Nasza Gmina Wrzesień 2013

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina Wrzesień 2013
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Nr 8 (204)
Rok XVIII
ISSN 14-26-1472
Wrzesień 2013
Egz. bezpłatny
Rolnicy świętowali w Kniewie!
K
oniec żniw to w polskiej tradycji sygnał, że nadszedł czas na
świętowanie. 25 sierpnia dożynki
gminy Wejherowo zgromadziły
w Kniewie rzesze rolników, ich rodzin oraz amatorów wspólnego
biesiadowania pod gołym niebem.
Prawdziwe tłumy ściągnęły takie
atrakcje jak występ kabaretu Ciach,
wspólnie śpiewanie coverów z zespołem Alibi oraz gwiazda wieczoru
– kapela starszego i młodszego pokolenia 2+1.
Czytaj więcej str. 5
Nowa szkoła w Bolszewie już otwarta!
N
a ten moment czekali nauczyciele, rodzice, a przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej w Bolszewie od dawna. Podczas inauguracji
roku szkolnego 2013/2014 oddano do użytku nowy budynek szkoły, w którym uczyć się będą uczniowie klas I-III. Do dyspozycji mają m.in. duże i wypo-
sażone sale lekcyjne, szerokie korytarze i osobiste szafki. Szkoła znajduje się
też w bliskim sąsiedztwie strefy rekreacyjno-sportowej ArtPark.
Czytaj więcej str. 4
NASZA GMINA
Galeria Jubilatów
Anna Dampc, 91 lat, Kniewo
Augustyna Bollin, 91 lat, Pętkowice
Maria Kosznicka 97 lat, Zbychowo
Józefa Storóż, 90 lat, Ustarbowo
Stefan Netzel, 90 lat, Bieszkowice
Pierwsza pomoc z KGW Bolszewo
Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa wraz z radą sołecką Bolszewa zapraszają na pokaz pierwszej pomocy oraz pokaz samoobrony,
który odbędzie się 4 października o godz. 17.00 w auli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.
KGW zapewnia poczęstunek i upominki dla uczestników.
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO
Trwają zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Wejherowo. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem
czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo uchwalonym przez Radę Gminy Wejherowo Uchwałą nr XXII/268/2012 z dnia
26 września 2012 r. od dnia 01 lipca 2013 r. zmieniły się zasady organizacji zbiórki tego typu odpadów. Odchodzimy od zbiórki w systemie
kontenerowym, a wprowadzamy nowy system zbiórki odpadów wielkogabarytowych, polegający na tzw. „wystawkach”. Odpady
wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach „wystawek”, nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru. Na terenach
zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub
przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Wystawki odpadów wielkogabarytowych odbędą się według
poniższego harmonogramu:
GOŚCICINO – 28 września 2013 r. / GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO, SOPIESZYNO – 5 października 2013 r.
GNIEWOWO, ZBYCHOWO, KĄPINO, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, BIESZKOWICE, RESZKI, ŁĘŻYCE – 12 października 2013 r.
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NASTĄPI OD GODZINY 10.00.
Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
czy workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych jak np.: meble, duży sprzęt elektryczny i elektroniczny,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np. papa.
UWAGA!
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje jedynie nieruchomości zamieszkałe. Nie będą zabierane odpady z zakładów
produkcyjnych, usługowych, placówek handlowych, itp. a także gdy ilość i skład odpadów wskazywać będzie, że nie pochodzą
z gospodarstw domowych.
2 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 8 (204)
Place zabaw dla mieszkańców Ustarbowa i Kniewa
O
dbiory techniczne dwóch placów zabaw odbyły się w Ustarbowie i Kniewie
w obecności zastępcy wójta Macieja Milewskiego, pracowników Urzędu Gminy, wykonawcy, jak również radnych i sołtysów.
Place zabaw składają się ze zjeżdżalni,
huśtawek, ścianek wspinaczkowych, urządzeń fitness dla dorosłych, jak również ławek
i śmietnikiów. Tereny pod place zabaw zostały
wyrównane oraz obsiane trawą. Powstały na
nich alejki spacerowe oraz tablice informujące
o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących
na obiektach. Zapraszamy do korzystania i życzymy wspaniałej zabawy!
28 sierpnia dokonano odbioru technicznego parkingu przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Orlu. Parking o łącznej powierzchni
755 m2 wykonano z kostki brukowej oraz płyt
meba. Koszt budowy wynosi ok. 98 tys. zł.
W odbiorze wzięli udział zastępca wójta Maciej Milewski, pracownicy Urzędu Gminy, wykonawca oraz zastępca dyrektora szkoły podstawowej Anna Krampichowska. Informujemy
również, że przy szkole podstawowej w Orlu
trwa budowa kolejnego, 6 już w gminie Wejherowo placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.
Plac zabaw w Ustarbowie.
Plac zabaw w Kniewie.
Nowy parking przy szkole podstawowej w Orlu.
Rewolucja przedszkolna w naszej Gminie
W
ostatnim czasie obserwujemy znaczne
zainteresowanie się władz państwowych dziećmi w wieku przedszkolnym. Jego
wynikiem są zmiany w Ustawie o Systemie
Oświaty. Najważniejsze zmiany w niej zawarte
dotyczą obniżenia wieku dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym oraz zmniejszenia
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Pierwsza zmiana jest szeroko dyskutowana i znana
wszystkim zainteresowanym, druga obejmuje
wszystkie dzieci przedszkolne i wpływa na obniżenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu,
ponoszonych przez rodziców. Od 1 września
2013 roku wszyscy rodzice płacą za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin tylko złotówkę. Do pokrycia
pozostałych kosztów zobligowana jest Gmina
- z funduszy własnych i dotacji otrzymywanych
od Państwa. Na terenie Gminy Wejherowo do
sierpnia 2013 r. działały 4 przedszkola i 3 punkty
przedszkolne. Zawiera się w tym, prowadzone
przez Gminę - Samorządowe Przedszkole w Gościcinie oraz pozostałe placówki niepubliczne.
Do przedszkola samorządowego uczęszczało
w ubiegłym roku 97 dzieci, w przedszkolach
niepublicznych przebywało około 164 dzieci,
a punkty przedszkolne mogły przyjąć 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci przedszkolne
uczęszczają także do naszych szkół podstawowych. Chodzą tam do tak zwanych „zerówek”,
gdzie przygotowują się do pracy w szkole w latach późniejszych. W szkołach mieliśmy około
440 przedszkolaków. Ogółem zorganizowaną
opieką przedszkolną objętych jest w naszej
gminie około 776 dzieci. Dlaczego piszemy tutaj
także o placówkach niepublicznych? Otóż także
te instytucje dotowane są przez Gminę Wejherowo. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty
gminy mają obowiązek dotowania przedszkoli
niepublicznych kwotą nie mniejszą niż 75%
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym. Uchwałą Rady Gminy Wejherowo właśnie
taki procent sumy przekazujemy placówkom
niepublicznym w naszej Gminie. Miesięcznie
średnio jest to kwota około 67 tys złotych, wypłacanych placówkom niepublicznym z budżetu
gminnego. Gmina wspomaga więc także dzieci
uczęszczające do placówek prywatnych i prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina. Realizacja potrzeb mieszkańców w tym zakresie
jest duża, choć pewnie nie satysfakcjonująca.
Warto jednak prześledzić powyższe dane, które pokazują, że w miarę możliwości staramy się
zapewnić opiekę dzieciom w wieku 3 do 6 lat.
Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha
Nowa droga do Kąpina
K
ończy się budowa drogi dojazdowej do
Kąpina, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 218 do ulicy Parkowej w Kąpinie.
Nowa ulica o długości ponad 500 m budowana jest w technologii nawierzchni asfaltowej
wraz z rowami i systemem odwodnienia. Zakończenie prac przewiduje się na koniec bieżącego roku.
Nowa droga zdecydowanie poprawi
komfort dojazdu do Kąpina.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 3
NASZA GMINA
Gminna inauguracja roku szkolnego 2013/2014
R
ozpoczęcie nowego roku nauki to wielkie wydarzenie dla wszystkich
uczniów. Dla dzieci z Bolszewa emocje te były jeszcze większe, gdyż
naukę kontynuować będą w nowym, nowoczesnym i bardzo dobrze
wyposażonym budynku. Jego uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z zaproszonymi gośćmi – posłem
na Sejm Jerzym Budnikiem, starszą wizytatorską z Kuratorium Oświaty
w Gdańsku Marzeną Lipką, dyrektorką szkoły w Bolszewie Elżbietą Landowską, projektantem budynku Andrzejem Sotkowski oraz przedstawicielami rodziców i uczniów. Poświęcenia szkoły oraz krzyży do sal lekcyjnych dokonał proboszcz parafii w Bolszewie ks. Jacek Stępień. Program
artystyczny przedstawili uczniowie klas trzecich tejże szkoły. W uroczystości udział wzięli też radni gminy Wejherowo oraz dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych naszej Gminy.
Inauguracja nowego roku szkolnego była również okazją do wręczenia aktów mianowania kolejnym nauczycielom. Wśród nich znaleźli się
Aleksandra Leśniewska-Stępień z SSP w Górze, Anna Anisiewicz z SSP
Gościcino, Lidia Kaniewska, Krystyna Gelo, Marek Góralski, Dorota Galiniewska z gimnazjum w Bolszewie, Dorota Olszewska z SSP Bolszewo,
Joanna Kukowska z SSP Bolszewo oraz Karolina Dampc z SSP Orle. Tego
samego dnia wręczono również nagrody wójta dla najzdolniejszych studentów i uczniów z terenu naszej Gminy.
Budowa filii szkoły podstawowej w Bolszewie dla klas I-III to największa w tym roku w gminie Wejherowo inwestycja w oświacie. Jest to
zaadaptowany budynek ośrodka zdrowia, który przez pewien czas miał
być również nową siedzibą Urzędu Gminy Wejherowo. W związku ze
wzrostem liczby mieszkańców Bolszewa (ponad 7000) podjęto decyzję
o adaptacji go na potrzeby szkoły w Bolszewie. W tym budynku będzie
uczyło się ok. 270 dzieci.
Nowy budynek to 6 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, świetlico-stołówka, pokój nauczycielski, sala do gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedy i pedagoga. Jest wyposażony w system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego z zapisem. Każde dziecko ma swoją,
zamykaną na klucz szafkę. Budynek posiada 800 m2 pow. użytkowej.
Dużym plusem jest też bardzo przyjazna okolica – spora odległość od
ruchliwej drogi oraz sąsiedztwo strefy rekreacyjno – sportowej ArtPark.
Koszt adaptacji budynku na potrzeby szkoły to 2.312.483.33 zł.
Szkoła w Bolszewie to nie jedyna inwestycja w infrastrukturę oświatową w gminie Wejherowo. Nadal trwają prace związane z rozbudową
szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim oraz budowa sali
gimnastycznej przy szkole w Górze. Zakończenie obu przedsięwzięć przewiduje się na listopad tego roku.
Przecięta wstęga symbolizuje otwartą drogę do korzystania z nowego budynku.
Najlepsi uczniowie i studenci Żołnierze z Białej
odebrali Nagrody Wójta
– wciąż żywi w naszej pamięci
Z
namy Laureatów tegorocznych nagród Wójta Gminy Wejherowo.
Już po raz drugi, Komisja w składzie: Kierownik Referatu Oświaty
i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha oraz członkowie Komisji Spraw
Społecznych i Rodziny Rady Gminy Wejherowo – Janusz Daniszewski,
Urszula Block, Bożena Reszke oraz Wojciech Kuziel rozdysponowali
25.000 zł wśród wnioskujących o nagrodę uczniów i studentów z terenu Gminy Wejherowo. W obowiązującym terminie do Urzędu wpłynęły 43 wnioski. Spośród nich, komisja wybrała 20 osób, które dzięki
swoim osiągnięciom, najbardziej zasłużyły na uhonorowanie ich nagrodą. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
NAGRODA GŁÓWNA: Kornelia Szymańska z Bolszewa – 3000 zł.,
Dawid Pieper z Bolszewa – 2500 zł, Dominika Raether z Gościcina –
2300 zł
NAGRODA SPECJALNA: Artur Sychowski z Gościcina – 1200 zł.
Nagrody w wysokości 1000 zł otrzymały następujące osoby:
Marta Czerwionke z Bolszewa, Julia Lange z Bolszewa, Kamila Treder
z Bolszewa, Monika Myszke z Bolszewa, Klaudia Krause z Bolszewa,
Wiesława Waldowska z Gościcina;
KATEGORIA KULTURA: Michał Wojtylak z Bolszewa, Julianna Styn
z Gościcina;
KATEGORIA SPORT: Patryk Gelo z Gniewowa, Oliwer Laskowski z Gowina, Kornel Sanocki ze Zbychowa, Krzysztof Młyński z Góry, Klaudia
Gelo z Gniewowa, Radosław Czarnecki z Bolszewa, Michał Muklewicz
z Bolszewa, Agnieszka Grubba z Nowego Dworu Wejherowskiego.
4 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
S
alwą honorową uczczono pamięć 28 żołnierzy, którzy polegli w okolicach Białej w pierwszych tygodniach II wojny światowej. 5 września
odbyły się tam uroczystości ku czci żołnierzy z I Morskiego Pułku Strzelców. Świadkiem tych wydarzeń był porucznik w stanie spoczynku Aleksander Pawelec, który tradycyjnie już, niemal godzinę po godzinie, odtwarzał
zebranym dramat żołnierzy, ich rodzin i pozostałych cywilów, których wojna zaskoczyła w tym samym stopniu.
W słowach przemówienia, zastępca wójta Maciej Milewski porównał tragedie, jakie odbywały się wtedy w domach walczących Polaków ze
współczesnymi wojnami i tym samym strachem i bólem zaangażowanych
w nie rodzin. Całości dopełniła młodzież z Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie, która zaprezentowała krótki program artystyczny. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Biur Poselskich Krystyny
Kłosin, Jerzego Budnika, i Kazimierza Plocke, przedstawiciele Oddziału
Zabezpieczenia Marynarki Wojennej z panem komandorem Krzysztofem
Haponiukiem i Dowództwem Garnizonu Wejherowo z panem komandorem Romanem Kreftem na czele, przedstawiciele władz samorządowych
z sekretarzem powiatu wejherowskiego panem Markiem Pankiem oraz
sekretarzem miasta Wejherowa Bogusławem Suwarą.
Byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z panem
inspektorem Krzysztofem Lawerem, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej z Wejherowa oraz Aresztu Śledczego, a także radni i sołtysi Gminy Wejherowo, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kierownictw placówek szkolno – wychowawczych miasta i gminy Wejherowo, młodzież
szkolną i żołnierze.
nr 8 (204)
Za nami Święto Plonów
D
ożynki są jednym z najważniejszych świąt w każdej gminie wiejskiej. To
właśnie tego dnia rolnicy oficjalnie kończą najważniejsze prace na polach i gromadzenie owoców całorocznego trudu. W tym roku msza święta,
podczas której dziękowano za obfite plony, odprawiona została w kościele pw.
św. Mateusza Apostoła w Górze. Przewodniczył jej ks. proboszcz, kanonik Jerzy Osowicki. Koncelebrę sprawowali również ks. Jacek Stępień z Bolszewa,
ks. kanonik Stanisław Bach z Gościcina, ks. Paweł Lew Kiedrowski z Gościcina
i ks. Marek Barański – salezjanin, który także poświęcił dożynkowe wieńce.
Pośród wszystkich odznaczeń i wyróżnień, najwięcej emocji wzbudził jednak konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku wykonano ich
aż 12. I tak, w kategorii wieńca klasycznego pierwsze miejsce zajęło Kniewo,
drugie Gościcino, trzecie Góra, natomiast w kategorii wieńca współczesnego
pierwsze zajęło Gowino, drugie Kąpino, a trzecie Zbychowo. Wszystkie pozostałe sołectwa, których mieszkańcy wykonali równie piękne wieńce, otrzymały wyróżnienia.
Jednak dożynki to przede wszystkim zabawa, a na jej brak z pewnością
nikt nie mógł narzekać. Zainaugurowała ją gra orkiestry dętej gminy Wejherowo z kapelmistrzem Tomaszem Winczewskim na czele. Na pięknie przystrojonej scenie zaprezentowały się również „Kaszebszci Psote” z Reszek oraz dzieci
z Góry. Prawdziwe tłumy zgromadził z kolei kabaret Ciach, który wprowadził
wszystkich w doskonały nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy z żywiołowym zespołem Alibi. Na końcu wszyscy dożynkowi goście zaśpiewali przebój
wszechczasów „Windą do nieba” z doskonale znanym, nie tylko starszemu
pokoleniu, zespołem 2+1. Wspaniałą biesiadę zakończyła zabawa taneczna
z zespołem Krzyśki.
Wieńce święci ks. Marek Barański.
Po Eucharystii, dożynkowy korowód udał się na miejsce świętowania czyli
plac przy świetlicy wiejskiej w Kniewie. To tam starości dożynek – Sylwia Konkol
i Janusz Glama z Kniewa przekazali poświęcony bochen chleba gospodarzowi
Gminy – Wójtowi Henrykowi Skwarło. Wójt powitał wszystkich przybyłych gości oraz w krótkim przemówieniu zwrócił się do głównych bohaterów Święta
Plonów – rolników. Wielu z nich otrzymało tego dnia wyróżnienia. Odznaki
„Zasłużony dla Rolnictwa” z rąk wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke
otrzymali: Józef Januszewski, Roman Płomin, Kazimierz Płocki, Jacek Dopke,
Sławomir Dargacz, Wojciech Pranga, Stanisław Gaffke, Sławomir Szymikowski,
Józef Nabakowski, Irena Bieszke, Jacek Skonieczny, Jarosław Dampc, Mirosław
Bednarek i Elżbieta Polejowska. Statuetki dla rolników zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i wsi, również z rąk wiceministra Kazimierza Plocke i Wójta Gminy
Wejherowo Henryka Skwarło otrzymali: Wiktor Kacmajor, Leon Reich, Grażyna Wendt, Franciszek Płocki, Krystyna Klawikowska, Rafał Dębkowski, Hanna
Rocławska, Renata Lisius, Borys Zieleniewski i Franciszek Miotk. Gospodynie
z Kniewa, Zamostnego i Bolszewa otrzymały również Ordery Serca Matkom
Wsi, przyznawane przez Prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych Piotra Hałuszczaka.
Zasłużeni rolnicy z terenu Gminy Wejherowo.
Występ gwiazdy wieczoru – zespołu 2+1.
Starości dożynek przekazują bochen chleba Wójtowi Gminy Wejherowo
Henrykowi Skwarło.
W Święcie Plonów uczestniczyli ponadto: poseł na Sejm Jerzy Budnik,
zastępca starosty wejherowskiego Gabriela Lisius, Prezes Stowarzyszenia LGD
„Kaszubska Droga” Danuta Nolbrzak - Hejmowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Wejherowo Henryk Kanczkowski, radna Powiatu
Wejherowskiego Anna Dąbrowicz, zastępca wójta Maciej Milewski z rodziną
oraz radni gminy Wejherowo. Głównym organizatorem dożynek był Gminny
Ośrodek Kultury w Gościcinie.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 5
NASZA GMINA
Gościcino podziękowało za plony
R
olnicy z Gościcina, jak co roku, indywidualnie świętowali pomyślność żniw. 18 sierpnia w kościele parafialnym w Gościcinie podziękowali za owoce ich tegorocznej pracy.
Okazały wieniec przyniesiony przez rolników na przedpołudniową
mszę świętą był symbolem naprawdę dobrych żniw. W ten sposób podziękowano Bogu za to, że nadal na polskim stole nie zabraknie chleba.
Mszy świętej i wspólnemu dziękczynieniu przewodniczył ks. kanonik
Stanisław Bach, a uroczystość uświetniła gra orkiestry dętej z Gościcina.
Po uroczystościach w kościele, po południu rolnicy spotkali się
w salce katechetycznej przy kawie i poczęstunku. W świętowaniu z rolnikami z Gościcina uczestniczył również Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło z małżonką.
Na mszę świętą zawsze przynoszony jest dożynkowy wieniec. Fot. Tadeusz Danilczyk.
KGW Bolszewo ma już rok!
U
roczystym przyjęciem i zabawą podsumowały swoją roczną
działalność członkinie KGW z Bolszewa. Były wspomnienia
i podziękowania wszystkim tym, którzy przez cały rok sprzyjali i pomagali Kołu. Trafiły one m.in. na ręce Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, który regularnie i w różnoraki sposób wspierał przedsięwzięcia kobiet z Bolszewa. Obecny na uroczystości wójt Henryk
Skwarło podziękował Paniom za aktywną działalność, w tym przede
wszystkim za propagowanie na terenie naszej Gminy kultury kaszubskiej oraz skuteczną promocję Gminy Wejherowo na zewnątrz.
Ponadto podziękowania trafiły do rady sołeckiej Bolszewa, wejherowskiego WOPR-u, Pana Jerzego Grotha, Państwa Majkowskich,
dyrektora gimnazjum Zbigniewa Lipki oraz dzielnych i cierpliwych
mężów bolszewskich Gospodyń. Podziękowania wręczała prezes
KGW Bolszewo Grażyna Starba.
Podczas całego roku pracy, Koło nie tylko rozwijało własne struktury i zwiększało liczbę aktywnych uczestniczek. Przede wszystkim
działało i dawało o sobie coraz lepsze świadectwo. Rozpoczęły tzw.
„mocnym wejściem” czyli zdobyciem Grand Prix w Powiatowym
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskim w Bolszewie. Zdobyły także wyróżnienie w plebiscycie Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
Wesołe gospodynie już mają plany na kolejne przedsięwzięcia!
w kategorii Kaszubskie Szmaragdy. To samo stowarzyszenie, w Supraślu, uhonorowało je także wyróżnieniem za upowszechnienie
i krzewienie kultury kaszubskiej. Do tego należy dodać życzliwą
pomoc w organizacji różnorodnych festynów oraz organizowanych,
również przez siebie, imprez, w tym Dnia Kobiet oraz marszu nordic
walking.
Aktywnym Paniom serdecznie gratulujemy wszystkich osiągnięć oraz życzymy czerpania ze swojej działalności wiele radości
i satysfakcji!
Nasi emeryci odkrywali najpiękniejsze
zakątki południowej Polski
R
Grupa podczas zwiedzania Krakowa
6 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
az w roku członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy
Wejherowo organizują się i wyjeżdżają „w Polskę”. Od 22-25 sierpnia kilkudziesięciu aktywnych członków naszego najliczniejszego Stowarzyszenia wybrało się na autokarową wycieczkę po najpiękniejszych
terenach południowej Polski. Na trasie zwiedzania znalazła się Jasna
Góra w Częstochowie, kościół Mariacki i Wawel w Krakowie, sanktuarium w Łagiewnikach, jaskinia Łokietka, Ojców i Kalwaria Zebrzydowska. Jak wspomina prezes Stowarzyszenia i jednocześnie główny organizator wycieczki – każda godzina była bardzo dobrze wykorzystana,
dzięki czemu udało się bardzo dużo zwiedzić, zgromadzić masę wrażeń
i jeszcze więcej zdjęć!
nr 8 (204)
Kolonijne wymiany z mnóstwem wrażeń
W
spólnym ogniskiem i śpiewem na
ustach grupa 40 uczniów z gminy
Ochotnica Dolna zakończyła dwutygodniowe kolonie w naszej Gminie. Przyjazd dzieci
możliwy był dzięki porozumieniu zawartemu
pomiędzy Gminami Wejherowo i Ochotnica
Dolna.
W ramach porozumienia, władze samorządów rozpoczęły współpracę kulturalną,
czego dowodem był przyjazd i koncert orkiestry dętej z Ochotnicy, która uświetniła tegoroczne Dni Gminy Wejherowo, a także letnia
wymiana młodzieży. Już w tym roku skorzystało z niej 80 osób z obu Gmin.
Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych z południa spędzili na Kaszubach dwa
tygodnie. Nocowali w szkole podstawowej
w Orlu, skąd wyjeżdżali zwiedzać m.in. Kalwarię Wejherowską, kompleks „Kaszubskie Oko”
w Gniewinie, najważniejsze zabytki Trójmiasta
czy też Hel. Oczywiście największe wrażenie
zrobiły na kolonistach były wypady nad morze.
Plażowali w Ostrowie, Karwi czy na Dębkach.
Pobyt kolonistów zwieńczyło ognisko zorgani-
zowane dzięki pomocy strażaków z OSP Orle
na nowej przystani kajakowej. Uczestniczył
w nim Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który na pożegnanie wręczył wszystkim
upominki. Do pożegnań dołączył się radny Jan
Konkol oraz proboszcz parafii w Orlu ks. Henryk Hildebrandt. W ramach podziękowań za
możliwość pobytu w naszej Gminie, koloniści
wręczyli gościom własnoręcznie wykonane
ozdoby oraz zaprezentowali krótki recital piosenki kolonijnej.
Koloniści z zadowoleniem wspominali pobyt na
Kaszubach
Górskie klimaty przypadły naszym kolonistom
do gustu!
W tym samym czasie, w miejscowościach,
z których pochodzą nasi goście, wypoczywało
40 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Wejherowo. W trakcie pobytu bez dwóch zdań,
poza niesamowitą gościnnością, najważniejsze
w całej wyprawie były wędrówki po górach,
w których większość kolonistów była po raz
pierwszy. Dlatego też, pomimo niewielkiego
zmęczenia, cudowne widoki i moc atrakcji sprawiły, że wyjazd na pewno zapadnie wszystkim
w pamięci. Poza najbliższą okolicą kolonia wybrała się na spływ Dunajcem, do Zakopanego,
na szczyt Pienin, przejażdżkę kolejkami górskimi
i w wiele innych miejsc, odkrywających uroki
naszych wyjątkowych gór.
Kabaret Jurki rozśmieszał do łez!
K
ameralny amfiteatr w Gościcinie wypełnił się śmiechem kilkuset mieszkańców Gminy Wejherowo i wielu gości spoza niej. Wszystko to za sprawą trzech artystów, tworzących znany
w całej Polsce kabaret Jurki.
Ta doskonała grupa kabaretowa wystąpiła w naszej Gminie już po raz drugi. W ubiegłym
roku wprawiła w doskonały nastrój jedynie pracowników oświaty. W sierpniowy wieczór zaprezentowała się z kolei wszystkim gościom urokliwego kompleksu Dworku Drzewiarza. Na scenie
nie zabrakło żartów przede wszystkim o wyjątkowo złożonym i skomplikowanym życiu rodzinnym oraz o zawiłych kontaktach z sąsiadami. Po zakończonym programie, burza oklasków wywołała kabareciarzy ponownie na scenę. Na pożegnanie, wyjątkowe trio w przezabawny sposób
opowiedziało o nałogach, które niepostrzeżenie wkradają się w nasze życie. Organizatorem występu kabaretu był Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie.
Amfiteatr w Dworku Drzewiarza wypełnił się po brzegi.
Teatr Vaśka bawił się z całymi rodzinami
T
rzy wesołe kury wystarczyły,
by ciepłe, niedzielne popołudnie stało się prawdziwą przygodą dla całych rodzin. W interaktywnym przedstawieniu Teatru
Vaśka, który wystąpił w ArtParku
w Bolszewie, wzięli udział niemal
wszyscy przybyli goście. Bawili się
i dorośli i dzieci, bo taniec i dobra
zabawa jest przecież dla wszystkich. I tak trzej przebrani za kury
aktorzy najpierw, wraz z dziećmi, pląsali po trawiastym terenie
ArtParku, a następnie angażowali
poszczególne osoby do odegrania
zabawnej scenki o narodzinach….
kolejnej kury.
Poza przedstawieniem, tego
dnia dyrektor GOK-u w Gościcinie
Natasza Sobczak rozdała również
nagrody w konkursach fotograficznych – „Piękno ziemi kaszubskiej” oraz „Reportaż z Dni Gminy
Wejherowo”,
organizowanych
właśnie przez Gminny Ośrodek
Kultury. Wszystkie nagrodzone
prace zaprezentowane zostały na
wystawie fotograficznej, którą
oglądać mogli uczestnicy zabawy
w ArtParku.
Dzieci nie trzeba było zachęcać do wspólnego pląsania.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 7
NASZA GMINA
Akcja letnia – artystycznie i sportowo!
K
oniec wakacji to koniec atrakcji przygotowanych przez Gminę
Wejherowo dla jej najmłodszych mieszkańców. Wzorem ubiegłego roku było coś zarówno dla miłośników warsztatów artystycznych,
jak i sportu. W sumie wzięło w nich udział ok. 300 dzieci i młodszej
młodzieży.
W tym roku, po raz pierwszy, oprócz zajęć w Dworku Drzewiarza,
zorganizowane zostały tygodniowe warsztaty w świetlicach wiejskich
w Łężycach, Kniewie, Zbychowie, Gościcinie i Gniewowie. Skorzystały
z nich również dzieci z Nowego Dworu Wejherowskiego,Gowina, Reszek, Gościcina, Bolszewa oraz Warszkowa. Podstawą warsztatów były
zajęcia plastyczne, prowadzone przez Bożenę Reszke i Teresę Szczodrowską, sportowe pod wodzą Gracjany Potrykus oraz ceramiczne
pod fachowym okiem Aleksandra Skotarczaka. Dzięki instruktorom ze
szkoły Świat Tańca z Wejherowa oraz Dora Dance z Gościcina, dzieci
miały okazję nauczyć się tańców standardowych, hip-hopu i zumby.
Mali fotografowie nie wypuszczali aparatów z rąk! (fot. Ewelina Miszkiewicz)
Uczestnicy zajęć sportowych w Gowinie.
Nie ukrywajmy, że przyciągnęły one w większości dziewczynki! Dużą
popularnością cieszyły się też zajęcia fotograficzne, na których oprócz
obsługi lustrzanki dzieci z fotografem - Eweliną Miszkiewicz mogły poznać na czym polega luksografia, popracować w ciemni fotograficznej
lub uczestniczyć w profesjonalnej sesji fotograficznej.
Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone były w tym roku niemal przez całe wakacje w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie
oraz salach sportowych w Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim.
Pod okiem profesjonalnych instruktorów dzieci uczestniczyły w grach
zespołowych, takich jak koszykówka, piłka siatkowa, nożna i ręczna,
jak również w grach i zabawach ruchowych, przeznaczonych przede
wszystkim dla maluchów.
„Z książką na walizkach” - Renata Piątkowska
w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim
W
ramach projektu „Z książką na walizkach” Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odwiedziła Renata Piątkowska. Jej książka „Wieloryb”
otrzymała Nagrodę Literacką im.
Kornela Makuszyńskiego, a „Na
wszystko jest sposób” II nagrodę
w konkursie im. Astrid Lindgren.
Trzy z jej książek zostały wpisane
na Złotą Listę Fundacji ABCXXI
Cała Polska czyta dzieciom. Za
całokształt twórczości pisarka
otrzymała Nagrodę im. Marii
Weryho-Radziwiłłowicz.
Jest
miłośniczką dobrego malarstwa
i uwielbia jeździć konno.
W spotkaniu autorskim
wzięło udział 60 dzieci: 18
uczniów z kl. III „d” z Samorządowej Szkoły Podstawowej
w Gościcinie pod opieką Beaty
Miłosz i Wiolety Milewskiej; 44
uczniów z kl. III „c” z SSP w Bolszewie pod opieką Ireny Samson i Danieli Okrój i 18 uczniów
z III „a” z SSP w Orlu pod opieką
Weroniki Koska-Białk i Aleksandry Hirsch.
Podczas fascynującej wizyty
pisarka opowiedziała dzieciom
o swojej twórczości, wręczyła
8 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nagrody książkowe i dyplomy
laureatom konkursu czytelniczego pt. „Wieloryb”, który przeprowadzono przed spotkaniem
autorskim. W konkursie uczestniczyło 9 uczniów z SSP w Gościcinie. I miejsce zajęła Zuzanna
Witt, na II miejscu uplasował
się Maciej Dominik, III miejsce
otrzymała Wiktoria Wicka. Miłą
pamiątką dla uczestników były
dedykacje i autografy w książkach.
Podobne spotkanie odbyło
się w filii biblioteki w Nowym
Dworze Wejherowskim W spotkaniu z p. Renatą uczestniczyło
tam 17 dzieci kl. 0 z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim
pod opieką Grażyny Sikora.
Podczas spotkania dzieci zaopatrzyły się w książki Pani Renaty.
nr 8 (204)
Muzyka i morze wzruszeń w bibliotece
11
września 2013 r. w gościnne progi Biblioteki
Publicznej Gminy Wejherowo im.
Aleksandra Labudy w Bolszewie
zawitali miłośnicy fotografii, malarstwa, literatury i dobrego humoru.
Wśród licznie przybyłych gości wymienić należy m.in. Wojciecha Kuziela - radnego gminy Wejherowo
z małżonką Elżbietą, Teresę Szczodrowską, Barbarę Wojtanowską,
Ludwikę Szefke, Krystynę Dering,
Bronisława Melzer - członków Koła
Pasji Twórczych, kpt. żw. Ryszarda
Kornackiego oraz oficerów marynarki handlowej.
Do Bibliotek w Bolszewie zawitały dwie niezwykłe postacie
- Jerzy Guć oraz Gabriel Oleszek,
których łączy jedno – miłość do
marynistyki. Jerzy Guć oddał na
zdjęciach piękno żaglowców. Wystawę otworzył majestatyczny Dar
Młodzieży, oko cieszył Fryderyk
Chopin, a zachwyt wzbudziły rosyjski Siedov i niemiecki Aleksan-
der von Humboldt. Oko cieszyły
też uwiecznione na płótnie przez
Gabriela Oleszka żaglowce, statki
i kutry rybackie. Dopełnieniem
całości była promocja książki Ga-
briela Oleszka „I nie ma na takiego
siły”, a na zakończenie magicznego
wieczoru wystąpił satyryk i aktor
Tadeusz Ross z programem pt.
„Jestem kawał chłopa”.
Wszyscy słuchacze morskich opowieści.
Pływacy zmierzyli się na Zawiacie
30
osób z całej Polski wzięło udział w II Otwartych Mistrzostwach w Pływaniu Długodystansowym, które 15 sierpnia odbyły się na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach.
Piękny, otoczony lasami akwen, już po raz drugi stał się areną zmagań kilkudziesięciu pływaków - amatorów, którzy chcieli
sprawdzić się na naprawdę długich dystansach. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach – pierwsza dla zawodników do lat
16 na dystansie 400 m oraz druga, od lat 16 – kategoria OPEN na
dystansie 1200 m. Wśród startujących znalazły się 3 kobiety, które odebrały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, który z wielką radością, osobiście wręczył
je zawodniczkom. Puchary dla zawodników w kategorii otwartej
ufundował z kolei Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke. Poza tym, osobnymi medalami uhonorowany został najmłodszy – 13 letni oraz najstarszy, 62 letni uczestnik wyścigu. Zarówno dla zawodników, jak i przybyłych kibiców, dodatkową atrakcją
były również pokazy ratownictwa wodnego z wykorzystaniem
płetwonurków oraz motorówki ratowniczej. Organizatorem zawodów było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział
Wejherowo, na czele z prezesem Januszem Grothem. Fundatorami nagród byli z kolei Gmina Wejherowo, Powiat Wejherowski
oraz firma DECATHLON.
Wspólne zdjęcie nagrodzonych pływaków.
Sport zintegrował parafię w Górze
J
Dekoracja zawodników jest najważniejszą częścią Parafiady.
ak co roku w sierpniu, parafianie kościoła w Górze pokazują, że
jednoczyć nie musi tylko coniedzielna modlitwa. Sport, w wydaniu zarówno dla dziewczyn, jak i chłopców, zgromadził na jednym
boisku zawodników trzech sołectw, którzy w niedzielę, 11 sierpnia,
rywalizowali w piłce nożnej i siatkowej. W obu dyscyplinach, prym
wiedli i główne nagrody otrzymali piłkarze i siatkarki z Zelewa.
Po ciężkiej, bo w strugach deszczu, rywalizacji, na przykościelnym
placu odbyła się dekoracja zawodników i wręczenie nagród. Młodzi
sportowcy puchary i medale otrzymali z rąk proboszcza parafii, ks.
kanonika Jerzego Osowickiego, będącego jednocześnie głównym
organizatorem imprezy. Po rozdaniu nagród, rozpoczęły się konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, w których do wygrania był
m.in. odkurzacz, mikser oraz pobyt w Ciechocinku! Na koniec zorganizowano potańcówkę pod gołym niebem. Podczas imprezy można
było posilić się darmową kiełbaską z rożna i wyśmienitym ciastem
drożdżowym. Wszystko odbyło się dzięki współpracy mieszkańców
parafii oraz sponsorom, wśród których znaleźli się: Gmina Wejherowo, Jan Majkowski, Michał Sobolski i Jerzy Groth. Sprzętu nagłaśniającego użyczył Waldemar Szczypior z Góry, a przyczepy służącej za
scenę Sławomir Pobłocki z Kniewa.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 9
NASZA GMINA
Z chemią na wesoło w Dworku Drzewiarza
Eksperymenty, wybuchy, sztuczne pioruny, radio bez prądu i masa innych, niezwykłych atrakcji przyciągnęły do
Dworku Drzewiarza nie tylko amatorów nauki. Całe rodziny przez kilka godzin wspaniale bawiły się w ekologicznych odkrywców w edukacyjnym miasteczku.
Mamy już za sobą II Piknik Ekologiczny
w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. W odróżnieniu do ubiegłego roku, tym razem organizatorzy postawili na ekologiczną edukację.
Całe rodziny spędziły popołudniowe godziny
w edukacyjnym miasteczku, gdzie można
było zobaczyć jak powstają pioruny, obliczyć
wg własnych obserwacji prędkość światła
za pomocą mikrofali, wyprodukować prąd
zasilający radio jadąc na rowerze, jak oczyścić wodę poznając w ten sposób działanie
oczyszczalni wody a także przekonać się ile
czasu rozkładają się śmieci, czyli porzucone
w lesie butelki, folia czy szkło. Dla chętnych
przygotowane było też małe laboratorium
chemiczne. Można było też dowiedzieć się
jak działają baterie słoneczne i jakie korzyści
z tego wynikają. Dla najmłodszych bezkonkurencyjne okazały się bańki mydlane i dmu-
chany zamek. Nie mniejszym powodzeniem
cieszyły się też zajęcia animacyjne dla dzieci
w namiocie sponsora Pikniku Ekologicznego,
firmy Gaz-System - malowanie buzi, konkursy ekologiczne oraz plastyczne przez cały
czas były tłumnie oblegane przez młodszych
i starszych. Nie zabrakło też atrakcji na scenie letniej, na której odbywały się spektakularne eksperymenty chemiczne - wybuchy
prochu i zabawy z ciekłym azotem. Ponadto
Nie zabrakło chętnych do wspólnego
eksperymentowania
Na scenie było czasami naprawdę gorąco!
amatorzy muzyki turystycznej mieli okazję
posłuchać duetu gitarowego Lech Cieślak
i Krzysztof Sapieha, wystąpiła Dorota Theisebach uczestniczka programu Bitwa na Głosy,
a całość zakończył koncert młodego, żywiołowego zespołu z Trójmiasta BixBit. W trakcie
zabawy można było skosztować przysmaków
przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa.
Nasza orkiestra muzykowała nad jeziorami!
W
ypoczynkowo – szkoleniowy wyjazd
ma za sobą orkiestra dęta gminy
Wejherowo, która w ostatni weekend sierp-
Wesoła grupa muzyków zaprasza kolejnych
miłośników orkiestrowego grania!
10 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nia wybrała się do Chmielna. Wyjazd możliwy był dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Gościcinie, który sfinansował i zorganizował krótki wypad orkiestrantów. Nowi i nieco bardziej doświadczeni członkowie orkiestry
integrowali się w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody. Wypoczywali nad jeziorami, na których pływali na różnym sprzęcie
wodnym, grali w paintballa, wspólnie spędzali
wieczory przy ognisku, a przede wszystkim
wspólnie muzykowali, dopracowując jednocześnie znany już repertuar i ucząc nowego.
Owoce swojej pracy zaprezentują podczas
galowego koncertu w ramach „Piątków z kulturą” już w listopadzie.
Przypominamy, że nadal trwają zapisy do
orkiestry dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykwalifikowani instruktorzy prowadzą również indywidualne zajęcia muzyczne dla dzieci chcących
uczyć się gry na instrumentach dętych. Zapisy
pod nr tel. (58) 736 47 85. Próby orkiestry oraz
zajęcia indywidualne odbywają się w Dworku
Drzewiarza w Gościcinie. Serdecznie zapraszamy
do wspólnego, radosnego muzykowania!
nr 8 (204)
Protestanckie święto w Bolszewie
T
ej publikacji szukałem stosunkowo długo
w różnych bibliotekach w Polsce i poza jej
granicami, chociaż jestem pewien, że może
ona spokojnie pozostawać – możliwe nawet,
że w niejednym – domu w Bolszewie, Orlu lub
innej okolicznej miejscowości. Mnie jednak
nie udało się jej zdobyć w naszym kraju, ale
w odległym Marburgu w zachodnich Niemczech, gdzie między innymi ma swoją siedzibę
Instytut im. J. Herdera, zajmującego się historią środkowo-wschodniej Europy.
Ku mojemu zdziwieniu (spodziewałem się
obszerniejszego wydawnictwa) była to niewielka, kilkunastostronicowa książeczka, za to
prawie w całości poświęcona Bolszewu i najbliższej okolicy. Już zdradzam jej autora i tytuł:
A. Textor, Festschrift zur 350-jährigen Jubelfeier der evangelischen Gemeinde BohlschauBolszewo 1580-1930. Była wydana w Tczewie
w 1930 r., a jej autor napisał także kilka innych
książeczek poświęconych społeczności ewangelickiej na Pomorzu. Jak wynika wprost z jej
tytułu, była ona wydana z okazji uroczystości obchodu 350-rocznicy powstania parafii
ewangelickiej w Bolszewie. Jednak – co nieco
zaskakuje – o samej tej uroczystości – nie ma
w niej nic. Znajdziemy w niej natomiast okolicznościowy wiersz i cytaty z Biblii, krótką historię protestantyzmu „na północnych Kaszubach” i równie krótką historię Bolszewa oraz
jego dawnych właścicieli, dzieje bolszewskiej
parafii ewangelickiej oraz kolejnych kościołów
w Bolszewie. Całość uzupełnia chronologiczny
spis bolszewskich pastorów i dwa zdjęcia. Jedno przedstawia bolszewski kościół z zewnątrz,
drugie część wystroju w jego wnętrzu z ołtarzem i amboną.
Już sam fakt, że z okazji bolszewskiego
jubileuszu powstała taka publikacja i to poza
miejscową społecznością, ukazuje wagę, jaką
pomorscy protestanci, będący z nieznacznymi
wyjątkami narodowości niemieckiej, w tamtym czasie przywiązywali do tej uroczystości.
Rzeczywiście przygotowano ją w czerwcu
1930 r. ze sporym rozmachem i na pewno należała ona do najbardziej znaczących imprez,
jakie udało się zorganizować protestantom
na Kaszubach w międzywojniu. Wzięło w niej
udział kilkuset uczestników, co można uznać
za podwójny sukces jej organizatorów.
Po pierwsze dlatego, że liczba ówczesnych
wiernych parafii bolszewskiej wynosiła około
stu pięćdziesięciu, czyli jubileusz przyciągnął
również stosunkowo dużo osób spoza miejscowej społeczności ewangelików. Było między innymi wśród nich kilku pastorów, przedstawiciele różnych niemieckich organizacji,
chóry i orkiestry. Oprócz okolicznościowego
nabożeństwa z uroczystym kazaniem, w programie znalazły się też występy artystyczne,
śpiew niemieckich pieśni, a całość zakończono – ówcześnie bardzo modną i popularną zabawą ludową. Co ciekawe, dużo wskazuje
na to, że jubileusz ten wywołał też zainteresowanie co najmniej niektórych katolików narodowości polskiej. Może to stanowić kolejne
potwierdzenie atrakcyjności tego jubileuszu.
Nawet wydawana w Wejherowie „Gazeta
Kaszubska”, mocno podkreślająca swój katolicki i polski charakter, zamieściła o nim krótką
informację. Potwierdza to, że w okresie międzywojennym także na terenie obecnej Gminy Wejherowo katolicy i protestanci ze sobą
nie tylko rywalizowali, ale też współpracowali,
niekiedy zapewne tylko kurtuazyjnie.
Po drugie dlatego, że bolszewska gmina
ewangelicka w okresie międzywojennym –
chociaż zachowała podstawy swojego bytu
materialnego, w tym szczególnie kościół
i spore gospodarstwo rolne – to przeżywała
wyraźny kryzys organizacyjny. Był on spowodowany przede wszystkim emigracją większości wiernych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do Niemiec, ale też utratą przez
protestantyzm statusu religii uprzywilejowanej, dominującej i wyraźnej nieufności – żeby
nie powiedzieć niechęci - do jej wyznawców
ze strony polskich władz. Było to o tyle uzasadnione, że w tym środowisku było szczególnie dużo osób nieprzychylnych odrodzonej Rzeczpospolitej. Najbardziej wyrazistym
przejawem tego kryzysu był fakt, że od 1925 r.
zwierzchnikiem bolszewskiej gminy ewangelickiej był każdorazowy wejherowski pastor.
W 1930 r. tę funkcję sprawował Johann Syring
i to on – formalnie rzecz ujmując – był głównym organizatorem tego jubileuszu.
Warto też nadmienić, że jubileuszowe
uroczystości odbywały się pod – w części bardzo dyskretną – obserwacją władz. Stąd byli
na niej także polscy policjanci w mundurach
oraz „po cywilnemu” ich nieoficjalni informatorzy. To właśnie dzięki ich sprawozdaniom do
dzisiaj zachowało się kilka relacji z przebiegu
tej imprezy w polskojęzycznych źródłach. Być
może, zainteresowanie władz spowodowało,
że w wspomnianym jubileuszowym druku jedynie w dwóch zdaniach informacyjnie wspomniano o dziejach parafii ewangelickiej po
1920 r., bez żadnej wzmianki o jej ówczesnych
problemach. Obawiano się reakcji władz?
Trudno też oprzeć się przypuszczeniu, że
przebieg tego jubileuszu zapadł w pamięć
także polskim, katolickim mieszkańcom Bolszewa i innych nieodległych wsi. Może warto
– w obecnej zmienionej sytuacji społecznopolitycznej – upublicznić rodzinne przekazy,
pamiątki z tego dnia? Myślę, że nie tylko osobiście ucieszyłbym się z takich przekazów.
Bogusław Breza
Wycieczka do Gierłoży i Gietrzwałdu
28
sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna
w Kniewie, wspólnie z Salezjańską
Fundacją „Zwiastowanie”, zorganizowały wycieczkę dla dzieci i młodzieży do Gierłoży i Gietrzwałdu. W wycieczce wzięło udział niemal 50
osób, głównie mieszkańców Kniewa i okolic.
Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie
„Wilczego Szańca” – kwatery głównej Adolfa Hitlera. Została ona wybudowana w celu
dowodzenia wojskami podbijającymi ZSRR.
W drodze powrotnej przewidziano postój
w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie
gdzie w 1877 r. miały miejsce Objawienia Matki
Bożej. W okresie od 27 czerwca do 16 września
było ich aż 160. Warto dodać, iż są to jedyne
objawienia w Polsce, których treść kościół Katolicki zatwierdził jako autentyczną. Wyjazd był
darmowy. Wszystkim uczestnikom zapewniono całodzienne wyżywienie. Imprezę wsparła
finansowo Gmina Wejherowo. (Piotr Syrocki)
Wspólne zdjęcie na terenie „Wilczego Szańca”.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 11
NASZA GMINA
Nasi ochotnicy wzięli udział w ćwiczeniach
P
owiatowe ćwiczenia z zakresu Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej w Redzie stały
się w tym roku udziałem strażaków – ochotników z terenu Gminy Wejherowo. W odgrywaniu
dwóch epizodów wzięły udział
jednostki OSP z Gościcina, Bolszewa i Kniewa.
Symulowane zdarzenia miały
miejsce na drodze powiatowej
nr 1476 Leśna – Cegielniana przy
skrzyżowaniu z ul. Zbychowską w Rumi. Obejmowały dwa
główne epizody – wypadek komunikacyjny pojazdu z LPG z autobusem MZK i samochodem
osobowym oraz wybuch opako-
wania aerozolowego w ognisku,
w pobliżu którego znajdowała
się grupa młodzieży. Ćwiczenia
skierowane były przede wszystkim do społecznych organizacji
ratowniczych, które podczas
realnego zagrożenia również
wykorzystywane są do pomocy
osobom poszkodowanym. Ostatnim elementem symulacji było
przeprowadzenie jednoczesnych
próbnych ewakuacji we wszystkich placówkach oświatowych na
terenie samorządów uczestniczących w ćwiczeniach. Z ramienia
Gminy Wejherowo w roli obserwatorów uczestniczyli w nich
Zbigniew Kowalewski i Ireneusz
Ochotnicy współpracowali z ratownikami medycznymi karetki pogotowia
oraz innymi służbami ratunkowymi.
Foltyn z Referatu Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa
Zarębińska-Szczodra oraz Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha.
Radek Czarnecki Wicemistrzem Polski Juniorów Młodszych
U
biegłoroczny absolwent Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie,
Radosław Czarnecki, zdobył srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się 26 – 27 lipca w Łodzi.
Radek od roku trenuje wielobój lekkoatletyczny na AWFiS w Gdańsku. Do mistrzostw kwalifikowało się 24 zawodników z najlepszymi wynikami z całej Polski, w tym Radek z piątym wynikiem (5009pkt.). Pierwszą
konkurencją był bieg na 100m, gdzie Radek z wynikiem 11,86s był dziewiąty. Kolejna konkurencja to skok w dal, którą Radek wygrał z wynikiem
6,44m i awansował na piąte miejsce. Następnie wieloboiści udali się na
pchnięcie kulą, jego wynik to 11,86m. Ostatnią konkurencją pierwszego dnia był bieg na 400m, rezultat 51,76s dał zwycięstwo w konkurencji
i awans na czwarte miejsce. Kolejny dzień zmagań to bieg na 110m przez
płotki. Tę konkurencję wygrał kolega Radka i tegoroczny absolwent naszego gimnazjum, Krzysztof Młyński - 14,69 s., który awansował na szóstą pozycję, a Radek z wynikiem 15,76 s. był dziesiąty i spadł na siódme
miejsce w klasyfikacji. Jednak popis w skoku wzwyż i pobicie własnego
rekordu życiowego - 181 cm oraz rzut oszczepem na odległość 49,87 m
dał awans na trzecie miejsce. Decydujący miał być bieg na 1000 m, ponieważ trzech pierwszych zawodników dzieliła niewielka liczba punktów.
Radek wygrał bieg z wynikiem 2.47,53 s., który dał mu drugie miejsce
w klasyfikacji ogólnej, czyli 5471pkt i pierwszą klasę sportową. Krzysztof
Młyński uzyskał wynik 5121 pkt i uplasował się na siódmej pozycji. Jest
to jego rekord życiowy i także duży sukces, tym bardziej, że w przyszłym
roku będzie startował w tej samej kategorii wiekowej. Trenerem Radka
jest p. Ryszard Kański, a Krzysztofa p. Krystyna Gelo. Obydwu zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych udanych startów.
EKOapka – posegreguj odpady bez problemów!
PODZIĘKOWANIE
Aplikacja mobilna od Eko Doliny dla mieszkańców gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda,
Wejherowo, Kosakowo, Szemud, Luzino.
W poszczególnych gminach KZG obowiązują różne zasady dot. segregacji, ale dla „EKOapki” to żaden problem. Wystarczy, że użytkownik określi, w której z gmin KZG mieszka,
a narzędzie samo przypisze odpady do odpowiedniej kategorii. To proste!
Sprawdź ponad 200 odpadów: Baza zawiera ponad 200 odpadów podzielonych na kategorie: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe,
zielone, budowlane, elektrośmieci i odpady zmieszane. Dzięki takiemu podziałowi każdy
łatwo zidentyfikuje, gdzie wyrzucić dany odpad.
Geolokalizacja wskaże punkty zbiórki: Każdy użytkownik znajdzie także najbliższe punkty zbiórki odpadów „problematycznych”, jak np. niebezpieczne. Usługa ta możliwa jest
dzięki wykorzystaniu Google Maps oraz wskazania przez użytkownika Gminy, w której
mieszka. Dodatkowo - informacje o „wystawkach”, zbiórkach i innych wydarzeniach
ekologicznych.
Segreguj, z „EKOapką” to proste!
W imieniu całej społeczności Kniewa i Zamostnego
serdecznie dziękuję ks. kanonikowi Jerzemu
Osowickiemu za poświęcenie placu zabaw w Kniewie.
Osobne podziękowania składam również Krzysztofowi
Heleniak, właścicielowi firmy ubezpieczeniowej
„Heleniak”, Ewelinie i Mieczysławowi Maciszka,
Halinie i Grzegorzowi Zakrzewskim, Annie i
Mariuszowi Malek, Władysławowi Malek, Sylwii
Konkol, Gracjanie Potrykus oraz członkiniom KGW
Kniewo za pomoc i okazane serce w organizacji
poświęcenia i przekazania do użytku placu zabaw
w Kniewie.
Pobierz bezpłatnie aplikację na system Android:
zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę:
play.google.com i wpisz w wyszukiwarkę „EKOapka”.
Radek Czarnecki i Krzysztof Młyński tuż po dekoracjach
Sołtys Krystyna Klawikowska
12 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 8 (204)


WESELA,PRZYJĘCIA ORAZ INNE
IMPREZY OKLICZNOŚCIOWE

Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 13
NASZA GMINA
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
OGRODZENIA MURKI NACIĄGANIE SIATKI
WOJTEX
F.H.U
Tel. 664 394 947 www.wojtex.manifo
14 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 8 (204)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 15
NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo: Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel./fax 58 677 96 05, e-mail: [email protected]
Łamanie i druk: CARO DESIGN GROUP, 84-230 Rumia, Chełmońskiego 15, tel./fax 58 727 96 97, e-mail: [email protected]
Redaguje: Olga Niemc
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Podobne dokumenty

Document 64205

Document 64205 za Modernizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. W ubiegłym roku Wejherowo otrzymało główną nagrodę za Rewitalizację Parku Miejskiego.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny remonty, modernizacje, a także nowe inwestycje drogowe wykonujemy zgodnie z „Programem budowy ulic”, który od kilku lat konsekwentnie realizujemy w Wejherowie – powiedział zastępca prezydenta Wojci...

Bardziej szczegółowo