Strategia Integracyjna Hrabstwa Kerry 2010 - 2012

Transkrypt

Strategia Integracyjna Hrabstwa Kerry 2010 - 2012
Strategia Integracyjna Hrabstwa Kerry 2010 - 2012
Grupa Robocza Działająca na Rzecz Integracji Społecznejj
Welcome to Kerry
Fáilte Romhat go Ciarraí
Bienvenue à Kerry
SPIS TREŚCI
STRONA
Słowo wstępne Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Hrabstwa Kerry
4
Słowo wstępne Przewodniczącej oraz wiceprzewodniczącej
Integracyjnej Grupy Roboczej
5
Wprowadzenie
Grupa docelowa społeczności międzynarodowych
Członkostwo w Integracyjnej Grupie Roboczej
Kontekst europejski
Kontekst irlandzki
Kontekst Kerry
Metodologia
Tworzenie oraz podejście do zagadnienia
Mechanizm szerszego zaangaowania
Mechanizm raportowania
6
Strategiczne obszary oddzaływania
Edukacja oraz szkolenia
Informacja, wzrost świadomości, budowanie kontaktów
Zatrudnienie
Dostęp do podstawowych usług publicznych/prywatnych
8
Wprowadzenie Strategii w ycie
34
Lista organizacji członkowskich
35
Osoby zaangaowane w budowę strategii
36
Wykaz terminów
37
Lista skrótów
39
W imieniu Grupy Roboczej Działającej na Rzecz Integracji Społecznej
utworzonej przy Radzie Rozwoju Hrabstwa Kerry, mam zaszczyt zaprezentować
pierwszą “Strategię Integracyjną” dla hrabstwa Kerry.
mamy bardzo due doświadczenie i świadomość wyzwań oraz szans, jakie stawia
Hrabstwo Kerry jak równie Irlandia ma długą historię emigracji i my Irlandczycy
rónych kultur i e będziemy cieszyć się zarówno swoimi rónicami jak i
przed nami emigracja oraz integracja. Migracja napływowa której byliśmy świadkami
przez mijającą dekadę, zmieniła obraz demograficzny naszego hrabstwa oraz
jesteśmy odpowiedzialni za integrację i miejmy nadzieję, e strategia ta stworzy ramy
utworzyła bardziej rónorodne społeczeństwo.
będzie ceniło tę rónorodność kulturową.
podobieństwami. Kada osoba, społeczność oraz organizacja, wszyscy razem
współpracy oraz stworzy społeczeństwo międzykulturowe, które będzie spójne i
Integracja jest procesem ciagłym, w który Rada Rozwoju Hrabstwa Kerry (Kerry
Rónorodność ta wpływa pozytywnie na nasze hrabstwo oraz wnosi wiele nowych
County Development Board) jest w pełni zaangaowana i z chęcią będzie go wspierała
pomysłów i umiejętności, jak równie nowych wyzwań. Nowa międzynarodowa
w zakresie wyznaczonym przez niniejszą strategię.
społeczność musi odnaleźć się w nowym kraju, musi wiedzieć gdzie szukać pomocy,
jak znaleźć pracę, starać się poznać język oraz kulturę. Instytucje, w tym państwowe
łatwego i równego dostępu do informacji oraz do korzystania ze świadczeń i usług.
i samorządowe, biorąc pod uwagę nową rzeczywistość, mają obowiązek zapewnienia
Strategia ta zapewni spójne i wielostronne podejście do promowania integracji w
agencje oraz organizacje działające w hrabstwie, powinny zagwarantować to, e
naszym hrabstwie. Główne zasady (polityka) działania stosowane przez wszystkie
kada sprawa dotycząca migrantów zostanie uwzględniona i rozpatrzona z naleytą
starannością.
rezydentami hrabstwa. Mamy nadzieję, e niniejsza strategia pomoe w zrozumieniu
Integracja jest wspólnym, dwustronnym wysiłkiem pomiędzy imigrantami a
4
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Radny Arthur Spring
Przewodniczący Rady Rozwoju Hrabstwa Kerry
July 2009 - July 2010
Grupa Robocza Działająca na Rzecz Integracji Społecznej,od dłuszego czasu
zajmuje się potrzebami osób ubiegających się o azyl, migrantów, uchodźców
oraz przyjezdnych z krajów Unii Europejskiej, którzy obecnie mieszkają w Kerry.
Tak jak większość hrabstw w Irlandii równie hrabstwo Kerry zanotowało wzrost
rónorodności kulturowej. Narodowy Plan Przeciwko Rasizmowi (ang. NPAR)
proponuje, aby wszystkie hrabstwa oraz większe miasta posiadały własny plan,
mający na celu przeciwdziałanie rasizmowi. W swoim planie dotyczącym
zintegrowanego rozwoju hrabstwa Kerry, Rada Rozwoju Hrabstwa Kerry (ang. CDB)
określiła Równość oraz Integrację Społeczną jako najwaniejsze obszary swojej
działalności oraz utworzyła Grupę Roboczą Działającą na Rzecz Integracji Społecznej
(ang. SIM), która ma za zadanie osiągnąć ten cel.
Integracyjna Grupa Zadaniowa (ang. ITG), będąca częścią SIM, została utworzona w
2007 roku, po to eby stworzyć mechanizm potrzebny do wprowadzenia w ycie
jednego z głównych obszarów działalności CDB, czyli „utworzenie grupy roboczej,
która miałaby na celu stworzenie strategii wspierającej integrację imigrantów z
lokalną społecznością”. Według Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku
2006, blisko 7%, tj. 9,894 mieszkańców hrabstwa Kerry urodziło się poza granicami
Irlandii, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. Największa liczba mieszkańców
pochodzenia nieirladzkiego mieszka w miastach: Tralee oraz Killarney, po blisko 3000
mieszkańców w kadym z tych miast.
Celem niniejszej strategii jest zaprezentowanie skoordynowanego planu integracji
działań lokalnych, mającego na celu sprostanie potrzebom socjalnym, ekonomicznym
oraz kulturowym, wskazanym przez społeczność międzynarodową, planu będącego w
zgodzie z narodowymi oraz międzynarodowymi zasadami integracji oraz stosunków
miedzykulturowych. Uzgodnione działania zostały skoordynowane ze wszystkimi
agencjami/organizacjami świadczącymi usługi dla imigrantów w hrabstwie, przy
współpracy z grupami wsparcia oraz z przedstawicielami danych społeczności.
Pomimo to, e strategia została wytyczona na lata 2010-2012, kilka działań
zidentyfikowanych w latach poprzednich, a mających za zadanie sprostać potrzebom
imigrantów, jest ju w toku. W trakcie budowania niniejszej strategii wiele agencji
uczestniczących w jej tworzeniu, dostosowywało swoją politykę oraz usługi bieąco
do jej głównych załoeń, aby sprostać pojawiającym się potrzebom. Sytuacja
ekonomiczna hrabstwa od momentu powstania ITG zmieniła się diametralnie,
powodując uszczuplenie środków finansowych dla instytucji integracyjnych i
wydłuenie okresu potrzebnego na wprowadzanie niektórych działań. Nie zmieniło to
jednak zaangaowania osób uczestniczących w tworzeniu tej strategii.
Coraz więcej osób pochodzących z innych krajów dzieli obecnie z nami miejsca pracy,
szkoły, kościoły i sąsiaduje z nami; niniejsza strategia ma na celu stworzenie bardziej
otwartego, wielokulturowego społeczeństwa, które wzbogaci nasze ycie.
Składamy wyrazy podziękowania osobom, które wniosły swój wkład w tworzenie
niniejszej strategii. Bez ich ogromnej pracy oraz bez wsparcia Dyrektora ds.
Wspólnoty i Przedsiębiorczości (ang. Director of Community & Enterprise) i jego
pracowników, nasze zadanie jako grupy wolontariackiej byłoby niemoliwe.
Naszym zamiarem jest stworzenie Grupy Wykonawczej (ang. Implementation Group),
której zadaniem będzie wprowadzenie niniejszej strategii w ycie.
Maura Walsh
Nogugu Mafu
Przewodnicząca
Integracyjnej Grupy Zadaniowej
Wiceprzewodnicząca
Integracyjnej Grupy Zadaniowej
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
5
Wprowadzenie
Kontekst europejski
W roku 2007 Grupa Robocza Działająca na Rzecz Integracji Społecznej utworzona przy
Radzie Rozwoju Hrabstwa Kerry powołała Integracyjną Grupę Zadaniową (ang.
Integration Task Group) której głównym celem, wyznaczonym przez Radę Rozwoju
Hrabstwa Kerry, było stworzenie strategii która wspomoe integrację imigrantów z
lokalną społecznością.
Z inicjatywy holenderskiej, podczas jej prezydentury w roku 2004, Rada Europy
określiła wspólne podstawowe zasady,
dotyczące polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Mówią one o tym, e:
Na początku roku 2008 Grupa Robocza uzgodniła stworzenie strategii, uywając
metodologii tzw. Results Based Planning, czyli planowania opartego o wyniki. Zleciła ona
równie przeprowadzenie audytu wszystkich dostępnych agencji wsparcia, aby
zidentyfikować luki w dostępie do świadczonych przez nie usług oraz moliwości
współpracy międzyagencyjnej. Sliabh Luachra oraz organizacja North Kerry Together w
roku 2008 przeprowadziła dodatkowe badania, obejmujące północno-wschodnią część
Kerry, mające na celu zidentyfikowanie potrzeb migrantów oraz ich rodzin. Badania te
uzupełniły wcześniejsze badania, przeprowadzone w Tralee w 2007 roku przez
organizaję Partnership Trá Li.
2. Integracja oznacza poszanowanie podstawowych wartości Unii Europejskiej.
Integracyjna Grupa Wsparcia uzgodniła, e swoje działania poprowadzi w kierunku
utworzenia strategii, która zaspokoi potrzeby następujących społeczności:
Docelowa grupa społeczności międzynarodowych
pracowników migracyjnych oraz ich rodzin
• osób zamierzających pozostać w Irlandii na stałe,
• uchodźców,
• azylantów,
• studentów z innych krajów,
• mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej.
Grupa Robocza ustaliła, e wszystkie ww. społeczności będą nazywane w dalszej
części niniejszego opracowania społecznościami międzynarodowymi.
Członkowstwo w Grupie Roboczej
Struktura Grupy Roboczej odzwierciedla strukturę Rady Rozwoju Hrabstwa oraz
Grupy Roboczej Działającej na Rzecz Integracji Społecznej, w skład której wchodzą
przedstawiciele społeczności lokalnej, ustawowej, samorządowej oraz biznesowej.
Dodatkowo do Grupy naleą równie przedstawiciele społeczności
międzynarodowych.
6
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
1. Integracja jest dynamicznym, dwukierunkowym procesem wzajemnej
adaptacji wszystkich imigrantow i mieszkańcow państw członkowskich.
3. Zatrudnienie jest głównym elementem procesu integracji i ma zasadnicze
znaczenie dla zaangaowania imigrantow, ich wkładu w rozwój społeczeństwa
przyjmującego oraz uczynienia tego wkładu bardziej widocznym.
4. Podstawowa znajomość języka, historii i instytucji społeczeństwa przyjmującego jest
niezbędna w procesie integracji; umoliwienie imigrantom zdobycia tej wiedzy ma
istotne znaczenie dla skutecznej integracji.
5. Działania w dziedzinie kształcenia mają decydujące znaczenie dla przygotowania
imigrantow (zwłaszcza ich potomków) do udanego i bardziej aktywnego uczestnictwa
w yciu społecznym.
6. Dostęp imigrantow do instytucji, a take publicznych i prywatnych towarów i usług na
równi z obywatelami danego kraju oraz w sposób niedyskryminujący ma decydujące
znaczenie dla poprawy przebiegu procesu integracji.
7. Częste kontakty imigrantow z obywatelami państw członkowskich stanowią
podstawowy mechanizm integracji.
8. Moliwość pielęgnowania ronych kultur i religii jest zagwarantowana na mocy Karty
Praw Podstawowych i musi być przestrzegana, chyba e koliduje to z innymi
nienaruszalnymi, gwarantowanymi na poziomie UE prawami lub z prawem krajowym.
9. Udział imigrantów w procesie demokratycznym oraz w kształtowaniu polityki i
środków integracyjnych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, przyspiesza ich integrację.
10. Upowszechnianie polityki integracyjnej i jej instrumentów we wszystkich stosownych
obszarach polityki i na wszystkich jej poziomach, jest wanym aspektem w
formowaniu i wprowadzaniu polityki narodowej.
11. Określenie jasnych celów, tworzenie wskaźnikow i mechanizmow jest konieczne dla
adaptacji polityki, oceny postępów integracji oraz umoliwienia skuteczniejszej
wymiany informacji.
Kontekst irlandzki
Tworzenie oraz podejście
W 1999 roku rząd irlandzki opublikował swój pierwszy raport dotyczący integracji
zatytułowany „Integracja: Proces dwukierunkowy”. W raporcie tym proces integracji
zdefiniowany jest jako „zdolność do uczestnictwa we wszystkich wanych sferach
ycia społecznego bez konieczności wyrzekania się własnej świadomości kulturowej’
(DJELR, 1999)
Pierwsze spotkanie grupy miało miejsce w listopadzie 2007 roku, podczas którego
ustalono zakres działania Grupy Roboczej. W maju 2008 Pani Maura Walsh, IRD
Duhallow została mianowana przez SIM przewodniczącą Grupy, natomiast Pani
Nogugu Mafu została wybrana przez członków Grupy na jej wiceprzewodniczącą.
Od czasu wydania pierwszego raportu wydano równie inne raporty dotyczące tego
zagadnienia.
Kontekst Kerry
Jak wynika z opublikowanych danych Spisu Powszechnego z 2006 roku, 12%
mieszkańców Kerry sklasyfikowała siebie etnicznie jako pochodzenia nieirlandzkiego,
4% mieszkańców Kerry pochodzi z Wielkiej Brytanii, 3% z pozostałych krajów Unii
Europejskiej, 1% z krajów afrykańskich i azjatyckich, natomiast 0,5% to Travelersi, a
3,5 % pochodzi z krajów pozostałych. W porównaniu z innymi miastami hrabstwa
Kerry, w Tralee mieszka 70% osób pochodzących z krajów afrykańskich i większa
część imigrantów pochodzących z Chin. W styczniu 2008 roku Organizacja
Partnership Trá Lí/NEKD przeprowadziła ankietę na temat: „Potrzeby Migrantów oraz
ich Rodzin w Tralee”. Wynika z niej między innymi, e większość migrantów biorących
w niej udział (56%) pochodziło z Europy (zarówno członków Unii Europejskiej, jak i
spoza niej), 26% pochodziło z Azji, natomiast 16,9% z Afryki.
Metodologia
W czerwcu 2008 roku członkowie Integracyjnej Grupy Zadaniowej zidentyfikowali
oraz zdefiniowali grupę, do której niniejsza stretegia jest skierowana. Wyniki badań
przeprowadzone przez Organizację Partnership Trá Lí zostały przekazane do
organizacji NEKD (Sliabh Luachra and North Kerry Together), która w późniejszym
okresie równie przeprowadziła własne badania. Audyt usług przeprowadzony przez
Grupę Roboczą Działającą na Rzecz Integracji w kwietniu 2008 roku zindentyfikował
niedociągnięcia w dostępności do usług oraz wskazał moliwości współpracy
międzyagencyjnej.
W czerwcu 2008 roku Grupa Robocza zidentyfikowała kilka najwaniejszych
obszarów, na które wprowadzona Strategia będzie miała największy wpływ. Po
zmianie sytuacji ekonomicznej kraju i uszczupleniu funduszy, część wcześniej
zidentyfikowanych obszarów działania musiała zostać zmieniona. Ogólnie - pomiędzy
grudniem 2007roku a majem 2010 roku odbyło się 18 spotkań Grupy. Oprócz tego
odbywały się osobne spotkania członków Grupy z przedstawicielami poszczególnych
agencji oraz odbyło się szkolenie na temat Planowania Opartego o Rezultaty (ang.
Results Based Planning) oraz na temat tworzenia strategii międzyagencyjnej.
Mechanizm szerszego zaangaowania
W grudniu 2008 roku odbyło się spotkanie w budynku KDYS z Grupą Młodzieową
Johnston Marina, podczas którego młodzi uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na
kilka wanych zagadnień; niektóre z nich zostały zawarte w Strategii. Zagadnienia,
które nie mogły zostać zrealizowane na poziomie lokalnym, zostały przekazane do
wiadomości Słuby Zdrowia Health Service Executive na Rejon Południowy oraz do
Agencji Przyjęć i Integracji.
W lutym 2009 roku w Tralee zebrała się grupa osób ubiegających się o azyl,
uchodźców oraz pracowników migracyjnych, która omówiła najwaniejsze problemy
ich nurtujące. Wnioski z tego spotkania zostały przekazane do Grupy Zadaniowej w
dniu 18 maja 2009r.
Mechanizm raportowania
W trakcie tworzenia niniejszej Strategii, Przewodnicząca Integracyjnej Grupy
Zadaniowej bieąco składała sprawozdania z postępów prac Grupy. Pozostali
członkowie Grupy odpowiadają bezpośrednio przed swoimi społecznościami.
W trakcie tworzenia niniejszej strategii bazowano na informacjach pochodzących z
ww. badań.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
7
STRATEGICZNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA (STRATEGIC IMPACT
AREA SIA) 1: EDUKACJA ORAZ SZKOLENIA
OCZEKIWANY REZULTAT: 1.1
STAN OCZEKIWANY
1.1.1 Zwiększona
współpraca pomiędzy
szkołami językowymi
KES
Lepszy dostęp do kursów językowych(*1)
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
• Szkoły językowe działające
niezalenie, brak
współpracy między nimi.
• Jasno określone programy nauki j.
angielskiego stworzone przez KES
oraz jasno określone szkoły j.
angielskiego.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Uworzenie sieci szkół j. angielskiego
dla młodziey oraz dorosłych przez
KES
Czas
Pracownicy
Ochotnicy
Grupa KES ESOL
Ciągły
• Utworzenie grupy, która
zidentyfikowałaby problemy oraz
ustaliła standardy.
Czas pracowników.
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza
Wrzesień
2010
• Posukiwanie dróg postępu.
Czas wolontariuszy.
• PCT, HSE prowadzi program ‘Fáilte
Isteach’ w porozumieniu z lokalnymi
szkołami.
Fundusze dla programu
‘Fáilte Isteach’
3 osoby/ pracownicy
PCT/HSE oraz
wolontariusze
Obecnie
ciągły
Czas zaangaowany
przez pracowników
oraz wolontariuszy
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza
Wrzesień
2010
• Wymiana informacji na temat
istniejących szkół j. angielskiego
naleących do KES.
• Wymiana pomysłów z KES.
• Stworzenie wewnętrznych zasad w
KES opartych na wielokulturowości,
potrzebnych do zapewnienia
szkoleń.
1.1.2 Dostępność oraz
przystępność cenowa
kursów j. angielskiego.
1.1.3 Dostępność
informacji o usługach
tłumaczeniowych.
• Istnienie strategii ES ESOL.
• Zidentifikowane problemy i ich
rozwiazania.
• Problemy zgłaszane przez
lekarzy pierwszego
kontaktu, o matkach
przychodzących do klinik ze
swoimi dziećmi.
• Istniejące drogi postępu.
• Liczba uczestników w programie
‘Fáilte Isteach’.
• Dostępne, jednake koszty
są wysokie.
• Lista usług dostępna w internecie
• Nauczyciel
międzynarodowy,
świadczący usługi w
szkołach KES oraz Centrach
Nauczania Dorosłych po
polsku oraz czesku.
• Dokumenty oraz informacje
dostepne w prostym języku
angielskim
• Generalnie obowiazują
zasady lokalne
• Stworzenie listę firm świadczących
usługi tłumaczeniowe w Kerry.
Udostępnić listę na stronach
internetowych CDB, CIC i KVC.
• Upewnienie się e wszystkie
organizacje uczestniczące w
programie zapewnią informacje w
prostym jezyku angielskim.
• Warsztaty dla agencji
uczestniczących w programie w
sprawie wspólnych rozwiązań.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
9
STAN OCZEKIWANY
1.1.4 Stworzone
mechanizmy
wspierające (Task
based) nieformalną
naukę języka opartą na
zadaniach.
STAN FAKTYCZNY
• Istniejące zajęcia
konwersacyjne
organizowane przez
KASI/TIRC/FRCy/CDPy/oraz
inne NGOy.
KIERUNEK ZMIAN
• Liczba uczestników
• Postęp
• Wiedza na temat kursów.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Nabór uczniów i określenie ich
potrzeb.
Czas
Dzielenie się
informacją
KASI/TIRC /KVC/LDCy
/NGOs/CDPy
/FRCS
Ciągły
• Opracowanie zajęć konwersacych
z j. Angielskiego, opartych na
istniejących kursach językowych.
• Opracowanie zajęć opartych na
potrzebach ycia codziennego np.
umówienie się do lekarza.
(*1) Język irlandzki – pierwszy oficjalny język Irlandii
Zgodnie z Irlandzką Konstytucją, język irlandzki jako język narodowy, jest pierwszym oficjalnym językiem Irlandii, natomiast język angielski jest najbardziej
rozpowszechniony i uznawany jako drugi oficjalny język. Hrabstwo Kerry w duej części jest usytuowane na terenie Gaeltacht, gdzie język irlandzki jest częścią tosamości
kulturowej. Słowem ‘Gaeltacht’ określa się te części Irlandii, w których język irlandzki jest językiem powszechnie uywanym przez lokalną społeczność.
Na terenie Kerry znajdują się:
• 2 obszary Gaeltacht w zachodnim oraz południowym Kerry;
• 4 Gaelscoileanna, 1 szkoła średnia ucząca wyłącznie w j. irlandzkim oraz 1 szkoła średnia ucząca niektóre przedmioty w j. irlandzkim;
• 14 szkół podstawowych oraz 2 szkoły Gaeltacht.
10
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
OCZEKIWANY REZULTAT: 1.2
Lepszy dostęp oraz większy udział dzieci w edukacji
przedszkolnej
STAN OCZEKIWANY
1.2.1 Zwiększona
świadomość rodziców
na temat znaczenia
nauki przedszkolnej oraz
zabaw.
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
• Programy językowe oraz
zabawy zorganizowane
przez KCCC.
• Zwiększona liczba rodzin
korzystających z nauki
przedszkolnej.
• Story Stacks inicjatywa
KES.
• Zwiększona liczba rodziców
korzystających z kursów rodzinnych
(family learning).
• Kursy dla rodziców na
temat wychowania dzieci
organizowane na terenie
całego hrabstwa.
1.2.2 Szkolenie na temat
międzykulturowości dla
wszystkich osób
pracujących z dziećmi.
• Wytyczne dla instytucji
opieki nad dziećmi,
stworzone przez OMC, na
temat Rónorodności oraz
Równości. (Diversity &
Equality)
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Opracowanie broszury
informacyjnej na temat znaczenia
nauki przedszkolnej oraz
zamieszczenie informacji na ten
temat na stronie internetowej
KCCC.
Czas pracowników.
Koszty publikacji.
Koszty tłumaczeń.
KCCC razem z KASI/TIRC
2010
KCCC
2010
• Rozpowszechnienie informacji
wśród nauczycieli Programów
Wychowawczych dla rodziców oraz
zamieszczenie jej w internecie na
forum Parent & Family Learning na
stronie KCCC.
• Zorganizowanie szkoleń dla osób
pracujących z dziećmi.
• Stworzenie warsztatów
szkoleniowych dla osób pracujących
z dziećmi, opartych na wytycznych
OMC.
Czas pracowników
KCCC
2010/2011
• Współpraca z OMCYA dotycząca
planu rozwoju pracowników, mająca
na celu włączenie modułu
Rónorodności oraz Równości do
wszystkich kursów FETAC,
dotyczących opieki dziecięcej.
Czas pracowników
KCCC
Ciagły
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
11
OCZEKIWANY REZULTAT: 1.3
STAN OCZEKIWANY
1.3.1 Łatwiejszy dostęp
do nauczania na
poziomie średnim dla
rodziców oraz uczniów.
STAN FAKTYCZNY
• Brak uznania kultur innych
narodów, np. sobotnia
polska szkoła w Cork.
• Ogólny brak środków na
wszystkich poziomach
edukacji.
Łatwiejszy dostęp do rozwoju edukacyjnego
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Liczba osób uczących się w
szkołach średnich.
• Dystrybucja ksiąek do nauczania,
do wszystkich szkół KES.
Koszty własne
KES (tylko dla szkół KES)
Ciągły
• Oszacowanie dostępności dla
uczniów oraz rodziców.
• Organizowanie programów
intensywnych równie w okresie
wakacyjnym.
KIERUNEK ZMIAN
• 2-letnie wsparcie językowe
dla uczniów, którego
warunkiem przedłuenia
jest test kompetencyjny.
• Zapewnienie stosowania
programów OK Lets Go.
Zapewnienie stosowania
programów mentorskich
dla uczniów.
• Zapewnienie stosowania
mentorskich programów
społecznościowych.
• Intensywne kursy j.
angielskiego prowadzone
przez szkoły KES w Tralee i
Killarney.
• Niektóre materiały
przygotowane przez
Community College w
Killarney.
12
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Ciągły
HSCL (KES)
Ciągły
• Prowadzenie programów
międzykulturowych dla rodziców.
HSCL (KES)
Ciągły
• Wspieranie HSCL oraz nauczycieli
językowych, aby zwiększyć
zaangaowanie się rodziców.
(LISTA SZKÓŁ HSCL)
• Moliwość stworzenia programów
przejściowych z poziomu
podstawowego do średniego, które
zawierałyby między innymi
informacje na temat systemu
szkolnicwa średniego, wyboru
przedmiotów, poziomów oraz
egzaminów państwowych.
• Stworzenie oraz prowadzenie
programów mentorskich dla
rodziców, uczniów oraz
społeczności/ wolontariuszy z
zawartymi wytycznymi dla
mentorów.
• Prowadzenie, ocena oraz
poszerzenie programów
Rodzicielstwo Plus i Rodzicielstwo
Niezwykłe Lata (Parenting Plus i
The Incredible Years Parenting),
zorganizowanie szkolenia na temat
Świadomości Międzykulturowej dla
nauczycieli szkół średnich.
HSCL (KES)
Ciągły
HSCL (KES)
KASI
Ciągły
Ciągły
SCP (KES+CED)
SLSS
Ciągły
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
• Rozpowszechnienie obecnie
opracowywanej dla uczniów z
innych krajów, informacyjnej
Broszury Wprowadzającej
(Induction booklet) pomiędzy
szkołami średnimi oraz
zmodyfikowanie jej na potrzeby
szkolnictwa podstawowego.
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
KES szkoły średnie
Ciągły
SLSS
HSCL (KES)
• Umieszczenie informacji na
stronach internetowych KES i
KCDB, np. International Teaching
Resources Provider, Dublin.
SLSS
• Zorganizowanie seminarium na
temat Testowania, Nauczania oraz
Uczenia.
• Usprawnienie przepływu informacji
pomiędzy HSCL i szkołami, mające
na celu wspieranie rodziców, którzy
pomagają swoim dzieciom w nauce,
jak np. Elastyczy Model Uczenia Się
pt.”Tiles with Dads” w Listowel, tzw.
Parents Room/ warsztaty
komputerowe/ interakcje
miedzyludzkie. Zaangaowanie
rodziców przez HSCL to recruit
parents, organizowanie szkoleń na
temat Edukacji/Umiejętności
Czytania i Pisania/BTEI.
• Wykorzystanie wewnętrznej grupy
ESOL jako Grupy Ćwiczeniowej
(Community of Practice).
• Połączenie nauczycieli EAL z ELSP, tzn.
dla cyklu juniorów i seniorów oraz
połączenie z Gach Lá Resources.
Zrealizowanie
na stronie
internetowej
KES.
Rozpoczęto we
wrześniu
2009/w toku
HSCL (KES)
Ciągły
Ciągły
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza/Centrum
Edukacyjne
Zakończono w
lutym 2010.
2010/ ciągły
• Włączenie oraz współpraca z
Centrum Edukacyjnym w Tralee aby
zapewnić zaangaowanie, w miare
moliwości, szkól podstawowych
oraz ponanpodstawowych w
tworzenie ww. działań.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
13
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
1.3.2 Ułatwienie dostępu
do uczelni wyszych.
• Brak dostępu do niektórych
kursów, z powodu
nierozpoznania kwalifikacji.
• Liczba osób, która zapewniła sobie
naukę na wyszej uczelni.
• Stosowanie uznanych
procesów szkoleniowych.
1.3.3 Stworzenie
moliwości uczenia się
przez całe ycie.
• Istniejące MOU pomiędzy
KES i ITT.
• Liczba osób korzystająca z kursów
dla dorosłych.
• Ochotnicy są dostępni, ale
cięko zdobyć lokale.
• Po przeprowadzonych
konsultacjach ustalono, e
kursy, na które istnieje
popyt, to m.in. Podstawy
obsługi komputera,
Zarządzanie stresem,
Pierwsza pomoc.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Pomoc osobom w zrozumieniu
statusu posiadanych kwalifikacji
oraz moliwości dokształcenia się,
we współpracy z FETAC National
Qualifications Framework.
Czas poświęcony
pracowników
KES – tylko dla szkół KES
Ciągły
• Wsparcie w przekwalifikowaniu się
oraz w zmianie miejsca pracy.
KAGS
Ciągły
• Ułatwianie klientom KAGS,
pochodzącym z innych krajów,
uzyskiwania kwalifikacji
nauczycielskich, poprzez np.
udzielanie porad.
KAGS
Ciągły
KES
Zakończono.
Utworzono w
2010.
KES
Marzec –
sierpień 2010.
FRC’y i Centra
Społecznościowe.
KES – Edukacja Podstawowa
Dorosłych.
Rozpoczęto w
2008/w toku
• Zapewnienie powiązania
pomiędzy tą stragegią, a obecnie
tworzoną strategią KES, dotyczącą
edukacji dorosłych oraz
doskonalenia zawodowego.
Zapewnienie powiązania obu
strategii, z przedstawicielami
poszczególnych społeczności.
Czas włoony przez
pracowników na
nadzorowanie
• Poinformowanie społeczności
międzynarodowej o istnieniu
wspólnej broszury KES/ITT oraz
broszur KES PLC.
Środki potrzebne do
prowadzenia zajęć.
• Prowadzenie podstawowych kursów
informatycznych, np. ECDL część 1,
dla osób oczekujących na azyl w
Community Centres na terenie
całego hrabstwa.
• Promowanie umiejętności czytania i
pisania wśród dorosłych męczyzn i
kobiet w Reception Centres.
14
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
KES
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
• Zbadanie moliwości
wypoyczania komputerowych
pakietów do nauki języka we
współpracy z bibliotekami.
Środki finansowe.
Czas pracowników
potrzebny do
przeprowadzenia
badań.
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
Biblioteki
2011
2010
KES/TWRC /
TIRC/KASI/other FRCs &
NGO’s
• Zbadanie odpowiednich
moliwości edukacyjnych dla
osób oczekujacych na azyl.
• Zaprojektowanie i wdroenie
powrotu do szkoły dla członków
społeczności międzynarodowej.
Zabezpieczenie
funduszy
KADE
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Jesień 2010
15
STRATEGICZNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA (SIA) 2:
Informacja, wzrost świadomości, budowanie kontaktów
OCZEKIWANY REZULTAT: 2.1
STAN OCZEKIWANY
2.1.1. Łatwy dostęp do
informacji, dostarczanej
przez główne agencje
rządowe.
STAN FAKTYCZNY
• Większość dostepnych
materiałów informacyjnch
nie jest napisana prostym
językiem angielskim.
Lepszy dostęp do informacji
KIERUNEK ZMIAN
• Pomoc osobom w dostępie do
informacji.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Utworzenie grupy roboczej oraz
utworzenie listy agencji
współpracujących z mniejszościami
etnicznymi.
Czas pracowników
Czas wolontariuszy
Integracyjna Grupa
Zadaniowa / Grupa
Wykonawcza
2010/2011
Wszyskie organizacje
członkowskie.
Ciągły
CIC
2009/2010 &
ciągły
Wszyskie organizacje
członkowskie
2010 & ciągły
TIRC/KASI oraz wsparcie od
CIC, Centrum
Informacyjnego, KVC,
Prawne Centrum ds.
Uchodźców
Otwrate w
lutym 2010
• Wykorzystanie istniejącej sieci
agencji w celu dostarczania
informacji.
• Organizowanie spotkań powitalnych
i informacyjnych (jak do tej pory
miało miejsce 5 takich spotkań).
Zalene od funduszy
oraz dostępności
pracowników
• Zachęcanie do tworzenia
dokumentów oraz materiałów
informacyjnych, pisanych prostym
językiem(‘Plain English’).
2.1.2. Przyjazne i
kompetentne centra
wsparcia.
Centra wsparcia
• KASI
• TIRC
Grupy wsparcia/Usługi
• TARMS
• Transvoices
• Odpowiednia liczba dostępnych
centrów wsparcia.
• Centra utworzone w Tralee i
Killarney informujące o :
• Korzystanie z centrów wsparcia.
-
Środki potrzebne do
stworzenia oraz
utrzymania ośrodków.
darmowej pomocy prawnej,
doradztwie,
podaniach o uzyskaniu azylu,
tłumaczeniach,
prawach,
pozwoleniach na pracę ,
świadczeniach socjalnych.
• Ułatwienie dostępu do komputerów
oraz innych usług informatycznych,
włączając szkolenia.
• Zapewnienie pomocy w
uzupełnianiu formularzy oraz
tłumaczeniach, itd.
Czas pracowników
agencji/organizacji
społecznych
poświęcony na rozwój
ośrodków.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Ciągły
Ciągły od
lutego 2010
17
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
• Zapewnienie wsparcia i udzielanie
porad w miarę potrzeb.
Ciągła potrzeba
uzyskiwania funduszy
na działalność
ośrodków.
KASI – Killarney
• Dostarczanie informacji o
dostępnych kursach językowych.
TIRC - Tralee
• Prowadzenie kursów na temat
samorozwoju.
• Prowadzenie szkoleń dla
wolontariuszy i umoliwienie
rozwoju dla nich.
• Ułatwianie/informowanie o dostępie
do instytucji mediacyjnych.
1
Istniejące zapisy prawne CIC oraz KASI.
2
Istniejące bariery uniemoliwiają rodzinom pracowników migracyjnych w podjęciu pracy.
Osoby z niepewnym statusem nie są w stanie podjąć pracy.
Problem dotyczy zwłaszcza uchodźców oraz oczekujących na azyl.
Zadaniem CIC jest dostarczanie informacji na ten temat, niemniej jednak jest to częścią polityki krajowej, tak więc, niewiele mona ulepszyć na poziomie lokalnym.
18
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
CZAS
DZIAŁANIA
OCZEKIWANY REZULTAT: 2.2:
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
2.2.1. Zwiększone
uczestnictwo etnicznych
grup mniejszościowych
w wydarzeniach
lokalnych.
• Niedostateczna informacja
na temat istnienia grup.
Wspierane działania integracyjne
KIERUNEK ZMIAN
• Widoczna obecność rónych
społeczności w wydarzeniach
lokalnych.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Zorganizowanie dnia kultury oraz
festiwalu międzykulturowego.
Zabezpieczenie
funduszy;
Dobra wola;
Wolontariusze;
Czas pracowników;
Sponsorzy
KADE – Nth Ky
KASI – Sth Ky
Marzec 2010
Czerwiec 2010
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Partnerzy
Jesień
2010/2011
Zaplecze finansowe i
ludzkie
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza / KVC
2010
LSP
Ciągły
• Zbadanie moliwości
przeprowadzenia szkoleń na temat
Równości i Rónorodności (Equality
and Diversity), będacego częścią
Indywidualnego Planu
Szkoleniowego (Individual Learning
Plan Training) dla uczestników
Programu CE (CE Scheme).
FÁS
2011
• Zorganizowanie Międzynarodowego
Dnia Kobiet.
TWRC/KASI/TIRC
Marzec 2010 /
Corocznie
2010/
corocznnie
• Przygotowanie kalendarza z
najwaniejszymi datami
narodowymi poszczególnych krajów
i skoordynowanie ich z
przygotowywanymi festiwalami,
odbywającymi się w rónych
miejscach w Hrabstwie.
• Utworzenie oraz utrzymanie
międzynarodowych grup
edukacyjnych na obszarze Kerry.
• Organizowanie wydarzeń
sportowych w celu zachęcenia do
interakcji z lokalnymi klubami
sportowymi.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
19
STAN OCZEKIWANY
2.2.2 Utworzenie sieci
powiązań (networks)
wewnątrz oraz
pomiędzy
społecznościami.
2.2.3 Zwiększone
uczestnictwo
mniejszości etnicznych
w strukturach
decyzyjnych.
20
STAN FAKTYCZNY
• Brak sieci powiązań
rodzinnych oraz społecznych.
KIERUNEK ZMIAN
• Istnienie kilku sieci
społecznościowych.
• Niewielka wiedza na temat
istnienia sieci powiązań
(networks) wymienionych w
Sekcji 2.1.1, Strona 15 i
Sekcji 2.2.1., Strona 17.
• Struktury mające na celu
reprezentowanie
społeczności
międzynarodowej, są mało
rozwinięte, co powoduje
trudności w ustaleniu
liderów poszczególnych
społeczności imigracyjnych.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Poinformowanie o powodzeniu
festiwalu Le Chéile organizowanego
w przeszłości w Killarney.
KASI
2010/corocznnie
• Utworzenie grup mających za
zadanie koordynować i wdraać
aspekty narodowe do istniejących
festiwali. Oceniać kadą inicjatywę
oraz czerpać naukę na przyszłość.
KASI/TIRC/KADE
2010/2011
• Oceniać oraz uczyć się z inicjatyw
finansowanych przez OMI.
Integracyjna Grupa
Zadaniowa
2010/corocznie
• Organizowanie wystawy
fotograficznej ‘”Vision of Africa”,
mającej na celu świętowanie Dnia
Afryki oraz przyblienie
zrónicowania kulturowego Afryki.
KADE
Maj - corocznie
C oraz V
2011
Forum imigrantów / KASI/
TIRC/LDCy/
C&V/Integracyjna Grupa
Zadaniowa
2010 /2011
Czas poświęcony przez
pracowników
C&V/LDCs
Koniec 2010
Środki potrzebne na
Program Przywództwa
(leadership
programme)
LDCs/C&V
Koniec
2010/2011
• Sprawdzenie moliwości utworzenia
sieci społecznościowych.
• Tworzenie moliwości
uczestniczenia we wspólnych
spotkaniach, aby zapobiec izolacji.
• Poziom uczestnictwa w strukturach
decyzyjnych.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
• Zidentyfikowanie roli oraz poziomu
uczestnictwa ju istniejących
organizacji.
• Wprowadzenie programu
Przywództwa Społecznościowego
(Community Leadership
programme) dla nowych
społeczności.
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
Czas poświęcony przez
pracowników.Środki
potrzebne do
organizacji spotkań.
Czas poświecony przez
wolontariuszy.
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
• Istnienie dwóch programów
przywództwa. (leadership
programmes).
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Stworzenie zasad mających na celu
zachęcenie do brania udziału w
strukturach decyzyjnych, np.
Strategia Zaangaowania
Społecznościowego (Community
Engagement Strategy) w KCC.
Czas poświęcony przez
pracowników
C&V/KCC
2011
LDCs/KASI/TIRC
2010/Ciągły
• Ułatwienie oraz stworzenie
moliwości, aby zachęcić nowe
organizacje społeczne do brania na
siebie roli reprezentanta, np. SIM,
SPC’y, procesy planistyczne, itd.
(połączyć ze strategią
zaangaowania społecznego oraz z
sieciami powiązań).
2.2.4 Zwiększona
aktywność polityczna
mniejszości etnicznych.
• Ograniczony poziom
uczestnictwa w procesie
wyborczym.
• Liczba nowego elektoratu.
Środki potrzebne na
szkolenia.
Czas wolontariuszy
Czas pracowników
• Stworzyć szablon dla Grupy
Działającej na Rzecz Integracji
Społecznej, aby mona było
włączyć społeczności
międzynarodowe w proces
planistyczny.
Czas
Środki finansowe dla
szkoleniowców
SIM Grupa Pracująca
2011
• Zbudować zdolność grup do
współpracy z innymi grupami
społecznościowymi i
wolontariackimi.
Czas pracowników/
wolontariuszy
LDCs/C&V
2010/Ciągłe
KCC/KVC/C&V/
LDCs/KASI/TIRC
Start 2011 /On-going
• Zachęcanie mniejszości etnicznych
do rejestracji w Spisie Wyborców.
• Akcja informacyjno/edukacyjna
dotycząca wyborów.
• Przekazanie informacji osobom
chcących kandydować w wyborach
lokalnych.
Środki dla programów
edukacyjnych.
KVC/ CDPs /Gardaí
KVC/KES/CDPy
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Zakończono kwiecień 2009
Wznowienie przed
kolejnymi wyborami.
Zakończono kwiecień 2009
Wznowienie przed
kolejnymi wyborami.
21
STRATEGICZNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA (SIA) 3: ZATRUDNIENIE
OCZEKIWANY REZULTAT: 3.1:
STAN OCZEKIWANY
3.1.1 Pomoc dla osób
poszukujących pracy.
STAN FAKTYCZNY
• Usługa ta jest oferowana
przez FÁS, Local
Development Agencies oraz
LES.
Lepszy dostęp do zatrudnienia
KIERUNEK ZMIAN
• Liczba osób dla których praca
została znaleziona.
• Liczba osób wysłanych na
szkolenia.
• Kada agencja ma ustalić liczbę
docelową.
• Dane z Urzędu Socjalnego
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Kluby Pracy (Jobs Clubs) powinny
kontynuować swoją działalność
oraz stworzyć bazę danych
pracodawców.
Fundusze LEADER
Program Rozwoju
Społeczności Lokalnej
FÁS /LDCs/LES
2009-12
Wsparcie indywidualne
oraz grupowe
LDCy
Koniec 2009/
2010
Czas pracowników oraz
środki potrzebne do
przeprowadzenia
szkoleń.
LDC’y jak równie wkład
FÁS’u oraz CEB
Koniec
2010/2011
• Utworzenie programów
szkoleniowych umoliwiających
przekwalifikowanie się i zmianę
ścieek karier.
• Przekazywanie imigrantom łatwo
dostępnych informacji, na temat
moliwości uczestnictwa w
Lokalnych Programach
Zatrudnienia, w których mają
zastosowanie kryteria
kwalifikacyjne.
• Upewnienie się e Kluby Pracy
będą brane pod uwagę w planach
Lokalnych Agencji Rozwoju i będą
dofinansowywane.
3.1.2 Zapewnienie
wsparcia dla firm.
• Występuje w niektórych
obszarach.
• Utworzone 5 sieci
przedsiębiorczości.
• Utworzenie programu mentorskiego
dla lokalnych biznesów.
• Organizowanie seminariów
informacyjnych na temat
moliwego wsparcia dla
przedsiębiorstw oraz
obowiązującego w Irlandii prawa,
dotyczącego przedsiębiorstw.
3.1.3 Specjalistyczne
szkolenia dla lokalnego
biznesu.
• Dostęp do sieci oraz bazy
danych pracodawców.
Zwiększona liczba członków grupy
docelowej uzyskująca pracę w
przemyśle lokalnym.
• Ułatwianie kontaktów pomiędzy
pracodawcami a klientami Klubów
Pracy.
• Współpraca z agencjami
szkoleniowymi.
• Wsparcie szkoleń w miejscu pracy.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
23
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Oywienie obecnie istniejących
sieci.
Zaangaowanie
kierownictwa oraz
pracowników.
LDCs
2010
3.1.4 Polepszenie
współpracy pomiędzy
firmami rozwoju
lokalnego oraz innymi
agencjami.
• Polepszenie komunikacji
oraz spójności
świadczonych usług.
• Potrzeba utworzenia sieci, która
spotykałaby się 3 razy w roku.
3.1.5 Przegląd wizerunku
lokalnych agencji
zatrudnienia, mający na
celu sprawdzenie, jak
mona zwiększyć
poziom zatrudnienia
osób, naleących do
społeczności
międzynarodowych.
• Określenie obecnego stanu,
na podstawie ciągłych
badań, itd.
• Zwiększyć odsetek osób
posiadających pracę wśród grup
mniejszości.
• Polepszenie jakości informacji na
temat potencjalnych miejsc pracy.
Badanie, baza danych,
ciągła aktualizacja
informacji na stronie
internetowej.
FÁS /LES
Ciągły
3.1.6 Ułatwienie dostępu
do instytucji,
zajmujących się opieką
nad dziećmi.
• Sugestie w formie
anegdoty na temat tego, e
starsze rodzeństwo zajmuje
się młodszym podczas gdy
rodzice pracują „na
czarno”.
• Potrzeba zlikwidowania anomalii w
przyznawaniu subwencji.
• Poprawienie przekazu informacji na
temat instytucji, zajmujących się
opieką nad dziećmi. Przekaz
informacji w rónych językach.
Zalene od funduszy
potrzebnych na
tłumaczenia oraz druk.
Kierowane przez KCCC
Obecnie w
toku i trwający
w 2010
Wszystkie organizacje
członkowskie (zobowiązanie
statutowe).
Ciągły
• Poszerzenie tematów omawianych
w trakcie spotkań lokalnych
kierowników ds. rozwoju o zawarte
tutaj kwestie.
• Zwiększenie liczby wolnych miejsc
w świetlicach.
• Wszystkie organizacje/agencje
przestrzegają wytycznych
dotyczącuch zapewnienia
bezpieczeństwa dziecka.
24
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Witamy w Kerry
Międzykulturowy Festiwal ywności , Rathmore
Projekt Ogrodów warzywa z TIRC zostaną pokazane pani Marry White, Minister ds. Integracji, Równości i Praw Człowieka
Międzykulturowy Festiwal ywności , Teach Iosagáin, Rathmore
Warsztaty Pisarskie dla Osób Wywodzących się z Rónych Grup Etnicznych w Tralee
Projekt Ogrodów zajęcia z ogrodnictwa organicznego
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
25
STRATEGICZNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA (SIA) 4:
Dostęp do podstawowych usług publicznych/prywatnych
OCZEKIWANY REZULTAT: 4.1:
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
4.1.1 Gospodarka
mieszkaniowa (prywatna
oraz socjalna), powinna
w wiekszym stopniu
brać pod uwagę
mniejszości etniczne.
Bariery dostępu do
odpowiednich mieszkań.
Główne sposoby zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych, to :
• Bezdomni, (Homeless)
• RAS,
• wynajem od prywatnych
właścicieli,
• dostępne mieszkania
(Affordable housing),
• LA,
• wspólna własność
(Shared ownership).
Poprawiony dostęp do usług publicznych
KIERUNEK ZMIAN
• Opracowanie standardowego
przewodnika.
• Informacje zawarte na stronie
internetowej CIC.
• Przewodnik zamieszczony na
stronie internetowej KCDB.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Opracowanie przewodnika,
opisującego rónego rodzaju
moliwości zakwaterowania
(prywatnego oraz socjalnego) w
rónych językach.
Czas pracowników
Fundusze OMI
potrzebne na
tłumaczenia oraz
publikacje
C i E/KLA
Październik
2010
• Przekazywanie informacji na temat
problemów z zakwaterowaniem
poprzez sieć istniejacych na terenie
całego hrabstwa biur CIC’ów
(szkolenia pracowników CIC oraz
części NGO).
Czas pracowników– CIC
& KCC
KLA/CIC
Grudzień 2010
• Tworzenie postulatów w których
będą zawarte i) standardowe
zasady dla zmiany typu
zakwaterowania, ii) informacje na
temat dostępnego zakwaterowania
w nowym Regionalnym Planie Walki
z Bezdomnością.
Czas
pracowników/wolontari
uszy
CiE
Maj 2010
• Pomoc i utworzenie standardowych
zasad dla zmiany typu
zakwaterowania.
Czas pracowników.
Fundusze potrzebne na
realizaje.
KLA/C i E
Grudzień 2010
• Zawarcie informacji na temat
kredytów hipotecznych w
Przewodniku o Zakwaterowaniu.
Środki potrzebne na
przekazywanie
informacji
Strona internetowa KLA/CIC
Październik
2010
TIRC/KASI
/TWRC
Grudzień
2010/ciągłe
• Utworzenie koleeńskiego systemu
mającego na celu pomagać zmianie
fromy zakwaterowania osób
oczekujących na azyl, na inne
rodzaje zakwaterowania.
Czas
pracowników/wolontari
uszy.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
27
STAN OCZEKIWANY
4.1.2. Szkolenia dla
dostarczycieli usług na
temat
międzykulturowości.
STAN FAKTYCZNY
• Zachowanie zasad
antyrasistowkich oraz
równościowych w
organizacjach.
KIERUNEK ZMIAN
• Opracowanie szkoleń połączonych z
pracą i procesami.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Opracowanie programu na temat
rozwoju edukacji – metodologie,
materiały, szkolenie członków
agencji SIM.
Zabezpieczenie
funduszy
KADE
Jesień 2010
Środki potrzebne na
szkolenia
Odpowiedzialna kada
organizacja członkowska.
Ciągły
NEKD /KVC/i inne LDCy
Tralee
zakończono
luty 2010
NEKD/KVC/biblioteki
2010/2011
KASI/TIRC
/Pomoc Prawna dla
Uchodźców (Refugee Legal
Services)/ Centrum
Inegracyjne (The
Integration Centre)
Ciągłe
• Przeprowadzenie szkolenia na
temat przeciwdziałania rasizmowi
oraz promowania równości,
mającego na celu zwiększenie
świadomości kulturowej.
4.1.3. Opracowanie
prostego przewodnika w
kilku językach.
4.1.4. Lepszy dostęp do
pomocy prawnej.
• Pakiety Powitalne,
dostępne w niektórych
częściach Hrabstwa,
powinny zostać
zaktualizowane.
• Wane problemy dotyczące
sądownictwa , prawa
rodzinnego oraz repatriacji.
• Opracowanie i rozpowszechnienie
przewodnika o dostępnych
usługach.
• Zaktualizowanie i poszerzenie ju
istniejącyc Pakietów Powitalnych
oraz opracowanie nowych (Tralee
zaktualizowane sierpień 2009 i
przetłumaczone luty 2010 ).
Czas pracowników
• Strona internetowa biblioteki.
• Sprawdzenie moliwości
wykorzystania ju istniejących stron
internetowych połączonych z
instytucjami publicznymi i
społecznymi, do promowania
Pakietów Powitalnych, np.
Biblioteka.
Czas pracowników
Hosting internetowy
• Liczba osób, która otrzymała
wsparcie.
• Centrum Integracyjne
organizujące indywidualne
spotkania informacyje w
Tralee raz w miesiącu.
• Wznowić indywidualne
spotkania na temat
problemów prawnych dla
uchodźców (clinics).
28
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
• Pomoc dla osób i skierowanie ich do
instytucji, udzielających informacji
na temat sądownictwa, prawa
rodzinnego oraz repatriacji.
Fundusze OMI potrzebne
na tłumaczenia i
publikacje
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
4.1.5. Wzrost
świadomości na temat
prawodawstwa,
dotyczącego
dyskryminacji i
równouprawnienia.
• Informacje są dostępne w
CIC/TIRC/KASI.
4.1.6. Większa
informacja i dostęp to
usług transportowych.
• Więcej informacji
skierowanej do grupy
docelowej.
KIERUNEK ZMIAN
• Liczba osób uczestniczących.
• Połączone strony internetowe,
dotyczące usług transportowych.
• Lepszy dostęp do informacji.
4.1.7. Zwiększenie
udziału mniejszości
etnicznych w dbanie o
własne bezpieczeństwo.
• Aktywni Oficerowie
Łącznikowi z grupami
etnicznymi oraz współpraca
Gardy z mniejszościami.
• Prowadzenie
indywidualnych,
cotygodniowych spotkań
przez Gardę w TIRC
• Liczba ochotników wywodzących
się ze społeczności imigracyjnej,
zgłaszająca się do słuby w
rezerwach Gardy.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Opracowanie przewodnika dla
pracodawców na temat
dyskryminacji i równouprawnienia.
Oczekiwanie na
fundusze
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza
2011
• Przeprowadzenie kampanii
integracyjnej oraz promowanie
postawy antyrasistowskiej w
Hrabstwie Kerry.
Oczekiwanie na
fundusze
Integracyjna Grupa
Zadaniowa/Grupa
Wykonawcza
• Polepszenie dostępności informacji
na temat istniejących usług
transportowych i ich lokalizacji,
poprzez stworzenie linków na ich
stronach internetowych.
Wprowadzenie linków na stronach
internetowych - Bus Éireann, Kerry
Airport, Iarnrod Éireann, People’s
Bus, Tralee, etc.
Uwarunkowane zgodą
usługodawców
transportowych na
udostępnienie linków.
Kierowane przez Kerry
Community Transport i
połączenie z innymi
usługodawcami
transportowmi.
2010
• Wzmocnienie dialogu pomiędzy
Oficerami Łącznikowymi, Gardą
Społeczną oraz reprezentantami
nowych społeczności, aby
skoncentrować się na
bezpieczeństwie oraz sprawach
wymagających wspólnych działań.
Kierowane przez Garda
Síochána
Ciągły
• Wprowadzenie cotygodniowych
indywidualnych spotkań z Garda
Síochána w Centum w Tralee.
Gardaí
Ciągły
• Zachęcanie członków grupy
docelowej do zgłaszania się na
ochotnika do rezerw Gardy
Gardaí
Ciągły
2011
Gardaí/JPC’y/TIRC/KASI /
LDCy
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
29
OCZEKIWANY REZULTAT: 4.2:
Równość dostępu oraz uczestnictwo nowych społeczności w
słubie zdrowia
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Przekazanie informacji na temat
słuby zdrowia w łatwo
przyswajalny sposób.
Pracownicy HSE,
równie
zaangaowanie TIRC i
KASI.
HSE
Grudzień 2010
• Skontaktoanie się grup z biurem
klienta HSE w celu zarejestrowania
się w bazie danych.
HSE Oficer ds. Obsługi
Klienta
HSE
Ciągły
• Utworzenie Programu Ochotniczego
Nauczania o Zdrowiu (Peer Health
Information Volunteers
Programme).
HSE/PCT
HSE
2011-2012
• Utworzenie forów na temat
uczestnictwa społecznego.
HSE/PCT
HSE
2012
• Prowadzenie Społecznościowego
Programu Edukacyjnego
(Community Education
Programme), mającego na celu
wyszkolenie ochotników.
• Prowadzenie warsztatów dla Grupy
Pierwszej Pomocy (PCT)
Szkolenia dla
pracowników HSE w
dziale obsługi klienta.
SIM Equality Group/SIM
Working Group
2011
• 2 sesje szkoleniowe zostaną
zorganizowane do 2011 roku.
• Zaangaownanie lekarzy pierwszej
pomocy w szkolenia na temat
międzykulturowości.
Szkoleniowcy prowadzący
szkolenia na temat
atyrasizmu.
2011
Prowadzenie będzie
przekazane poszczególnym
organizacjom.
2011
STAN OCZEKIWANY
STAN FAKTYCZNY
KIERUNEK ZMIAN
4.2.1. Informacja o
dostępie do słuby
zdrowia, podana z
zachowaniem
poprawności kulturowej.
• Grupy Pierwszej Pomocy
(Primary Care Team),
utworzone w zachodnim
Kerry, Castleisland i Tralee.
• 2 grupy robocze, koncentrujące się
na ustaleniu, jakiego rodzaju
informacji oczekuje społeczność
międzynarodowa.
• Organizowanie warsztatów na
terenie Hrabstwa, dotyczących
dostępności do informacji, itd.
• Zwiększenie świadomości wśród
Grup Pierwszej Pomocy, na temat
problemów psychicznych.
4.2.2. Zwiększony udział
mniejszości etnicznych
w procesach
decyzyjnych.
• Ustanowienie udziału
społeczności jako część
PTC.
• Narodowa Strategia dla Włączenia
się Osób Korzystających z
Irlandzkiej Słuby Zdrowia,
potwierdza chęć DoHc oraz HSE do
umoliwienia wpływu pacjentów na
działalność słuby zdrowia.
• Zaangaowanie się mniejszości
etnicznych w działalność ww.
struktur.
4.2.3. Szkolenia na
temat
międzykulturowości,
łącznie ze szkoleniem o
równouprawnieniu oraz
przeciwko rasizmowi.
• Ciągłe szkolenia
wewnętrzne w HSE.
• Rozpoczęta Strategia
Międzykulturowa HSE.
• Szkolenia wolontariackich
organizacji słuby zdrowia, mające
na celu zwiększenie świadomości o
problemach kulturowych.
30
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Środki potrzebne na
edukację
szkoleniowców oraz
tworzenie programów
szkoleń.
Środki potrzebne na
prowadzenie szkoleń.
Czas pracowników.
OCZEKIWANY REZULTAT: 4.3:
Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych we współpracy
ze społecznościami lokalnymi
STAN OCZEKIWANY
4.3.1. Lepsza informacja
oraz dostęp do
przychodni zdrowia
psychicznego.
STAN FAKTYCZNY
• Poinformowanie podczas
konsultacji w domach dla
uchodźców o chorobach
wywołanych stresem.
KIERUNEK ZMIAN
• Zorganizowanie spotkań
informacyjnych na temat
przychodni zdrowia psychicznego.
• Wspieranie grup lokalnych np.
KASI/TIRC /TARMS.
4.3.2. Utworzenie
Programu Ochotniczego
Nauczania o Zdrowiu
(Peer Health
Information Volunteers
Programme).
• Propozycja została
opracowana wspólnie przez
HSE i TWRC (wspierana
przez KASI/TIRC).
• 15 osób, członków nowych
społeczności ukończyło szkolenie.
• Ochotnicy Nauczania o Zdrowiu,
gotowi do wspierania nowych
społeczności.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Przeprowadzenie przez Przychodnie
Zdrowia Psychicznego w Kerry
spotkań informacyjnych, na temat
przychodni oraz dostępności do
nich.
Czas pracowników HSE
Przychodnie Zdrowia
Psychicznego
2010-2011
• Informowanie podczas wszystkich
wydarzeń publicznych o usługach,
prowadzonych przez Irlandzki
Serwis Wsparcia (Irish Advocacy
Service).
Pracownik serwisu
wsparcia
Przychodnia Zdrowia
Psychicznego Kerry
/Irlandzkie /Serwisy
Wsparcia
Ciągły
HSE
2010-11
Działalność w Społeczności
HSE /PCT/TWRC/TIRC/KASI
2010
PCT/HSE
2010-Ciągły
• Wspieranie lokalnych grup– KASI,
TIRC, itd.
Czas poświęcony przez
pracowników – NGO
/HSE Praca wśród
Społeczności /HSE
Zdrowie Psychiczne oraz
Promowanie Zdrowia
• Stworzenie i wprowadzenie
szkolenia na temat Ochotników
Nauczania o Zdrowiu.
Pracownicy HSE
Środki potrzebne na
programy szkoleniowe
• Ochotnicy Nauczania o Zdrowiu,
cennym źródłem wiedzy dla
społeczności międzynarodowej.
Fundusze HSE
• Organizowanie serii spotkań
informacyjnych na temat zdrowia.
• Informowanie o potrzebach
zdrowotnych nowych społeczności
na forach Grup Pierwszej Pomocy
(Primary Care Teams).
Środki na prowadzenie
spotkań
informacyjnych/warszt
atów
Czas pracowników oraz
wolontariuszy z
NGOów
2010-2011
Środki na wsparcie dla
wolontariuszy
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
31
STAN OCZEKIWANY
4.3.3. Inicjatywy dla
rodzin przebywających
w domach dla
oczekujących na azyl .
STAN FAKTYCZNY
• Zgłaszanie wielu
problemów podczas
spotkań rodzin i dzieci,
przebywających w domach
dla osób oczekujących na
azyl.
KIERUNEK ZMIAN
• Liczba rodzin, które otrzymały
wsparcie.
CZYNNOŚCI PROWADZĄCE DO
POPRAWY SYTUACJI
WKŁAD CZASOWY I
FINANSOWY
PRAWDOPODOBNA
AGENCJA KIERUJĄCA
CZAS
DZIAŁANIA
• Zapewnienie usługi informacyjnej
dla osób oczekujących na azyl
(outreach service) w Killarney i
Tralee.
Fundusze HSE
KASI i TWRC
Ciągły
Fundusze HSE oraz
inne
Łączenie się z FRCS oraz
innymi odpowiednimi
organizacjami
społecznościowymi.
• Utworzenie programów wsparcia
dla rodzin.
• Zatrudnienie Pracowników
Pomocy Rodzinom (Family
Support Workers) (przez
KASI oraz TWRC).
• Utworzenie ośrodków dziennej
opieki nad dziećmi (respite
childcare).
• Wspieranie rodzin w większej
aktywności społecznej.
4.3.4. Zwiększenie
szans w angaowanie
się nowych społeczności
w aktywność fizyczną,
jako działania na rzecz
promocji zdrowia.
32
• Aktualnie występujące
pewne działania są
niewystarczające i
nieskoordynowane.
• Polepszenie się zdrowia wśród
nowych społeczności, głównie
przez aktywność fizyczną.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
• Przygotowywanie skoordynowanych
działań mających na celu
promowanie aktywności fizycznej
wśród społeczności
międzynarodowych.
Fundusze
Czas pracowników
LSP
Partnerstwo HSE Jednostka
Promowania Zdrowia
(Health Promotion Unit)
2010 i ciągły
Integracja w Kerry
Nieformalne zajęcia z języka angielskiego w Centrum KASI (KASI Centre)
Global Tralee 2010
Otwarcie wystawy fotografii poświęconej Afryce (Vision of African Photo Exhibition) w Castleisland podczas Dnia
Afryki – radny Bobby O’Connell, Przewodniczący Hrabstwa Kerry oraz ambasador Kemafo Chikwe, ambasador Nigerii w
Irlandii.
Afrykańskie bębny
Global Tralee 2010
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
33
Wprowadzenie Strategii w ycie
Aby zapewnić wprowadzenie niniejszej strategii w ycie, członkowie podgrupy integracyjnej przy CDB wspólnie uzgodnili co następuje:
• Wszystkie agencje naleące do podgurpy integracyjnej, przyjmą do wiadomości załoenia Strategii w obecności Przewodniczącego grupy oraz
potwierdzą swoje zaangaowanie.
• Aby realizacja Strategii przebiegała sprawnie, naley utrzymać grupę wykonawczą, składającą się z kilku osób oraz kierownika.
• Powołana grupa wykonawcza opracuje roczny plan wdroeniowy oraz ustali odpowiednie mechanizmy monitorujące i oceniające.
• Uwaa się za konieczne wsparcie administracyjne i finansowe dla grupy, na pokrycie uzasadnionych kosztów działalności. Sekcja ds. Społeczności i
Przedsiębiorczości, działająca przy Radzie Hrabstwa Kerry, zobowiązała się przyjrzeć bliej tej kwestii.
• Grupa wykonawcza zostanie zachęcona do późniejszej współpracy z ‘grupą docelową’ opisaną w niniejszej Strategii.
• W związku z nadaniem w Strategii wanej roli Agencjom Rozwoju Lokalnego, konieczne będzie ustalenie pomiedzy agencjami, która z nich przejmie główną
odpowiedzialność za osiąganie poszczególnych celów.
34
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Lista organizacji członkowskich:
Garda
Organizacja Równego Dostępu do Edukacji Hrabstwa Kerry
Departament Edukacji
Biuro Opłat Podatku Drogowego w Kerry
Departament Spraw Socjalnych i Rodzinnych
Centrum Wolontariackie w Kerry
Urząd Pracy
Przytułek dla Kobiet w Kerry
Słuba Zdrowia
Rada Miasta Killarney
IRD Duhallow
Rada Miasta Listowel
Irlandzkie Ośrodki Wsparcia (Irish Advocacy Services)
Meitheal Forbartha na Gaeltachta
KADE
Organizacja na Rzecz Rozwoju Północnej i Wschodniej Części Kerry
KASI
Organizacja na rzecz rozwoju południowej części Kerry
Społecznościowe i Wolontariackie Forum Kerry
TARMS
Komitet ds. Opieki nad Dziećmi Hrabstwa Kerry
Biuro Spraw Obywatelskich w Tralee
Biblioteka Hrabstwa Kerry
Projekt Rozwoju Społeczności w Tralee
Diecezjalna Organizacja Wsparcia Młodziey
Centrum Wsparcia dla Uchodźców w Tralee
Ośrodek Edukacji Hrabstwa Kerry
Rada Miasta Tralee
Unique Voice
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
35
Osoby zaangaowane w budowę Strategii
Alison Boardman
Amanda O' Sullivan
Ann Boland
Anne Marie Foley
Anne Marie Fitzgerald
Aoife McCormack
Barbara Eames
Bernie Trant
Bridie Buckley
Camelia Draghici
Caroline Doyle
Caroline Toal
Catherine Callaghan
Chris McInerney
Colleen Hennessy
Dee Keogh
Dominic Sullivan
Emma Mullane
George Dineen
Geraldine O' Sullivan
Hazel O' Malley
Irish Advocacy Service
Jane Brennan
Jane Ovbude
John Herlihy
June Moynihan
36
Unique Voice
Centrum Wolontariackie w Kerry
Meitheal Forbartha na Gaeltachta
Przytułek dla Kobiet w Kerry
Kerry Women's Refuge
Rada Hrabstwa Kerry
Ośrodek Edukacji Hrabstwa Kerry
Centrum Wsparcia dla Uchodźców w Tralee
Urząd Pracy
Urząd Pracy
Partnerstwo dla Tralee
Słuba Zdrowia
Rada Miasta Tralee
Komitet ds Opieki nad Dziećmi Hrabstwa Kerry
Koordynator
RAPID koordinator
Organizacja na Rzecz Zozwoju Północnej i wschodniej Części Kerry
Departament Edukacji
Community Garda
Urząd Pracy FÁS
Centrum Wolontariackie w Kerry
Organizacja na rzecz rozwoju północnej i wschodniej części Kerry
Organizacja Równego Dostępu do Edukacji Hrabstwa Kerry
Ochotnik
Departament Spraw Socjalnyh i Rodzinnych
Projekt Rozwoju Społeczności w Tralee
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Kathleen Higgins
Katie Crowley
Kirstie Nowak
Linda McCarthy
Liz O' Donnell
Lorraine Bowler
Mairead Downey
Margaret Godley
Maria Ni Cheallaigh/Kevin O' Malley
Marilyn Catapat Counihan
Mary McGillycuddy
Maura Walsh
Naima Sharif Osman
Nogogu Mafu
Noreen O’ Connor
Pastor Olalekam Oyewande
Peter Antonow
Ruta Gorbulko
Seamus Dowling
Shahidah Janjua
Sharon O' Shea
Sinéad Whyte
Siobhán Griffin
Siobhán Horgan
Diecezjalna Organizacja Wsparcia Młodziey
IRD Duhallow
Biuro Spraw Obywatelskich w Tralee
Centrum Wolontariackie w Kerry
Biuro Opłat Podatku Drogowego w Kerry
Organizacja na rzecz rozwoju północnej i wschodniej części Kerry
Rada Hrabstwa Kerry
Ośrodek Edukacji Hrabstwa Kerry
Rada Miasta Killarney
KASI
KADE
IRD Duhallow (Chairperson, ITG)
Projekt Rozwoju Społeczności w Tralee
Transvoices (Vice-Chairperson, ITG)
Rada Hrabatwa Kerry
Ochotnik
Ochotnik
Ochotnik
Biblioteka Kerry
Ochotnik
Organizacja na Rzecz Rozwoju Północnej i Wschodniej Części Kerry
Organizacja na Rzecz Rozwoju Południowej Części Kerry
Społecznościowe i Wolontariackie Forum Kerry
Rada Miasta Listowel
Centrum Integracyjne
Wykaz terminów
Asymilacja (Assimilation)
Termin dotyczący przystosowania się osób lub te grup, posiadających spuściznę kulturową inną ni kultura i normy ycia
społecznego dominujacego w społeczeństwie, w jakim się osiedlili. Zazwyczaj są to imigranci lub odizolowane mniejszości, które
poprzez obcowanie z wiekszą kulturą, stopniowo porzucają swoją kulturę i stają się zasymilowani.
Osoby ubiegające się o azyl Osoba ubiegająca się o azyl (an asylum seeker) jest to osoba, która stara się być uznawana jako uchodźca zgodnie z Konwncją
(Asylum Seeker)
Genewską z roku 1951. Osoba ubiegająca się o azyl, legalnie przebywa w kraju, podczas rozpatrywania jego podania o azyl.
Direct Provision
System wsparcia dla osób ubiegających się o azyl, gdzie wszystkie koszty zakwaterowania, posiłków, ogrzewania, prądu, prania
oraz utrzymania budynków, są pokrywane przez Państwo. Osoba ubiegająca się o azyl, mająca status Direct Provision, nie ma
prawa podjęcia pracy.
Dyskryminacja
(Discrimination)
Niesprawiedliwe traktowanie osoby lub grupy osób oparte na uprzedzeniach, fanatyźmie, faworyzacji i nietolerancji.
Grupa Etniczna/
Mniejszość Etniczna
Grupa osób pochodząca z tego samego obszaru, posiadająca wspólne pochodzenie, religię, język oraz kulturę. Nie jest łatwo
zdefiniować wszystkich grupy etniczne; niektóre osoby mogąpochodzić i pochodzą z rónych grup etnicznych.
Konwencja genewska
(Geneva Convention)
Konwencja genewska 1951 – międzynarodowa umowa dotycząca statusu uchodźców, ratyfikowana równie przez Irlandię.
Integracja (Integration)
Termin ‘integracja’ jest szeroko uywanym pojęciem w znaczeniu narodowym jak i europejskim. Integracja jest powszechnie
uwaana jako dwustronny proces, nakładający obowiązki zarówno na mniejszości etniczne jak i na Państwo, mające na celu
utworzenie społeczeństwa zintegrowanego. W kontekście niniejszego Planu poprzez „integracja” rozumiemy rónorodne
strategie, mające na celu zintegrowanie grup takich jak uchodźcy oraz migranci, w celu utworzenia zintegrowanego,
wielokulturowego społeczeństwa.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
37
Międzykulturalizm
(Interculturalism)
Tworzenie warunków do interakcji, tworzenia równości szans, zrozumiena oraz szacunku pomiędzy kulturami i
mniejszościami etnicznymi. Międzykulturalizm jest terminem coraz częściej uywanym do walki z rasizmem, radzenia
sobie z uprzedzeniami oraz nieporozumieniami, uywanym zamiast asymilacji oraz wielokulturowości.
Status “Leave to Remain”/
Stamp 4
Równie znane pod nazwą „zezwolenie na przebywanie”. Główną podstawą decyzji zezwalającej na dalsze przebywanie
jest: dla podjęcia pracy, studiów, prowadzenia biznesu lub jako osoba pozostająca na utrzymaniu obywatela irlandzkiego
lub obywatela innego kraju Unii Europejskiej. Jeśli podanie o uznanie statusu ‘leave to remain’ zostanie rozpatrzone
pozytywnie, Narodowe Biuro Imigracyjne Garda (Garda National Immigration Bureau GNIB) wydaje Kartę Rejestracyjną
(Registration Card), zawierającą fotografię osoby ze stemplem numer 4.
Pracownik migracyjny (Migrant
Worker)
Pracownicy migracyjni są to osoby które, migrują do Irlandii z własnej woli i podejmują pracę na podstawie wizy
pracującej. Pracownicy migracyjni spoza Unii Europejskiej muszą posiadać wizę pracującą, lub te ich pracodawcy muszą
ubiegać się o pozwolenie na pracę, aby umoliwić im jej podjęcie.
Wielokulturowość (Multiculturalism) Wyróniające się grupy etniczne, religijne czy kulturowe, współistniejące w tym samym społeczeństwie.
Rasizm (Racism)
Dyskryminacja z powodu pochodzenia etnicznego. Szczególna forma wyobcownia niektórych grup etnicznych, bazująca
na przeświadczeniu, e niektóre „rasy” są ponad innymi, poniewa mają inny kolor skóry, narodowość oraz etniczne i
kulturowe pochodzenie.
Uchodźca (Refugee)
Osoba która otrzymała prawo do przebywania w Irlandii, ze względu na bycie prześladowanym w swoim kraju. Jeeli ktoś
dostanie status uchodźcy, otrzymuje takie same prawa co obywatel Irlandii.
Odseparowane dzieci/małoletni bez
opieki (Separated
children/unaccompanied minors)
38
Dzieci poniej 18 roku ycia, które przebywaja poza granicami kraju swojego pochodzenia, odseparowane od swoich
rodziców, bądź te opiekunów prawnych. W Irlandii słowem małoletni bez opieki (unaccompanied minors) często było
uywane do określania tej grupy osób.
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
Lista skrótów
ARD
BTEI
CDB
CDP
CEB
CIC
C&V Forum
DoEHLG
DoHC
DSFA
EEA
ESOL
FÁS
FRC
HSE
HSCL
ITT
KADE
KAGS
KASI
KCC
KCCC
Antyrasizm oraz Rónorodność
Inicjatywa Powrót do Edukacji
Rada Rozwoju Hrabstwa
Projekt Rozwoju Społeczności
Rada Przedsiębiorczości Hrabstwa
Biuro Spraw Obywatelskich w Tralee
Społecznościowe i Wolontariackie Forum
Departament Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego oraz Samorządu
Departament Zrowia oraz Dzieci
Departament Spraw Socjalnych i Rodzinnych
Europejski Obszar Gospodarczy
Angielski dla Osób Mówiących Innymi Językami
Foras Áiseanna Saothair
Biuro Wsparcia Rodziny
Słuba Zdrowia
Biuro Łączności Rodzice-Nauczyciele
Instytut Technologii w Tralee
Ruch na Rzecz Rozwoju Edukacji w Kerry
Biuro Porad dla Dorosłych
Grupa Wsparcia Uchodźców w Killarney
Rada Hrabstwa Kerry
Komitet ds. Opieki nad Dziećmi Hrabstwa Kerry
KDYS
KES
KLA
KVC
LDC
LSP
NEKD
NGO
OMCYA
PCT
RAPID
SCP
SIM
SLSS
SPC
TARMS
TIRC
TTC
TWRC
Diecezjalna Organizacja Wsparcia Młodziey
Ośrodek Edukacji Hrabstwa Kerry
Władze Lokalne Hrabstwa Kerry
Centrum Wolontariackie w Kerry
Organizacja Rozwoju Lokalnego
Partnerstwo dla Rozwoju Sportu w Kerry
Organizacja na Rzecz Rozwoju Północnej i Wschodniej Części Kerry
Organizacja Pozarządowa
Biuro Ministra ds. Dzieci i Młodziey
Grupa Pierwszej Pomocy
Program Rewitalizacji Obszarów poprzez Planowanie,
Inwestycje oraz Rozwój
Program Ukończenia Szkoły
Grupa Działająca na Rzecz Integracji Społecznej
Biuro Pomocy w Nauce w Szkole Średniej
Komitet Polityki Strategicznej
Centrum dla Oczekujących na Azyl, Uchodźców oraz Migrantów
Międzynarodowe Centrum Wsparcia w Tralee
Rada Miasta Tralee
Centrum Wsparcia Kobiet w Tralee
S T R AT E G I A I N T E G R A C Y J N A H R A B S T WA K E R R Y
39
Rada Rozwoju Hrabstwa Kerry jest finansowana przez Radę Hrabstwa
Kerry oraz Biuro Ministra ds. Integracji.
Office of the Minister of State for Integration
Oifig an Aire Stáit Lánpháirtíochta
Czerwiec 2010 rok
Niniejsza strategia została przetłumaczona na kilka języków i jest
dostępna na stronie internetowej
www.kerrycdb.ie
Community and Enterprise, Kerry County Council, County Buildings, Tralee, Co. Kerry.
Fiontair agus an Phobail, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Trá Lí, Co. Chiarraí
Telephone /Guthán: 066 7183680
Fax /Faics: 066 7183678
Email /R-phost: [email protected]
Website /Suíomh: www.kerrycdb.ie
design+print - KINGDOM Printers: 066 7121136