własne
opinie.
5. Student posiada rozbudowaną umiejętność formułowania
praktycznych wniosków użytecznych dla decydentów oraz
prezentowania własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o
argumentację odwołującą się do wybranych teorii kapitału
ludzkiego oraz poglądów znanych ekonomistów.
6. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, dokonuje
samooceny własnych kompetencji, nabytą wiedzę i
umiejętności potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego.
7. Student jest świadomy złożoności procesów zachodzących we
współczesnej gospodarce globalnej, jest zdolny do
samodzielnej oceny zjawisk społeczno-gospodarczych (także
z zakresu teorii kapitału ludzkiego), formułowania własnych
wniosków na ich temat, prowadzenia merytorycznej dyskusji,
prezentacji swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U06
KE2_K01
KE2_K03
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Wykłady
30
14
1. Periodyzacja teorii kapitału ludzkiego
7
3
7
3
8
4
8
4
Początki teorii kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jako zasób czynników
wytwórczych. Twórcy teorii kapitału ludzkiego. Odkrycia Adama Smitha
2. Istota i elementy składowe kapitału ludzkiego
Wnikliwa analiza pojęcia „kapitał”. Kapitał ludzki jako źródło
konkurencyjności firmy. Różne interpretacje pojęcia „kapitał ludzki”.
Elementy składowe kapitału ludzkiego wg Thomasa Davenporta. Dwa
wymiary kapitału ludzkiego: rynkowy i osobisty. Kapitał rzeczowy a kapitał
ludzki
3. Kształtowanie kapitału ludzkiego w makroskali
Wymiar makroekonomiczny kapitału ludzkiego. Wydatki na kapitał ludzki.
Inwestycje zdrowotne w kapitał ludzki. Kapitał ludzki = wiedza i
doświadczenie? Inwestycja w edukację. Teoria kapitału ludzkiego a rynek
pracy
4. Mikroekonomiczny aspekt kapitału ludzkiego
181
Kapitał ludzki a inne dziedziny społeczno-gospodarcze. Rozwój społecznogospodarcze. Rodzaje umiejętności. Korzyści z inwestycji w kapitał ludzki.
Efekty bezpośrednie inwestycji w kapitał ludzki
Metody
kształcenia
Wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych, dyskusje, analiza
przypadków.
Forma
i warunki
zaliczenia
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, który obejmuje pytania testowe i
otwarte oraz kilka zadań problemowych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest
aktywna obecność na wykładach oraz złożenie pracy pisemnej na temat zadany
przez wykładowcę w ramach przedmiotu Teoria kapitału ludzkiego.
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,5,6,7
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Praca pisemna
Egzamin pisemny
1,2,4
Nakład pracy studenta
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
10
20
Przygotowanie pracy pisemnej
15
15
Studiowanie literatury, śledzenie aktualności i statystyk
10
10
gospodarczych
Udział w konsultacjach (w tym on-line)
5
11
Przygotowanie się do zaliczeń pisemnych i egzaminu
20
20
Inne
10
10
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji, pomiar i sprawozdawczość,
Literatura
podstawowa Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału
ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Ekonomizacja rynku pracy w XXI w.,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i studia T.
(DCCCI) 727, Szczecin 2009.
Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na
wiedzy, Difin 2007.
Mazurkiewicz A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2005.
Łukasiewicz G., Kapitał ludzki: pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009.
Literatura
uzupełniająca
Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
Grzywacz W., Podstawy makroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
182
Szczecin 2002.
Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext,
Warszawa 2004.
Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, w:
Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa 2000.
Kwiatkiewicz A., Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext,
Warszawa 2004.
Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000.
Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 1993.
Domański R.S., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, Gospodarka
Narodowa, 2000, nr 7–8.
Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,
Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra
Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Marchewki K., Główne nurty w teorii kapitału, Ruch prawniczy, ekonomiczny i
ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji,
2002a, Nr 1.
Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
Kopycińska D. (red.), Mikroekonomia, Uniwersytet socjologiczny”, 2000, zeszyt 3,
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Zarządzanie wiedzą,
Warszawa 2003.
Koordynator
przedmiotu
dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
183
UBEZPIECZENIA I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nazwa przedmiotu: UBEZPIECZENIA I RYZYKO
Kod przedmiotu:
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Ekonomia menedżerska
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
30
15
15
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
14
7
7
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Głównym celem zajęć z przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej jest
przyswojenie sobie przez studentów wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu
oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej
wiedzy w obszarze praktyki gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie
studentom wiedzy na temat:
• rynku usług ubezpieczeniowych,
• cech poszczególnych produktów ubezpieczeniowych,
a także:
• elementów matematyki i statystyki aktuarialnej.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• zna wagę i rangę wiedzy z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem gospodarczym w
całokształcie edukacji ekonomicznej;
• rozumie treść studiowanych aktów prawnych;
• nabywa zdolność samodzielnego wyciągania wniosków ułatwiających podejmowanie
trafnych decyzji menedżerskich;
• posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie terminologii ubezpieczeniowej i prawnej, dba o
precyzję w formułowaniu myśli i właściwie dobiera słowa w formułowaniu wniosków
wypływających z przeprowadzanych analiz;
• posiada rozbudowaną umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
• ma potrzebę ciągłego rozwoju swojego warsztatu analitycznego oraz doskonalenia
184
własnych umiejętności pracy z danymi;
jest zdolny do obserwacji oraz pogłębionej analizy, oceny i interpretacji różnorodnych
czynników ryzyka, jak również do zaproponowania konkretnych rozwiązań w zakresie
dokonania transferu ryzyka;
• zna zaawansowany aparat badawczy i jego użyteczność w skutecznym zarządzaniu
ryzykiem;
• ma świadomość zalet i ograniczeń poszczególnych metod oraz narzędzi matematyki i
statystyki aktuarialnej;
• jest w stanie przeprowadzić analizę w sposób obiektywny i rzetelny;
• umie porównać oraz ocenić wyniki zadań uzyskane przez siebie i innych.
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z Ubezpieczeń i ryzyka
w działalności gospodarczej będą dobrze zaznajomieni z podstawami matematyki, statystyki
i prawa.
•
Wymagania
wstępne
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym obejmującym zagadnienia z
niniejszego przedmiotu student:
1.a. zna akty prawne regulujące działalność ubezpieczycieli;
1.b. poprawnie wymienia instytucje kontrolujące rynek usług
ubezpieczeniowych;
1.c. umie zdefiniować pojęcie reasekuracji;
1.d. rozumie pojęcie subrogacji (tzw. regresu ubezpieczeniowego);
2.a. wie, jakie są rodzaje ubezpieczeń i jest w stanie opisać poszczególne
produkty rynku ubezpieczeń gospodarczych;
2.b. prawidłowo podaje główne cechy umowy ubezpieczenia;
2.c. jest świadomy zalet i wad ubezpieczeń na tle innych metod
zabezpieczania się przed ryzykiem;
2.d. zna specyfikę rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce;
3. ma wiedzę z zakresu podstawowych metod i model matematyki i
statystyki aktuarialnej.
Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu student:
4. potrafi rozpoznać i nazwać rodzaje ryzyka występujące w działalności
gospodarczej;
5. umie zastosować ogólne zasady zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie,
6. właściwie używa pojęcia ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony,
uposażony, poszkodowany itd.;
7. jest w stanie wykorzystać wybrane metody aktuarialne.
8. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu testów i zadań oraz otrzymywaniu
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych
pytań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W01
KE2_W02
KE2_W10
KE2_U04
KE2_U06
KE2_U07
KE2_U08
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
9. W czasie rozwiązywania zadań z Ubezpieczeń i ryzyka w działalności
gospodarczej student poszerza i pogłębia swoją wiedzę z zakresu
zarządzania ryzykiem oraz rozwija umiejętność pracy z danymi
liczbowymi. Po dogłębnym przestudiowaniu treści przedmiotu student w
pełni zna zasady funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych,
rozumie konstrukcję produktów ubezpieczeniowych, przez co jest zdolny
do samodzielnego znalezienia i ocenienia oferty adekwatnej do
185
zidentyfikowanego ryzyka, które ma być przedmiotem ubezpieczenia.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD:
Problematyka ryzyka w działalności gospodarczej
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
15
7
2
1
2
1
2
1
2
1
Ryzyko jest naturalną konsekwencją obecności podmiotu gospodarczego na rynku
i jego kontaktów z innymi podmiotami. Działanie w warunkach ryzyka jest
nieodłącznym atrybutem każdej gospodarki.
W ramach tej części należy:
• wymienić rodzaje ryzyka występujące w działalności gospodarczej,
• podać generalne zasady zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
• wyjaśnić potrzebę przenoszenia ryzyka,
• omówić zalety i wady ubezpieczenia na tle innych metod zabezpieczania się
przed ryzykiem.
Prawne podstawy funkcjonowania ubezpieczeń
Podstawą do powstania idei ubezpieczeń była potrzeba niwelowania
negatywnego wpływu losowości. Ubezpieczenie jest zatem sposobem zastąpienia
niepewnej, lecz wielkiej straty związanej ze zdarzeniem losowym, niewielką, lecz
pewną stratą – składką ubezpieczeniową.
W części tej trzeba omówić:
• źródła prawa w zakresie umowy ubezpieczenia,
• organizację nadzoru ubezpieczeniowego,
• formy organizacyjno-prawne zakładów ubezpieczeń,
• treść stosunku ubezpieczenia,
• istotne postanowienia umowy ubezpieczenia,
• prawa i obowiązki uczestników stosunku ubezpieczenia,
• pojęcie reasekuracji.
Produkty rynku ubezpieczeń gospodarczych
W części tej należy:
• dokonać klasyfikacji ubezpieczeń na dwie podstawowe kategorie:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenia gospodarcze (prywatne);
• a następnie podzielić ubezpieczenia gospodarcze na:
- ubezpieczenia działu I: „Ubezpieczenia na życie”,
- ubezpieczenia działu II: „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz
ubezpieczenia majątkowe”;
• dokonać podziału ubezpieczeń działu II według poniższych kryteriów:
- stopnia swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczenia
(ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne),
- przedmiotu ubezpieczenia (ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia
majątkowe),
- długości stosunku ubezpieczenia (ubezpieczenia krótkoterminowe i
ubezpieczenia długoterminowe)
- liczby podmiotów (bądź przedmiotów) objętych ochroną (ubezpieczenia
indywidualne i ubezpieczenia zbiorowe).
Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce
Tutaj konieczne jest szczegółowe omówienie:
• podmiotów i produktów rynku ubezpieczeniowego w Polsce,
• głównych przesłanek rozwoju tego rynku w Polsce,
• aktualnej struktury rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce, w Unii
Europejskiej i na świecie,
• zagrożeń i szans rozwoju ubezpieczeń w Polsce.
186
Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego
4
2
3
1
W części tej niezbędne jest przedstawienie najważniejszych metod i modeli z
zakresu matematyki aktuarialnej.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
wykładach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• faktoring,
• forfaiting,
• źródła informacji o wiarygodności partnerów biznesowych.
ĆWICZENIA:
Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia
15
7
3
1
2
1
2
1
3
1
W części tej niezbędne jest dogłębne przeanalizowanie najważniejszych czynników
ryzyka, takich jak:
• wahania sprzedaży,
• zmiany gustów konsumentów,
• zmiany technologiczne,
• inflacja,
• zmiany koniunktury w kraju,
• zmiany w dostępności zasobów (np. surowców, materiałów, zasobów pracy),
• zmiany polityki fiskalnej i/lub monetarnej państwa,
• zmiany w stosunkach z zagranicą,
• niestabilność i/lub nieskuteczność systemu prawnego,
• zmiany w sposobie działania konkurentów,
• zmiany kosztu pozyskania kapitału,
• lokalizacja podmiotu gospodarczego,
• warunki pogodowe i zmiany klimatyczne.
Konieczne jest tutaj również szczegółowe omówienie cech i przydatności każdej z
kategorii produktów ubezpieczeniowych oraz przedyskutowanie kierunków
rozwoju rynku ubezpieczeniowego na świecie.
Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia
Zgodnie z artykułem 805 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia
ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,
spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku,
a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
W części tej trzeba szczegółowo omówić realizację poszczególnych etapów i
czynności w stosunku ubezpieczenia, a mianowicie:
• ocenę ryzyka,
• ustalenie składki i zakresu ochrony,
• zawarcie umowy ubezpieczenia,
• ochroną ubezpieczeniową, obowiązki umowne stron,
• wypadek ubezpieczeniowy i zgłoszenie szkody,
• likwidację szkody.
Struktura i dynamika zmian rynku ubezpieczeń w Polsce
W części tej należy podać i dogłębnie przeanalizować dane statystyczne
dotyczące:
• rozwoju działalności ubezpieczeniowej w Polsce na przestrzeni lat,
• koncentracji rynku ubezpieczeń,
• porównania Polski z największymi państwami na świecie (na przykład pod
względem zbioru składki na jednego mieszkańca).
Metody aktuarialne
W części tej należy:
• przedstawić sposoby identyfikacji, analizy i oceny ryzyka,
187
• wyjaśnić istotę probabilistycznych modeli ryzyka ubezpieczeniowego,
• zaprezentować liczne zadania dotyczące szacowania ryzyka i kalkulacji składki
ubezpieczeniowej.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
3
1
• monitoring należności i zarządzanie kredytem kupieckim,
• metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych,
• ryzyko w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „egzaminu zerowego”
Wykłady – prezentacja zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
Metody
kształcenia
ćwiczenia – analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin z przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej ma formę
pisemną. Zestaw egzaminacyjny składa się z kilku pytań testowych oraz zadań
przeznaczonych do samodzielnego rozwiązania. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie
łącznie co najmniej jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową informację
dotyczącą ocen i przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów − ocena 5,0;
17 - 18 punktów − ocena 4,5;
15 - 16 punktów − ocena 4,0;
13 - 14 punktów − ocena 3,5;
11 - 12 punktów − ocena 3,0;
10 punktów i mniej − ocena 2,0.
Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Zadania student
rozwiązuje na dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy
sobie długopis, linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu egzaminacyjnego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na egzamin nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Student otrzymuje ocenę z zaliczenia równą ocenie, którą otrzymał z egzaminu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji i jej ocenianie
przez prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
rozwiązywaniu testów i zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia
poprawności udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych
efektów kształcenia).
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
70
14
86
188
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Wszystkie obowiązujące na egzaminie materiały edukacyjne przygotowane zostały w
Literatura
podstawowa formie elektronicznej i udostępniane są studentom drogą internetową przy wykorzystaniu
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Ubezpieczeń i ryzyka w
działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania
przez wykładowcę. Poniżej znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie
zainteresowany poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu
może się zapoznać:
• Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2006.
• Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
• Kucka E., Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
• Kwiecień I., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
• Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom I: mechanizmy i funkcje, Wydawnictwo
„Poltext”, Warszawa 2004.
• Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom II: produkty, Wydawnictwo „Poltext”,
Warszawa 2003.
• Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom III: przedsiębiorstwo, Wydawnictwo
„Poltext”, Warszawa 2003.
• Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I: Teoria ryzyka, Seria wydawnicza:
Matematyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
• Perenc J. (red.), Rynek usług ubezpieczeniowych, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
• Wierzbicka E. (red.), Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwo fachowe CeDeWu.pl,
Warszawa 2010.
• Holliwell J., Ryzyko finansowe, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
• Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W, Metody aktuarialne,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
• Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna Oddział
Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2006.
• Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
• Olkiewicz A.M, Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy,
Wydawnictwo „Poltext”, Warszawa 2005.
• Olkiewicz A.M., Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
• Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach
inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna
Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2005.
• Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
189
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
Nazwa przedmiotu: WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
90
45
45
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
28
14
14
Cel
przedmiotu
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Głównym celem zajęć z Wnioskowania statystycznego jest przyswojenie sobie przez
studentów wiedzy teoretycznej z zakresu niniejszego przedmiotu oraz nabycie przez nich
praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem przekazanej wiedzy w obszarze
praktyki gospodarczej. W szczególności celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na
temat zastosowania Wnioskowania statystycznego oraz najważniejszych jego metod i
modeli. Po zdaniu egzaminu z niniejszego przedmiotu każdy student:
• zna obszar zainteresowań Wnioskowania statystycznego oraz wagę i rangę tej dziedziny
wiedzy w całokształcie edukacji ekonomicznej;
• rozumie różnice pomiędzy Statystyką opisową a Statystyką matematyczną;
• potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu Statystyki matematycznej oraz
trafnie dobierać słowa w formułowaniu wniosków wypływających z przeprowadzanych
analiz statystycznych;
• posiada rozbudowaną umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
• rozumie potrzebę ciągłego rozwoju swojego warsztatu statystycznego oraz doskonalenia
własnych umiejętności pracy z danymi statystycznymi;
• dba o precyzję w formułowaniu myśli;
• nabywa zdolność samodzielnego wyciągania wniosków ułatwiających podejmowanie
trafnych decyzji menedżerskich;
• jest w stanie przeprowadzić analizę danych w sposób rzetelny i obiektywny;
• zna zaawansowany aparat badawczy i jego użyteczność w skutecznym zarządzaniu tak w
skali mikro-, jak i makroekonomicznej;
• umie porównać oraz ocenić wyniki realizowanych badań statystycznych uzyskane przez
siebie i innych;
190
Wymagania
wstępne
• ma świadomość zalet oraz ograniczeń poszczególnych metod i narzędzi badawczych
oferowanych przez Statystykę matematyczną.
Statystyka dzieli się na statystykę opisowa i statystykę matematyczna. Statystyka opisowa
zajmuje się problemem form liczbowego opisu i konstrukcją właściwych charakterystyk
liczbowych oraz określa warunki ich stosowania. Statystyka matematyczna z kolei jest nauką
traktującą o metodach wnioskowania o parametrach populacji generalnej na podstawie
wyników zaobserwowanych w zbiorowości próbnej. Wnioskowanie statystyczne jest więc
istotą statystyki matematycznej, toteż pojęć wnioskowanie statystyczne i statystyka
matematyczna używa się zamiennie.
Będzie korzystniej dla studentów, jeśli przed przystąpieniem do zajęć z Wnioskowania
statystycznego będą dobrze zaznajomieni z podstawowym warsztatem matematyki oraz
statystyki opisowej.
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
W statystyce matematycznej wykorzystuje się takie pojęcia jak populacja
generalna (inaczej zbiorowość generalna) oraz zbiorowość próbna (inaczej
próba, próbka). Zbiorowość generalną stanowią wszystkie elementy co do
których zostaną sformułowane wnioski ogólne. Z kolei zbiorowość próbna
jest to podzbiór populacji generalnej, obejmujący część jej elementów. W
statystyce matematycznej badaniu podlega wyłącznie próba i na podstawie
wyników zaobserwowanych w próbie wnioskuje się o prawidłowości dla
całej zbiorowości generalnej. Po zapoznaniu się z materiałem dydaktycznym
obejmującym zagadnienia z niniejszego przedmiotu student:
1. wie, jakie są etapy prowadzenia badania z zakresu wnioskowania
statystycznego;
2. prawidłowo wymienia rodzaje metod wnioskowania statystycznego;
3. rozumie znaczenie parametru populacji generalnej oraz poprawnie
definiuje pojęcie estymatora;
4. zna interpretację współczynnika ufności i współczynnika istotności;
5.a. właściwie charakteryzuje poszczególne modele stosowane we
wnioskowaniu statystycznym;
5.b. posiada wiadomości na temat zasad konstruowania przedziałów ufności
dla nieznanych parametrów populacji generalnej;
5.c. posiada wiadomości na temat zasad konstruowania testów istotności
dla nieznanych parametrów populacji generalnej.
W badaniach statystycznych prowadzonych ze względu na cechę mierzalną
średnia wartość cechy jest najczęściej szacowanym parametrem populacji
generalnej. Najczęściej też weryfikuje się hipotezy statystyczne dotyczące
właśnie tego parametru.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W08
KE2_W10
KE2_U04
KE2_U06
KE2_U07
KE2_U08
Parametrami populacji generalnej, które również dość często szacuje się w
przypadku prowadzenia badań ze względu na cechę ilościową, są wariancja i
odchylenie standardowe. Nierzadko istnieje też potrzeba sprawdzenia
hipotez statystycznych dotyczących tych parametrów.
Z kolei w przypadku badań statystycznych prowadzonych ze względu na
cechę niemierzalną, najczęściej weryfikuje się hipotezy statystyczne
dotyczące frakcji (bądź procentu) elementów wyróżnionych w populacji
generalnej. Frakcja (procent) elementów wyróżnionych w populacji
generalnej jest także najczęściej szacowanym parametrem w sytuacji, gdy
przedmiotem badania jest cecha jakościowa.
191
Kompetencje
społeczne
Po uzyskaniu zaliczenia z niniejszego przedmiotu student:
6. potrafi wybrać i zastosować odpowiedni model szacowania przedziału
ufności.
7. potrafi wybrać i zastosować odpowiedni model do testowania hipotez.
8. Dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu zadań oraz otrzymywaniu
informacji zwrotnej o poprawnych odpowiedziach do poszczególnych
zadań student przez cały okres realizacji przedmiotu ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i dzięki temu jest w stanie dokonać bieżącej
samooceny własnych kompetencji.
9.
KE2_K01
KE2_K02
KE2_K04
W przypadku większości z zaprezentowanych w materiałach
edukacyjnych zadań przedstawione zostało kilka alternatywnych metod
rozwiązania pozwalających na uzyskanie identycznego wyniku. Student
nie musi uczyć się wszystkich przedstawionych sposobów dochodzenia
do tego samego wyniku, lecz wystarczy, jak opanuje tylko jedną
dowolnie przez siebie wybraną metodę, którą uzna za najwłaściwszą.
10. W czasie rozwiązywania zadań z Wnioskowania statystycznego student
rozwija umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. Po dogłębnym
przestudiowaniu treści przedmiotu student w pełni zna i rozumie
użyteczność Wnioskowania statystycznego, przez co jest zdolny do
samodzielnego rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych z
wykorzystaniem narzędzi i metod oferowanych przez Statystykę
matematyczną.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD:
Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
45
14
5
2
15
5
15
5
W części tej należy:
• podać definicję wnioskowania statystycznego;
• pokazać, jakie są etapy prowadzenia badania z zakresu wnioskowania
statystycznego;
• wyjaśnić pojęcie parametru populacji generalnej oraz przedstawić definicję
estymatora;
• dokonać podziału metod wnioskowania statystycznego;
• zdefiniować pojęcie estymacji punktowej, estymacji przedziałowej oraz
weryfikacji hipotez statystycznych;
• podać interpretację współczynnika ufności i współczynnika istotności;
• zaprezentować krótką charakterystykę poszczególnych modeli stosowanych
we wnioskowaniu statystycznym.
Modele estymacji przedziałowej parametrów populacji generalnej
W części tej trzeba:
• przedstawić podział modeli szacowania przedziałów ufności dla średniej
populacji generalnej (inaczej wartości oczekiwanej, nadziei matematycznej) i
szczegółowo omówić poszczególne modele;
• przedstawić podział modeli szacowania przedziałów ufności dla wariancji oraz
odchylenia standardowego populacji generalnej i szczegółowo omówić
poszczególne modele;
• szczegółowo omówić model szacowania przedziału ufności dla wskaźnika
struktury (inaczej częstości względnej, frakcji, udziału) oraz procentu
elementów wyróżnionych w populacji generalnej.
Modele testowania hipotez dotyczących parametrów populacji
generalnej
W części tej niezbędne jest:
192
• przedstawienie podziału modeli testowania hipotez dla średniej w populacji
generalnej i szczegółowe omówienie poszczególnych modeli;
• przedstawienie podziału modeli testowania hipotez dla wariancji oraz
odchylenia standardowego w populacji generalnej i szczegółowe omówienie
poszczególnych modeli;
• szczegółowe omówienie modelu testowania hipotez dla wskaźnika struktury
oraz procentu elementów wyróżnionych w populacji generalnej.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
wykładach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
2
45
14
3
1
15
5
15
5
10
1
elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej i ciągłej;
zmienna losowa dwuwymiarowa i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych;
testowanie hipotezy o równości dwóch parametrów (np. dwóch średnich,
dwóch wariancji, dwóch wskaźników struktury);
test istotności dla współczynnika korelacji liniowej;
test korelacji rangowej;
2
test zgodności i test niezależności χ (chi-kwadrat);
test dla weryfikacji losowości próby;
testy normalności rozkładu;
problem minimalnej liczebności próby;
twierdzenia graniczne (zbieżność stochastyczna i prawa wielkich liczb).
ĆWICZENIA:
Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
W części tej należy dogłębnie wyjaśnić istotę wnioskowania statystycznego, podać
i omówić rodzaje stosowanych estymatorów, jak również wskazać najważniejsze
obszary zastosowania wnioskowania statystycznego w praktyce gospodarczej.
Modele estymacji przedziałowej parametrów populacji generalnej
W części tej trzeba przedstawić zadania na temat poszczególnych modeli
szacowania przedziałów ufności dla nieznanych parametrów populacji generalnej
oraz podać i szczegółowo wyjaśnić wszystkie wzory dotyczące:
• estymacji przedziałowej parametru μ;
2
• estymacji przedziałowej parametrów σ i σ;
• estymacji przedziałowej parametrów p i p%.
Modele testowania hipotez dotyczących parametrów populacji
generalnej
W części tej należy zaprezentować przykłady z zakresu poszczególnych modeli
testowania hipotez dla nieznanych parametrów populacji generalnej oraz podać i
szczegółowo wyjaśnić wszystkie wzory dotyczące:
• testów istotności dla parametru μ;
2
• testów istotności dla parametrów σ i σ;
• testów istotności dla parametrów p i p%.
Dodatkowe zagadnienia, które mogą zostać omówione na
ćwiczeniach, a które nie obowiązują na egzaminie (opcjonalnie):
• elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;
• wybrane typy rozkładów zmiennej losowej skokowej, np.:
- rozkład zero-jedynkowy,
- rozkład dwumianowy (binominalny, Bernoulliego),
- rozkład Poissona,
- rozkład geometryczny,
- rozkład hipergeometryczny;
• wybrane typy rozkładów zmiennej losowej ciągłej, np.:
- rozkład jednostajny (równomierny, prostokątny),
- rozkład normalny,
- rozkład wykładniczy;
193
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmienna losowa dwuwymiarowa i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych;
testowanie hipotez o dwóch średnich;
testowanie hipotez o dwóch wariancjach;
testowanie hipotez o dwóch wskaźnikach struktury;
test istotności dla współczynnika korelacji liniowej;
test korelacji rangowej;
2
2
test zgodności χ i test niezależności χ ;
test dla weryfikacji losowości próby;
testy normalności rozkładu;
problem minimalnej liczebności próby;
twierdzenia graniczne (zbieżność stochastyczna i prawa wielkich liczb).
2
2
Kolokwium mające charakter tzw. „egzaminu zerowego”
Wykłady – prezentacja zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
Metody
kształcenia
ćwiczenia – analizowanie przykładów oraz rozwiązywanie testów i zadań.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin z Wnioskowania statystycznego ma formę pisemną. Zestaw egzaminacyjny składa
się z kilku zadań. Za prawidłowo rozwiązane zadania student może otrzymać maksymalnie
dwadzieścia punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie co najmniej
jedenastu punktów. Poniżej umieszczono szczegółową informację dotyczącą ocen i
przypisanej im punktacji:
19 - 20 punktów – ocena 5,0;
17 - 18 punktów – ocena 4,5;
15 - 16 punktów – ocena 4,0;
13 - 14 punktów – ocena 3,5;
11 - 12 punktów – ocena 3,0;
10 punktów i mniej – ocena 2,0.
Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne bez przerwy (1,5 godziny zegarowej). Zadania student
rozwiązuje na dodatkowej kartce w kratkę. Oprócz kartki papieru student winien mieć przy
sobie długopis, linijkę oraz kalkulator.
Z tyłu zestawu egzaminacyjnego znajdują się podstawowe wzory, z których student może
skorzystać. Na egzamin nie należy zatem przynosić ze sobą żadnych dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Zadania na egzaminie swoim zakresem tematycznym obejmują:
• estymację przedziałową:
- średniej populacji generalnej,
- wariancji i odchylenia standardowego,
- wskaźnika struktury i procentu;
• testowanie hipotez statystycznych:
- dla średniej populacji generalnej,
- dla wariancji i odchylenia standardowego,
- dla wskaźnika struktury i procentu.
Student otrzymuje ocenę z zaliczenia równą ocenie, którą otrzymał z egzaminu.
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Udział studenta w dyskusjach na zajęciach, których tematem są możliwości oraz sposoby
rozwiązywania problemów z zakresu ekonomii przy wykorzystaniu narzędzi zaprezentowanych
w ramach niniejszego przedmiotu (bieżące stymulowanie merytorycznej dyskusji przez
prowadzącego zajęcia jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
Praca studenta w trakcie ćwiczeń polegająca na aktywnym współuczestnictwie w
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
1, 2, 3,
194
rozwiązywaniu testów i zadań (bieżące sprawdzanie przez prowadzącego ćwiczenia
4, 5, 6,
poprawności udzielanych odpowiedzi do zadań i testów jako metoda weryfikacji osiągniętych
7, 8, 9, 10
efektów kształcenia).
Egzamin pisemny (sprawdzanie przez wykładowcę poprawności udzielanych przez studenta
1, 2, 3,
odpowiedzi oraz przekazanie mu informacji zwrotnej na temat uzyskanej oceny końcowej z
4, 5, 6,
przedmiotu jako metoda weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia).
7, 8, 9, 10
Liczba godzin pracy
studenta
Nakład pracy studenta
Udział w zajęciach dydaktycznych
Samodzielne przygotowywanie się do egzaminu
(studiowanie dostępnych materiałów dydaktycznych dotyczących przedmiotu oraz
rozwiązywanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych)
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
90
60
28
122
150
150
Liczba punktów ECTS
6
6
Wszystkie
obowiązujące
na
egzaminie
materiały
edukacyjne
przygotowane
zostały
w
Literatura
formie
elektronicznej
i
udostępniane
są
studentom
drogą
internetową
przy
wykorzystaniu
podstawowa
Platformy Wiedzy.
Literatura
uzupełniająca
Zapoznanie się studenta z literaturą uzupełniającą z zakresu Wnioskowania statystycznego
nie jest obowiązkowe, a więc nie jest przedmiotem oceniania przez wykładowcę. Poniżej
znajduje się lista pozycji, z którymi student szczególnie zainteresowany poszerzeniem i
pogłębieniem wiedzy dotyczącej niniejszego przedmiotu może się zapoznać:
• Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
• Hozer J. (red.), Statystyka. Część II: Wnioskowanie statystyczne, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
• Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1995.
• Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zdań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Warszawa 1996.
• Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych,
Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2007.
• Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., Rachunek
prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I: Statystyka
matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
• Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003.
• Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
1999.
• Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2005.
• Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa
2005.
• Sączewska-Piotrowska A., Pieczyski B., Statystyka. Ćwiczenia z zastosowaniem arkusza
kalkulacyjnego Excel, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2009.
• Zaliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
• Żyżyński J., Podstawy statystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w
Skierniewicach, Skierniewice 2000.
Koordynator
przedmiotu
dr Anna Turczak
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
195
ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Nazwa przedmiotu: ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH
TRUDNYCH
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Kapitał ludzki w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
j.polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
14
Cel
przedmiotu
Po zakończeniu przedmiotu student powinien:
• rozumieć psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi w różnych
sytuacjach trudnych;
• wyjaśnić mechanizmy odpowiedzialne za zachowania człowieka w
sytuacjach trudnych w odwołaniu do różnych koncepcji psychologicznych;
• zastosować w praktyce wnioski wynikające z badań psychologicznych nt.
reakcji ludzi na sytuacje trudne, np. utratę pracy i bezrobocie, zmianę
organizacyjną czy sytuację mobbingu w miejscu pracy;
• rozpoznać czynniki psychologiczne i środowiskowe wpływające na
patologizację zachowań ludzi w sytuacjach trudnych.
Wymagania
wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu Gospodarowania kapitałem ludzkim
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
196
kształcenia
Wiedza
1.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii stresu.
2.Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy psychologiczne
odpowiedzialne za reakcje ludzi w sytuacjach trudnych.
Umiejętności 3.Student analizuje i przewiduje zachowania ludzi w konkretnych
sytuacjach trudnych w organizacji.
4.Student dokonuje opisu oraz analizy podstawowych problemów w
funkcjonowaniu ludzi i zespołów ludzkich w organizacji w sytuacji
zmiany i mobbingu.
Kompetencje 5.Student potrafi pracować i współdziałać w grupie oraz jest otwarty
na współpracę i budowę relacji, potrafi przyjmować w grupie różne
społeczne
role, w tym kierownicze.
6.Student posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia i
potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe badania w zakresie
zachowań ludzi.
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_W02
KE1_W05
KE2_U01
KE1_U02
KE2_K05
KE1_K04
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
1. Stres i sytuacja trudna.
Podstawowa analiza zjawisk.
3
1
2. Pojęcie stresu psychologicznego.
Źródła i symptomy stresu. Konsekwencje stresu. Poziomy reakcji na stres.
3
1
3. Sytuacja trudna jako mechanizm uruchamiający reakcję
stresową.
Rodzaje sytuacji trudnych. Deprywacja. Przeciążenie. Sytuacja utrudnienia.
Konflikt. Sytuacja zagrożenia.
3
2
4. Mechanizmy radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
Koncepcja Lazarusa. Koncepcja Hobfolla. Strategia zorientowana na
rozwiązanie problemu i na regulowanie emocji.
4
2
5. Radzenie sobie ze stresem – podstawowe pojęcia i klasyfikacje.
Aktywne działanie. Pasywność. Ucieczka/unikanie. Poszukiwanie
informacji. Tłumienie informacji. Reinterpretacja informacji.
4
2
6. Osobowość jako czynnik warunkujący wybór zachowania w
sytuacji stresogennej.
Wzory przystosowania. Mechanizmy obronne. Triada osobowościowej
odporności.
4
2
7. Zachowania ludzi w sytuacji trudnej związanej z mobbingiem,
zmianą organizacyjną, utratą pracy i bezrobociem
9
4
197
Metody
kształcenia
Wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia i zadania
grupowe w oparciu o opisy przypadków. Dyskusja grupowa. Testy
psychoedukacyjne. Zadania grupowe o charakterze gier dydaktycznych.
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne( 50%), wykonanie indywidualnego
projektu/prezentacji (25%), aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i
dyskusjach w trakcie zajęć (25%).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4,6
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Kolokwium pisemne
Ćwiczenia i prezentacja prac indywidualnych
Rozwiązywanie zadań, case study, dyskusje w trakcie zajęć
Nakład pracy studenta
4,5,6
5,6
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęci dydaktyczne
30
Przygotowanie do zajęć
10
Przygotowanie prezentacji/projektu
15
Studiowanie literatury
15
Udział w konsultacjach
5
Przygotowanie do zaliczenia
20
Inne
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania, Wyd. ZCO, Zielona Góra 2003.
Literatura
podstawowa Bartkowiak G.; Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE,
14
30
30
10
0
15
1
100
4
Literatura
uzupełniająca
Warszawa 2009.
Aronson E., Psychologia społeczna, Zysk i s-ka 2006.
G. H. Hamer H.; Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2005.
Chakowski M., Mobing: aspekty prawno-organizacyjne, Oficyna Wydawnicza
Branta 2011.
Łosiak W., Psychologia stresu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Litzke S.M., Schun H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Kranas G., Organizacja. Praca. Bezrobocie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1999.
Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, tom 5,
PWN, Warszawa 2010.
Koordynator
przedmiotu
Beata Dobińska
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
198
ZARYS HISTORII SZTUKI
Nazwa przedmiotu: ZARYS HISTORII SZTUKI
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
do wyboru
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
- Przedstawienie studentom podstawowych informacji: czym jest sztuka i jak,
na tle historycznym, ewoluowała;
- Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i terminów języka
wizualnego sztuki, mechanizmów jej funkcjonowania oraz mediów i technik,
którymi sztuka się posługuje
- Rozwój wśród studentów umiejętności rozpoznawania stylów i kierunków
w sztuce.
Bez wymagań wstępnych; potrzebna podstawowa umiejętność rozumienia i
analizowania tekstów oraz obrazów (zdjęć)
Efekty kształcenia
Wiedza
Inne
01. zna idee i poglądy głównych przedstawicieli wybranych
stylów w sztuce oraz ich krytyczną ocenę
02. posiada wiedzę umożliwiającą ocenę zjawisk kulturalnych
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W03
KE2_W08
199
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
w perspektywie krajowej, międzynarodowej i
międzykulturowej
03. posiada wiedzę na temat etycznych i prawnych podstaw
funkcjonowania sztuki oraz ochrony własności intelektualnej
04. potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w
mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z
historii sztuki, wykorzystując różne ujęcia
05. posiada umiejętność formułowania praktycznych
wniosków użytecznych dla decydentów oraz prezentowania
własnych pomysłów i wątpliwości w oparciu o argumentację
odwołującą się do wybranych zagadnień z historii sztuki
06. potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne
zadania z zakresu historii sztuki, posiada przy tym
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów
związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań
profesjonalnych
07. jest świadomy złożoności procesów z zakresu historii
sztuki, jest zdolny do samodzielnej oceny zjawisk
zachodzących w kulturze i sztuce, formułowania własnych
wniosków na ich temat, prowadzenia dyskusji, prezentacji
swoich poglądów i obrony przyjętej argumentacji,
08. potrafi pracować i współdziałać w grupie, aktywnie
uczestniczy w grupach, organizacjach, czy instytucjach, jest
otwarty na współpracę i budowę relacji
09. odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonych
zadań, jest otwarty na szanse komercyjnego wykorzystania
swojej wiedzy
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
KE2_W09
KE2_U05
KE2_U06
KE2_U09
KE2_K03
KE2_K05
KE2_K08
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne
Niestacjonarne
1. Sztuka paleolitu i starożytna – Egiptu, Bliskiego Wschodu, Egejska,
4
2
Grecka i Rzymska
2. Sztuka Wczesnochrześcijańska i Bizantyjska; Sztuka Karolińska i
4
2
Ottońska
3. Sztuka Romańska i Gotycka
4
2
4. Sztuka Renesansu i Manieryzmu
4
2
5. Sztuka Baroku i Rokoka
4
2
6. Sztuka XIX wieku
5
2
7. Sztuka XX wieku i Współczesna
5
2
Metody
wykłady z prezentacją
ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przykładowych obiektów
kształcenia
sztuki / dyskusja / wyciąganie wniosków
Forma
zaliczenie z oceną
i warunki
ocena składa się z ocen cząstkowych: praca zaliczeniowa (40%) / ustne i
zaliczenia
pisemne przygotowanie prezentacji (40%) / uczestnictwo w ćwiczeniach i
dyskusjach w trakcie zajęć (20%)
200
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Ćwiczenia i prezentacje prac indywidualnych
Prezentacje prac grupowych
Zaliczenie pisemne cząstkowe
Zaliczenie pisemne końcowe
Nakład pracy studenta
Nr efektu kształcenia
dla przedmiotu
01, 02, 03, 04, 05,
07, 09
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09
01, 02, 03, 04, 05,
07, 09
01, 02, 03, 04, 05,
07, 09
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
5
12
Przygotowanie prezentacji
5
15
Studiowanie literatury
5
18
Przygotowanie się do zaliczenia
5
15
Inne
0
12
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
86
Liczba punktów ECTS
2
2
Literatura
Karol Estreicher, „Historia sztuki w zarysie”, wydawnictwo PWN, Warszawa
podstawowa 1984.
Arthur F. Jones, „Wstęp do historii sztuki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
1999.
Michael Levey, „Od Giotta do Cezanne’a. Zarys historii malarstwa
zachodnioeuropejskiego”, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1972.
„Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki”, wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1989.
„Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego”, wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1995.
Strony www:
http://www.historiasztuki.com.pl/
Literatura
uzupełniająca
„Architektura. style i detale”, wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007.
„Historia malarstwa. Od renesansu do współczesności”, wydawnictwo
Konemann, 2005.
Karin Hessenberg „Podstawy rzeźby”, wydawnictwo Arkady, Warszawa
2007.
„Historia architektury. Od starożytności po czasy współczesne”,
wydawnictwo Parragon, 2009.
Wilfried Koch „Style w architekturze”, wydawnictwo Świat Książki, 2009.
Rosie Dickins, Mari Griffith „Wprowadzenie w świat sztuki”, wydawnictwo
Delta W-Z, 2005.
„Historia malarstwa”, wydawnictwo Buchmann, 2008.
Stephen Farthing „1001 obrazów, które warto w życiu zobaczyć”,
201
wydawnictwo Muza, 2011.
Koordynator
przedmiotu
Paweł Nowakowski
E-mail do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
202
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: wszystkie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: I
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
podstawowy
obligatoryjny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
Ćwiczenia
120
30
30
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
60
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
4
Cel
przedmiotu
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
10
Zarządzanie strategiczne jest tym obszarem studiów w dziedzinie
zarządzania, które postrzega organizację jako całość. Taka optyka spojrzenia
pozwala na holistyczne podejście do dotychczasowych studiów nad naturą
podmiotów gospodarczych i prawidłowościami kierującymi nimi. Celem tego
przedmiotu jest więc zintegrowanie poszczególnych dyscyplin nauki
zarządzania. W ramach przedmiotu analizie poddane będą czynniki
otoczenia i wnętrza organizacji, które sprzyjają, bądź zakłócają rozwój,
stanowiąc główny problem top menedżmentu w firmach. Profesjonalna
diagnoza sytuacji będzie podstawą długookresowych decyzji dotyczących
pomyślnego rozwoju organizacji w przyszłości.
Główne cele dydaktyczne przedmiotu to wyposażenie studenta w adekwatną
wiedzę i umiejętności konieczne do:
•
•
•
•
•
•
rozumienia istoty i odpowiedzialności top menedżmentu w zakresie rozwoju
strategicznego;
oceniania skuteczności decyzji strategicznych;
identyfikowania głównych problemów organizacji oraz szans i zagrożeń tkwiących w
coraz bardziej złożonym i skomplikowanym otoczeniu biznesu;
wskazywania alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów strategicznych;
wykorzystywania umiejętności analitycznych niezbędnych do diagnozowania
strategicznej pozycji konkurencyjnej firmy w tzw. mikrootoczeniu;
rozpoznawania różnych rodzajów strategii rozwoju MSP oraz wielkich korporacji i
203
poszczególnych strategicznych jednostek biznesu.
Wymagania
wstępne
Student powinien reprezentować solidną wiedzę z zakresu podstaw
zarządzania, marketingu oraz analizy marketingowej.
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekty kształcenia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
5. Student zna teoretyczne koncepcje rozwoju
przedsiębiorstw w ujęciu retrospektywnym
6. Student pojmuje organizację jako system holistyczny z jej
atrybutami
7. Student rozróżnia strategie funkcjonalne, konkurencyjne i
korporacyjne
8. Student rozumie relacje organizacji w kontekstach
zewnętrznych w skali makro- i mikrootoczenia
9. Student zna podstawowe techniki diagnozy strategicznej w
zakresie badania potencjału firmy i otoczenia zewnętrznego
10. Student zna zasady i uwarunkowania prawne,
organizacyjne, kulturowe i strukturalne wdrażania zmian
strategicznych w organizacji
11. Student uzyskuje praktyczne umiejętności projektowania
strategii w skali własnego biznesu
12. Student posiada techniczne i analityczne umiejętności
dokonywania diagnozy zjawisk w otoczeniu firmy o
strategicznym znaczeniu dla jej rozwoju
13. Student potrafi myśleć projekcyjnie i przewidywać skutki
zmian strategicznych
14. Student potrafi znaleźć adekwatne rozwiązania problemów
strategicznych
15. Student posiada zdolności analityczne i znajomość narzędzi
analitycznych do diagnozowania problemów wewnętrznych
w organizacji
16. Student potrafi zaprojektować i wdrożyć niezbędne zmiany
strategiczne
17. Student posiada zdolności techniczne i edycyjne w zakresie
przeprowadzania diagnozy skuteczności i efektywności
działań i raportowania rezultatów
18. Student potrafi funkcjonować w zespole, pełniąc rozmaite
funkcje (również lidera grupy)
19. Student potrafi myśleć i działać w zgodzie z kryteriami
efektywności strategicznej i przedsiębiorczości
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Wykład:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego:
KE2_W03
KE2_W04
KE2_W05
KE2_W05
KE2_W06
KE2_W10
KE2_W06
KE2_U01
KE2_U02
KE2_U04
KE2_U08
KE2_U03
KE2_U04
KE2_U06
KE2_U04
KE2_U07
KE2_K05
KE2_K04
KE2_K06
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
10
4
2
204
-
Charakterystyka decyzji strategicznych;
Poziomy strategii – strategia korporacji strategia biznesu, strategia
funkcjonalna.
Proces zarządzania strategicznego: analiza strategiczna, wybór / decyzja
strategiczna, wdrożenie strategii / realizacja decyzji strategicznej, kontrola i
korekta realizacji strategii.
Zarządzanie strategiczne i jego kontekst: kontekst małego i średniego biznesu,
strategie korporacji międzynarodowych, strategie rozwoju w sektorze usług,
strategie dla organizacji non-profit, strategie w sektorze publicznym.
Cele strategiczne (Deklaracji aspiracji rozwojowych firmy):
Rola misji i wizji biznesu;
Cele strategiczne
Model SMART weryfikacji celów
Wdrożenie strategii – czynniki determinujące oraz kontrola i ocena realizacji
strategii.
ćwiczenia:
Analiza strategiczna – zawartość i metodologia:
Koncepcja makro i mikrootoczenia;
Diagnozowanie czynników makrootoczenia : analiza PEST, scenariusze stanu
przyszłości;
Analiza struktury sektora (czynniki mikrootoczenia);
Model 5 sił M. Portera
Identyfikacja pozycji konkurencyjnej w sektorze / segmencie: mapa grup
strategicznych, analiza luki rynkowej;
Identyfikacja zasobów strategicznych firmy: analiza łańcucha wartości
Analiza kondycji finansowej;
Analiza portfela produkcji / działań- zastosowanie technik macierzowych BCG,
ADL, GE
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Diagnoza zbiorcza: zastosowanie analizy SWOT, SPACE, CCF, i EBEM
Klasyfikacja strategii na poziomie SBU – koncepcje tradycyjne o
postmodernistyczne
Klasyfikacja strategii na poziomie korporacyjnym
e-learning:
Analiza strategiczna – zawartość i metodologia:
Koncepcja makro i mikrootoczenia;
Diagnozowanie czynników makrootoczenia : analiza PEST, scenariusze stanu
przyszłości;
Analiza struktury sektora (czynniki mikrootoczenia);
Model 5 sił M. Portera
Identyfikacja pozycji konkurencyjnej w sektorze / segmencie: mapa grup
strategicznych, analiza luki rynkowej;
Identyfikacja zasobów strategicznych firmy: analiza łańcucha wartości
Analiza kondycji finansowej;
Analiza portfela produkcji / działań- zastosowanie technik macierzowych BCG,
ADL, GE
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Diagnoza zbiorcza: zastosowanie analizy SWOT, SPACE, CCF, i EBEM
4/ Przewaga strategiczna i strategie generyczne:
Krzywa doświadczenia i jej praktyczne implikacje
Strategia lidera cenowego / strategia wiodącej pozycji kosztowej;
Strategia zróżnicowania;
Strategia koncentracji.
5/ Wybór strategiczny – alternatywne kierunki rozwoju strategicznego:
12
2
10
0
30
10
0
10
10
60
24
10
5
16
2
16
2
205
Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny;
Koncentracja a dywersyfikacja;
Dywersyfikacja konglomeratowa i koncentryczna
Strategie integracji pionowej i poziomej
Alianse strategiczne i ich rodzaje;
Konsolidacja – tworzenie grup kapitałowych, holdingów;
Zarządzanie antykryzysowe – strategie wyjścia z kryzysu.
Wdrożenie strategii – czynniki determinujące oraz kontrola i ocena realizacji
strategii.
Metody
kształcenia
4
1
W ramach zajęć wykładowych: wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia –
aktywizujące formy prowadzenia zajęć, rozwiązywanie case study, prezentacje,
puzzle, itp.
W ramach zajęć e-learningowych: studia własne, rozwiązywanie case study, testy
wiedzy, analizy strategiczne przy użyciu arkuszy roboczych wg stosowanych technik
diagnostycznych.
Forma
i warunki
zaliczenia
Egzamin polegający na wykonaniu serii zadań e-learningowych, w tym:
• 2 testy wiedzy po 5 pytań (łącznie 10 %)
• 3 case study (łącznie 60%)
• 2 diagnozy strategiczne (łącznie 30%)
• opcjonalnie – esej nt. wyzwań współczesnego zarządzania
strategicznego
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
1,2,3,4
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Test wiedzy 1
Test wiedzy 2
Case study x 3
5,6
7,9,10,12,
14,15,16
8,11,13
1,2
14,15,16,
17,18,19
Diagnoza strategiczna x 2
Esej
Praca w grupach
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne w postaci uczestnictwa w wykładzie
Zajęcia dydaktyczne w postaci uczestnictwa w ćwiczeniach
Zajęcia dydaktyczne w postaci sesji e-learning
Przygotowanie do testów wiedzy (x2)
Przygotowanie rozwiązań case study (x3)
Przygotowanie analiz strategicznych (x2)
Przygotowanie eseju
Udział w konsultacjach
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
30
60
4
6
6
2
2
150
6
4
0
10
14
60
44
14
4
150
6
206
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
A. Zelek, Zarządzanie strategiczne. Podręcznik dla studentów, Wyd. ZPSB, Szczecin 2010.
A. Zelek, Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wyd. ZPSB,
Szczecin 2008.
A. Zelek, Strategie rozwoju biznesu. Podręcznik dla studentów, Wyd. ZPSB, Szczecin 2010.
A. Zelek, Zarządzanie strategiczne, Decyzje, diagnozy, strategie, Wyd. ZPSB, Szczecin 2000.
K. Obłój, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,
PWE 2010.
M. E. Porter, Strategia konkurencji, PWN 1994.
G. Johnson, K. Scholes: Exploring Corporate Strategy; Prentice Hall 1993 i 1996.
A. A. Thomspson, A. J. Stricland, Strategic Management, Concepts and Cases, 1993.
Ch.W. Hill, G.R. Jones, Strategic Management. An Integrated Approach, Houghton Miffin,
1998.
B. De Wit, R.Meyer, Strategy. Proces, Content, Context. An International Perspective,
Thomson Business Press, 2000.
P. Finlay, Strategic Management. An Introduction to Business and Corporate Strategy,
Prentice Hall, 2000.
G. Giereszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE 1997.
Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE 1995
M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, Lektury Menedżera, 1995.
A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ,
Warszawa 2003.
Koordynator
przedmiotu
Prof. dr hab. Aneta Zelek
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
207
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Biznes Międzynarodowy
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: II
Semestr: III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
Wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
E-learning
Inne
przedstawienie podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej zasad
przygotowania, aplikowania i rozliczania projektów dofinansowanych ze
środków pomocowych Unii Europejskiej
• wskazanie praktycznych kwestii aplikowania o dofinansowanie ze
środków pomocowych
• rozwój umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami
aplikowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
Słuchacz powinien znać podstawy Zarządzania.
•
Efekty kształcenia
Wiedza
Seminarium
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
1.student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć KE2_W07
związanych ze środkami pomocowymi, zasadami dystrybucji
środków pomocowych, aktami prawnymi i dokumentami
programowymi regulujących wdrażanie funduszy pomocowych
208
w Polsce
2.student rozumie mechanizmy aplikowania, wyboru i
rozliczania projektów z dofinansowaniem
Umiejętności 3.student posiada umiejętność poruszania się po zasadniczych
aktach prawnych i dokumentach programowych regulujących
dystrybucję środków pomocowych w Polsce
4.student posiada umiejętność samodzielnego dokonywania
analizy możliwości finansowania przedsięwzięć
5.student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie na
bazie instrukcji wypełniania wniosku i dokumentacji
konkursowej
6.student potrafi przygotować wniosek o płatność na bazie
instrukcji wypełniania wniosku i dokumentacji programowej
Kompetencje
społeczne
KE2_W08
KE2_U06
KE2_U08
KE2_U07
KE2_U7
7.Student jest świadomy złożoności procesów dystrybucji środków KE2_K03
UE, jest zdolny do ich oceny i wnioskowania oraz potrafi przygotować
prezentację swoich poglądów i przeprowadzić dyskusję.
8.Student posiada umiejętność logicznego i analitycznego myślenia i KE2_K04
potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawową pracę badawczą.
9.student potrafi pracować i współpracować w grupie. KE2_K05
Angażuje się w pracę grupy przyjmując różne role
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
Ćwiczenia:
Wprowadzenie do tematyki funduszy pomocowych
System wdrażania i dystrybucji funduszy strukturalnych w Polsce
Analiza możliwości finansowania projektów z funduszy strukturalnych
30
2
2
5
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
10
Rozliczanie projektów UE
12
• Zajęcia o charakterze praktycznym
Metody
• mini-wykłady z prezentacją multimedialną
kształcenia
• ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach / analiza przypadków/ dyskusja/
rozwiązywanie zadań
Forma
i warunki
zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Formy:
• ocena składa się z prac cząstkowych: wykonanie prac zaliczeniowych:
przygotowanie wniosku o dofinansowanie (80%) / uczestnictwo w
ćwiczeniach i dyskusjach w trakcie zajęć (20%).
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Prezentacja przygotowanej pracy indywidualnej
Prezentacje prac grupowych
Nakład pracy studenta
Zajęcia dydaktyczne
1,6,7,8
2,3,5,7,8,9
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
30
209
Przygotowanie się do zajęć
10
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
15
Studiowanie literatury
15
Udział w konsultacjach
5
Przygotowanie się do zaliczenia
20
Inne
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
Literatura
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
podstawowa Dokumenty programowe (programy operacyjne, szczegółowe opisy
priorytetów, wytyczne horyzontalne i programowe)
Literatura
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
uzupełniająca www.rpo.wzp.pl
www.efs.gov.pl
Koordynator
dr Justyna Osuch
przedmiotu
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
210
ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA SYSTEMU
INFORMATYCZNEGO
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów:
Rok:
Semestr:
II
II
III
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie
organizacji przedsięwzięcia informatycznego w aspekcie pełnego cyklu życia
systemu. Do realizacji celu głównego wykorzystane zostaną następujące cele
szczegółowe:
− poznanie strategii i metod realizacji systemów informatycznych,
− nabycie umiejętności doboru modelu konstrukcji systemu w
zależności od specyfiki przedsięwzięcia,
− opisywanie zdarzeń wpływających na realizację przedsięwzięć
informatycznych.
Student powinien znać podstawy zarządzania, technologii informatycznych
oraz podstawy planowania i realizacji projektów. Student powinien mieć
świadomość konieczności uczenia się przez całe życie.
Efekty kształcenia
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
211
Wiedza
1.Klasyfikuje i charakteryzuje systemy informatyczne
zarządzania.
2.Rozróżnia założenia metodyczne strategii realizacji projektów
informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych
modeli cykli życia systemów informatycznych.
Umiejętności 3.Szacuje nakłady pracy zespołów wdrożeniowych.
4.Ustala kryteria doboru metod kontraktowania projektów
wdrożeniowych.
5.Rozpoznaje symptomy ryzyka w projektach wdrożeniowych i
dobiera sposoby postępowania w warunkach ryzyka.
KE2_W05
KE2_W06
KE2_U03
KE2_U04
KE2_U09
Kompetencje 6.Potrafi pracować w grupie.
KE2_K05
7.Reprezentuje
postawę
kreatywną,
posiada
zdolność
do
społeczne
logicznego i analogicznego myślenia.
KE2_K04
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
WYKŁAD
System informatyczny zarządzania i jego cykl życia – klasyfikacja
współczesnych systemów informatycznych, pojęcie cyklu życia
systemu informatycznego – dyskusja moderowana.
Strategie i metody realizacji projektów informatycznych – strategie
zastosowania technologii informatycznych w biznesie, strategie
realizacji systemów informatycznych.
Modele cyklu życia systemu informatycznego, nakłady, źródła i
koszty poprawiania błędów w cyklu życia SI – podejście klasyczne i
zwinne – dyskusja moderowana.
Strategie realizacji wdrożeń i wybrane metody szacowania nakładu
pracy – podejście klasyczne (model COCOMO), szacowanie w
metodyka zwinnych (Plannig Poker) – składowa projektu
zespołowego.
Metody kontraktowania projektów wdrożeniowych – metoda fixprice, metoda fix-scope – dyskusja moderowana, składowa projektu
zespołowego.
Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć informatycznych – czynniki
sukcesu
PI,
cykl
zarządzania
ryzykiem
przedsięwzięć
informatycznych a cykl życia projektu – dyskusja moderowana,
składowa projektu zespołowego.
Egzamin pisemny
− wykład z prezentacją multimedialną,
Metody
− dyskusje moderowane,
kształcenia
−
Forma
i warunki
zaliczenia
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
4
14
2
4
1
6
2
6
4
4
2
5
2
1
1
ćwiczenia: audytoryjne i laboratoryjne (praca grupowa).
Egzamin.
Formy zaliczenia:
− egzamin: testowy z pytaniami (zadaniami) otwartymi (50%),
− projekt zespołowy (40%),
− udział w dyskusjach, aktywność podczas zajęć (10%).
Nr efektu
212
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Projekt
Dyskusje podczas zajęć
Nakład pracy studenta
1,2,3,4,5
3,4,5,6,7
1,2,4,5,7
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
14
Przygotowanie się do zajęć
10
20
Przygotowanie projektu
30
30
Studiowanie literatury przedmiotu
10
16
Udział w konsultacjach
5
5
Przygotowanie się do zaliczenia
10
10
Inne
5
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
100
Liczba punktów ECTS
4
4
Literatura
Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów
podstawowa informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005.
Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet,
Warszawa 2004
Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo
Naukowe PWN 2006.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Literatura
Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa
uzupełniająca Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Asproni G., Wstęp do Scrum, Software Developer’s Journal 6/2006.
PRINCE2TM – Skuteczne zarządzanie projektami, drugie wydanie polskie,
Crown Copyright 2009.
Nawrocki J. Olek Ł. i in., Równowaga między zwinnością a dyscypliną z
wykorzystaniem Xprince, Politechnika Poznańska 2004 .
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition,
wydanie polskie, Warszawa 2009.
Koordynator
Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
przedmiotu
dr Dorota Dżega
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
213
ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
Nazwa przedmiotu: ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
Kod przedmiotu:
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia
Nazwa specjalności: Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca dany przedmiot (Wydział): Wydział Ekonomii i Informatyki
Poziom studiów: II
Rok: I
Semestr: II
Profil kształcenia:
praktyczny
Język wykładowy:
Kategoria przedmiotu:
Status przedmiotu:
polski
specjalnościowy
wybieralny
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych
Razem
Wykład
30
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
Inne
30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych
Razem
Wykład
14
Cel
przedmiotu
Wymagania
wstępne
Ćwiczenia
Laboratorium
Lektoraty
Seminarium
E-learning
14
Celem jest przyswojenie wiedzy o podstawowych koncepcjach związanych z
systemami informatycznymi zarządzania i cyklem ich życia oraz wyrobienie
umiejętności analizowania roli (funkcji) zintegrowanych systemów klasy ERP
w przedsiębiorstwie.
Słuchacz powinien znać podstawowe zagadnienia związane z informatyką i
zarządzaniem.
Efekty kształcenia
Wiedza
01
02
Umiejętności
Inne
03
04
charakteryzuje istotę i rolę zintegrowanych systemów
informacyjnych w przedsiębiorstwie
rozróżnia i wyjaśnia poszczególne modele cyklu życia
systemu informatycznego
Ocenia i dokonuje wyboru systemu informacyjnego dla
przedsiębiorstwa
Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną w
procesie wdrażania systemu informatycznego
Odniesienie
efektów
kształcenia
przedmiotu do
kierunkowych
efektów
kształcenia
KE2_W05
KE2_W02
KE2_U07
KE2_U02
214
Kompetencje 05
społeczne
06
Posiada umiejętność logicznego i analitycznego
myślenia i potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę
problemu
Potrafi pracować i współpracować w grupie; angażuje
się w prace grupy przyjmując różne role
Pełny opis przedmiotu (treści programowe)
Ćwiczenia
Studium przypadku: wybór systemu informatycznego dla
przedsiębiorstwa
Studium
przypadku:
analiza
wykorzystania
systemów
informatycznych w sterowaniu procesami produkcyjnymi
Studium przypadku: systemy informatyczne w handlu
elektronicznym
Studium przypadku: informatyzacja wydziału komunikacji
Studium przypadku: analiza potrzeb informatycznych
przedsiębiorstwa
Studium przypadku: Ocena informatyzacji banku
analiza przypadków
Metody
kształcenia
Forma
i warunki
zaliczenia
•
•
KE2_K04
KE2_K05
Liczba godzin kontaktowych
stacjonarne niestacjonarne
30
5
14
3
5
3
5
1
5
5
3
3
5
1
kolokwium zaliczeniowe z pytaniami otwartymi (50%)
raporty pisemne z przeprowadzonych analiz (50%)
Nr efektu
kształcenia
dla
przedmiotu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
kolokwium zaliczeniowe
raporty
Nakład pracy studenta
1, 2, 4, 5
3, 4, 5, 6
Liczba godzin pracy
studenta
Studia
stacjonarne
Zajęcia dydaktyczne
30
Przygotowanie się do zajęć
15
Przygotowanie raportu/prezentacji/ćwiczeń/case study
20
Studiowanie literatury
30
Udział w konsultacjach
5
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania.
Literatura
podstawowa Zintegrowane systemy transakcyjne, PWN, Warszawa 2008.
Literatura
Studia
niestacjonarne
14
15
36
30
5
100
4
Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006.
Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV,
Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005.
Klonowski Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele
rozwoju i właściwości funkcjonalne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004.
215
uzupełniająca
Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie,
wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.
Kale V., SAP R/3, przewodnik dla menadżerów, Helion, Gliwice 2001.
Koordynator
przedmiotu
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański
Email do
koordynatora
przedmiotu
[email protected]
216

Podobne dokumenty