karta oceny szkolenia - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział

Transkrypt

karta oceny szkolenia - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU
ZAPRASZA NA SZKOLENIE OTWARTE:
POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
PERSPEKTYWA FINANSOWANIA 2014-2020
21-22.08.2014, GODZ. 900 - 1700
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach
nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełnienia
wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami ich oceny. Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość
przeanalizowania indywidualnego przykładu wniosku aplikacyjnego, którego tematyka uzależniona
jest od oczekiwań osoby biorącej udział w warsztatach. Prowadzący przekaże pomoce dydaktyczne oraz
zaprezentuje narzędzia niezbędne do samodzielnego przygotowania wniosku aplikacyjnego.
GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA
I. Charakterystyka funduszy europejskich – zagadnienia praktyczne (8h)
1. Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
2. Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020
3. Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej
4. Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych
II. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztat (8h)
1. Przygotowanie samodzielnego wniosku aplikacyjnego (warsztaty „krok po kroku” obejmujące elementy
wniosku aplikacyjnego m. in. cele i wynik projektu, harmonogram realizacji, przygotowanie budżetu)
2. Ocena wniosku aplikacyjnego (weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w
ramach poszczególnych Programów Operacyjnych)
TRENER
Doktor nauk społecznych z doświadczeniem dydaktycznym; wykładowca przedmiotów humanistycznych;
trener; praktyk z zakresu zarządzania projektami w dziale naukowo – badawczym; autor 18 artykułów
naukowych, redaktor naukowy 7 prac zbiorowych, uczestnik 16 konferencji krajowych i zagranicznych,
redaktor periodyku naukowego „Wolność i Solidarność”
SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA
o Termin szkolenia: 21-22 sierpnia 2014, godz. 900-1700
o Miejsce szkolenia: Gdańsk, Długi Targ 46/47, Dom Ekonomisty – siedziba PTE, s. 34
o Koszt szkolenia: 899 zł brutto od osoby (dla firm zgłaszających 2 pracowników uczestnictwo
każdej następnej osoby to koszt 809zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy, telefonicznie lub mail (kontakt w stopce)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk
Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:
telefon: 58 301-52-46, 606 443 484
e-mail: [email protected], www.gdansk.pte.pl
Formularz zgłoszeniowy
1.
Termin i nazwa szkolenia: Pozyskiwanie Funduszy Unijnych – 21-21.08.2014
2.
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
………………………………………………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
3.
Adres prywatny/ adres firmy:
…………………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………...
4.
Dane uczestników (konieczne do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia):
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Miejsce urodzenia
PESEL
5.
Koszt uczestnictwa (wg cennika):
899 zł brutto x …………… (ilość osób) = ………………………… zł
6.
Zgłoszenie udziału uczestnika w szkoleniu stanowi prawnie wiążącą umowę między PTE
a Zleceniodawcą.
7. Należność płatna do 5 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia na konto CITI Handlowy
Oddział w Gdańsku nr 03103016540000000055092201
8.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT (dotyczy firm)
NIP: …………………………………………………………………………………………………………
9.
Upoważniamy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy (dotyczy firm).
10. Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu PTE.
11. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych uczestników w celach marketingowych przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. Wyrażamy również zgodę na wysyłanie
korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
12. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
…………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………….
Czytelny podpis i pieczątka
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk
Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:
telefon: 58 301-52-46, 606 443 484
e-mail: [email protected], www.gdansk.pte.pl