6. Informacje z otwarcia ofert

Transkrypt

6. Informacje z otwarcia ofert
dortyczy: postępowania przetargowego - Usługa leasingu finansowego sprzętu medycznego w postaci zestawu laparoskopowego i narzędzi”nr postępowania ZP28/2016
Miastko dn. 21-09-2016 r.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
nr-y części zamówienia
nd
nr oferty Nazwy adresy wykonawców którzy złożyli oferty
158000,76
w terminie
MEDFinance S.A. al. Piułsudskiego 76, 90330 Łódź, fax: 42-272-31-01, mail:
1
[email protected],
[email protected]
170 005,18
różnica części
-12 004,42
Szacunek razem
Wartość złożonych ofert razem
Różnica razem
158 000,76
170 005,18
-12 004,42
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, zgodnej z art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia w załaczeniu

Podobne dokumenty