„Moja babcia i dziadek” - Gminna Biblioteka Pilchowice

Transkrypt

„Moja babcia i dziadek” - Gminna Biblioteka Pilchowice
Regulamin konkursu rysunkowego
„Moja babcia i dziadek”
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Pilchowicach Filia w Wilczy.
2. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych, dzieci klas I-VI szkół
podstawowych.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Na odwrocie każdej pracy powinny być wpisane:
 imię i nazwisko uczestnika
 nazwa szkoły bądź przedszkola
 klasa lub nazwa grupy
 wiek dziecka
 dane kontaktowe
 podpis rodzica, że wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie
5. Prace należy złożyć do dnia 28.01.2016r. w jednej z placówek
biblioteki.
6. Uczestnicy nagrodzonych prac o wygranej zostaną poinformowani
telefonicznie, bądź adresem e-mail
7. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
26.02.2016r. podczas zakończenia ferii zimowych w filii bibliotecznej
w Wilczy. Adres biblioteki 44-189 Wilcza ul. Karola Miarki 123,
tel. 32 239 71 47.
8. Laureatów wyłoni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
której decyzja jest ostateczna.
9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji
Komisji.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
11. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora jego danych
osobowych na potrzeby konkursu „Moja babcia i dziadek” ( na mocy
Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.,Dz.U.nr 133
poz.833 z późn. zm.).
12. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie
zgłoszonej pracy, swoich danych osobowych, oraz nazwy placówki
do której uczęszcza na liście wyników, wprowadzenie do sieci
internetowej oraz dla celów promocyjnych i innych działań organizatora.

Podobne dokumenty