Program kółka filozoficznego „Bliżej filozofii” dla klas VI – VI

Transkrypt

Program kółka filozoficznego „Bliżej filozofii” dla klas VI – VI
Program kółka filozoficznego „Bliżej filozofii”
dla klas VI – VI
Program składa się z pięciu działów, są to: historia filozofii, filozofia prawa, doskonalenie myślenia,
wśród wartości i tajemnica człowieka.
Cel zajęć
1. Wiedza na temat filozofii, jej celów, klasycznych problemów, głównych przedstawicieli
(Sokrates, Platon, Arystoteles), wartości prawdy, piękna i dobra.
2. Wyzwalanie aktywności twórczej.
3. Kształcenie wyobraźni, myślenia, otwartości na świat i ludzi.
4. Uczenie praktycznego wykorzystywania wiedzy.
5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
6. Zachęcanie do głębszego poznania roli człowieka w świecie.
7. Trening pamięci i koncentracji.
8. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i pracy indywidualnej.
Treści teoretyczne
a) Przybliżenie znaczenia terminu filozofia i wybranych problemów filozoficznych:
powstania świata, źródeł wartości, praw i zasad, różnicy między światem rzeczywistym i
światem fantazji, filozofii personalnej Jana Pawła II.
b) Wiedza z zakresu historii filozofii: sylwetki Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Talesa,
Diogenesa.
c) Wiedza na temat wartości, zasad i podstawowych praw człowieka.
Treści praktyczne
a) Edukacja w zakresie: samodzielnego myślenia, dostrzegania problemów w otaczającej
rzeczywistości, świadomości etycznej, sztuki stawiania pytao filozoficznych.
b) Rozwijanie umiejętności argumentowania, uzasadniania swoich przekonao, wyciągania
wniosków.
c) Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej.
d) Trening koncentracji, pamięci, wytrwałości w pracy, umiejętności czytania ze
zrozumieniem.
e) Rozwijanie zdolności myślenia kreatywnego, analitycznego i syntetycznego.
Anna Nowosielska

Podobne dokumenty