1 - Rozrywka Sp. z oo

Transkrypt

1 - Rozrywka Sp. z oo
XVI Szaradziarskie
Mistrzostwa Polski
Warszawa, 11 czerwca 2016
Finał – runda II
Wykreślane
litery
Z podanych wyrazów należy
wykreślić niektóre litery, tak
aby pozostałe, czytane kolejno, utworzyły słowa wpisywane do diagramu.
Poziomo:
3) portmonetka.
6) szutrowisko.
7) ambulatorium.
8) farmaceutka.
11) demoralizacja.
13) asfaltobeton.
14) dokumentacja.
16) koloryzator.
19) aerostatyka.
21) fototelegram.
22) paradowanie.
23) parkingowy.
Pionowo:
1) wolontariat.
2) konsoleta.
3) proletariat.
3
2
4)
5)
9)
10)
12)
13)
Imiê i nazwisko
………………………………………
………………………………………
metalurgia.
rekompensata.
kamienioryt.
konkwistador.
poligamista.
reasekurator.
Punktacja
15)
17)
18)
20)
insektarium.
brunatnienie.
kontemplator.
procedura.
Bohdan Zapasek
KALAMBUR
Oto skorupiaki z ego,
więc napijmy się, kolego.
Ireneusz Kocyłak
1
2
Nakładanka
Pary wyrazów w rzędach diagramów
różnią się trzema literami (kolorowe pola). Litery te, czytane rzędami w prawym
diagramie, utworzą rozwiązanie – myśl
Tadeusza Maryniaka.
Diagram lewy
1) urz¹dzenie s³u¿¹ce do emisji sygna³u.
2) pykaj¹cy palacz.
3) dawniej: podarek dawany dostojnikowi
dla okazania czci.
4) blaszany pojemnik u¿ywany przez ¿o³nierzy, turystów.
5) hipotetyczne plemiê maj¹ce zamieszkiwaæ okolice Kruszwicy.
6) pozosta³oœæ po czymœ, co uleg³o zniszczeniu.
7) to, co przynosi chlubê.
Diagram prawy
W kolejności przypadkowej:
• drapie¿na ryba s³odkowodna
• oszust, naci¹gacz
• kobieta lubi¹ca prawiæ mora³y
• wype³nia PIT
• kapuœniak, ale nie zupa
• pêdzenie za kimœ, aby go z³apaæ
• zajœcie w ci¹¿ê
Składanka
Podane wyrazy 3-literowe należy
wpisać do diagramu (poziomo lub pionowo), tak aby powstała krzyżówka.
Ujawniono wszystkie litery Ó. Litery
w polach z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie dodatkowe.
• Ada • Ada • ara • bot • car • Men
• nom • rój • rów • tul • tur • z³o
Małgorzata Wołc
2
Józef Prażuch
2
Poza skrzyżowaniami
3
2
W diagramie ujawniono po jednej literze (leżącej poza skrzyżowaniami) odgadywanego
wyrazu – tę, która znajduje się przed określeniem. Niesymetryczne
położenie czarnych pól
– do ustalenia. Litery
w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie dodatkowe.
G) gadka …, czyli b³aha
rozmowa.
H) angielski lub richelieu.
I) serca, zegara albo
dzwonu.
J) najwa¿niejszy szyita
irañski.
K) kapelusz na g³owie
Chaplina.
L) str¹czek wanilii
£) fioletowe warzywo;
ober¿yna.
M) zasada postêpowania,
zachowania.
N) ¿¹da okupu; porywacz.
Ñ) Zygmunt, autor „Nie-Boskiej komedii”.
O) libido to ... seksualny.
Ó) witka.
P) tkanina w drobn¹ dwukolorow¹ kratkê.
R) zamieszkiwa³ staro¿ytn¹ Hiszpaniê.
ANAGRAM
z METAGRAMEM
S) piêknie ubarwiony ptak
leœny.
Œ) jednostka p³ywaj¹ca
zwalczaj¹ca okrêty podwodne.
T) film science fiction w re¿yserii Jamesa Camerona.
U) … wieczniezielony,
krzew na ¿ywop³oty.
W) wtórne w transformatorze.
Y) roœlina o du¿ych, ró¿nobarwnych kwiatach;
jakobinka.
Z) Zyzio, sekretarz Nikodema Dyzmy z powieœci Tadeusza Do³êgi-Mostowicza.
Ź) du¿e naczynie w browarze.
¯) malowniczy krajobraz.
Jan Radliński
M Znam już tajniki toyoty, — — — — — ,
A — — — — — za kółkiem opanowałem.
A, M — — — — — egzamin na prawo — — — — — .
Wcześniej dwa razy już próbowałem…
1
Andrzej Pacierpnik
3
Krzyżówka składana
Odgadnięte wyrazy należy wpisać w kratki połączone
linią przerywaną, tak aby powstała krzyżówka. Ujawniono wszystkie litery J.
3
2
Przesu- 2
wanka
Litery wyrazów podanych
obok diagramu nale¿y przesun¹æ do rzêdów, przy których wystêpuj¹, tak aby powsta³a krzy¿ówka z³o¿ona
z rzeczowników pospolitych.
Litery w polach z kropk¹,
czytane rzêdami, utworz¹
rozwi¹zanie dodatkowe.
Adam Radziszewski
4
1
W kolejności przypadkowej:
• pi³karskie mistrzostwa Starego Kontynentu
• wynik dodawania
• poziome drzewce omasztowania statku
• dzia³o o d³ugiej lufie
• ssak morski; miecznik
• kwota doliczana do ceny
towaru
• imiê Rolskiej, piosenkarki
• odmiana, wariant
• kolczasta kulka ostu
• naciêcia na powierzchni
• reprezentacyjna sala wyk³adowa
• miecz lub tkanina
• wyp³ywa z jeziora Roœ
• los, sytuacja ¿yciowa
• du¿y ogród z alejkami
• odkrêcany w kuchni
• teledysk
• oprawa obrazu
• treningowy strój sportowca
• wyprawiona skóra kozia;
giemza
Bohdan Zapasek
Swatka
Określenia wyrazów podzielono na trzy części. Początki określeń podano zgodnie z numeracją, natomiast
ich środki i dokończenia –
w kolejności alfabetycznej.
Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie dodatkowe.
Poziomo:
1) rywalizuje
6) s³ynny
7) powinien
8) nak³adana
9) stanowi³a
12) mo¿e
14) wystêpuje
16) ³agodzi
19) jedyny
20) zas³uguje
21) pokryty
22) na nim
3
2
Pionowo:
1) ca³y
2) ledwo
3) powstaje
4) potrawa
5) najlepsze
10) gatunek
11) le¿y
13) wkrótce
15) narzêdzie
17) pojawiaj¹ siê
18) czêœæ
KALAMBUR
Dwuznak z tuzem – tak,
ciągle go nam brak!
Ireneusz Kocyłak
Środki określeń:
• czerwonego
• k³adziemy
• na g³owê
• na miano
• nasz
• na wschód
• pleœni¹
• podawana
• s¹ te
• syn
• œwiat³o
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uchwytny
u¿ywane przez
wczesn¹
w ka¿dym
w³oski
w pracowni
wróciæ
w rzucie
zas³onê
zast¹piæ
zostanie
¿o³¹dka
Dokończenia określeń:
• Dedala • dla ucha • do rzucaj¹cego • drewnianym
kr¹¿kiem • górników • jako deser • kawa³ek tortu •
kogutem • konia • krowy • lampy • maj¹tek • malarza • mêczyduszy • od Uralu • rycerza • rzeczownik • ser • westernie • wina • wiosn¹ • wulkan •
ze œliwkami
Ryszarda i Adam Sumerowie
5
Krzyżówka
3
2
Podane wyrazy należy wpisać w białe pola rzędów diagramu (po dwa w jednym rzędzie), a następnie w kolorowe pola wpisać takie dwie litery, z którymi utworzą dłuższe słowa. Dopisane litery, czytane z góry na dół, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
Lista wyrazów:
• aronia • aut • dar • Kamas
• mak • Man • Monet
• okorek • port • znicz
Pionowo (w kolejnoœci przypadkowej):
• ocena recenzenta
• kojarzy siê z kwadratur¹
• artysta uczestnicz¹cy w koncercie zorganizowanym
z okazji jego jubileuszu (do
diagramu w lm)
• œpiewak w cerkwi; diak
• Po³udniowa lub Pó³nocna
na Dalekim Wschodzie
• biedny jak ... koœcielna
• Anna Coupeau z powieœci
Emila Zoli
Małgorzata Wołc
Wyrazy pionowe należy tak wpisać do diagramu, aby z ujawnionymi grupami liter utworzyły nowe słowa.
• wyparty przez empetrójkê
• opinia, uznanie
• jeden z podstawowych sk³adników br¹zu
• „..., czyli Bia³y Wieloryb”, powieœæ
Hermana Melville’a
• silnie truj¹cy alkaloid
• … Summer, piosenkarka soulowa
i rhythmandbluesowa
• zarost przy uszach
Małgorzata Wołc
6
Czary-mary
2
3
2
Fachowcy, że pożal się Boże!
Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie dodatkowe.
Poziomo:
– co zrobił kiepski i nieodpowiedzialny...
4) spawacz.
7) stolarz.
10) piekarz.
13) szewc.
16) kowal.
18) browarnik.
1
ANAGRAM
Piąty krzyżyk
na karku
Pionowo:
1) psikus, kawa³.
2) niewielki hotel przy ruchliwej drodze.
3) silny strumieñ œwiat³a.
5) klatka do przewo¿enia
drobnych zwierz¹t.
6) jedynka i 60 zer w zapisie
dziesiêtnym.
7) rybka w puszce.
8) Gino ..., producent i dystrybutor markowego obuwia, torebek.
9) … dziecku prezentu, je¿eli bêdzie grzeczne.
11) cz¹stki g³ówki czosnku.
12) pieczyste i ptactwo na
suto zastawionych szlacheckich sto³ach.
14) cztery …, na nich pies
kud³aty, w dzieciêcej
piosence.
15) ³obuziak.
17) porcja leku.
Grzegorz Chomicz
Minął mi już w marcu rok — — — — — — — — — — — — trzeci.
Ale po — — — — — — — — — — — — ten czas szybko leci!
Andrzej Pacierpnik
7
Duet krzyżówek
3
2
Zamiast objaśnień podano (w kolejności alfabetycznej) wszystkie spółgłoski występujące w parze wyrazów z obu diagramów. Litery w kolorowych polach, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł powieści.
Poziomo:
5) K, K, M, N, R, S, W, W, Z, Z.
6) B, K, N, P, R, R, S, S, T.
7) B, C, G, K, K, K, L, R, R, Z.
10) D, K, K, N, P, R, S, T, T, Z.
13) C, D, N, P, R, S, T, W, Z.
14) J, M, N, N, N, R, S, ¯.
Pionowo:
1) D, G, N, R, S, S, T, Z, Z, Z.
2) C, F, K, L, R, R, S, S, Z, ¯.
3) C, G, L, P, R, T, Z.
4) J, K, K, K, L, S, T.
8) K, L, N, P, R, S, T, Z, Z.
9) C, J, K, P, R, R, S, T, W.
11) D, H, M, N, N, N, R.
12) K, L, P, R, R, T, T, Z.
Tadeusz Olejarczyk
8
Rebus anagramowy
2-wyrazowy, o pocz¹tkowych literach: U. L.
1
Wawrzyniec Grzegorzak
W każdym wyrazie należy zmienić jedną literę, tak aby powstało nowe słowo, które po uzupełnieniu literami (dopisywanymi na początku
i na końcu lub w jednej
z tych pozycji) utworzyły wyraz (rzeczownik pospolity) wpisywany do
diagramu.
Poziomo:
4) oda.
7) trik.
8) eks.
9) smar.
10) rysa.
12) rota.
13) pens.
15) mors.
18) linia.
19) but.
20) styk.
21) lot.
Szkotka psotka 6
5
4
2
1
Pionowo:
1) kler.
2) lama.
3) kit.
4) las.
5) sok.
6) kant.
11) lis.
12) gram.
13) out.
14) mit.
16) ¿el.
17) ser.
Bohdan Zapasek
Krzyżówka
Na podstawie podanych nazw państw należy odgadnąć nazwy ich stolic i połączyć
w pary tak, aby po przestawieniu liter powstały wyrazy wpisywane do diagramu (nazwy jednej stolicy należy użyć dwukrotnie).
Poziomo:
Nazwy państw w kolejności alfabetycznej:
• Chiny • Egipt • Ghana • Litwa • £otwa
Pionowo:
1) czerwona, zielona i ¿ó³ta w leczo.
2) potocznie: niesprzyjaj¹ce okolicznoœci, brak szczêœcia.
3) miasto powiatowe na trasie Bia³ystok
– E³k (z edenem w nazwie).
4) thalia, mégane lub clio na drodze.
5) wolno stoj¹cy piecyk u¿ywany w czasie silnych mrozów.
Zbigniew Tatar
9
5
4
3
Samosia
Ujawniono wszystkie samog³oski. Diagram nale¿y uzupe³niæ spó³g³oskami w taki sposób,
aby powsta³y wyrazy (rzeczowniki pospolite), w których spó³g³oski wystêpuj¹ w kolejnoœci
alfabetycznej. Przyk³ady: kula (ale nie luka), ³opata (ale nie lokata).
Krzysztof Oleszczyk
Literówka
4
3
Z liter s³owa BUTONIERKA
nale¿y u³o¿yæ nowe wyrazy
(rzeczowniki pospolite). Ka¿da litera mo¿e byæ wykorzystana tylko raz. Kropkami
zaznaczono pola, w których
wystêpuj¹ samog³oski. Litery z kolorowych pól, czytane
rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie
dodatkowe.
Bohdan Zapasek
10
Jolka magiczna
2
1
Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie
dodatkowe.
Poziomo i pionowo:
• croissant
• Stolica Apostolska
• kuzynka kuny, sobola
2
Postrach
•
•
•
•
imiê Kolberga, etnografa
przestarzale powinowaty
budynek z s¹siekami
buty sportowe
Józef P. Wrona
Litery w polach z kropką, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
• monstrum, brzydactwo
Michał Gniazdowski
Pantropa z autu
2
Litery ujawnione na obrze¿u diagramu
nale¿y wpisaæ do kolorowych kratek, tak
aby w korytarzykach obwiedzionych lini¹
pogrubion¹ powsta³y wyrazy odczytywane
od pól z kropk¹. Liczba w kratce wskazuje
rz¹d (1, 2, 3 lub 4), w którym ma siê znaleźæ litera z danej kratki. Litery z kolorowych pól, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie – tytu³ filmu.
Andrzej Bartkowiak
11
4
3
2
Ujawniono wszystkie litery Ż. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
W kolejności przypadkowej:
• napój alkoholowy przyrz¹dzany w szejkerze
• po³o¿enie p³yn¹cego jachtu wzglêdem wiatru
• Jacques, inspektor z komedii filmowej „Ró¿owa
Pantera”
• miasto w Ligurii, gospodarz Festiwalu Piosenki
W³oskiej
• ... wietrzna, wirusowa choroba zakaźna
• dobrze wychowany, elegancki mê¿czyzna
• naczynie do rozrabiania
ciasta; donica
• ssak, który przemieszcza
siê za pomoc¹ lotu œlizgowego; kaguan
• mroczna kraina w Hadesie
• sycylijska lub holenderska
w szachach
Jolka
• pañstwo w Oceanii, ze
stolic¹ w Apii
• powieœæ „Noce i ...”
• dzika – bez ratownika
• finansowe – to malwersacja
• ma³a, srebrzysta ryba
z zielon¹ prêg¹ wzd³u¿
cia³a
• utwory pisane wierszem
• rdzenny mieszkaniec Nowej Zelandii
• miasto na Kujawach (z
miastem nad Odr¹ w nazwie)
• baœniowy olbrzym o ogromnej sile; gigant
• przestarzale: blask, po³ysk
(w wyrazie „balustrada”)
• w³oski kapelusz filcowy
z szerokim, miêkkim rondem
• imiê Roosevelta, prezydenta USA w latach
1901–1909
• r¹czêta i ... bobasa
• ... l¹dowy, obce mu ¿ycie
na morzu
• pas l¹du przy rzece, jeziorze
• gra z losowaniem numerków (ale nie bingo)
Marcin Hoffman
XVI Szaradziarskie Mistrzostwa Polski. Fina³, runda II. 11 czerwca 2016. Przygotowa³
Bohdan Zapasek. Rozrywka Sp. z o.o. Warszawa, czerwiec 2016. Nak³ad 60 egz.