Akademia Odkrywców - Gimnazjum Sierakowice

Komentarze

Transkrypt

Akademia Odkrywców - Gimnazjum Sierakowice
Nr 85
maj 2012 r.
numer specjalny
Projekt „Rozwój przez kompetencje”
Akademia Odkrywców
O nas
i o projekcie
Nasza szkoła realizuje od 2009 roku projekt współfinansowany przez Unię Europejską „ROZWÓJ PRZEZ
KOMPETENCJE”. W szkole są dwie grupy projektowe.
W skład naszej grupy wchodzi: Arian Płotka, Jakub
Leszczyński, Kamil Błaszkowski, Natalia Drywa, Julia
Penkowska, Ewa Gawin, Ewa Hopa, Karolina Labuda,
Joasia Kamińska, Paulina Kotłowska, Paulina Wendt
i Mateusz Pawelczyk. Cały projekt jest podzielony na
V semestrów. Nie są to sztywne zajęcia. Podczas nich
mamy dużo powodów do śmiechu, jak i również wiele
doświadczeń, które są przyjemną zabawą. W czasie
spotkań dokonywaliśmy obserwacji, wykonywaliśmy
doświadczenia, obserwowaliśmy przez mikroskop, dużo
dyskutowaliśmy, korzystaliśmy z Internetu, ale również
z różnych podręczników, encyklopedii i innych pomocy
naukowych. Żeby nas zachęcić, ale i również ułatwić
wszelkie prace na rzecz naszego projektu, każdy dostał
swojego pendrive’a z logiem projektu, którego konstrukcja pozwala, byśmy mogli nosić go na ręku.
W pierwszym semestrze chcieliśmy się dowiedzieć
jak najwięcej o materii. Pojechaliśmy 23 czerwca 2010 r.
na wycieczkę do Zakładu Porcelany Stołowej „Lubiana”
w Łubianie. Obserwowaliśmy, z czego powstaje porcelana, przez jakie etapy musi przejść, abyśmy mogli na co
dzień z niej korzystać. Zakład jest bardzo duży, pracuje
w nim ok. 2000 osób. Nic dziwmy się więc, że tutejsza
porcelana jest kupowana poza granicami naszego kraju.
Na koniec naszej wycieczki poszliśmy do sklepu firmowego i pokupowaliśmy upominki. Teraz możemy się
pochwalić naszą wiedzą, jak powstaje zastawa stołowa.
14 czerwca odbył się w naszej szkole wykład pokazowy.
Przyjechała do nas pani z Uniwersytetu Gdańskiego. Wy-
2
kład dotyczył fitoplanktonu i zooplanktonu, natomiast
17 czerwca po raz drugi uczestniczyliśmy w podobnym
wykładzie. Tym razem temat dotyczył wody, jej właściwości, znaczenia w przyrodzie. Oczywiście nasz projekt nie
składa się z samych wykładów i wycieczek. Co tydzień
spotykamy się i przygotowujemy prezentację związaną
z naszym tematem. Semestr upłynął całkiem szybko.
Dnia 10 września 2010 roku (nowy rok szkolny,
II semestr projektu). Lekcja organizacyjna zaczęła się
w miłej atmosferze. Bez zastanowienia zaczęliśmy wybierać temat nadchodzących zajęć. Po długich obradach
wybraliśmy zagadnienie „Czy wiem, co jem?”. Temat
spotkał się z ogólnym zainteresowaniem grupy. Do
opisania kolejnego dnia zajęć posłużę się wpisem z naszej
e-kroniki, której jestem redaktorem: „No dobra, czas rozprostować kości! Runda druga, tfu co ja mówię, lekcja druga!
Już nie tak przyjemna, jak się spodziewano. A to za sprawą
pewnej niespodzianki, jaką podarowała nam pani wykładowczyni. Ową niespodzianką był test! Tak, ja też ubolewam
nad tym nieszczęsnym wydarzeniem ( Gdy wspominam
o tym, że tak powiem, incydencie, to ludzie szaleją, panika
na ulicy, nikt nie wie, co sie dzieje! Stoję pośrodku wrzeszczących tłumów i pytam się „What is happening here!” – Oczywiście, to tylko mój żart. A więc powracając do testu, nie
był trudny. Pani przedstawiła nasze odpowiedzi, wspólnie je
omówiliśmy i otrzymaliśmy za nie oceny. Większość z nich
jest pozytywna, co nas bardzo cieszy”. – ciekawy sposób
prowadzenia kroniki, nieprawdaż?
Na rzecz tego tematu przeprowadziliśmy w naszej
szkole ankietę, w której wzięło udział ponad 500
uczniów i 17 nauczycieli. Zastanówcie się teraz, ile
czasu zajęło nam sprawdzanie tych odpowiedzi, ha!
Dnia 5 października zgromadziliśmy się w sprawie
wycieczki. Robiło się hucznie. Na szczęście w porę przyjechał autobus. Najpierw odwiedziliśmy cmentarzysko
kurhanowe. To, w jaki sposób nasi przodkowie chowali
zmarłych, zrobiło na nas wielkie wrażenie. Pani opowiedziała nam, czym odżywiali się ludzie z tamtej epoki,
czyli epoki brązu. Jednocześnie mieliśmy okazję podziwiać pomniki przyrody,
jak ogromniasty dąb Świętopełk. Na
polanie nad jeziorem w Krępkowicach
każdy z nas odczytywał, jakie składniki
odżywcze zawierają produkty przez nas
przyniesione oraz jakie mają wartości
kaloryczne. Poruszyliśmy temat zdrowego odżywiania się. Dnia 24 listopada
2010 roku do naszej szkoły przyjechała
pani Magdalena Bełdowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Zorganizowała naszej
grupie wykład pokazowy na temat metali w organizmach i poza nim. Ogółem
była u nas 4 godziny. Rozmawialiśmy
również o biokumulacji. Jaka szkoda, że
musiała wracać do Gdańska. Za naszą
prezentację otrzymaliśmy odblaski i zegarki na rękę z logiem projektu.
III semestr, moim skromnym zdaniem, był
najciekawszy. Jako temat obraliśmy sobie
„Za i przeciw energii jądrowej w Polsce”.
Oprócz standardowych zajęć odbywaliśmy
ciekawe debaty związane z tematem. Czasem była bardzo ostra wymiana zdań, robiło się gorąco! Dnia 19 maja 2011r. w naszej
szkole w Sierakowicach odbył się wykład
na temat polskiej i światowej energetyki.
Pan mgr Maciej Urlicki z Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego omawiał z nami
polską energetykę od lat 50. aż po czasy
współczesne. Jednym z bardziej interesujących tematów były niedawno odkryte złoża
gazu łupkowego, który Polska mogłaby
w dobry sposób wykorzystać. Omawialiśmy
również elektrownie występujące w naszym
kraju, czyli wodne, z wykorzystaniem węgla brunatnego
Bonickiej wystąpiła z prezentacją na temat: „Odżywiaj się
i kamiennego. Pan Maciej rozmawiał z nami również na
zdrowo – zapobiegaj chorobom”. Celem spotkania było
temat energii jądrowej, solarnej i bioenergii. Interesująukazanie nowoczesnych metod nauczania wpływających
cym sposobem wykorzystania energii odnawialnej jest
na nasz rozwój. Spotkanie zakończyliśmy przedstawieniem
pomysł pokrycia 0,3 Sahary solarami słonecznymi, by
wybranych tematów z projektu na obecny semestr - taki
zapewnić prąd całej Europie! Wykład był bardzo interesu- wpis dotyczący tego tematu możecie znaleźć na stronie
jący i pełen innowacyjnych rozwiązań, popartych rzetelnaszego gimnazjum.
nymi dowodami.
9 września zliczaliśmy głosy na temat projektu w tym Właśnie rozpoczęliśmy V (i niestety zarazem – ostatsemestrze. Większością głosów wygrał temat „Komórni) semestr naszego projektu. Tym razem temat to:
ka i jej centrum dowodzenia zmianą, DNA”. W czasie
„Akademia odkrywców”. Podsumujmy dotychczasowe
omawiania tego tematu bardzo dużo korzystaliśmy
nasze kroki związane z tym tematem. Dnia 7 marca
z mikroskopów. Używaliśmy gotowych preparatów, ale
2012r. z naszej szkoły wyjechał autobus pełen uczniów
również robiliśmy własne! Odeszła od nas pani Małgodo oceanarium znajdującego się w Gdyni, oczywiście
sia z przyczyn bardzo oczywistych (Życzymy jej dużo
naszej grupy również nie mogło tam zabraknąć. Najszczęścia!) A naszą grupą zajęła się pani Andraszewicz.
pierw udaliśmy się do sali kinowej. Trochę wiało, ale
By nadrobić zaległości związane z tematem projektu,
nam żadne wiatry nie są straszne. Za pomocą pokazu
spotykaliśmy się nie tylko w czasie zajęć, ale także po
slajdów zaprezentowano nam poszczególne etapy pogodzinach lekcyjnych, również w czasie wolnym od
wstawania naszego Morza Bałtyckiego. W czasie zajęć
szkoły, np. w czasie przerwy świątecznej, ferii itp. Było
mieliśmy uzupełniać różne karty pracy, co zmuszało
ciężko, ale daliśmy radę!
nas do intensywnego słuchania i wyłapywania najważDnia 27.01.2012 r. w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskieniejszych informacji. Z kolei udaliśmy się do Sali Bałgo w Sierakowicach odbyły się zajęcia pokazowe prezentyckiej. Na szczycie rozciągała się wspaniała panorama
tujące działania grup uczniów rozwijających swoje komna nasze morze i statki w pobliżu. Znajdowała się tam
petencje matematyczno-przyrodnicze w ramach projektu
ogromna interaktywna mapa Bałtyku, pod wielkimi
„Rozwój przez kompetencję”. Zostaliśmy serdecznie przyoknami były gablotki, w których podziwialiśmy przedwitani przez koordynatora projektu Combidaty pana Jacka stawicieli zwierząt morskich. Ostatnim etap to laboraBrzezińskiego, panią do spraw promocji Combidaty Joannę torium, w którym pod mikroskopem badaliśmy rożnych
Błaut oraz przewodniczącego naszego gimnazjum Jakuba
przedstawicieli fitoplanktonu, zoobensonu itp. Później
Leszczyńskiego. Gospodarzami spotkania podsumowujące- przechodziliśmy z sali do sali, w których to znajdowały
go projekt i osobami zaangażowanymi w jego realizację byli się coraz ciekawsze i ładniejsze okazy ryb. Niektóre były
nauczyciele i uczniowie naszego gimnazjum. W spotkaniu naprawdę śliczne, a inne z kolei groźne. W czasie całego
uczestniczyli dyrektorzy naszego gimnazjum: Krzysztof
wykładu dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy, że
Andryskowski, Ewa Wierzba i Tomasz Ziemann oraz namożemy chronić i mniej zanieczyszczać Bałtyk nawet
uczyciele: Iwona Andraszewicz i Marzena Garska-Bonicka, w naszej okolicy, która leży ok. 70 km od morza.
a także rodzice oraz uczniowie. Wiedzę zdobytą podczas
To jest bardzo interesujące, że nawet z takiej odległości
realizacji zadań wybrani uczniowie przedstawili w formie
możemy chronić nasze wspólne dobro.
prezentacji multimedialnej. Grupa pani Iwony AndraszeDnia 18 kwietnia 2012 r. Odbył się przez nas zorgawicz zaprezentowała temat „Komórka i jej centrum donizowany sejmik pt: „ Chroniąc środowisko – chronisz
wodzenia zmianą, DNA”. Grupa pani Marzeny Garskiejsiebie”. Zaprezentowaliśmy tam nasze prezentacje:
3
- Energetyka,
- Globalne ocieplenie,
- Dziura ozonowa,
- Wymieranie gatunków,
- Smog,
- Kwaśne deszcze,
- Zagrożenia i ochrona gleb,
- Proste rady na odpady,
- Ochrona środowiska na co dzień.
Na naszym sejmiku byli uczniowie z klas III naszego
gimnazjum, ok. 220 uczniów. Również nauczyciele, dyrekcja i inni pracownicy szkoły. Dodatkowo dla uczniów było
to powtórzenie z przedmiotów przyrodniczych do testów
gimnazjalnych. Przygotowaliśmy i rozdaliśmy karty pracy,
które mieli uzupełnić. Zostały ocenione przez nauczycieli
biologii. Odbyło się również podsumowanie I edycji prestiżowego konkursu wewnątrzszkolnego: ,,Chroniąc środowisko – chronisz siebie”. W naszym imieniu pani dyrektor
przyznała nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem naszej pracy i gorącym
aplauzem i bisem podziękowali nam za przygotowanie tak
wielkiej imprezy szkolnej.
To tyle, jeśli chodzi o nasze działania w tym semestrze, jednakże na pewno nie spoczniemy na laurach
i przygotujemy coś jeszcze!
Serdecznie was pozdrawiamy.
Jakub Leszczyński
redaktor grupy – 96/2_MP_G2
„Rozwój przez kompetencje”
Więcej na temat samego projektu można znaleźć pod
adresem: http://rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl.
Jeżeli byście chcieli przeczytać, naszą e-kronikę, znajdziecie ją pod adresem: http://rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl/eKroniki.aspx
Podsumowaniem naszej pracy z poprzedniego semestru jest prezentacja multimedialna, do obejrzenia której
zapraszamy: www.gimnazjum.sierakowice.pl/ -> Download (zakładka) -> Prezentacje uczniów -> Prezentacja
„Komórka i jej centrum dowodzenia zmianą DNA”
Zmierzyliśmy swój ślad ekologiczny, zmierz i Ty! Zobacz jak w prosty sposób możesz zaoszczędzić energię we
własnym domu! Na stronie: www.wwfpl.panda.org
Opinie uczestników
4
Projekt, który prowadzimy razem z panią Iwoną Andraszewicz wiele nas nauczył. Mimo że często się nie
zgadzaliśmy i każdy miał inne pomysły, wykonaliśmy
wspólnie kilka prezentacji i dużo doświadczeń. Nauczyliśmy się współpracy. Niektórzy z nas pracowali solidnie
i swoje zadania wykonywali bezbłędnie. Myślę, że warto
uczęszczać na zajęcia dodatkowe tego typu, ponieważ
nasza wiedza poszerza się i rozwijamy swoje umiejętności.
Czasu, który poświęciłam na projekt, nie uważam za stra-
cony. Razem odbyliśmy wiele ciekawych edukacyjnych
wycieczek, które na długo zostaną w mojej pamięci.
Joanna Kamińska
Projekt „Rozwój przez kompetencje” umożliwił mi
wykorzystanie zdolności informatycznych, ponieważ
za większość naszych prezentacji byłem odpowiedzialny.
Bardzo podobały mi się doświadczenia, które wykonywaliśmy na zajęciach. Na początku projektu drażnił
mnie brak współpracy między jego uczestnikami, potem
bardziej się zgraliśmy i zaczęliśmy tworzyć grupę.
Arian Płotka
Od pierwszej klasy gimnazjum uczęszczam na zajęcia
projektu „Rozwój przez kompetencje” . W ciągu tych
trzech lat robiliśmy różne doświadczenia. Było ich mnóstwo. Niektóre ciekawe, inne niestety mniej. Najbardziej
podobało mi się doświadczenie ze śniegiem i z gałązką
drzewa iglastego.
W obu badaliśmy poziom zanieczyszczenia powietrza
w naszej okolicy. Zajmowaliśmy się nie tylko badaniem
powietrza, wykrywaliśmy cukry i tłuszcze w produktach. Takie doświadczenia powinny być częściej na lekcji
biologii. Niestety niewiele mnie nauczyły, ponieważ nie
brałam czynnego udziału w doświadczeniach.
Paulina Kotłowska
Projekt to dobrze zainwestowany czas, ponieważ nauczyłam się wielu rzeczy, które później mogłam wykorzystać
na lekcjach biologii. Bardzo podobały mi się doświadczenia, bo mogliśmy wspólnie coś zrobić.
Ewa Gawin
Chociaż na początku projektu nie tworzyliśmy tak
zgranej grupy, to z każdym spotkaniem zaczęliśmy się
poznawać i dogadywać. Teraz czuję satysfakcję z wykonanej przeze mnie pracy, ponieważ widzę jej efekty.
Natalia Drywa
Na początku projektu było super. Później zmienił się
nam opiekun grupy , z którym realizowaliśmy dalszą
część projektu. Nie byłam z tego powodu za bardzo
zadowolona, jednak było bardzo fajnie. Poprzez wykłady, lekcje e-lerningowe i zajęcia nauczyłam się różnych
rzeczy i poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu biologii.
Zdarzały się chwile buntu niektórych członków grupy,
ale wszystko się jakoś poukładało. Cieszę się że uczęszczałam na te zajęcia, było super.
Ewa Hopa
Od trzech lat uczęszczam na zajęcia projektu pod tytułem „Rozwój przez kompetencje”. Według mnie było
to bardzo pouczające i pomogło mi w roku szkolnym
podczas lekcji. Dzięki projektowi wiem rzeczy, których
bez niego bym się nie dowiedziała. Cieszę się, że miałam
okazję w czymś takim uczestniczyć.
Paulina Wendt
Dzień Ziemi 2012
Dnia 18 kwietnia 2012 r. w naszej szkole odbył się
sejmik . Zostały na nim przedstawione prezentacje
dotyczące naszego środowiska. Miały one służyć trzecioklasistom jako materiał powtórkowy do egzaminu
gimnazjalnego.
Jako pierwszy swoją prezentację na temat energetyki
przedstawiał Jakub Leszczyński z klasy IIIe. Dowiedzieliśmy się, że większość zanieczyszczeń atmosferycznych
pochodzi z procesu wytwarzania energii. Jakub wyjaśnił
nam, że ilość zużywanej przez nas energii ma ogromny
wpływ na stan naszego środowiska.
Druga prezentacja dotyczyła dziury ozonowej i została przedstawiona przez Joannę Kamińską oraz Ewę Gawin z klasy IIIh. Uczniowie przypomnieli sobie, z jakich
warstw składa się atmosfera, co to jest ozon, czyli trójatomowa cząsteczka tlenu. Gimnazjaliści uświadomili
sobie, że warstwa ozonowa zatrzymuje szkodliwe dla
organizmów żywych ultrafioletowe promienie wysyłane
przez Słońce.
Jako trzecia swoją pracę na temat smogu przedstawiła
Paulina Kotłowska z klasy IIIh. Wyjaśniła ona, że smog
to zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością człowieka oraz zjawisk atmosferycznych, takich jak
mgła i brak wiatru. Poznaliśmy smog londyński oraz
smog fotochemiczny i zrozumieliśmy, jak groźny jest dla
naszego zdrowia.
O kwaśnych deszczach, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki, azotu i węgla, opowiedziały Ewa Hopa i Karolina Labuda z klasy
IIIh. Nasze koleżanki podały skutki kwaśnych deszczy.
Jednym z nich jest wywoływanie wielu chorób układu
oddechowego.
Następna prezentacja, przedstawiona przez Paulinę
Wendt z klasy IIIi, dotyczyła zagrożeń i ochrony gleb.
Mogliśmy przypomnieć sobie, że gleba to powierzchniowa warstwa litosfery składająca się z cząstek mineralnych pochodzących ze skał oraz materii organicznej,
która pochodzi z rozkładu szczątków organizmów oraz
wody i powietrza. Musimy dbać o jej stan, aby pokarmy,
które spożywamy, były zdrowe.
Czwarta prezentacja przedstawiona przez Ariana
Płotkę z klasy IIIe dotyczyła efektu cieplarnianego.
Przyczyną tego zjawiska jest między innymi uwalnianie
do atmosfery znacznych ilości gazów cieplarnianych,
zwłaszcza dwutlenku węgla i metanu, a także zwiększenie się liczby pojazdów. Skutkami efektu cieplarnianego
są: zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych,
topnienie lodowców i zalewanie przez ich wody obszarów nadmorskich.
Julia Penkowska z klasy IIId opowiedziała o problemie wymierania gatunków. Przyczynami takich wyginięć są między innymi : zanieczyszczenie środowiska,
niszczenie siedlisk, wprowadzenie gatunków obcych do
danego ekosystemu.
Na koniec wytłumaczyliśmy, czym są odpady, recykling i podaliśmy parę rad, jak każdy z nas może na
co dzień oszczędzać środowisko. W trakcie sejmiku
słuchacze uzupełniali karty pracy, które pozwoliły im
zapamiętać najważniejsze zagadnienia.
Ewa Gawin III h
Ślad Ekologiczny
Korzystając ze strony: http://www.wwfpl.panda.org
mierzyliśmy własny ślad ekologiczny. Ten pomiar pokazuje sposób, w jaki korzystamy z zasobów naszej planety.
Sposób, w jaki korzystamy z zasobów naszej planety zostawia ślad ekologiczny na ziemi.Oto wyniki członków
naszej grupy:
Wszyscy razem potrzebujemy w ciągu każdego roku
40 ha powierzchni do utrzymania obecnego stylu życia.
Średnio na jedną osobę przepada 3,08 ha. Wykorzystując sposoby ochrony środowiska na co dzień możemy
znacząco zmniejszyć powierzchnię Ziemi potrzebną
nam do przeżycia.
Mateusz Pawelczyk 5
Nasze wycieczki
Kolosy 2011
W ramach projektu wyjechaliśmy na „Kolosy – XIV Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni”.
9 marca 2012 r. Impreza zaczęła się z pewnym opóźnieniem, jednak warto było czekać.
Na początku o swojej podróży opowiedzieli nam Łukasz Kasperski i Katarzyna Morzy. Ich przygoda odbyła
się w Azji. Następnie wystąpiła Martyna Lara Klukowska, która zaledwie dwa dni wcześniej wróciła ze swojego wyjazdu. Po niej wystąpiło jeszcze kilku podróżników. Jednak my czekaliśmy na Jana Lisewskiego – człowieka, który przepłynął Bałtyk na desce. Doczekaliśmy
się. Jego opowieść była interesująca, chociaż nie chciał
rozmawiać o swojej nieudanej wyprawie przez Morze
Czerwone. Odkrywaliśmy świat, poznawaliśmy ciekawych ludzi, którzy uświadomili nam, że „Każda podróż
zaczyna się od marzenia, które sprawia, że pragniemy
je urzeczywistnić i nadać realny wymiar, by poczuć
spełnienie i prawdzie emocje”. Udowodnili również, że
choć czasem trudno uwierzyć w realność dotarcia do
upragnionego celu, to często udaje się i warto.
Kamil Felskowski III D
EKO-LOGIKA
8 maja wzięliśmy udział w programie edukacyjnym
z zakresu ochrony środowiska pt. „Eko-logika” z cyklu „Zielona Polska” w Gdańsku. Dowiedzieliśmy się
o potrzebach wykorzystywania planety na przestrzeni
wieków oraz o sposobach ochrony przyrody. Po wykładzie odbył się koncert zespołu „Szymona Wydry &
Carpe Diem”. Piosenkarz zaśpiewał takie piosenki jak:
„Pozwól mi lepszym być”, „Teraz wiem”, „Bezczas” i wiele innych. Wszyscy świetnie się bawili.
Arian Płotka III E
Wycieczka do Akwarium
w Gdyni
Nasza grupa projektowa wybrała się na wycieczkę do
Akwarium Gdyńskiego 7 marca 2012 r.
Gdy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jesteśmy
przed czasem. Postanowiliśmy więc pospacerować przy
Nabrzeżu Pomorskim. Oglądaliśmy przycumowane
tam statki, między innymi Dar Pomorza. Podziwialiśmy
odwagę marynarzy, którzy pracowali na wysokich masztach, naprawiając żagle. Po chwili zauważyliśmy mewę,
która miała złamane skrzydło. Gdy rozpoczęliśmy
zajęcia, nasza koleżanka Asia Kamińska poinformowała
o tym panią przewodnik. Później mogliśmy zobaczyć,
jak straż przybrzeżna ratuje ptaka.
Podczas pierwszych zajęć w sali kinowej pani prele6 gentka przedstawiła nam prezentację o Morzu Bałtyc-
kim. W tym czasie wypełnialiśmy karty pracy. Dowiedzieliśmy się dużo o zanieczyszczeniach Bałtyku i jak
powinniśmy im zapobiegać. Potem przeszliśmy do sali
Bałtyckiej. Znajduje się w niej mapa plastyczna przedstawiająca ukształtowanie dna Bałtyku. Tam również
rozwiązywaliśmy karty pracy dotyczące zanieczyszczeń,
organizmów żyjących w morzu oraz jego ukształtowaniu. Następnie dokonywaliśmy obserwacji pod mikroskopem. Widzieliśmy krewetki, glony, kraby, małe
ryby i wiele innych. Podczas tych zajęć dowiedzieliśmy
o zagrożonych gatunkach w naszym morzu. Później
przeszliśmy do pomieszczenia, gdzie mogliśmy dotykać
ryb w akwarium. Na koniec mogliśmy zwiedzić całe
oceanarium. Widzieliśmy między innymi piranie, żółwie, ośmiornice, płaszczki, meduzy, itp.
Świetnie się tam bawiłam, bardzo zainteresowały
mnie zajęcia i z chęcią pojechałabym tam jeszcze raz. Natalia Drywa III i
Wykłady – nasze
odkrywanie świata
Nasza grupa projektowa przez trzy lata uczestniczyła
w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Były one bardzo
ciekawe i nawiązywały do naszych tematów projektowych. Prawie wszystkie były bardzo interesujące. Najciekawsze z nich to:
• Woda, jej właściwości i znaczenie w przyrodzie
• Za i przeciw energii jądrowej w Polsce
• DNA – substancja życia
• Eksperymenty – po co, na co i dlaczego?
• Akademia Odkrywców
Mamy już za sobą dziesięć wykładów. Każdy z nich
trwał 4 godziny lekcyjne. Najbardziej podobały się
wszystkim te, które prowadziła pani Maja. Z każdego
wykładu czegoś się nauczyliśmy. Dzięki nim poprawiliśmy swoje oceny z biologii, ponieważ miały one właśnie
taką tematykę. Na pewno dzięki nim choć trochę lepiej
napisaliśmy egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej.
Ewa Hopa kl. III h
Chroniąc środowisko, chronisz
siebie – konkurs literacki
W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o potrzebie
ochrony środowiska naturalnego. Jest to spowodowane coraz większym stopniem rozwoju cywilizacyjnego.
Człowiek produkując przedmioty codziennego użytku
oraz korzystając z udogodnień XXI wieku, wywiera
negatywny wpływ na otoczenie. Zanieczyszcza powietrze, dokonuje skażeń środowiska oraz sam się przez to
truje. Dbając o przyrodę, możemy zmniejszyć szkodliwe
skutki rozwoju cywilizacji, a przez to zadbać o własne
życie i zdrowie. W tej pracy postaram się to udowodnić.
Po pierwsze, szkodliwe gazy i pyły wydobywające się
z kominów przemysłowych zmniejszają czystość powietrza, wydają nieprzyjemne zapachy, powodują powstawanie smogu, a u człowieka są przyczyną łzawienia
oczu, duszności oraz chorób płuc. Możemy zmniejszyć
ich emisję, stosując nowe ekologiczne technologie lub
montując katalizatory. Jako przykład mogę tu podać
elektrociepłownie oraz większość nowych zakładów,
w których zamontowano filtry oczyszczające. W okolicach takich fabryk spadł poziom zanieczyszczenia,
a powietrze stało się bardziej czyste.
Po drugie, nadmierna produkcja śmieci powoduje
brak miejsca na ich składowanie. W konsekwencji
otwierane są nowe wysypiska, krajobraz powoli zaczyna przypominać jedną wielką hałdę odpadów. Taki
widok szpeci naszą Ziemię i pozbawia nas możliwości
podziwiania prawdziwego piękna natury. Przykładami
powstrzymywania tego zjawiska jest recykling oraz
używanie produktów wielokrotnego użytku, takich
jak materiałowe torby. Dzięki tym działaniom możemy
zachować nasze środowisko w czystości i cieszyć się jego
pięknem.
Kolejną sprawą, jaką chciałbym poruszyć, jest ochrona naturalnych zasobów Ziemi. Działania ekologii nie
opierają się tylko na zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska czy zachowaniu walorów estetycznych otoczenia. Ważnym elementem jest również kontrolowanie
wykorzystywania dóbr naturalnych. Człowiek, wycinając lasy równikowe, powoduje zmniejszenie się ilości
produkowanego przez rośliny tlenu. Bez tego pierwiastka na Ziemi nie byłoby życia. Kontynuacja tego procesu
to podcinanie gałęzi, na której siedzimy.
W tej pracy przedstawiłem argumenty potwierdzające tezę, iż musimy pamiętać, że Ziemia, tak jak życie,
jest tylko jedna, więc nie możemy pozwolić, abyśmy ją
zniszczyli.
Rafał Lehmann kl.III D
.
Ostatnimi laty często można usłyszeć, zarówno w prasie, jak i w telewizji, o poważnym problemie związanym
z ochroną środowiska. Dotyczy on każdego z nas i każdy
z nas może zmniejszyć wymiar zagrożenia. Media zachęcają nas do wyrabiania w sobie nawyków, które spowodują,
że w naszym otoczeniu będzie czyściej. Zachęcamy rodzinę, przyjaciół, znajomych, by razem z nami dbali o środowisko. Oto kilka argumentów, które możemy przedstawić,
by wszystkich zachęcić do ochrony środowiska.
Pierwszym argumentem jest propozycja, abyśmy segregowali śmieci. Rozwiąże to problem wysypisk śmieci,
gdyż odpady, które będziemy segregować i wrzucać
do poszczególnych pojemników, będą trafiały do firm
recyklingowych, a one zajmą się produkowaniem z nich
nowych opakowań wtórnych.
Równie ważnym, a jakże łatwym sposobem ograniczenia śmieci jest używanie toreb wielokrotnego użytku. Zabierając je ze sobą na zakupy, ograniczymy ilość
foliowych reklamówek w domu, a zatem śmieci.
Kolejnym problemem, który nas dotyka, jest wycinanie lasów. Są bardzo ważnym ekosystemem. To właśnie
one produkują tlen, który jest nam, ludziom potrzebny
do życia. Lasy to płuca świata. Zmniejszając ich ilość,
zmniejszamy ilość tlenu.
Zostając przy tematyce lasu, warto zwrócić uwagę
na ludzi, którzy chcąc pozbyć się śmieci, wyrzucają je
do lasów. Stanowi to ogromne zagrożenie. Takie postępowanie może przyczynić się do powstawania pożarów
w lesie poprzez rozszczepienie się światła słonecznego
na szklanych odpadach, co powoduje zaprószenie ognia
w ściółce. Poza tym odpady są zagrożeniem dla zwierząt
zamieszkujących lasy.
Chroniąc środowisko ważne jest też, abyśmy zwrócili
uwagę na żywność, którą spożywamy. Czy pochodzi ona
z upraw ekologicznych, czyli czy podczas uprawy nie
były stosowane pestycydy, które są bardzo szkodliwe
dla naszego zdrowia. A jeśli chodzi o wyroby mięsne,
czy pochodzą z chowu ekologicznego. Takie mięso jest
zdrowsze, nie zawiera szkodliwych hormonów, którymi
faszerowane są zwierzęta, by szybciej rosły.
Jednym z kluczowych problemów, z którym zmaga
się ochrona środowiska, jest ograniczenie emisji CO2
do atmosfery. Można zredukować jego ilość na wiele
sposobów. Poprzez zakładanie na kominy specjalnych
filtrów, które powodują, że mniej toksycznych substancji dostaje się do atmosfery, a także poprzez zmianę
stylu życia. Możemy wybierać się na spacery, jeździć
na rowerze zamiast samochodem. Ograniczy to ilość
trujących spalin.
7
Ostatnim argumentem są odnawialne źródła ciepła.
Zamiast ogrzewać dom tradycyjnie, można zainwestować w kolektory słoneczne, które pobierają energię
cieplną z głębi ziemi.
Istnieje wiele form ochrony środowiska. Wymieniłam część z nich. Każdy człowiek może przyczynić się
do poprawy wyglądu naszej planety. Trzeba zacząć małymi krokami, zachęcać innych, dawać dobry przykład,
a nasza planeta będzie piękniejsza.
Patrycja Szreder kl. III d
.
Sierakowice, dnia 22 II 2012 r.
Droga Moniko!
Na początku mego listu chciałabym Cię serdecznie
pozdrowić. Piszę do Ciebie, bo już nie mogę patrzeć, jak
nasza Ziemia jest zanieczyszczona. Myślę, że jeśli dalej
będziemy niszczyć naszą planetę, to będzie wyglądać
tak jak w filmie „Gdzie jest Wally?”.
Wczoraj gdy szłam na spacer do parku, złapał mnie
straszny deszcz. Dlaczego straszny? Chyba pierwszy
raz widziałam taką ulewę, która każdą kroplą niszczyła niewinne liście drzew, krzewów, a nawet drobnych
kwiatków. Cały park wyglądał, jakby wybuchła w nim
wielka bomba. Nie wiedziałam, że kwaśne deszcze mogą
tak wyniszczyć moje środowisko. Jakby tego było mało,
poczułam, że nad moją głową krąży ogromna, ciemna
chmura o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Okazało
się, że to smog. Moim zdaniem, gdyby ludzie nie palili
plastiku i używali innego środku transportu niż samochód, to by do tego nie doszło, a park dalej zachwycałby
pięknem. Jednak ludzie wzięli pod uwagę to, że niszczą dzieło naszej Matki Natury. Dziś, gdy wracałam
z kościoła, nie poczułam żadnego przykrego zapachu,
a deszczyk, który spadł, był czysty jak łza.
Opowiedz mi, jak jest u Ciebie? Czy zauważyłaś coś
podobnego do mojej historii?
Twoja Ania Jelińska If
.
Sierakowice, 21.02.2012 r.
Droga Weroniko !
Otaczający nas świat jest cudowny, pełen bogactw naturalnych. Jednak przez działalność człowieka jego stan
staje się coraz gorszy.
Gdy nie zaczniemy dbać o środowisko i szanować
tego, czym obdarzyła nas matka natura- przyroda zginie,
a my wraz z nią. Zwróćmy uwagę na powietrze, którym
oddychamy. Jest ono nam potrzebne do życia. Bez niego
nie byłoby ono możliwe. Powietrze jednak zanieczyszczone jest różnymi trującymi gazami pochodzącymi
z fabryk, silników, a nawet papierosów. Zanieczyszczone
8 powietrze jest przyczyną alergii, zatruć, nowotworów
i problemów z oddychaniem. By temu zapobiec, wystarczy wykorzystywać ekologiczne źródła energii, przetwarzać surowce wtórne i ograniczać spalanie paliw.
W naszym środowisku w dużym stopniu skażona
jest woda. Gdy ludzie nie dbają o jej jakość, skutkiem
są alergie, zatrucia, malaria, nawet choroby śmiertelne. Powinniśmy dbać o jakość wody oraz ją oszczędzać,
pamiętając, że w wielu krajach jej brakuje.
Ponadto na świecie wymiera coraz więcej gatunków
zwierząt i roślin, a wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Przyczynia się do tego wycinka lasów, łapanie
zwierząt do niewoli i ich zabijanie ( szczególnie tych
zagrożonych wyginięciem) oraz brak dbałości o glebę.
Gdy coraz więcej istot zniknie z tego świata, zacznie
brakować pożywienia, a liczba chorób wzrośnie.
Napisałam do Ciebie, żebyś zdała sobie sprawę, że
życie na naszej ziemi jest zagrożone. Zachęcam Cię do
ochrony środowiska w każdy możliwy sposób. Poproś
również innych, by razem z Tobą zadbali o dobro naszego świata.
Pamiętaj ,,Chroniąc środowisko- chronisz siebie’’..
Pozdrawiam. Marta
Marta Dawidowska kl I f
.
Sierakowice,22.02.2012
Cześć, Maciek!
Bardzo dziękuję Ci za list i pozdrowienia. Były dla mnie
miłą niespodzianką. Cieszę się, że czujesz się dobrze
i jesteś zadowolony z sanatorium. Dzięki temu, że tak
dokładnie wszystko opisujesz, czuję się, jakbym tam był
razem z Tobą. Cieszę się, że miałeś możliwość korzysta-
nia z różnych kąpieli i zabiegów.
Mnie martwi całkiem inny problem. Człowiek jest
cząstką przyrody, ma prawo do korzystania z niej. Musimy zacząć troszczyć się o środowisko w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, w szkole i jej okolicy.
My, ludzie młodzi, powinniśmy przez właściwy sposób
życia włączyć się w ochronę środowiska przyrodniczego. Konieczna jest zmiana naszego myślenia o rozwoju
świata wobec dominującej wokół tendencji do wzrostu
wydajności i zysku. Najważniejszym więc zadaniem jest
dążenie do zmian modelu życia i systemu wartości.
Poznając naturę, musimy nauczyć się żyć w zgodzie
ze środowiskiem i zachować dobrą kondycję planety
na przyszłość. Jeśli ludzkość ma przetrwać, musimy
chronić przyrodę, dzięki której możemy istnieć. Musimy zacząć przewidywać, co stanie się za tysiąc lat
i wykorzystać wiedzę ekologiczną. Sprawdzić, czy nasze
działania nie są szkodliwe.
Proszę Cię także o uświadomienie koleżankom
i kolegom, żeby ratowali planetę. By czuli się odpowiedzialni i uczestniczyli w działaniach na rzecz środowiska. Musimy zapewnić odpowiednią jakość życia sobie
i przyszłym pokoleniom na Ziemi.
Z góry serdecznie dziękuję za włączenie się w akcję
,,Chroniąc środowisko, chronisz siebie”.
Pozdrów ode mnie Twoich rodziców.
Karol Grabowski If
Konkursy
W czasie trwania V semestru projektu „Rozwój przez
kompetencje” zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
i literacki. Oba pod hasłem „Chroniąc środowisko –
chronisz siebie”. Na konkurs plastyczny wpłynęło 129
prac uczniów klas II , 35 najlepszych uczniowie naszej
szkoły mogli obejrzeć na wystawie. Komisja w składzie: pani Sylwia Koszałka, pani Beata Wica-Dejk oraz
uczestnicy projektu wybrali najlepsze prace. Oto wyniki
konkurs plastycznego:
I miejsce – Szymon Kotłowski IIC
II miejsce – Łucja Kuczkowska IID
III miejsce – Maciej Koszałka IIF
Wyróżnienia:
Martyna Furman IIG
Milena Wenta IID
Natalia Jankowska IIG
Konkurs literacki skierowany był do uczniów klas I
i III. Uczniowie klas pierwszych pisali list, a uczniowie
ostatniej klasy gimnazjum - rozprawkę na wyżej wymieniony temat. Komisja w składzie: pani Eliza Piotrowska,
pani Iwona Andraszewicz, Jakub Leszczyński i Arian
Płotka z 35 prac wyłoniła najlepsze. Oto wyniki konkursu literackiego:
I miejsce – Rafał Lechmann IIID
II miejsce – Patrycja Szreder IIID
.
III miejsce – Ania Jelińska IF
Wyróżnienia:
Ostatnio dużo się mówi o ochronie środowiska. To, że chroniąc je,
Patrycja Labuda III I Karol Grabowski I F
chronisz samego siebie, udowodnię w przytoczonych argumentach.
Marta Dawidowska I F
Po pierwsze, gdy palisz w piecu plastik, do powietrza
dostają się szkodliwe substancje chemiczne. Są one trujące
nie tylko dla ludzi w twoim otoczeniu, ale także dla ciebie .
Pamiętaj, jeżeli ty będziesz dbać o środowisko, paląc śmieci
mniej trujące, możesz ochronić co najmniej jedno ludzkie życie.
Po drugie, kiedy zostawiasz w lesie śmieci, które potem
dostają się do jeziora lub rzeki, zatruwasz zwierzęta oraz ryby
żyjące w tych miejscach. Gdy te wyginą, może zabraknąć
jedzenia. Dbając o te zwierzęta, dbasz o siebie.
Dnia 18 kwietnia 2012r. na Sejmiku ekologicznym z okazji Dnia Ziemi pani dyrektor
Ewa Wierzba w naszym imieniu wręczyła
nagrody książkowe.
Gratulujemy zwycięzcom! Jakub Leszczyński
Po trzecie, uprawiając ekologiczną żywność, ograniczasz
nawożenie pestycydami, które są szkodliwe dla człowieka,
a także prowadzą do wyginięcia pszczół. Zapylają one rośliny,
więc gdy ich zabraknie, nie będzie nie tylko roślin, ale także
miodu.
Czwarty argument to używanie sprayów bez freonu, które
powodują powiększenie dziury ozonowej. Gdy ta będzie zbyt
duża, nastąpi wzrost promieniowania UV, które prowadzi
do różnychchorób skóry.
Jak wynika z powyższych argumentów, jeżeli chcesz dbać
o siebie i o swoje zdrowie, musisz chronić środowisko.
Patrycja Labuda kl. IIIi
9
10
11
12
13
14
15
Co możemy robić, aby chronić środowisko:
• Segregować śmieci,
• Kompostować odpady organiczne,
• Ograniczyć używanie produktów jednorazowego użytku,
• Kupować napoje w butelkach zwrotnych,
• Kupować produkty bez zbędnych opakowań,
• Wykorzystywać produkty wytworzone z surowców wtórnych (Przetwarzać odpady na nowe towary,
• Przedmioty, których nie używamy (np. niezniszczone
zabawki) możemy przekazać innym osobom,
• Inwestować w alternatywne źródła energii,
• Stosować żarówki energooszczędne,
• Wyłączać urządzenia, nie pozostawiać ich w stanie czuwania,
• Przestrzegać ograniczenia prędkości na drogach,
• Korzystać z publicznych środków komunikacji,
• Brać krótki prysznic zamiast kąpieli w wannie,
• Zbierać wodę deszczową i podlewać nią ogródki,
• Dbać o szczelność kranów,
• Kupować produkty przyjazne środowisku.
Karolina Labuda IIIh
16
Gazeta Gimnazjum w Sierakowicach. Redaguje zespół. Nauczyciel prowadzący: Ewa Glińska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.