wypowiedzi ustne podczas zajęć Egzamin, dyskusje ćwi

Komentarze

Transkrypt

wypowiedzi ustne podczas zajęć Egzamin, dyskusje ćwi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
st. stacjonarne
st. niestacjon.
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Wstęp do językoznawstwa
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-15-s
PPWSZ-FA-1-15-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok studiów I; Semestr 1
Studia stacjonarne:
30 godzin wykładu oraz 15 godzin ćwiczeń w grupach dziekańskich. Dodatkowo 5
godzin obowiązkowych konsultacji.
Studia niestacjonarne:
15 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń w grupach dziekańskich.
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
30
Ćwiczenia/
seminaria
15
Konsultacje
obowiązkowe
5
15
15
-
Wykłady
9
10
11
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
wstępne
12
Cel przedmiotu
13
Efekty
kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
2
Projekty/
opracowania
20
Nauka
własna
30
2
40
30
Egzaminy
Stacjonarne 52/Niestacjonarne 32
Suma godzin
Praca własna studenta
Inne
-
Stacjonarne 50/Niestacjonarne 70
102
dr Ewa Kucelman
dr Ewa Kucelman
Umiejętności językowe na poziomie B1. Znajomość terminologii językoznawczej i
gramatycznej na poziomie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami
językoznawczymi.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą
K_W03
H1P_W02
terminologię, teorię i metodologię z zakresu filologii
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje z zakresu
K_U01
H1P_U01
filologii z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić
K_U02
H1P_U02
umiejętności profesjonalne w zakresie filologii
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K01
H1P_K01
Efekt kształcenia
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Egzamin, dyskusje ćwiczeniowe;
Wiedza
Umiejętności
dyskusje w grupach tematycznych;
wypowiedzi ustne podczas zajęć
Egzamin, dyskusje ćwiczeniowe;
dyskusje w grupach tematycznych;
wypowiedzi ustne podczas zajęć
Ocena pracy na ćwiczeniach,
Kompetencje społeczne
15
16
17
18
19
wypowiedzi w trakcie zajęć;
prawidłowe korzystanie ze zdobytej
wiedzy; systematyczna, celowa i
efektywna praca
Stosowane
metody
dydaktyczne
Wykłady problemowe, ćwiczenia, dyskusja, prezentacje.
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Wykład:
1. Pochodzenie języka
2. Język zwierząt
3. Rozwój pisma
4. Wybrane zagadnienia z zakresu neurolingwistyki
5. Pojęcie gramatyki
6. Nabywanie języka rodzimego
7. Nabywanie języka obcego Wybrane zagadnienia z zakresu fonetyki
8. Wybrane zagadnienia z zakresu fonologii
9. Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii
10. Procesy słowotwórcze
11. Wybrane zagadnienia z zakresu składni
12. Wybrane zagadnienia z zakresu semantyki
13. Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki
14. Wybrane zagadnienia z zakresu analizy dyskursu
Ćwiczenia:
Ćwiczenia praktyczne z zakresu następujących jednostek tematycznych:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu fonetyki
2. Wybrane zagadnienia z zakresu fonologii
3. Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii
4. Procesy słowotwórcze
5. Wybrane zagadnienia z zakresu składni
6. Wybrane zagadnienia z zakresu semantyki
7. Wybrane zagadnienia z zakresu pragmatyki
8. Wybrane zagadnienia z zakresu analizy dyskursu
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest regularne i aktywne uczestnictwo w
zajęciach, udział w dyskusji w czasie zajęć oraz pozytywnej oceny z pisemnego
egzaminu końcowego.
Standardowa skala ocen.
Yule, G. The Study of Language. Third Edition. Cambridge University Press. 2006
Fromkin, V. An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace Javanovich.
1993.
Radford, A. et al. Linguistics. An Introduction. Second Edition. Cambridge University
Press. 2009.
Tabakowska, E. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Universitas. 2001.

Podobne dokumenty