Kurs z prezentacji w języku angielskim

Transkrypt

Kurs z prezentacji w języku angielskim
Kurs z prezentacji w języku angielskim
Academic Presentations
prowadzący: Mikołaj Sobociński
uczestnicy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci
język zajęć: angielski
wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2
godzin: 15; 5 spotkań po 3 godziny (45min.) co 2 tygodnie
początek kursu: marzec
koniec kursu: maj
Główne cele kursu:
· opanowanie języka angielskiego związanego z edycją tekstów i prezentacji naukowych
· rozróżnienie typów prezentacji i umiejętność zastosowania odpowiednich wzorców
· praktyczna nauka przygotowania i edycji prezentacji; samokontrola i kontrola publiczności
· nauka korekty i edycji prezentacji przy użyciu różnych edytorów tekstów
· korzystanie z Internetu w celu przygotowania prezentacji
Cele poboczne:
· rozwój i przygotowanie przyszłych wewnątrzuczelnianych oraz pozauczelnianych i
międzynarodowych kursów z pisania tekstów naukowych
· przygotowanie zaplecza dla podobnych kursów organizowanych w ramach całej uczelni, a
nie pojedynczych katedr i zakładów
Planowana tematyka zajęć:
1. prezentacja dotychczasowego dorobku uczestników zajęć; zaznajomienie się z różnymi
sposobami prowadzenia badań i ich prezentacji w zależności od specjalizacji; zalety i wady
różnych form prezentacji; cechy dobrego mówcy;
2. techniki relaksacyjne i trema; mnemotechniki; pozytywna autokreacja; kanały komunikacji;
typowe błędy; emisja głosu i mowa ciała; psychologiczne i społeczne aspekty prezentacji –
relacja mówiący-słuchacz(e); techniki związane ze zwiększeniem siły przekazu; techniki
motywacyjne i kontrola nad publicznością/słuchaczami
3. analiza przykładowych prezentacji; modyfikowanie gotowych prezentacji; porównanie
najważniejszych aspektów prezentacji (forma i treść); struktura prezentacji;
oprogramowanie i jego możliwości; zasoby Internetu; różne „prawdy na temat prezentacji”
4. prezentacje przygotowane przez uczestników kursu i ich analiza; dostosowanie prezentacji
do czasu, miejsca i odbiorcy;
5. podsumowanie zaprezentowanej wiedzy; sprawdzenie umiejętności zastosowania poznanej
wiedzy w analizie prezentacji; analiza kursu i przedstawienie postulatów dla przyszłych
kursów tego typu.
Warunki zaliczenia kursu:
· 80% obecności
· 100% przygotowanych prac domowych
· 50% zaliczonych prac domowych
· aktywny udział w zajęciach
· umiejętność zastosowania przedstawionej wiedzy (continuous assessment)

Podobne dokumenty