Maj - Teatr Ziemi Rybnickiej

Transkrypt

Maj - Teatr Ziemi Rybnickiej
04.05 œr
FINA£ FESTIWAL
U KULTURY
M£ODZIE¯Y SZKOLNEJ
godz. 17.00
wstêp wolny
25.05 œr
DZIEÑ GODNOŒCI OSÓB
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCI¥
INTELEKTUALN¥
impreza zamkniêta
08.05 nd Premiera spektaklu tanecznego TT Furio
godz. 18.00
Lalki, czyli sen o dorastaniu
bilety: 10 z³
09.05 pn Robin Hawdon
godz. 20.00
Weekend z R.
bilety: 95 z³, 85 z³
Spektakl komediowy w wykonaniu Och-teatru.
Wyst¹pi¹: Krystyna Janda, Aleksandra Justa,
Piotr Borowski, Lech £otocki, Piotr Machalica,
Rafa³ Mohr
III powstanie œl¹skie w polityce
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
godz. 12.00
wstêp wolny
Wyk³ad p³k. Tadeusza D³u¿yñskiego
13.05 pt
Ray Cooney i John Chapman
Nie teraz kochanie
godz. 19.00
bilety: 45 z³, 35 z³
Spektakl komediowy w wykonaniu Teatru Œl¹skiego
im. S.Wyspiañskiego z Katowic
15.05 nd Franz Lehar
Weso³a wdówka
godz. 18.00
bilety: 75 z³, 65 z³
Operetka w trzech aktach w wykonaniu
Teatru Muzycznego z Gliwic
27.05 pt
29.05 nd
Paul Klee – spacer z kolorem
MA£A AKADEMIA FILMOWA
Temat: WolnoϾ
Wyk³ad :£ukasz Tura
Projekcja filmu „Wszystko co kocham”
20.05 sb
- 26.05 cz
Kino Kultura
Szuka³em Was
godz. 12.00
wstêp wolny
Podsumowanie 11 edycji miêdzynarodowego
konkursu plastycznego z cyklu „Wielcy znani i nieznani”
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury
w Rybniku
Koncert dla uczczenia 90-tej
godz. 17.00
bilety: ???
rocznicy wybuchu
III Powstania Œl¹skiego
w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej
im. Braci Szafranków z udzia³em
dyplomantów Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. Karola i Antoniego
Szafranków w Rybnik
W programie m.in.
Mieczys³aw Kar³owicz – Koncert skrzypcowy A-dur, cz.I
Jan Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll, cz .I
Ferdynand David – Koncert D-dur na puzon
Rondla Binge – Koncert na saksofon
Astor Piazzola – Koncert na akordeon i gitarê
30.05 pn Dzieñ z tañcem – otwarte zajêcia warsztatowe
godz. 18.15
31.05 wt Spektakl bajkowy
bilety: 5 z³
INNE KACZ¥TKO
Dzieñ
i
k
t
a
M
„W
25.05.2011
godz. 18.00
iata”
w
œ
a
³
o
k
o
o
d
t
u
80 min
bilety: 30 z³
Wyst¹pi¹: zespó³ NASTROJE
w sk³adzie: Iwona Socha - sopran,
Maciej Bartczak - baryton,
Bartosz Urbañski - bas/baryton,
Wojciech Stysz - fortepian
oraz kabaret No³ Nejm
Baϖ muzyczno-taneczna
w wykonaniu Teatru Dzieciêcego „GUZICZEK”
01.06 œr
01.06 œr
pracownia plastyczna RCK
– prowadzenie Barbara Budka
warsztaty plastyczne dla dzieci
Kopciuszek
godz. 16.00 - 17.30
wstêp wolny
godz. 18.00
– baœñ taneczno-muzyczna w wykonaniu zespo³u
SALAKE, zespo³u Carrantuohill oraz Katarzyny Sobek
bilety: 15 z³
ZESPÓ£ TANECZNY SALAKE
wokalistka: Katarzyna Sobek
01.06.2011, godz.18.00
bilety: 15 z³
Zapowiedzi:
godz. 16.00
wstêp wolny
sala kameralna RCK – dzieci 2-6 lat
– prowadzenie Anna Kiermaszek
godz.16.00-16.45 animacje muzyczno-ruchowe dla maluchów
godz.16.45-17.45 Wiosenny Bal Przebierañców
sala baletowa RCK – dzieci 7-12 lat
– prowadzenie Karolina Olkowska
godz.16.00-16.45 lekcja tañca
godz.16.45-17.45 gry, zabawy i konkursy ruchowe
sala widowiskowa RCK – Izabela Barska-Kaczmarczyk
13.07. godz.19.00 spektakl „G¹ska”
z Katarzyn¹ Figur¹
NOC ŒWIÊTOJAÑSKA
18.06.2011
STADION MIEJSKI
WYST¥PI¥:
Ewa Farna,
Kabaret RAK
Kabaret M³odych Panów
Andrzej Piaseczny
bilety: 10 z³ do nabycia w kasie RCK
30.05 pn spektakl TT FURIO
20.05 pt
1700 – 1730 i 1730 – 1800„Teraz zagadeczka : Jaka to bajeczka”
– konkursy i quizy bajkowe, pokazy etiud o tematyce bajkowej
Sala Baletowa
1600 – 1630 i 1630 – 1700„Wyginaj œmia³o cia³o” – zabawy pantomimiczne ,
animacje teatralne oraz gry i zabawy ruchowe
1700 – 1730 i 1730 – 1800„Marzenia do spe³nienia” - „ I ja mogê zostaæ…”
- odgrywanie ró¿nych postaci bajkowych, odgrywanie scenek,
etiudy teatralne.
Sala Oblicza
1600 – 1630 i 1630 – 1700„Wierszyki Myszki Miki”
– konkurs recytatorski dla najm³odszych
1700 – 1730 i 1730 – 1800„Zaczarowana garderoba”
– przymierzanie kostiumów teatralnych, mo¿liwoœæ zrobienia zdjêcia
w kostiumie scenicznym
godz. 10.45
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
12.05 cz
godz. 18.00
bilety: 30 z³
W 80 minut dooko³a œwiata
Wyst¹pi¹: Kabaret No³ Nejm oraz zespó³ Nastroje
w sk³adzie: Iwona Socha-sopran, Maciej Bartczak-baryton,
Bartosz Urbañski-bas/baryton, Wojciech Stysz-fortepian
W programie przeboje operetkowe, operowe i muzyki filmowej
Organizator: M³odzie¿owy Dom Kultury
w Rybniku,te.324224088
05.05 cz
Koncert z okazji Dnia Matki
godz. 08.15
i 11.15
bilety: 6 z³
godz. 18.00
poniedzia³ek
godz. 17.00
bilety: 12 z
grupy
zorganizowane: 10 z³
Maj2011
Lalki, czyli sen o dorastaniu
31.05 wt „Teatralna têcza” – dzieñ z teatrem
godz. 17.50
bilety:5 z³
Rozstrzygniêcie konkursu na wianek œwiêtojañski.
godz. 16.00
sala kameralna , baletowa i widowiskowa oraz
wstêp wolny
Galeria „Oblicza” RCK – prowadzenie Izabela Karwot
godz.16.00 – 18.00 konkursy, zabawy i animacje teatralne,
a tak¿e wycieczka po zapleczu teatru i mo¿liwoœæ zdjêæ
w kostiumach teatralnych.
Program otwartych zajêæ teatralnych dla dzieci
Sala Kameralna
1600 – 1630 i 1630 – 1700„Czarodziejski kocio³ek”
– animacje z przedmiotem , gra z przedmiotem, zabawa z przedmiotem
15.07.2011 godz. 19.00
Katarzyna Figura,
Anna Gornostaj,
Maria Dejmek, Anna Kózka,
Cezary Morawski,
Tomasz Dedek
bilety: 60 z³, 70 z³
www.kultura.rybnik.pl www.taniec-rybnik.pl
Teatr Ziemi Rybnickiej
44-200 Rybnik, ul. Saint Vallier 1
tel./fax (32) 422 21 32; (32) 422 32 35
e-mail: [email protected]
STUDIO TAÑCA TOWARZYSKIEGO TZR
KWIECIEÑ 2011
e-mail:
[email protected]
[email protected]
04 IV, poniedzia³ek, godz. 19.00
EWA
CHCE
SPAÆ
JOANNA
prod. Polska, 2010 r.,
Dramat wojenny,
czas 105 min.
re¿yseria: Stanis³aw Bareja
obsada:
Urszula Grabowska,
Sara Knothe,
Stanisł
awa Celi ska
Klasyczna tragedia: Joanna wraca do domu
w okupowanym Krakowie, w którym czeka
na ni¹ ocalona z ³apanki ¯ydówka. Intryguj¹ca
gra napiêæ wyciskaj¹ca ³zy.
prod. Polska, 1958 r.,
Komedia, czas 94 min.
re¿yseria:
Tadeusz Chmielewski
obsada:
Barbara Kwiatkowska,
Stanis³aw Milski,
Urocza, zabawna, lekka, bezpretensjonalna komedia.
Barwne postaci, udane gagi. RzeczywistoϾ
PRL-u w jednej z najlepszych polskich komedii omy³ek
zaprasza na:
Kursy tañca towarzyskiego
I, II, III, IV stopnia
Projekcja filmu w ramach wspó³pracy z Muzeum
w Rybniku – organizator wystawy p.n. ,,¯ycie na kartki”
11 IV, poniedzia³ek, godz. 19.00
AJAMI
prod. Niemcy, Izrael 2011 r., Dramat, czas 120 min.
re¿yseria: Scandar Copti, Yaron Shani
obsada: Fouad Habash, Nisrine Rihan, Youssef Sahwani, Abu George Shibli
Pl¹tanina uprzedzeñ, urazów i waœni miêdzy ¯ydami i Arabami. Spirala
przemocy, splot dramatycznych losów niczym w greckiej tragedii, ale daleka
od publicystyki. Przejmuj¹ca opowieœæ.
.
8 zajêæ po 1,5 godziny, koszt: 100 z³
18 IV, poniedzia³ek, godz. 19.00
ILUZJONISTA
prod. , Francja, Wielka Brytania 2010 r., Animacja, czas 90 min.
re¿yseria: Sylvain Chomet
DKF "EKRAN'' RYBNIK:
Œwietna animacja o magiku i jego tournee. Ho³d z³o¿ony s³ynnemu
klasykowi komedii J.Tatiemu, autorowi „Wakacji Pana Hulot”. Mieszanka
smutku i przedniego dowcipu. Film piêkny plastycznie!
26 IV, wtorek, godz. 19.00
RODZINA
prod. , Dania 2010 r., Dramat, czas 102 min.
re¿yseria: Pernille Fischer Christensen
obsada: Jesper Christensen, Anne Louise Hassing, Johan Philip Asba k
Skondensowana saga rodzinna i jej korzeni. Sceny ukazuj¹ wymiary naszego
codziennego ma³ego nieba i piek³a. Film zas³uguje na uznanie,
bo ka¿e czuæ i myœleæ.
Jednorazowe karty wstêpu w cenie 12 z³ oraz karnety w cenie 35 z³ do nabycia w kasie Teatru.
J
ab
l
pi
z
oe
j
n
n
ia
s
a
9 zajêæ po 2 godziny, koszt: 140 z³
ZAPISY PODCZAS PIERWSZYCH ZAJÊÆ
OTWARCIE
WYSTAWY
14.04.2011
godz. 18.00