Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo
Oświata Wielkanoc Podaj w PIT, że mieszkasz w Gminie Dopiewo
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo
www.dopiewo.pl
ISSN 2084-1086
Nr 32, marzec 2016
.......
.......
w numerze m.in.:
Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa
Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki
Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin
Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec
informacje gminne
Wpisz to w PIT Grzegorz Hyży
i bądź GIT
na Dniach!
Niebawem każdy z nas wypełni
i złoży w Urzędzie Skarbowym deklarację podatkową. Nie bez znaczenia jest
to, jaki adres zamieszkania wpiszemy
w formularz PIT. Warto zadbać o to, by
było to miejsce, w którym faktycznie
mieszkamy, nawet jeśli zameldowani
jesteśmy gdzieś indziej i nie możemy
zmienić meldunku.
Dlaczego? Bo gra toczy się o miliony,
które mogą wzmocnić budżet tej Gminy,
w której mieszkamy, o poprawę komfortu
życia obok nas, a o to przecież wszystkim
nam tak naprawdę chodzi.
Szacujemy, że nadal w Gminie Dopiewo jest ok 2 tys. osób dorosłych, które
mieszkają na jej terenie, a ani nie są
w niej ani zameldowane na stałe, ani nie
podają prawidłowej informacji o miejscu
faktycznego zamieszkania. Ich podatki
są wykorzystywane gdzieś indziej. Mamy
nadzieję, że to się w tym roku zmieni.
Prosty przykład: Mieszkaniec, który
zarabia rocznie 50 tys. zł brutto, płaci
PIT w wysokości 4400 zł. Z tej kwoty
do budżetu gminnego tej Gminy, którą
podaje jako miejsce zamieszkania w PIT,
trafia 1760 zł. Pomnóżmy tę kwotę przez 2
tys. i otrzymujemy 3,5 mln zł. Niewiarygodne? Być
może, lecz
prawdziwe.
Wa r t o
więc przyłożyć
się
i
wpisać
adres w PIT.
Urząd Gminy Dopiewo
zachęca
mieszkańców,
by
tak robili, hasłem
„Mieszkasz
w Gminie
Dopiewo –
to hit! Wpisz
to w PIT
i bądź git!
Życzę
wszystkim
Cz y telnikom „Czasu
Dopiewa” zdrow ych,
spokojnych
i radosnych
Świąt Wielkanocnych.
Przed Państwem czas
spotkań,
odpoczynku
i dobrej lek-
2
Uchylamy rąbka tajemnicy. Jednym
z artystów, którego będzie można zobaczyć i posłuchać podczas „Dni Gminy
Dopiewo” będzie Grzegorz Hyży. Koncert
zaplanowany jest na 18 czerwca 2016 r.
Odbędzie się na placu gminnym w Dopiewie. W tym roku wokalista planuje
wydanie drugiego albumu studyjnego.
Jego premiera ma nastąpić jeszcze przed
koncertem w Dopiewie.
Znany jest z takich utworów, jak:
„Wstaję”, „Zagadka” czy „Pusty dom”.
Popularność przyniósł mu udział w trzeciej edycji muzycznego show „X Factor”
w 2013 r., w którym zajął drugie miejsce.
Rok później ukazał się debiutancki singel
artysty, „Na chwilę”, który uplasował
się na pierwszym miejscu zestawienia
airplay i zapowiadał debiutancki album
wokalisty „Z całych sił”.
tury. Mamy teraz czas zebrań wiejskich,
więc w kolejnym numerze podsumujemy
to sołeckie tournée.
TymCzasem
Adam Mendrala, Redaktor Naczelny,
Kierownik Referatu
Promocji i Rozwoju Gminy
Grzegorza możemy także zobaczyć w
roli opiekuna jednej z drużyn telewizyjnego talent-show „Mali Giganci”. Karierę muzyczną Grzegorz Hyży rozpoczął
w 2010 r. na jam session w Poznaniu.
Zanim rozpoczął karierę ogólnopolską,
dał się poznać poznańskiej publiczności
podczas licznych występów klubowych.
AM, fot. A.Z. Powierza
Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo
Wydawca, redakcja:
Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c
Tel. 61 814 83 31 w. promocja
[email protected]
Redaktor Naczelny:
Adam Mendrala
Materiały redakcyjne przyjmujemy w redakcji
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dopiewie,
pocztą tradycyjną i elektroniczną: [email protected]
pl. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów i listów.
Skład, druk i reklama:
Drukarnia Projekt S.C.
63-200 Jarocin, ul. Kusocińskiego 12
tel. 62 747 14 09
[email protected]
Kolportaż:
Urząd Gminy Dopiewo
Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy.
Nakład: 7000 egz.
Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
marzec 2016
Wójt - felieton
Nowe Studium
Na ostatniej sesji Rady Gminy
Dopiewo, która odbyła się w końcu lutego 2016 r., zostało uchwalone m.in.
„Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzeni dla Gminy Dopiewo”. Studium to dokument,
który w sposób ogólny określa politykę
przestrzenną i zasady zagospodarowania
przestrzeni na terenie jednostki administracyjnej. Jest ono podstawowym
dokumentem, który kreuje politykę
przestrzenną Gminy. Na jego podstawie opracowuje się miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Dokument ten nie jest jednak aktem
prawa miejscowego, tzn. nie zawiera
przepisów powszechnie obowiązujących
i nie może być podstawą do wydania
decyzji administracyjnej.
Jedną z podstawowych funkcji Studium jest wskazanie kierunków gospodarczych, rozwojowych, i perspektywicznych danej Gminy. Pełni też swoistą
funkcję promocyjną Gminy, albowiem
potencjalni inwestorzy, podejmując decyzje o lokalizacji inwestycji, zawsze
posiłkują się tym dokumentem. Jest on
więc nośnikiem informacji istotnych
z tego punktu widzenia.
Dzień Kobiet
Ostatnie „Studium…” obowiązywało
od 2013 r. Od jego uchwalenia upłynęły
więc 3 lata. Nowym dokumentem staramy
się zachować równowagę i pragmatykę,
albowiem zwiększamy powierzchnię
terenów pod aktywizację gospodarczą
i usługową, natomiast częściowo umniejszono tereny mieszkaniowe i takie, gdzie
aktywizacja byłaby szczególnie trudna ze
względu na bariery komunikacyjne - ich
położenie z dala infrastruktury drogowej. Mamy nadzieję, że nowy dokument,
połączony z różnymi innymi czynnikami,
takimi jak chociażby budowa drogi S-5,
linii szerokopasmowego internetu czy
dostęp do infrastruktury komunalnej,
spowoduje, że Gmina Dopiewo zyska
w oczach inwestorów na atrakcyjności.
Na tym nam zależy i taką mamy nadzieję.
Nadzieją i optymizmem wypełniają
nas z pewnością każdego roku Święta
Wielkanocne,, które należą do najbardziej
rodzinnych okresów roku. Życzę Państwu dobrych, wiosennych i beztroskich
Świąt – w imieniu własnym i samorządu
Gminy Dopiewo .
Adriam Napierała,
Wójt Gminy Dopiewo
Tradycyjnie, z okazji 8 marca Wójt
Gminy Dopiewo – Adrian Napierała,
w asyście swojego Zastępcy – Pawła Przepióry osobiście złożyli życzenia Paniom
pracującym w: Urzędzie Gminy, Gminnej
Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury,
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji,
Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie
Usług Komunalnych w Dopiewie. Oprócz
życzeń przedstawicielkom płci pięknej
w dopiewskim samorządzie i związanych
z nim jednostkach wręczyli coś dla ducha
i coś dla ciała.
AM, fot. Beata Spychała
marzec 2016
3
Rada Gminy
Relacja z XVI sesji Rady Gminy Dopiewo
XVI sesja –
uchwały
Podczas XVI sesji Rady Gminy, która
odbyła się 29 lutego 2016 r., radni podjęli
14 uchwał i 2 oświadczenia.
Najważniejszą uchwałą procedowaną
podczas XVI sesji było „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Dopiewo”.
Podjęcie prac planistycznych w sprawie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
4
ny Dopiewo, wynikało w szczególności
z konieczności: dostosowania zapisów
dokumentu do ciągle zmieniających się
struktur demograficznych i przestrzennych gminy Dopiewo oraz konieczności
opracowania analizy chłonności terenów
mieszkaniowych wraz z zamiarem dostosowania układu komunikacyjnego do
istniejących uwarunkowań przestrzennych, a także z konieczności wykonania
Uchwały i oświadczenia podjęte
29 lutego 2016 r. przez Radę Gminy
Dopiewo:
Uchwała Nr XVI/219/16 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Uchwała Nr XVI/220/16 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę Dopiewo publicznych szkól podstawowych i gimnazjów oraz określenia
granic ich obwodów.
Uchwała Nr XVI/221/16 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XVI/222/16 w sprawie
udzielania dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XVI/223/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Daliowa we
wsi Dąbrowa.
Uchwała Nr XVI/224/16 w sprawie
nadania nazw ulic we wsi Pokrzywnica,
obręb Więckowice.
Uchwała Nr XVI/225/16 w sprawie
aktualizacji danych demograficznych
i społeczno – gospodarczych.
Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej:
mpzp) dla Fiałkowa - teren przy drodze
powiatowej: Dopiewo – Więckowice.
Opracowanie dotyczy terenu, który jest
już częściowo zagospodarowany. Jego
powierzchnia wynosi 2,99 ha. Zlokalizowane są tu budynki stacji diagnostyki
marzec 2016
Rada Gminy
nadania nazwy ulicy Spacerowa we wsi
Dopiewiec.
Uchwała Nr XVI/226/16 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo.
Uchwała Nr XVI/227/16 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla
terenu przy drodze powiatowej Dopiewo
– Więckowice.
Uchwała Nr XVI/228/16 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo
w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej,
gmina Dopiewo.
Uchwała Nr XVI/229/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka
i Więckowskiej, gmina Dopiewo.
Uchwała Nr XVI/230/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Palędzie
w rejonie ulicy Pięknej, gmina Dopiewo.
Uchwała Nr XVI/231/16 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XIV/204/15 Rady
Gminy Dopiewo z 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/232/16 w sprawie
współdziałania z Powiatem Poznańskim
przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Dopiewo.
Oświadczenie Nr XVI/01/16
Rady Gminy Dopiewo w sprawie petycji „Stowarzyszenia Ruczaj” w sprawie
lokalizacji nowej linii 400 kV Plewiska
– Piła Krzewina w wariancie I.
Oświadczenie Nr XVI/02/16
Rady Gminy Dopiewo w sprawie petycji
„Stowarzyszenia Dąbrowa” w sprawie
lokalizacji nowej linii 400 kV Plewiska
– Piła Krzewina w wariancie VI.
Opracował: DG
znajdują się grunty użytkowane rolniczo. Plan pozwoli na budowę muzeum
motoryzacji i warsztatów szkoleniowych
– o profilu samochodowym i motocyklowym, wraz z zapleczem socjalnym
i biurowym oraz internatem, z zachowaniem istniejącej zabudowy.
Radni postanowili o przystąpieniu
do sporządzenia trzech innych mpzp:
• Dwóch w Dopiewie: w rejonie ulicy Leśnej, Niecałej i Polnej oraz
w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka
i Więckowskiej. Ich celem jest
uregulowanie zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz
zapewnienie obsługi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.
• Jednego w Palędziu - w rejonie
ulicy Pięknej. Przedmiotem opracowania jest zmiana przeznaczenia
terenu z przeznaczenia dla potrzeb
urządzeń elektroenergetycznych na
tereny inwestycyjne, wprowadzenie
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Radni dokonali zmiany obwodów
dla gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
W naszej Gminie funkcjonują dwie tego
typu placówki – w Dopiewie i w Skórzewie. W roku szkolnym 2016/17 zostanie
otwarty nowy budynek Gimnazjum w Dopiewie i w związku z tym zmieni ono
swoją siedzibę. Dotychczas współdzieliło
ono budynek z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dopiewie, ale sytuacja się
zmieni. Zwiększy się liczba miejsc, jakim
dysponować będzie Gimnazjum w Dopiewie. Jednocześnie występujący w Gminie Dopiewo przyrost demograficzny,
dotykający wg analiz w znacznej mierze
dotychczasowego obwodu Gimnazjum
w Skórzewie, spowodowałby w bliskiej
perspektywie przepełnienie tej szkoły
i pogorszenie warunków nauki. Zmiana
obwodów ma polegać na przesunięciu
uczniów zamieszkałych w 3 miejscowościach - Dąbrówce, Palędziu i Gołuskach – z Gimnazjum w Skórzewie do
Gimnazjum w Dopiewie. Taka korekta
i kontroli pojazdów i budynek mieszkalny
w zabudowie zagrodowej. W jego głębi
obwodów pozwoli uniknąć zmianowości
Gimnazjum w Skórzewie i wpłynie na
marzec 2016
poprawę warunków pracy w obu szkołach.
Sołtysi jednoznacznie opowiedzieli
się na sesji przeciwko wyodrębnieniu
funduszu sołeckiego. Oznacza to, że
podobnie, jak dotychczas będą dysponować „środkami sołeckimi”, które
pozwalają im na większą elastyczność
w wykorzystaniu środków zgodnie z planem zadań i potrzebami Sołectw. Radni
w głosowaniu wzięli głos Sołtysów pod
uwagę: „za” wyodrębnieniem funduszu
sołeckiego głosował tylko 1 radny, 17
radnych głosowało przeciw wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Dopiewo na rok 2017.
Zgodnie z procedurą określoną
w uchwale Nr XIII/180/15 Rady Gminy
Dopiewo z 23 listopada 2015 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, radni udzielili
dotacji w kwocie 30 000 zł na wykonanie niezbędnych prac polegających
na konserwacji i restauracji zabytkowego ołtarza bocznego Matki Boskiej
Częstochowskiej w kościele parafialnym
pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach
w Konarzewie.
Radni podjęli ponadto 2 oświadczenia
związane z petycjami skierowanymi do
Rady Gminy w sprawie lokalizacji nowej
linii 2x 400 kV Plewiska-Piła Krzewina
na terenie Gminy Dopiewo. Z uwagi na
fakt, że obowiązujące dokumenty planistyczne Gminy Dopiewo nie przewidują
przebiegu linii 2x 400 kV Piła Krzewina - Plewiska w innym wariancie, jak
wariant I, tj. w istniejącym korytarzu
linii 2 x 220 kV tej samej relacji, Rada
Gminy Dopiewo podzieliła pozytywne
stanowisko odnośnie przebiegu linii
wskazanego w petycji Stowarzyszenia
„Ruczaj”. Biorąc pod uwagę aktualne możliwości techniczne, stosowane
w innych państwach UE i potrzebę minimalizowania wpływu linii w wariancie
I na środowisko i krajobraz, wskazuje
się jednak na konieczność prowadzenia
tego typu linii w sąsiedztwie istniejących
osiedli mieszkaniowych w ziemi, co powinno mieć miejsce np. w miejscowości
Dąbrowa.
Poza tym radni na XVI sesji: dokonali
zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej, nadali 4
nazwy ulic oraz przekazali Powiatowi
Poznańskiemu kwotę 30 000 zł na zadania związane przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
Wydarzeniem towarzyszącym sesji
było wręczenie stypendiów sportowych
Gminy Dopiewo dziewięciu młodym
i utalentowanym zawodnikom, którzy
reprezentującym oprócz klubów także naszą Gminę. Stypendia przyznała
Kapituła ds. Stypendiów Sportowych.
Szerzej na ten temat piszemy w dziale
sportowym.
Damian Gryska
Biuro Rady Gminy Dopiewo
5
informacje gminne
Dzień Sołtysa 2016
Dzień
Sołtysa to
wyjątkowe
święto,
zwłaszcza
w gminie
wiejskiej,
a taką
- mimo
urbanizacji i dynamiki
rozwoju jest Gmina
Dopiewo. Przypada ono 11 marca. Z tej
okazji cykliczne spotkanie Wójta Gminy
Dopiewo - Adriana Napierały z Sołtysami, jakie odbyło się w Urzędzie Gminy
Dopiewo, miało charakter uroczysty.
Życzenia oprócz Wójta złożyli Sołtysom z Gminy Dopiewo, Przewodniczący
Rady Gminy - Leszek Nowaczyk
i Zastępca Wójta Paweł Przepióra.
Był tort z mapą
Gminy Dopiewo
podzieloną na 11
Sołectw.
Sołtys stoi na
czele Sołectwa
i jest przedstawicielem lokalnej społeczności.
Działa na pierwszej linii kon-
sem nawet „psychologiem”.
Szanowne Sołtyski i Szanowni Sołtysi - życzymy Wam: Wszystkiego najlepszego! AM, fot. Adam Mendrala
Kim jest Sołtys?
taktu z mieszkańcami, zna
ich problemy,
jak mało kto.
Oczek iwania
względem niego są szerokie
- czasem musi
być społecznikiem, czasem
pośrednikiem
w kontakcie
z organami
Gminy, a cza-
Sołectwo – jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania
sołectwa i jego organów określa Rada
Gminy w statucie sołectwa. W Polsce
jest blisko 40,5 tys. Sołectw.
Sołtys
Stoi na czele Sołectwa i ma prawo do udziału i występowania na
forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem
społeczności
wiejskiej.
Teren Gminy Dopiewo jest podzielony
na 11 Sołectw, mamy więc 11 Sołtysów.
5 spośród nich pełni dodatkowo funkcję
radnego w Radzie Gminy (oznaczono za
nazwiskiem: RG). Sołtysami są: Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG), Dąbrówka
- Barbara Plewińska, Dopiewiec – Mariola Nowak (RG), Dopiewo – Tadeusz
Bartkowiak (RG), Gołuski – Tadeusz
Plenzler, Konarzewo – Hanka Antkowiak - Janaszak, Palędzie – Agnieszka
Grześkowiak, Skórzewo – Walenty Moskalik (RG), Trzcielin – Alojzy Sammler, Więckowice – Anna Kwaśnik (RG),
Zakrzewo - Albin Marian Czekalski.
Kompetencje i obowiązki sołtysa:
1. reprezentuje Sołectwo na zewnątrz
2. zwołuje zebranie wiejskie
3. realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące Sołectwa
4. dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu
podatkowego
5. uczestniczy w sesjach Rady Gminy
6. zobowiązany jest brać udział
w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy
Sołectwa.
Organy sołectwa
Sołtys jest organem wykonawczym
Sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga
Rada Sołecka, która jest organem doradczym. Co 4 lata stali mieszkańcy danego
Sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają
w tajnym i bezpośrednim głosowaniu
Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie
wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, stanowiącym
i kontrolnym.
Dzień Sołtysa
To polskie święto obchodzone
11 marca. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę
i zaangażowanie oraz podkreślenie roli
sołtysa w polskiej wsi. Opracował: AM
6
marzec 2016
Rada Powiatu
Bezpieczniejszy Powiat
Trwają działania, których efektem będzie usprawnienie ruchu
drogowego, zmniejszenie liczby
korków. I policja, i powiatowi
radni stoją na stanowisku, że cel
taki można osiągnąć likwidując
niektóre znaki drogowe.
Zapewnienie mieszkańcom powiatu, w tym także kierowcom, poczucia
bezpieczeństwa to ważna sprawa. Jako
powiatowi radni często zajmujemy się
tym podczas obrad sesji i na spotkaniach
komisji. Czasami jednak, działając w
dobrej intencji, osoby odpowiedzialne
za ruch drogowy przesadzają w tworzeniu ograniczeń dla kierowców. Instalują wiele znaków drogowych tam,
gdzie nie są one potrzebne. Nakazują
zmniejszenie prędkości na odcinkach,
gdzie nie ma to żadnego uzasadnienia.
Rozmawialiśmy o tym podczas spotkania
z Józefem Klimczewskim, naczelnikiem
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji.
Do niedawna popularnym tematem
rozmów kierowców były znienawidzone przez nich rady instalowane przez
samorządy na drogach głównie po to,
by zapewnić sobie większe wpływy do
budżetów. Po zmianie przepisów samorządy musiały się pozbyć tej swoistej
maszynki do zarabiania pieniędzy. Jak
wiemy, radary te często były instalowane w miejscach nie najbardziej niebezpiecznych, ale tam, gdzie można było
wykorzystać gapiostwo kierujących
pojazdami. Problem radarowy znika,
teraz przyszła pora na zbędne znaki
drogowe ograniczające prędkość, a takich na terenie naszego powiatu, o czym
wiedzą wszyscy kierowcy, jest niemało.
Problem ten dostrzegają także radni.
Podobne stanowisko, co najważniejsze,
prezentuje szef poznańskiej „drogówki”.
Zdarza się, że służby odpowiedzialne
za ruch drogowy bezrefleksyjnie lokują
znaki ograniczające prędkość na wniosek
osób, którym wydaje się, że samochody na ich terenie jeżdżą zbyt prędko,
stanowią zagrożenie. Można przyjąć,
że urzędnicy czynią tak dla świętego
spokoju, albo na wszelki wypadek. Cierpią na tym kierowcy, którzy mogliby
poruszać się dużo szybciej niż np. 30
kilometrów na godzinę nie powodując
przy tym najmniejszego zagrożenia dla
siebie i innych uczestników ruchu. Takie zmuszanie ludzi do powolnej jazdy
przekłada się na zakłócenie płynności
ruchu, na powstawanie korków. Poza
tym kierowcy, widząc takie przypadki, utwierdzają się w przekonaniu, że
nieżyciowych przepisów nie ma sensu
respektować.
W Starostwie Powiatowym powołany
został zespół, którego celem jest zbadanie, czy zastosowane na naszym terenie
ograniczenia prędkości wszędzie mają
uzasadnienie. Członkowie tego zespołu
odwiedzają kolejne Gminy, analizują sytuację. Do końca roku powinniśmy już
wiedzieć, które znaki drogowe powinny
zniknąć. Przyjdzie pora na ich likwidację. Myślę, że kierowcy przyjmą to z
poczuciem ulgi, a osoby organizujące
ruch drogowy będą w przyszłości nakładać restrykcje z większym umiarem.
Problemowi bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego podczas ostatniej
sesji Rady Powiatu poświęciliśmy dużo
uwagi. Wysłuchaliśmy informacji na ten
temat, a także na temat ochrony przeciwpożarowej, złożonej przez Komisję
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w odniesieniu do 2015 roku. Zanim radni
pochylili się nad tym sprawozdaniem,
trzeba było zająć się skargą jednego z
radnych opozycyjnych. Twierdził on, że
starosta jest ustawowo zobowiązany do
złożenia tego dokumentu jeszcze w styczniu, by w tym samym miesiącu odbyła
się samorządowa debata na ten temat.
Skarga ta została odrzucona jako bezzasadna. Starosta złożył sprawozdanie
w terminie, więc wojewoda, zgodnie z
przepisami, mógł je opublikować. Rada
natomiast nie musiała zająć się tym jeszcze w styczniu, a poza tym jej rola kończy
się na wysłuchaniu informacji. Radni nie
mają prawa ingerować w sprawozdanie.
Jak zwykle nie mogło zabraknąć bliskich mojemu zakresowi zainteresowań
tematów związanych z inwestycjami
drogowymi i z zarządzaniem drogami.
Niektóre uchwały bezpośrednio dotyczyły
naszej Gminy. Powierzono jej zarządzanie
odcinkiem drogi powiatowej nr 2391P.
Chodzi o trasę łączącą Palędzie z Gołuskami. Trzeba tam zbudować zatoki
autobusowe, a jest to zadanie realizowane właśnie przez Gminę. W związku z
tym, że droga ta ma status powiatowej,
musiało nastąpić formalne powierzenie
zarządzanie nią samorządowi gminnemu.
Poza tym nasza Gmina otrzyma pomoc
finansową na prowadzenie linii autobusowej do Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach.
Andrzej Strażyński
Przewodniczący
Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury
Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego
i A. Mendrala
Skórzewo, rondo na ul. Poznańskiej przy Szkole Podstawowej i Kościele
marzec 2016
7
Rada Powiatu / informacje gminne
Dopiewska bez uskoków
Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański: - Mam dobrą informację
dla mieszkańców Konarzewa. W tym
roku Powiat Poznański przeprowadzi
modernizację ul. Dopiewskiej w tej
miejscowości. Jesteśmy po przetargu.
Remont, obejmujący poszerzenie drogi
2414P do 6 metrów i wykonanie nakładki, kosztować będzie 860 tys. zł. Jego
celem jest przede wszystkim likwidacja
poprzecznych uskoków i naprowadzenie
ścieku przy krawężniku. Prace rozpoczną
się w kwietniu 2016 r. Powiat obejmuje
17 Gmin, dlatego z każdej inwestycji,
którą uda się przeprowadzić szybciej,
jestem jako mieszkaniec Gminy Dopiewo
zadowolony. Jeśli chodzi o remonty, to
myślimy też o kolejnym etapie ul. Poznańskiej w Skórzewie, ul. Gromadzkiej w Więckowicach i projekcie węzła
Dąbrówka.
AM, fot. Arch. T. Łubińskiego
Dyżur Radnej Powiatu
Zofia Dobrowolska, radna Powiatu
Poznańskiego informuje o comiesięcznych
dyżurach, które będą odbywać się kolejno
w Gminach: Buk, Dopiewo i Stęszew.
Najbliższy dyżur będzie pełniła w Domu
Kultury w Niepruszewie 12 kwietnia
2016 r., w godz. 18.30 – 19.30. Zaprasza
do spotkań osobistych podczas dyżurów,
jak również do kontaktu e-mailowego:
[email protected]
ZD
Dyrektorskie nabory
Wójt Gminy Dopiewo ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych: Przedszkola Publicznego
w Konarzewie, Przedszkola Publicznego
Iskierki w Skórzewie, Przedszkola Leśne
Duszki w Zakrzewie, Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.
Szczegóły dotyczące konkursów można znaleźć w zarządzeniach z 17 lutego 2016 r. – dostępnych w Biuletynie
Publicznym. Zgłoszenia przyjmowane
są do 31 marca 2016 r.
UG
Dopiewo.pl – dla pracodawców i pracowników
Informujemy pracodawców o możliwości bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy dla mieszkańców
Gminy Dopiewo na stronie gminnej: dopiewo.pl. Ogłoszenie powinno zawierać:
nazwę stanowiska i jego opis, lokalizację,
termin ważności ogłoszenia, kontakt dla
osób, które zamierzają ubiegać się o pracę.
Aktualne oferty pracy dostępne są
na 3 sposoby:
• za pośrednictwem zielonego banera
8
po prawej stronie
•
górnego menu - „mieszkańcy /
oferty pracy”
•
linków u dołu strony internetowej
do bieżących ofert
Zachęcamy również osoby poszukujące pracy o sprawdzanie dostępnych
na naszej stronie ofert.
UG
Ważne telefony
Urząd Gminy Dopiewo
61 814 83 31
61 814 80 92 (fax)
Straż Gminna w Dopiewie
(7:30-22:00)
61 894 19 86
512 457 982
512 457 977
Straż Pożarna 998
Komenda Miejska Straży
Pożarnej w Poznaniu 61 82153 00
Komendant Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gminie Dopiewo 606 260 004
Policja 997
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 61 81 46 997
Rewir Dzielnicowych
w Dopiewie 61 841 32 30
Gminna Biblioteka
Publiczna w Dopiewie
61 814 82 23
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dopiewie
61 814 82 62
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dopiewie 61 814 80 20
Zakład Usług Komunalnych
w Dopiewie 61 814 82 31
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie weterynaryjne 983
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pomoc doraźna (18:00-6:00)
61 863 87 60
Centrum Medyczne
Dąbrówka: 535 404 099
Przychodnia Zespół Lekarzy
Rodzinnych
w Dopiewie: 61 814 83 21
Przychodnia Bonus
w Skórzewie: 61 814 36 25
marzec 2016
komunikacja / pomoc społeczna
Busy dopasowane do pociągów
Informujemy, że od 18 marca 2016 r.,
zmianie ulegają rozkłady jazdy busów,
mające na celu dostosowanie ich kursów
do odjazdów i przyjazdów pociągów. Korekta dotyczy linii gminnych: 791, 792,
798. Rozkład 799 pozostanie bez zmian.
Linia 791
Dni robocze:
Kurs 14:00 z Dopiewa do Lisówek DPS
przesunięty zostanie na godzinę 14:05
Kurs 15:05 z Dopiewa do Trzcielina
przesunięty zostanie na godzinę 15:10
Kurs 15:35 z Dopiewa do Trzcielina
i Joanki przesunięty zostanie na godzinę 15:40
Kurs 16:05 z Dopiewa o Trzcielina przesunięty zostanie na godzinę 16:15
Kurs 16:50 z Dopiewa do Lisówek Wieś
przesunięty zostanie na godzinę 17:00
Kurs 17:25 z Dopiewa do Lisówek Wieś
przesunięty zostanie na godzinę 17:35
Kurs 14:30 z Lisówki DPS przesunięty
zostanie na godzinę 14:35
Kurs 15:20 z Lisówek Wieś przesunięty
zostanie na godzinę 15:25
Kurs 15:50 z Trzcielina przesunięty
zostanie na godzinę 15:55
Kurs 17:05 z Lisówek Wieś przesunięty
zostanie na godzinę 17:15
Kurs 17:30 z Konarzewa przesunięty
zostanie na godzinę 17:35
Kurs 17:40 z Lisówek Wieś przesunięty
zostanie na godzinę 17:50
Soboty, niedziele i święta:
Kurs 15:05 z Dopiewa do Trzcielina
przesunięty zostanie na godzinę 15:10
Kurs 16:25 z Dopiewa do Lisówek Wieś
przesunięty zostanie na godzinę 16:30
Kurs 16:40 z Lisówek wieś przesunięty
zostanie na godzinę 16:45
Linia 792
Dni robocze:
Kurs 12:00 z Dopiewa do Więckowic p.
Zborowo przesunięty na godzinę 12:10
Kurs 14:00 z Dopiewa do Więckowic
przesunięty na godzinę 14:05
Kurs 15:05 z Dopiewa do Więckowic
i Drwęsy przesunięty na godzinę 15:10
Kurs 16:10 z Dopiewa do Więckowic
i Drwęsy przesunięty na godzinę 16:15
Kurs 16:45 z Dopiewa do Więckowic p.
Zborowo przesunięty na godzinę 17:00
Kurs 18:05 z Dopiewa do Więckowic
przesunięty na godzinę 18:15
Kurs 12:15 z Więckowic przesunięty na
godzinę 12:25
Kurs 15:30 z Więckowic przesunięty na
godzinę 15:35
Kurs 16:35 z Więckowic przesunięty na
godzinę 16:40
Kurs 17:05 z Więckowic przesunięty na
godzinę 17:15
Kurs 18:15 z Więckowic przesunięty na
godzinę 18:25
W soboty, niedziele i święta rozkład
nie ulega zmianom.
Linia 798
Dni robocze:
Kurs 5:30 z Konarzewa do Palędzia
przesunięty na godzinę 5:25
Kurs 6:30 z Konarzewa do Palędzia
przesunięty na godzinę 6:25
Kurs 7:00 z Gołusek do Palędzia przesunięty na godzinę 6:55
Kurs 6:00 z Palędzia do Konarzewa
przesunięty na godzinę 5:55
Kurs 6:50 z Palędzia do Gołusek przesunięty na godzinę 6:45
Kurs 15:05 z Palędzia do Konarzewa
przesunięty na godzinę 15:10
Kurs 16:00 z Palędzia do Konarzewa
przesunięty na godzinę 16:05
Kurs 17:05 z Palędzia do Konarzewa
przesunięty na godzinę 17:00
Prosimy Państwa o przekazywanie
sugestii, dotyczących zmian do Urzędu
Gminy Dopiewo.
UG
500+ w Gminie Dopiewo
Gmina Dopiewo jest przygotowana do Programu 500+. Obsługą
zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej. Program może dotyczyć 2,5
tys. dzieci z Gminy Dopiewo. Świadczenie przysługuje na drugie dziecko lub
pierwsze dziecko, jeśli spełnione jest
kryterium dochodowe. Start Programu
w całej Polsce nastąpi 1 kwietnia 2016
r. W skali ogólnopolskiej świadczenie
może być przyznane w 2016 r. ponad
3,7 mln dzieci z 2,7 mln rodzin.
Nie trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku. Macie Państwo
na to czas do1 lipca 2016 r. Wypłata
na świadczenia na podstawie wniosku
złożonego w tym terminie dotyczyć będzie okresu od kwietnia, a świadczenie
marzec 2016
zostanie wypłacone za cały ten okres.
Kto może wnioskować o świadczenie?
• Osobą uprawnioną do złożenia
wniosku o wypłatę świadczenia
wychowawczego jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka,
który może wnioskować o:
• 500 zł miesięcznie - wypłacane
rodzinom na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat,
bez względu na osiągany dochód
na osobę w rodzinie.
• 500 zł miesięcznie - na pierwsze
dziecko wypłacane tym rodzinom,
których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub – w przypadku rodzin z dzieckiem niepełno-
9
pomoc społeczna
sprawnym -1200 zł netto; konieczne
będzie udokumentowanie dochodów
rodziny za rok kalendarzowy 2014
z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
• Świadczenie wychowaw dochodowego, wolną od egzekucji i nie
likwidującą prawa do innych ulg
podatkowych na dzieci.
Dostępność wniosków.
Formularze wniosków można pobrać
ze stron internetowych:
Ośrodka Pomocy Społecznej: dopiewo.opsinfo.pl
Gminy Dopiewo: dopiewo.pl
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: poznan.uw.gov.pl :
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: mpips.gov.pl
Wnioski są też dostępne w siedzibie
OPS.
Jak można złożyć wniosek? Jest
kilka sposobów składania wniosków o
świadczenie 500+. Można to zrobić:
• Pocztą
• Bezpośrednio w OPS
• Bankowość elektroniczna
• ZUS pue – platforma
• ePUAP
• Empatia
Kiedy i jak złożyć wniosek?
Złożenie wniosku w dowolnym momencie okresu startowego, przypadającego od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.
włącznie, gwarantuje wypłatę świadczeń
wychowawczych liczonych od kwietnia
2016 r. Do obsługi przystosowana została sala konferencyjna, czyli sala nr
3. OPS jest czynny dłużej w okresie do
22 kwietnia 2016 r.:
• poniedziałek - piątek - w godz.
7:30 – 17:00
• pierwsze soboty: 2 kwietnia, 7
maja, 4 czerwca - w godz. 9:00
– 14:00.
Jak będzie wypłacane świadczenie?
Wypłata odbywać się będzie przelewem na konto. W dwóch terminach
w miesiącu: 15 i 25 dzień miesiąca.
Pierwszy przelew może nastąpić już 15
kwietnia 2016 r., ale pod warunkiem
przekazania przez państwo pieniędzy
na to świadczenie w terminie umożliwiającym wykonanie przelewu.
Okres przyznania świadczenia
Świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane na okresy roczne - od
1października do 30 września. Pierwszy
okres jest dłuższy – rozpocznie się od
złożenia wniosku – w związku z terminem
startu programu - i będzie trwał od 1
kwietnia 2016 r. do 30 września 2017
r. W przypadku złożenia pierwszego
wniosku w dniu 2 lipca 2016 r. lub później świadczenie będzie przysługiwało
od miesiąca złożenia wniosku.
Dane OPS:
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dopiewie
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
tel. 61 814 80 20
e-mail:[email protected]
Infolinia Programu dla Wielkopolski
61 854 11 77
Podstawa prawna
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r., wprowadzająca w życie Program Rodzina 500+
została podpisana przez Prezydenta RP
i opublikowana w „Dzienniku Ustaw RP” 17 lutego 2016 r.(poz. 195).
Koszty
Realizacja Programu Rodzina 500+ ma kosztować budżet państwa w tym
roku ponad 17 mld zł.
UG
Karta Dużej Rodziny
Karty z rodzinnym charakterem
Dla Rodziny 3+
Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Urzędu Gminy o wydanie Karty
Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty
Rodziny. Warto posiadać takie Karty,
ponieważ uprawniają one do zniżek na
produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy
dając rabaty Rodzinom 3+ zdecydowali
się je wesprzeć. Posiadaczami Kart mogą być… Przedstawiciele Rodzin 3+, czyli rodziny, w których oprócz rodziców czy
opiekunów jest co najmniej trójka dzieci
w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli się uczą)
lub niepełnosprawnych (bez ograniczeń
wiekowych).
Jak działają Karty?
• Upoważniają do zniżek
10
•
Karty są honorowane przez Partnerów Programów.
•
Podstawą otrzymania zniżki jest
okazanie Karty w momencie zakupu
produktu lub usługi.
Czym różnią się obydwie Karty? • Każda z Kart jest częścią niezależnego Programu wsparcia. • W przypadku Karty Dużej Rodziny – wyróżniamy Partnerów
Lokalnych i Ogólnopolskich, czyli udzielających zniżek odpowiednio Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju.
Lista partnerów lokalnych KDR
znajduje się na stronie: dopiewo.pl – w zakładce „Karta Dużej Rodziny”. Podajemy
tam również wykaz oferowanych przez
nich zniżek dla posiadaczy KDR.
Lista partnerów ogólnopol-
Jesteśmy gotowi
Czesława Leciejewska, Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie:
- Jesteśmy przygotowani do startu
w Gminie Dopiewo programu „Rodzina 500 plus” . Cztery osoby będą mogły
jednocześnie prowadzić obsługę mieszkańców w przystosowanej do tego celu
sali konferencyjnej. W razie potrzeby
uruchomimy obsługę na stanowiskach
biurowych, na których realizujemy inne
zadania. Oczywiście okres wdrożeniowy może wiązać się ze wzmożoną liczbą zadań, dlatego mamy zabezpieczone
dodatkowe wsparcie. Myślę jednak, że
aktywność pracowników ośrodka w
pozostałych obszarach nie ucierpi i
będzie utrzymana na zadawalającym
poziomie. Na rozpoczęcie korzystania
ze świadczenia uprawnieni mają przecież 3 miesiące, nie trzeba się spieszyć.
Ośrodek ma wiele innych zadań. Zajmujemy się szeroko rozumianą pomocą
społeczną. W tym zakresie mieszczą się:
wywiady społeczne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, stypendia i zasiłki szkolne,
gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
narkomanii, przeciwdziałanie przemocy, praca z ofiarami przemocy i osobami
stosującymi przemoc, praca w zespołach
interdyscyplinarnych, grupy robocze,
wspieranie rodzin, piecza zastępcza,
dłużnicy alimentacyjni – ściąganie
należności i współpraca z komornikami, projekty unijne, wydawanie decyzji
administracyjnych.
AM
skich KDR znajduje się na stronie:
www.rodzina.gov.pl.
Listę partnerów Wielkopolskiej
Karty Rodziny można znaleźć
na stronie: www.rops.poznan.pl.
Jakie są podobieństwa miedzy
kartami?
• Są bezpłatne.
•
W jaki sposób można zostać
Lokalnym Partnerem Programu?
Zachęcamy Przedsiębiorców z Gminy
Dopiewo do zostania Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny. W tym celu
wystarczy podpisać i złożyć deklarację
przystąpienia do programu w Referacie
Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia –
w Urzędzie Gminy Dopiewo (budynek
przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie).
Wcześniej należy określić, jakie zniżki
i ulgi przedsiębiorca chce zaoferować
rodzinom 3+. Na stronie dopiewo.pl
dostępny jest formularz „Deklaracji
marzec 2016
informacje gminne
dopiewo.pl, wraz z logotypem i linkiem do strony Partnera.
•Oznaczenie sklepu, firmy, punktu
usługowego „partnerską naklejką”.
•Zamieszczenie informacji w gminnym czasopiśmie „Czas Dopiewa”,
wraz z logotypami Partnerów.
że:
Jednocześnie informujemy,
Ogólnopolskim Partnerem tej
samej Karty Dużej Rodziny można
zostać podpisując „Deklarację Przystąpienia” w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu. Przystąpienia do Programu”. Kontakt z nami: e-mail: [email protected], tel. 618 941 202. Dlaczego warto zostać Lokalnym Partnerem Karty Dużej Rodziny?
•
•
Prawo do posługiwania się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”.
Umieszczenie w wykazie Partnerów
Programu, opublikowanym na oficjalnym portalu Gminy Dopiewo:
Dokumenty do pobrania:
Oferta Lokalnych Partnerów Programu KDR (opis zniżek), Deklaracja
przystąpienia do programu, Krajowa
oferta Partnerów KDR – udostępnione są na stronie: dopiewo.pl.
Partnerem Programu Wielkopolska Karta Rodziny można zostać
wypełniając „Deklarację Przystąpienia”
w Regionalnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Adam Mendrala
Otwieramy przyszkolne place zabaw
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórzewie
udostępnienie
infrastruktury
publicznej
mieszkańcom
G m i n y.
Ten cel
przyświeca
działalPlac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce
ności
Jednym z ważnych obszarów w zakresie gospodarowania mieniem gminnym obecnych władz Gminy Dopiewo.
Od początku kadencji docierały do
jest jego jak najlepsze wykorzystanie i
marzec 2016
Urzędu Gminy sygnały o konieczności
udostępnienia dzieciom – mieszkańcom
naszej Gminy – przyszkolnych placów
zbaw w godzinach, kiedy placówki oświatowe już „nie pracują”. Chodzi głównie o
popołudnia, weekendy i wakacje.
Część z przyszkolnych placów zabaw
w naszej Gminie jest już otwarta, np.
w Więckowicach, Dąbrowie czy w Konarzewie. Nieotwarte place zabaw to:
Plac zabaw przy SP w Dąbrówce/
Palędziu
Plac zabaw przy ul. Bukowskiej przy
ZSP w im. Jana Brzechwy w Dopiewie
Plac zabaw przy SP im. Fryderyka
Chopina w Skórzewie
Wójt Gminy Dopiewo postanowił
rozważyć otwarcie ww. placów zabaw.
W związku z tym, w końcu lutego zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne. O opinię pytano rodziców dzieci
ze szkół, przy których place zabaw są
zlokalizowane, które w największym
stopniu skorzystałyby z otwarcia placów.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sposób jednoznaczny
pokazują, że lokalne społeczności są za
otwarciem placów zabaw (tabela 1). Ponad
70% pytanych rodziców w Skórzewie
i ponad 90% w Dąbrówce i Dopiewie
popiera koncepcje udostępnienia przyszkolnej infrastruktury. Dziękujemy biorącym udział w badaniach za wyrażenie
swojej opinii.
11
straż gimnna / oświata
Tabela 1. Wyniki przeprowadzonych
badań.
SP w
Dąbrówce
ZSP w
Dopiewie
SP w
Skórzewie
Ilość
rodziców
biorących
udział w
ankiecie
365
275
321
Ilość odpowiedzi
za otwarciem
344
249
230
Ilość odpowiedzi
przeciw
otwarciu
12
21
73
Ilość odpowiedzi
nieważnych
9
5
18
Odsetek
odpowiedzi za
otwarciem
94,2 %
90,5 %
71,7 %
Odsetek
odpowiedzi
przeciw
otwarciu
3,3 %
7,6%
22,7 %
Odsetek
odpowiedzi nieważnych
2,5 %
1,8%
5,6 %
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Spełniając zatem oczekiwania mieszkańców podjęta została decyzja o otwarciu placów zabaw. W tym celu Gmina
planuje dokonać drobnych przebudów
istniejące ogrodzeń tak, żeby w czasie
udostępnienia placu zabaw lokalnej społeczności uniemożliwić dostęp osobom
postronnym do innych części terenów
szkolnych. Ponadto zamontowany zostanie monitoring wizyjny rejestrujący
non stop obraz z kamer cyfrowych wyposażonych w technologie podczerwieni
(tego typu sprzęt skutecznie nagrywa
także po zmierzchu). Te działania mają
na celu zminimalizować ryzyko potencjalnych aktów wandalizmu. Poza tym
Kronika Straży Gminnej
Straż Gminna w Dopiewie interweniowała w lutym 2016 r. - 444 razy, na
co złożyły się:
89 - kontroli ruchu drogowego,
100 - kontroli porządkowych,
78 - kontroli bezpieczeństwa,
31 - interwencji związanych ze zwierzętami,
118 - kontroli rachunków za wywóz szamb
i podłączenia posesji do kanalizacji,
28 - innych interwencji (konwoje dokumentacji, zabezpieczenie miejsc
zdarzeń, kontrole miejsc spożywania
alkoholu).
Wybrane interwencje
5-19.02.2016 - Pokrzywnica, ogródki
działkowe: – przeprowadzono kontrolę posiadania aktualnych rachunków
za wywóz szamb. Właścicieli 7 działek
ukarano mandatami.
9.02.2016 - Palędzie, ul. Olszyno-
Siwy dym
•
•
•
Straż Gminna w związku ze stwierdzonymi przypadkami spalania niedozwolonych materiałów w piecach węglowych i miałowych, informuje czym
można palić w piecu, a czego palenie jest
zakazane. Zachęcamy do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie chodzi
tutaj wyłącznie o uniknięcie mandatu
karnego. Jeśli będziemy „puszczać z dymem” substancje szkodliwe, będziemy
po sąsiedzku podtruwać się nawzajem.
Troska o czyste powietrze leży więc w
naszym wspólnym interesie.
Palić w piecu można:
• węglem , miałem dowolnego rodzaju
• drewnem nieprzetworzonym i nie
impregnowanym
• papierem, tekturą i opakowaniami
z papieru, tektury i drewna
• odpadami z gospodarki leśnej
• odpadami z kory i korka
12
trocinami, wiórami i ścinkami
eko groszkiem, brykietem drzewnym
brykietami ze słomy, szeroko pojętą
biomasą (suchą), zbożem
Nie można palić w piecu śmieciami
- takimi jak :
• plastikowe pojemniki, butelki po
napojach, kartony po sokach
• plastikowe torby z polietylenu
• zużyte opony
• inne odpady z gumy
• przedmioty z tworzyw sztucznych
• elementy drewniane pokryte lakierem
• meble pokrytych lakierem
• sztuczna skóry
• opakowania po rozpuszczalnikach
czy środkach ochrony roślin
• opakowania po farbach i lakierach
• pozostałości farb i lakierów
• papier bielony związkami chloru z
nadrukiem farb kolorowych
na placach zabaw będą umieszczone
w widocznych miejscach regulaminy.
Osoby przebywające na terenach placów
zabaw będą zobowiązane przestrzegać
sformułowanych w nich zasad. Jednocześnie w przypadkach, w których byli
by Państwo świadkami łamania zasad
użytkowania placu zabaw prosimy niezwłocznie informować Straż Gminną
-numer telefonu: 512 457 977.
Place zabaw będą otwarte od dnia
1 kwietnia 2016 r.
Paweł Przepióra,
Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
Fot. Beata Spychała
i Adam Mendrala
wa - podczas kontroli podłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
u dwóch ich właścicieli stwierdzono brak
aktualnych rachunków za wywóz szamb.
Osoby te zostały ukarane mandatami.
25.02.2016 – Skórzewo, ul. Kolejowa
- ustalono dwóch sprawców przybicia do
drzewa reklam. Osoby zostały ukarane
mandatami.
26.02.2016 – Dąbrówka, ul. Poznańska - podrzucenie odpadów po czyszczeniu ogrodu. Sprawców ustalono, ukarano
mandatem.
Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
Ze względu na obawy dotyczące
zadymienia, informujemy, że mogą go
powodować nie tylko materiały, których
spalenie w piecu jest niedozwolone, ale
także: mokry miał, węgiel o niskiej kaloryczności i drewno z drzew iglastych,
zawierające dużo żywicy.
Uciążliwość dymu wydostającego
się z kominów potęgują niskie ciśnienie atmosferyczne i niski pułap chmur.
Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
Twórz z nami „Czas Dopiewa”
Zapraszamy Państwa do współtworzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, informacje o wydarzeniach, tematy którymi
warto się zająć można przesyłać pod
adres: [email protected]
marzec 2016
informacje gminne
Dlaczego warto podłączyć się do kanalizacji?
Argumentów przemawiających za
podłączeniem posesji do kanalizacji,
gdy Gmina stworzyła technicznie taką
możliwość, jest co najmniej kilka:
komfort, wygoda, oszczędności finansowe, wzrost wartości nieruchomości
czy ochrona środowiska naturalnego.
Procedura podłączenia kanalizacji jest
prosta. Dowiedz się, co zyskujesz i jak
to zrobić.
Komfort i wygoda
Skanalizowanie posesji oznacza koniec kłopotów z przepełnionym szambem.
Żegnamy się raz na zawsze z nieprzyjemnymi zapachami towarzyszącymi
opróżnianiu szamba.
Więcej w portfelu
Podłączenie do kanalizacji sanitarnej pozwala obniżyć koszty związane
z odprowadzaniem ścieków co najmniej
o połowę. Opróżnienie zbiornika (szamba) o pojemności 10 m³ kosztuje 150 zł.
Za pozbycie się tej samej ilości ścieków
za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej
zapłacimy 60 zł.
Więcej warta nieruchomość
Wraz z podłączeniem posesji do
kanalizacji sanitarnej podnosi się jej
standard i w konsekwencji wartość.
Zyskujemy w przypadku ewentualnej
sprzedaży.
Ekologia
Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chronisz wody gruntowe i lokalne rzeki. Nieszczelność szamba może
powodować przenikanie zanieczyszczeń
do wód gruntowych i ich skażenie.
Podłączenie – krok po kroku
Krok pierwszy
Mając studzienkę kanalizacyjną na
terenie posesji, wykonaj odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy przykanalikiem sanitarnym a wewnętrzną
instalacją sanitarną budynku.
Krok drugi
Zgłoś odbiór wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, znajdującego się
w stanie odkrytym:
• osobiście w siedzibie Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie,
ul. Wyzwolenia 15 lub
• telefonicznie: 61 814 82 31,
• e-mailowo: [email protected]
• faksem: 61 894 20 32.
Krok trzeci
Po dokonaniu odbioru przyłącza
kanalizacyjnego bez zastrzeżeń, podpisz umowę na odprowadzanie ścieków.
Ponadto wnieś opłatę za przyłączenie do
urządzeń kanalizacyjnych ZUK (wynika
z kosztów przeprowadzenia prób techniczny przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług).
Uważaj!
W przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, Wójt
jest zobowiązany do wydania decyzji
administracyjnej nakazującej właścicielowi nieruchomości wykonanie tego
obowiązku. Straż Gminna jest uprawniona do nałożenia mandatu karnego na
właściciela nieruchomości, który pomimo
stworzenia przez gminę technicznych
możliwości, odmawia podłączenia się
do sieci kanalizacyjnej.
ZUK Dopiewo, AM
Kanalizacja w Skórzewie, Zakrzewie i Palędziu
Urząd Gminy Dopiewo informuje
że właściciele kolejnych posesji mogą
i powinni podłączyć swoje posesje do
kanalizacji sanitarnej. 3 lutego 2016 r. wydane zostało pozwolenie na użytkowanie
dla kanalizacji sanitarnych w Skórzewie
– ulica Radosna. W poprzednim numerze informowaliśmy o pojawieniu się 20
stycznia 2016 r. możliwości podłączenia
do kanalizacji posesji w Zakrzewie - ulice Niezłomna, Wierzbowa i Gwiaździsta
oraz w Palędziu - ulica Pogodna - od nr
posesji 32 do nr 39.
Szczegóły dotyczące umowy i tech-
nicznego odbioru podłączeń do sieci
dostępne są w Zakładzie Usług Komunalnych, przy ul. Wyzwolenia 15
w Dopiewie.
Przypominamy wszystkim właścicielom posesji znajdujących się przy ulicach,
dla których w poprzednich latach zostały zbudowane kanalizacje sanitarne, o
obowiązku podłączenia posesji do nich.
Gmina Dopiewo realizując inwestycje z
dofinansowaniem zewnętrznym, musi
wykazywać się efektem ekologicznym.
W przeciwnym razie milionowe nieraz
dotacje mogą podlegać zwrotowi. W
ostatnich kilkunastu miesiącach w całej
Gminie Dopiewo była prowadzona akcja
informacyjna, mająca na celu uświadomienie tego obowiązku i finansowych
skutków jego niedopełnienia, zarówno
dla Gminy Dopiewo, jak i właściciela
posesji. Informowaliśmy też o zaletach
środowiskowych zalet wynikających z
korzystania kanalizacji sanitarnej.
Za uchylanie się od podłączenia posesji do kanalizacji Straż Gminna może
ukarać właściciela tej posesji mandatem.
UG
Zwłoki płodu w Dopiewcu
Makabrycznego odkrycia dokonano
przy ul. Szkolnej w Dopiewcu, na terenie
między tzw. GOK-iem a sklepem. Był
marzec 2016
wtorek 23 lutego 2016
r. ok. godz. 19:30. Została wezwana policja.
Z ustaleń wynika, że
porzucono zwłoki ok.
6-miesięcznego płodu. Zawinięte w ręcznik miały znajdowały
się na ławce w okolicach wiaty znajdującej
się na wspomnianym
terenie, wykorzystywanym we wsi jako
miejsce spotkań. Policja prowadzi dochodzenie, które ma dać odpowiedź na
pytania o matkę dziecka, pochodzenie
zwłok i wyjaśnić szczegóły zdarzenia.
Jak dowiedzieliśmy się w Rewirze
Dzielnicowych w Dopiewie, to pierwszy
taki przypadek w Gminie Dopiewo. Nazajutrz była przeprowadzona w Poznaniu
sekcja zwłok, a w Dopiewcu pojawiło się
kilka ekip telewizyjnych, które zrealizowały materiał na ten temat.
Apelujemy o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu
sprawy na policję, która zapewnia anonimowość.
AM, fot. A. Mendrala
13
informacje gminne
Podejrzana Baza Radosława P.
Niewybredne epitety pod adresem
byłego radnego Gminy Dopiewo i kandydata na Wójta - Radosława P., - pojawiły
się 7 marca 2016 r. na murach budynków
i ogrodzeniach przy ul. Biedronki w Skórzewie. Sprawcy graffiti w wyszukany
sposób dali upust złości, jaką odczuli,
gdy zdali sobie sprawę, że zostali „nabici
w butelkę”. Jeśli wierzyć napisom, były
radny miał pobierać pieniądze za wpisy
do bazy firm, imitującej bazą urzędową.
Sądząc po skali zniszczeń, emocjonalnych sformułowaniach i wulgaryzmach,
działalność byłego radnego była dla nich
dokuczliwa.
Przed wyłudzeniami pieniędzy za
pomocą rejestrów firm ostrzegaliśmy
w ostatnim numerze „Czasu Dopiewa”.
Kronika Straży Pożarnej
26 powodów do interwencji mieli w
lutym Strażacy z Gminy Dopiewo. 4-krotnie do zdarzeń wyjeżdżały z remiz wozy
bojowe z dwóch jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Głównie wyjeżdżali
do pożarów, których dotyczyło aż 10 interwencji. Płonęły hale - produkcyjna w
Dopiewie i rekreacyjno – magazynowa
w Poznaniu. Zapalił się samochód na
drodze. Powodem ognia było zwarcie
instalacji w skrzynce elektrycznej. Paliła
się sadza w kominie. Mieszkaniec spalał
śmieci, tracąc kontrolę nad urządzonym
ogniskiem, w którym chciał pozbyć się
uciążliwych odpadów.
Poza tym ogień trawił: altanę, łazienkę, baloty słomy w stogu siana. 3
pożary dotyczyły aut. Oprócz nich miało
miejsce 10 innych zdarzeń drogowych z
udziałem pojazdów. Samochody zderzały
się czołowo i wpadały w poślizgi.
Ponadto strażacy usuwali 3-krotnie
plamy ropy z dróg, raz - konar drzewa.
Zabezpieczali też teren lądowania helikoptera medycznego i pomagali policji
w czynnościach operacyjnych – oświe-
tlając reflektorami tereny prowadzonych
działań i forsując zamek.
Niecodziennym
wydarzeniem
z ich udziałem była likwidacja gniazda
szerszeni, które zlokalizowane było pod
dachem domu jednego z mieszkańców
Więckowic.
Jetta między fordami
Zjazd z S11 przy rondzie w Dąbrówce,
ul. Poznańska. Dochodzi do zderzenia,
w którym uczestniczą 3 samochody osobowe: vw jetta, ford modeno i ford fokus.
Jest 10.02.2016 r., godz. 9:00. Dwóch
poszkodowanych pogotowie zabiera do
szpitala, jeden w kołnierzu ortopedycznym. Nie dojechali tam, dokąd zmierzali. Taki jest efekt pośpiechu i nieuwagi.
Zanim karetka pojawia się na miejscu,
strażacy z OSP Palędzie i OSP Zakrzewo
wydobywają poszkodowanych z aut i
udzielają im pomocy przedmedycznej.
20 zastępów w akcji
Poznań, Arena Jump przy ul. M.
Smoluchowskiego stoi w płomieniach.
Wewnątrz znajduje się hala trampolinowa
i magazyny herbaty. Budynek trawi ogień,
z którym walczy 20 zastępów strażac-
Osoby, które zakładają takie bazy, próbują
żerować na niewiedzy i pośpiechu, licząc
na łatwy pieniądz. Nie bez powodu pisma
kierowane przez te osoby do przedsiębiorców wyglądają jak urzędowe, co
może wprowadzać w błąd.
O świadomą decyzję byłoby łatwiej,
gdyby nazwy prywatnych rejestrów były
nazywane oryginalniej, inaczej. Tymczasem, często przypominają nazwę rejestru
urzędowego, który jest bezpłatny i prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju.
Państwowy i bezpłatny rejestr nazywa
się Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej. Ku przestrodze rejestr byłego radnego nosi
nazwę: Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej . Podobieństwo
jest znaczne, a bazy diametralnie różne.
Nietrudno więc obydwie nazwy pomylić. Policja poszukuje sprawców graffiti,
którzy oszpecili ul. Biedronki w Skórzewie. Niesmaku sprawie dodaje fakt, że
większość napisów „zdobi” płoty i mury
sąsiednich posesji, oszczędzając, o ironio,
posesję byłego radnego Radosława P.
Niektórzy to mają szczęście.
AM, fot. Arch. UG -Z
kich, blisko 100 druhów. Wśród nich są
2 zastępy, każdy złożony z 4 strażaków z
OSP Palędzie. Jest 19.02.2016 r. Strażacy
z Palędzia zaalarmowani zostali o godz.
20:50. Na miejscu spędzają kilka godzin,
jest co robić. Obydwa uczestniczące w
akcji wozy bojowe wracają do remizy
OSP Palędzie po północy.
Działkowiec
Ogródki działkowe w Sierosławiu.
Jest sobota 27.02.2016 r. godz. 9:00. W
jednym z domków rozwija się ogień, który wzbudza zainteresowanie innego z
działkowców, który wzywa straż pożarną. Dla wielu osób domki na ogródkach
działkowych są miejscem zamieszkiwania
nie tylko sezonowego, ale i weekendowego czy nawet całorocznego. Ich teren
sprzyja żywiołowi. Do gaszenia pożaru
przyjeżdżają dwa wozy bojowe z Tarnowa Podgórnego, 2 wozy z JRG-4 z
Poznania i wóz bojowy OSP Dopiewo.
Wezwany zostaje helikopter medyczny.
Dwie osoby są poszkodowane, jedna jest
poparzona. Po domku pozostają zgliszcza. Dogrzewając się w okresie chłodów,
warto pamiętać, by wykorzystywać w
tym celu bezpiecznych urządzeń.
AM
Strażacy po zebraniach i wyborach
Strażacy z jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zakrzewie, Dopiewie i
Palędziu wybrali niedawno nowe władze.
Zebrania sprawozdawczo – wyborcze
odbyły się na przełomie lutego i marca. Wzięli w nich udział przedstawiciele
14
władz samorządowych Gminy Dopiewo.
Wielu strażaków pełniących do tej pory
funkcje w Zarządach i Komisjach Rewizyjnych otrzymało reelekcję.
OSP Palędzie
Jako pierwsza Zarząd i Komisję
Rewizyjną wybrała Ochotnicza Straż
Pożarna w Palędziu. Spotkanie miało
miejsce 27 lutego 2016 r. Skład Zarządu
powiększył się o 3 osoby i liczy obecnie
marzec 2016
bezpieczeństwo
Nowy Zarząd OSP Palędzie z Zastępcą Wójta - Pawłem Przepiórą
Zebranie OSP Zakrzewo było okazją do rozmów z Wójtem
Nowy zarząd OSP Dopiewo powiększył się o 2 członków
9 członków. Prezesem ponownie został
wybrany Zbigniew Płotkowiak, a naczelnikiem - Jerzy Łączkowski. Pozostałe
funkcje w zarządzie pełnią: zastępca naczelnika - Maciej Płotkowiak, skarbnik
- Leszek Gryska, gospodarz - Krzysztof
Płotkowiak, sekretarz - Laurencja Płotkowiak (zastąpiła Jacka Mikołajczaka),
członkowie zarządu: Daniel Bartkowiak
(ponownie), po raz pierwszy - Eugeniusz
Czyż, Jakub Pawlak, Jacek Czarnecki.
Jednostka ma nową Komisję Rewizyjną: przewodniczącym został Przemysław
Czekaj, a w jej skład weszli ponadto:
Andrzej Baranowski i Michał Rackowiak.
W wydarzeniu uczestniczył Zastępca
Wójta – Paweł Przepióra.
OSP Zakrzewo
Ochotnicza Straż Pożarna z Zakrzewa
spotkała się w tym celu 5 marca 2016
r. w Domu Strażaka. W zebraniu wziął
udział Wójt Gminy Dopiewo – Adrian
Napierała. Zarząd został poszerzony do 8
osób - wcześniej liczył 7 członków. Prezesem ponownie został wybrany Edward
Dorna, a Wojciech Dorna nadal będzie
pełnić funkcję naczelnika zakrzewskiej
OSP. Nie zmienili się też: sekretarz –
Andrzej Myszyński, skarbnik – Jan
Raj i gospodarz – Sława Dyzmańska.
Nowym kronikarzem została Karolina
Wiśniewska, która zastąpiła Jolantę Siwczak. Dodatkowym członkiem zarządu
został Mieczysław Dorna. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Michał
Walich, sekretarzem – Adam Nowak, a
członkiem – Andrzej Napierała.
OSP Dopiewo
Strażacy z Dopiewa zebrali się jako
ostatni - 12 marca 2016 r. Do zarządu tej
jednostki weszły 2 nowe osoby, co nie
oznacza, że nastąpiły zmiany personalne, bo dotychczasowi jego członkowie
ponownie otrzymali mandat zaufania.
Obecny zarząd liczy 7 członków. W jego
skład wchodzą: Paweł Jurga – prezes,
Mirosław Wachowiak – naczelnik, Marcin
Stróżyk – skarbnik, Mateusz Woźny,
Artur Trojanek, Marcin Jarysz i Marek Włóka – dwaj ostatni są nowymi
członkami zarządu. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej ponownie
został Tadeusz Łuczyk (jest on
też Gminnym Komendantem
OSP), Piotr Sapała – jako sekretarz i Michał Madaj, który zastąpił Marcina Pawelca.
Zebranie było także okazją do
rozmowy z Wójtem Gminy Dopiewo – Adrianem Napierałą,
który wziął w nim udział.
AM, fot. Archiwa OSP w
Dopiewie,
Palędziu i Zakrzewie
Zebranie OSP w Dopiewie - z udziałem Wójta Gminy Dopiewo
marzec 2016
15
informacje gminne / bezpieczeństwo
Mapa zagrożeń
miejsc występowania zagrożeń kilkoma rodzajami przestępstw. Obecni na
komisji radni i sołtysi wymieniali miejsca o zwiększonym ryzyku wystąpienia
niebezpieczeństw. Przekroczenia prędkości, bójki, rozboje, kradzieże, miejsca
spożywania alkoholu – to tylko niektóre
spośród nich. Obydwie strony zgodziły
się, że inicjatywa nie jest nowa, bo dotychczasowa praktyka pozwala większość
tego typu miejsc identyfikować, choć z
pewnością nie wszystkie.
AM, fot. A. Mendrala
Tworzenie mapy zagrożeń we współpracy z Gminą Dopiewo zapowiedzieli
policjanci Komisariatu Policji w Tarnowie
Podgórnym i Rewiru Dzielnicowych w
Dopiewie obecni na Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Dopiewo 15 lutego
2016 r. Ma ona pozwolić na identyfikację
PSZOK
Informujemy mieszkańców, że 30
marca 2016 r. zostanie uruchomiony w
Dopiewie, przy ul. Trzcielińskiej - na
terenie oczyszczalni ścieków - Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)..
Będzie on miejscem bezpłatnej
zbiórki i czasowego magazynowania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, dostarczanych przez właścicieli
nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
z terenu gminy Dopiewo.
Odpady można zostawić po podaniu
upoważnionemu pracownikowi PSZOK
informacji o adresie nieruchomości,
na której zostały one wytworzone i po
okazaniu dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku
w bieżącym okresie rozliczeniowym.
PSZOK będzie czynny w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godz. od
15:00 do 19:00 i w soboty w godz. od
11:00 do 15:00.
Co można oddawać do PSZOK?
- odpady selektywnie zbierane (papier,
szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
- odpady zielone (trawa, liście, drobne
gałęzie),
- przeterminowane leki,
- chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki
ochrony roślin),
- zużyte baterie, akumulatory,
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych
prac remontowych nie wymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
starosty (niezanieczyszczone odpady
betonowe oraz gruz betonowy i ceglany; 100 kg na rok od mieszkańca)
- zużyte opony (wyłącznie od rowerów,
wózków, motorowerów i motocykli,
oraz pojazdów o masie całkowitej d
3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej (4 sztuki rocznie od
mieszkańców).
Regulamin korzystania z PSZOK dostępny będzie w miejscu działania PSZOK
i na stronie internetowej Związku: www.
seklt.czemp.pl .
ZM CZO Selekt
Jak odprowadzić wody opadowe?
Odprowadzanie wód opadowych z
terenu posesji reguluje Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. W § 28 pkt. 1 tego aktu prawnego została zawarta informacja, z której
wynika, że działka budowlana, na której
usytuowane są budynki, powinna być
wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do
sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
16
W pkt. 2 § 28 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że w razie braku
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,
do dołów chłonnych lub do zbiorników
retencyjnych.
Dokonywanie zmiany naturalnego
spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości
jest zabronione. Reguluje to § 29 tego
rozporządzenia.
Szczególnie niewskazane jest skierowanie odwodnienia posesji na drogę.
W przypadku drogi gruntowej powoduje to znaczne pogorszenie stanu jej
nawierzchni w okresie wzmożonych
opadów, a w okresie zimowym może
spowodować oblodzenie nawierzchni.
Tomasz Strugacz, Strażnik Gminny
marzec 2016
inwestycje / oświata
Nowa siedziba Gimnazjum w Dopiewie
Pierwszy
raz drzwi nowej siedziby
gimnazjum
w Dopiewie stanęły
otworem
przed tymi,
którzy chcieli
zobaczyć jak
pr e z e nt uj e
się od środka
4 marca 2016
r. To nowa
ośw iatowa
i nw e s t y c ja
Gminy Dopiewo, na którą wydała ona
ponad 17 mln zł. Frekwencja była większa
niż się spodziewali organizatorzy. Ci,
którzy z zaproszenia skorzystali, mogli
poznać potencjał, jaki ma do zaoferowania placówka, łącząca tradycję z nowoczesnością.
Zwiedzający mogli zapoznać się
z ofertą edukacyjną placówki, zadać
pytanie dyrektor lub przedstawicielom
Urzędu Gminy Dopiewo, w tym Wójtowi
- Adrianowi Napierale, Zastępcy Wójta
- Pawłowi Przepiórze i Aleksandrze Kuźniak - Kierownikowi Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia. Na korytarzach, w klasach, salach, dziedzińcu hali
gimnastycznej i przed budynkiem ruch
był w tym miejscu dotąd niespotykany
- byli gimnazjaliści z rodzicami, ale także inni mieszkańcy, którzy skorzystali
z okazji, by zaspokoić ciekawość, zadać
pytanie dyrektor lub przedstawicielowi
Urzędu Gminy Dopiewo.
- Dziś odebraliśmy obiekt, który
jest potrzebny ze względu na potrzeby wynikające związane z rozwojem
gminy i wzrostem liczby ludności
– powiedział Paweł Przepióra, Zastęp-
ca Wójta.
Mieszkańcy pytali niemal o wszystko. Interesowały ich dowozy, świetlica,
posiłki, używanie telefonów komórkowych na przerwie i respektowanie przy
formowaniu klas przyjaźni ze szkoły
podstawowej. Na wszystkie otrzymali
potwierdzenia i wyjaśnienia.
Społeczność gimnazjalna zadbała
o to, by spacer po gimnazjum urozmaicić. W klasach czekały na zwiedzających
atrakcje – konkursy, pokazy, prezentacje, zawody.
- Od 20 lat marzyłam o takiej
szkole. Cieszymy się, że będziemy
mieli przestrzeń – powiedziała Ludmiła Kucharska, dyrektor gimnazjum –Towarzyszą nam
obawy, związane
z atmosferą wokół gimnazjów.
Mamy nadzieję,
że dorobek lat
będzie jednak
u szanowany.
Jesteśmy jedną
z 22 szkół uczących się – dodała.
Placówka ma
być szkołą obwodową także dla Dąbrówki, stąd spore
zainteresowanie
podczas inauguracji mieszkańców z tego
rejonu gminy.
Organizatorem „Drzwi otwartych”
była społeczność gimnazjalna i Urząd
Gminy Dopiewo.
Siedziba kosztowała Gminę Dopie-
wo ponad 17 mln zł. Znajdują się w niej
24 sale lekcyjne i hala sportowa o pow.
1140 m². Na liczącej blisko 10,4 tys. m²
znajduje się infrastruktura sprzyjająca
uprawianiu sportu, nauce i odpoczynkowi. Są m.in. boiska i dziedziniec. Powierzchnia obiektu wynosi 5 tys. m²,
a kubatura – 31 tys. m³.
AM, fot. Beata Spychała
marzec 2016
i Adam Mendrala
17
oświata
Małe jest dobre
Co oferuje uczniom Szkoła Podstawowa w Dopiewcu?
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu jest szkołą nowoczesną, choć ma ponad 100-letnią
tradycję. Budynek wyróżnia się na tle
zabudowy Dopiewca. To miejsce z historią, dorobkiem edukacyjnym w postaci pokoleń mieszkańców, które tutaj
pobierały naukę. Placówka istnieje od
1892 r. Imię, hymn, sztandar i tablicę
pamiątkową otrzymała stosunkowo
niedawno, bo w 1998 r.
- Nasza szkoła charakteryzuje się
ciepłym klimatem i indywidualnym
podejściem do każdego ucznia. Naszym głównym celem jest wyposażenie
ucznia kończącego szkołę w jak najlepsze
W Szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej w Dopiewcu
uczniowie kształcą się
w klasach I-VI. Szkoła pracuje w trybie
jednozmianowym, co
zapewnia uczniom zdobywanie wiadomości
w najkorzystniejszych
godzinach dnia i maksymalnemu wykorzystywaniu potencjału intelektualnego.
Większość klas jest
niezbyt liczna,
dlatego podejście do ucznia
jest w Szkole
Podstawowej
w Dopiewcu
sp er sona l izowane i indywidualne.
- Staramy
się do każdego
ucznia podchodzić indywidualnie
i oferować mu
pomoc w razie potrzeby.
Mniejsza liczebność
klas sprawia, że nauczyciele pracujący w szkole są w stanie więcej
czasu poświęcić każdemu uczniowi, lepiej
poznać jego potrzeby
i lepiej dostosować do
nich warunki i metody
pracy. Warunki nauki
stworzone w szkole
sprzyjają lepszemu
zdobywaniu wiedzy
i sprzyjają komunikacji
kompetencje, które pomogą mu odpowiednio funkcjonować na kolejnych
etapach kształcenia i będą przydatne
w późniejszym życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym – mówi Aleksandra
Maryanowska – Naja, Dyrektor Szkoły.
- Od września 2015 r., kiedy zostałam
dyrektorem tej szkoły, starałam się
realizować własną koncepcję rozwoju
szkoły, polegającą m.in. na zapewnieniu
uczniom jak najlepszych i bezpiecznych
warunków nauki i zabawy, wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej. Jesteśmy małą szkołą
lecz z licznymi kółkami zainteresowań
podczas, których nauczyciele starają się
w jak najlepszy sposób zagospodarować
uczniom wolny czas – dodaje.
18
nego. Serwowany tu obiad składa się
z zupy i drugiego dania, z możliwością
wyboru rodzaju posiłku.
Kółka zainteresowań podzielone są
na grupy tematyczne, dotyczące:
rozwoju umysłowego (ortograficzne,
języka rosyjskiego, przyrodnicze, multimedialne języka angielskiego, rozwijające z matematyki oraz przygotowujące
uczniów do konkursów, „Uniwersytet
Małego Geniusza”),
rozwoju manualnego i artystycznego
(flażoletowe, tańca irlandzkiego, mozaikowo, muzyczne i teatralne, z bajką)
rozwoju fizycznego (SKS, gimnastyka
korekcyjna, karate).
- Duży nacisk kładziemy u nas w szkole na naukę języka obcego. Proponujemy
naszym uczniom od I klasy 4 godziny
między uczniem
a nauczycielem –
wyjaśnia Aleksandra Maryanowska – Naja.
Przed lekcjami i po ich
zakończeniu
f unkcjonuje
w szkole świetlica szkolna.
Organizowane
są w niej kółka
zainteresowań,
dzięki którym uczniowie rozwijają swoje
pasje i zainteresowania. Podczas pobytu
w świetlicy uczniowie mają możliwość
skorzystania z placu zabaw i boiska szkol-
języka angielskiego w tygodniu. Prowadzimy też dodatkowe zajęcia multimedialne z języka angielskiego i uczymy
języka rosyjskiego. Chcemy zapewnić
naszym uczniom opanowanie języka
obcego na wysokim poziomie – podkreśla Dyrektor.
Uczniowie biorą licznie udział w konkursach szkolnych i gminnych. Dzięki
temu nabywają doświadczenie, przezwyciężają stres, pokonują tremę i nawiązują nowe znajomości. Co roku szkoła
bierze udział w olimpiadzie sportowej
ZEUSKI. Warto pochwalić się, że zajęła
drugie miejsce w tegorocznym konkursie gminnym „Roztańczone Dopiewo”.
Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach recytatorskich organizowanych
marzec 2016
oświata
przez Gminną Bibliotekę w Dopiewie.
Każda klasa wyposażona jest w sprzęt
multimedialny potrzebny do prowadzenia
interesujących i obfitujących w wiele informacji i ciekawostek lekcji. Nauczyciele
w sposób bardzo aktywny wykorzystują podczas lekcje sprzęt multimedialny
i oprogramowanie, starając się, aby w jak
najlepszy i najbardziej ciekawy sposób
przekazać uczniom wiedzę.
Budynek szkoły znajduje się w przyjaznym otoczeniu zieleni. To jedna z zalet
szkoły. Nierzadko lekcji przyrody odbywają się w ogrodzie szkolnym.
- Dążymy do tego, aby w uczniach
zaszczepić miłość do przyrody. Szkołę
otaczają liczne drzewa i krzewy, dzięki
czemu możliwa jest praca nad poszanowaniem dla natury. Uczyniliśmy z ekologii jedną z naszych wizytówek. Staramy
się wplatać ją w nasze działania na co
dzień. Dzieci już od najmłodszych klas
uczą się segregować odpady. Uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, na
przykład wyjeżdżają na „Zieloną Szkołę”,
gdzie pod opieką wychowawców poznają
piękno innych regionów Polski. Mimo
odległości dzielącej nas od Poznania,
organizujemy wiele wycieczek kulturalno-oświatowych. Wycieczki uczą dzieci
samodzielności, dostarczają nową wiedzę
i budzą ciekawość świata. – mówi Dyrektor.
Szkoła uczy wrażliwości na drugiego
człowieka - uczestniczy w akcjach związanych z: niesieniem pomocy (zbiórka
nakrętek, akcja „Góra Grosza”), dbałością
o środowisko naturalne (segregowanie
śmieci, zbiórka baterii, zbiórka elektro-śmieci) i tolerancją (warsztaty: „Każdy
jest wart poznania”).
W kalendarzu szkolnych imprez stałe
miejsce zajmuje „Festyn Ekologiczny”,
„Pasowanie na ucznia”, „Dzień rodziny”, „Spotkania Wigilijne”, „Jasełka”,
„Przegląd Kolęd”, „Wieczory z poezją”,
„Balik karnawałowy” - dla młodszych
klas, „Dyskoteka” - dla klas starszych.
Szkoła organizuje wydarzenia angażujące
nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców,
ale i całą społeczność lokalną. Często
przy organizacji imprez integracyjnych
współpracuje z Radą Sołecką Dopiewca.
Rokrocznie pod koniec września odbywa się np. „Festyn na Pożegnanie Lata”,
cieszący się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Z kolei pod koniec roku
szkolnego organizowane są „Festyny
z okazji Dnia Dziecka” – dzięki wsparciu
ze strony Rady Rodziców, hucznie obchodzone.
- Bardzo serdecznie zapraszam rodziców i kandydatów na uczniów do
odwiedzenia Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Dopiewcu i zapoznania się z jej ofertą dydaktyczną
i wychowawczą - mówi Aleksandra
Maryanowska – Naja, Dyrektor Szkoły.
Dane placówki:
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Dopiewcu
ul. Szkolna 7, 62-070 Dopiewiec
tel.: 618 148 332
www.spdopiewiec.szkolnastrona.pl
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/spdopiewiec
Dyrektor placówki: Aleksandra
Maryanowska - Naja
Placówka prowadzi oddział przedszkolny
AMN, AM
Fot. Archiwum SP Dopiewiec
Kameralnie, więc blisko dziecka
Czym kusi ZSP w Więckowicach?
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Więckowicach jest placówką kameralną, przyjazną dla uczniów i ro-
marzec 2016
dziców. Rozwijamy
pasje uczniów, nie zapominając o wsparciu
psychologiczno-pedagogicznym dla dzieci
z trudnościami. Nasi
podopieczni mają możliwość uczestniczenia
w różnych kołach zainteresowań. W naszej
szkole do dyspozycji
w szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i opieka
psychologa. Kadra szkoły jest bardzo
dobrze przygotowana do realizacji tych
celów. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w projektach edukacyjnych, np.
„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, „Erasmus +”, „Warzywa i owoce dla każdego
dziecka”, „Szklanka mleka”.
- Od kilku lat bierzemy czynny udział
uczniów są liczne
kółka zainteresowań:
teatralne, plastyczne, sportowe (SKS), zabawy z językiem
polskim, robotyki, taneczne, matematyczne, Caritas i wiedzy
o Hiszpanii. Dbając o prawidłowy rozwój dzieci,
w międzynarodowej wymianie uczniów
ze szkołą w Dallgow w Niemczech. Dzieci wyjeżdżają także na liczne wycieczki krajoznawcze (krótsze i dłuższe),
do teatru i kina. Organizujemy wiele
imprez klasowych, szkolnych – wyjaśnia Barbara Tomkowiak, Dyrektor ZSP
w Więckowicach. - Tradycją są Jasełka,
w których uczestniczy cała społeczność
19
oświata
Sołectwa Więckowice. Tłumy mieszkańców, które towarzyszą tej imprezie
świadczą o pozytywnym odbiorze naszych działań, a pomoc rodziców przy
organizacji kiermaszu świątecznego
jest dla nas wielkim wsparciem. Wiele
imprez szkolnych organizowanych jest
przez Radę Rodziców działająca przy
szkole – wśród nich: „Rodzinne Rajdy
Rowerowe”, „Mikołajki”, „Zajączek”,
„Baliki szkolne” - dodaje.
Placówka oferuje duże, przestronne
klasy, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne, które
uatrakcyjniają zajęcia. Uczniowie mają
możliwość skorzystania z bogato wyposażonej biblioteki i sali komputerowej.
Naszym atutem jest sala gimnastyczna, w której odbywają się także zajęcia
pozalekcyjne. Szkoła zapewnia opiekę
świetlicową. Dzieci mają do wyboru salę
do odrabiania lekcji i salę do zabawy.
Opieka świetlicowa, zarówno w szkole,
jak i przedszkolu, sprawowana
jest od godz.7:00
do godz. 17:00.
Dzięki stołówce
szkolnej uczniowie mają możliwość skorzystania z ciepłego
napoju i obiadu. W Zespole
Szkolno-Przedszkolny m
w Więckowicach funkcjonuje
przedszkole 3-oddziałowe. Dzieci, oprócz
realizacji podstawy programowej, uczestniczą w licznych zajęciach dodatkowych.
Są to zajęcia sportowo-ruchowe, język
angielski, rytmika, tańce, „Akademia
Małego Geniusza”, religia, „Akademia
Reksia”. Grupy są mało liczne, zatem
dzieci w naszym przedszkolu są zawsze
otoczone wyjątkową opieką.
Teren wokół szkoły jest przestronny,
posiada duże boisko i plac zabaw. Atrakcją jest bliskość parku. - Dzieci w naszej
szkole czują się bezpiecznie, a najlepszą
tego wizytówką są ich uśmiechy. Jesteśmy
dumni z osiągnięć naszych uczniów –
odnoszonych nie tylko na etapie nauki
w szkole podstawowej, ale także później,
jak opuszczą nasze mury - w gimnazjum
– podkreśla Dyrektor Tomkowiak.
Największym sukcesem szkoły jest
wynik osiągnięty przez uczniów ze sprawdzianu po klasie VI (w 2015 r. - 27,72
pkt.). Widoczna jest tendencja wzrostowa.
To efekt wielkiej pracy, jaką wkładają
nauczyciele. Uczniowie licznie uczestniczyli w konkursach organizowanych na
terenie Gminy, osiągając indywidualnie
dobre i bardzo dobre rezultaty.
- Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej placówki
w dniach 12.03 i 16.04.2016 r., o godz.
12.00 na „Drzwi Otwarte”. Będą one
okazją do poznania nauczycieli, porozmawiania z rodzicami naszych obecnych uczniów, poznania oferty placówki,
zwiedzenia szkoły i uzyskania od nas
– zespołu nauczycieli dbających na co
dzień o rozwój dzieci - odpowiedzi na
wszystkie nurtujące Państwa pytania
– mówi Barbara Tomkowiak, Dyrektor
ZSP w Więckowicach.
Dane placówki:
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Więckowicach
ul. Gromadzka 7, 62-070 Więckowice
tel.: 618 148 351
www.zspwieckowice.pl
e-mail: [email protected]
Dyrektor placówki:
Barbara Tomkowiak
• placówka prowadzi oddział przedszkolny
Drzwi otwarte
odbędą się 12.03
i 16.04.2016 r., o godz. 12.00.
BT, AM
fot. Archiwum ZSP w Więckowicach
Sukcesy wojewódzkie uczniów ze Skórzewa
4 tytuły laureata w konkursach
wojewódzkich dla 3 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie. Aż 80. dzieci
reprezentowało tę szkołę w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z: języka polskiego,
matematyki, przyrody i języka
angielskiego.
Wzorową znajomością polszczyzny,
oczytaniem i czujnym, ortograficznym
okiem wykazali się: Zuzanna Długaszewska z klasy 6C i Mateusz Jarząbek z klasy
6A. Specjalistami w zakresie logicznego
rozumowania i rachowania okazali się
Ewa Smura i Kosma Kasprzak z klasy
6C. Wspomniani: Mateusz Jarząbek
z klasy 6A i Kosma Kasprzak z klasy
6C zaprezentowali ponadto doskonałą
znajomość ojczystego języka Szekspira
i królowej Elżbiety.
Spośród wyżej wymienionego grona
aż 3. uczniów uzyskało tytuł laureata!
W Wojewódzkim Konkursie z matematyki udało się to Ewie Smurze i Kosmie Kasprzakowi z klasy 6C. Z kolei w
Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego laureatami zostali: Mateusz
Jarząbek z klasy 6A i Kosma Kasprzak
z klasy 6C. W związku z powyższymi
osiągnięciami, Ewa została zwolniona
z pisania części matematycznej testu
szóstoklasisty, Mateusz z części dotyczącej języka angielskiego, natomiast
Kosma, jako podwójny laureat, z obu
wyżej wymienionych dziedzin. Wszyst-
Opryski wieczorne – bezpieczne dla pszczół
Zbliża się okres wykonywania oprysków na zasiewach. Wkrótce zakwitną
kwiaty, a pszczoły rozpoczną obloty.
Gminne Koło Pszczelarzy w Dopiewie
zwraca się w związku z tym z prośbą do
rolników naszej Gminy, jak również do
przedsiębiorstw prowadzących działalność rolną, o wykonywanie oprysków
20
w terminach zgodnych z informacjami
podawanymi na opakowaniach producentów. Pszczelarze proszą o niewykonywanie oprysków w czasie lotów pszczół,
zwłaszcza podczas kwitnienia roślin.
Pozwoli to uchronić pszczoły przed
śmiertelnym dla nich zatruciem. – W
okresie kwitnienia opryski na polach,
w sadach i przydomowych ogródkach
kim serdecznie gratulujemy i cieszymy
się, że uczniowie Gminy Dopiewo po raz
kolejny przysporzyli nam powodów do
dumy.
Z dumą informujemy o niezwykłym
osiągnięciu Kosmy Kasprzaka ze skórzewskiej podstawówki, który znalazł
się wśród 13 laureatów Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego na poziomie
gimnazjalnym. Był bezkonkurencyjny =
uzyskał 50 pkt. na 50 możliwych, czyli
wszystko, co można zdobyć. Serdecznie
gratulujemy mieszkańcowi naszej Gminy
tego sukcesu i życzymy kolejnych. To,
że nadejdą jest tylko kwestią czasu, bo
Kosma rozwiązuje obecnie zadania na
poziomie licealnym.
SPS
najlepiej jest wykonywać wieczorem.
Wtedy temperatura jest niższa, a kwiaty
nie wydają nektaru. Pszczoła nie jest
zainteresowana takimi kwiatami, które
nie wydają nektaru. Środki chemiczne
stosowane do oprysków, mają kilkugodzinny okres karencji, szkodliwości dla
owadów zapylających – wyjaśnia Ryszard
Pawelec, Prezes Koła Pszczelarskiego
w Dopiewie.
AM
marzec 2016
oświata
Europa w małej Dąbrowie
Maj zapowiada nam się gorący. Nie
jest to długoterminowa prognoza pogody,
a zapowiedź tego, co nas czeka. W gościnne progi Szkoły Podstawowej im.
Astrid Lindgren w Dąbrowie zawitają
delegacje dyrektorów i nauczycieli europejskich szkół, noszących imię tej znanej
szwedzkiej pisarki – Astrid Lindgren.
Zjazd w Dąbrowie będzie 19. z kolei
i pierwszym w Polsce. Dotychczasowe
doroczne spotkania miały miejsce
w Niemczech i Austrii. Zapoczątkowane
zostały z inicjatywy dyrektorów szkół
niemieckich. Pierwsze odbyły się jeszcze
- Zaproszenia rozesłane zostały do
dyrektorów szkół im. Astrid Lindgren ze
doświadczeń i integracji. Każde z nich
wzbogaca i inspiruje
uczestników. Wiele
rozwiązań w obszarze
działań i funkcjonowania szkoły podpatrzyliśmy u naszych
zachodnich
sąsiadów - mówi Elżbieta
Zapłata – Szwedziak,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
- Jestem przekonana,
Stargardu i Wars z a w y.
Zaprosiliśmy też
delegacje szkół
z Niemiec
i Austrii.
P r z y
okazji
chcemy
nawiązać
bliższą
współpr ac ę
z dyrekcją szkoły
z Humania na
Ukrainie
– wyjaśnia dy-
rektor.
Wizyta zagranicznych delegacji
będzie służyła nie tylko integracji czy
wymianie doświadczeń, ale i prezentacji
Gminy Dopiewo.
SPD
za życia Astrid Lindgren.
- Wzięłam udział w dwóch takich
zjazdach, które odbyły się w Niemczech.
Służą one zacieśnieniu kontaktów między szkołami partnerskimi, wymianie
że w tym roku uda nam się stanąć na
wysokości zadania. Zjazd będzie okazją do pochwalenia się osiągnięciami
na szerokim, międzynarodowym forum
- dodaje.
Astrid Lindgren
podpowiada
Imieniny Zucha
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
przygotowuje się do Zjazdu Szkół im.
Astrid Lindgren, autorki znanych książek: „Dzieci z Bullerbyn” czy „Pippi
Langstrumpf”. Uczniowie wszystkich
klas i dzieci z oddziału przedszkolnego: „Biedroneczki” wzięły udział w projekcie: „Astrid Lindgren podpowiada,
jak zachować się wypada”. Realizowany
był on od września 2015 r. do stycznia
2016 r. Projekt ten obejmował takie
działania, jak: „Tydzień Uprzejmości”,
„Tydzień Porządków”, „Tydzień Dyscypliny Lekcyjnej”, „Wybory Mistrza Dobrych”. Społeczność szkolna z dużym
entuzjazmem włączyła się w realizację
projektu.
SPD
marzec 2016
Co 4 lata w roku przestępnym zuchy
w całej Polsce obchodzą swoje imieni-
ny. Zuchy ze Szczepu ZHP Dopiewo
świętowały na biwaku w Buku, wraz
21
oświata
z całym Ośrodkiem ZHP, który odbył
się w dniach19-20.02.2016 r.. Podczas
apelu wielu zuchów z naszego szczepu
złożyło zuchową obietnicę. Każda gromada przygotowała na to święto pięknie
przystrojone stoły ze smakołykami. Nie
zabrakło imieninowych zabaw podczas,
których dominowały balony. Każdy zuch
wziął udział w balonowych zawodach
i konkursach. Podczas jednego z konkursów każda gromada przygotowała
balonowy strój na wyjątkowe okazje.
Biwak zakończył się wizytą w kinie i
smacznym obiadem.
ZHP Dopiewo
Lekcja WOS-u z Wójtem
Gimnazjaliści ze Skórzewa
wzięli udział w lekcji samorządu,
którą poprowadził Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała. Spotkanie miało miejsce 18 lutego 2016 r.
Wójt opowiedział gimnazjalistom
o Gminie Dopiewo i samorządzie. Na
końcu przeprowadził konkurs wiedzy.
Młodzi mieszkańcy nie tylko chętnie odpowiadali na pytania, ale równie chętnie
je zadawali podczas dyskusji. Wśród tematów przeważały takie, które dotyczą
ich grupy wiekowej lub miejscowości,
w których mieszkają. Gimnazjalistów,
obok problematyki funkcjonowania organów samorządu, interesowały sprawy
związane z życiem codziennym, których
związków z działalnością samorządu
nie zawsze byli świadomi: transport
zbiorowy, zwłaszcza dostosowaniem
kursów busów i autobusów do potrzeb
dojeżdżających, np. do szkoły lub do
Poznania; możliwości przesunięcia przejścia dla pieszych i stworzenia zatoczek
autobusowych w miejscach, w których
autobusy korkują ulice. Pytali o ścieżki
rowerowe, rozwój Gminy Dopiewo, jej
plany inwestycyjne - budowę kanaliza-
22
cji i dróg. Dociekali, w których miejscach Gminy powstaną kolejne osiedla
mieszkaniowe, a w które mają szansę na
aktywizację gospodarczą. Interesowały
ich relacje między Gminą a Powiatem,
zwłaszcza w kontekście modernizacji
dróg powiatowych, pełniących istotną
rolę w komunikacji.
Wójt skrzętnie notował informacje,
żeby sprawdzić, co można poprawić. Po
spotkaniu kilkoro uczestników zapytaliśmy o refleksję.
Agata Guth, Dąbrowa: - Wójt
całkiem fajnie
opow iedział
nam o zmianach - o tym,
w jaki sposób
wpłynęły one
na rozwój naszej Gminy. Nie
zdawałam sobie
sprawy, że 25 lat
temu, Gmina
inaczej wyglądała i funkcjonowała, że było nas aż o
tyle tysięcy mniej, a przestrzeń między
miejscowościami była w tak dużym
stopniu pusta. Dowiedzieliśmy się też,
o co chodzi z tym PIT-em i wpisywaniem adresu zamieszkania do formularza. Podatki te stanowią około 30%
dochodów Gminy. Podobną kwotę ma
Gmina Dopiewo wydać w tym roku
na wszystkie inwestycje, więc każdy
mieszkaniec powinien mieć na uwadze
to, żeby Gmina Dopiewo mogła te pieniądze wykorzystywać. To rzecz warta
zastanowienia się.
Bartosz Kempka, Skórzewo: Była to bardzo
praktyczna
lekcja wiedzy
o społeczeństwie. Cieszę
się, że mogliśmy
wprost
zadać Wójtowi
pytanie i uzyskać na nie od
razu odpowiedź.
Takie okazje nie
zdarzają się często. Rozmawialiśmy o
sprawach nam bliskich, z którymi stykamy się na co dzień. Nie brakowało
pytań. Mogliśmy się sporo dowiedzieć
o funkcjonowaniu samorządu i realizacji zadań przez Wójta i Urząd Gminy.
Dowiedzieliśmy się, że Gmina, w której
marzec 2016
oświata
mieszkamy, jest nadal bardzo rozwojowa.
Wójt mówił, co chciałby w najbliższym
czasie zrobić i jak przy planowaniu wydatków gminnych istotne są możliwości
budżetowe.
Aleksandra Komsta, Skórzewo: - Wrażenie
zrobiła na mnie
duża znajomość
przez
Wójta
ulic w miejscowościach
naszej Gminy.
Mógłby śmiało
wziąć udział w
jakimś konkursie na ten temat.
Widać było, że
wie, o czym mówi i zna te miejsca , o
które pytamy. Podczas dyskusji nie czuło
się dystansu. Można było swobodnie zadać pytanie. Myślę, że jest człowiekiem
otwartym. Dowiedzieliśmy się, na co
jako Wójt ma wpływ i co może zmieniać.
Musi podejmować decyzje, ale istotne
w pełnieniu tej funkcji są rozmowy z
ludźmi i wypracowywanie kompromisu .
Myślę, że teraz będę bardziej świadomie
uczestniczyła w życiu gminnym.
Aleksander Jędrzejewski, Zakrzewo: - Praca Wójta ma swoje zalety
i wady. Kręcić
może to, że ma
się wpływ na
bieg zdarzeń i
kontakt z mieszkańcami. Z drugiej strony jest
bardzo zajmująca, bo trzeba
jej poświęcać
więcej czasu niż
w wielu innych
zawodach. Osobiście nie chciałbym być
Wójtem. Myślę, że to nie dla mnie. Nigdy
wcześniej się nad tym nie zastanawiałem,
a teraz skłoniło mnie to jednak do jakiejś
refleksji. Taki rodzaj zajęć bardziej mi
odpowiada od standardowych zajęć.
Przedstawia nam się temat od strony
praktycznej.
Adrian Kubiak, Skórzewo: - Bycie
Wójtem to ciężka robota. Trzeba równolegle
pilnować wielu
rzeczy. Ja skupiłbym się na
jednej rzeczy,
np. na straży
pożarnej, bo
takie mam zainteresowania,
a resztę bym
zaniedbał. Nie nadawałbym się do tej
pracy. Nie mam też takich zapędów. Zacząłem bardziej interesować się polityką, jak okazało się, że gimnazja mogą w
przyszłości zostać zamknięte. W jednym
przypadku będzie to może miało sens,
ale w innym nie. Zamierzam aktywnie
marzec 2016
uczestniczyć w życiu samorządowym.
Nie mam aspiracji, żeby być Wójtem, ale
na pewno będę głosować w wyborach
samorządowych.
Patryk Kolasiński, Gołuski: Wydaje mi się,
że Wójt ma na
głowie
dużo
papierkowej,
biurowej roboty. Z tym mi się
kojarzy praca w
administracji.
Nie lubię takich
zajęć i z pewnością nie widzę
siebie w takiej
roli. Nie interesuję się raczej polityką i
samorządem, ale spotkanie uważam za
potrzebne. Myślę, że będę w przyszłości
głosował podczas wyborów samorządowych, bo taka aktywność ma sens. To
od nas zależy, kto sprawuje władzę, a
ci, którzy nie głosują – jak to się mówi
– racji nie mają.
Paulina Koller, Skórzewo: - Dużo
się
podczas
tego spotkania
dowiedziałam.
Wc z e śn iej,
przed tym spotkaniem, nie
w yobrażałam
sobie w ogóle
pracy Wójta.
Myślę, że jest
ona
bardzo
ciekawa. Może
on na przykład zmieniać na lepsze
otoczenie, w którym żyjemy. W jakimś
sensie ma on zatem wpływ na warunki
życia wielu ludzi. Dowiedzieliśmy się,
że podlegają mu szkoły, obiekty sportu,
biblioteka. Dużo ma na głowie. Interesuję
się samorządem. ale osobiście nie sądzę,
żebym w przyszłości zechciała działać
na tym polu, mój wujek chciał być kiedyś radnym czy wójtem, ale ja – póki
co - takich pomysłów na przyszłość w
głowie jeszcze nie mam.
Aldona Wdowiak, Wicedyrektor
Gimnazjum w
S k ó r z e w i e:
- Wymyśliłam
sobie, że zaproszenie Wójta
będzie najlepszą
lekcją na temat
samorządu, jaką
można przeprowadzić w
ramach przedmiotu wiedza o
społeczeństwie. Tak się złożyło, że Wójt
dysponował czasem. Myślę, że nauka
przez spotkanie jest dobrym kierunkiem.
Młodzież jest dzisiaj otwarta i aktywnie
bierze udział w tego typu zajęciach. Uczę
WOS-u 5 klas. Dwie spośród nich miały
okazję dowiedzieć się bezpośrednio od
Wójta o tym, co wcześniej omówiliśmy
sobie w zarysie na lekcji. Myślę, że spotkanie spełniło swoje zadanie. Wykazało,
że uczniowie znają problematykę lokalną,
dostrzegają problemy, wiedzą ilu jest
radnych, kto sprawuje władzę, jakie są
kompetencje organów. Wójt przełożył tę
teorię w praktykę. Program nauczania
przewiduje godzinę lekcyjną na samorząd – gminny, powiatowy i wojewódzki,
ale ja poświęcam tego czasu więcej, bo
uważam, że to ważny temat. Zależy mi
na tym, żeby z tych młodych ludzi wyrosło społeczeństwo obywatelskie, żeby
interesowali się sprawami lokalnymi i
korzystali ze swoich praw wyborczych.
Powinni mieć świadomość po co idą na
wybory, jak złożyć sprawę w urzędzie.
Młodzież jest współcześnie obyta, używa wielu komunikatorów. Gimnazjaliści
krytycznie spoglądają na świat, mają
swoje zdanie w wielu sprawach. Interesuje się tym, co się dzieje w państwie,
dyskutuje o uchodźcach.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. A. Mendrala
23
oświata
Czytanie na przedszkolnym dywanie
Dzieci z Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Dąbrówce mogły posłuchać, jak
Wójt Gminy Dopiewo czyta bajki. 24
lutego wziął udział w akcji „Czytanie
na dywanie”, której ideą jest wspólne
wykonywanie przez dzieci prac plastycznych, nawiązujących do bajek, które
miały okazję wysłuchać. Dorośli czytają
bajki regularnie w sześciu grupach, ale
„Biedronki”, które gościły Wójta – Adriana Napierałę, biorą udział ponadto
w konkursie ogólnopolskim. Ogłoszenie
wyników ma nastąpić w kwietniu. Kto
wie? – może Wójt zainspirował artystycznie swoim czytaniem przyszłych
zwycięzców.
Nasze Przedszkole już drugi raz z
rzędu bierze udział w tej akcji będącej
częścią kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”. Akcję realizują wszystkie
oddziały. U nas bajki czytało już 13
dorosłych. To nie jedyna czytelnicza
aktywność. Braliśmy też udział w akcji
„Czytać można wszędzie”. Powstały niesamowite zdjęcia z czytania pod kołdrą
z latarką czy w toalecie. Mamy nadzieję,
że zaszczepimy w tych dzieciach miłość
do książek, że staną się one dla nich
przyjacielem, że będą jak proza życia
– opowiada Julita Jugowar, nauczycie
„Biedronek” (4-latki)..
- To coś więcej niż czytanie. Zawsze
jest dyskusja, zajęcia plastyczne, spotkanie, które rozwija kontakt i ukryte
talenty. Muszę przyznać, że niektórzy
rodzice, biorący udział w akcji, odkrywają
nieznaną stronę samych siebie. Aktorsko bywają rewelacyjni. Takie wspólne czytanie uczy szacunku do książki
i kontaktu z książką – mówi Leokadia
Sylla, Dyrektor przedszkola.
Przedszkole „Mali Odkrywcy” mieści się przy ul. Herbowej w Dąbrówce.
Uczęszcza do niego 150 dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 8 nauczycieli i 6
pracowników pomocniczych. Przedszkole
powstało w 2013 r.
Tekst i fot. Adam Mendrala
Rozbudowy malinowe
Po raz pierwszy mieliśmy okazję wejść
na place dwóch budów na ul. Malinowej
w Dąbrówce i Palędziu. Obydwie dotyczą
obiektów oświatowych.
Gmina Dopiewo rozbudowuje Szkołę
Podstawową. Powstanie 14 klas lekcyjnych i druga sala gimnastyczna, ale z
trybunami. Powierzchnia użytkowa
– rozbudowy: 3350 m². Powierzchnia
24
zabudowy: 2332 m². Kubatura nowego
obiektu: 20290 m³. Zagospodarowany
zostanie teren przyszkolny i zakupione
wyposażenie. Inwestycja realizowana
jest od ubiegłego roku i potrwa do 2017
r. Łącznie wartość nowej części szkoły
wynieść może ponad 16 mln zł. Nakłady
w kolejnych latach: 2015: 2,2 mln, 2016:
8,9 mln, 2017: 5 mln.
Drugim rozbudowywanym obiektem jest przedszkole „Bajkowa wyspa”
mieszczące się przy tej samej ulicy. To
placówka prywatna, ale działająca na
zasadzie przedszkola publicznego –
współpraca z Gminą Dopiewo. Analiza
potrzeb edukacyjno – wychowawczych
wykazała konieczność stworzenia 3
kolejnych oddziałów przedszkolnych
dla 75 dzieci, stąd decyzja właścicieli
o rozbudowie.
AM, fot. Beata Spychała
marzec 2016
oświata / inwestycje
Rozbudowa Przedszkola - Paledzie
- Dąbrowka - marzec 2016
Rozbudowa SP w Dąbrówce - marzec 2016
marzec 2016
25
informacje gminne
Nowy Przewodniczący i stawka za wodę
Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu ma nowego Przewodniczącego.
Uchwaliła też nowe ceny za wodę.
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo
– wyborcze odbyło się 4 marca 2016 r.
Nowym Przewodniczącym Zarządu został wybrany Czesław Hetmański, który
zastąpił odwołanego z tego stanowiska
Ignacego Nowaka. Poprzedni Przewodniczący ustąpił z przyczyn zdrowotnych.
W skład Zarządu Spółki wchodzą ponadto: Jerzy Adaszewski jako Zastępca
Przewodniczącego, Józef Marszałek jako
Sekretarz Zarządu, Członkami Zarządu są: Piotr Sapała, Andrzej Strzykała,
Tomasz Sip i Stanisław Szała.
Od 1 maja 2016 r. zmienia się cena za
1m³ wody, który ma kosztować 2,99 zł
brutto. Stała miesięczna opłata wynosić
będzie 1,50 zł brutto.
Opłata adiacencka
To opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury
technicznej z udziałem środków Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Fakt powstania tych urządzeń zwiększa
wartość nieruchomości. To także opłata
ustalona w związku ze scaleniem lub
podziałem nieruchomości.
Podstawą prawną, która reguluje
kwestie opłat adiacenckich jest ustawa
o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2015 r. poz.
1774 ze zm.).
Opłata adiacencka może być ustalona
każdorazowo po stworzeniu warunków
do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Decyzję
o ustaleniu opłaty adiacenckiej może
nastąpić w terminie do 3 lat od chwili
stworzenia warunków do podłączenia
nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Do uiszczenia opłaty
zobligowany jest wtedy właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości,
który był właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym tej nieruchomości w chwili
stworzenia warunków do jej podłączenia
do urządzenia infrastruktury technicznej.
Wysokość opłaty adiacenckiej może
wynosić nie więcej niż 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką
ma po ich wybudowaniu. Gmina może
pobierać opłatę adiacencką bez względu na to, czy właściciel nieruchomości
korzysta z infrastruktury. Wysokość
opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy
w drodze uchwały. Od obecnie powstającej infrastruktury nie jest pobierana ta
opłata, zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Nr V/54/15 z 12 lutego 2015 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XV/136/11 Rady
Gminy Dopiewo z dnia 28 listopada 2011
r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego
budową urządzeń infrastruktury technicznej, która ustanawiała 15% opłatę
adiacencką. Wcześniej, od 2007 r. wysokość tej opłaty była na poziomie 50%.
Wysokość opłaty zależy od metrażu,
26
ale także od tego, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy: terenu zabudowanego, siedliska, gospodarstwa rolnego
czy użytku rolnego zabudowanego, co
może skutkować różnicami w wielkości opłaty dla dwóch nieruchomości o
porównywalnej powierzchni.
Na wniosek właściciela opłata ta może
być, rozłożona na raty. Są to raty roczne
płatne przez okres do 10 lat. Należność
Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki, bez
względu na ilość rat, na które zdecyduje
się właściciel nieruchomości. Dodatkowo podlegają one oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski. Przykładowo:
stopa ta na dzień 11 marca 2016 r. wynosi 1,75.
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od
dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty
stała się ostateczna. W przypadku rozłożenia na raty obowiązek ten dotyczy
wpłacenia pierwszej raty.
Elementem procedury dotyczącej
opłaty adiacenckiej jest wycena nieruchomości. W tym celu zostaje powołany
biegły rzeczoznawca, który sporządza
opinię o nieruchomości. tj. operat szacunkowy. Zawiera on informacje na
temat określenia wartości rynkowej
nieruchomości przed i po wybudowaniu
urządzeń infrastruktury technicznej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego (Dziennik Ustaw z
2004.207.2109) przy określaniu wartości
nieruchomości przed wybudowaniem
urządzeń infrastruktury technicznej
i po ich wybudowaniu, dla ustalenia
opłat adiacenckich nie uwzględnia się
wartości części składowych tej nieruchomości. Przy określaniu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń
infrastruktury technicznej uwzględnia
się natomiast odległość nieruchomości
od urządzeń infrastruktury technicznej
oraz warunki podłączenia nieruchomości
do tych urządzeń.
Wartość rynkową określa się podejściem porównawczym lub dochodowym.
To ostatnie jest najczęściej stosowane.
Polega ono na określeniu wartości nie-
Biuro Spółki Wodnej mieści się
w Dopiewie przy ul. Łąkowej 1a.
Czynne jest poniedziałek – piątek
w godz. 9:30 – 12:30, czwartek
w godz. 16:00 – 18:00. Telefony:
Biuro Spółki - 61 894 27 35, Zgłoszenia Awarii – 607 032 085, Firma
usuwająca awarie – 604 271 340.
SWEW
ruchomości przy założeniu, że wartość
ta odpowiada cenom, jakie uzyskano
za podobne nieruchomości, które były
przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny
te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej i uwzględnia się
zmiany poziomu cen wskutek upływu
czasu. Podejście porównawcze stosuje
się, jeżeli znane są ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości
wycenianej.
Warto dodać, że najczęściej stosowaną tu metodą jest korygowanie ceny średniej tzw. współczynnikami korygującymi.
Metoda ta polega na określeniu wartości
rynkowej wycenianej nieruchomości na
podstawie zbioru, co najmniej kilkunastu
nieruchomości podobnych, które były
przedmiotem obrotu rynkowego i dla
których są znane ceny transakcyjne,
warunki zawarcia transakcji i cechy
tych nieruchomości.
Katarzyna Nowak, Referat
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
101 lat – to
jest wiek!
Łucja Ciechanowska, mieszkanka
Dopiewa, ukończyła 101 lat! Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Dopiewo –
Adrian Napierała, który wręczył jej bukiet
róż, kosz upominkowy i list gratulacyjny. Pani Łucja urodziła się 17 lutego 1915
r. w Poznaniu. Do Dopiewa przeprowadziła się 5 lat temu, do najmłodszej
córki i jej męża. Wciąż cieszy się dobrym
zdrowiem i pogodą ducha, a wszystko dlatego, że otaczają ją: przyjaźni
i życzliwi ludzie, rodzina i przyjaciele. Jednym z ulubionych zajęć Jubilatki jest
oglądanie seriali. Najbardziej przypadł
Jej do gustu serial „Ranczo”, w którym
bohaterowie i ich problemy przywodzą na
myśl sceny z życia rodzinnej wsi Dopiewo.
Tekst i fot. Beata Spychała
marzec 2016
wielkanoc
Serwis informacyjny
POBIERZ Z
App Store
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Serwis informacyjny
kod
rejestrujący
kod
wyrejestrowujący
Mieszkańcy
Tak.pz05
Nie.pz05
Sołectwo Gołuski
Tak.pz05g
Nie.pz05g
Oświata i zdrowie
Tak.pz05oz
Nie.pz05oz
Sołectwo Konarzewo
Tak.pz05k
Nie.pz05k
Sport i rekreacja
Tak.pz05sr
Nie.pz05sr
Wydarzenia kulturalne
Tak.pz05wk
Nie.pz05wk
Sołectwo Dąbrowa
Tak.pz05d
Nie.pz05d
Sołectwo Dąbrówka
Tak.pz05da
Nie.pz05da
Sołectwo Dopiewiec
Tak.pz05do
Nie.pz05do
Sołectwo Dopiewo
Tak.pz05dop
Nie.pz05dop
Sołectwo Palędzie
Tak.pz05p
Nie.pz05p
Sołectwo Skórzewo
Tak.pz05s
Nie.pz05s
Sołectwo Trzcielin
Tak.pz05t
Nie.pz05t
Sołectwo Więckowice
Tak.pz05w
Nie.pz05w
Sołectwo Zakrzewo
Tak.pz05z
Nie.pz05z
POBIERZ Z
Google Play
Święcenie potraw: 26 marca 2016
Kiedy ze święconką? Informujemy
o terminach święcenia potraw w parafiach obejmujących swym działaniem
teren Gminy Dopiewo - w: Dąbrówce,
Dopiewie, Konarzewie, Zakrzewie, Niepruszewie, Skórzewie. Parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce
Wielka Sobota - święcenie potraw
w Dąbrówce przy Kaplicy: 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną
Parafia pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Dopiewie
Wielka Sobota - święcenie potraw
tylko w Kościele w Dopiewie: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną
Parafia pw. NMP Królowej
Korony Polskiej w Zakrzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Zakrzewo - przy Kościele: 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00
21.00 - Wigilia Paschalna zakoń-
marzec 2016
czona Procesją Rezurekcyjną
Parafia pw. św. Marcina
w Konarzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw:
Konarzewo - 10.00, 11.00,12.00,
13.00 i 14.00
Lisówki (wieś) - 11.00
Trzcielin - 11.15
Lisówki DPS - 11.30
Dopiewiec (kaplica) - 12.30
Gołuski (świetlica) - 12.45
Chomęcice - 13.00
Wypalanki/Glinki - 13.15
21.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną
Parafia pw. św. Wawrzyńca
w Niepruszewie
Wielka Sobota – święcenie potraw:
Więckowice - przy Kaplicy - 12.30
Niepruszewo - 10.00, 13.00
20.00 - Liturgia Światła
Parafia pw. Św. Michała i Św.
Wincentego Męczennika w Skórzewie
Wielka Sobota - święcenie potraw: Skórzewo - w Kościele 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00 i 14.30
Skórzewo - ul. Skórzewska 11.00
Wysogotowo - w świetlicy 11.20
Batorowo - w świetlicy i przy ul. Widok 11.40-11.50
Dąbrowa - ul. Rolna przy sklepie
12.00
Dąbrowa - na placu przy figurze Bł.
Jana Pawła II 12.20
20.00 - Wigilia Paschalna zakończona Procesją Rezurekcyjną
Opracowała: Beata Spychała
Fot. Adam Mendrala
27
kuchnia / kulinaria
Smacznych Świąt
Zbliżają się Święta Wielkanocne. To
uczta dla ducha, ale i dla ciała. Polecam
Państwu kilka sprawdzonych przeze mnie
przepisów. Nie ma Wielkanocy bez jajek,
szynki i baby. Mam nadzieję, że wybrałam
przepisy, które urozmaicą świąteczne
menu. Niech te Święta będą smaczne!
Wszystkiego dobrego Państwu życzę – w imieniu własnym i całego Koła
Gospodyń Wiejskich w Trzcielinie.
Dorota Ossowska, Przewodnicząca KGW w Trzcielinie
Babka migdałowa
Składniki: szklanka mąki pszennej,
szklanka mąki ziemniaczanej, szklanka
zmielonych migdałów, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 25 dag masła, szklanka cukru, 4 jajka, 1/3 szklanki mleka,
zapach migdałowy, sól, tłuszcz, bułka
tarta do formy.
Najpierw przesiewamy oba rodzaje
maki i proszek do pieczenia przez drobne sito. Dodajemy szczyptę soli. Całość
mieszamy dokładnie.
Masło ucieramy z cukrem, dodając
kolejno jajko po jajku. Łączymy mąką z
mlekiem i zapachem migdałowym. Wsypujemy mielone migdały i mieszamy.
Natłuszczamy formę do baby- taką z ko-
minkiem i wysypujemy ją tartą bułką. W
tak przygotowaną formę wlewamy ciasto.
Piekarnik rozgrzewamy do 180 °C.
Pieczemy około 60 min. Sprawdzamy
patyczkiem, czy babka jest gotowa. Wyciągamy babkę z piekarnika, pozostawiamy aż wystygnie, po czym wyjmujemy
ją z formy.
Szynka Marynowana
Składniki: 4 kostki bulionowe, 2 łyżki
maggi, 1,5 kg szynki wieprzowej, duża
cebula, 3 ząbki czosnku, 4 ziarna jałowca,
pieprz, liście laurowe, ziele angielskie.
Doprowadzamy 1,5 litra wody do
wrzenia. Rozpuszczamy w niej kostki
bulionowe, dodajemy ziarenka jałowca
i studzimy. Obieramy cebulę, kroimy
ją w plastry. Do przygotowanej zalewy
wsypujemy pokrojoną cebulę, obrane
ząbki czosnku, maggi i mięso. Naczynie
przykrywamy i wstawiamy do lodówki
na około 4 dni. Jak ten okres minie,
szynkę wyjmujemy z zalewy i przekładamy do naczynia do zapiekania.
Posypujemy je pieprzem. Piekarnik
rozgrzewamy do 200°C i wstawiamy
do niego szynkę na około 90 minut.
Podajemy ją pokrojoną w plastry, na
ciepło lub zimno. Osobiście najbardziej
Aukcja Promyków
Po raz pierwszy, po raz drugi, po
raz trzeci – Sprzedane! To najczęściej
słyszane słowa podczas dorocznej „Aukcji
Obrazów” wykonanych przez uczestników
28
Pieczeń na dziko
Składniki: 1 kg szynki wieprzowej,
3 kostki mięsne, cebula, 3 ziarna ziela
angielskiego, 2 liście laurowe, rozmaryn,
10 dag boczku wędzonego w plasterkach,
3 łyżki oleju, sól, pieprz.
Cebulę obieramy i kroimy w talarki.
Kostki rozpuszczamy w 0,75 l gorącej
wody. Dodajemy cebulę, liście laurowe,
ziele angielskie i łyżeczkę rozmarynu.
Wszystko gotujemy i studzimy. Szynkę myjemy, suszymy, nacieramy solą
i pieprzem. Wkładamy do marynaty,
przyciskamy talerzem i odstawiamy na
12 godzin. Jak pół doby minie, szynkę
odsączamy i umieszczamy w brytfannie. Obkładamy ją plasterkami boczku i
skrapiamy olejem. Pieczemy 20 min. w
piekarniku rozgrzanym do temperatury
200 °C. Następnie zmniejszamy temperaturę do 170 °C i pieczemy kolejne 70
min. Jak ten czas minie, wyjmujemy
ją z piekarnika i studzimy. Serwujemy
pokrojoną w plastry.
Wszyscy uczestnicy wydarzenia
podkreślali kunszt i talent malarski,
którym są obdarzeni niepełnosprawni
okiem terapeutek
z pracowni plastycznych. Po ich
ilości można było
Emocje "podkręcali" prowadzący licytację
- Państwo Binkowscy
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk”
z Konarzewa i Otusza. Na zaproszenie
do udziału w wydarzeniu Burmistrza
Stęszewa - Włodzimierza Pinczaka i
Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” - Bogdana
Maćkowiaka odpowiedziało ponad 140
osób. Licytacja odbyła się 26 lutego 2016
r. w Stęszewie - w Gościńcu Taradejka.
Publiczność wypełniła salę po brzegi.
Złożona była z gości, rodziców, opiekunów, autorów obrazów i terapeutów.
W tym roku przygotowano na sprzedaż rekordową ilość obrazów, bo aż 61.
Powstawały one przez ostatni rok pod
smakuje mi z sosem czosnkowym. Nie
warto skracać okresu leżakowania szynki
w lodówce – 4 dni kąpieli w marynacie
sprawi, że będzie lepsza po upieczeniu.
W aukcji wzięli udział: Leszek Nowaczyk - Przewodniczący Rady
Gminy Dopiewo i Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo
przypuszczać, że
aukcja zakończy
się w nocy. Hojność ofiarodawców
nadawały zabawie
wyjątkowe tempo.
Gorąca atmosfera
na sali powodowała,
że prowadzący aukcję - Małgorzata i
Paweł Bińkowscy
- nie nadążali wymieniać przebitych
kwot.
marzec 2016
kultura / historia
autorzy licytowanych dzieł. Prace wykonane były akrylem na płótnie, farbami do malowania palcami i farbami
strukturalnymi. Można było nabyć mistrzowsko odwzorowane „Słoneczniki
van Gogha”, „Beksińskiego”, czy „Adele
Bloch-Bauer” Klimta.
W przerwie przygrywała kapela dudziarska „Koźlary” ze Stęszewa. Prezentowali się też soliści Ogniska Muzycznego
„Stęszewskie Talenty”.
Za zebraną kwotę uczestnicy Warsztatów będą mogli spędzić kilka nad polskim morzem. Wszystkim właścicielom
obrazów należą się z pewnością podziękowania za otwarte serca i portfele.
Należy też pogratulować im sukcesów
aukcyjnych i gustu.
- To bardzo fajna inicjatywa, łącząca
przyjemne z pożytecznym. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na szczytny
cel. Kupiłem 4 obrazy. Wygranie ich w
licytacjach dało mi mnóstwo satysfakcji,
bo odjechałem do domu z pracami, które
sobie wcześniej upatrzyłem przeglądając
katalog. Przy okazji dobrze się bawiłem –
zwierza się Adrian Napierała, Wójt Gminy
Dopiewo. – Wszystkie wystawione na
sprzedaż dzieła dowodzą niezwykłych
talentów ich autorów. Ludzie niepełnosprawni często dysponują ponadprzeciętnym talentem artystycznym i
tworzą prace, które przy odpowiedniej
promocji, mogłyby konkurować z powodzeniem z obrazami niejednego tzw.
zawodowego artysty. Aukcja była profe-
sjonalnie
prowadzona.
Prowad z ą c y
miał wyczucie,
pot raf ił
wyczekać,
podkręcić
emocje,
w ydu s ić
z uczestni ków
więcej.
Prezes
Stowarzyszenia
„Promyk”
obiecał mi, że następna edycja – za
rok – odbędzie się w gminie Dopiewo.
Trzymam go za słowo – dodaje Wójt.
- Tegoroczna licytacja była czwartą
tego typu imprezą w naszej historii. Od
poprzednich wyróżniała ją liczba osób
biorących udział w licytacji – 140, liczba
obrazów – 61 i uzyskana kwota – 10
tys. zł – podkreśla Bogdan Maćkowiak,
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk. - Nie
było obrazu, o który nie toczyłaby się
walka z wieloma przebitkami. W tym
roku wystawiliśmy pod młotek obrazy
aż 30 autorów. Ceny wywoławcze zaczynały się od 30 zł, a kończyły na 80
zł. Każdy wystawiony obraz znalazł
nabywcę. Najbardziej zacięta walka
toczyła się o „Laleczkę z balonem”. Jego
autorką jest nasza podopieczna - Daria Skrzypczak z Konarzewa. Obraz
miał cenę wywoławczą 50 zł, a został
sprzedany mieszkańcowi Buku za 1600
zł. Najwięcej spośród licytowanych obrazów namalowała Kamila Gibke. Aż
8 jej obrazów poszło pod młotek Podopieczni wręczali wylicytowane prace
nabywcom. Zmalowali na nasze potrzeby niezłą sumkę, którą przeznaczymy
na ich wakacyjny wyjazd – wyjaśnia
Prezes Maćkowiak.
Szymon Krzemiński,
Adam Mendrala
Fot. Szymon Krzemiński
Powstanie Styczniowe (cz. III)
Wybuch Powstania Styczniowego
podważył rodzący się sojusz francusko-rosyjski. 29 stycznia 1863 r. Prusy
zmobilizowały nad granicą Królestwa
Polskiego 4 korpusy wojska (połowę armii pruskiej). 8 lutego w Petersburgu
podpisano rosyjsko-pruską konwencję
Alvenslebena, zakładającą udzielanie
wzajemnej pomocy przez wojska rosyjskie i pruskie (na życzenie drugiej
strony) w tłumieniu polskiego powstania.
Cesarz Francji Napoleon III Bonaparte
potraktował to zbliżenie jako zerwanie
porozumień
rosyjsko-francuskich.
Zwrócił się do cesarza Aleksandra II
z odręcznym pismem, w którym zażądał przywrócenia Królestwu Polskiemu statusu konstytucyjnego z 1815 r.
O poparcie zwrócił się do ambasadora
brytyjskiego. Jednocześnie za pośrednictwem cesarzowej Eugenii nawiązał
negocjacje z ambasadorem austriackim
Richardem Klemensem, księciem von
Metternich-Winneburg. Zaproponował
mu odbudowanie Polski pod berłem jednego z habsburskich arcyksiążąt. Austria
odzyskałaby wtedy Śląsk i hegemonię w
Niemczech, Włochy - Wenecję, Francja
zagarnęłaby lewy brzeg Renu.
Władze rosyjskie zaleciły Fran-
marzec 2016
cji niewtrącanie się w kwestię polską, o
ile życzy sobie ona zachować przyjaźń z
Rosją. Rządy brytyjski i austriacki wyrażały gotowość dyplomatycznego popierania sprawy polskiej, bez uciekania
się do wojny. 15 lutego 1863 r. Napoleon
III powiadomił przywódcę Hôtelu Lambert ks. Władysława Czartoryskiego, że
powstanie powinno trwać, bo sprawa
polska staje się europejską. To skłoniło 16
lutego stronnictwo białych do poparcia
insurekcji.
We Francji powstańcy zyskali
sympatię środowisk katolickich, liberalno-masońskich, socjalistycznych.
Zbierano składki na rzecz powstania.
Sprawa polska stała się jednym z tematów
agitacji przedwyborczej w zmaganiach
rządu francuskiego z opozycją. Uliczne
wystąpienia antyrosyjskie tłumiła francuska policja.
Londyńscy demokraci zorganizowali wyprawę morską na pomoc polskim
powstańcom. W nocy z 21 na 22 marca
na 1863 r. wyruszył z Londynu wynajęty parowiec Ward Jackson, wiozący na
pokładzie 185 ochotników różnej narodowości, 2 działa, tysiące karabinów.
Organizatorami wyprawy byli Giuseppe
Mazzini, Aleksander Hercen, Nikołaj
Piotrowicz Ogariow, w Danii wszedł
na pokład Michaił Bakunin. Wywiad
rosyjski był o wszystkim od początku
poinformowany, Flota Bałtycka postawiona została w stan pogotowia. Rząd
szwedzki pod naciskiem Rosji internował
statek w porcie Malmö.
W brytyjskiej Izbie Gmin, parlamencie włoskim w Turynie, a nawet w
Sejmie pruskim w Berlinie - w czasie
debat przeważały głosy przychylne dla
sprawy polskiej. Nie łączyło się to jednak
z podejmowaniem konkretnych działań
tych państw.
Wspólny nacisk mocarstw spowodował, że już na początku marca 1863 r.
Otto von Bismarck i Aleksander Gorczakow zrezygnowali ze stosowania zapisów
konwencji Alvenslebena. 17 kwietnia
tego roku Wielka Brytania, Francja i
Austria wystąpiły równocześnie z notami
w sprawie polskiej w Sankt Petersburgu.
Dyplomacji francuskiej udało się skłonić
państwa-sygnatariuszy traktatów wiedeńskich do podobnego wystąpienia.
Noty wysłały: Szwecja, Dania, Królestwo
Niderlandów, Hiszpania i Portugalia.
Podobnie postąpiły Włochy i Imperium
Osmańskie.
Rząd Narodowy dekretem z 15
29
historia
70 rocznica Powstania Styczniowego w Poznaniu
Kamień upamiętniający straconych
członków Rządu Narodowego
w powstaniu_styczniowym
znajdujący się w Parku im Romualda
Traugutta w Warszawie
maja 1863 r. powołał Agencję Główną
w Paryżu, organ władz koordynujący
powstańczą działalność dyplomatyczną
na arenie międzynarodowej, kierowany
przez księcia Władysława Czartoryskiego.
Trzy mocarstwa przedstawiły 17 i
18 czerwca wspólny plan uregulowania
kwestii polskiej. Tzw. sześć punktów,
zakładało: amnestię, przedstawicielstwo narodowe, polską administrację,
sądownictwo i szkolnictwo, swobodę
wyznaniową, praworządny system poboru do wojska. Dla przeprowadzenia
tych postulatów mocarstwa proponowały zwołanie kongresu sygnatariuszy
traktatów wiedeńskich, a na czas jego
trwania zamierzały narzucić stronom
zawieszenie broni. Rząd Narodowy (Karola Majewskiego) zastrzegł, że postulaty
te powinny być rozciągnięte także na
Ziemie Zabrane, a nadzór nad wykonywaniem tych postanowień powinien
być sprawowany przez międzynarodową
komisję kontrolną.
Odrzucając to ultimatum Rosja ryzykowała wybuch wojny z koalicją brytyjsko-francusko-austriacką. Mimo to
car odrzucił te warunki 7 lipca 1863 r.
Osamotniona przez swych sprzymierzeńców Francja 7 sierpnia podjęła decyzję o
nie wszczynaniu działań zbrojnych przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Jeszcze 5
listopada 1863 r. Napoleon III postulował
zwołanie konferencji międzynarodowej
w związku z sytuacją w Polsce. W 1864
r. po wybuchu wojny o Szlezwik Austria
ostatecznie powróciła do sojuszu państw
zaborczych. 12 lutego 1864 r. francuski
Senat i brytyjska Izba Gmin oddaliły
żądania by uznać polskich powstańców za stronę wojującą. 29 lutego tego
roku władze austriackie proklamowały w Galicji stan oblężenia. 8 marca w
30
Paryżu zawarto układ polsko-węgierski
o jednoczesnych powstaniu zbrojnym
przeciwko Austrii. Parafowali go: gen.
György Klapka i Józef Ordęga. Romuald
Traugutt zatwierdził go 7 kwietnia.
Dla stanów Unii w Ameryce Północnej
pogrążonych w wojnie secesyjnej wybuch powstania styczniowego oznaczał
odsunięcie groźby interwencji Francji i
Wielkiej Brytanii po stronie Skonfederowanych Stanów Ameryki. Dyplomaci
unii odcięli się od wspólnego wystąpienia francusko-austriacko-brytyjskiego w
sprawie polskiej, popierając we wszystkim liberalną Rosję przeciwko reakcyj-
nej, katolickiej i despotycznej Polsce.
Jesienią 1863 r. do Nowego Jorku i San
Francisco przybyła Marynarka Wojenna
Imperium Rosyjskiego, by ukryć się przed
możliwą blokadą na Morzu Bałtyckim
i by móc zagrozić brytyjskim szlakom
komunikacyjnym.
Powstanie objęło całe Królestwo Polskie, znaczną część Litwy oraz Wołyń i
trwało z większą intensywnością ponad
rok, a rozproszone oddziały partyzanckie
walczyły jeszcze do jesieni. 21 lutego 1864
r. udało się Rosjanom rozbić w bitwie
pod Opatowem polskie oddziały z Gór
Świętokrzyskich, dowodzone przez Lu-
Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego w Poznaniu 1932 rok
Poznań 1928. Powstańcy Styczniowi w Bazarze Poznańskim
marzec 2016
historia
dwika Topora-Zwierzdowskiego, a także
partie operujące na Podlasiu. Do kwietnia
walczyło zgrupowanie Józefa Hauke-Bosaka, a w Lubelskiem działał jeszcze,
wycofawszy się z Grodzieńszczyzny, oddział dzielny, którym dowodził Walery
Wróblewski. W Poznańskiem i w Galicji
sformowały się nowe siły, lecz nie były
one w stanie wejść do walki, ze względu
na ścisłe obstawienie granic przez wojska
pruskie i austriackie. Najdłużej, aż do
grudnia 1864 r., walczył ostatni oddział
powstańczy księdza generała Stanisława
Brzóski na Podlasiu. Podczas powstania
brał udział w bitwach pod Siemiatyczami,
Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą,
Sławatyczami i Fajsławicami. Ksiądz
Brzóska po ujęciu został powieszony
w Sokołowie Podlaskim.
Po początkowych sukcesach organizacyjnych, także wojskowych, powstańcy
zaczęli jednak ulegać przeważającym
siłom rosyjskim. Traugutt starał się
wciągnąć do walk ludność chłopską,
głosząc hasło działania „z ludem i przez
lud”. Faktycznie udział chłopów w oddziałach partyzanckich znacznie wtedy
wzrósł. Lecz opuścili je oni, po ogłoszeniu 2 marca 1864 r. dekretu carskiego o
uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na
własność użytkowaną przez nich ziemię.
Powstanie ze względu na znaczną dysproporcję sił stron walczących
przybrało formę wojny partyzanckiej.
Stoczono 1229 rozproszonych potyczek
i mniejszych bitew, w tym 956 w Kongresówce, 236 na Litwie, pozostałe na
Białorusi i Ukrainie. Oddziały polskie
unikały walnej bitwy, która mogła się
zakończyć totalną porażką powstania.
W wojskach powstańczych służyło
łącznie ok. 200 tysięcy ludzi, jednak
jednocześnie w walkach brało udział
ok. 30 tysięcy żołnierzy. Zginęło ok.
30 tys. uczestników. Nie nadeszła żadna pomoc z zagranicy, na jaką liczono,
zwłaszcza z Francji. Mocarstwa zachodnie
poprzestały na wydaniu bardzo ogólnych
deklaracji dyplomatycznych, uważając
polską insurekcję za wewnętrzną sprawę
Imperium Rosyjskiego. Jedynie papież
Pius IX w swojej mowie tronowej z 24
kwietnia 1864 r. ostro wystąpił w obronie
Polaków: sumienie mnie nagli, abym
podniósł głos przeciwko potężnemu
mocarzowi, którego kraje rozciągają się aż do bieguna... Monarcha ten
prześladuje z dzikim okrucieństwem
naród polski i podjął dzieło bezbożne
wytępienia religii katolickiej w Polsce.
Działalność rosyjskich komisji śledczych doprowadziła wkrótce do rozbicia
organizacji powstańczej. 5 sierpnia 1864
r. na stokach Cytadeli Warszawskiej zostali powieszeni członkowie władz Rządu
Narodowego: Romuald Traugutt, Roman
Żuliński, Józef Toczyski, Rafał Krajewski
i Jan Jeziorański.
Ludność złożyła 589 adresów wiernopoddańczych z 104 726 podpisami.
Szlachta podpisała 13 adresów (3220
marzec 2016
podpisów), chłopi i koloniści 257 (31 137
podpisów), mieszczanie i Żydzi 308 (69
645 podpisów), duchowieństwo 8 (568
podpisów).
Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania – wiele
tysięcy ludzi przypłaciło życiem udział
w powstaniu – zginęli podczas potyczek
lub zostali zamordowani przez wojska
rosyjskie (np. w dniu 23 grudnia 1863 r. –
stracenie Z. Chmieleńskiego w Radomiu).
Kilkadziesiąt tysięcy uczestników walk
zesłano na Syberię. Władze rosyjskie
przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego, mającej
na celu upodobnienie Kongresówki do
innych prowincji Imperium Rosyjskiego.
Już w 1867 zniesiono resztę autonomii
Królestwa Polskiego, nazywanego odtąd
Krajem Przywiślańskim.
Szczególnie krwawo Rosjanie rozprawili się z powstaniem na Litwie, którą
terroryzowały egzekucje generał-gubernatora Michaiła Murawjowa „Wieszatiela”. Rozstrzelali bądź powiesili 700
osób, ok. 40 tys. wysłano etapami na
katorgę na Sybir. Skonfiskowano 1660
majątków szlacheckich, oddając je na
licytację lub obdarowując nimi oficerów
rosyjskich. W ramach represji miastom,
które czynnie popierały powstanie odebrano prawa miejskie, powodując ich
upadek, skasowano również wszystkie
klasztory w Królestwie, które były głównymi ośrodkami polskiego oporu.
Epilogiem tego zrywu narodowego
był wybuch powstania zabajkalskiego w
czerwcu 1866 r., zorganizowanego przez
polskich zesłańców.
21 stycznia 1919 r. Józef Piłsudski
wydał rozkaz specjalny, na mocy którego weterani Powstania Styczniowego
uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska
Polskiego. Mieli prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych
fioletowych mundurów i cieszyli się
szczególnym szacunkiem społecznym.
Rozpoznawano ich wtedy na ulicy po
czapkach rogatywkach ozdabianych
srebrnym orłem lub biało-czerwoną
kokardą, która podczas walk stała się
ich najbardziej typowym atrybutem.
Specjalna komisja przyznała w grudniu
1919 prawa weteranów 3644 osobom.
Ustawą z 18 grudnia 1919 r. weteranom Powstania Styczniowego (a także
Powstania Listopadowego i Wiosny Ludów) nadano honorowy stopień podporucznika, a tym, którzy legitymowali się
wyższym stopniem oficerskim przyznanym podczas powstania, potwierdzono
odpowiedni wyższy stopień.
Na warszawskiej Pradze uruchomiono
dla nich specjalne, wzorowo prowadzone,
schronisko św. Teresy. Sześćdziesiąt lat
po wybuchu powstania żyło jeszcze 1970
weteranów, a w 1924 – 1791. Przed 70
rocznicą wybuchu powstania wszystkim
żyjącym jeszcze wówczas 365 weteranom przyznany został ustanowiony w
1930 Krzyż Niepodległości; 22 stycznia
1933 podczas uroczystych obchodów 70
rocznicy żyło ich jeszcze 258, a w 1938
już tylko 52; w obchodzonych wówczas
uroczystościach 75 rocznicy powstania
wzięło bezpośredni udział szesnastu z
nich, a głos w ich imieniu zabrał Mamert
Vandalli. Najdłużej żyjącym weteranem
był Feliks Bartczuk, który zmarł w 1946
r. Innym znanym weteranem powstania
był radomszczanin Telesfor Mickiewicz,
który zmarł w 1935 r..
Jednym z uczestników Powstania
Styczniowego był Jan Kanty Działyński, syn Adama Tytusa Działyńskiego
(właściciela majątku w Konarzewie,
Gmina Dopiewo) i Gryzeldy Celestyny
z Zamoyskich. Urodził się w Kórniku
28 września 1829 r. W latach 18431849 uczył się w Gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu. Wychowany
w duchu patriotyzmu, wziął udział w
Wiośnie Ludów 1848 r. Po odbyciu obowiązkowej służby w wojsku pruskim w
latach l849-51, zapisał się na wydział
filozoficzny Uniwersytetu w Berlinie i
na Akademię Budownictwa (1850-51).
Następnie przeniósł się do Paryża i uzupełniał wykształcenie z nauk ścisłych,
zajmował się też naukami wojskowymi. W
1857 r. ożenił się w Paryżu z Izabelą, córką
Adama ks. Czartoryskiego. Zamieszkał
w Gołuchowie, gdzie gromadził obrazy
i zabytki klasycznej sztuki, kupowane
za granicą. Zbiory te wraz z pałacem i
majątkiem przekazał na własność żonie.
Po śmierci ojca w 1861 r. objął dobra kórnickie z zamkiem, muzeum i biblioteką
oraz pałac w Poznaniu. Współpracował
z ojcem już wcześniej i odziedziczył po
nim zamiłowania bibliofilskie. Zajął się
znajdującymi się w druku wydawnictwami i miał własne plany rozwinięcia tej
działalności. W 1861 r. został posłem do
sejmu pruskiego i sekretarzem polskiego
koła poselskiego. W 1862 r. wyruszył w
podróż na Wschód. Do Poznania wrócił
w 1863 r. Od razu podjął zabiegi mające
na celu pomoc Powstaniu Styczniowemu.
Gromadził fundusze, nabywał broń za
granicą, tworzył oddziały wojskowe i wysyłał je na pole walki. Po rewizji w pałacu
w Poznaniu, zagrożony aresztowaniem,
przyłączył się do bezpośredniej walki
zbrojnej. Walczył w oddziale Edmunda
Taczanowskiego. Po klęsce pod Ignacewem 8 maja, schronił się we Francji.
Cały jego majątek obłożono sekwestrem,
zbiory biblioteczne i muzealne w Kórniku i Gołuchowie opieczętowano. W tzw.
procesie berlińskim w 1864 r. ogłoszono
wyrok, skazujący zaocznie Działyńskiego
na karę śmierci. W okresie przymusowego
pobytu we Francji był czynnym w życiu
emigracji polskiej członkiem różnych
stowarzyszeń (Towarzystwo Wojskowych
Polskich, Tow. Historyczno-Literackie i
in.). Wydał swoim nakładem „Arytmetykę” G. H. Niewęgłowskiego (Paryż, 1866)
i tegoż „Geometrię” (1868 i 1869). Hojnie
łożył na cele Stowarzyszenia Naukowej
Pomocy dla wspierania materialnego
31
historia / kultura
młodzieży polskiej za granicą i pracujących naukowo rodaków, wydawania
podręczników i urządzania czytelni oraz
wykładów oświatowych. Zajmował się
także w Paryżu udoskonaleniem karabinu. Po zwycięstwie Prus nad Austrią
w 1868 r. uzyskał złagodzenie wyroku,
a wkrótce i amnestię. W 1869 r. mógł
wrócić do Wielkopolski i zamieszkał
w Kórniku. Znacznie pomnożył zbiory
Biblioteki Kórnickiej. Oprócz zakupów
w antykwariatach i na licytacjach nabył większe zbiory rękopisów i druków
Mikołaja Malinowskiego, Konstantego
Podwysockiego, Teofila Żebrawskiego,
archiwum Zaremby i spuściznę rękopiśmienną tudzież nakłady dzieł Hoene-Wrońskiego. W latach 1869-75 zbiór
rękopisów Biblioteki urósł w dwójnasób w
porównaniu z poprzednim stanem. Zasób
i rodzaj książek wzbogacił D nabytkami
z dziedziny nauk ścisłych i ich zastosowań. Do pomocy w pracach przyjął
bibliotekarzy: Wojciecha Kętrzyńskiego
i Zygmunta Celichowskiego, któremu
powierzył w 1870 r. administrację Biblioteki i wydawnictw. Kontynuował
działalność wydawniczą, wydał m.in.
„Acta Tomiciana” i prace z matematyki.
Dbał szczególnie, ażeby wydawnictwa
odpowiadały wymaganiom współczesnej
krytyki naukowej. Pragnąc zabezpieczyć
zabytki piśmiennictwa od zniszczenia, a
jednocześnie dostarczyć badaczom materiałów jak najbardziej zbliżonych do
pierwowzorów, zużytkował nową technikę reprodukcji Adama i Stanisława
Pilińskich. W wykonanych przez nich
przedrukach homograficznych ukazał
się szereg dzieł z zakresu staropolskiego
prawa i literatury (Słowniczek łac.-polski prawa magdeburskiego 1875, Ortyle
magdeburskie 1875, Apokalipsa Reja,
Marchołt 1876, Statut wiślicki 1876,
Prawa polskie Kazimierza Wielkiego i
Władysława Jagiełły 1877, Prawa książąt
mazowieckich 1877, Jana Tarnowskiego Consilium, Psałterz puławski 1880).
Do użytku szerszych kół społeczeństwa
wydał swym nakładem w tłumaczeniu
polskim komedie Plauta (1872), tragedie Eschyla, Sofoklesa i Eurypidesa w 5
tomach (1873-82), mowy, listy i pisma
Cycerona w 8 tomach (1870-9), Gulistan
Saadego (1676). Dla badań historycznych
miał duże znaczenie obok Tomicjanów,
„Kodeks dyplomat. Wielkopolski” (4 tomy
1877-81). Ukazało się też drukiem w latach 1870-82 kilkanaście prac polskich
przeważnie z matematyki i jej zastosowań, wszystkie łącznie z Pamiętnikiem
wydane nakładem Biblioteki Kórnickiej,
czyli Działyńskiego.
Działyński należał do Towarzystwa
Pomocy Naukowej. W Towarzystwie
Przyjaciół Nauk w Poznaniu powołano
go w 1857 r. do pomocy przy organizacji
wydziału przyrodniczego. W 1861 r. został
redaktorem publikacji TPN. Dzięki jego
pomocy finansowej powstał w Poznaniu
Bank Włościański. Za przykładem ojca
rozwijał ogrody i parki w Gołuchowie i
Kórniku, aklimatyzując różne gatunki
drzew i krzewów sprowadzane z zagranicy. Park kórnicki osiągnął wówczas
kolekcję 1500 gatunków drzew i krzewów.
Działyński był mecenasem nauki
polskiej i patriotą w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Nie należał do żadnej
partii i trzymał się z dala od walk politycznych. Jego światopogląd społeczny
odpowiada hasłom Towarzystwa Demokratycznego. Dążył do gospodarczego i
kulturalnego podniesienia poziomu życia
chłopa, troszczył się o szkolnictwo wiejskie. Był ostatnim z rodu Działyńskich.
Testamentem zapisał cały majątek i Bibliotekę Kórnicką swemu siostrzeńcowi,
Władysławowi Zamoyskiemu. Zmarł w
Kórniku 30 marca 1880 r.
Eligiusz Tomkowiak,
na podstawie materiałów ze
zbiorów Gabinetu Pamiątek Historycznych w Dopiewie
Fotografie – zbiory GPH
Wielki balet na deskach CRK Piosenki pisze mi życie
Na scenie CRK w Konarzewie 12
lutego 2016 r. po raz pierwszy gościł
balet. Artyści Teatru Wielkiego im.
S. Moniuszki w Poznaniu przedstawili
„Dziadka do Orzechów”. Oprócz klasycznego baletu, widowisko wzbogacone zostało w elementy akrobatyki.
Przepiękne kostiumy, scenografia i taneczna interpretacja dzieła zapierały
dech w piersi. Pełna sala publiczności
rozkołysała się w rytm „Walca Kwiatów”.
Bajka wprowadziła widzów do krainy
z pogranicza jawy i snu. Oparta jest na
32
motywach jednego z najsłynniejszych
baletów na świecie, z muzyką Piotra
Czajkowskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
GBPiCK w Dopiewie stara się wpleść
różne formy kultury w codzienne życie mieszkańców Gminy. Bilety zostały
wyprzedane w ciągu kilkunastu dni, co
świadczy o dużym zainteresowaniu tego
typu wydarzeniami.
GBPiCK w Dopiewie
Rozmowa z Teresą Werner, piosenkarką która 5 lutego wystąpiła w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym
w Konarzewie.
Artystka pochodzi ze Śląska. Przez
wiele lat występowała w Zespole Pieśni i
Tańca „Śląsk”, z którym koncertowała na
całym świecie. Wokalną karierę solową
rozpoczęła kilka lat temu. Popularność
przyniosły jej takie przeboje, jak: „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci, dała”,
„Kocham swoje morze”. Ma na koncie 2
albumy CD i płytę z kolędami. Posiada
również w dorobku 4 DVD z koncertami
i teledyskami. Jej piosenki i teledyski
marzec 2016
kultura
są regularnie emitowane na antenach
radiowych i telewizyjnych.
Jest Pani nazywana Królową
Śląskiej Piosenki. Czy czuje się
Pani gwiazdą?
- Absolutnie nie czuję się gwiazdą.
Teraz tego słowa bardzo często się nadużywa. Muzyka ma moc uzdrawiania, a
artysta misję dawania ludziom radości,
ukojenia i nadziei. Cieszy mnie fakt, że
mogę to wszystko dać moim fanom.
Otrzymała Pani złotą płytę za debiutancki album „Spełnić marzenia”. Sądząc
po szerokim zainteresowaniem Pani
twórczością, pokrycie krążka platyną
jest tylko kwestią czasu. Czy rozpoczynając karierę solową, liczyła Pani na aż
taką popularność?
- Rozpoczęłam spokojnie swoją drogę
solową i spotkało mnie coś bardzo miłego
w życiu. Coś, co sprawia mi ogromną
radość. Okazało się, że grono moich odbiorców jest duże i szybko rośnie. Nie
spodziewałam się takiego sukcesu. Złota
płyta jest potwierdzeniem tego, że moja
muzyka ludziom się podoba.
Czy ma Pani niezrealizowane
marzenia ? Jakiś cel, który chciałaby Pani osiągnąć?
- Marzenia realizuję systematycznie,
ale ciągle pojawiają się nowe. Największym moim marzeniem jest zdrowie.
Chciałabym, jak najdłużej móc się nim
cieszyć i z niego korzystać. Chciałabym
nagrać kolejną płytę. Mam wypełniony
kalendarz koncertów, są w nim nawet
poczynione odległe plany koncertowe,
które sięgają 2017 roku. Chciałabym móc
zrealizować te plany artystyczne. Przede
mną jest ponadto ogrom pracy na planach nowych teledysków i współpraca
z gwiazdami z zagranicy. Jeśli zdrowie
dopisze, nie będę się z pewnością nie
będę narzekać na nudę.
Występowała Pani ze „Śląskiem”, jak i solowo na bardzo
wielu scenach, zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami. Z któ-
rym z odwiedzonych miejsc łączą
się najpiękniejsze dla Pani wspomnienia?
- Z każdego koncertu wynoszę ogrom
pozytywnych wspomnień. Oczywiście
zdarzają się miejsca i zdarzenia, do których wracam myślami. Mile wspominam
koncerty w RPA, gdzie pojechałam na
Konkurs Piosenki Ludowej – byłam jedyną uczestniczką wytypowaną przez
dyrekcję Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Stanęłam na wysokości zadania, zajęłam tam pierwsze miejsce. Podczas koncertów w Japonii zaskoczyła mnie tam
niesamowita życzliwość i gościnność
Japończyków.
Jak sobie Pani radzi z popularnością i krytyką, które nie zawsze
są przyjemne?
- Nie ukrywam, że kiedyś złośliwe
komentarze mocno mnie dotykały. Teraz
to się zmieniło. W końcu mówią, że
miarą sukcesu jest liczba wrogów. Życie
nauczyło mnie odporności na krytykę.
Zarówno pochwały, jak i mniej nieprzyjemne opinie są wpisane w zawód, który
uprawiam. Szybko zrozumiałam, że trzeba po prostu to obejść, gdyż większość
krytykujących robi to tylko i wyłącznie
dlatego, żeby dokuczyć, sprawić przykrość czy ośmieszyć. Robię to co lubię
i to jest dla mnie najważniejsze.
Skąd Pani czerpie inspiracje
do piosenek ?
- Inspiruje mnie życie. To ono pisze
teksty i scenariusze. Ja tylko przelewam
je na papier, a następnie przekazuję publiczności na koncertach. Moje teksty są
przepełnione miłością, gdyż jest to dla
mnie uczucie najważniejsze, którego tak
często nam wszystkim brakuje.
Jak łączy Pani życie prywatne
z ciągłym „życiem na walizkach” ?
- Jako artystka żyję w rytmie koncertowym. Częste wyjazdy nie są dla mnie
problemem. Zdarzyło się, że koncertowałam nawet trzy razy w ciągu jednego
dnia. Czego się nie robi dla fanów. Daję
z siebie wszystko, bo publiczność dodaje mi energii. Moje życie prywatne jest
przepełnione pracą zawodową. Taka
drogę wybrałam.
Rozmawiał : Łukasz Mańczak
GBPiCK w Dopiewie
Karnawałowa podróż w czasy PRL
Seniorzy z naszej Gminy uczestniczyli w zabawie karnawałowej rodem
z PRL-u. Odbyła się ona w sali CRK
w Konarzewie, która niejeden huczny
karnawał z tamtych czasów pamięta.
Stroje z epoki, kartki żywnościowe, muzyka, zakąski i specjalnie przygotowana
wystawa przedmiotów z tamtego okresu
- wprowadziły wszystkich bawiących się
współcześnie w niezapomniany klimat
słusznie minionej epoki.
Nie zabrakło konkursu jedzenia
łyżeczkami na łańcuchach, rzutu moherowym beretem czy wizyty w barze
mlecznym. Doskonale dopasowana muzyka i wyświetlany w tle kultowy film
„Rejs”, wzbogaciły oprawę balu.
marzec 2016
Sporo
osób
zdecydowało się
przyjść w strojach
nawiązujących do
tematu imprezy.
Jedną z atrakcji
imprezy był pokaz
mody przeprowadzony wśród gości.
Niektórzy z gości po
raz pierwszy mieli
okazję uczestniczyć
w takim wydarzeniu i jednogłośnie
stwierdzili,
że
z pewnością wezmą udział w kolejnych
balach tematycznych. Bal trwał do późnej
nocy, a goście z uśmiechem i zadowoleniem wracali do domów.
GBPiCK w Dopiewie
33
kultura
SKA zaprasza do współpracy
Zapraszamy do współpracy na polu
kultury. Jeśli interesuje Cię kultura w
szerokim tego słowa znaczeniu, a szczególnie ta w najbliższym otoczeniu i lubisz
pracować na rzecz innych ludzi, to nasza propozycja jest dla Ciebie. Zostań
członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo.
Chcielibyśmy odnaleźć ludzi chętnych
do podzielenia się swoim dorobkiem
artystycznym, a także tych, którzy mają
pomysł na ciekawe „kulturalne” projekty.
W naszej Gminie swój dom postanowili
założyć nowi, liczni mieszkańcy, którzy z
pewnością mają wiele do zaoferowania.
Warto, by poznali lepiej naszą Gminę. Z
drugiej strony ważne jest też, aby mogła odbywać się w naszej społeczności
swoista wymiana kulturalna , byśmy
wspólnie mogli budować swoją tożsamość kulturalno-historyczną.
O nas
Stowarzyszenie powstało w 2014 r.,
nadal jesteśmy więc na początku drogi.
Inspiracją do założenia organizacji były
rozmowy z naszymi kolegami, członkami podobnego Stowarzyszenia działającego w naszej partnerskiej Gminie
we Francji - Saint Brice en Cogles. Ich
doświadczenie pokazało nam, że kultura
jest doskonałą platformą - integrującą
społeczność lokalną, pozwalającą na pokonywanie granic i obalanie stereotypów,
umożliwiającą budowanie społeczności
europejskiej.
Inauguracja naszej działalności towarzyszyło wydarzenie pod nazwą: „Forum
Kultury Lokalnej”, które zorganizowaliśmy w CRK w Konarzewie. Zaprosiliśmy
artystów z terenu naszej Gminy, którzy
zaprezentowali swoje prace z różnych
dziedziny sztuki. Wieczór uświetniły
występy śpiewaków operowych i sztuka
teatralna zagrana przez młodych aktorów, oczywiście mieszkańców Gminy
Dopiewo. Jeszcze długo po występach
trwały na widowni rozmowy podczas
oglądania przygotowanych wystaw.
Lokalna prasa pozytywnie oceniła ten
„kulturalny”, majowy wieczór.
Sztandarowym wydarzeniem 2015 r.
było kolejne „Forum Kultury Lokalnej”,
na które otrzymaliśmy dofinasowanie
z Gminy. Tym razem trwało ono 2 dni i
miało bardzo bogaty program. Odbyły
się dwa przeglądy teatralne: teatrów
szkolnych i grup amatorskich, występy miejscowych artystów i prezentacje
prac lokalnych twórców. W sumie zaprezentowało się 20 artystów plastyków i
rękodzielników. Odbyły się też warsztaty
artystyczne dla młodzieży. Podczas uroczystej gali podsumowującej „Forum”
przedstawiono film prezentujący sylwetki
i dorobek twórców, wręczono nagrody
laureatom przeglądów teatralnych i nagrodę główną: statuetkę - „Złoty liść
34
dębu”. Gwiazdą wieczoru był: Grzegorz
Tomczak, artysta mieszkający w Dopiewie, który poetyckim koncertem oczarował zebraną publiczność. Tak samo,
jak podczas pierwszego „Forum”, trudno
było nam się rozstać i zakończyć „kulturalne” rozmowy.
Ponadto w ubiegłym roku zorganizowaliśmy wyjazd do teatru „ Mój teatr”,
gdzie aktorzy grali tylko dla naszej grupy,
a po spektaklu mogliśmy porozmawiać z
nimi i zapytać o szczegóły autora sztuki.
W tym roku również otrzymaliśmy
dofinansowanie z Gminy na zorganizowanie trzeciego już „Forum Kultury
Lokalnej”. Chcemy trochę zmienić układ
projektu w porównaniu do wcześniej-
szych edycji. Mamy nadzieję, że znowu,
po zakończeniu uroczystej gali podsumowującej wydarzenie, rozmowom „kulturalnym” nie będzie końca. Chcielibyśmy,
by toczyły się one w rozszerzonym gronie
- o nowych członków Stowarzyszenia.
Znajdziecie nas na : https://www.
facebook.com/StowarzyszenieKulturalnoArtystyczne/?fref=ts
Maria Michalczyk,
Prezes Stowarzyszenia
Kulturalno-Artystycznego
Gminy Dopiewo
Fot. Archiwum SKA
marzec 2016
sport
Ping pong z radnym
gdy zapytaliśmy go o pomysł:
Justin Nnorom: – Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły, możemy prowadzić
animacje, treningi i rozgrywki. Mamy
do dyspozycji 5 stołów. Pewnego dnia,
Radny Gminy Dopiewo - Justin
Nnorom zaprasza chętnych na bezpłatne
zajęcia z ping ponga. Razem z Tomaszem
Piasnym organizuje je w Szkole Podstawowej w Dąbrówce przy ul. Malinowej w czwartki -w godz. 17:30 – 19:00.
Justin Nnorom jest byłym piłkarzem
KKS „Lech” Poznań, dlatego zaproszenie
do gry w ping ponga wydawało nam się
zaskakujące. Wszystko stało się jasne,
Motobabki
2016
otwarci na nowych amatorów ping ponga.
Serdecznie zapraszam.
AM, fot. Arch. J. Nnoroma
Karatecy na niejeden medal
„Motobabki” odbędą się w tym roku
3 kwietnia 2016, później niż zazwyczaj.
Poprzednie edycje odbywały się w okolicach „Dnia Kobiet”. Trasa będzie miała
ok. 50 km. Panie startują w komicznych
przebraniach, według własnej inwencji.
Oprócz jazdy samochodem, stanowiącej podstawę imprezy rajdowej, będą
wykonywały różne dziwne zadania, np.
loty na miotłach i próby sprawnościowe z utrudniaczami. Wybrana zostanie
„Wiedźma Roku” i „Najbardziej Zakręcona Załoga”. Nagrody trafią nie tylko
w ręce zwycięzców klasyfikacji punktowej, ale i do laureatów wyszukanych
kategorii, np. największego pechowca.
– W tym roku łączymy „Dzień Kobiet”
z „Prima Aprilis”, co dobrze wróży tej
edycji – mówi Zbigniew Kopras, Komandor Rajdu, który mając za nic perypetie
zdrowotne, przebierze się w tym roku
za Niezłego Pacjenta, co wszystkim ma
wyjść na zdrowie. Jest on też Prezesem
Stowarzyszenia Starych Samochodów
i Motocykli „Mikrus” - organizatora
tej motoryzacyjnej imprezy.
AM
marzec 2016
gdy dowiedziałem się o ich istnieniu,
pomyślałem sobie, że trzeba je wykorzystać. Przypomniałem sobie dzieciństwo
w Nigerii, gdzie ping pong był bardzo
popularnym sposobem spędzania
wolnego czasu. Wszyscy grali w ping
ponga dla „zabicia czasu”. Byłem całkiem dobry w te klocki. Dla mnie ping
pong to także czas, który mogę spędzić
razem z synem. Przychodzi teraz na
zajęcia kilka osób. Spotykamy się od
kilku miesięcy co czwartek. Jesteśmy
Zawodnicy Klubu Karate Empi
w sezonie 2015/2016 uczestniczyli już
w 5 turniejach karate kwalifikowanego WKF. Zdobyli w nich 83 medale: 22
złote, 24 srebrne i 37 brązowych. Do
końca sezonu jeszcze sporo turniejów,
więc z pewnością będzie jeszcze można
niejednym sukcesem się pochwalić.
Najważniejszym wydarzeniem dla
Klubu będzie turniej organizowany
4 czerwca 2016 r. na hali sportowej w
Dopiewie „Hayashi Cup” - współfinansowany przez Gminę Dopiewo. Organizatorzy spodziewają się ponad 300
zawodników z całej Polski, a być może
i z zagranicy.
Ubiegły sezon szkolny w 2014/2015
r. należał do udanych. Zawodnicy Klubu
Karate Empi uczestniczyli w nim w 15
ogólnopolskich turniejach, w których
zdobyli łącznie 131 medali: 47 złotych,
31 srebrnych, 53 brązowe.
Najlepszych zawodników poszczególnych sekcji określa ranking klubowy.
Wytyczne rankingu to: aktywna
obecność na zajęciach (1pkt., brak usprawiedliwienia -1pkt.), udział we współzawodnictwie sportowym i pokazach (5pkt
za turniej), sukcesy na turniejach (15pkt.
za złoty medal, 10pkt. za srebrny medal
i 5pkt za medal brązowy)
Najlepsze „10” zawodników w
Sekcjach Klubu Karate Empi
Skórzewo:
Aleksander Kujawa – 350pkt,
Dominika Kujawa – 214pkt,
35
sport
Marcel Śniegowski – 173pkt,
Nikodem Przybyła – 141pkt,
Małgorzata Piątkowska – 137pkt,
Maja Kędzierska – 131 pkt,
Stanisław Szumigłowski – 125pkt,
Mikołaj Cegieła – 107pkt,
Szymon Liberacki – 106pkt,
Szymon Bocian – 100pkt,
Dąbrówka:
Filip Tierling – 153pkt,
Bartek Cichy – 124pkt,
Gracjan Piskunowicz – 111pkt,
Gerard Kozubski – 49pkt,
Mateusz Piotrowski – 42pkt,
5. Julia Piotrowska – 42pkt,
Inga Kowal – 41pkt,
Jerzy Biliński – 37pkt,
Gabriel Gołębiowski – 31pkt,
Emil Sikora – 31pkt,
Biężące informacje na temat Klubu
Karate Empi można znaleźć na jego
profilu na fb i stronie www.empi.pl.
KK Empi
Fot. Archiwum KK Empi
Finał XV Grand Prix w Piłkę Nożną Orlików i Żaków
Po raz trzeci w hali sportowej GOSiR
odbyły się Turnieje XV Grand Prix w
Piłkę Nożną Orlików i Żaków o Puchar
Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Honorowy patronat nad rozgrywkami Orlików objął Starosta Poznański - Jan Grabkowski, natomiast
nad Grand Prix Żaków - Wójt Gminy
Dopiewo - Adrian Napierała.
III Turniej kończy sportowe zmagania
XV Grand Prix. Młodzi zawodnicy i tym
razem zapewnili doskonałe widowisko
sportowe wszystkim przybyłym.
W sobotę do rywalizacji przystąpiło
8 zespołów z rocznika 2005 i młodsi
(Orliki). Łącznie rozegrali oni 20 emocjonujących spotkań - zakończonych
bardzo wyrównanym finałem. Mecz
o pierwsze miejsce odbył się pomiędzy
zespołami KKS Kalisz i Football Academy
Leszno 2005. Dla Leszna, podobnie jak
na II Turnieju, spotkanie zakończyło się
remisem (1:1), a co za tym idzie rozstrzygnięcie przyniósł dopiero konkurs rzutów
karnych, który zakończył się wynikiem
2:0 na korzyść drużyny z Kalisza. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy UKS
Concord Murowana Goślina pokonując zespół z Dopiewa 3:2. Tradycyjnie
organizatorzy wytypowali najlepszego
zawodnika III Turnieju XV Grand Prix
Orlików, został nim Franciszek Olszewski
z Murowanej Gośliny, natomiast nagroda dla najlepszego bramkarza Turnieju
trafiła do Filipa Puśleckiego z Leszna.
Królem strzelców XV Grand Prix Orlików
został Karol Krysiewicz z Football Academy Leszno 2005 zdobywając łącznie
20 bramek.
Złote medale XV Grand Prix Orlików
wywalczyła drużyna Football Academy
Leszno 2005, srebrne KKS Kalisz, a brązowe UKS Concord Murowana Goślina.
Nagrody dla wszystkich uczestników
Turnieju Orlików ufundowało Starostwo
36
Powiatu Poznańskiego i GOSiR
Dopiewo. Dekoracji dokonali:
przedstawiciel Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej - Błażej
Czyżewski , Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński i
dyrektor GOSiR Dopiewo - Marcin Napierała.
Kolejny dzień należał
do rocznika 2007 i młodszych
(Żacy). Młodzi piłkarze zaprezentowali kibicom doskonały
pokaz umiejętności. Po raz trzeci
na najwyższym stopniu podium
stanęła drużyna KKS 1922 Lechia
Kostrzyn. Na II miejscu uplasowali się
zawodnicy Football Academy Leszno, a
na III - DAP Chrobry Gniezno. Najlepszym bramkarzem III Turnieju XV Grand
Prix Żaków został Filip Tęgi z Leszna,
natomiast najlepszym zawodnikiem Oliwier Kowalczewski z Gniezna. Królem
Strzelców XV Grand Prix Żaków został
Igor Purol z DAP Chrobry Gniezno, który
w całym cyklu zdobył 32 bramki.
Ostatecznie podium XV Grand
Prix Żaków w Piłkę Nożną o Puchar Prezesa WZPN wyglądało następująco: I
miejsce KKS 1922 Lechia Kostrzyn,
II - DAP Chrobry Gniezno, III - UKS
Energetyk Junior Gryfino. Zawodnicy
zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy Dopiewo
i GOSiR, a wręczyli je: Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała, przedstawiciel
WZPN - Paweł Wojtala i Dyrektor GOSiR
Dopiewo - Marcin Napierała.
Serdecznie
dziękujemy
za udział i mamy nadzieję, że XV
Grand Prix w Piłkę Nożną Orlików
i Żaków przyniosło wiele satysfakcji,
nowych doświadczeń i sportowych emocji nie tylko młodym zawodnikom, ale
również trenerom i wiernym kibicom.
Już teraz zapraszamy na kolejny, XVI
już cykl Grand Prix!
Klasyfikacja końcowa XV Grand
Prix Orlików
1) Football Academy Leszno 2005
2) KKS Kalisz
3) UKS Concord Murowana Goślina
4) UKS Mondi Grom Dopiewo
5) KS Canarinhos Skórzewo
6) Football Academy Leszno 2006
7) KS Korona Zakrzewo
8) KS Warta Poznań
9) KS Górnik Konin I
10) KS Lipno Stęszew
11) KS Górnik Konin II
Klasyfikacja końcowa XV Grand
Prix Żaków
1) KKS 1922 Lechia Kostrzyn
2) DAP Chrobry Gniezno
3) UKS Energetyk Junior Gryfino
4) Football Academy Leszno
5) KS Canarinhos Skórzewo
6) UKS 2007 Lusowo
7) MKS Przemysław Poznań
8) KS Korona Zakrzewo
9) Football Academy Leszno 2008
10) NKS Niepruszewo
11) KS Korona Zakrzewo II
12) UKS Energetyk Junior Gryfino II
Tekst i fot. GOSiR Dopiewo
marzec 2016
sport
9 sportowych wizytówek Gminy Dopiewo
Dziewięciu młodych i utalentowanych
sportowców Gminy Dopiewo otrzymało
podczas XVI sesji Rady Gminy Dopiewo,
która odbyła się 29 lutego 2016, stypendia
sportowe. Większość z nich to zawodnicy
taekwondo i zawodniczki piłki ręcznej
– po 3 osoby. Dwie stypendystki reprezentują pływanie synchroniczne, a jeden
zawodnik uprawia rugby. Stypendium
przyznawane jest na rok i wynosi od
1800 do 2500 zł. Uroczystość wręczenia stypendiów
odbyła się w Domu Strażaka w Dopiewie.
Decyzje o przyznaniu stypendiów i upominki wręczali sportowcom Wójt Gminy
Dopiewo - Adrian
Napierała, Przewodniczący Rady
Gminy - Leszek
Nowaczyk i Posłem
na Sejm - Bartłomiej Wróblewski.
Sylwetki stypendystów zaprezentował Marcin Napierała, Dyrektor
GOSiR Dopiewo.
Grat u lujemy
wybitnym młodym
sportowcom i życzymy dalszych sukcesów. Jesteście sportową wizytówką
Gminy Dopiewo!
AM, fot. Adam Mendrala
Stypendyści Sportowi Gminy Dopiewo 2016
Daria Brożko - zawodniczka UKS
Pantery Dopiewo. Piłkę
ręczną trenuje od 6 lat.
Mieszkanka
Konarzewa.
Uczy się w
Gimnazjum
w Dopiewie. Wchodzi w skład kadry
Wielkopolski. Osiągnięcia:Turniej Półfinałowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej w Warszawie.
180,00 zł Jan Gąsiorowski - zawodnik
AZS Poznań:
taekwondo
olipijsk ie,
kategor ia
wagowa 48
kg. Mieszkaniec Dąbrówki. Ma
17 lat . Uczy się w IV LO w Poznaniu.
Wchodzi w skład Kadry Polski. Osiągnięcia: II miejsce na Mistrzostwach
Polski Juniorów w Kętrzynie. Stypendysta sportowy Gminy Dopiewo w latach:
2014 i 2015.
200,00 zł Wiktoria Grabowska - zawodniczna AZS
Poznań: pływanie synchroniczne.
Mieszkanka
D ą b r o w y.
Wchodzi w
skład Kadry
Polski. Uczestniczka I Europejskich
Igrzysk Olimpijskich w Baku 2015.
Medalistka wielu międzynarodowych
zawodów. Startuje głównie w duecie.
Stypendystka sportowa Gminy Dopiewo
w latach: 2014 i 2015.
200,00 zł marzec 2016
Aleksandra Habiera - zawodniczka KS
AZS AWF
Poznań: pływanie synchroniczne.
Mie sz k a nka Skórzewa.
Uczy
się w VI LO w Poznaniu. Wchodzi w
skład Kadry Polski. Osiągnięcia: Mistrzostwo Polski Juniorek (4 złote medale - solo, duet, team, kombinacja),
Mistrzostwo Polski Seniorów 2324.06.2015 (4 złote medale - duet techniczny, duet dowolny, team techniczny,
team dowolny, kombinacja). Jedna z
najmłodszych medalistek. Stypendystka
sportowa Gminy Dopiewo w 2014 r.
250,00 zł Milena Kaczmarek - zawodniczka
UKS Pantery Dopiewo:
piłka ręczna.
Mie sz k a nka Dąbrowy. Trenuje
od 7 lat.
Jest zawodniczką leworęczną, rozgrywającą.
Uczy się w Gimnazjum nr 60 w Poznaniu.
Wchodzi w skład Kadry Wielkopolski.
Osiągnięcia: Półfinał Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej
w Warszawie. W lipcu 2015 w finale
Pucharu Polski wybrana została do
najlepszej siódemki zawodów na pozycji prawe rozegranie. Stypendystka
sportowa Gminy Dopiewo w 2015 r. 180,00 zł
Albert Millert
- zawodnik
AZS Poznań: taekwondo olimpijskie.
Mieszkaniec
Skórzewa
Uczy się w VIII LO w Poznaniu. Jeden
z najbardziej utytułowanych i utalen-
towanych
zawodników
w polskim
taekwondo
olimpijskim.
Wchodzi w
skład Kadry
Polski. Zajął
I miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. III miejsce na Młodziezowych Mistrzostwach Europy U21.
II miejsce na Mistrzostwach Polski
Seniorów. Medalista - Międzynarodowych Mistrzostw Polski, Austrii, Serbii.
Stypendysta sportowy Gminy Dopiewo
w latach: 2014 i 2015.
250,00 zł Mateusz Nitschke - zawodnik KS
POSNANIA
Poznań: rugby 7. Mieszk a n i e c
Skór zewa.
Uczy się w
XVIII LO w
Po z n a n iu .
Wchodzi w skład Kadry Polski. Brał
udział w Mistrzostwach Europy U-19
w rugby 7. Zajął III miejsce na Mistrzostwa Polski Juniorów w rugby 7
w Łodzi. Systematycznie przechodzi
wszystkie szczeble szkoleniowe: kadry wojewódzkiej, szkolenie centralne. Reprezentant Polski U-18 i U19.
Stypendysta sportowy Gminy Dopiewo
w latach: 2014 i 2015. 220,00 zł Julia Tondel - zawodniczka UKS
Pantery Dopiewo: piłka ręcznabramkarka.
Mieszkanka
Dopiewa.
Trenuje od
6 lat. Uczy
37
sport
się w Gimnazjum w Dopiewie. Wchodzi
w skład Kadry Wielkopolski. Osiągnięcia: Turniej Półfinałowy Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej
w Warszawie.
180,00 zł Piotr Zarański - zawodnik AZS
Poznań: taekwondo olimpijskie, katego-
ria wagowa 48 kg.
Mieszkaniec Skórzewa.
Uczy się
w Gimnazjum
w Skórzewie. Wchodzi w skład Kadry
Polski. Osiągnięcia: I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Kętrzynie,
IX miejsce na Mistrzostwach Europy
Juniorów na Łotwie. Stypendysta sportowy Gminy Dopiewo w latach: 2014
i 2015. 220,00 zł.
GOSiR Dopiewo
Korona w Wielkopolskiej Lidze Szachowej
Korona Zakrzewo wystawiła 3 drużyny szachowe w IV Wielkopolskiej Lidze
Szachowej Juniorów. Dwie drużyny samodzielne i jedną w kooperacji z Klubem
Szachowym Lipno Stęszew (chłopcy z
Zakrzewa, dziewczynki z Lipna). Mecze
odbyły się 13-14.022016 r. w Stęszewie.
Kapitanami naszych drużyn byli: Max
Gęski (I skład), Bruno Rusche (II skład)
i Mieszko Pałubicki (III skład).
W zeszłym sezonie drużyna Korony
Zakrzewo odnotowała postęp, awansując z 8 miejsca na 4. Liczy na awans
pierwszego składu do III ligi i dobrą grę.
Ważne są zyski rankingowe i zdobycie
kategorii przez reprezentantów Korony.
Po sześciu rundach juniorzy z pierwszego składu Korony zajęli 3. miejsce, z
drugiego - 9., a z trzeciego - 15. Indywidualnie Hubert Najmowicz wywalczył
IV kategorię.
Zasady
Drużyna szachowa składa się z 6 zawodniczek i zawodników, 4 chłopców
i dwóch dziewczynek. Odpowiednio
przydzielonych do konkretnych grup
I (szachownice 1-2) - juniorzy starsi
(do lat 18), grupa II (szachownica 3-4)
- juniorzy młodsi (do lat 14), grupa III
(szachownica 5) - juniorka starsza (do
lat 18), grupa IV (szachow nica
6) - juniorka młodsza
(do lat 14).
Szachist k i
i szachiści
w IV Lidze
rozgrywają
9 meczów,
każda partia
to 60 minut
czasu do namysłu dla zawodnika. Bardzo
liczy się zwycięstwo drużynowe, nawet
minimalne 3,5 do 2,5 punktu. Wygrana
partia na poszczególnej szachownicy to
1 punkt dla zespołu, remis 0,5 a przegrana 0.
Razem
- Do Ligii Juniorów przygotowujemy
się starannie. Dzięki dofinansowaniu
Gminy Dopiewo mogliśmy ubrać zawodniczki i zawodników w jednakowe koszulki szachowe z herbami Gminy Dopiewo
i KS Korony Zakrzewo, opłacić wpisowe
i posiłki. Chcemy, żeby ich zintegrować,
wzmocnić poczucie przynależności do
grupy, Gminy i Klubu – mówi Wojciech
Olejarczyk, trener szachowy KS Korona
Zakrzewo.
- Szachy, jak każdy sport ma wiele
funkcji wychowawczych, kształtują pozytywne nawyki, które często przydają
się w dorosłym życiu. To sport indywidualny, jednakże rozgrywki drużynowe dają możliwość nauki współpracy w
grupie, podporządkowania się decyzją
kapitana. Trzeba stworzyć kolektyw,
który wspólnie wygrywa, remisuje lub
ponosi porażki. Kapitanowie uczą się
zarządzania grupą, odpowiedzialności
za wszystkich, jak i za własne decyzje,
a także porządku, bo zespół musi być
gotowy na kolejny mecz – dodaje.
Szachiści wrócą do gry 3.04.2016 r.
Pierwsza drużyna Korony będzie walczyła o awans do III ligi.
Tekst i fot. Wojciech Olejarczyk
Korona Zakrzewo – podsumowanie i plany
Sportowa zima w Koronie Zakrzewo
pomału dobiega końca. Obfitowała w
liczne turnieje halowe i mecze z drużynami z całej Wielkopolski. Za nami
piłkarskie obozy w Twardogórze i Nowej
Rudzie oraz wyjazd na mecz Bundesligi
do Berlina. Szachiści coraz lepiej radzą
sobie na arenie ogólnopolskiej, a liczne
sukcesy młodzieży i seniorów napawają
optymizmem. Nie próżnują również nasi
pływacy i koszykarze, którzy pod okiem
trenerów szlifują swoje umiejętności.
Okazją do podsumowań i podziękowań dla wszystkich rodziców i przyjaciół
naszego Stowarzyszenia była uroczysta
Gala i Bal Korony w Pałacu w Biedrusku.
Przed zawodnikami i zawodniczkami naszego klubu długo wyczekiwana
wiosna i rozpoczęcie ligowych zmagań.
Cały czas rozwijając się pamiętamy o
tym, aby sprostać wymaganiom zarówno
zawodnika jak i jego opiekuna. Coraz
większy nacisk staramy się kłaść na
jakość szkolenia, zwłaszcza w grupach
38
najmłodszych Koroniarzy, które wiosną czekają zmiany organizacyjne
pozwalające jak najlepiej
wykorzystać potencjał
naszych wychowanków.
Ważnym momentem będzie wyjście na murawę
naszego pięknego i stale
modernizowanego boiska
w Zakrzewie oraz wiosenny, uzupełniający nabór
do grup piłkarskich. Nasze drużyny
reprezentować będą Gminę Dopiewo
w rozgrywkach WZPN i Ligach Red
Box i MTS Tarnowiak.
Przed nami letnie obozy sportowe,
start piłkarskiej drużyny „oldboy’ów”,
udział koszykarzy i koszykarek w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki (zapraszamy na treningi dziewczynki i chłopców z roczników 2003-2006), turnieje
i rozgrywki szachowe oraz rywalizacja
naszych pływaków. Ciągle pamiętamy,
że naszym celem nadrzędnym jest wychowanie młodego pokolenia w duchu
wartości chrześcijańskich.
Wszystkich, którzy nie mogą na żywo
emocjonować się zmaganiami naszych
podopiecznych, zapraszamy do śledzenia
relacji z imprez i wydarzeń sportowych
na zmodernizowanej stronie internetowej
www.korona-zakrzewo.pl
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd i sztab trenerski
KS Korona Zakrzewo.
marzec 2016
bądź lokalnym patriotą
marzec 2016
39
Zdrowych,
spokojnych
i radosnych
Œwi¹t
Wielkanocnych
Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas
zobacz nas
Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl
Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas
zobacz nas
Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

Podobne dokumenty

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo

Pobierz PDF - Gmina Dopiewo obok nas, a o to przecież wszystkim nam tak naprawdę chodzi. Szacujemy, że nadal w Gminie Dopiewo jest ok 2 tys. osób dorosłych, które mieszkają na jej terenie, a ani nie są w niej ani zameldowane ...

Bardziej szczegółowo

Czas Dopiewa - lipiec

Czas Dopiewa - lipiec Ulica Komornicka ma zostać utwardzona do końca 2017 r. AM, fot. Adam Mendrala

Bardziej szczegółowo

Czas Dopiewa - Gmina Dopiewo

Czas Dopiewa - Gmina Dopiewo Redaktor Naczelny: Adam Mendrala Materiały redakcyjne przyjmujemy w  redakcji w  godzinach pracy Urzędu Gminy w  Dopiewie, pocztą tradycyjną i elektroniczną: [email protected] pl. Zastrzegamy sobie pra...

Bardziej szczegółowo