CLIP-4N - Visonic

Transkrypt

CLIP-4N - Visonic
'
()
Miniaturowy, cyfrowy, kurtynowy czujnik PIR
CLIP-4N jest najmniejszym i najbardziej eleganckim kurtynowym
czujnikiem pasywnej podczerwieni (PIR), nie wymagaj cym regulacji.
Jego budowa jest oparta na nowej, opatentowanej technologii
cyfrowej obróbki sygnału. Dzi ki nowej technologii, w jednej obudowie
znajduj si 3 ró ne czujniki, ka dy z nich programowalny dla celów
najwy szej jako ci w konkretnej lokalizacji. Skutkuje to lepsz
efektywno ci i praktycznie brakiem fałszywych alarmów.
Rys. 1. CLIP -4N Widok ogólny
Instrukcja instalacyjna
Wy szo
tego czujnika nad innymi czujnikami została osi gni ta
dzi ki wprowadzeniu ulepszonej wersji opatentowanej technologii
TMR™ (True Motion Recognition). Ta zaawansowana metoda
pozwala urz dzeniu na rozró nienie pomi dzy człowiekiem i innymi
zakłóceniami otoczenia, które mog powodowa fałszywe alarmy.
Szczegóły dotycz ce obszaru chronionego i pokrycia a tak e opcji
monta u zostały pokazane poni ej.
Rys. 2. Kurtyna przy monta u na cianie
Rys. 3. Kurtyna przy monta u na suficie
OPCJA A
OPCJA B
KURTYNA
DETEKCJI
Góra
Rys. 5. Kurtyna / Alejka dla zwierz t
Rys. 4. Kurtyna pozioma
OPTYCZNE
Liczba kurtyn: 2
Rodzaje monta u: Patrz rys. 2 do 6.
Wysoko monta u: Do 3.6 m (12 ft).
Zasi g: Długi, redni i krótki (Wybierane zwork )
ELEKTRYCZNE
Napi cie zasilania: 10 do 16 VDC.
Pobór pr du: około 8 mA przy 12 VDC.
Wyj cie alarmowe: Przeka nikowe, typu N.C., do 100 ma / 30 V, około
30 omowa oporno wewn trzna. Obwód otwiera si przy alarmie.
Wyj cie antysabota owe: typu N.C., obci alno 50 mA / 30 VDC.
Okres alarmu: 2-3 sekundy
!
"#$%" &
A. Otwarcie obudowy
Włó mały rubokr t w jedn ze
szparek z boku tabliczki z nazw
(rys. 7). Ostro nie podwa aj, a
tabliczka wysunie si (nie pozwól
jej wypa ). Zachowaj tabliczk i
poluzuj rubk (rys. 8). Zdejmij
przedni cz
obudowy tak, aby
rubka nie wypadła.
Rys. 6. CLIP-4N na wewn trznej framudze
Dioda LED: Wł czona lub wył czona w czasie testu (programowalne)
Czujnik: Podwójny, niskoszumowy, piroelektryczny
Mikroprocesor: 8-bitowy, niskopr dowy CMOS.
RODOWISKO PRACY
Temperatura pracy: -10°C do 50°C (14°F do 122°F).
Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F).
Odporno na zakłócenia (RFI): > 20 V/m do 1000 MHz.
FIZYCZNE
Wymiary (W x S x G): 70 x 28 x 25 mm (2-3/4 x 1-1/4 x 1 in.).
Waga: 25 g (0.9 oz).
Kolor: Biały
B. Zamkni cie obudowy
Ostro nie poł cz obie cz ci
obudowy, zwracaj c uwag na
poło enie soczewki wzgl dem
detektora.
Nast pnie
wkr
rubk mocuj c . Wsu zaczep
tabliczki w gniazdo, po czym
delikatnym naciskiem umie
drugi zaczepu w gnie dzie.
ZATRZASK
TABLICZKA
CZUJNIK
Z BEK
Rys. 7. Zdj cie tabliczki z nazw
DE1164
GWINT
RUBY
SOCZEWKA
Rys. 8. Otwarcie obudowy
1
*"
+
CLIP-4N mo e by montowany w ró nych pozycjach na cianie,
suficie oraz na framudze drzwi (patrz Rys. 2 do 6).
UWAGA! Aby zabezpieczy si przed fałszywymi alarmami,
spowodowanymi zmianami temperatury otoczenia lub silnymi
podmuchami powietrza, czujniki nie powinny by montowane na
framugach okien wbudowanych w ciany zewn trzne. Co wi cej,
nale y postara si o uszczelnienie otworów na przewody co
ochroni czujnik przed insektami i kurzem.
A. Wybierz miejsce monta u tak, aby potencjalny intruz przeci ł
kurtyn .
B. Przy monta u na suficie, jego wysoko nie mo e przekroczy 3.6
m (12 ft). Maksymalny obszar chroniony to 6 m, a szeroko
kurtyny przy tej wielko ci to 1.3 m (4.5 ft).
OTWÓR
OTWÓR
C. Aby zminimalizowa
ryzyko MONTA
MONTA OWY
OWY
fałszywych
alarmów,
niei
ZACISKI
zaleca si kierowania czujnika
na grzejniki, ródła wiatła lub
PRZEŁ.
ANTYSAB.
okna, przez które wpada
ZWORKA
ZASI GU
wiatło słoneczne. Nale y
tak e
unika
monta u
ZWORKA
ODBÓJ
DIODY
przewodów w bezpo redniej
blisko ci kabli elektrycznych
D. Zdejmij
przedni
cz
CZUJNIK
obudowy, jak opisano w pkt.
3.1A.
E. Zamontuj
tyln
cz
DIODA
OTWÓR
LED
obudowy w miejscu i na MONTA OWY
wysoko ci,
która
daje
maksymalne pokrycie. U yj
dwóch
otworów
montaowych (rys. 9)
Rys. 9.Wn trze CLIP -4N
F. Zawsze instaluj urz dzenie
na stabilnym i twardym
podło u.
#,"
Aby przeprowadzi przewody do czujnika, nale y u y specjalnego
kanału zlokalizowanego w górnym lewym rogu obudowy (rys. 9).
Poł cze nale y dokona zgodnie z rys. 10, w nast puj cej
kolejno ci:
A. Podł cz zaciski 5 i 6
(zaciski antysabota u, N.C.)
do 24 godzinnej linii centrali
alarmowej,
typu
N.C.,
Zaciski zostan rozwarte
podczas otwarcia obudowy.
DO LINII
ALARMOWEJ
CENTRALI
1
2
3
4
(–) (+)
ZASIL.
12V
5
6
DO LINII 24
GODZINNEJ
CENTRALI
B. Podł cz zaciski 1 i 2 (zaciski przeka nika, N.C.) do odpowiedniej linii
w centrali (typu N.C.) Wyj cie alarmowe zostanie rozwarte w
przypadku wykrycia ruchu lub przy awarii zasilania.
C. Podł cz zaciski 3 (–) i 4 (+) do ródła zasilania o mocy 10 do 16V
(zwró uwag na polaryzacj ). Zasilanie powinno mie dodatkowe
podtrzymanie akumulatorowe. Pobór pr du wynosi około 12,5
mA.
D. Zaleca si uszczelnienie wszystkich otworów po instalacji.
) -.
. !/$
3-pinowa zworka słu y do wybierania 3 rodzajów zasi gu kurtyn
(patrz Rys. 11) Zworki s pokazane tak, jak wida je patrz c na
otwarty czujnik (odnie si do rys. 9)
Mały zasi gokoło
2 m (6 ft)
redni zasi gokoło
4 m (12 ft )
Du y zasi g około
6 m (18 ft)
Rys. 11. Zworka ustawie zasi gu
Celem
tych
ustawie
jest
zapewnienie
optymalnego
przetwarzania sygnału i zwi kszenie odporno ci na fałszywe
alarmy,
Umie zwork w danej pozycji i upewnij si , e chroniony obszar
odpowiada wybranemu zasi gowi. Przeprowad test (patrz pkt. 3.5
poni ej), aby zweryfikowa poprawno działania.
0
."
A. Podł cz zasilanie 12 VDC i odczekaj 1 minut , a czujnik si
ustabilizuje.
B. Przejd powoli pomi dzy kurtynami (w obie strony). Dioda LED
wieci za ka dym razem, kiedy wejdziesz lub wyjdziesz z kurtyny.
Po ka dej detekcji, odczekaj 5 sekund a czujnik si ustabilizuje.
C. Po testowaniu, mo esz wył czy diod LED, aby niepowołane
osoby nie były w stanie prze ledzi zasi gu czujnika. W tym celu
nale y zdj zwork diody LED na płytce czujnika.
Uwaga: Zasi g i obszar chroniony czujnika powinny by
testowane co najmniej raz do roku.
Rys. 10. Zaciski i okablowanie
W.E.E.E. Product Recycling Declaration/Deklaracja dotycz ca recyklingu produktu
W celu uzyskania informacji dotycz cych recyklingu prouktu, prosz zwróci si do podmiotu, który sprzedał ten produkt. Je eli przestajesz u ywa tego produktu i nie
zwracasz go celem naprawy, wówczas musisz upewni si e jest on zwrócony w sposó ustalony z dostawc sprz tu. Ten produkt nie mo e zosta wyrzucony wraz z
codziennymi odpadkami.
Dyrektywa 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment/Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny
VISONIC LTD (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
VISONIC CENTRAL EUROPE (POLSKA I EUROPA CENTRALNA): SMOLE SKIEGO 2, 01-698 WARSZAWA, TEL (022) 639 34 36
INTERNET: www.visonic.com.pl
VISONIC LTD. 2001
CLIP-4N
DE1164- (REV. 2, 12/01).
2
DE1164

Podobne dokumenty