10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

Komentarze

Transkrypt

10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Galeria
gościńca
TERESA KULICKA
Z zawodu jest pedagogiem,
absolwentką wydziału pedagogiki
i psychologii UW, filia w Białymstoku. Przez 20 lat była dyrektorem przedszkola w Łomazach i doczekała się licznych wychowanków,
którzy mile ja wspominają. Fascynację plastyką ujawniła w czasach
licealnych, kiedy z powodzeniem rysowała portrety z fotografii. Potem na długo o niej zapomniała, zajmując się pracą
zawodową i wychowywaniem trzech synów.
W ubiegł ym roku powróciła do młodzieńczych zainteresowań
i uważa to za trafną
decyzję. Potwierdziła
ją pierwsza nagroda
uzyskana w lipcu br. na przeglądzie
twórczości ludowej, zorganizowanym
w Kodniu przez bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania.
Uważnie przygląda się przyrodzie,
która ją inspiruje do tworzenia pejzaży. Jest entuzjastką ekologii. Chciałaby za pomocą obrazów powstrzymywać ludzi przed bezmyślnym wycinaniem drzew. Nie ogranicza się tylko
do pejzaży.
Preferuje technikę malowania bezpośredniego, wprowadzoną przez impresjonistów zainteresowanych osiągnięciem pierwszego wrażenia. Maluje też etapami. Dużo czasu spędza
w plenerze, gdzie wykonuje szkice,
a potem krok po kroku dodaje szczegóły, aż obraz nabierze zadowalających barw.
M
A
L
A
R
S
T
W
O
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
W NUMERZE:
Szanowni
Pañstwo
M o i D r o d z y.
Oddajemy w Państwa ręce kolejny
numer Gościńca,
który mamy nadzieję będziecie czytali
z uwagą.
Za nami okres gorącej kampanii wyborczej, którą
śledziliśmy niezwykle uważnie, by 22 października
oddać głos jakże ważny dla naszej przyszłości.
Nie kryjemy radości z tak licznej reprezentacji
przedstawicieli powiatu bialskiego w Sejmie i Senacie. Wszystkim wybranym do pełnienia tych, jakże
zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji z całego
serca gratulujemy. Życzymy im sukcesów w pracy
na rzecz Ojczyzny i regionu.
Październik to czas inauguracji nauki studentów. Cieszy niewątpliwie fakt, że na terenie powiatu
studiuje coraz więcej młodych ludzi na miejscowych
uczelniach. Jak mawiał do młodych Jan Paweł II „Wy
jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata”.
Wybitnego Polaka i jego naukę wspominamy także
w trakcie VII Dnia Papieskiego, który obchodzony jest w naszym rejonie dostojnie i uroczyście.
Nie tak dawno powiat bialski gościł delegacje przedsiębiorców i samorządowców z Nigerii, Francji,
Niemiec i Białorusi. Wizyty zagranicznych gości to efekt zainteresowania Polską i naszym regionem, który mamy nadzieję stanie się dla naszych gości znakomitym miejscem na tworzenie
przedsiębiorstw.
W tym miesiącu uczestniczyliśmy w wielu imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Dobrze przygotowane imprezy pozwalają sądzić,
że powiat tętni życiem, że mieszkańcy są aktywnie zaangażowani.
Wszystkim, którzy w różny sposób przyczyniają
się do wspierania i promowania powiatu bialskiego
składam wyrazy wdzięczności. Zachęcam Państwa
do lektury miesięcznika. Przynosi on publikacje
z życia miejscowej społeczności.
Tadeusz Łazowski
Starosta Bialski
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Galeria Gościńca - Teresa Kulicka
2
Gościniec samorządowy
4-5
Bialskie Talenty
6-7
Rozmowa z Jolantą Kaliszuk,
pierwszym prezydentem klubu
Rotary International
w Białej Podlaskiej
8-9
Powiatowy Dzień Edukacji
Narodowej
10
Integracja biznesu
11
Goście z Nigerii
12
80-lat strażaków ze „Stołpna”
13
Wrażenia z Austrii
14
Podlasie Jazz Festiwal
16
Reprezentanci parlamentu
17
Jak walczyć z AIDS?
18
Międzynarodowe Forum
Gospodarcze
19
Serbowie w Zalutyniu
21
Podnoszenie wrażliwości
Rozmowa z Mariuszem Kostką,
prezesem BLGD
22-23
24-26
II Jarmark św. Michała 27
Fotografie emanujące życiem
30
Pszczelarz od trzech pokoleń
31
Nowa siedziba BPIG
32-33
Modernizacja gospodarstw rolnych
36-37
Słownik podlaskich miejscowości
38
Przysmaki Podlasia
39
Gościniec sportowy
40-41
Bialczanka w Nevadzie
42
Na okładce - Jesienny krajobraz. Fot. T. Łazowski
gościniec
XII Sesja
Rady
Powiatu
Sesja Rady Powiatu odbyła się
dnia 27 września br. Obrady prowadził przewodniczący rady Przemysław
Litwiniuk.
Podjęto uchwały w następujących
sprawach:
* przyjęcia pomocy finansowej
od innych jednostek samor ządu
terytorialnego,
* zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 rok,
* określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2007 rok,
* wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w Białej Podlaskiej,
* likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Międzyrzecu
Podlaskim,
* włączenia Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego nr 2 w Międzyrzecu
Podlaskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania.
Radny Marek Uściński:
- powodu oraz sposobu zatrudnienia P. Gajewskiego w biurze Rady Powiatu w okresie od od 16 stycznia do
8 sierpnia br,
- wyjaśnienia znaczenia fragmentu
pisemnej opinii radcy prawnego,
Radny Jerzy Panasiuk:
- zasad wręczania odznaczeń
powiatowych,
Radny Ryszard Boś:
- budowy zabytkowej drogi z Janowa Podlaskiego do Stadniny,
- powodu nie przyznania zespołowi śpiewaczemu „Jakówki” medalu
„Zasłużony dla powiatu bialskiego”
podczas uroczystości dożynkowych,
Radny Krzysztof Łaski:
- powodu nie dotrzymania przez
powiat zobowiązania do 25 proc. dofinansowania budowy chodników
w Tucznej,
- ujęcia w budżecie powiatu na
2008 rok kwoty na sfinansowanie
pokrycia asfaltem ok. 300 m od-
Decyzje Zarządu Powiatu
Od ukazania się nr 9/2007 Gościńca Bialskiego Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekty uchwał
rady w sprawach:
1. zmiany planu pracy komisji Rady
Powiatu na 2007 r.,
2. wyrażenia zgody na współdziałanie
powiatu bialskiego z gminami w celu
przygotowania wspólnego projektu
pod nazwą „Budowa zintegrowanego
systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego” oraz wystąpienia o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
3. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 r.,
4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej
Powiatowemu Urzędowi Pracy z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
powiatu bialskiego.
Zarząd podjął następujące ustalenia:
1. Wydał 4 postanowienia o pozytywnym
uzgodnieniu projektów decyzji o warun-
kach zabudowy w miejscowościach: Kaliłów, Lisy, Ortel Książęcy, Zalesie.
2. Wyraził zgodę Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie na obniżenie
ceny drzew do usunięcia z działki położonej w Bohukałach.
3. Zapoznał się z pismem UG w Międzyrzecu Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowych.
4. Zatwierdził umowę na udostępnienie „LUBZEL Dystrybucja sp. z o.o.
nieruchomości powiatu bialskiego
położonej w Międzyrzecu Podlaskim
w celu budowy urządzeń energetycznych.
5. Wyraził zgodę na dokonanie zmian
budżetowych związanych z potrzebą
sfinansowania kosztów zamieszczania
w prasie ogłoszeń o przetargach.
6. Zapoznał się z pismem rady sołeckiej i mieszkańców wsi Kościeniewicze
o środki finansowe w budżecie powiatu
2008 r. na dokończenie budowy drogi
Kościeniewicze - Ortel Królewski.
7. Zapoznał się z propozycjami zadań
samorz¹dowy
cinka drogi powiatowej w Bokince
Królewskiej,
- zdewastowania barierki ochronnej w Dąbrowicy Dużej, przy drodze
powiatowej Zalesie – Sławatycze,
- przeprowadzania badań zawartości alkoholu w organizmie na miejscu
wypadków drogowych,
Radna Marzenna Andrzejuk:
- stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu powiatu,
Radny Arkadiusz Maksymiuk:
- zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Julkowie,
Radny Antoni Sacharuk:
- dokończenia remontu odcinka
z Nowego Dworu do Kopytowa,
- szkód wyrządzanych przez bobry
w użytkach zielonych,
Radny Mariusz Sołoducha:
- wpływu na stan dróg znajdujących
się na terenie powiatu kopalni piachu
oraz wymogu posiadania przez właścicieli kopalni stosownych koncesji,
Radny Przemysław Litwiniuk:
-zniwelowania zagłębień przy studzienkach w jezdni ul. J. Piłsudskiego
w Międzyrzecu Podlaskim,
- wypaczenia parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim,
Radna Kazimiera Adamiec:
- warunków ubiegania się o legalizację samowoli budowlanej.
do realizacji z gminami na sieci dróg
powiatowych w 2008 r.
8. Wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji na
wykonanie usługi przetwarzania danych o uczniach szkół powiatu.
9. Wyraził zgodę na przesunięcia środków między paragrafami działu 851 –
ochrona zdrowia i zakup nagród rzeczowych laureatom konkursu „Mamo,
tato – porozmawiajcie ze mną”.
10. Zdecydował o ufundowaniu pucharu uczestnikom I Biegu po Ziemi
Piszczackiej.
11. Zapoznał się z protokołem przeglądu stanu technicznego ul. T. Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim.
12. Podjął decyzję w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu nieruchomością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
stanowiącą własność powiatu bialskiego
położoną w Bohukałach, wykorzystywaną przez rodzinne domy dziecka.
13. Zdecydował o umorzeniu należności z tytułu opłaty za pobyt dzieci
w rodzinie zastępczej.
14. Przyjął do realizacji wnioski doDOK. NA STR. 5
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
samorz¹dowy
Upowszechnianie sportu
UWAGA KONKURS
UWAGA KONKURS U
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
UWAGA KONKURS
UWAGA KONKURS
UWAGA K
Konkurs ma charakter ciągły, co oznacza, że pierwszy termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2007 r., zaś oferty złożone w późniejszym terminie
będą rozpatrywane stosownie do posiadanych środków finansowych.
Oferty wraz z załącznikami prosimy składać
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14,
00-082 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia konkursowego znajdują się na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.
msport.gov.pl.
(red.)
UW
Minister sportu i turystyki ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych 2008 r. w ramach
projektu Karol, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim i małych miast.
Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2008.
O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje
pozarządowe, mające za cel statutowy działalność
w zakresie kultury fizycznej i sportu.
UWAGA KONKURS
UWAGA KONKUR
UWAGA KONKURS
Przygotowała: Elżbieta Onopiuk
UWAGA KONKURS
WAGA KONKURS
UWAGA KONKURS
UWAGA KONKURS
UWAGA KONKURS
33. Przekazał do merytorycznego
przygotowania możliwości rozpatrzenia, wniosek Automobilklubu Bialskopodlaskiego o dofinansowanie działalności statutowej w 2008 r.
34. Zaakceptował prośbę GCKSiT
w Kodniu o przesunięcie terminu III
Powiatowych Kodeńskich Spotkań
z Piosenką Maryjną na 11 listopada br.
i dofinansowanie zakupu nagród najlepszym uczestnikom.
35. Zapoznał się wstępnie z wnioskiem
SP ZOZ w Międzyrzecu Podl. o sfinansowanie zadania w ramach realizacji
programu dostosowania pomieszczeń
i urządzeń Szpitala opracowanego
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego wymogi
w tym zakresie.
36. Przyjął propozycję zrealizowania
dożynek powiatowych w 2008 r. na
terenie gm. Terespol.
37. Zapoznał się ze wskaźnikami planistycznymi ministra finansów do projektu
budżetu powiatu bialskiego na 2008 r.
38. Zdecydował o pokryciu dodatkowych potrzeb finansowych ZSE
w Międzyrzecu Podlaskim, związanych z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi przy dociepleniu
i remoncie budynku internatu w ramach skierowanych z powiatu środków stanowiących doszacowanie budżetu szkoły w związku z wcześniejszymi wnioskami.
Zarząd podjął uchwały
w sprawach:
1. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,
2. zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2007 r.,
3. zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu bialskiego na 2007 r.,
4. przekazania mienia powiatu,
5. ustalenia standardów zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008.
ONKURS
S
przekazał je odpowiednim wydziałom
i jednostkom powiatowym.
24. Zapoznał się z wnioskiem radnego
R. Bosia w sprawie odbudowy przystanku PKS Buczyce Stare przy drodze
powiatowej Janów Podlaski - Gnojno.
25. Zdecydował o prowadzeniu dalszej
procedury zbycia działek położonych
w Grabanowie.
26. Zatwierdził wniosek o zwołanie
sesji Rady Powiatu.
27. Zapoznał się z odpisami protokołów kontroli Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy
dokonanymi przez komisję rewizyjną
Rady Powiatu.
28. Zapoznał się z pismem Związku
Powiatów Polskich w sprawie zniszczeń budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Kwidzynie na
skutek pożaru.
29. Wyraził zgodę na przebudowę budynku byłego internatu ZSP w Międzyrzecu Podlaskim określając warunki prowadzenia prac w siedzibie
Oddziałów Zamiejscowych Starostwa
w Międzyrzecu Podlaskim.
30. Zapoznał się z decyzją wydaną
z upoważnienia starosty bialskiego
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
obejmującą przebudowę i rozbudowę
budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na budynek z lokalami socjalnymi i zdecydował, że powiat jako współwłaściciel nieruchomości nie będzie korzystał z prawa
wniesienia odwołania do wojewody
lubelskiego w tym postępowaniu.
31. Zaakceptował wystąpienie do
wojewody lubelskiego w przedmiocie wycofania wniosku o nieodpłatne
przekazanie na własność Powiatu Bialskiego prawa własności zabudowanej
nieruchomości w Janowie Podlaskim
przy ul. Konopnickiej 21.
32. Rozpatrzył pozytywnie wniosek LO
w Międzyrzecu Podl. o dodatkowe
środki na docieplenie i odmalowanie
budynku dawnej kotłowni.
UWAGA KONKURS
mów pomocy społecznej o uzupełnienia budżetów placówek ponadplanowymi dochodami wynikającymi
z odpłatności mieszkańców.
15. Wyraził zgodę na zwiększenie budżetów 7 szkół powiatowych na wypłatę nagród starosty.
16. Zaakceptował przesunięcia budżetowe w ramach działu 801 - Oświata
i wychowanie w celu pokrycia kosztów
powiatowej inauguracji roku szkolnego 2007/2008.
17. Wyraził zgodę na ufundowanie
nagrody pieniężnej laureatowi XXIII
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego ze środków przeznaczonych na obchody Roku
Kraszewskiego w powiecie bialskim.
18. Wyraził zgodę na przesunięcie
środków pomiędzy działami budżetu
w celu pokrycia wydatków związanych
z nagrodami Bialskie Talenty.
19. Wyraził zgodę na udział w szkoleniach nauczycielom LO w Wisznicach
w ramach: „Projektu szkolnych pracowni komputerowych”.
20. Zapoznał się z prośbą ZSE w Międzyrzecu Podlaskim o zgodę na dobudowę magazynu sprzętu sportowego
do sali gimnastycznej oraz częściowe
sfinansowanie inwestycji i wyraził
zgodę na przeprowadzenie prac sposobem gospodarczym i zabezpieczenie środków w budżecie 2008 r.
21. Zapoznał się z zawiadomieniem
o wszczęciu postępowania na przebudowę budynku internatu Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim na budynek z lokalami socjalnymi.
22. Przekazał zgodnie z kompetencją informację Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie pisma G. Bazyluka dotyczącego podtapiania działek rolnych
w miejscowości Olszyn przyległych do
drogi powiatowej nr 1035L Klonownica
– Rokitno - Olszyn - Berezówka.
23. Po zapoznaniu z wnioskami radnych
powiatu oraz radnej gm. Biała Podlaska
do projektu budżetu powiatu na 2008 r.
AGA KONKURS
gościniec
MIĘDZYRZEC PODLASKI
BIALSKIE
TALENTY
ROZSTRZYGNIĘTE
1 października w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego
w Międzyrzecu Podlaskim, w ramach
Dnia Patrona Szkoły odbyło się uroczyste przyznanie nagród starosty bialskiego dla najzdolniejszej młodzieży
powiatu „Bialskie Talenty” za rok 2006.
Była to już siódma edycja konkursu.
Na uroczystości byli obecni: posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk i Stanisław Żmijan, ks. Stefan Karwowski
i ks. Paweł Madaliński, Marta Cybulska z bialskiej delegatury Kuratorium
Oświaty, Jadwiga Romaniuk, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oddział
w Białej Podlaskiej, Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu,
Arkadiusz Maksymiuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Marzenna Andrzejuk, wiceprzewodnicząca komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki
Rady Powiatu, Tadeusz Łazowski, starosta bialski, pomysłodawca Bialskich
Talentów oraz gospodarz uroczystości,
Marianna Tumiłowicz, dyrektor wydziału spraw społecznych wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego,
Artur Grzyb, burmistrz Międzyrzeca
Podlaskiego, dyrektorzy międzyrzeckich szkół ponadgimnazjalnych i poradni psychologiczno - pedagogicznej, dyrektorzy miejskich i gminnych
ośrodków kultury, przy których działają
nagrodzeni „Bialskimi Talentami za rok
2006”, dyrektorzy szkół uczniów nagrodzonych i wyróżnionych, opiekunowie artystyczni, naukowi, trenerzy nagrodzonych konkursów plastycznych
o randze powiatowej, rodzice, opiekunowie i młodzież, społeczność Liceum
Ogólnokształcącego w Międzyrzecu
Podlaskim.
Uroczystość rozpoczęła się od
prezentacji multimedialnej mówiącej
o gen. Władysławie Sikorskim, patronie Liceum Ogólnokształcącego
w Międzyrzecu Podlaskim. Następnie
część powiatową rozpoczęło wystąpienie starosty bialskiego Tadeusza
Łazowskiego. W tym roku wytypowano pięciu laureatów Bialskich Talentów za 2006 r.
W dziedzinie kultury:
Małgorzata Bielecka ma 16 lat. Od
tego roku uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim. Opiekunem artystycznym jest
Wiesława Zaremba. Jej dziedziną zainteresowań jest szczególnie recytacja. Do jej osiągnięć należą: I miejsce
w finale wojewódzkim XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” Biłgoraj 2007, II miejsce w Finale
Oddziałowym tegoż konkursu w 2006
r. Jest laureatką XXVI Małego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu wojewódzkim Lublin 2007, wyróżnienie
w VIII Międzywojewódzkim Konkursie
Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława
Suwalskiego Wola Osowińska 2007,
X Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „ Wędrówki bez granic” Lublin
Konstantynów. Opiekunem naukowym jest Jarosław Radecki. Interesuje się historią, wiedzą o społeczeństwie. Na swoim koncie ma wyróżnienie
na Ogólnopolskim Konkursie recytatorskim w roku szkolnym 2006/2007. Jest
laureatką na poziomie ogólnopolskim
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
w roku szkolnym 2006/2007, dzięki czemu posiada indeks na Uniwersytet Warszawski na kierunek: stosunki międzynarodowe. W Liceum jest jedną z najlepszych uczennic. Dodatkowo od wielu lat
udziela się na rzecz kultury gminy Konstantynów i powiatu bialskiego. W dziedzinie sportu:
Katarzyna Pawłowska ma lat 16.
Była uczennicą Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, a obecnie
uczy się w Rzemieślniczej Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.
2007 oraz XXV Małego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu wojewódzkim Lublin 2006.
Chór Zespołu Szkół Publicznych nr
1 w Terespolu „Corda Vox”. Chór liczy
60 osób od 7 roku życia do 15. Działa
od 12 lat. Jego dyrygentem jest Tomasz Jezuit. Na swoim koncie ma liczne nagrody i występy na konkursach
powiatowych, zaś soliści chóru również o randze wojewódzkiej. W 2006 r.
nagrał płytę z kolędami, którą promował na Międzynarodowym Festiwalu
Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, jak również w Siedlcach. Chór
koncertował m.in. na Białorusi.
W dziedzinie nauki:
Aleksandra Rudzińska ma 18 lat
i uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. I. Kraszewskiego w Białej
Podlaskiej, mieszka jednak na kolonii
Zawodniczka Miejskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
w Terespolu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów. Prowadzona pod kierunkiem trenera Stefana Polaczuka. Jej
największym sukcesem jest zdobycie
w 2006 r. złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Powołana przez Polski Związek Podnoszenia
Ciężarów do kadry narodowej. Piotr Leonienko Jest zawodnikiem
Miejskiego Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego w Terespolu. Uprawia dyscyplinę podnoszenie ciężarów
pod kierunkiem trenera Stefana Polaczuka. Mistrz województwa lubelskiego w roku 2006. Wicemistrz Polski Juniorów do lat 20. Uzyskał 8 miejsce
w Mistrzostwach Europy i 14 miejsce
w Mistrzostwach Świata. Jego talent
wskazuje na dalsze sukcesy.
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Nagrody pieniężne, dyplomy okolicznościowe oraz statuetki, a także
podziękowania dla rodziców i opiekunów artystycznych, naukowych i trenera wręczali przewodniczący Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej Przemysław Litwiniuk i starosta bialski Tadeusz Łazowski.
Chór Zespołu Szkół Publicznych nr
1 „Corda Vox” w Terespolu przedstawił swoje umiejętności wokalne i zaśpiewał trzy piosenki, które wzruszyły
zgromadzonych.
Podziękowania laureatom i słowa
gratulacji dla ich rodziców i opiekunów
złożyli: posłowie Franciszek Jerzy Stefaniuk i Stanisław Żmijan, Marta Cybulska, starszy wizytator kuratorium
oraz Przemysław Litwiniuk, – przewodniczący Rady Powiatu. Uroczystość była okazją do podsumowania
konkursów plastycznych o randze powiatowej na Plakat Rodzinny „Mamo,
Tato - porozmawiajcie ze mną”, a także
na Plakat Promujący Walory Powiatu
Bialskiego.
Prace dzieci i młodzieży, które
zdobyły nagrody w tych konkursach
można było zobaczyć na wystawie
pokonkursowej.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursów wewnątrzszkolnych związanych z patronem szkoły.
Nagrody wręczali: dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Krzysztof Adamowicz oraz dyrektor wydziału spraw
społecznych Marianna Tumiłowicz.
Zaprezentowała się również młodzież
liceum: laureaci konkursu wokalnego,
jak również przyjęty entuzjastycznie
nowo powstały chór liceum pod dyrekcją Cezarego Wocha. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
(AJ)
Gmina Wisznice
Chcą żyć
pięknie
Komisja oświaty rady gminy przy
współudziale wójta Wisznic była inicjatorem konkursu na „Najbardziej
zadbaną posesję”. Okres letni daje
możliwość mieszkańcom do pokazania pięknej strony swoich posiadłości, dlatego konkurs rozpoczął się
1 czerwca i trwał do 30 września. Celem przedsięwzięcia było wdrażanie
do stałej dbałości, porządku, estetyki
i aktywizacji środowiska lokalnego.
Komisja oceniała wygląd ogólny posesji (czystość, porządek, estetyka,
zagospodarowanie budynków i ogrodzeń) oraz małą architekturę ogrodową (rabaty, kwiaty, ogródki skalne,
trawniki, ukwiecone tarasy i balkony,
kącik rekreacyjno-wypoczynkowy).
W konkursie wzięli udział właściciele
6 posesji w Curynie i 7 w Rowinach.
W obrębie wsi Curyn nagrodzono
Alicję i Jana Wiczuków, Józefę i Ryszarda Żelazowskich, Danutę Kotiuk.
W Rowinach nagrody otrzymali Teresa i Krzysztof Perchuciowie, Krystyna Wiczuk, Zbigniew Jaroć. Pozostałych uczestników uhonorowano dyplomami. Atrakcyjne nagrody
ufundowali sponsorzy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof
Pawłowicz – dealer marki Husgvarna
z siedzibą w Wisznicach, „Jedr- Ula”
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe S.C. autoryzowany dealer „STIHL”Wisznice, Foto Studio Marta Jaroszewicz Wisznice. Był to pierwszy tego
typu konkurs organizowany na terenie
gminy, ale mają być następne.
(red.)
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Nasz
* Była Pani inicjatorką i pierwszym prezydentem bialskiego klubu
Rotary International. Czym zajmuje
się organizacja obecna już prawie
w 200 krajach?
- Nie ja byłam inicjatorką powstania klubu Rotary w naszym mieście,
tylko Mietek Maciążek z klubu War-
postaw we wszystkich zawodach, dążenie do wzajemnej tolerancji, zrozumienia i pomocy nam samym. Rotary realizuje swoje programy nie tylko
poprzez konkretną pomoc osobom
znajdującym się w potrzebie, ale także umożliwia corocznie wyjazdy młodzieży na studia za granicą. Fundacja
POMAGAMY LUDZIOM W POTRZEBIE
Rozmowa z Jolantą Kaliszuk, pierwszym prezydentem
bialskiego Klubu Rotary International
szawa City, jako specjalny przedstawiciel Gubernatora Dystryktu ds. powołania klubu i Zbyszek Chaberski
z Klubu Metropolitan Portland Oregon
USA, a także koledzy z Klubu Lublin
Centrum. Tworzenie naszego klubu
trwało około dwóch lat. Dzięki klubom
„sponsorom”, ich naprawdę wielkiego
zaangażowania i pomocy, Rotary mogło rozpocząć swoją działalność w naszym mieście i na naszym terenie oficjalną uroczystością w Urzędzie Miasta dokładnie rok temu 14 października 2006, kiedy w obecności władz
miasta i regionu oraz licznego grona
samorządowców odbyło się uroczyste
wręczenie Karty Członkowskiej Rotary
International. Mieliśmy wówczas zaszczyt gościć na naszej uroczystości
również ordynariusza Prawosławnej
Archidiecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskupa Abla.
Byłam pierwszym prezydentem
Rotary Klub Biała Podlaska, a od
1 lipca 2007 nowym prezydentem klubu jest kolega Janusz Matusiak, natomiast prezydentem elektem został
wybrany kolega Ryszard Wiencis. Kadencja prezydenta trwa 1 rok rotariański i rozpoczyna się pierwszego lipca
danego roku kalendarzowego.
Klub Rotary Biała Podlaska jest
pierwszym klubem na terenie Podlasia i jednocześnie jednym z 72 klubów
w Polsce. Należymy do Dystryktu
2230 Białoruś- Polska- Ukraina.
Organizacja Rotary International
została założona w 1905 roku w Chicago przez amerykańskiego prawnika Paula Harrisa. Obecnie zrzesza ponad 1 milion osób należących do 25
tys. klubów w 172 krajach i regionach
geograficznych. RI jest najstarszym
stowarzyszeniem klubów służebnych,
zrzeszającym przedstawicieli różnych
zawodów, którzy poświęcają swój
czas i talenty na działalność charytatywną, na niesienie pomocy potrzebującym, a jednocześnie celem rotary
jest promowanie wysokich etycznych
Rotary wspomaga również programy
edukacyjne i humanitarne.
* Jaka jest historia rotary w Polsce,
od kiedy istnieje w naszym kraju?
- Idea rotariańska w Polsce zaczęła się krzewić w latach dwudziestych
ubiegłego stulecia, a w 1931 roku został
założony pierwszy klub w Warszawie,
którego założycielami byli inż. Piotr
Drzewiecki i prof. Jerzy Loth. Przed
wojną było w Polsce 11 klubów rotary (w Warszawie, Krakowie i Lwowie),
które zrzeszały 225 rotarian. Ostatnie
spotkanie Warszawskiego Klubu Rotary odbyło się w czasie trwania wojny, 8 września 1939 roku, z którego to
spotkania zachowała się informacja, że
nieobecni rotarianie są „usprawiedliwieni, są w wojsku”. Po II wojnie światowej zakazano tworzenia i działalności
klubów rotary w naszym kraju. Dopiero w czerwcu 1989 roku wznowił swoją działalność Rotary Club Warszawa,
a tuż za nim w październiku 1990roku
doszło do utworzenia drugiego w powojennej Polsce klubu rotary, a pierwszego w naszym regionie Lubelskiego
Klubu Rotariańskiego.
gość
* Ile osób z Białej Podlaskiej zareagowało pozytywnie na hasło rotary
i zdecydowało się wstąpić do klubu?
- Klub Rotary Biała Podlaska liczy
obecnie 17 członków zwyczajnych.
Niestety, do rotary nie można się zapisać. Do klubu należy być zarekomendowanym, przynajmniej przez
dwóch rotarian. W rotary można być
członkiem zwyczajnym danego klubu, ale jest także możliwość członkostwa honorowego rotary, a dotyczy
to osób szczególnie zaangażowanych
w pomoc i współpracę dla danego
klubu rotary.
* W połowie października minął
rok od inauguracji działalności RI
w Białej Podlaskiej. Co w tym czasie
udało się osiągnąć?
- Najbardziej efektowną akcją była
akcja przeprowadzona 9 grudnia ub.
roku pod hasłem „Niepotrzebne tobie,
potrzebne innym”, którą skierowaliśmy
do naszego, lokalnego społeczeństwa,
a polegała ona na zbiórce różnego rodzaju sprzętu AGD, pościeli, mebli,
odzieży, sprzętu sportowego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Wszystkie
rzeczy znalazły odbiorców wśród potrzebujących w naszym lokalnym środowisku, a także trafiły do Domu Polskiego
w Stanisławowie na Ukrainie.
Inne akcje to m.in. wsparcie finansowe zespołu wokalnego „Chwilka”
z klubu kultury „Piast” oraz umożliwienie wyjazdu dzieci z Domu Dziecka w Komarnie do Warszawy na nagranie programu telewizyjnego „ Duże Dzieci”, a także pomoc w akcji profilaktycznej „Można inaczej”, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Dzięki pomocy rotarian z klubów Warszawy, Portland,
Berlina, Mediolanu i naszego została
zakupiona karetka i przekazana dla
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego. Służy ona każdego dnia naszemu społeczeństwu. To nas cieszy
i daje satysfakcję z potrzeby naszej
działalności.
* Centrum Dialogu Rotary Klub Biała Podlaska to nowy pomysł waszego
klubu. Z czym należy go kojarzyć?
- 13 października br. w kinie „Merkury” odbyła się pierwsza konferencja Centrum Dialogu z udziałem
zagranicznych gości. Pomysłodawcą utworzenia Centrum Dialogu jest
nasz kolega klubowy, rotarianin dr
Emmy Irobii, dziennikarz, Nigeryjczyk
z pochodzenia.
Idea Centrum pomyślana jest jako
coroczny cykl spotkań i konferencji
DOK. NA STR. 9
10
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
Nasz
gość
na tematy dialogu w różnych dziedzinach życia, a nie ma takiej dziedziny
życia, w której dialog nie byłby podejmowany. Nasze miasto jest miejscem,
gdzie na przestrzeni wielu wieków jest
prowadzony dialog narodów, religii
i kultur. Chcemy również mówić o dialogu międzypokoleniowym, a także
w życiu społecznym, dialogu rodziny.
Na konferencje zapraszamy nie tylko rotarian, ale wszystkich zainteresowanych. Chcemy przybliżyć sztukę prowadzenia dialogu szczególnie
młodzieży, studentom. Zamiarem organizatorów jest również pokazanie
gościom z Polski i z zagranicy piękna
naszego miasta i okolic.
W tym roku gościliśmy grupę rotarian z zaprzyjaźnionego klubu Portland Metropolitan z Dystryktu 5100
(Oregon USA), a także koleżanki i kolegów z polskich klubów: Warszawy,
Lublina, Wrocławia i Torunia.
* Cz y jes t Pani zadowolona
z konferencji?
- Będę mało skromną osobą, jeżeli
powiem, że jestem dumna, że powstało Centrum Dialogu Rotary Klub Biała
Podlaska. Proszę wierzyć, że powstało
ono dzięki ogromnemu zaangażowaniu koleżanek i kolegów nie tylko z naszego klubu. W tym roku na konferencji poruszyliśmy m.in. takie tematy jak
„Erystyka, czyli sztuka prowadzenia
dialogu ”, a także „Podlasie-dialog kulturalny i religijny, przyszłość a współczesność”. Wykładowcami byli koledzy rotarianie i sympatycy rotary.
* Skąd pochodzą fundusze na
działalność statutową?
- Fundusze dotychczasowe pochodzą z naszych dobrowolnych składek
oraz z organizowanych w czasie imprez integracyjnych loterii fantowych,
aukcji obrazów lub innych pięknych
przedmiotów. W najbliższym czasie
planujemy pozyskać sponsorów zewnętrznych, z naszego najbliższego
środowiska, a także będziemy się starali pozyskać środki jako różnego rodzaju granty centralnego Biura RI i od
Klubów Partnerskich.
* Czy jest szansa na zwiększenie
liczby członków klubu?
- Mam taką nadzieję, że bialskiemu
klubowi zostaną zarekomendowani
w najbliższym czasie nowi członkowie
i że nasz klub zyska wielu sympatyków
rotary, że wspólnie podejmiemy nowe
zadania do realizacji, czerpiąc wzory
z klubów zaprzyjaźnionych, że dojdzie do
silniejszej współpracy między klubami
nie tylko z naszego Dystryktu, ale liczymy
na wymianę młodzieży i stypendystów
z innymi krajami. Są takie możliwości,
wymaga to od nas jeszcze większego
zaangażowania i wzajemnej współpracy,
do której to współpracy zapraszam.
Rozmawiał: Istvan Grabowski
Powiat bialski
Biznes dolina BUG
Mało, kto wie, że powiat bialski
należy do jednego z trzech regionów,
które wchodzą w skład przestrzeni ekonomicznej tzw. biznes - doliny
BUG. Biznes dolina BUG to unikalne
terytorium, które zajmuje bardzo korzystne miejsce geostrategiczne na
mapie Europy. Lokując tu swoją firmę przedsiębiorca dzięki znakomicie rozwiniętej sieci transportu kolejowego i samochodowego może bez
problemów wyjść na rynki, aż trzech
krajów: Ukrainy, Białorusi i Polski.
Powiat bialski aktywnie uczestniczy
w realizacji projektu EU TACIS SPF
„Rozszerzenie Unii Europejskiej oraz
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
na obszarze państw przygranicznych
WNP”. Wiodącym partnerem jest Dom
Niemiecko- Białoruski, a partnerami
projektu rejon brzeski, powiat bialski,
rejon szacki.
W ramach współpracy 7 października powiat bialski na czele ze starostą Tadeuszem Łazowskim gościł
delegację niemieckich przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji europejskich oraz kierownictwo Domu
Niemiecko- Białoruskiego z Karlsruhe. Celem wizyty było poznanie infrastruktury zakładów przewozów PKP
Cargo i terminalu w Koroszczynie.
W Zakładzie Przewozów Towarowych
i Przeładunku PKP Cargo dyrektor zakładu Jan Antoniuk zapoznał gości ze
strukturą terminalu i jego funkcjonowaniem. Opowiedział o odprawach
transportu kolejowego jak również
o odprawach fito- sanitarnych, jakie
odbywają się w nowoczesnym punkcie w Kobylanach.
Następnym punktem programu
było zapoznanie gości z terminalem
przeładunkowym w Koroszczynie,
obsługującym samochody TIR, przejeżdżające przez przejście graniczne
Kukuryki (około 100 ciężarówek dziennie). Tu dzięki uprzejmości pani dyrektor Elżbiecie Iwaniuk, przedsiębiorcy
poznali zasady odpraw taboru kołowego, mogli zapoznać się z ilością odprawianych ciężarówek, oraz infrastrukturą terminalu. Po spotkaniu przyznali,
że są pod wrażeniem tak sprawnego
działania terminalu przy takiej ilości
odpraw. Następnego dnia delegacja
z Polski udała się do Brześcia, aby
uczestniczyć w forum ekonomicznym:
Jeden region- trzy rynki.
Piotr Grzeszyk
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
11
KALENDARIUM
1 października
Bialskie Talenty
W Liceum Ogólnokształcącym im.
Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu zostały rozdane Bialskie Talenty,
czyli nagrody starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego. Przyznane zostały utalentowanym uczniom, którzy w roku 2006 osiągnęli sukcesy w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
***
2 października
St aros t a bial sk i uc ze s tnic z y ł
w spotkaniu kierownictwa PKO BP
i klientów banku.
***
3 października
Spotkanie w gabinecie starosty
Starosta spotkał się z Tomaszem
Klimańskim, ministrem pełnomocnym w Ambasadzie RP w Mińsku.
Spotkanie dot yczyło współpracy
przygranicznej.
POWIAT BIALSKI
Powiatowy
Dzień Edukacji
Narodowej
16 października w dworze „Zaścianek” w Borsukach miały miejsce obchody powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości
był starosta bialski Tadeusz Łazowski,
który powitał zebranych gości, podziękował zebranym za aktywną pracę na rzecz kształcenia, wychowania
i opieki, która przyczynia się do rozwoju edukacji. Następnie złożył życze-
– Pedagogicznej w Terespolu, Anna
Kamińska, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim, Agata Linkiewicz, nauczyciel
Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, Mieczysław Romaniuk, dyrektor Zespołu Szkół w Małaszewiczach,
Michał Kiryluk, dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu
Podlaskim, Jarosław Dubisz, dyrektor
Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim,
Mirosław Kot, dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu
Podlaskim.
W dowód wdzięczności za pracę na
rzecz wychowywania i nauki uczniowie z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim przedstawili program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Elż-
***
4 października
Na spotkaniu starosty Tadeusza
Łazowskiego i powiatowego lekarza
weterynarii omówiono sytuację fito sanitarną powiatu.
***
5 października
Spotkanie samorządowe
Starosta, przewodniczący Rady
Powiatu, skarbnik i dyrektor wydziału organizacyjno-administracyjnego
reprezentowali powiat na spotkaniu
samorządowym w Sejmie.
Nawiązanie współpracy
Na zaproszenie Brzeskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego przedstawiciele starostwa i dyrektorzy
ośrodków kultury z powiatu bialskiego odwiedzili brzeskie ośrodki kultury
celem nawiązania współpracy.
***
8-9 października
Międzynarodowe forum
ekonomiczne
Tadeusz Łazowski, starosta bialski, Bożenna Kaliszuk i Małgorzata
Raczyńska uczestniczyli w spotkaniu
z przedstawicielami kół biznesowych
landu Baden - Wüttenberg. Po spotkaniu delegaci przekroczyli granicę by
w Brześciu uczestniczyć w seminarium „Współpraca transgraniczna”
W spotkaniu brali udział przedstawiciele Niemiec, Polski, Białorusi, Ukrainy.
12
nia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości udział wzięli radni
powiatu bialskiego z Przemysławem
Litwiniukiem, przewodniczącym Rady Powiatu na czele, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialski, dyrektorzy
poradni psychologiczno-pedagogicznych, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali nagrodę
starosty bialskiego. Wyrazy uznania
dla pracy na niwie oświatowej złożyli
Przemysław Litwiniuk oraz Teresa Sidoruk, prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Białej Podlaskiej.
Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznano
w tym roku 7 nagród starosty bialskiego. Otrzymali je: Ewa Sebastianiuk,
pedagog Poradni Psychologiczno
biety Kozaczuk. Następnie zaproszeni
goście udali się na uroczysty obiad.
Po części oficjalnej rozpoczęła się
część szkoleniowa przeznaczona dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szkolenie dotyczyło wybranych zagadnień w odniesieniu do
kompetencji organu prowadzącego
m.in. stypendiów w ramach ZPORR.
Było to podsumowanie realizowanych
projektów, organizacji roku szkolnego
2007/2008. Szkolenie było dwudniowe, zatem 17 października odbyło
się spotkania dotyczące finansowej
części prowadzenia szkół – realizacji budżetu w 2007 r. oraz materiały
planistyczne na 2008 r. Omówiono
również kwestię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
w nowym okresie programowania.
Szkolenie prowadzili przedstawiciele
Starostwa Powiatowego oraz Regionalnego Ośrodka EFS.
(AJ)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
c.d. KALENDARIUM
Biała Podlaska
17 października w hotelu Delfin odbyło się IV Bialskie Forum Gospodarcze. Jego tematem były „Dotacje unijne na lata 2007-2013 i nowe możliwości uzyskania wsparcia”. Lubelska Fun-
genci przedstawiali i omówili interesujące zagadnienia między innymi:
działania zmierzające do aktywizacji
gospodarczej terenów lotniska, strefa
ekonomiczna szansą na rozwój regio-
Integracja biznesu
dacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i Euro
Info Center zorganizowała spotkanie
przedsiębiorców z terenów powiatu
bialskiego, mającego na celu zarówno integrację środowiska biznesowego jak i omówienie zmian, zachodzących w otoczeniu około biznesowym.
Głównym celem tego spotkania było
przekazanie przedsiębiorcom infor-
nu, dotacje dla sektora MŚP w ramach
Funduszy Unii Europejskiej na lata
2007 – 2013 oraz najczęściej popełniane błędy na przykładzie ZPORR 3.4,
kapitał ludzki jako podstawowy składnik kapitału przedsiębiorstwa, instrumenty finansowe Lubelskiej Fundacji
Rozwoju i Lubelskiego Funduszu Poręczeń oraz program rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007 – 2013. Krótkie prezentacje swoich ofert omówili
Powiat numer 1
9 października nastąpiło podsumowanie Wojewódzkiego Współzawodnictwa
Sportowego Szkół 2006/2007. Powiat
bialski zajął pierwsze miejsce. Z ramienia
powiatu nagrodę odbierali dyrektor wydziału spraw społecznych Marianna Tumiłowicz i sekretarz Jan Jańczuk.
***
11 październik
Posiedzenie Zarządu
Podczas obrad podjęto uchwały
w następujących sprawach: w sprawie przekazania mienia powiatu,
- podjęto decyzję w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu nieruchomością.
- uzgodniono projekty decyzji w warunkach zabudowy na wniosek gmin
Biała Podlaska i Zalesie.
***
12 października
Spotkanie z księżmi
Starosta T. Łazowski spotkał się
z księżmi powiatu bialskiego. Po spotkaniu odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania środków unijnych
przez parafie.
Posiedzenie zespołu
Odbyło się posiedzenie Zespół do
Spraw Opracowania Strategii Rozwoju
Powiatu Bialskiego na lata 2007-2015.
Podczas posiedzenia omówiono cele i zadania, jakie stoją przed naszym
powiatem.
Spotkanie w gabinecie starosty
Do Starostwa Powiatowego przybył konsul Białorusi Edmund Szwajko.
Na spotkaniu z T. Łazowskim omówił
zasady współpracy transgranicznej.
macji o nowych źródłach finansowania działalności, możliwości uzyskania
pomocy w prowadzeniu działalności,
a także zagadnień dotyczących rozwoju regionu. Dodatkowym atutem
forum była integracja przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych.
Na spotkanie przybyło wielu przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców
i władz lokalnych. Patronat honorowy
nad forum objął wojewoda lubelski
Wojciech Żukowski.
Jacek Paprota, dyrektor generalny
Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Andrzej
Czapski, prezydent miasta oraz Tadeusz Łazowski, starosta bialski otworzyli forum i powitali przybyłych gości. Spotkanie zgromadziło 130 osób.
W czasie krótkich prezentacji prele-
przedstawili przedstawiciele: Kredyt
Banku S.A., Banku PKO BP. oraz PZU
S.A. Przedsięwzięcie wsparli sponsorzy: DGA Sp. z o.o., Drukarnia Calamus, Petrodom Sp. z o.o., Pol-Kres
Agra Sp. z o.o., Szeptycki Sp. z o.o.,
P.P.U.H. Maronex Bogusław Broniewicz, Trasa Sp. z o.o., Zakład Stolarsko
- Budowlany Zdzisław Serhej, Kosmet
Hurt, OfficeGreen sp. z o.o., Studio
Promocji i Reklamy „BlueConcept”,
Network Service, Biuro Doradztwa
Gospodarczego Dariusz Bartoszewski,
Darexim – Sped Dariusz Trochimiuk,
Instytut Służb Publicznych sp. z o.o.,
PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA S.A, Bank BPH,
Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A,
BGŻ, PKO BP, Lukas Bank.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Justyna Majewska
Miejski Dzień Edukacji
W S zkol e Po d s t awowej nr 3
w Międzyrzecu Podlaskim z okazji
Dnia Edukacji Narodowej odbyło się
spotkanie starosty z władzami miasta,
dyrektorami i nauczycielami międzyrzeckich szkół.
***
13 października
Dzień Geodety
W Kobylanach odbyło się zebranie plenarne Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie z okazji Dnia
Geodety.
Rocznica Klubu Rotary
Starosta bialski miał zaszczy t
uczestniczyć w uroczystej inaugura-
13
KALENDARIUM c.d.
cji Rotariańskiego Centrum Dialogu
w Białej Podlaskiej. Idea centrum pomyślana jest jako cykl spotkań i konferencji nt. szeroko pojętego dialogu. Na inauguracji obecni byli goście
z licznych klubów Rotary z Polski,
a także z USA oraz Białorusi.
***
14 października
80- lat OSP Stołpno
St aros t a bial sk i uc ze s t nic z y ł
obchodach 80-lecia OSP Stołpno.
Uroczystości rozpoczął uroczysty
przemarsz ochotniczych jednostek
straży ulicami miasta do kościoła św. Józefa. Po mszy św. celebrowanej przez krajowego duszpasterza młodzieży, ks. biskupa
Henr yka Tomasika na placu Jana Pawła II nastąpiło poświęcenie
i przekazanie samochodów specjalnych - samochodu pożarniczego dla
OSP „Stołpno” oraz karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego.
POWIAT BIALSKI
Wizyta gości z Nigerii
Oficjalna delegacja rządowa ze stanu Taraba w Nigerii pod koniec września
gościła na Lubelszczyźnie. W jej skład weszło 10 osób, w tym gubernator Taraby
Danbaba Suntai, dwóch książąt, senator i poseł z ramienia opozycji. Głównym
celem odwiedzin było nawiązanie bezpośrednich kontaktów gospodarczych
z naszym regionem. Koordynatorem wizyty był Henryk Hawajko z firmy „Polesie” w Radzyniu Podlaskim. Delegacja odwiedziła Spółdzielnię Mleczarską
„Spomlek”, przedsiębiorstwo „Eko Natura” w Radzyniu Podlaskim oraz Zakład
Masarsko-Wędliniarski Zdzisława Klebaniuka w Terespolu.
(red.)
Festiwal tradycji, natury i kultury
Pod takim hasłem z inicjatywy
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania w zagrodzie na Zabaszcie (Rossosz) odbyła się jednodniowa impreza
kulturalna służąca promocji regionu.
Władze powiatu reprezentował starosta i przewodniczący rady powiatu
Na festiwalu zaprezentowano zasoby
kulturowe, naturalne, folklor, ginące
zawody, rękodzieło artystyczne, oraz
lokalne produkty.
***
15 października
Dzień Edukacji w Urzędzie
Wojewódzkim
W sali konferencyjnej Delegatury
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po oficjalnych powitaniach wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski
uhonorował zasłużonych i wyróżnionych nauczycieli medalami państwowymi i resortowymi.
***
16 października
Gaudeamus Igitur
Na zaproszenie rektora i senatu Zamiejscowego Wydziału Wychowania
Fizycznego w Białej Podlaskiej starosta
Tadeusz Łazowski uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2007/2008. Inaugurację poprzedziła
Msza Święta w kościele św. Anny. Po
uroczystym przemówieniu prorektora
dr hab. prof. Jerzego Sadowskiego,
14
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
c.d. KALENDARIUM
Międzyrzec Podlaski
S
trażacy Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” z Międzyrzeca
Podlaskiego świętowali 80-lecie powstania jednostki. W ramach uroczystości jubileuszowych 13 października młodzież zorganizowała dla mieszkańców Międzyrzeca i okolic strażacki
piknik rodzinny. Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza przeprowadzała szereg gier
i zabaw z nagrodami dla dzieci. Naj-
Następnego dnia przed godziną
12 odbyła się zbiórka strażaków „na
Stołpnie”. Przygotowali się oni do
uroczystej mszy świętej, celebrowanej przez ks. biskupa Henryka Tomasika. Uczestniczyli w niej znamienici
goście: st. bryg. Andrzej Gregorek,
komendant wojewódzki PSP w Lublinie, st. kpt. Jan Osiej, zastępca
komendanta wojewódzkiego PSP
80 lat strażaków ze „Stołpna”
młodsi mogli się pobawić w strażaków,
przymierzyć ubranie pożarnicze, założyć hełm strażacki, strumieniem wody
z hydronetki strącać puszki. Członkowie
MDP przygotowali również zadania logiczne i zręcznościowe, odgadywanie
przedmiotów po dotyku, pytania i zagadki, na które poprawne odpowiedzi
były nagradzane słodkościami. Starsi
członkowie OSP prezentowali sprzęt
ratownictwa medycznego. Każdy mógł
dotknąć, dowiedzieć się, do czego służy i jak się go używa w praktyce. Pod-
czas pikniku przeprowadzona została zbiórka publiczna i loteria fantowa,
z których zebrane środki przekazane
zostaną na potrzeby rozwoju Oddziału
Ratownictwa Wodnego OSP „Stołpno”. W tym czasie odbyło się również
rozstrzygniecie oraz wręczenie nagród
laureatom konkursu fotograficznego
„Mój Międzyrzec - mój świat”, organizowanego przez internetowy portal
informacyjny www.miedzyrzecczyzna.pl. Pierwsze miejsce nagrodzone
aparatem cyfrowym zajął Łukasz Paluszkiewicz, drugie Wioleta Bosko,
trzecie Michał Młynarczyk. Jako nagrodę otrzymali książki o fotografii
i pendrive. Sobotniemu wydarzeniu
cały czas towarzyszył zespół muzyczny „NO PROBLEM”.
w Warszawie, starosta bialski Tadeusz Łazowski, bryg. Jarosław
Kuszneruk, komendant Miejski PSP
z Białej Podlaskiej, ks. Roman Sawczuk, diecezjalny kapelan strażaków,
Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu, Artur Grzyb,
burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego
oraz posłowie Franciszek Stefaniuk
i Stanisław Żmijan. Licznie prezentowała się młodzież w szczególności członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w swoich czerwo-
nych mundurkach. Po mszy z okazji
obchodzonego także w tym dniu VII
Dnia Papieskiego pod pomnikiem
Jana Pawła II zostały złożone kwiaty. Młodzi strażacy w skrócie podsumowali działania straży od czasów
jej założycieli, decyzji dotyczącej
założenia straży, budowy strażnicy
do działań teraźniejszych, sukcesów
sportowych, ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy. Strażacy, którzy szczególnie zasłużyli się
społeczną pracą w OSP, zostali odznaczeni medalami Za zasługi dla pożarnictwa, odznaką strażaka wzorowego, odznaką zasłużonego strażaka powiatu bialskiego, odznaką MDP
a także za wysługę lat w OSP.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Rafał Dymitruk
odznaczeniu pracowników nastąpiła
immatrykulacja nowych studentów.
Powiatowy Dzień Edukacji
W Borsukach odbyło się szkolenie
dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez nasz powiat. W trakcie szkolenia miała miejsce uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji,
na której starosta uhonorował nagrodami dyrektorów i nauczycieli osiągających wysokie wyniki w procesie
edukacyjnym.
***
17 października
IV Forum Gospodarcze
W hotelu Delfin 17 października odbyło się IV Forum Gospodarcze zorganizowane przez Lubelską
Fundację Rozwoju. Przybyłych gości
w imieniu fundacji przywitał Jacek
Paprota, dyrektor generalny fundacji.
W imieniu władz głos zabrali A. Czapski, prezydent Białej Podlaskiej i T. Łazowski, starosta bialski.
***
18 października
Posiedzenie Zarządu Powiatu
Odbyło się kolejne posiedzenie
Zarządu Powiatu, na którym zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu
w następujących sprawach:
– wyrażenie zgody na współdziałanie powiatu bialskiego z gminami
w celu przygotowania wspólnego projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla
zrównoważonego rozwoju powiatu
bialskiego
– zmian w budżecie na rok 2007
– wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białej Podlaskiej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością powiatu bialskiego.
***
19 października
Spotkanie z książką
Starosta wziął udział w spotkaniu
ze Sławomirem Kordaczukiem, autorem książki „Podlaskim szlakiem
oddziału partyzanckiego Zenona”.
Przewodnik adresowany jest do młodzieży szkolnej, by mogła poznać
bohaterów swojej rodzinnej ziemi
i do organizatorów wycieczek krajoznawczych. Przewodnicy będą mogli
w każdym opisanym miejscu wyjaśnić, z jakim wydarzeniem z okresu II
wojny światowej należy powiązać dany pomnik czy tablicę pamiątkową.
Część ilustracyjna została wzbogaco-
15
KALENDARIUM c.d.
na o zdjęcia archiwalne i powojenne
z organizowanych przez żołnierzy oddziału partyzanckiego „Zenona” uroczystości patriotycznych. Dodatkowym
walorem publikacji są zamieszczone
w niej relacje i wspomnienia uczestników opisywanych wydarzeń.
Posiedzenie Rady Powiatowej
Lubelskiej Izby Rolniczej
W sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego zorganizowano posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej
Izby Rolniczej. Z ramienia starostwa
w posiedzeniu uczestniczył sekretarz
Jan Jańczuk. Na posiedzeniu omówiono m.in. aktualną sytuację w rolnictwie na terenie powiatu.
Sztuka nie zna granic
Na zaproszenie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie
T. Łazowski uczestniczył w otwarciu
wystawy plakatu Mieczysława Górowskiego. Plakaty Mieczysława Górowskiego są wysoko cenione przez
kolekcjonerów na cał ym świecie
i znajdują się między innymi w The Museum of Modern Art w Nowym Jorku,
a także zbiorach muzeów i instytucji
w Ogaki, Osace, Tokio, Montrealu, Paryżu, Sztokholmie, Essen, Colorado,
Zurychu, Meksyku, Jeruzalem, Santiago de Chile, Krakowie, Pensylwanii,
Heidelbergu, Chicago i Caen.
***
20 października
Rok akademicki rozpoczęty
Jak nakazuje tradycja, studenci
zgromadzili się na mszy świętej w kościele pod wezwaniem NMP przy ul.
Brzeskiej. Do modlitwy dołączyli licznie zgromadzeni wykładowcy, członkowie zarządu PFWT, oraz starosta
T. Łazowski. Po odśpiewaniu hymnu
rozpoczęła się uroczystość immatrykulacji. Wraz ze studentami pierwszego roku zgromadzili się najlepsi
studenci roku ubiegłego, dzisiejsi absolwenci. Miło było patrzeć jak wielu otrzymało dyplomy, tzw. Dyplomy
dla najlepszych. Byli również studenci, którzy otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce od Podlaskiej
Fundacji Wspierania Talentów.
Podlasie Jazz Festiwal
Przy finansowym wsparciu starost wa na auli bialskiego ZW WF
w dniach 20-21 października odbył
się VI Międzynarodowy Podlasie Jazz
Festiwal, który zgromadził światowe
gwiazdy jazzu z Amsterdamu, Nowego
Jorku i Chicago. Gościem specjalnym
16
POWIAT BIALSKI
Wrażenia z Austrii
PODLASKIE KONIE FANTASTYCZNE
Na początku sierpnia w austriackiej
miejscowości Stadl Paura koło Linzu,
odbyły się VI Sportowe Mistrzostwa
Europy Koni Arabskich. Z Polski udała się na nie ubiegłoroczna Mistrzyni Europy w skokach pod Agnieszką
Olszewską - Niniwa, hodowla i własność Katarzyny Ostrowskiej (Stadnina Koni St. Roch Arabians) oraz dwa
ogiery czołowe należące do Stadniny Koni Janów Podlaski: Metropolis
NA (Consensus US – NDL Martinique
US, hodowca Mike Nichols), którego dosiadał Michał Gryglas i Esculap
(Primo – Esparceta), hodowca Stadnina Koni Janów Podlaski, z amazonką Justyną Żebrowską. Zarówno
Justyna Żebrowska, jak również Michał Gryglas to uczniowie technikum
hodowli koni przy Zespołu Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, na co dzień trenują w janowskiej
Trzeci w tej klasie był Esculap, którego dosiadała Justyna Żebrowska.
W sobotni wieczór odbyły się eliminacje w klasie Classic Pleasure. Wystąpiły w nich dwa wyżej wymienione ogiery, a Metropolis został wybrany do stawki dziesięciu koni, które
wzięły udział w niedzielnym starcie
finałowym. W sobotę wieczorem Niniwa uczestniczyła w dwóch konkursach, do których zakwalifikowała się
dnia poprzedniego. W pierwszym,
mniej udanym dla niej starcie była
trzecia, natomiast ważniejszy, drugi
konkurs: Show Jumping EM - Mono
Final wygrała po dogrywce z czterema zawodnikami. Tym samym Niniwa pod Agnieszką Olszewską obroniła tytuł Czempionki Europy w skokach przez przeszkody. Polacy udowodnili po raz kolejny swoją siłę i to,
że „hodują konie nie tylko piękne, ale
stadninie pod okiem instruktora Artura
Bieńkowskiego.W piątek po południu,
w klasie Classic Pleasure, Metropolis
NA dosiadany przez Michała Gryglasa
zajął 8 miejsce i zakwalifikował się do
sobotniego etapu. Tego dnia odbyły
się dwa wieczorne konkursy w skokach przez przeszkody. Oba w pięknym stylu wygrała reprezentantka Polski Agnieszka Olszewska na Niniwie,
tym samym przechodząc do następnych etapów. Jeszcze tego samego
dnia odbył się też konkurs w strojach
arabskich, Mounted Native Costume,
który niepodważalnie wygrał Metropolis NA pod Michałem Gryglasem.
i bardzo dzielne”, jak powiedział oficjalny trener Mistrzostw, Roy Rich
z Californi. Tego dnia Polacy mieli jeszcze
jeden powód do dumy. Metropolis NA
dosiadany przez Michała Gryglasa, trenowany wcześniej w USA (w Stadninie
Nichols Arabians) w Clessic Pleasure, zajął bardzo dobre czwarte miejsce.
Wyjazd młodzieży i koni do austriackiej miejscowości Stadl Paura
był możliwy dzięki Markowi Treli, dyrektorowi Stadniny Koni w Janowie
Podlaskim. Natomiast sponsorami
oryginalnych strojów arabskich byli
Magdalena i Robert Rudzińscy.
(red)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
c.d. KALENDARIUM
POWIAT BIALSKI
L
iceum Ogólnokształcące w Wisznicach rozpoczęło właśnie realizację projektu ,,Nasza Szkoła”,
finansowanego przez EFS. Przez najbliższe miesiące uczniowie będą nieodpłatnie uczestniczyli w różnych formach zajęć rozwijających ich umiejęt-
dzież mogła poznać obsługę nowoczesnych urządzeń np. GPS-u oraz
środków transportu wodnego. Bardzo ważny, ale i trudny okazał się trening współpracy w grupie. Okazją
do ćwiczeń były z pozoru proste zadania sprawnościowe oraz gry tere-
Młodzież na obozie przetrwania
ności i zainteresowania. W planie są
wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
zajęcia sportowe i edukacyjne. Początek był bardzo udany. Obóz survivalu
dostarczył wielu atrakcji i jeszcze więcej wrażeń. Od 14 do 19 września młodzież klasy I ,,b” (profil straż graniczna)
uczestniczyła w obozie survivalowym
w Serpelicach, na którym prowadzone
były zajęcia kształcące umiejętności
potrzebne do pracy w straży granicznej. Liceum w Wisznicach poszerzyło
ofertę edukacyjną o nowy profil, a re-
nowe. Instruktorzy zadbali również
o doskonalenie sprawności fizycznej:
każdy dzień rozpoczynał się zaprawą
poranną, potem ćwiczono musztrę,
uczono się wspinaczki i strzelectwa.
Młodzież zdobywała umiejętność odnajdywania w trudnych sytuacjach
poprzez naukę pierwszej pomocy
oraz ćwiczenie technik samoobrony.
Uczniowie pytani o wrażenia zgodnie
przyznają, że najwięcej emocji dostarczył zjazd linowy nad rzeką oraz
przejście mostem linowym nad wąwozem na wysokości 10 m. Wielu
zwolenników znalazł również paintball. Większość młodych ludzi po raz
pierwszy brała udział w spływie kajakowym. Przeżycia były tym większe,
że ośmiokilometrowa trasa prowadziła przez urokliwe tereny Podlaskiego
Przełomu Bugu. Uczestnicy wyjazdu
podkreślają, że w ciągu sześciu dni
mogli się bardzo dobrze poznać i jak
zaznaczają, jeszcze bardziej polubić.
był mieszkający na stałe w Holandii
Mc Stewlocks, genialny beat boxer,
znakomity raper i tancerz z Gujany.
***
22 październik
Spotkanie w gabinecie
W gabinecie T. Łazowski spotkał
się z Wojciechem Szramem, dyrektorem PZU. Na spotkaniu omówiono
możliwości współpracy.
***
23 październik
Gość starosty
Gościem starosty był Marek Pałubicki, dyrektor generalny Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. W trakcie
spotkania omawiano możliwości powstawania na terenie powiatu świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci
w wieku szkolnym na terenie obszarów
wiejskich i małomiasteczkowych.
Delegacja IDEAL 79 w Starostwie
Powiatowym
23 października starosta Tadeusz
Łazowski gościł delegację francuskich
samorządowców, którzy zajmują się
projektem IDEAL 79. Celem projektu jest ograniczenie odpadów oraz
ich szkodliwości na terenie Departamentu Deux-Sevres poprzez działania
prewencyjne dotyczące produkcji odpadów oraz zachęcanie do konsumpcji ekologicznej. W skład delegacji
francuskiej weszli: Andre Moimeaux,
Claude Roulleau, Elodie Stadler.
***
24 października
Złote gody
Na zaproszenie wójta gminy Piszczac, starosta T. Łazowski wręczył
medale parom za długoletnie pożycie
małżeńskie.
***
25 października
Strategia rozwoju
Starosta T. Łazowski spotkał się
z M. Sienkiewiczem. Na spotkaniu
rozmawiano o strategii rozwoju naszego powiatu.
alizacja projektu dała możliwość sfinansowania kosztownych zajęć praktycznych bez obciążania budżetu szkoły i samych uczestników wyjazdu.
Zajęcia teoret yczne dot yczył y
przede wszystkim struktur organizacyjnych straży granicznej oraz zasad jej działania. W praktyce mło-
Obóz w Serpelicach połączył w całość rekreację, rozwijanie zainteresowań oraz integrację klasy. Był też
okazją do kształtowania w młodych
ludziach bardzo pozytywnych cech,
ważnych bez względu na to, jaki ostatecznie zawód wybiorą.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Edyta Wegiera
Historyczne wspomnienia
Starosta bialski spotkał się z Tadeuszem Sobieszkiem, członkiem oddziału partyzanckiego „Zenona”.
Współpraca przygraniczna
Do Starostwa Powiatowego przybył na spotkanie konsul generalny RP
z Brześcia Jarosław Książek, który omówił ze starostą Tadeuszem
17
KALENDARIUM c.d.
BIAŁA PODLASKA
Łazowskim zasady współpracy transgranicznej.
Festiwal pozytywnych wibracji
Posiedzenie zespołu do spraw
strategii informatyzacji
Odbyło się posiedzenie zespołu
do spraw strategii informatyzacji powiatu. Na posiedzeniu omówiono cele
i zadania do zrealizowania przed
powiatem, aby każdy mieszkaniec
miał łat w y dostęp do komputera
i Internetu.
Jazz na dobre zagościł w Białej
Podlaskiej, a zaszczycają go gwiazdy najwyższego formatu. W tym roku
takim muzykiem był nowojorski gitarzysta Hiram Bullock, znany wcześniej z kilkudziesięciu płyt nagranych
w towarzystwie artystów z najwyższej półki. Hiram wniósł na scenę auli
ZWWF niesamowity temperament. To
on sprawił, ze czuł się na scenie zbyt
ograniczony przestrzenią. W pewnym
momencie zeszedł z niej, spacerował
po sali, podskakiwał i piszczał nie przerywając nawet na chwilę porażającej
gry na gitarze. Nie bez powodu krytycy porównują jego technikę z nieżyjącym Jimim Hendrixem. Obu łączy nie
tylko kolor skóry. Hiram grał porywająco nie tylko własne, funkujące klimaty. Z powodzeniem cytował utwory
znanych tytanów rocka i bluesa m.in.
Stinga, Hendrixa, Tiny Turner i Rolling Stonesów. Trudno się wiec dzi-
improwizowanych, ale fantastycznie
brzmiących. Starsza wiekiem publiczność z wdzięcznością przyjęła jazzowe
przeróbki znanych utworów Czesława
Niemena m.in. „Wspomnienie”, „Pod
papugami” „Jednego serca” i „Sen
o Warszawie”.
Z dobrej strony pokazał się świętujący 45-lecie obecności na scenie
trębacz Andrzej Przybielski, który
grał już z plejada polskich muzyków.
Na festiwalowe granie zaprosił bardzo dobrze rozumiejących się i wrażliwych instrumentalistów. Znalazł się
wśród nich dyrektor Podlasie Jazz Festiwal Jarosław Michaluk, grający na
kontrabasie.
- Kiedyś marzyłem, by pojechać na
Jazz Jamboree do Warszawy. Spełniło mi się marzenie, że bez opuszczania rodzinnego miasta mogę uczestniczyć w koncertach najwyższych lotów.
Jestem wprost oczarowany grą Artu-
wić publiczności, że powstała miejsc
i na stojąco słuchała dwóch utworów,
klaszcząc rytmicznie w takt wielkich
szlagierów. Takiego koncertu dawno
w Białej Podlaskiej nie było.
Bardzo dobrze przyjęte zostały inne popisy m.in. grupy Eastcom, która
do swej elektrycznej, kipiącej energią muzyki zaprosiła rapera z Gujany
MC Stewlocka. Ich wspólny występ
przyprawiał fanów o zawrót głowy.
Znakomite wrażenie pozostawiło po
sobie trio Artura Dutkiewicza wykonujące romantyczno-ekspresyjną muzykę dla wrażliwych. Dutkiewicz znany z wyjątkowej biegłości po klawiaturze zaproponował mnóstwo partii
ra Dutkiewicza. Sprawił mi ogromna
radość i chylę czoła jego wirtuozerii mówił Waldemar Mazur, dyrektor IV
LO im. S. Staszica, sam znany z muzycznych zapędów.
Znany plastyk Marek Jędrych nie
krył podziwu dla grupy Eastcom i wyjątkowych zdolności technicznych Hirama Bullocka. Wypada się cieszyć,
że tak kapitalnie grający artyści mogą
pieścić uszy bialskiej publiczności. Tegoroczny festiwal zrealizowany został
ze środków Urzędu Miasta i Starostwa
Powiatowego z Białej Podlaskiej. Muzyków oklaskiwał też życzliwy kulturze
starosta Tadeusz Łazowski.
***
26 października
Spotkanie w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
Na zaproszenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych starosta
T. Łazowski uczestniczył w XX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.
***
27 października
Kolejny rok akademicki
rozpoczęty
Starosta bialski Tadeusz Łazowski
i przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego na SGGW w Leśnej Podlaskiej.
***
Foto Istvan Grabowski
28 października
Dzień Seniora
Na zaproszenie zarządu koła starosta bialski uczestniczył w podniosłej
uroczystości Dnia Seniora w Konstantynowie. Z tej okazji wszystkim seniorkom i seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
***
30 października
Spotkanie
w sprawie drogi
W Urzędzie Gminy w Terespolu
starosta bialski uczestniczył w rozmowach dotyczących częściowego oddania drogi Koroszczyn- Kobylany- Lebiedziew.
Inauguracja roku
akademickiego w PWSZ
30 października na zaproszenie
rektora i senatu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
starosta bialski uczestniczył w uroczystej immatrykulacji nowoprzyjętej braci studenckiej.
Oprac. Piotr Grzeszyk
18
Istvan Grabowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
POWIAT BIALSKI
z Parczewa) i Jerzy Rębek (z Radzynia
Podlaskiego) oraz Tadeusz Sławecki
(PSL, Radzyń Podlaski).
GDYBY POWIAT BYŁ OKRĘGIEM
Ciekawe na ile preferencje wyborcze mieszkańców powiatu pokryły się
tów. Ściśle z terenu powiatu, to znaczy
Wybraliśmy posłów i senatorów.
z wynikami całego okręgu? Z wyniku
mieszkający tu, są posłowie: FranciNawet tych, których nigdy na oczy
głosowania widać, że wyraźną przeszek Jerzy Stefaniuk z Drelowa i Stanie zobaczymy. Mimo to, wszyscy
wagę zdobyło tu PiS. W sumie nienisław Żmijan z Międzyrzeca Podlaoni są reprezentantami naszej ziemi.
mal 40 proc. (39,88). I to ugrupowaskiego. Obu łączy bliskość zamieszkaZgodnie z ordynacją, w wyborach do
nie wygrało w każdej niemal gminie.
nia, ale jeszcze, mimo iż pierwszy jest
Sejmu i Senatu bialski powiat ziemWyjątkiem były Drelów i Sosnówka,
z PSL a drugi z PO, koalicja rządowa.
ski należy do okręgu wyborczego nr
gdzie zwyciężyło PSL oraz miasto TeDaje im to szansę dobrego zapisania
7, który łączy od południa tereny bęrespol, w którym największe poparsię dla swego terenu. W odwodzie
dące dawniej województwem zamojcie miała PO.
będą jeszcze mieli senatora Józefa
skim, ziemie dawnego województwa
Indywidualnie najwięcej głosów,
Bergiera z PO, który choć jest mieszchełmskiego, i sięga aż do północbo 15,58 proc. zdobył poseł PSL Frankańcem Białej Podlaskiej, nawet gdynego skraju powiatu bialskiego. Ten
ciszek Jerzy Stefaniuk. Będzie to już
rozległy obszar zamieszkuje 979
jego siódma kadencja. Drugi pod
tys. 176 osób. Wybierano tu 12
tym względem był Adam AbraW okręgu mandaty poselskie zdobyli
posłów. A wybierało ich 359 tys.
mowicz z PiS z wynikiem 10,72
(kolejność według miejsca na liście wyborczej):
965 osób, z 778 tys. 642 uprawproc. trzeci Stanisław Żmijan, PO,
nionych. Frekwencja wyniosła
10,67 proc.; czwarty Tomasz Duzatem 43,26 proc. i była istotnie
Prawo i Sprawiedliwość
dziński, PiS, 7,92 proc.; na piątym
niższa od krajowej – 53,88 proc.
Tomasz Dudziński - dotychczasowy poseł, aktywny
miejscu uplasował się także kanW ramce zamieszczono listę
w kampanii wyborczej swojej partii na szczeblu cendydat PiS Mirosław Kapłan. Ale
kandydatów, którzy otrzymali
tralnym, startujący z Parczewa (21692 głosy); Beata
jest już poza pulą mandatową.
Mazurek - z Chełma (15821); Sławomir Zawiślak mandaty do Sejmu i Senatu.
Gdyby trzymać się logiki, jaka
z miejscowości Połoski (16064); Adam Abramowicz PARLAMENTARZYŚCI „NAtowarzyszyła rywalizacji „lokomenadżer z Białej Podlaskiej, wiceprzewodniczący raSI I NIE NASI”
motyw” w dużych miastach, np.
dy miasta (11970); Wojciech Żukowski - z Tomaszowa
Praktyka pokazuje, że parlamiędzy Jarosławem Kaczyńskim
Lubelskiego, wojewoda lubelski (16196); Jerzy Rębek
mentarzyści pochodzący z odi Donaldem Tuskiem w Warsza- z Radzynia Podlaskiego, niegdyś wójt gminy radzyńległych krańców regionu mało
wie, czy Jarosławem Gowinem
skiej, ostatnio radny powiatowy (7243).
interesują się, a przynajmniej
a Zbigniewem Ziobro w Krakopokazują, na trenach przeciwwie, trzeba by powiedzieć, że
Platforma Obywatelska
ległych. To wina ordynacji wyStanisław Żmijan - z Międzyrzeca Podlaskiego, poseł,
zwycięzcą w powiecie bialskim
borczej – są tam, gdzie mogą
dyrektor PDM (17606); Grzegorz Raniewicz - przedjest Franciszek Jerzy Stefaniuk.
liczyć na elektorat. A trudno
siębiorca z Chełma (9912); Mariusz Grad - ekonomista
Faktycznie mandat każdego posła
jeździć nieustannie setki kiloz Tomaszowa Lubelskiego (9766).
jest tak samo mocny, bez wzglęmetrów do Warszawy i jeszcze
du na liczbę głosów, które sadzaLewica i Demokraci
prawie tyle samo, by regularją go na ławę. Wyróżniać mogą
Zbigniew Matuszczak - prawnik z Chełma (10351).
nie docierać do swoich odlewpływy we własnym klubie i poPolskie Stronnictwo Ludowe
głych wyborców. Co więcej,
pularność medialna.
Franciszek Jerzy Stefaniuk - z Drelowa, poseł każdej
mimo iż konstytucja w artykuLiderem w gronie kandydakolejnej kadencji od sejmu kontraktowego począwszy
le 104 precyzuje, że posłowie
tów do Senatu był dla mieszkań(13271); Tadeusz Sławecki - z Radzynia Podlaskiego,
są „przedstawicielami Narodu”
ców powiatu swój – prof. Józef
poseł poprzedniej kadencji (6590).
i „nie wiążą ich instrukcje wyBergier, reprezentant PO. Zwyborców”, tak naprawdę starają
ciężył w 10 gminach (w tym miaSenatorami zostali:
się oni jak najwięcej „załatwić”
sta Międzyrzec Podl. i Terespol).
Jerzy Chróścikowski z Zamościa, dotychczasowy
dla swojego terenu, dokładniej
W Międzyrzecu Podlaskim przesenator i Lucjan Cichosz, weterynarz z gminy Żół– dla miejsc, gdzie cieszą się
wagę miał zdecydowaną. W Tekiewka oraz Józef Bergier, rektor PWSzZ w Białej
poparciem dającym szansę na
respolu żaden z konkurentów
Podlaskiej.
reelekcję, czyli tam gdzie bliżej.
nie osiągnął nawet połowy jego
Nie taka ich konstytucyjna rola,
głosów. Ale już mieszkańcy gmiale taki interes. Jest to także kony Międzyrzec Podl. w pierwszej
by chciał, nie będzie w stanie ignororzystne dla ich wyborców – poseł mokolejności wskazali trzech kandydawać problemów otaczającego miasto
że załatwić peron, lotnisko, uczelnię,
tów PiS, a wśród nich na pierwszym
powiatu ziemskiego. Swoją przydatlokalizację ważnej inwestycji, a to daje
miejscu Jerzego Chróścikowskiego.
ność będzie chciał niewątpliwie pokamiejsca pracy.
Zwyciężył on też w Łomazach, Roszać poseł Adam Abramowicz z Białej
Gdyby, odkładając na bok prefesoszu, Tucznej i Wisznicach. W DrePodlaskiej, chociaż w opozycyjnych
rencje partyjne, popatrzyć przez talowie, Konstantynowie i Sosnówce
barwach PiS. Zapewne na tym tereki pryzmat na parlamentarzystów
wygrał kandydat PSL Sławomir Sonie będą chcieli być widoczni, i przy„najbliższych” mieszkańcom powiatu
snowski. To jednak było za mało na
służyć mu się, inni posłowie PiS: Tobialskiego, to mają oni znaczą i potenmandat do Senatu.
masz Dudziński (do wyborów poszedł
cjalnie wpływową grupę reprezentanJerzy Trudzik
Reprezentanci do parlamentu
DWÓCH POSŁÓW Z POWIATU
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
19
POWIAT BIALSKI
Kampania medialna
Kampania skierowana jest do osób
dorosłych (18-39 lat)‚ aktywnych seksualnie‚ które planują związek lub które
żyją w związkach‚ zarówno formalnych‚
jak i nieformalnych‚ do osób odpowiedzialnych za zdrowie swoje‚ partnera
i dzieci. Metaforą związku dwojga ludzi
jest taniec, w którym dwoje głównych
bohaterów tańczy z wieloma różnymi
partnerami. Tak, jak w życiu spotykają
się w tańcu z kilkoma partnerami (mniej
lub bardziej przypadkowymi). Na koniec dwoje głównych bohaterów odnajduje się w tańcu i postanawia związać ze sobą na dłużej. Ponieważ jednak
chcą być odpowiedzialni postanawiają
zrobić test na HIV.
Kampania rozpoczęła się 31 lipca
br. Podsumowanie kampanii planowane jest na 1 grudnia (Światowy Dzień
AIDS). Państwowa Inspekcja Sanitarna włącza się w działania kampanijne
od połowy września 2007 r.
Warto pamiętać
Unikaj ryzykownych zachowań
i dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Nie bój się szczerze rozmawiać o przeszłości partnera. Myśl o tym, aby żyć
bezpieczniej. Wykorzystuj wiedzę o HIV
w praktyce. Zrób test na HIV, dowiedz
się jaki jest Twój status serologiczny. Nieważne kim jesteś, co robisz, jakie masz
wykształcenie, czy też przekonania - HIV
i AIDS może dotyczyć także Ciebie.
W życiu jak w tańcu, każdy krok ma
znaczenie. Zakażenie to problem
◊ Wzrastająca liczba osób zakażonych HIV.
◊ W Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi poprzez kontakt
seksualny.
◊ Osoby rozpoczynające nowy związek nie rozmawiają o swojej przeszłości, kierują się emocjami, nie
odnoszą zagrożenia zakażeniem HIV
do siebie, swojego partnera i jego
dawnych partnerów.
◊ Zbyt mało osób zna swój status serologiczny i decyduje się na wykonanie testu w kierunku HIV.
Nie ryzykuj
Ta choroba może dotyczyć także ciebie. Jeśli będziesz przestrzegał
pewnych reguł, uchronisz przed nią
siebie i swoich bliskich.
Statystyki HIV i AIDS na świecie:
• ok. 40 mln osób zakażonych HIV
i chorych na AIDS,
• 17,7 mln (45%) to kobiety,
• w 2006 r. odnotowano 4,3 mln nowych zakażeń,
• w roku 2006 na AIDS zmarło 2,9
mln osób,
HIV i AIDS w Polsce:
• dane od początku epidemii (1985 r.)
do końca sierpnia 2007 roku 11.131 zakażonych ogółem,
• co najmniej 5.426 zakażonych
w związku z używaniem narkotyków,
• 1.970 zachorowań na AIDS,
• 878 chorych zmarło,
• Codziennie w Polsce 2 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV!
Przypominamy
Istnieją tylko 3 drogi przenoszenia HIV:
◊ poprzez kontakty seksualne
◊ poprzez zakażoną HIV krew
◊ z zakażonej HIV matki na jej dziecko
Cele kampanii
Promujemy budowanie odpowiedzialnych związków opartych na
partnerstwie, gdzie rozmawia się
o swojej przeszłości, gdzie unika się
ryzykownych zachowań seksualnych.
Zachęcamy do podejmowania bezpieczniejszych zachowań. Promujemy
wykorzystywanie wiedzy o HIV i AIDS
w praktyce. Uświadamiamy, że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas. Pokazujemy, jak uchronić się przed zakażeniem. Informujemy, jak poznać swój
status serologiczny (wykonanie testu
w kierunku HIV).
Niezależnie od poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku
czy płci - wszyscy boimy się AIDS. Im
bardziej się boimy, tym mniej chętnie
o tym myślimy. A ponieważ mechanizmy obronne lubią zasłaniać się stereotypami, często nie potrafimy się
wyzwolić od stereotypowego myślenia o chorobie.
◊ Unikaj ryzykownych zachowań i dbaj
o zdrowie swoje i swoich bliskich
◊ Nie bój się szczerze rozmawiać
o przeszłości partnera
◊ Myśl o tym, aby żyć bezpieczniej.
◊ Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce
◊ Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest
Twój status serologiczny.
◊ Nieważne kim jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, czy też
przekonania - HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie. Mamy nadzieję‚ iż kampania pozwoli na uświadomieniu społeczeństwu faktu‚ że
„W życiu jak w tańcu każdy krok ma
znaczenie”.
www.aids.gov.pl
tel. zaufania: 022-592-82-26
AIDS -Zielona Linia:
(022) 621-33-67,
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1,
02-829 Warszawa,
tel. (022) 331-77-77
WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA
Poznali dorobek sąsiadów
Na zaproszenie Brzeskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego
Starostwo Powiatowe zorganizowało wyjazd do rejonu brzeskiego 5 i 6
października. Celem pobytu na Białorusi było spotkanie z pracownikami
kultury, zapoznanie się z dorobkiem
i działalnością kulturalną, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
ośrodków kultury z terenu powiatu
bialskiego oraz przedstawiciele Sta-
20
rostwa Powiatowego. Była możliwość
poznania codziennej pracy ośrodków
kultury, szkół muzycznych, bibliotek
działających w rejonie brzeskim na
podstawie dwóch centrów kultury
w Czernawczycach oraz Ostromieczewie. Uczestników spotkania zachwycił
szeroki wachlarz działań i bardzo wysoki poziom prowadzonych zespołów
muzycznych, tanecznych, kół zainteresowań. Dyrektorzy uczestniczyli także
w prelekcji dotyczącej folkloru białoru-
skiego. Wszyscy byli mile zaskoczeni
gościnnością i życzliwością wschodnich sąsiadów. Na uroczystą kolację
przybyły władze samorządowe oraz
senator Aleksiej Stiepanowicz Skakun. Była też okazja do poznania pięknych terenów rejonu brzeskiego m.in.
Puszczy Białowieskiej i Brześcia.
Uczestnicy wyjeżdżali z nowymi
pomysłami na współpracę transgraniczną i zawiązanymi kontaktami zagranicznymi. Kontynuacją spotkania,
będzie niewątpliwie rewizyta pracowników kultury z rejonu brzeskiego
w powiecie bialskim, która planowana
jest w przyszłym roku.
(AJ)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BRZEŚĆ
W dniach 8-9 października 2007
r. w Brześciu na Białorusi odbywały się równolegle dwa duże przedsięwzięcia: Międzynarodowe Forum
Gospodarcze Bug, pod hasłem „Jeden region - trzy rynki” oraz Giełda
Kontaktowo-Kooperacyjna, w której
uczestniczyli przedstawiciele kręgów
biznesowych z Badenii-Wirtembergii
(Niemcy) i Euroregionu Bug (Polska,
Białoruś, Ukraina). Inicjatywy te odbywały się w ramach projektu „Rozszerzenie UE i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach przygranicznych” finansowanego z funduszy
europejskiego programu wspierania
rozwoju współpracy transgranicznej TACIS. Partnerem wiodącym
Międzynarodowe Forum Gospodarcze
Jeden region – trzy rynki
i koordynatorem imprezy był Dom
Niemiecko-Białoruski w Karlsruhe.
Partnerzy projektu to również jednostki administracji z terenu Euroregionu Bug: powiat bialski i gmina
Terespol w Polsce, rejon szacki na
Ukrainie, obwód brzeski i rejon brzeski oraz Wolna Strefa Ekonomiczna
„Brześć” na Białorusi. Wszystkie kraje uczestniczące w projekcie reprezentowane były przez władze lokalne
i przedsiębiorców.
W składzie polskiej delegacji, której przewodniczył starosta Tadeusz
Łazowski, byli przedstawiciele przedsiębiorców, aktywnie działający na terenie Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego: Edward Czech, kierownik Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
z Białej Podlaskiej, Tomasz Szeptycki,
wiceprezes P. H. Motoryzacji sp. z o. o.
z Białej Podlaskiej, Zdzisław Serhej,
właściciel zakładu stolarsko-budowlanego z Łomaz, Franciszek Chilewicz,
prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Białej Podlaskiej, Marian Dębczak, kierownik działu administracyjnego Domu Pomocy Społecznej
z Kozuli. Polską stronę Związku Transgranicznego Euroregion Bug reprezentował przedstawiciel sekretariatu Stowarzyszenia Euroregion Bug
w Chełmie Krzysztof Michalski.
Całość przedsięwzięcia realizowana była w oparciu o doświadczenia
niemiecko-francuskiego regionu przygranicznego Pamina. Za najważniejsze
kwestie na terenie Euroregionu Bug
uznano zwiększenie konkurencyjności
i atrakcyjności inwestycyjnej regionu
oraz stworzenie sieci transgranicznych kontaktów między kluczowymi
przedstawicielami sektora biznesu.
Spotkanie biznesmenów z czterech
krajów (Niemcy, Polska, Białoruś, Ukraina) umożliwiło nawiązanie kontaktów,
które dadzą możliwość wzajemnej
współpracy i korzystnie wpłyną na rozwój gospodarczy powiatu bialskiego.
(MR)
Gmina Konstantynów
Upamiętnienie dębów
21 października miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej akt
sadzenia Dębów Trzeciego Tysiąclecia.
Tablicę z głazem kamiennym umieszczono na dziedzińcu szkoły, gdzie
w 2006 roku posadzono dęby poświęcone Janowi Pawłowi II, Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu oraz hrabiemu Stanisławowi Zyberk - Platerowi.
Aktu odsłonięcia dokonali: przewodniczący Rady Gminy Konstantynów
– Roman Kuć oraz była wójt Stanisława Celińska, natomiast tablicę poświęcił ksiądz proboszcz parafii Kon-
stantynów Mieczysław Milczarczyk. Zebrana młodzież
szkolna oraz mieszkańcy
Konstantynowa wysłuchali
informacji na temat pomysłu
sadzenia dębów, historii podejmowanych z tym działań
przedstawionych przez wójta Romualda Murawskiego,
który zaapelował do młodzieży, aby pielęgnowała
te symbole upamiętniające
wielkie postacie naszego
narodu i regionu.
Romuald Murawski
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
21
GMINA ROSSOSZ
Pochwała działania lokalnego
Foto I. Grabowski
podejmowane w ramach programu
Leader +. Wcześniej organizowaliśmy seminaria, warsztaty i konkursy, które miały pomóc ludziom. Wielu
Gminy potraktował y spotkanie
w Rossoszu ambicjonalnie i pokazał y nowe talent y. Na stoiskach
dominował y produkty kuchni podlaskiej, haf ty, obrazy olejne i rzeźby. Spore zainteresowanie zwiedzających w y wołał y pokazy pieczenia sękacz a, wędzenia swojskiej kiełbasy i wykuwania ozdób
z metalu.
– Cieszę się z przyjazdu do Zabaszty. Przy stoisku naszej gminy zatrzymuje się wielu gości. Podchodzą,
oglądają moje obrazy, pytają o inspiracje. W takich chwilach czuję, że warto malować – mówi Teresa Kulicka
z Łomazy.
Foto I. Grabowski
To była wspaniała i kolorowa impreza, którą obejrzało kilkaset osób
z powiatu bialskiego. W drugą niedzielę października zagroda na Zabaszcie
w Rossoszu stała się miejscem festiwalu tradycji i kultury. Zorganizowała go Bialskopodlaska Lokalna Grupa
Działania, podsumowująca rok pracy
środowiskowej. 15 gmin powiatu bialskiego wystawiło kolorowe stoiska.
Znalazły się na nich wyroby rękodzieła i smakołyki regionalne o dziwnie
brzmiących nazwach. Na scenie popisywały się kapele, zespoły śpiewacze
i kabaretowe. Kto przyjechał do Rossosza, nie żałował. Było co oglądać
i kogo słuchać. Przez kilka godzin scena tętniła występami.
– Festiwal sfinansowany z funduszy unijnych podsumowuje działania
mieszkańców wsi uwierzyło, że warto spróbować. Te dodatkowe zajęcia
pomogą im zarobkować. Najbardziej
cieszy mnie reaktywowanie ginących
zawodów: kowalstwa, garncarstwa
i plecionkarstwa – twierdzi Mariusz
Kostka, prezes BLGD.
Istvan Grabowski
Gmina Wisznice
Interreg wspomoże partnerstwo
Wisznice otrzymają dofinansowanie w ramach programu Sąsiedztwa
Polska-Bałoruś-Ukraina INTERREG
IIIA/Tacis CBC 2004-2006 w kwocie
325 040,18 zł tj. 75 proc. kosztów kwalifikowanych na wykonanie projektu
„Przygotowanie gmin Wisznice oraz
Gierszony do realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska na obszarze przygranicznym”. Projekt polega
w szczególności na :
• opracowaniu dokument acji
projektowej rozbudowy sieci wodociągowej wraz z modernizacją ujęć
wody oraz sieci kanalizacyjnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków
w gminie Wisznice (dzięki realizacji
projektu gmina Wisznice otrzyma tak-
22
że dofinansowanie do już opracowanych dokumentacji projektowych wodociągowo - kanalizacyjnych)
• opracowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych tej
inwestycji tj.” studium wykonalności”,
„strategii zrównoważonego rozwoju
gminy Wisznice”, .
• nawiązaniu i zacieśnieniu współpracy polsko-białoruskiej w naszym
regionie obszaru przygranicznego
poprzez uczestnictwo przedstawicieli
gminy białoruskiej Gierszony w fazie
opracowywania powyższych dokumentów, wymiany wiedzy i doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska
oraz poznaniu najnowszych kierunków
w dziedzinie projektowania sanitarnego, zgodnych z obowiązującymi w Unii
Europejskiej. Można powiedzieć, że
w wyniku zrealizowania projektu zostaną stworzone instytucjonalne ramy
długookresowej współpracy partnerów w zakresie ochrony środowiska.
Całkowity koszt projektu wynosi 433 368,91 zł. i będzie realizowany
od października 2007 r do maja 2008
r. Partnerem w realizacji powyższego
projektu oprócz gminy Gierszony jest
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Ochrony Środowiska.
Dzięki temu projek towi gmina
uzyska wszelkie niezbędne dokumenty do ubiegania się o pomoc
f inansową UE na w ykonanie ro bót budowlanych infras truk tur y
wodociągowo-kanalizacyjnej.
Aneta Maciejuk
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
Gmina Piszczac
SERBOWIE W ZALUTYNIU
SOSW w Zalut yniu dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu umiarkowanym i znacznym
gościł przez tydzień serbską młodzież
z placówki podobnego typu. Było to
historyczne wydarzenie, nawet ambasada polska w Belgradzie wyraziła
swój podziw i niedowierzanie na wiadomość o nawiązanych kontaktach.
Prz yjazd Serbów był możliw y
dzięki zabiegom i staraniom nauczyciela SOSW w Zalutyniu Sławomira
Mielniczuka.
Gra on na skrzypcach w kapeli towarzyszącej dziecięcemu Zespołowi
Pieśni i Tańca „Podlasiacy”, który na
zaproszenie grupy „Cigra” wyjechał
w ubiegłym roku na gościnne występy
do Serbii. Jednym z punktów pobytu
był koncert w Domu Opieki Społecznej w Veterniku.
– Po występach zwiedzaliśmy ośrodek – opowiada nauczyciel. – Już wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, aby
zainicjować wymianę doświadczeń
między obiema placówkami. W Veterniku mieszka 600 pensjonariuszy.
W stosunku do ośrodka w Zalutyniu
to moloch, ale bardzo sprawnie funkcjonujący, świetnie zorganizowany.
Problematyka pracy z niepełnosprawnymi taka sama, wspólne dążenia
i cele, stąd chęć nawiązania bliższych
stosunków – dodaje Mielniczuk. Dragan Mikić, kierownik „Cigry”, który
takt telefoniczny, a następnie elektroniczny, dotyczący wymiany informacji
o możliwości przyjazdu grupy z Serbii do Polski. – Podczas czerwcowego pobytu Dragana ze swoim zespołem na Podlasiu, ustaliliśmy ostateczne szczegóły wymiany, a już w lipcu,
podczas Jarmarku Folklorystycznego,
przekazałem Mikićowi zaproszenie
konsularne.
Grupa siedemnastu wychowanków z trójką opiekunów zamieszkała
na czas pobytu w internacie ośrodka. Codzienne kontakty przyczyniały
się do lepszej integracji. Bariera językowa była na początku pewnym problemem, lecz z upływem czasu obie
strony radziły sobie coraz lepiej. Wraz
z lepszym porozumiewaniem się, nawiązywały się też przyjaźnie i sympatie. Sprzyjały temu wspólne zabawy,
zajęcia, dyskoteki, wyjazdy i ogniska.
Serbowie szybko przyswoili sobie polskie zwroty grzecznościowe oraz słowa powitań i pożegnań.
Rolę tłumacza pełniła bezinteresownie Elżbieta Urbaniak z Białej
Podlaskiej, która towarzyszyła serbskiej grupie podczas spotkań i wyjazdów. Przygotowany przez gospodarzy
program pobytu zakładał przybliżenie
gościom kultury naszego regionu, po-
już trzykrotnie wcześniej przyjeżdżał
ze swoim zespołem na Jarmark Folklorystyczny do Białej. – Podobnie jak
ja, pracuje na co dzień z niepełnosprawnymi, prowadząc w Veterniku
zajęcia muzyczno-ruchowe – kontynuuje pomysłodawca międzynarodowej wymiany. – Z nim to właśnie po
powrocie do kraju nawiązałem kon-
kazanie najciekawszych miejsc i zabytków południowego Podlasia oraz
ukazanie historii Polski. Niesamowite wrażenie, szczególnie na najmłodszych Serbach, wywarło zwiedzanie
obozu koncentracyjnego w Majdanku. Goście zobaczyli też min. stadninę koni w Janowie Podlaskim, Lublin,
Nałęczów, Kazimierz Dolny, Serpelice.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Była też wspólna zabawa w aquaparku w Białej oraz oglądanie występów
grup twórczych w MOK-u.
Serbowie są wyznania prawosławnego, nie mogło, więc zabraknąć wycieczki do monastyru w Jabłecznej.
Ekumeniczny wydźwięk miało natomiast zwiedzanie Kodnia.
Wymianie doświadczeń w pracy
z niepełnosprawnymi umysłowo służyły wspólne zajęcia, prowadzone
przez nauczycieli jednej i drugiej strony, z zakresu hipoterapii, plastyki, gospodarstwa domowego. Podobny cel
miała wizyta w SOSW w Kęble, gdzie
goście zwiedzali placówkę, zapoznając
się jednocześnie z metodyką i organizacją pracy z niepełnosprawnymi.
– Wizyta Serbów zaowocowała
wymiernymi korzyściami w postaci
wymiany doświadczeń zawodowych
– podkreśla dyrektor SOSW w Zalutyniu, Józef Antończyk. – To było niezwykłe i ciekawe przedsięwzięcie. Nasi serbscy przyjaciele wyjechali pełni
wrażeń, wychwalając piękno ziemi lubelskiej i podlaską gościnność. Otrzymaliśmy od nich zaproszenie do Veternika, sądzę, że do rewizyty dojdzie już
w maju - mówi Antończyk.
Serbskiej kadrze bardzo podobała się rodzinna atmosfera panująca
w zalutyńskim ośrodku, wynikająca
między innymi z niewielkiej, w stosunku do Veternika, liczby wychowanków. – Zazdrościmy wam możliwości
indywidualnego kontaktu z każdym
dzieckiem i jego rodziną – powiedziała Dragana Mijailović, koordynatorka działu przysposobienia do życia
w społeczeństwie i rehabilitacji w veternickim Domu Opieki Społecznej. –
U nas tego nie ma, prawie wszystkie
dzieci są sierotami, mieszkają u nas
na stałe, i to nieraz od niemowlęctwa
do późnej starości.
Udany pobyt zagranicznej grupy to
zasługa dobrej organizacji i starannego przygotowania ze strony SOSW, ale
też i wsparcia ze strony sponsorów,
do których należą: stacja paliw „Pajero” w Horbowie, stacja paliw w Ortelu
Królewskim oraz MOK w Białej Podlaskiej. Również prywatna, anonimowa
dla postronnych, a zasłużona i dobrze
znana w Zalutyniu, osoba z Piszczaca,
wspomogła ośrodek w tych dniach
wydatną pomocą. Wójt gminy Piszczac, jako organ prowadzący, przeznaczył dodatkowe finanse placówce na
czas pobytu zagranicznych gości.
Barbara Brodacka
23
Biała Podlaska
PCPR dzieciom i rodzinie
Podnoszenie wrażliwości
„Przestań być rywalem, zostań
przyjacielem” to hasło, pod jakim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z Białej Podlaskiej od 16 kwietnia do
16 sierpnia br. rozpoczęło edukację
sprawców przemocy w rodzinie. Do
programu do celowo zakwalifikowano
11 osób, przy czym program ukończyło
6 osób. Dotychczas podejmowane były
jedynie działania zmierzające do udzielania wsparcia ofiarom przemocy.
Edukacja przebiegała według opracowanego programu korekcyjno-edukacyjnego, składającego się z trzech
etapów. Program kierowany był do
osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie, osób skazanych za
czyny związane ze stosowaniem przemocy, do osób stosujących przemoc
w rodzinie, które uczestniczą w terapii
od uzależnień. Pierwszy etap ( sesja indywidualna) dotyczył zebrania grupy,
następnie spotkanie z uczestnikiem
w jego środowisku zamieszkania, wypełnienie dokumentów stanowiących
załącznik do opracowanego Programu. Drugi etap (10 sesji grupowych)
był realizowany w formie warsztatowej. Uczestnicy poznawali metody
rozwiązywania konfliktów, sposoby
okazywania uczuć, zdobyli wiedzę na
temat agresji i przemocy oraz skutków
tych zachowań. Ponadto zdobyli wiedzę na temat zachowań alternatywnych, kształtowania postaw szacunku
i zrozumienia dla całej rodziny. Etap
trzeci (sesja indywidualna) polegał
na dokonaniu oceny sesji warsztatowych, w miejscu zamieszkania uczestnika oraz wypełnienie ankiety.
Po dokonaniu analiz zebranych dokumentów stwierdzono, że edukacja
sprawców wpłynie pozytywnie na poprawę relacji rodzinnych, małżeńskich
przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie zjawiska przemocy
w rodzinie oraz nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów. Pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
monitoringu utrzymują stał y kontakt z uczestnikami programu w celu ustalenia dokonywanych się zmian
i relacji w ich środowisku rodzinnym
i lokalnym.
NIE WSTYDŹ SIĘ SZUKAĆ
POMOCY!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej tym hasłem
24
od miesiąca września br. zachęca
wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej do skorzystania
z bezpłatnej oraz profesjonalnej pomocy świadczonej przez specjalistów w nowo uruchomionym Punkcie Interwencji Kryzysowej mieszczącym się przy
ul. Brzeska 41, III piętro, pok. nr 338.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zaprasza
w pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 10 - 18. Porad udzielają: pracownik socjalny, pedagog, psycholog, prawnik oraz policjant. Udziela
też porad pod bezpłatnym numerem
telefonu 0 - 800 - 100 - 145
STOP PRZEMOCY
To hasło adresowane jest również do osób, które mogą pomóc, je-
śli tylko się z nią spotkają lub usłyszą
o niej, mogą ten fakt zgłosić do Punktu, a tym samym dadzą początek walki
z narastającym zjawiskiem przemocy.
PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ
Pod takim hasłem od 30 maja do
29 września br. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
organizowało kampanię propagującą
ideę rodzicielstwa zastępczego, której
celem było przybliżenie społeczeństwu problemu dzieci pozbawionych
właściwej opieki rodziców biologicznych, podniesienie wrażliwości społecznej na pogłębiający się problem
sieroctwa społecznego oraz pozyska-
nie kandydatów na rodziców zastępczych. Akcję kierowaliśmy do osób
gotowych podjęcia się trudu wychowania dzieci osamotnionych i pozbawionych opieki. Patron medialny objęli: Echo Katolickie, Katolickie Radio
Podlasia, Dziennik Wschodni.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja do wszystkich rodzin
zastępczych wysłano list gratulacyjny
z wyrazami uznania za trud codziennego wychowania i opieki, za ciepło
domowego ogniska oraz miłość do
drugiego człowieka – tego najbardziej
bezbronnego Dziecka. Kampania propagująca ideę rodzicielstwa zastępczego w każdym miesiącu przebiegała
po innym hasłem i tak w:
- czerwcu „rodzice potrzebni od zaraz”,
- lipcu „otwórzcie drzwi do swoich serc”
- sierpniu „ofiaruj dzieciom dom”
- wrześniu „podziel się miłością”
Ogłoszenia informacyjne o organizowanej akcji ukazywały się cyklicznie
raz w miesiącu w lokalnych mediach
oraz audycjach w Katolickim Radiu
Podlasia. Na terenie całego Powiatu
rozdawano ulotki, wieszano plakaty,
wydawano broszurę informacyjną pt.
Zostań rodzicem zastępczym”. Następnie pod koniec każdego miesiąca
odbywały się spotkania z osobami wyrażającymi chęć podjęcia roli opiekuna zastępczego.
Podsumowanie kampanii nastąpiło 29 września podczas organizowanej debaty po hasłem „ Podziel się
miłością”, na którą przybyli zaproszeni goście, przedstawicie władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych,
prelegenci, rodziny zastępcze, przyszli kandydaci na opiekunów zastęp-
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
25
26
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
27
28
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BIAŁA PODLASKA
czych, dzieci z placówek opiekuńczowychowawczych , rodzin zastępczych
i naturalnych.
Debatę rozpoczęła Halina Mincewicz, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, witając wszystkich
zebranych. Pokrótce przedstawiła formy pomocy kierowane do dzieci pozbawionych właściwej opieki rodziców naturalnych, nawiązała również
do pogłębiającego się problemu sieroctwa społecznego. Podsumowała
kampanię, w wyniku której na szkolenie zgłosiło się 10 rodzin.
Głos w debacie zabrali: wicestarosta bialski Jan Bajkowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, którzy w swoich wystąpieniach nawiązywali do codziennego trudu wychowania i pomocy dzieciom, składali również wyrazy uznania i podziękowania
za dotychczasową pracę na niwie rodzicielstwa zastępczego.
Wykład Wojciecha Ostrowskiego,
przewodniczącego wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego
z Białej Podlaskiej dotyczył rodzin zastępczych w orzecznictwie sądowym.
Psycholog Jadwiga Patkowska przedstawiła rodzicom zastępczym postawy wychowawcze w procesie kształtowania osobowości dziecka. Bardzo
ciekawą prezentację Rodzinnego Domu w Żabcach przedstawiła Edyta
Wojtasińska. Wychowawcy i dzieci
z Domu Dziecka w Komarnie przygotowali przedstawienie „Czarownica
u dentysty” oraz uczestniczyły w organizacji festynu np. przygotowanie
dekoracji, wystawy prac plastycznych. Dzięki sponsorom tj.: Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Ciciborze, firmie „Bagietka” z Międzyrzeca Podlaskiego, hurtowni „Karol” ze
Strzakł, Zakładom Masarsko Wędliniarskim „Sław-Pol” z Horbowa, hurtowni owocowo-warzywnej „Ibis”
z Białej Podlaskiej, hurtowni „Elspo”
z Międzyrzeca Podlaskiego, Zakładom
Cukierniczym Zenony Uzłowskiej
z Międzyrzeca Podlaskiego, hurtowni
„Arspol” z Białej Podlaskiej podnieśliśmy poziom atrakcji podczas organizacji festynu, a tym samym sprawiliśmy naszym dzieciom wiele radości.
W tym uroczystym dniu dzieci nasze
zapomniały o swoich problemach.
W czasie festynu zapewniliśmy
dzieciom opiekę, gorący posiłek (bigos, grochówka, kaszanka i kiełbasa
z grila), napoje, słodycze oraz owoce.
Zorganizowaliśmy wiele ciekawych
zabaw, gier sportowych oraz konkursów. Dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i dorosłych cieszył się
makijaż twarzy i włosów. Najmłodsze
dzieci brały aktywny udział w organizowanym konkursie plastycznym,
który zakończył się wystawą wykonanych prac.
Festyn uatrakcyjniły pokazy przygotowane przez policję i straż pożarną.
Strażacy udostępnili dzieciom samochód wraz z wyposażeniem, dokonali
prezentacji swoich umiejętności. Policja pokazała technikę pobierania odcisków palców oraz znakowania rowerów w celu zabezpieczenia ich przed
kradzieżą. Dodatkowo udostępniła
samochód policyjny wraz z wyposażeniem to jest : radar, kajdanki, pałka policyjna itp.. Ponadto uczniowie
Medycznego Studium w Białej Podlaskiej zaprezentowali pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Grupa studentów
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej przygotowała pokaz tańca breakdance. Kolejną
atrakcją festynu był konkurs karaoke
prowadzony przez specjalistę w tym
zakresie. Istotnym punktem programu
było przedstawienie przygotowane
przez wychowanków Domu Dziecka w
Komarnie – powtarzane dwukrotnie na
wyraźną prośbę publiczności.
Każde dziecko uczestniczące w festynie otrzymało dyplom oraz wiele
drobnych nagród za aktywny udział w
grach, zabawach i konkursach. Szczególne wyróżnienie i nagrodę otrzymali
wychowankowie Domu Dziecka w Komarnie za przedstawienie pt. „Czarownica u dentysty”.
Wszystkim k tórzy włączyli się
w organizację festynu, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białej Podlaskiej składają serdeczne
podziękowania.
Wspólne działania sprawiły, że
w tym dniu dla naszych dzieci świeciło słońce, a na ich twarzy pojawił
się uśmiech. W debacie oraz festynie
udział wzięły dzieci i osoby dorosłe,
łącznie ok. 240 uczestników.
Bożena Przybylska
Biała Podlaska
JEŻDŻĘ BEZPIECZNIE
W bialskiej Komendzie Miejskiej
Policji starosta Tadeusz Łazowski
i prezydent Andrzej Czapski jako
pierwsi przystąpili do konkursu dla
zmotoryzowanych uczestników ruchu
drogowego „Jeżdżę bezpiecznie”.
Ma on na celu zmniejszenie liczby
zdarzeń drogowych oraz promowanie pozytywnych zachowań i norm
etycznych wśród użytkowników dróg.
Aby przystąpić do konkursu, należy
wypełnić kartę uczestnika, nakleić w
widocznym miejscu znaczek z logo
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
konkursu i przestrzegać zasad kultury i bezpiecznej jazdy. Konkurs adresowany jest do zmotoryzowanych
użytkowników dróg i trwa 12 miesięcy. Karty zgłoszeniowe otrzymasz
w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Gminy, Komendzie
Miejskiej Policji oraz Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego. Wśród
osób, które w ciągu roku nie otrzymają punktów karnych, rozlosowane
zostaną nagrody.
Piotr Grzeszyk
29
rozmowa gościńca
* Co to jest Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania i dlaczego
powstała?
- Bialskopodlaska Lokalna Grupa
Działania to Stowarzyszenie działające
na terenie powiatu bialskiego. Grupę
tworzy 15 gmin. Zarząd BLGD został
Bialskopodlaska Lokalna Grupa
Działania powstała aby dbać o rozwój swojego regionu, promować go,
a przede wszystkim wykorzystywać
to, co najlepsze w regionie czyli jego
lokalne zasoby kulturowe, ludowe,
historyczne.
Sądzę że przyszłość oceni nasze starania i pracę, nasze porażki
i sukcesy.
* Jaką rolę odgrywa Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
w naszym powiecie?
- Założeniem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania jest wskazanie
mieszkańcom powiatu jak pracować,
w którą stronę skierować swoje działania aby w widoczny sposób poprawić
swój byt czyli osiągnąć sukces.
Jak wiadomo metoda LEADER+
bazuje na aktywności i zaangażowaniu
wszystkich mieszkańców w rozwój
swojego obszaru. Dlatego program
realizują Lokalne Grupy Działania.
woju zamieszkiwanych przez nią terenów, w ten sposób przyspieszając poprawę warunków życia mieszkańców
powiatu bialskiego. Niepodważalnym
tego faktem są wszystkie działania,
które zostały przez nas zrealizowane.
Seminaria, konkursy, szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
i wywarły znaczący wpływ na uczestników i ich przyszłość.
Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że dzięki przezwyciężeniu wszelkich trudności, które pojawiają się
w trakcie realizacji projek tu oraz
naszej ciężkiej pracy i wytrwałości
BLGD może stać się organizacją lokalną, która kreuje rozwój całego
regionu.
* Na jakie główne zagadnienia
BLGD zwraca uwagę w realizacji
działań Schematu II „Pilotażowego
programu Leader +”?
- BLGD widzi perspektywy na przyszłość jakie daje Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dlatego wszystkie swoje działania kieruje
w stronę rozwoju i poprawy życia
społeczności wiejskiej oraz wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych, - to przede wszystkim mamy na uwadze. Pragniemy stworzyć
nie tylko pozytywny obraz naszego
regionu, ale także czynimy starania,
Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania jest reprezentacją miejscowej
społeczności i charakteryzuje się niezależnością w podejmowaniu decyzji
i zarządzaniu. W trakcie realizacji projektu zaangażowaliśmy całą społeczność wiejską w działania na rzecz roz-
aby nasze małe ojczyzny, w których
żyjemy stały się miejscem gdzie warto spokojnie żyć, rozwijać się i pracować. Ponadto należy skłonić młodzież
do pozostania w rodzinnych stronach,
pokazać jej żywy i otwarty obraz okolicy, ukształtować umiejętność radze-
DYNAMICZNY ROZWÓJ W POWIECIE
Rozmowa z Mariuszem Kostką, prezesem
Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania
wyłoniony podczas spotkania członków założycieli, które odbyło się 28
marca 2006r. Grupa inicjatorów zebrała wszystkie pomysły i wnioski ze
spotkania i powstała grupa, która silnie zaangażowała się w rozwój lokalny.
Członkowie Bialskopodlaskiej Lokalnej
Grupy Działania to osoby, które poprzez wiedzę i umiejętności skutecznie korzystają z możliwości jakie daje
członkostwo Polski w UE.
Jako organizacja walcząca o dynamiczny rozwój w powiecie bialskim BLGD przygotowała Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Prace uwieńczone zostały wnioskiem o pozyskanie środków
na rozwój, złożonym w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Projekt nosi nazwę: Lokalne inicjatywy
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w powiecie bialskim. 15 lutego podpisana została umowa pomiędzy FAPA
a BLGD oraz przyznane zostały środki
w wysokości 491 625 PLN na rozwój
obszarów wiejskich powiatu bialskiego, zgodnie z zaproponowanym we
wniosku harmonogramem działań.
W marcu 2007 na terenie objętym
działaniem BLGD przeprowadzono
szereg badań dotyczących potencjału naturalnego i kulturowego. Badania te posłużyły grupie stworzeniu
swoistego programu stymulującego rozwój lokalny na terenie powiatu
bialskiego.
Na początku działania bardzo ważne było aby upowszechnić wiedzę
i wzbudzić zainteresowanie programem LEADER wśród lokalnych samorządów, podmiotów społecznych
i gospodarczych oraz całej społeczności wiejskiej.
Rozpoczynając realizację programu byliśmy zdania że LEADER+ jest
wielką szansą dla wszystkich inicjatyw
społecznych, a przede wszystkim dla
społeczności wiejskiej, dla jej tradycji i kultury.
DOK. NA STR. 25
30
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
rozmowa gościńca
nia sobie w nowej rzeczywistości oraz
zachęcić do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Nie chcemy, aby
z powodu braku możliwości znalezienia zatrudnienia nasze społeczności
lokalne zniknęły.
W zakresie poprawy życia na obszarach wiejskich zorganizowaliśmy
szkolenia z odnow y ginących zawodów i rękodzieła artystycznego,
w których bardzo licznie uczestniczyły
zarówno osoby starsze jak i młodzież.
Po każdym zakończonym szkoleniu organizowane były konkursy, w czasie
których osoby uczestniczące w szkoleniach mogły zaprezentować to, czego
nauczyły się podczas organizowanych
przez nas warsztatów.
W czasie szkoleń i konkursów były także zbierane materiały, które Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
wykorzysta wydając przewodnik turystyczny, który roześlemy do urzędów
marszałkowskich na terenie całego
kraju po to, aby kultura Południowego
Podlasia była promowana na terenie
całej Polski.
* Jakie przedsięwzięcia realizowała BLGD w 2007 roku ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w powiecie bialskim”?
- Bialskopodlaska Lokalna Grupa
Działania realizację projektu rozpoczęła w marcu 2007r. Rozpoczynając realizację, zleciliśmy opracowanie analizy
dotyczącej posiadanego potencjału
naturalnego i kutrowego, oraz analizy
dotyczącej rynku wyrobów rękodzieła
artystycznego (ludowego), która miała
badać i obrazować podaż i popyt. Zorganizowaliśmy seminaria. Były one
poświęcone wynikom właśnie tej analizy jaką nasi przedstawiciele zrealizowali w terenie. Pokazała ona jakie zasoby naturalne i kulturowe kryje nasz
region oraz w jaki sposób zasoby te
w przyszłości wykorzystamy.
Gośćmi podczas organizowanych przez nas seminariów były władze powiatu i gmin uczestniczących
w projekcie, przedstawiciele środowisk lokalnych oraz miejscowe media. Ponadto zorganizowaliśmy cykl
szkoleń i konkursów. Ze szkoleń zorganizowanych przez BLGD korzystało
wielu mieszkańców. Organizowane
były szkolenia z wikliniarstwa, malarstwa artystycznego, kowalstwa,
garncarstwa. Zorganizowaliśmy także
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
i obsługi komputera, na którym uczestnicy zostali zapoznani z procedurami
umożliwiającymi założenie przedsiębiorstwa, wypełnianiem niezbędnych
druków, rozliczaniem się z US, ZUS
i innymi oraz poznali podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi komputera. Ogromnym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia warsztatowe na temat kształtowania osobowości. Osoby
uczestniczące w szkoleniu zapoznały
się z podstawami negocjacji, asertywności oraz metod pracy w grupie.
Kończąc obecnie realizowany program zorganizujemy „Festiwal tradycji, natury i kultury”. Będzie to jednodniowa impreza kulturalna służąca
promocji regionu oraz inicjatyw podejmowanych przez BLGD. Zaprezentowane tam zostaną zasoby kulturowe, naturalne, folklor, ginące zawody,
rękodzieło artystyczne, oraz lokalne
produkty. Festiwal skierowany będzie
przede wszystkim do mieszkańców terenu objętego działaniem BLDG oraz
mieszkańców województwa lubelskiego jak również pozostałej części
kraju.
Mamy w planie wydanie przewodnika turystycznego. Skierowany
on będzie przede wszystkim do osób
z poza obszaru działania BLGD. Chcemy wydać przewodnik dla miłośników
turystyki pieszej i rowerowej ukazujący wspaniałość terenów Nadbużańskiego Podlasia. Będzie on zawierał
m.in. trasy, fotografie, opisy przyrody, zabytków, a jego zadaniem będzie
wyeksponowanie fantastycznej tradycji regionu.
* Kolejnym etapem działalności
BLGD będzie wypracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W jaki sposób będą przebiegają prace nad tym
zagadnieniem?
- Podobnie jak inne LGD realizujące
Pilotażowy Program LEADER+ Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania
wchodzi w kolejny etap działalności.
Warunkiem dalszego funkcjonowania
jest wypracowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju. Jesteśmy przekonani, że powinna ona być opracowana w trybie
analiz i szerokich konsultacji społecznych. LSR musi nam gwarantować
osiągnięcie zakładanych celów. Dlatego wszystkie swoje działania chcemy wcześniej dokładnie przemyśleć
i zaplanować aby były one racjonalne
i efektywne.
Mając na uwadze fakt, że Program
Leader+ przyniesie lepsze efekty
wówczas, gdy więcej osób i instytucji zaangażuje się w funkcjonowanie
stowarzyszenia, pragniemy zaprosić
do współpracy gminy, których działania skierowane są również w stronę
rozwoju i poprawy życia społeczności
wiejskiej. Wierzymy, że tylko szeroko
rozumiana i pełna współpraca może
w pełni zaowocować i dać nowe możliwości dla społeczności lokalnej. Jesteśmy świadomi tego że ważne jest, aby
dla naszego wspólnego dobra jeszcze
bardziej zacieśnić współpracę i razem
dołożyć wszelkich starań aby zrealizować zamierzony cel – przyczynić się do
rozwoju obszarów wiejskich.
* Czy istnieje i jaki charakter ma
współpraca BLGD ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej?
- Realizacja wszystkich działań
mających na celu poprawę jakości
życia mieszkańców wsi i obszarów
wiejskich wymaga nie tylko zaangażowania i aktywizacji mieszkańców,
ale także współpracy z samorządami
i organizacjami pozarządowymi. Jak
wiadomo funkcjonowanie Starostwa
Powiatowego polega szczególnie na
działaniach ustanowionych przez legislację państwową, jednak patrząc
na to, że jest to powiat ziemski bardzo
dobrze wpisuje się w założenia Lokalnych Grup Działania. W związku z tym,
iż nasza BLGD pokrywa prawie cały
obszar powiatu (w przyszłości chcemy
aby pokryła wszystkie 17 gmin wiejskich) współpraca jest bardzo widoczna, a efekty tej współpracy wymierne.
Chciałbym przy tej okazji podziękować
staroście Tadeuszowi Łazowskiemu
za jego wsparcie dla naszych działań.
Prawie dwa lata temu jak jeszcze nikt
w powiecie a niewielu w kraju wiedziało co to Lokalna Grupa Działania,
on z wielką życzliwością podszedł
do naszych działań. Teraz wspólnie
pracujemy, aby jak największa część
społeczeństwa z powiatu bialskiego
była zadowolona z działań Starostwa
i Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy
Działania, bo przecież wszystko co robimy ma na celu poprawę jakości życia
mieszkańców naszego terenu
* Jak reaguje społeczność regionu na działania BLGD?
- Społeczność wiejska naszego
regionu nie tylko na bieżąco śledzi
nasze działania ale czynnie w nich
uczestniczy. Wszystkie nasze inicjatywy przyjmowane są z ogromnym
zainteresowaniem i nadzieją na to, że
coś się zaczyna nie tylko dziać, ale że
te działania, przynoszą oczekiwane rezultaty. Sami byliśmy zaskoczeni ogromem zainteresowania naszymi szkoleniami. Szczególnie cieszył nas fakt,
że uczestnikami szkoleń z odnowy ginących zawodów są przede wszystkim ludzie młodzi. Byli szczęśliwi mogąc uczyć się tajników tradycyjnych
już zawodów takich, jak garncarstwo,
czy plecionkarstwo. Celem warsztaDOK. NA STR. 26
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
31
rozmowa gościńca
tów było nie tylko zachowanie tradycji, ale także możliwość zdobycia nowego zawodu.
Zwieńczeniem szkoleń, warsztatów były liczne konkursy organizowane przez BLGD. Tego typu spotkania
odegrały bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji ludowej. Pozwoliły
spotkać się twórcom ludowym, wymienić poglądy i doświadczenia oraz
pokazać to co mają najlepszego. Dążymy do tego, aby wszyscy mieszkańcy
odzyskali zaufanie i wiarę w swój region, a przede wszystkim, aby zmieniło się ich nastawienie. Wierzymy, że
nasz region nie tylko przetrwa, ale będzie także prężnie się rozwijał.
* Jakie macie propozycje na przyszłość?
- Celem naszego działania jest
w przyszłości obsługa wnioskodawców składających projekty zgodne
z Lokalną Strategią Rozwoju. Ostatecznymi beneficjentami Programu
są lokalne samorządy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy i indywidualni mieszkańcy obszarów wiejskich. Życzymy
sobie abyśmy realizację naszych celów mogli oprzeć nie tylko o partnerską współpracę, ale także o wzajemne zaufanie. Działając wspólnie,
wspierając się nawzajem, wymieniając doświadczenia jesteśmy w stanie
uniknąć wielu niepotrzebnych błędów i wypracować obraz przyszłości korzystny dla wszystkich. Nasze
działania będą koncentrowały się na
GMINA PISZCZAC
ROTARIANIE
W PISZCZACU
Rozmowa z Januszem
Matusiakiem,
prezydentem Klubu Rotary
Biała Podlaska
* Biała Podlaska gościła w październiku delegację rotarian z USA.
Co było okazją do ich wizyty?
- 13 października przypadała rocznica powstania bialskiego klubu. Ponadto miała miejsce inauguracja Centrum Dialogu w Białej, które poprzez
cykl spotkań i konferencji ma propagować dialog społeczny bez względu
na narodowość czy też wyznawaną religię. Miłym akcentem było przybycie
na spotkanie i powitanie gości przez
starostę Tadeusza Łazowskiego, który w ten sposób wyraził poparcie dla
naszej inicjatywy.
* Dochód z sobotniej licytacji
chcecie przeznaczyć na wsparcie
ośrodka w Zalutyniu. Dlaczego akurat ta placówka cieszy się waszym zainteresowaniem?
- Amerykanie byli dosłownie zachwyceni ludźmi, ich determinacją i poświęceniem przy ratowaniu
placówki przed likwidacją.
Taka postawa pracowników SOSW w Zalutyniu,
również i naszym zdaniem,
budzi szacunek i zasługuje na wsparcie. Sześcioosobowa delegacja z USA, która
gościła w ośrodku wcześniej,
32
pozyskiwaniu środków na rozwój naszego regionu. Jesteśmy przekonani,
że kiedy zniknie część przeszkód tj.
np. brak wiedzy o możliwości dofinansowania czy nieumiejętność pisania projektów, środki na rozwój
naszego regionu zostaną pełniej wykorzystane, a sam region rozkwitnie.
Niemniej jednak, aby tak się stało,
w działania typu Leader muszą zaangażować się instytucje publiczne,
samorządy, przedsiębiorst wa jak
i poszczególni mieszkańcy naszego
regionu, bo przecież Leader to właśnie takie partnerstwo. Dzięki takiemu partnerstwu osiągniemy wspólny sukces, czego sobie i wszystkim
czytelnikom życzę.
Rozmawiała Anna Jóźwik
POWIAT BIALSKI
z wielkim uznaniem podkreślała zachodzące tam zmiany. Ja sam osobiście również podziwiam kadrę, która
własnym zapałem i ogromną pracą,
także społeczną w postaci wolontariatu, potrafiła ocalić nie tylko miejsca pracy, ale i wspaniałe miejsce dla
tych dzieci.
* Skąd pozyskujecie przedmioty
na licytacje?
- Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim ofiarodawcom,
którzy nie są obojętni na potrzeby innych. Dziękujemy Natalii Brodackiej,
utalentowanej uczennicy gimnazjum
w Piszczacu, która przekazała nam
swoje grafiki. Wdzięczni jesteśmy
również Agnieszce Głowackiej, pisarce z Piszczaca, za przekazanie na
aukcję swoich książek. Nie zawiedli także sportowcy. Pierwszoligowa
drużyna piłki ręcznej AZS przy bialskim ZWWF podarowała plakaty
z autografami. Również ośrodek z Zalutynia przygotował
prace dzieci, które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem. Rotarianie ze Stanów przywieźli na
licytację interesujące gadże t y. U z y s k a n y
dochód w całości będzie
p r ze k a z a ny
do SOSW
w Zalutyniu.
Chcemy pomóc niepe ł nosprawnym
dzieciom.
BLIŻEJ SIEBIE,
DALEJ OD
NARKOTYKÓW
Realizując działania z wiązane
z ogólnopolską kampanią pod hasłem
„Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem - Bliżej siebie dalej od narkotyków”, wydział spraw społecznych Starostwa Powiatowego ogłosił konkurs
plastyczny na plakat rodzinny „Mamo,
Tato-porozmawiajcie ze mną”. Patronat honorowy nad konkursem objął
starosta T. Łazowski. Celem konkursu
było zachęcenie rodziców i dzieci do
podejmowania częstszych, otwartych
rozmów zarówno na tematy codzienne jak i na trudne, dotyczące m.in.
narkotyków.
Podsumowanie konkursu oraz
wręczenie nagród laureatom miało
miejsce podczas imprezy Bialskie Talenty 1 października w Międzyrzecu
Podlaskim.
Uczestnicy konkursu, rodziny
z terenu powiatu bialskiego, otrzymali
atrakcyjne nagrody, m.in. kuchenki mikrofalowe za dwa I miejsca ex- aequo,
sokowirówkę, robot kuchenny, opiekacze i miksery. Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Rozmawiała
Barbara Brodacka
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BIAŁA PODLASKA
Foto I. Grabowski
J
uż po raz drugi mieszkańcy Białej Podlaskiej mogli uczestniczyć w imprezie tyleż niezwykłej, co ciekawej i wartej kontynuacji.
Ostatni weekend września wypełniły
dni patrona, a integralną ich częścią
był jarmark nazwany nie bez powodu
„Podlasie krainą mlekiem i miodem
płynące”. Impreza zgromadziła wielu zainteresowanych. Pierwszy dzień
upłynął pod znakiem uciech dla młodzieży, która próbowała znaleźć sposób na wyrażenie siebie, swej ekspresji, energii i pomysłowości. Scena
na placu Wolności otwarta była dla
wszystkich chętnych i odważni z niej
skorzystali. W sobotę i niedzielę na tej
samej scenie popisywały się zespoły
ludowe, a wśród kolorowych kramów
buszowali białczanie. Kupować można było do woli. Niektórzy wystawcy
przyjechali z daleko, bo aż z Nowego
Targu czy Korycina. Oferta zadowoliła
gusty najbardziej wybrednych.
- Dobrze, że wracamy do dawnych
tradycji, kiedy bialski rynek tętnił ży-
Ziaelawa z Rossosza
Pośród licznych straganów oferujących wyroby rękodzieła, bogaty wybór miodów, produktów spożywczych,
pachnideł i ozdób, szczególnym powodzeniem cieszyło się stoisko firmy
Dary Natury z Korycina pow. siemiatycki. Oferowało ono zioła lecznicze,
przyprawy do potraw, herbaty owo-
Jarmark św. Michała
cowe i ziołowe i zaprawki do alkoholu.
- Od 17 lat podtrzymujemy tradycje
zielarskie Polski wschodniej. Mamy
w zestawie ponad aromatycznych
300 ziół, przydatnych na różne okazje.
Oprócz roślin znanych podniebieniu
rodaków, proponujemy mniej popularne np. macierzankę, kuklik, bluszcz,
kardamon - opowiada Mirosław Angielczyk, przebrany w strój mnicha.
Eugenia i Dariusz Sokalscy z Żabiej Woli k. Lublina przywieźli wyroby
garncarskie o nietypowych kształtach
i kolorach. Sprzedawały się niczym
Foto I. Grabowski
ciem. Kolorowe namioty, które wyrosły wraz z jarmarkiem, sprawiły mi
miłą niespodziankę – mówiła zadowolona Wanda Przyłucka.
Profesor ASP Stanisław Baj przyjechał na jarmark z Warszawy. - Miło
wracać w rodzinne strony, zwłaszcza
kiedy jest tak gwarno i kolorowo. Podoba mi się pomysł ożywienia placu
Wolności. Ludzie spotykają się nie tyle
na zakupy, co dla specyficznej atmosfery i towarzyskich kontaktów. Moim
zdaniem powinno być w mieście więcej podobnych imprez.
Stoisko ze sztucznymi kwiatami miało powodzenie
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
ciepłe bułeczki. Tajemnicą powodzenia były zapewne afrykańskie wzory,
stosowane przez autorów dzbanów,
flakonów i półmisków.
Z Nowego Targu przyjechał Stanisław Gąsienica z oscypkami, skórami owczymi, wełnianymi czapkami
i skarpetami. Jego stoisko oblegało
wielu białczan.
- Z ochotą przychodzę na jarmark,
aby odnowić wspomnienia z dzieciństwa. Buszowałem wtedy pośród straganów, podziwiałem towary, poddawałem się nastrojowi. Teraz jarmarki
zastąpił bazar o nieco innej aurze. Cieszy mnie obecność wielu ludowych
twórców. Wyjątkowo podobają mi się
kwiaty z bibuły Teresy Więckowskiej
z Worońca. Wyglądają jak żywe - zwierza się Leon Kurzajewski.
Ryszarda Burczaka zachw ycił
wielki wybór miodów. - Przyszedłem
specjalnie w poszukiwaniu rzadko
spotykanego miodu wrzosowego. Ma
specyficzny smak i aromat.
Wiele osób zatrzymywało się przy
stoisku Zbigniewa Chilimoniuka, którego urzekające pięknem rzeźby mają
wielu entuzjastów. Znawcy twierdzą,
że autor potrafi wyczarować z drewna
postacie, które dużo mówią.
Jarmark św. Michała stanowił tylko
jedną z ofert wielowątkowej imprezy.
Miłośnicy historii spotkali się z autorem książki o dziejach partyzanckiego
oddziału Zenona i ruszyć spacerowym
szlakiem radziwiłłowskiej Alba Dualis.
Zwolennicy sztuki podziwiali wystawę
rzeźbionych aniołów i archiwalnych fotografii w galerii „Ulica Krzywa”, a entuzjaści wyczynu uczestniczyli w biegach o puchar ZWWF i otwartych zawodach latawców. Atrakcji dopełniły
warsztaty śpiewu cerkiewnego, tkactwa, kowalstwa i wikliniarstwa proponowane uczniom bialskich szkół.
Istvan Grabowski
33
Międzyrzec Podlaski
14 października bieżącego roku
w Międzyrzecu Podlaskim, w sali widowiskowej kina „Sława” wystawiony
został musical „W domu Ojca” w reżyserii s. Stelli Turowicz ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.
Spektakl przygotowano z okazji 10tej rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 3 im. Papieża Jana Pawła II.
Premiera spektaklu nastąpiła 18
maja br. Musical wystawiano sześciokrotnie dla międzyrzeckich szkół i społeczności lokalnej. Scenariusz przedstawienia został napisany na podstawie książki Lia Cerrito „Stół Boga
Ojca” Rzecz dzieje się w niebie. Bóg
Ojciec, aniołowie i cały świat oczekują na dzień beatyfikacji i kanonizacji
Ojca świętego Jana Pawła II. Bóg wysłuchuje wszystkich przychodzących
do nieba i tych pozostających na ziemi. Przegląda dokumenty dotyczące
procesu, pobudza do refleksji nad własnym życiem, a jednocześnie zaskakuje prostotą, w której ukazuje swoją
wielkość. Przygarnia do siebie tych,
którzy na ziemi uchodzili za „najgorszych”. Fabuła musicalu jest ubogacona tańcem współczesnym i klasycz-
Gmina PISZCZAC
21 par z gminy Piszczac świętowało niedawno jubileusz 50-lecia zawarcia ślubu. Z tej okazji wójt Jan Kurowski i starosta bialski Tadeusz Łazowski
uhonorowali dostojnych jubilatów medalami Za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali też listy gratulacyjne
i kwiaty. W uroczystości uczestniczyli
też proboszcz ks. kanonik Michał Śliwowski i przewodniczący Rady Gminy Kamil Kożuchowski. Medale otrzymali: Józef i Janina Bieleccy, Ryszard
i Krystyna Bieleccy, Włodzimierz i Eugenia Danilukowie, Stanisław i Maria
Dawidowiczowie, Stanisław i Sabina
Dzikowie, Franciszek i Zofia Glińscy,
Marian i Marianna Kicińscy, Piotr
i Stefania Kruglejowie, Władysław
i Józefa Kwiatkowscy, Józef i Eugenia
Lewkowiczowie, Marian i Marianna
Marchalewscy, Zdzisław i Kazimiera
Mąka, Józef i Irena Melanowiczowie,
Stanisław i Stanisława Orłowscy,
Leon i Władysława Pierepiekarzowie,
Władysław i Stanisława Przyłuccy,
34
Foto Marcin Grzeszyk
Musical
dedykowany
Papieżowi
nym, muzyką dyskotekową i teatralną
oraz bajeczną scenografią.
Przygotowania do musicalu trwały
8 miesięcy. W przedstawieniu wzięło
udział 50 osób: aktorzy, tancerze, piosenkarze. Próby tańca trwały przez całe ferie zimowe po 3 godziny dziennie,
po feriach raz w tygodniu po 3-4 godziny. Wiele wyrzeczeń, potu i siniaków zaowocowało odkryciem nowych
talentów i sukcesem musicalu, czego
najlepszym dowodem były owacje na
stojąco po premierze. Czego jednak
nie robi się dla Ojca świętego.
Nie sposób nie wymienić nauczycieli i pracowników szkoły, którzy
swoimi umiejętnościami zawodowy-
mi przyczynili się do sukcesu spektaklu. Choreografię tańca współczesnego i jazzu ułożył: Brayan Poniatowski,
uczeń LO w Międzyrzecu. Choreografię
rumby Dorota Lawenda Janusiewicz.
Teksty piosenek napisali: Katarzyna
Miłaszewska, Urszula Sobczak, Izabela Włodarczyk, Iwona Szczęch, Jolanta
Adamczyk i Beata Pietruk. Scenografia:
Grażyna Podgajna, Hanna Adamczyk,
Andrzej Koza i Wojciech Rumowski.
Kostiumy i charakteryzacja: Andrzej
Koza, Elżbieta Bogucka, ks. Tomasz
Grochowski. Światło i nagłośnienie: Zbigniew Bernat. Wybór muzyki:
s. Stella i Brayan Poniatowski.
s. Stella Turowicz
Złote gody w Piszczacu
Włodzimierz i Maria Romaniukowie,
Piotr i Helena Sygieniewiczowie,
Janusz i Emilia Tomczakowie, Kazimierz i Janina Tucznio oraz Bronisław
i Leokadia Wójcikowie. Uroczystość
upiększyli okolicznościowym programem uczniowie z Chotyłowa.
(red.)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BIAŁA PODLASKA
23 października odbyła się konferencja „Zagospodarowanie odpadów
z gospodarstw domowych we Francji”, zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe oraz Stowarzyszenie DeuxSevres - Region Biała Podlaska. Gospodarzami spotkania byli : Tadeusz
Łazowski, starosta bialski oraz Marian
Tomkowicz, przewodniczący Stowarzyszenia. Zaproszenie wystosowano
do wójtów gmin powiatu bialskiego.
Konferencja odbyła się w ramach
realizowanego w Depar tamencie
Deux-Sevres programu IDEAL 79.
Pierwszą część konferencji wypełniła prezentacja programu. Francuscy
goście przedstawili problematykę zagospodarowania odpadów na terenie
swojego departamentu, ze szczególnym uwzględnieniem prewencji. Program, realizowany od 2005 roku, ma
uświadomić mieszkańcom jak ważnym
problemem stają się odpady z gospodarstw domowych. Celem projektu
jest zatem przekonanie konsumentów
do ograniczenia ich
produkcji poprzez
rozpowszechnienie
kultury konsumpcji
ekologicznej. Streścić go można zdaniem : „Twor z yć,
produkować, sprzedawać, kupować,
użytkować i wyrzucać lepiej, mniej i
inaczej.” Projekt jest
finansowany w 49,5
proc. przez Unię Europejską, a polskim
partnerem programu jest Stowarzys z e n i e D e u x- S e vres- Region Biała
Podlaska.
Możliwość zastosowania programów francuskich
W drugiej części konferencji odbyła się burzliwa dyskusja, w której
wzięli udział przybyli na konferencję
wójtowie gmin powiatu bialskiego.
Dotyczyła możliwości zastosowania
rozwiązań francuskich w polskich warunkach oraz projektu budowy zakładu zagospodarowania odpadów (ZZO)
z terenu gmin północnej Lubelszczyzny, proponowanego przez miasto
Biała Podlaska.
Po konferencji delegacja udała się do
Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, gdzie
władze miasta zaprezentowały delegacji
w/w projekt. Projekt zrobił bardzo duże
wrażenie na gościach z Francji.
Podczas pobytu w naszym regionie delegacja francuska w składzie:
Claude Roulleau, przewodniczący
SMITED, organizacji zajmującej się
zagospodarowaniem odpadów, Jean-Jacques Guillet, wiceprzewodniczacy aglomeracji Niort, Elodie
Stalder, szef projektu IDEAL 79 oraz
Angélique Langlais, inżynier projektu, spotkała się również z młodzieżą
Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Leśnej Podlaskiej oraz, dzięki gościnności Krzysztofa Iwaniuka, poznała
gminę Terespol.
Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Stowarzyszenia Deux-Sevres
- Region Biała Podlaska.
Dodatkowe informacje dotyczące
projektu na stronie internetowej www.
IDEAL79.com lub w Ośrodku Francuskim Deux-Sevres w Białej Podlaskiej.
dzyrzecu Podlaskim). Obejmuje dwudniowe warsztaty (sobota-niedziela)
oparte na praktycznej i ochronnej dla
organu głosu metodzie prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt. Zajęcia obejmują
część informacyjną i część praktyczną. Prowadzone są przez Magdaleną Sakowicz - logopedę i specjalistę
z zakresu emisji i higieny głosu.
Zajęcia pozwolą uczestnikom na
zdobycie podstawowych informacji
dotyczących anatomii i fizjologii narządu głosu, poznanie zestawu podstawowych ćwiczeń oddechowych,
fonacyjnych i artykulacyjnych poprawiających emisję głosu oraz zasady
higieny narządu głosu. Celem warsz-
tatów jest nabycie świadomości posługiwania się głosem dającej jasność
przekazu i pozwalającej unikać sforsowania. Po zakończeniu szkolenia wydawane są zaświadczenia oraz materiały dydaktyczno-metodyczne wraz
z podstawowymi ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi i artykulacyjnymi poprawiającymi emisję głosu do
pracy samodzielnej. Wydział spraw
społecznych planuje w następnym
roku II edycję warsztatów „Nauczycielu dbaj o swój głos”, gdyż zajęcia
spotkały się z przychylnością i zainteresowaniem ze strony nauczycieli naszych szkół.
(red.)
POWIAT BIALSKI
Warsztaty dla nauczycieli
DBAJ O GŁOS
Wydział spraw społecznych Starostwa Powiatowego w okresie od
września do grudnia br. realizuje program „Głos narzędziem pracy. Higiena
i technika mówienia”, czyli jak posługiwać się głosem w pracy. Adresowany jest on do nauczycieli siedmiu szkół
ponadgimnazjalnych powiatu bialskiego (w tym dwukrotnie zajęcia odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym
i Zespole Szkół Ekonomicznych w Mię-
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Anna Jureczek
35
Międzyrzec Podlaski
Z
inicjat y w y K r z ysz tofa Do mańskiego od 19 października
w międzyrzeckim MOK można podziwiać wystawę fotograficzną jednego
z najlepiej opłacanych w tej chwili fotografów w Stanach, naszego rodaka na
stałe tam mieszkającego Piotra Sikory.
Artysta podczas wernisażu w bardzo
sławie Davida LaChappelle’a, jako jego asystent. Pierwszy sukces odniósł
zdjęciem, które trafiło na okładkę
londyńskiego magazynu „True” (fotografia zespołu Smiff and Wessun).
Jego fotografie charakteryzują się
ogromną dynamiką i emanują życiem. Pasjonuje go także film, któ-
jakie zachodzą w ostatnich latach
w Polsce. Zmienia się obraz naszego
społeczeństwa, przez lata zamkniętego w komunistycznym bloku. Niemalże jednorodny naród, z niewielkimi grupami mniejszościow ymi,
doświadcza obecnie przełomowego
otwarcia na świat. Napływają i co-
Fot o g r a f ie em a nują c e ż yciem
ciekawym wykładzie ilustrowanym fotografiami opowiedział jak się pracuje
ze znanymi muzykami i aktorami.
Piotr Sikora urodził się w Krakowie,
a po wyjeździe matki do Stanów zamieszkał z dziadkami. Do Stanów wyleciał jak sam mówi: ostatnim samolotem w 1981r. (zaraz potem ogłoszono stan wojenny i zamknięto granice).
Zamieszkał z matką na Manhattanie.
Jednak niedługo później jako miejsce
zamieszkania wybrał nowojorską ulicę. Przez kolejne kilka lat pędził życie
włóczęgi doświadczając wszystkiego,
co możliwe w tym specyficznym środowisku. Po wielu niepowodzeniach,
w tym pobyt w więzieniu, Piotr postanawia zmienić dotychczasowe życie.
Zwrot w jego życiu spowodowało zainteresowanie fotografią, które z czasem przerodziło się w życiową pasję,
a później stało się źródłem sukcesów.
Pod wpływem takich artystów, jak
Richard Avedon, Bruce Weber, JeanBaptiste Mondino oraz przy użyciu
aparatu fotograficznego kupionego na
pchlim targu zaczął realizować swoje
twórcze wizje. Pierwsze kroki już jako
profesjonalny fotograf stawiał u boku
innego artysty o międzynarodowej
36
remu poświęca coraz więcej uwagi.
Zrealizował z dużym powodzeniem
kilka teledysków. Należy zaznaczyć,
że artysta nie posiada formalnego
wykształcenia fotograficznego, uczył
się sam i eksperymentował, zdobywając potrzebne doświadczenie.
W chwili obecnej realizuje zamówienia najlepszych magazynów, wytwórni płytowych i agencji reklamowych
m.in. Men’s Jurnal Magazine, Musican
Magazine, Sports Illustrated, George
Magazine, Men’s Health, MTV, VH-1,
The Fader, Jaguar,Wired Magazine.
Jak sam twierdzi, jego twórczą zasadą jest starać się robić coś najlepiej
jak to tylko możliwe, a jeśli nie wychodzi, to lepiej nie robić tego wcale.
W wywiadach zawsze podkreśla, że
do wszystkiego w życiu doszedł swoim ogromnym uporem i ciężką pracą
i nie wierzy, że na amerykańskim rynku
można zaistnieć i istnieć jedynie dzięki
szczęściu. Prezentowany cykl „Granice” są projektem Piotra Sikory (zdjęcia) i Piotra Bondarczyka (stylizacja).
Autorzy o wystawie: ”Idea, która
przyczyniła się do powstania prezentowanych przez nas prac, zrodziła
się w czasie dyskusji nad zmianami,
raz liczniej napływać będą do naszego kraju grupy etniczne z całego świata. Daje nam to niezwykłą
możliwość poznania, przyswojenia
i przetworzenia nowych wartości,
dotąd odległych naszej kulturze. Jako mieszkańcy Nowego Jorku mamy
możliwość, na co dzień obserwować
jak tego rodzaju tygiel etniczny generuje nowe i niepowtarzalne kombinacje. Uważamy, iż jest to proces godny
naśladowania i wręcz niezbędny do
rozwoju naszego społeczeństwa.”.
Równolegle z wernisażem odbyła się dwudniowa impreza o nazwie
„Podlaskie grzybobranie”. W imprezie udział wzięli m. in.: Ania Dąbrowska, piosenkarka, Agnieszka Jastrzębska-Szypura, dziennikarka pisma Twój
Styl Agnieszka Iwańska, dziennikarka
TV4,Paweł Jóżwicki, firma Jazzboy,
producent wykonawczy (m.in. Brodka, Rodowicz, Krawczyk, Dąbrowska, Steczkowska), Mariusz Szypura, muzyk, Piotr Sikora, fotografik
i jego ojciec Karol Sikora. Impreza odbyła się dzięki finansowemu
wsparciu warszawskich firm: Butik
i Gardenia.
Piotr Grzeszyk
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
GMINA ŁOMAZY
Pszczelarz
od trzech
pokoleń
Pasieka Piotra Raczyńskiego z Łomaz znana jest smakoszom miodu.
O ich walorach decydują nektary uzyskiwane na różnych pożytkach. Jeśli
właściciel dba o renomę pasieki, nie
miesza naturalnego miodu z cukrem.
Niestety, nie wszyscy pszczelarze
przestrzegają też zasady, zwłaszcza
jeśli liczą na szybkie zyski.
RODZINNA TRADYCJA
– Pszczelarstwo trzeba pokochać.
Inaczej trudno liczyć na powodzenie.
Zajmuję się tym fachem od dziecka,
a wcześniej ojciec i dziadek. Pierwsza
pasieka powstała w naszym ogrodzie
ponad sto lat temu i nigdy nie przestała istnieć. Mam nadzieję, ze trwać będzie dalej – mówi Piotr Raczyński.
Podsumowanie tegorocznego
miodobrania nie wypadło imponująco. Przymrozki, jakie dotknęły podlaskie sady, położyły się cieniem nie
tylko na wielkości owoców. Stracili
też pszczelarze. Raczyńskiemu udało
się zebrać do połowy lipca zaledwie
czwartą część plonu z analogicznego
okresu roku ubiegłego. Wtedy uzyskał
z pasieki ponad tonę miodu.
Fot. I. Grabowski
Od ponad wieku rodzina
Raczyńskich hoduje pszczoły
i chlubi się tym zajęciem. Jej
miody trafiały na różne stoły,
a zalety smakowe doceniono
w Hamburgu.
POŻYTKI W OGRODZIE
Łomaska pasieka usytuowana w
sadzie liczy 28 uli. Właściciel określa
ja jako skromną, ale i tak praca w niej
wypełnia większą część roku. Latem
nie może pozwolić sobie na inne zajęcie poza opieką nad pszczołami. Ule
są ciężkie, a w każdym żyje przeciętnie
80 tys. robotnic. Z obawy o uszkodzenie roju w trakcie transportu pszczelarz nie wywozi ich daleko od domu.
Zapewnia jednak owadom różne pożytki, siejąc obok sadu miododajne
rośliny: facelię, grykę oraz trojeść
amerykańską.
POGODOWA LOTERIA
Praca w pasiece przypomina grę
na loterii. Wygrywa się tylko dzięki
przychylności pogody. Jeśli wiosna i
latem nie ma długich okresów deszczowych i pszczoły wędrują swobodnie, można liczyć na różne smaki
miodu. Maleńka robotnica leci w poszukiwaniu nektaru nie dalej niż 2 km
Fot. I. Grabowski
MIÓD DLA PSZCZÓŁ
Rój pszczeli w środku lata
liczy ok. 80 tys. owadów.
Matka (królowa) składa
dziennie ok. 2-3 tys. jajeczek. Po wykluciu w ciągu 21 dni robotnica jest
gotowa do pracy. Przeciętna rodzina pszczela
musi zebrać na własne
potrzeby 100 kg miodu,
z czego dziesiątą część
zuży wa podczas zimy.
Pszczelarz musi zadowolić się nadwyżką.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
i zawsze bezbłędnie powraca do własnego roju.
– Moje miody smakują ludziom nie
tylko w Łomazach. Udało mi się osiągnąć renomę, dzięki której sprzedają
własne produkty w Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Gdańsku a nawet
w Hamburgu – twierdzi pszczelarz.
NIE JEST SAM
W większości zajęć związanych
z doglądaniem rojów, odbieraniem
miodu i dokarmianiem pszczół wspomaga go żona Aniela. Pewnie dlatego,
że nigdy nie bała się żądeł i wchodziła do pasieki w bluzce z krótkim rękawem. Tak pozostało do dziś, a mimo
to pszczoły jej nie kłują. Teraz coraz
częściej do pasieki zagląda Piotr junior i on prawdopodobnie przejmie
po ojcu prowadzenie rodzinnego interesu. Właściciel ogrodził pasiekę
wysoką na 3 metry siatką, aby owady nie przeszkadzały przechodzącym
tamtędy ludziom.
– W ciągu kilkunastu lat pracy
z pszczołami widziałem niejedno.
Wierzę, że przyjdą jeszcze szczęśliwe
okresy. Rasowy pszczelarz musi być
cierpliwym optymistą, a ja do takich
należę – dodaje rolnik z Łomaz.
Istvan Grabowski
37
BIAŁA PODLASKA
BPIG
objęła już
oficjalnie
w posiadanie
swoją nową siedzibę w pieczołowicie
odrestaurowanych pomieszczeniach
zachodniej oficyny, pozostałej po zam-
cia nowej siedziby nazwał Józefa
Zelenta ojcem BPIG. - Zaczynaliśmy
w wielkiej euforii zmian. Wierząc, że
rola samorządu gospodarczego wkrótce wzrośnie. Że szybko powstaną
ustawy promujące przedsiębiorczość
IZBA W NOWYM DOMU
Fot. J. Trudzik
i sprzyjające jej – mówił prezes Izdebski. – Niestety od tamtego momentu
nic się nie zmieniło – podsumował
Fot. J. Trudzik
ku Radziwiłłów. Na frontonie budynku
zawisła metalowa tablica z napisem
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza.
W holu umieszczono tablicę upamiętniającą założyciela Izby i jej pierwszego wieloletniego prezesa Józefa
Zelenta. Dalej, w obszernym sekretariacie znalazły się nowoczesne urządzenia biurowe i estetyczne meble
z szafami na dokumentację. Stąd drzwi
prowadzą do kolejnego mniejszego holu, a stamtąd do sali konferencyjnej,
pokoju rozmów i negocjacji biznesowych oraz do gabinetu prezesa. Faktycznie biuro Izby przeniosło się do
obecnych pomieszczeń już w połowie
czerwca. I od tego czasu trwały prace
związane z urządzaniem się. 29 czerwca w nowej siedzibie odbyło się walne
zgromadzenie członków BPIG.
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, organizacja przedsiębiorców na
obszarze składającym się z powiatów
leżących w północnej części województwa lubelskiego ma już ponad
17-letnią historię. Powstała z inicjatywy Józefa Zelenta, skupiając najważniejsze firmy regionu. Obecny prezes
Eugeniusz Izdebski podczas otwar-
rzenia korzystnego prawa gospodarczego. – Jako samorząd gospodarczy
chcielibyśmy mieć status taki, jaki mają nasi koledzy we Francji czy nawet na
Ukrainie – powiedział. Zadaniem samorządu gospodarczego jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców
w kontaktach z władzami państwowymi
i samorządowymi. Zdaniem Izdebskiego, taka współpraca z punktu widzenia
BPIG układa się znakomicie. Wyraził
też nadzieję, że nowa siedziba zachęci
członków Izby do bardziej aktywnego
uczestnictwa w jej życiu.
Na uroczystość przyjechał prezes
KIG Andrzej Arendarski. Eugeniusz
swoją wypowiedź. Wyraził nadzieję,
że może po najbliższych wyborach
w Sejmie zrodzi się klimat dla two-
Izdebski przypomniał jego obecność
na zebraniu założycielskim BPIG,
a potem nieustanną życzliwość dla jej
poczynań.
Aktualnie Izba zrzesza ponad 100
członków – przedsiębiorstw dużych,
zatrudniających setki pracowników
i małych, także jednoosobowych.
Pozyskanie nowej siedziby było
możliwe dzięki udziałowi bialskiej izby
w projekcie o nazwie: KIGNET - izbowy system wsparcia polskich przedsiębiorstw. Projekt powstał dzięki inicjatywie Krajowej Izy Gospodarczej
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 1.1.2
- wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Z programu korzysta wiele krajowych organizacji przedsiębiorców
zrzeszonych w KIG. Przedsięwzięcie
obejmowało remont i adaptację pomieszczeń oraz ich wyposażenie, ale
także szkolenie personelu w świadczeniu usług dla przedsiębiorców, przygotowanie tych usług i ich wdrożenie.
DOK. NA STR. 33
38
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BIAŁA PODLASKA
Wszystko kosztowało 314 tys. zł. BPIG
musiała wyłożyć jedną piątą tej kwoty
jako udział własny. Reszta, tj. 80 proc.
zrefundowano z programu SPO- WKP.
Wraz z nową siedzibą BPIG uruchomiła nowe usługi na rzecz zrzeszonych
przedsiębiorców, a także dla nie zrzeszonych oraz osób zamierzających dopiero podjąć działalność gospodarczą.
Na stronie internetowej prowadzony
jest Infoserwis BPIG, prezentujący najnowsze wydarzenia gospodarcze. Izba
pośredniczy także w rozwiązywaniu
problemów dotyczących działalności gospodarczej a występujących na
styku z administracją UE. Służy temu
obchodzący właśnie swoje pięciolecie system SOLVIT. Izba zajmuje się
dystrybucją ofert współpracy gospodarczej na rynkach wschodnich. Także
pośredniczy w organizacji szkoleń dla
przedsiębiorców.
Podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby dyrektor BPIG Wiesław
Skabara wymienił liczne grono osób,
które przyczyniły się do tego dzieła.
- Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Andrzej Arendarski i kierownictwo
KIG podjęli trudny projekt, bardzo
ważny dla polskiego samorządu gospodarczego i sprzyjali jego bardzo
sprawnej realizacji. Dyrektor Marek
Kamiński i pracownicy Biura Finan-
sowego KIG znakomicie wywiązali się
z obsługi finansowej. Projekt przysłużył się wielu organizacjom samorządu
gospodarczego. Skorzystała z niego
także Bialskopodlaska Izba Gospodarcza – stwierdził dyrektor.
Jak zapewnił Wiesław Skabara,
przedsięwzięcie realizowane w Białej Podlaskiej przez cały czas mogło
liczyć na sprzyjającą atmosferę ze
strony KIG. Tu podziękowania należą
się szczególnie dyrektorowi Michałowi Konwickiemu oraz dyr. Barbarze Kosickiej, a także wszystkim pracownikom Biura KIGNET. Szczególnie
istotne było, że pieniądze związane
z inwestycją trafiały do adresatów już
w drugim miesiącu po zakończeniu
okresu rozliczeniowego.
Przyjazny stosunek do przedsięwzięcia wykazał prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski. To
zaowocowało między innymi obecną lokalizacją siedziby. Znakomicie
układa się współpraca z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, będącym gospodarzem obiektu. Ze strony dyrektora Janusza Izbickiego BPIG może liczyć na życzliwość i pomoc. Bieżące
kredytowanie inwestycji zapewnił
bialski Bank Spółdzielcy, a jego prezes Helena Wasilewska wykazała
wiele wyrozumiałości i życzliwości.
Projekt modernizacji obiektu wykonał Przemysław Antonowicz. Roboty budowlane przeprowadziła firma
Budmar Bogdana Piotrowskiego.
Urządzenie i wyposażenie zapewniły
przedsiębiorstwa Biasov i System Innovations. Prace koordynował Inwestcom. Jego szef Waldemar Malesa
oraz dyrektor Bolesław Koral bezinteresownie pomogli przy wyborze
wykonawcy oraz spełnili rolę inwestora zastępczego. Dyrektor Skabara w gronie życzliwych wykonawców
wymienił też Leszka Horeglada, którego firma dokonała bezpłatnej wymiany obrzeży trawników przylegających do Izby.
Prezes Andrzej Arendarski przypominając zasługi założyciela BPIG Józefa Zelenta, podkreślił że jego następcy
znakomicie realizują tamte założenia.
– Tu w Białej Podlaskiej jest znakomity klimat do aktywności i współpracy przedsiębiorców z władzami. Tu
nie mówi się o polityce, ale o tym co
robić by sprzyjać przedsiębiorczości
i rozwojowi. Chciałbym, żeby ten wzór
bialskopodlaski upowszechnił się
w całej Polsce – zakończył Arendarski.
Od KIG Bialskopodlaska Izba Gospodarcza otrzymała na pamiątkę wydarzenia obraz.
Jerzy Trudzik
Międzyrzec Podlaski
Poświecenie podarowanych samochodów
14 października strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” świętowali 80-lecie powstania. Przed godziną 12 na Stołpnie odbyła się zbiórka strażaków i formowanie pocztów
sztandarowych oraz pododdziałów,
które poza międzyrzeckimi strażakami
z OSP „Stołpno”, OSP „Śródmieście”
i OSP „Zawadki”, składały się z zaprzy-
jaźnionych jednostek ochotniczych
straży pożarnych z Republiki Czeskiej
i Pińczowa. Uroczystość rozpoczęła
się paradnym przejściem ulicą Partyzantów i Lubelską do kościoła pw.
Świętego Józefa, prowadzonym przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą wraz mażoretkami z Suchowoli (woj. podlaskie), jedną z najlepszych strażackich
orkiestr dętych w Polsce. Msza święta
w intencji strażaków celebrowana była przez krajowego duszpasterza młodzieży, ks. biskupa Henryka Tomasika,
Przybyli na nią liczni goście: władze
samorządowe, władze straży pożarnych oraz posłowie, licznie prezentowała się młodzież, w szczególności
członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w czerwonych mundurach.
Po nabożeństwie, z okazji VII Dnia Papieskiego złożone zostały kwiaty pod
pomnikiem Jana Pawła II. Następnie
na płycie placu odbyła się uroczysta
zbiórka strażaków, tam nastąpiło poświęcenie i przekazanie samochodów
specjalnych: samochodu pożarniczego dla OSP „Stołpno” oraz karetki pogotowia dla międzyrzeckiego szpitala,
krótkie przedstawienie historii jednostki, wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa, wzorową służbę
i wysługę lat w straży oraz odznaczeń
MDP. Po zakończeniu zbiórki odbył się
występ orkiestry i mażoretek.
Wioletta Bosko
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
39
GMINA TERESPOL
DZIEŃ
GEODETY
W dniach 13 -14 października
w motelu „Pod Dębami” w Kobylanach
odbyło się zebranie plenarne Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie
z okazji Dnia Geodety.
W zebraniu, któremu przewodniczył Marek Kłopotek, prezes Zarządu Oddziału, udział wzięli: Andrzej
Pachura, wiceprezes Zarządu Głównego SGP, Stanisław Kochański, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Lublinie oraz Tadeusz Łazowski, starosta
bialski. Spotkanie takie organizowane jest regularnie każdego roku i tym
razem stanowiło mobilizację środowiska geodezyjnego Lubelszczyzny.
Już rano gromadzenie się ponad 120
uczestników spotkania w nowo oddanym do użytku motelu było dużym
wyzwaniem, aby sprawnie i wedle gustu zakwaterować.
Przy znaczne wypełnionej sali konferencyjnej, uczestnicy spotkania i zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału
Stowarzyszenia Geodetów Polskich za
pierwsze półrocze 2007 r.
Działalność merytoryczna stowarzyszenia koncentrowała się głównie
na organizowaniu imprez integrujących środowisko geodezyjne, narad
technicznych i szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe geodetów.
W okresie sprawozdawczym trwała kampania wyborcza i przygotowanie do zjazdu krajowego Stowarzyszenia. O wyborze władz i udziale geodetów Lubelszczyzny w komisjach
branżowych mówił Andrzej Pachura,
wiceprezes Zarządu Głównego SGP.
Stanisław Kochański, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego określił zadania służby
geodezyjnej i kartograficznej w świetle wypełnienia zadań wynikających
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie
scaleń gruntów oraz przygotowania
terenów pod inwestycje realizowane
z udziałem środków unijnych.
Tadeusz Łazowski wskazał na
odpowiednią rolę powiatowej służby geodez yjnej i kar tograficznej
w realizacji zadań starostw wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pięciu nowoprzyjętym
członkom stowarzyszenia wręczono
legitymacje.
W godzinach popołudniowych
odbyła się wycieczka autokarowa
po Nadbużańskim Parku Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu”,
zwiedzając forty i umocnienia twierdzy Brzeskiej po polskiej stronie,
Terminal Odpraw Samochodowych
w Koroszczynie oraz wystawę plakatu Mieczysława Górowskiego w GOK
Koroszczyn .
Gospodarzem spotkania było koło
SGP w Białej Podlaskiej.
Stanisław Bryndziuk
GMINA WISZNICE
Białorusini w Wisznicach
W dniach 10 – 14 października przebywali w Wisznicach przedstawiciele samorządów z Białorusi: delegacja
z gminy Gierszony (obwód brzeski),
zaprzyjaźnieni wójtowie z gmin Czernawszczyce i Domaczewo, a także wicestarosta powiatu brzeskiego. Goście
zwiedzali Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Gminną Spółdzielnię „SCh”, przedsiębiorstwo KOJPASZ, a także odwiedzali duże gospodarstwa na terenie
gminy w Polubiczach i Horodyszczu,
gdzie mogli się zapoznać ze sposobami
i metodami pracy w rolnictwie. Delegacja białoruska poznała oprócz Wisznic,
Warszawę oraz Kraków i Wieliczkę.
Głównym celem wizyty samorządowców z Białorusi było zapoznanie
się z zasadami i organizacja pracy
polskiego samorządu, poznanie zasad
40
pracy Urzędu Gminy, a także udział
w warsztatach z zakresu przygotowywania i realizacji projektów na rzecz
społeczności lokalnych oraz budowania lokalnych partnerstw. Dzięki
udziałowi w spotkaniach uczestnicy
nawiązali kontakty międzynarodowe,
zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, budowania lokalnych partnerstw oraz
przygotowania i realizacji projektów społecznych, przez co wzrosną
ich kompetencje oraz
zdolność instytucjonalna do działań na rzecz
rozwoju lokalnego. Informacja o możliwościach udziału w pro-
jektach międzynarodowych realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, promocja dobrych praktyk rządzenia oraz ukazanie korzyści
z podejmowania działań w partnerstwie podniesie motywację do poszukiwania nowych rozwiązań oraz
gotowość współpracy potencjalnych
partnerów w kształtowaniu lokalnej
rzeczywistości gmin partnerskich.
Aneta Maciejuk
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
POWIAT BIALSKI
Ciekawą inicjatywę podjął radny powiatu Arkadiusz Maksymiuk,
który zaproponował zorganizowanie
konkursu na plakat promujący walory powiatu bialskiego. Organizacji
przedsięwzięcia podjęli się: Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli, oddział w Grabanowie.
Konkurs skierowany był do uczniów
szkół z terenu powiatu bialskiego. Mimo końca roku szkolnego, na konkurs
wpłynęło aż 61 prac w różnej technice oraz o różnej tematyce związanej
z promocją tego, co powiat ma najlepszego i najpiękniejszego.
W dniu 17 września obył się wybór
najlepszych prac konkursowych przez
wyłonioną do tego komisję. W konkursie na plakat zwyciężyli:
Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych: pierwsze miejsce Joanna Cap, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Rzeczycy, drugie miejsce Paulina
Osak, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, wyróżnienia Marta Melaniuk,
Zespół Szkół w Dołdze, Dominik Szymanek, Zespół Szkół w Dołdze, Klaudia Mitura, Szkoła Podstawowa nr 1
w Terespolu, Patryk Howorus, Kacper
Chudowolski, Igor Paczuski, Jakub
Wójcik, Zespół Szkół w Dołdze.
Kategoria II – uczniowie szkół
gimnazjalnych: pier wsze miejsce
Martyna Majczyna, Gimnazjum nr 2
w Dołdze i Natalia Brodacka, Publicz-
Konkurs plastyczny
Plakat promujący walory powiatu
ne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu. Wyróżnienia- Katarzyna Bandarzewska,
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Piszczacu, Jan Chwedoruk, Gimnazjum Publiczne nr 2 w Terespolu, Angelika
Kamińska, Gimnazjum im. C.K. Norwida w Konstantynowie. W kategorii
szkół ponadgimnazjalnych nagród nie
przyznano.
Prace laureatów można było zobaczyć na wystawie pokonkursowej,
która odbyła się 27 września podczas
sesji Rady Powiatu oraz 1 października
Podziękowanie
Pragę na łamach Gościńca Bialskiego serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i organizacji konkursu „Wakacje w powiecie bialskim”. W szczególności mam tu na myśli
Radę Powiatu i Starostwo, za przychylność i przeznaczone fundusze na nagrody rzeczowe. Uważam, że jako radni mamy taki obowiązek. Szczególne miejsce powinna zajmować promocja, w którą
włączają się uczniowie i młodzież. Oni pokazują w swych pracach
obraz powiatu, jaki postrzegają własnymi oczyma, pokazują nam
dorosłym rzeczy, które nie zawsze sami zauważamy.
Prace malarskie pokazywały zarówno piękne zakątki naszej
przyrody, nadbużańskie krajobrazy, architekturę, nasze zabytkowe kościółki, przydrożne kapliczki, gospodarstwa oraz prace polowe
rolników z naszego powiatu. W każdą z tych prac wkomponowany był herb powiatu bialskiego. W 61 nadesłanych prac młodzież
włożyła wiele wysiłku i pokazała swoje zdolności artystyczne. Dlatego też, to właśnie im należą się szczególne słowa podziękowania
za udział w konkursie.
Pozostaje mieć nadzieję, że konkursowa forma promocji stanie
się okazją do corocznej prezentacji walorów naszego powiatu i talentów artystycznych młodzieży.
Podziękowanie składam jako jeden z inicjatorów konkursu.
Arkadiusz Maksymiuk
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzecu Podlaskim, podczas uroczystego podsumowania konkursu.
Wręczenie nagród laureatom, okolicznościowych dyplomów oraz podziękowań opiekunom artystycznym
odbyło się 1 października podczas
„Bialskich Talentów” za rok 2006. Nagrody rzeczowe wręczał przewodniczący Rady Powiatu Przemysław
Litwiniuk oraz wiceprzewodniczący
Arkadiusz Maksymiuk.
(AJ)
Zakończenie sezonu
motocyklowego
Z inicjatywy klubu motocyklowego „Grom” z Białej
Podlaskiej 30 września bialscy motocykliści mieli okazję
uczestniczyć w jesiennym, turystyczno- nawigacyjnym
rajdzie motocyklowym. Na 50-kilometrowej trasie rajdu
było 11 obiektów turystycznych do zwiedzania. Na mecie
czekały na uczestników dodatkowe zadania, w tym test
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelanie z karabinka pneumatycznego. Zwycięzcą rajdu został
Tomasz Zimnik (motocykl Honda VTX). Drugie miejsce
zdobył Andrzej Lubaszewski, na trzecim miejscu uplasował się Jacek Jasieła (obaj Honda Goldwing).
Wśród pilotów pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Lubaszewska - Klimek, drugie miejsce Halina Jagieła, natomiast
trzecie miejsce przypadło Urszuli Remiszewskiej. Tradycyjnie
już końcowym akcentem kończącym sezon motocyklowy był
klubowy zlot motocyklowy „Gromu” i sympatyków w ośrodku
wczasowym PKP w Kodniu 13 października. Tym razem przy
kominku, ognisku i muzyce spotkały się całe rodziny motocyklowe. Imprezie towarzyszyła wyśmienita zabawa.
Zdzisław Kozłowski
41
POWIAT BIALSKI
P R OW 2 0 0 7 - 2 01 3
MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
Wiele gospodarst w rolnych
w Polsce jest w trakcie dostosowywania się do warunków funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Konieczne jest wsparcie
finansowe inwestycji mających na
celu poprawę konkurencyjności gospodarst w poprzez modernizację
technicznej infrastruktury produkcyjnej, dostosowanie profilu, skali i
jakości produkcji do potrzeb rynku,
poprawę bezpieczeńst wa ży wności, poprawę warunków utrzymania
zwierząt, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
Wsparcie takie przewidziane jest
w działaniu o nazwie „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach zatwierdzonego przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007- 2013.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 października 2007r (Dz. U. Nr
193 z 2007r, poz.1397).
Kto będzie mógł
skorzystać z pomocy?
Pomoc finansowa w ramach omawianego działania może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej,
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prowadzącej działalność rolniczą. Każdy z tych
podmiotów musi spełniać dodatkowo
określone kryteria.
Osoba fizyczna może ubiegać się
o pomoc, jeżeli
* jest posiadaczem samoistnym lub
zależnym gospodarstwa rolnego
o powierzchni użytków rolnych co
najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; wielkość ekonomiczna gospodarstwa ma stanowić
co najmniej równowartość 4ESU;
* prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą;
* jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
* jest pełnoletnia i nie ukończyła 60
roku życia;
* nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
* posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Za wystarczające kwalifikacje zawodowe uznaje się: wykształcenie rolnicze zasadnicze, średnie lub wyższe.
Rolnicy posiadający inne wykształcenie będą musieli udokumentować odpowiednio długi (3 lub 5 – letni) staż
pracy w rolnictwie, mierzony okresem
ubezpieczenia w KRUS lub okresem
zatrudnienia w gospodarstwie, albo
czasem, w którym wnioskodawca był
posiadaczem gospodarstwa.
Forma i wysokość pomocy
Pomoc będzie wypłacana w postaci częściowej refundacji poniesionych
kosztów kwalikowalnych projektu.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
- 40% kosztów kwalifikowalnych;
- 50% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku, gdy wnioskodawcą
będzie rolnik, który w dniu składania wniosku nie ukończył 40 roku życia;
- 50% kosztów kwalifikowalnych,
gdy inwestycja realizowana będzie
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
albo obszarach objętych siecią NATURA 2000;
- 60% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku, gdy wnioskodawcą
będzie młody rolnik (do 40 lat), realizujący inwestycję na ONW lub
obszarze NATURA 2000;
- 75% kosztów kwalifikowalnych –
w przypadku przedsięwzięć realizowanych w związku z wdrożeniem
Dyrektywy Azotanowej.
Na taki poziom płatności będą
mogli liczyć rolnicy, gospodarujący
na OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego), realizujący inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych
i kiszonek.
Maksymalna wysokość pomocy
przyznanej jednemu beneficjentowi
i na jedno gospodarstwo w okresie
realizacji programu nie może przekroczyć 300 tys. złotych.
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne projektu są
to koszty, które mogą zostać objęte
finansowaniem. W ich zakres mogą
wchodzić:
• koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją
budynków lub budowli służących
do produkcji rolnej;
• koszty zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia do
produkcji rolnej;
• koszty zakładania lub wyposażania
sadów lub plantacji wieloletnich,
z wyłączeniem zakładania plantacji
choinek, wiśni, malin, truskawek,
porzeczek oraz roślin na cele energetyczne;
• koszty wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności
koszty grodzenia lub budowy wiat;
• koszty zaopatrzenia gospodarstw
w wodę, w tym budowy ujęć wody;
• koszty instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub
odpadów, mycia lub czyszczenia
sprzętu, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej
działalności rolniczej lub służących
poprawie warunków utrzymania
zwierząt lub poprawie warunków
utrzymania zwierząt lub poprawie
higieny produkcji;
• koszty zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzanie
placów manewrowych, zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych;
• koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego
wsparciu prowadzonej działalności
rolniczej, w tym programów księgowych;
• raty leasingowe;
• koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem
i realizacją projektu w wysokości
nie większej niż 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Ograniczenia w zakresie
kosztów kwalifikowalnych
Pomocą może zostać objęty zakup
maszyn i urządzeń używanych, ale nie
starszych niż 5-letnie, które nie zostały nabyte uprzednio z udziałem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej. Zakup używanych maszyn
i urządzeń ma być potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności
bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu. Zakupu używanych
maszyn i urzadzeń można będzie dokonywać tylko od podmiotu prowadząceDOK. NA STR. 37
42
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
POWIAT BIALSKI
go działalność gospodarczą w zakresie
sprzedaży takich maszyn lub urządzeń.
Kosztem kwalifikowalnym może
być koszt budowy nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego
do produkcji trzody chlewnej (chlewni) albo drobiu (kurnika), wyłącznie
w przypadku gdy celem budowy jest
przeniesienie produkcji z istniejącego
budynku inwentarskiego, będącego
w posiadaniu wnioskodawcy.
Gdzie i kiedy można
składać wnioski
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane będą w Oddzia-
łach Regionalnych ARiMR – w przypadku naszego województwa w Elizówce k. Lublina.
O terminie rozpoczęcia naboru
wniosków poinformuje prezes Agencji na stronie internetowej ARiMR oraz
co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Po upływie
14 dni od podania do publicznej wiadomości powyższej informacji można
będzie składać wnioski.
Rolnicy, którzy korzystali z pomocy w ramach SPO Rolnego w zakresie
działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” będą mogli składać
wnioski o przyznanie pomocy po zrealizowaniu poprzedniego projektu, ale
nie wcześniej niż:
* w roku następującym po roku, w którym złożyli ostatni wniosek o płatność – w przypadku pomocy przyznanej w wysokości od 100 tys. do
200 tys.zł;
* w drugim roku następującym po roku, w którym złożyli ostatni wniosek
o płatność – w przypadku pomocy
powyżej 200 tys. złotych.
Agnieszka Sęczyk
LODR w Końskowoli
Oddział w Grabanowie
Gmina Terespol
Podwójna uroczystość w Małaszewiczach
26 września w Zespole Szkół im.
Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
miała miejsce święto patrona połączone z jubileuszem 25-lecia pracy
na stanowisku dyrektora Mieczysława Romaniuka. Święto patrona rozpoczęło ślubowanie uczniów klas
pierwszych. Istotnym momentem
uroczystości było uhonorowanie statuetkami i okolicznościowymi dyplomami „Zasłużony dla Zespołu Szkół”.
Kapituła wyróżniła: starostę bialskiego Tadeusza Łazowskiego, wicestarostę Jana Bajkowskiego, dyrektor
wydziału spraw społecznych starostwa Mariannę Tumiłowicz, dyrektor WODN Jadwigę Romaniuk, wójta
gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka,
komendanta komisariatu policji z Terespola Stanisława Olesiejuka, długoletniego dyrektora DRP z Małaszewicz
Czesława Demczuka i emerytowanego pedagoga Czesława
Kubalskiego. Ważnym akcentem uroczystości był montaż
słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież Poświęcono go autorowi „Chłopów”.
W scenerii XIX-wiecznego saloniku w sentymentalną podróż w przeszłość zaprosili
widzów Władysław Reymont
wraz z żoną Aurelią. Aktorzy
przybliżyli nieznane fakty z biografii pisarza. W ciepłym klimacie modernistycznych fantazji snuli nostalgiczne refleksje o życiu, twórczości, przemijaniu. Inscenizację wzbogaciła scenka
z największego dzieła noblisty, dotycząca swatania najbogatszego gospodarza Lipiec Macieja Boryny.
Występujący brawurowo, z nutką
humoru wcielili się w postacie młodopolskich chłopów.
Dalszą część uroczystości stanowił jubileusz ćwierćwiecza pracy dyrektora Mieczysława Romaniuka. Była
możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej poświęconej życiu i pracy
jubilata. Serdeczne życzenia składali:
uczniowie, nauczyciele, pracownicy
i goście m.in. starosta Tadeusz Łazowski, wójt Krzysztof Iwaniuk, dyrektor PKP Cargo Jan Antoniuk i burmistrz Terespola Jacek Danieluk.
Praca dyrektora porównana była
do ziarna siewnego, która jest przebogatą obietnicą. Zawiera w sobie cały
świat, wielką tajemnicę o życiu, przemijaniu, ciszy i prostocie.
Życzono nadziei i pewności, że
zawsze jest radość, która może się
odrodzić, odwaga, która może zmienić świat.
Uroczystości towarzyszył występ
chóru szkolnego oraz zespołu wokalno-instrumentalnego. Imprezę uświetniło gromkie 100 lat.
(red.)
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
43
POWIAT BIALSKI
LEŚNA PODLASKA – wieś gminna nad rzeczką Klukówką w otoczeniu lasów, 15 km na północnyzachód od Białej Podlaskiej, znany
ośrodek pielgrzymkowy.
W X V I w. L e ś na nal e ż a ł a do
m a j ą t k u P o ł u b i ń s k i c h w B u ko -
sz yńskiego decyzję o budowie
większego kościo ła według projektu Vicenzo Rachettiego. Świątynię w stylu barokowym ukończono
w 1752 r., a w 1758 r. konsekrowano. O ł tarz główny ufundował
K arol Józe f Odrową ż Sie dlnick i
SŁOWNIK PODLASKICH
MIEJSCOWOŚCI
wiczach. Osada powst a ł a w po bliżu s t arego grodzisk a w „Wa ł ach Leśniańskich”, z wanych też
„Okopami Krzyżackimi”, jak również „Osiedlem Jaćwingowskim”.
Resztki muru obronnego po dziś
dzień otaczają dziedziniec kościelny. Kolejnymi właścicielami Leśnej
byli Dembińscy, Koniecpolscy i od
1625 r.Firlejowie. W drugiej połowie XVII w. wieś należała do Adama Franciszka Warszyckiego, od
którego odziedziczył ją w 1676 r.
Paweł Kazimierz Michałowski. Historia parafii w Leśnej założonej
w 1695 r. wiąże się z objawieniem
obrazu Matki Boskiej. 26 września
1683 r. dwaj pastuszkowie ujrzeli
na grusz y jaśniejący promieniami obr az M B w y r y t y na ma ł y m
kamiennym kole. Początkowo zost a ł on umieszczony we dworze
dziedzica w Bukowicach. W 1686
w miejscu gdzie rosło drzewo właściciel dóbr P. K. Michałowski zbudował kościół drewniany, przeznaczając na utrzymanie wsie: Leśną,
Klukowszczyznę i Grzegorzewszcz yznę. W 1699 r. powo łano komisję kościelną, k tóra w dekrecie
z 1700 r. uznała obraz cudownie
znaleziony, łaskami i cudami sł ynący. Kościół murowany w ybudowano w latach 1715 - 1718 zachowany do dziś jako kaplica zjawienia
się Matki Boskiej. Od 1713 do ok.
1780 Leśna posiadała prawa miejskie. Ks. Karol Stanisław Radziwiłł
w 1716 r. ufundował złote korony
w ysadzane licznymi diamentami,
a jego żona Anna szczerozłotą sukienkę ozdobioną 155 diamentami, 291 rubinami, 59 szmaragdami. Od 1726 r. dobra był y w pos i a d aniu J an a M i ch a ł ow s k ie go.
W 1727 r. opiekę nad parafią przejęli Paulini z Jasnej Góry. Rosnący kult Matki Bożej spowodował
w 1727 r. z inicjatyw y przeora jasnogór sk iego Kon s t antego Mo -
44
z Konstant ynowa. Obraz MB ok.
1772 r. zasłonięto obrazem Nawiedzenia NMP pędzla J. B. Plersza /
Plerscha/. Organy powstały w latach
1753 – 1756 na zamówienie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńko”.
Po upadku powstania styczniowego
w 1864 r. skasowano klasztor i aby
do końca zlikwidować pielgrzymki
unitów car nakazał przekazać w 1875
r. kościół prawosławnym. Na czele
żeńskiego klasztoru prawosławnego
stała ciotka cara Mikołaja II. W latach
1879 – 81 na świątyni pojawiły się
cebulaste kopuły. 16 sierpnia 1915
r. do Leśnej dotarła czołówka I Brygady Legionów Podlaskich z kpt. M.
Śniadowskim, restytucji cerkwi do
kultu katolickiego dokonał kapelan
H. Ciepichałł. W 1919 r. wrócili Paulini, a w 1927 r. z Łomży sprowadzono
oryginalny (ukryty wcześniej przez
biskupa Szymańskiego) obraz Matki Bożej i sanktuarium odzyskało
dawną świetność.W okresie międzywojennym w Leśnej funkcjonowało
Seminarium Nauczycielskie, placówka oświatowa wielce zasłużona
dla Podlasia. Dziś te tradycje kontynuuje Zespół Szkół Rolniczych.
W 1934 r. przed szkołą wystawiono pomnik w dwudziestą rocznicę wymarszu Pierwszej Kadrowej.
Na głównym placu miejscowości
upamiętniono marszałka J. Piłsudskiego. Obecnie trwają prace nad
rekons trukcją tego monumentu.
W czasach II wojny światowej klasztor stanowił oparcie dla żołnierzy
AK i BCH. 1963 r. odbyła się koronacja obrazu przez prymasa kard.
Stefana Wyszyńskiego, a od 1984
r. świątynia ma tytuł bazyliki mniejszej. Od 1980 r .pod duchową opieką ojca Eustachego Rakoczego ZP
odbywał y się ogólnopolskie zjazdy Żołnierzy Niepodległości. Goszczono wówczas m.in. gen. Borutę
Spiechowicza i ostatnich żyjących
Legionistów Piłsudskiego.
Kościół parafialny p. w. Narodzenia NMP oraz św. Piotra i Pawła murowany, 1731 – 52, barokowy,
bazylikowy, trójnawowy. W 1923 r.
usunięto kopuły cerkiewne, w latach
1936- 40 według projektu A. Szyszko -Bohusza podw y ższono wieżę
pó ł nocno -wschodnią. Świąt ynia
otoczona reliktami fosy i resztkami
murów obronnych. Wewnątrz: obraz MB Leśniańskiej, ludowej roboty płaskorzeźba kamienna otoczona kultem przyciągającym rocznie
kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów.
Liczne tablice pamiątkowe poświęcone m. in. unitom, żołnierzom WP
od 1683 do II wojny światowej, prymasowi kard. S. Wysz yńskiemu,
w większości wmurowane z inicjatywy o. Eustachego Rakoczego ZP.
W latach 90-ch XX w. ściany i sklepienie świątyni Jerzy Pasternak pokrył nowymi malowidłami dotyczącymi historii kościoła i klasztoru.
Kaplica p. w. MB Leśniańskiej –
murowana, 1715 – 1718, ze studnią
na miejscu gruszy, na której ukazał
się wizerunek MB. Cztery obrazy
z 1983 r. zmarłego w tym roku byłego żołnierza oddziału partyzanckiego 34pp- prof. Ludwika Maciąga:
„Jan Michałowicz – rycerz z Leśnej
ofiaruje Matce Boskiej jako wotum
szablę zdobytą podczas bitwy pod
Wiedniem 12 września 1683 r.”, „Kasata zakonu paulinów w 1864 r.”,
„Wkroczenie Legionów Polskich do
Leśnej w 1915 r.” oraz „Spowiedź
żołnierzy AK – Oddziału „ Zenona”.
Stefana Wyrzykowskiego podczas
okupacji niemieckiej”.
Klasztor Ojców Paulinów – mur o w a ny X V I I I w., r o z b u d o w a ny
w poł. XIX w. i po 1901 r. połączony z kościołem. Zespół gospodarcz y k las z toru prawos ł aw nego –
w okresie międzywojennym siedziba zasłużonej dla Polski placówki
oświatowej – Seminarium Nauczycielskiego, obecnie siedziba Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa
oraz filia SGGW Warszawa.
P a r k p r z y k l a s z t o r n y o p o w.
6 ha z XVIII – XIX w., w którym rośnie 500 dębów szypułkowych oraz
„Dąb Miłości” liczący ok.400 lat
w urocz ysku Ko łowież. W pobliżu Leśnej f lor ys t yczny rezer wat
„Chmielinne”, ut worzony w 1967
r. Pomniki: Niepodległości z 1934
r. na terenie ZSR oraz Bojownikom
ruchu oporu w latach 1939 – 1945 r.
Przed Bazyliką pomnik o. Konstantego Moszyńskiego.
Szczepan Kalinowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
45
46
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
Przysmaki
Podlaskie
J
aja są źródłem wielu cennych
składników odżywczych, takich
jak: witaminy z grupy B, witamina A, D, PP, kwas foliowy, składniki
mineralne – potas, żelazo, siarka, magnez oraz pełnowartościowe białko,
które organizm przyswaja w 94 proc.
Podzielone są zdania naukowców na
temat ilości spożywania jaj. Światowa Organizacja Zdrowia dopuszcza
spożycie nawet do 10 jaj w tygodniu,
natomiast nasi specjaliści ds. żywienia zalecają ograniczenie do 5 jaj
w tygodniu.
Jajecznica ziołowa
Potrawy z jaj
Jaja ugotowane na twardo przeciąć ostrym nożem tak, żeby nie
uszkodzić skorupki. Wyjąć białko
i żółtko, drobno posiekać, zmieszać
z oliwą, sokiem cytrynowym, ziołami, solą. Masą napełnić połówki skorupek. Bułkę tartą zmieszać z tartym
serem i posypać tym każdą połówkę
jaja, na to położyć jeszcze kilka wiórków masła. Ułożyć połówki jaj na blasze i wstawić na 10- 15 min. do gorącego piekarnika (o temp. 180- 200 0C).
8 jaj, sól, pieprz, 4 łyżki masła,
2 łyżki śmietany, 2 łyżki posiekanych
ziół - szczypiorek, rzeżucha, estragon, tymianek, bazylia, trybula.
Jaja rozmieszać z solą
i pieprzem, następnie wylać
na patelnię z roztopionym,
i rozgrzanym masłem, stale mieszając. Gdy jajecznica
zacznie krzepnąć, dodać
śmietanę i większą część
ziół, potrzymać jeszcze
chwilę na słabym ogniu.
Podawać posypaną resztą
posiekanych ziół.
Jaja faszerowane
4 jaja na twardo, 2 łyżki oliwy,
1 łyżeczka soku cytrynowego, sól do
smaku, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki posiekanego kopru, po
łyżeczce estragonu, tymianku i bazylii, 2 łyżki bułki tartej, 1 łyżka startego sera ostrego (tylżycki, salami),
2 łyżki masła.
Muchomorki z jaj
4 jaja ugotowane na twardo, 10 dag
szynki, 2 łyżki gęstej śmietany, 3 łyżki
posiekanej rzeżuchy, 2 ząbki czosnku,
4 pomidory, sól, pieprz.
Ugotowane i obrane jaja przekroić
w poprzek i wyjąć żółtka, które przetrzeć przez sito. Czosnek rozetrzeć,
szynkę zemleć w maszynce, dodać
przetarte przez sito żółtka, śmietanę, rzeżuchę i doprawić do smaku
solą i pieprzem. Połówki jaj napełnić
przygotowanym nadzieniem, ułożyć
na półmisku udekorowanym liśćmi
sałaty. Każdą cząstkę przykryć połówką pomidora. Powierzchnię pomidorów posypać posiekanym białkiem. Podawać z sosem tatarskim lub
musztardowym.
Pasztet z jaj
9 jaj, 2 małe bułki, szklanka
mleka, 15 dag pieczarek, duża cebula, pęczek natki pietruszki, sól, pieprz, tłuszcz
do smażenia i wysmarowania formy.
7 jaj ugotować na
twardo, bułki namoczyć
w ciepłym mleku, pieczarki i cebulę oczyścić,
opłukać i podsmażyć na
tłuszczu. Ugotowane jaja zmielić w maszynce
do mięsa razem z namoczoną bułką i pieczarkami z cebulą. Do przygotowanej masy dodać surowe jajka, posiekaną natkę pietruszki, sól,
pieprz, wszystko dokładnie wymieszać. Masę przełożyć do wysmarowanej tłuszczem formy. Zapiekać
w nagrzanym piekarniku około 15
minut.
Przepisy wybrała
Bożena Warda,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
BIAŁA PODLASKA
Promocja w „Eurece”
18 października w ramach wieczoru poezji w czerni
odbyła się promocja tomiku wierszy Tadeusza Stycuły
„Największa jest miłość”. Pisaliśmy o nim w poprzednim
numerze. Organizatorem spotkania z poezją był Osiedlowy Klub Kultury „Eureka”. Zgromadzeni mogli usłyszeć
recytowane, wybrane z tomiku wiersze oraz śpiew nastrojowych piosenek w wykonaniu młodych wokalistek
działających przy OKK „Eureka”. Były pytania i rozmowy z autorem. Podczas wieczoru można było nabyć tomik T. Stycuły.
(AJ)
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
47
GMINA ŁOMAZY
Bieg Jagiellonów w Łomazach
11 października odbyły się w Łomazach pierwsze, uliczne Biegi Jagiellonów. Wzięło w nich udział 438
uczestników z 25 szkół powiatu bial-
3. Martyna Wawryniuk SP Janów
Podlaski.
Chłopcy rocznik 98-97 kl. III-IV; 1.
Radosław Wiśnicki SP Szóstka, 2. Pa-
skiego. W biegu przedszkolaków najlepszymi okazali się : 1. Adrian Stanilewicz, 2. Daria Hordejuk, 3. Adrian
Bańkowski, wszyscy z Łomaz.
Wśród szkół podstawowych dziewczęta rocznik 2000-99 kl. I-II; 1. Agata
Kulhawczuk SP nr 2 Terespol, 2. Weronika Kobylińska SP Huszcza, 3. Marlena Rafałko SP nr 1 Terespol.
Chłopcy rocznik 2000-99 kl. I-II;
1. Mateusz Hodun SP Janów Podaski,
2. Karol Wenda SP nr 2 Terespol, 3. Hubert Dołęga SP nr 2 Terespol.
Dziewczęta rocznik 98-97 kl. IIIIV; 1. Natalia Michałowska SP Dołha,
2. Natalia Sadownik SP Łomaz y,
tryk Roślik SP nr 1 Terespol, 3. Maciej
Szymański SP nr 3 Biała Podlaska.
Dziewczęta rocznik 96 kl. V; 1. Aleksandra Kurneluk SP Ortel Książęcy
2. Natalia Maksymiuk SP Ortel Książęcy, 3. Zuzanna Pucko SP nr 3 Biała
Podlaska.
Chłopcy rocznik 96 kl. V; 1. Michał Sobolewski, 2. Mateusz Jarocki,
3. Dawid Płandowski, wszyscy SP nr
1 Terespol.
Dziewczęta rocznik 96 kl.VI; 1. Natalia Kozak Natalia SP nr 3 Biała Podlaska, 2. Agnieszka Sawczuk SP Konstantynów, 3. Wioletta Pawłowicz SP
nr 3 Biała Podlaska.
Chłopcy rocznik 95 kl. VI; 1. Piotr
Makaruk SP Ortel Książęcy, 2. Damian
Bondaruk SP nr. 1 Terespol, 3. Daniel
Klimczuk SP Szóstka.
Gimnazjum –dziewczęta rocznik
94 kl. I; 1.Małgorzata Ostromecka,
2. Kamila Breczko, 3. Justyna Kunc,
wszystkie PG nr. 1 Terespol..
Chłopcy rocznik 94 kl. I; 1. Paweł
Bilicz PG Janów Podlaski, 2. Paweł Sobolewski PG nr. 1 Terespol, 3. Mateusz
Miciuk PG Piszczac.
Dziewczęta rocznik 93-92 kl. II-III;
1. Magdalena Nazaruk, 2. Małgorzata
Ułasiuk, 3. Natalia Tymoszuk, wszystkie PG Piszczac.
Chłopcy rocznik 93-92 kl. II-III;
1. Bartłomiej Puzia PG nr.1 Terespol,
2. Grzegorz Kaczan Grzegorz PG nr 6
Biała Podlaska, 3. Marcin Soroczyński
PG Piszczac.
Licea dziewczęta rocznik 91-90-89
kl.I-II-III; 1. Irmina Jasińska, 2. Monika
Syczuk, 3. Aneta Syczuk, wszystkie IV
LO im. S. Staszica Biała Podlaska.
Chłopcy rocznik 91 kl.I ; 1. Piotr
Zaremba LO Terespol, 2. Sławomir
Siluk IV LO im. Staszica, 3. Marek Dac
LO Terespol.
Chłopcy rocznik 90-89 kl. II-III;
1. Damian Jarocki Zespół Szkół Janów
Podlaski, 2. Tomasz Borodijuk I LO
Biała Podlaska. 3. Dariusz Trzaskalski
LO Terespol.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez wójta gminy Łomazy. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa z Łomaz, Urząd Gminy
i bialski SZS. Dyrekcja szkoły i organizatorzy serdecznie dziękują strażakom OSP
Łomazy i policji za pomoc w czynnościach
porządkowych w czasie biegów.
Gmina Wisznice
W
ójt oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Oświaty uczestniczyli w jesiennej akcji „Polska biega”, wspieranej przez Gazetę Wyborczą, Telewizję Polską
i Radio Zet. Sympatycy biegania wyruszyli 29 września spod Gminnego
Ośrodka Kultury i ulicami Wisznic,
prowadzeni przez pilota, biegli do
mety na stadion. Zawody cieszyły
się ogromnym powodzeniem, wzięło w nich udział 104 uczestników.
Koordynatorami biegu byli: Tomasz
i Janusz Babkiewiczowie, natomiast
sędzią głównym Janusz Babkiewicz.
Biegacze spisali się fantastycznie, nie
zabrakło emocji i adrenaliny towarzyszącej podczas zdrowej, sportowej
rywalizacji. Wszystkie osoby ukończyły bieg.
48
W kategorii dziewcząt rocznik
1995 i młodsze zwyciężyły: pierwsze miejsce Natalia Osipiuk, dru-
BIEGI
JESIENI
gie miejsce Sylwia Kopiś, trzecie
miejsce Aleksandra Trubaj (wszystkie ze szkoły w Wisznicach). W ka-
tegorii ch łopców rocznik 19 9 5
i m ł od si: pier w s ze miejsce Łu kasz Semeniuk, Szkoła Podstawowa
w Horodyszczu, drugie miejsce Jerzy Rozwadowski i trzecie Dawid
Daszczuk (obaj ze szkoły w Wisznicach). W kategorii kobiet rocznik
1994 i starsze : pierwsze miejsce
Klaudia Kisiel, drugie miejsce Ewa
Porębska i trzecie Patrycja Rola (wszystkie z Gimnazjum w Wisznicach).W kategorii mężczyźni rocznik 1994 i starsi: pierwsze miejsce Szymon Trzciński, Gimnazjum
w Łęcznej, drugie miejsce Daniel Pałka i trzecie miejsce Konrad Wrzosek
(obaj z Gimnazjum w Wisznicach). Jesienne biegi rozbudziły w społeczności chęci aktywnego spędzania wolnego czasu.
(red.)
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
gościniec
sportowy
Wspaniała praca nauczycieli wych. fizycznego
Powiat bialski najlepszy
w województwie!
9 października był wielkim świętem
młodych sportowców i ich wychowawców ze szkół z naszego powiatu.
Tego dnia w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łukowie podsumowano sportowe współzawodnictwo szkół z woj.
lubelskiego w roku szkolnym 2006/07.
Okazało się, że w klasyfikacji powiatów zwyciężył bialski powiat ziemski, gromadząc 3151 punktów, z czego
1476 zdobyli uczniowie szkół podstawowych, 1181 gimnazjów, a 494 szkół
średnich. Tuż za nami uplasowały się:
powiat łukowski i miasto Biała Podlaska. Puchar za zwycięstwo wręczył
przedstawicielom naszego powiatu
kurator Marek Błaszczak.
Punktację prowadzono w trzech
kategoriach: Igrz yska Młodzież y
Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada.
W pierwszych dwóch powiat bialski
nie miał sobie równych. W klasyfikacji
szkół podstawowych na trzecim miejscu sklasyfikowano Szkołę Podstawową nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
(365 pkt.), a w czołowej pięćdziesiątce znalazły się ponadto: 42. SP Ortel
Książęcy, 45. SP 2 Terespol. Podobnie było w punktacji gimnazjów. Tutaj
siódmą lokatę zajęło Sportowe Gimnazjum nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim,
ósmą – Gimnazjum nr 1 w Terespolu,
a 34. Gimnazjum w Piszczacu. Jeżeli
zaś chodzi o licea, to na wyróżnienie
zasługują: Liceum Ogólnokształcące
w Terespolu (29. miejsce) i Międzyrzecu Podlaskim (35.).
Michał Fedoruk
w Zespole Szkół w Zalesiu ULPKS Gaj.
To on przy wsparciu miejscowego samorządu i dyrektora Wojciecha Kołodyńskiego zorganizował w tym roku pierwsze w gminie ogólnopolskie
zawody. (mf)
publicznością, w której nie zabrakło
prezesa klubu i głównego sponsora
Feliksa Ossowskiego, przegrali 3:10
z faworyzowanymi rezerwami MOKS
Słoneczny Stok Białystok, to i tak naszym pingpongistom należą się słowa
uznania. Punkty zdobywali: Marian
Wardzyński – 4, Marcin Litwiniuk –
3,5, Marcin Grzyb – 3, Łukasz Aleksandrowicz – 2,5. Po dwóch seriach
Felix zajmował wśród jedenastu zespołów szóste miejsce. (mf)
Tuż za podium
Fantastyczna Asia
Siedemnastoletnia Joanna Miłosz
z Kol. Kijowiec niespodziewanie wywalczyła tytuł mistrzyni woj. lubelskiego juniorów w ujeżdżeniu. Swój największy
życiowy sukces zawdzięcza koniu rasy
trakeńskiej Fantast oraz szkoleniowej
pomocy taty Janusza i siostry Katarzyny, a także Janusza Wierzchowskiego
z Lublina.
Konno Podlasianka jeździ od 10.
roku życia. Przez dłuższy czas skakała, by rok temu zacząć specjalizować
się w ujeżdżeniu. Poprawie umiejętności służyć miało wakacyjne szkolenie
w Niemczech. Jak przekonaliśmy się
niedawno, z kapitalnym skutkiem. (mf)
Tym razem bez medalu powrócił z mistrzostw Polski nauczycieli
w tenisie stołowym Mariusz Ochnik
z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim, broniący wicemistrzowskiego
tytułu w kategorii do 40 lat. W Ożarowie zajął on czwarte miejsce, przegrywając w decydującym pojedynku 2:3
Ślązakowi Laurentowi Tomeckiemu.
W mistrzostwach uczestniczył też Eugeniusz Tomaszewski, emerytowany
nauczyciel z Leśnej Podlaskiej. W kategorii powyżej 60 lat wywalczył piątą lokatę. (mf)
Mistrz świata z Malowej Góry
Po raz czwarty mistrzem świata
w wyciskaniu sztangi leżąc został 51letni Franciszek Szabluk z Malowej Góry. Zwyciężył wśród osób w wieku 5054 lata, w kategorii wagowej 82,5 kg,
uzyskując 140 kg. Zawody odbyły się
w austriackim mieście Horn.
Tegoroczny tytuł po raz pierwszy
zdobył dla swojej rodzinnej miejscowości. Poprzednie firmował bowiem
jako zawodnik Tytana Żory, gdyż przez
lata mieszkał i pracował, jako górnik,
na Śląsku. Gdy był młodszy, potrafił wycisnąć nawet 200 kg. Startował
wówczas jeszcze razem z Marianem
Gryglasem z Komarna, olimpijczykiem
z Barcelony.
Obecnie, dzięki wsparciu Jana Sikory, wójta gminy Zalesie, prowadzi
zajęcia z grupą siłaczy w działającym
Mariusz Ochnik
Puchar nie dla nas
Niezły debiut
Od zwycięstwa rozpoczęli start
w II lidze tenisa stołowego debiutujący z w tych rozgrywkach zawodnicy
Felixa Rossosz. W Bełżycach pokonali oni tamtejszy CKFiS 10:4. I chociaż
w drugiej kolejce, już przed własną
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
Już w pierwszym swoim spotkaniu w bialskopodlaskich eliminacjach
piłkarskiego Pucharu Polski edycji
2008/09 sensacyjnej porażki doznał
Huragan Międzyrzec Podlaski. Najwyżej klasyfikowana z naszego powiatu
drużyna (IV liga) uległa 0:2 nie uczestniczącej w żadnych rozgrywkach Izbie
Celnej Biała Podlaska, która wcześniej
rzutami karnymi (5:4) wyeliminowała
LZS Dobryń. W tej samej rundzie pucharową przygodę zakończyły także:
Lutnia Piszczac (1:3 z zespołem KIKS
Biała Podlaska) i Agrosport Leśna Podlaska (0:4 z trzecioligowymi OrlętamiSpomlek Radzyń Podlaski). (mf)
49
BIAŁA PODLASKA
BIALCZ ANK A
W NEVADZIE
Latem odwiedziła rodzinne miasto
Joanna Kępka w towarzystwie męża
i synów. Do Polski stara się przyjeżdżać co dwa lata, a na stałe mieszka
w Las Vegas. W Ameryce ukończyła
studia i zrobiła doktorat z geografii
politycznej.
SPLOT OKOLICZNOŚCI
- Wyjazd do Ameryki w wieku 17
lat był spełnieniem moich marzeń,
choć leciałam tam tylko na rok i nie
przypuszczałam, że zamieszkam w
USA na stałe. Zdecydował o tym splot
szczęśliwych okoliczności - wspomina bialczanka.
Zaczęło się całkiem skromnie od
propozycji doskonalenia języka w Stanach Zjednoczonych w ramach rocznego stypendium Rotary International
Club. Joanna zamieszkała u amerykańskiej rodziny w stanie Minnesota
i była oczarowana warunkami akademickimi oraz kulturalnymi, jakie stworzyli organizatorzy jej pobytu. Po roku
miała wracać do Polski i podjąć studia.
Stało się jednak inaczej, bo otrzymała stypendium z prywatnego Macalester College w St. Paul. Zamieszkała
w studenckim kampusie i udowodniła
wykładowcom, że dziewczyna z odległej Europy Wschodniej nie wypadnie
gorzej od rówieśników z USA. Kiedy
otrzymała dyplom bakałarza (licencjata) z siedmioma wyróżnieniami (m.in.,
przyznana wówczas po raz pierwszy Internationalism Award), bardzo
chciała podjąć studia prawnicze, które umożliwiłyby jej karierę sądowniczą w rodzinnym kraju. Za namową
życzliwych przyjaciół zmieniła zdanie
i wybrała inny kierunek studiów: geografię. Aby je realizować musiała przenieść się do stanu Oregon.
STUDIA W OREGONIE
- Geografia pasjonowała mnie
od dzieciństwa. Troje moich wychowawców ze szkoły podstawowej (im.
M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej)
oraz liceum (im. M. Kopernika w Warszawie) było nauczycielami geografii. Marzyłam o poznawaniu innych
narodów i kultur, ale nie myślałam
o tym przedmiocie zawodowo - mówi
Joanna Kępka.
- Studia w Amer yce są dosyć
kosztowne i nigdy nie byłoby mnie
50
na nie stać, gdyby nie stypendium
przyznane przez uniwersytet z Eugene. Geografia polityczna wydała mi
się fascynującym kierunkiem. Byłam
tam jedna z nielicznych studentów
z Europy Środkowo-Wschodniej przyznaje bialczanka.
Podczas święta Helloween poznała
obywatela Meksyku Alfredo Fernandez-Gonzalez’a, studenta architektury na University of Oregon. Wkrótce zostali małżeństwem i przenieśli
się do stanu Kalifornia, gdzie Alfredo
otrzymał pracę wykładowcy uniwersyteckiego w California Polytechnic.
Stamtąd Joanna nadal dojeżdżała do
Oregonu.
- Częste podróże po Ameryce pozwoliły mi poznać bliżej kraj, znany
z bogactwa krajobrazów i różnych stref
klimatycznych. Nie byłam tylko na Alasce. Najbardziej podobała mi się Kalifornia. Głównie z powodu sprzyjającego klimatu, przypominającego nieustanną wiosnę - twierdzi Joanna.
DZIADKOWIE DUMNI Z WNUKÓW
Mieli z mężem zamiar wyjazdu
do Meksyku, jednak zmienili plany ze
względu na strajk macierzystej uczelni
Alfredo. Niejako w zastępstwie znaleźli
pracę w stanie Indiana, gdzie zamieszkiwali przez 3 lata. Tam urodzili się ich
synowie: Miłosz i Federico. Chłopcy mówią trzema językami. W domu
rozmawiają po polsku i hiszpańsku,
a w przedszkolu i szkole po angielsku.
Znajomość mowy przodków przydaje
się podczas podróży po świecie. Fernandezowie odwiedzili już niemal cała
Europę Zachodnią i kilkakrotnie gościli
w Polsce. W Białej Podlaskiej wnukowie przyjmowani są serdecznie przez
dziadków Jadwigę i Ryszarda Kępków.
Oboje są dumni, że chłopcy mogą
czuć się obywatelami świata.
SUKCESY UNIWERSYTECKIE
- Od czterech lat mieszkamy w Las
Vegas, stolicy amerykańskiej rozrywki
i hazardu. Intensywna praca uniwersytecka nie pozwala nam na odwiedzanie kasyn.
Mąż jest profesorem na uniwersytecie, a ja pracuję na pół etatu jako wykładowca w elitarnym college. Czuję
się szczęśliwa i spełniona. Mam bardzo ciekawa pracę i zdolnych studentów, a jednocześnie sporo czasu mogę poświecić na wychowanie synów.
Starszy ma sześć i pół roku, młodszy
cztery - opowiada pani doktor.
Bieżący rok okazał się nad wyraz
szczęśliwy. Najpierw w kwietniu na
Uniwersytecie Nevada doceniono
Joannę Kępkę prestiżową nagroda za
osiągnięcia akademickie, a miesiąc
później jej mąż Alfredo został laureatem nagrody dla najlepszego wykładowcy uniwersyteckiego, zatrudnionego na pełny etat. Joanna zajmuje się
geografią polityczną Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, zaś Alfredo
systemami naturalnych środków energetycznych na wydziale architektury.
Tworzą pracowitą i szczęśliwą parę.
CHCĄ OSIĄŚĆ W EUROPIE
- Połowę swego życia spędziłam
w Ameryce. Poznałam dosyć dobrze
tutejsze realia i osiągnęłam wykształcenie, dzięki któremu czuję się na sile stawiać czoła następnym wyzwaniom. Oboje z mężem mamy zieloną
kartę, uprawniającą do stałego pobytu w USA, ale nie jesteśmy jeszcze
pewni, czy zostaniemy tutaj na stałe. Poszukujemy miejsca, gdzie moglibyśmy rozwinąć zdobytą wiedzę
i doświadczenie. Z tego powodu interesowałaby nas praca w Europie
np. w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.
W czerwcu podczas pobytu w Anglii,
mąż otrzymał propozycję spędzenia
urlopu dziekańskiego w Oksfordzie.
Najprawdopodobniej więc rok 2009
spędzimy na starym kontynencie.
A co dalej? Jedno jest prawie pewne,
że nie spoczniemy na osiągniętych
laurach. Praca naukowa ma sens i daje
satysfakcję, jeśli można ją wykorzystywać w nowych, lepszych warunkach
- twierdzi bialczanka.
Istvan Grabowski
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007
BIAŁA PODLASKA w starej fotografii
Ze zbiorów KODAK EXPRESS, foto Krzysztof Staniszewski
Pedagodzy gimnazjum im. Kraszewskiego
Legioniści 1920 r.
Plac Wolności, harcerze, 3 maja 1938 r.
Zdjęcie grupowe 3 klasy szkoły handlowej w Białej Podlaskiej
Quiz gościńca
Quiz gościńca
Obchodzimy w naszym powiecie Rok Kraszewskiego. Pytania naszego konkursu będą dotyczyć „kraju lat dziecinnych”
pisarza z Romanowa.
1. Od kogo rodzina pisarza kupiła dobra romanowskie?
2. Kto jest autorem wspomnień „Kronika domowa”, opisujących
życie dworu w Romanowie w drugiej połowie XIX w.?
3. Ile lat miał przyszły autor „Starej baśni”, kiedy opuścił Romanów udając się na naukę do Białej Podlaskiej?
4. Którą rocznicę obchodzimy w bieżącym roku powstania Muzeum Biograficznego J. I. Kraszewskiego w Romanowie?
5. Tradycyjnie w Romanowie jest uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego, jednym z pomysłodawców tej ważnej imprezy kulturalnej w naszym regionie był poeta, dziennikarz, regionalista, wieloletni prezes Klubu Literackiego
„Maksyma”. Proszę podać imię i nazwisko tego zmarłego
Wydawca: NUMER ZAMKNIĘTO
31 października 2007 r.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1200 egz.
Redaguje zespół:
Współpracują:
Adres redakcji:
Obóz Pracy „Baudienst” 1944 r.
Biała Podlaska, ul. Sidorska
Quiz gościńca
w tym roku twórcy i animatora wielu inicjatyw kulturalnych na Podlasiu?
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji
do 15 grudnia br.
Prawidłowe odpowiedzi na quiz 8/9 -2007
1. Penicylinę sprzedano w USA za 1,5 mln $.
2. Za Bandosa - 806 tys.$ / El Paso został sprzedany za 1 mln
$, ale poza aukcją/.
3. Aleksander Potocki / pisaliśmy o nim w nr 8/9-br/.
4. L. Maciąg, S. Baj, M. Falkiewicz, A. Novak-Zempliński,
M. Gadzalski, Z. Raczkowska i in.
5. Profesor Ludwik Maciąg.
Tym razem nikt z uczestników
nie odpowiedział prawidłowo.
Szczepan Kalinowski
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
koordynator Jan Jańczuk, Elżbieta Chwalczuk sekretarz redakcji
Istvan Grabowski, Aniela Halczuk, Kazimierz Halczuk, Anna Jóźwik, Szczepan Kalinowski,
Ryszard Kornacki, Romuald Szudejko, Edyta Wegiera.
Starostwo Powiatowe ul. Brzeska 41; 21-500 Biała Podlaska, tel. 083 343 75 31; fax: 083 343 36 09;
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
10/2007 czasopismo samorządu powiatu bialskiego
SKŁAD I DRUK: „CALAMUS” Biała Podlaska
51
52
czasopismo samorządu powiatu bialskiego 10/2007

Podobne dokumenty

5/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

5/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego gm. Tuczna. – wyraził zgodę na dofinansowanie usunięcia eternitu ze środków PFOŚiGW w związku z pismem wójta gm. Zalesie. – w yd a ł d wa p o s t a n ow i e ni a o uzgodnieniu bez uwag projektów de...

Bardziej szczegółowo

2/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

2/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego na gospodarkę naszego regionu. Aktualnie obowiązujące przepisy utrudniają kontynuowanie tradycyjnych, przygranicznych kontaktów środowiskowych, kulturalnych i turystycznych. Społeczeństwo sąsiadują...

Bardziej szczegółowo