Prawa rodziców - Maryland Learning Links

Transkrypt

Prawa rodziców - Maryland Learning Links
P R O G R A M S TA N U MA R Y L A N D. O D
U R O D Z E N I A D O P I ĄT E G O R O K U Ż Y C I A
SERIA PUBLIK ACJI INFORMACYJNYCH DLA R ODZICÓ W
Poradnik dla rodziców
niemowląt
i małych dzieci
Prawa rodziców
Poradnik
Zrozumienie planu
IFSP
Kiedy dziecko
kończy trzy lata
Dalsze kroki:
czas zmiany
Poradnik dla rodziców
dzieci w wieku od trzeciego
do piątego roku życia
Prawa rodziców
Poradnik dotyczący Zawiadomienia
o zabezpieczeniach proceduralnych
w stanie Maryland
Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci
DEPARTAMENT OŚWIATY STANU MARYLAND
Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji
Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci/Świadczenia z zakresu specjalnej edukacji przedszkolnej
AKTUALIZACJA: LIPIEC 2013
Prawa rodziców i Zawiadomienie o zabezpieczeniach
proceduralnych w stanie Maryland
O Poradniku
Poradnik dotyczący Zawiadomienia
o zabezpieczeniach proceduralnych
w stanie Maryland związanych
z Programem stanu Maryland
dla niemowląt i małych dzieci
jest częścią serii informacyjnej
dla rodziców dzieci w wieku od
urodzenia do piątego roku życia.
Seria ta obejmuje publikacje
przygotowane w celu zapewnienia
rodzicom wsparcia w zakresie
systemu wczesnej interwencji
i edukacji dzieci w wieku od
urodzenia do piątego roku
życia. Aby otrzymać egzemplarz
innego poradnika z serii, należy
skontaktować się z lokalnym
Programem dla niemowląt i małych
dzieci.
Co
mówi
prawo?
Wszyscy rodzice, których dzieci korzystają ze świadczeń z zakresu wczesnej interwencji
lub specjalnej edukacji przedszkolnej w stanie Maryland otrzymują egzemplarz
formalnego zawiadomienia o zabezpieczeniach proceduralnych, Prawa rodziców –
Zawiadomienie o zabezpieczeniach proceduralnych w stanie Maryland – Niemowlęta
i małe dzieci, specjalna edukacja przedszkolna i kształcenie specjalne. W formalnym
Zawiadomieniu znajdują się informacje wyjaśniające dotyczące praw rodziców
wynikających z federalnej ustawy Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) oraz
kodeksu Code of Maryland Annotated Regulations (COMAR).
Wraz z formalnym zawiadomieniem o zabezpieczeniach proceduralnych, rodzice
otrzymują egzemplarz poradnika dotyczącego praw rodziców zatytułowany Prawa
rodziców: Poradnik dotyczący zawiadomień o zabezpieczeniach proceduralnych w stanie
Maryland – Program stanu Maryland dla niemowląt i małych dzieci. W poradniku tym
omówiono w skrócie niektóre kluczowe prawa i obowiązki rodziców i opiekunów objętych
systemem wczesnej interwencji stanu Maryland. Podano w nim również numery stron, na
których rodzice mogą znaleźć więcej informacji w formalnym Zawiadomieniu.
W ramach wcześniejszego pisemnego zawiadomienia rodzice otrzymują również
formalne zawiadomienie o zabezpieczeniach proceduralnych. Rodzice otrzymają
zawiadomienie także wtedy, gdy zgłoszono formalną skargę w związku z lokalnym
Program dla niemowląt i małych dzieci lub na prośbę rodzica. Rodzice mogą poprosić
o egzemplarz niniejszego poradnika za każdym razem, kiedy otrzymają formalne
Zawiadomienie.
System świadczeń z zakresu wczesnej interwencji dla niepełnosprawnych małych dzieci i ich rodziców podlega
ustawom i przepisom federalnym i stanowym. Zgodnie z Częścią C ustawy Individuals with Disabilities Education
Act (IDEA) i §13A.13.01 (Świadczenia z zakresu wczesnej interwencji dla uprawnionych niemowląt i małych dzieci
oraz ich rodzin) kodeksu Code of Maryland Annotated Regulations (COMAR) wszystkim uprawnionym dzieciom
niepełnosprawnym przysługuje prawo do ewaluacji i bezpłatnej należytej edukacji publicznej opisanej w
przygotowanym dla każdego dziecka Zindywidualizowanym planie pomocy rodzinie (IFSP), w naturalnym
otoczeniu, bez ponoszenia żadnych kosztów przez rodzinę i zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.
Strona 2
Poznaj swoje prawa
W stanie Maryland rodzice mają prawo:
wOtrzymywać zawiadomienie o prawach rodziców i proponowanych działaniach
Rodzice powinni otrzymywać jasne i zrozumiałe informacje na temat swoich praw, działań i sporządzanej
na piśmie dokumentacji. Jeżeli z rodzicami trzeba komunikować się w innym języku lub za pomocą
innych metod (np. za pomocą języka migowego lub alfabetu Braille’a), Program dla niemowląt i małych
dzieci spełni te potrzeby. Rodzice muszą z wyprzedzeniem otrzymywać zawiadomienia o decyzjach
dotyczących ewaluacji, świadczeń lub działań mających wpływ na realizację świadczeń z zakresu
wczesnej interwencji na rzecz ich dziecka. Pisemne zawiadomienia gwarantują, że rodzice otrzymują
wszelkie informacje przed rozpoczęciem świadczeń lub podjęciem jakichkolwiek działań.
wWyrazić zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek ewaluacji, oceny lub świadczenia
Lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci wymaga zgody rodziców przed podjęciem jakichkolwiek
działań zmieniających plan IFSP ich dziecka. Rodzice powinni otrzymywać informacje pomagające
im w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w sprawie tego, w jaki sposób ich dziecko i rodzina
będą otrzymywali świadczenia. Rodzice mogą wyrazić zgodę na świadczenia z zakresu wczesnej
interwencji lub jej nie udzielić, zgodnie z prawem stanowym i federalnym, bez wpływu na możliwość
korzystania z innych świadczeń.
wWymagać zachowania poufności w stosunku do danych osobowych swojego
dziecka i swojej rodziny
Informacje, jakie rodzice przekazują o swoim dziecku i rodzinie, są bardzo ważne dla lokalnego Programu
dla niemowląt i małych dzieci. Aby wspierać postępy dziecka w ramach sprawnego systemu świadczeń,
informacje dotyczące rozwoju i edukacji mogą być bez zgody rodziców przekazywane lokalnym
placówkom zajmującym się realizacją Programu dla niemowląt i małych dzieci oraz innym agencjom
lokalnym i stanowym, takim jak np. lokalny system szkolnictwa. Informacje te mogą być udostępniane
wyłącznie wtedy, kiedy zostanie ustalone, że dana agencja ma w tym „uzasadniony edukacyjny interes”.
Oprócz nielicznych wyjątków, Lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci musi uzyskać zgodę
rodziców przed udostępnieniem informacji: 1) stronom innym niż przedstawiciele agencji zbierających
i używających informacje w ramach ustawy IDEA, lub 2) na inne potrzeby niż spełnianie wymogów
związanych z zapewnieniem dziecku świadczeń edukacyjnych i świadczeń z zakresu wczesnej
interwencji w ramach ustawy IDEA. Ponadto, aby zapewnić płynne przejście z Programu dla niemowląt
i małych dzieci, poczynając od wieku gdy dziecko posiada 24 miesiące, wszystkie katalogowane
informacje (w tym imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres i numer telefonu) zostaną
udostępnione przez Departament Oświaty Stanu Maryland do lokalnego sytemu szkolnictwa.
Strona 3
Więcej informacji na
str. 2 formalnego
zawiadomienia
Prawa rodziców –
zawiadomienie
o zabezpieczeniach
proceduralnych
w stanie Maryland.
Więcej informacji na
str. 3 formalnego
zawiadomienia
Prawa rodziców –
Zawiadomienie
o zabezpieczeniach
proceduralnych
w stanie Maryland.
Więcej informacji na
str. 8 formalnego
zawiadomienia
Prawa rodziców –
Zawiadomienie
o zabezpieczeniach
proceduralnych
w stanie Maryland.
Poznaj swoje prawa
W stanie Maryland rodzice mają prawo:
Więcej informacji na
str. 10 formalnego
zawiadomienia
Prawa rodziców –
Zawiadomienie
o zabezpieczeniach
proceduralnych
w stanie Maryland.
Więcej informacji na
str. 17-26 formalnego
zawiadomienia
Prawa rodziców –
Zawiadomienie
o zabezpieczeniach
proceduralnych
w stanie Maryland.
Infolinia dla
rodziców
Jeżeli potrzebujesz
pomocy w
zrozumieniu
swoich praw jako
rodzica, możesz
zadzwonić pod
bezpłatny numer
infolinii dotyczącej
ustawy IDEA:
wZapoznawać się z dokumentacją z zakresu wczesnej interwencji dotyczącą ich
rodziny i prosić o zmiany
Rodzice są partnerami w procesie wczesnej interwencji w stanie Maryland. Rodzice mają prawo wglądu do
wszystkich informacji zawartych w swojej dokumentacji dotyczącej wczesnej interwencji. W dokumentacji
tej znajdują się dane osobowe generowane przez lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci.
Dane te mogą dotyczyć ewaluacji i oceny, opracowywania planu IFSP i udzielania świadczeń z zakresu
wczesnej interwencji. Jeżeli rodzic nie rozumie jakiejkolwiek części dokumentacji, poszczególne
informacje w niej zawarte mogą zostać mu wyjaśnione. Jeżeli według rodzica w dokumentacji znajdują
się niedokładne dane lub brakuje pewnych informacji, może on wnieść o zmianę tej dokumentacji.
wRozwiązywać spory dotyczące świadczeń z zakresu wczesnej interwencji
Czasami partnerzy uczestniczący w procesie wczesnej interwencji mogą być odmiennego zdania
co do świadczeń udzielanych dziecku. W takich przypadkach rodzice mogą skorzystać z jednej z
poniższych opcji (lub z wszystkich poniższych opcji).
1. Mediacja. Mediacja to poufny, dobrowolny proces rozwiązywania sporów. Przeszkolony mediator
pomaga partnerom w wyrażaniu poglądów i zrozumieniu stanowisk w danej sprawie. Zadaniem
mediatora jest pomaganie partnerom w omówieniu napotkanych problemów i znalezieniu
rozwiązania. Mediator nie zajmuje stanowiska w sprawie, nie opowiada się po żadnej ze stron i
nie zaleca żadnego rozwiązania.
2. Rozprawa sądowa. Rozprawa sądowa to formalne postępowanie prowadzone przez sędziego
prawa administracyjnego. Partnerzy składają zeznania i przedstawiają świadków w celu poparcia
swojego stanowiska. Zadaniem sędziego prawa administracyjnego jest podjęcie decyzji w
sprawie rozwiązania sporu.
3. Oficjalna skarga do władz stanowych. Skarga do władz stanowych może zostać złożona w
Departamencie Oświaty Stanu Maryland, jeżeli rodzic uzna, że doszło do naruszenia wymogów
określonych w Części C ustawy IDEA, prawa obowiązującego w stanie Maryland lub przepisów
dotyczących świadczeń z zakresu wczesnej interwencji. Po złożeniu skargi Departament Oświaty
Stanu Maryland zobowiązany jest ją rozpatrzyć i domagać się wprowadzenia stosownych zmian
(jeżeli będą konieczne) w celu naprawy jakichkolwiek naruszeń.
1-800-535-0182
Strona 4
Poznaj swoje prawa
Glosariusz
•• Program wczesnej interwencji/Program dla niemowląt
i małych dzieci – udzielane przez agencje publiczne i
prywatne świadczenia, które zostały przewidziane prawem
w celu wspierania dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, aby
zapewnić niemowlętom i małym dzieciom lepsze możliwości
wzrostu i rozwoju oraz przygotować je do nauki w szkole.
•• Dokumentacja dotycząca wczesnej interwencji – dane
osobowe dziecka i rodziny generowane przez system
wczesnej interwencji i dotyczące ewaluacji i oceny,
opracowywania planu IFSP i udzielania świadczeń z zakresu
wczesnej interwencji.
•• Punkt przyjmowania zgłoszeń – lokalny punkt kontaktowy
przyjmujący skierowania do objęcia dziecka lokalnym
Programem dla niemowląt i małych dzieci od placówek,
które podejrzewają u niego opóźnienia w rozwoju.
•• Oficjalna skarga – złożona przez rodzica lub program
wczesnej interwencji pisemna skarga dotycząca spraw
związanych z identyfikacją, ewaluacją, miejscem lub
udzielaniem świadczeń z zakresu bezpłatnej należytej
edukacji publicznej (w tym z zakresu wczesnej interwencji)
na rzecz dziecka niepełnosprawnego. Oficjalna skarga
zostanie przedłożona również do Biura Trybunału
Administracyjnego oraz stronie, której dotyczy skarga.
•• Rozprawa sądowa – formalne postępowanie prowadzone
przez sędziego prawa administracyjnego, który nie jest
pracownikiem Departamentu Oświaty Stanu Maryland ani
lokalnego Programu dla niemowląt i małych dzieci.
•• Uzasadniony edukacyjny interes – dotyczy korzystania
z informacji na temat wczesnej interwencji/edukacji
na potrzeby poprawy świadczeń z zakresu wczesnej
Strona 5
interwencji/edukacyjnych poszczególnych dzieci
objętych aktualnie lokalnym programem, a także na
potrzeby szerszego udoskonalania programu poprzez
wykorzystywanie informacji na temat wcześniejszych
lub bieżących wyników danego dziecka w celu
usprawnienia wdrażania systemu świadczeń z zakresu
wczesnej interwencji lub edukacji specjalnej.
•• Mediacja – poufny, dobrowolny proces umożliwiający
partnerom rozwiązywanie sporów bez formalnej
rozprawy sądowej. W ramach mediacji mediator
pomaga stronom w przedstawieniu opinii i stanowisk
i zrozumieniu opinii i stanowisk drugiej strony.
Zadaniem mediatora jest pomaganie stronom w
omówieniu napotkanych problemów i osiągnięciu
porozumienia. Mediator nie zaleca żadnego
rozwiązania, nie zajmuje stanowiska w sprawie ani nie
opowiada się po żadnej ze stron.
•• Spotkanie ugodowe – obowiązkowe spotkanie, jakie
agencja lokalna zobowiązania jest zorganizować w
ciągu 15 dni po otrzymaniu od rodziców skargi. W
spotkaniu uczestniczą rodzice, członkowie zespołu ds.
planu IFSP, których dotyczy skarga, oraz przedstawiciel
agencji lokalnej uprawniony do podejmowania decyzji.
•• Skarga do władz stanowych – pisemna skarga, jaką
może złożyć rodzic lub organizacja w razie uznania,
że lokalna agencja dopuściła się naruszenia wymogu
określonego w Części C ustawy IDEA, prawa stanowego
lub przepisów dotyczących świadczeń z zakresu
wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych.
Skargi do władz stanowych muszą być składane w
ciągu roku od daty domniemanego naruszenia.
Pytania kontrolne dla rodziców
Czy możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania?
Zrozumienie działającego w stanie Maryland systemu świadczeń z zakresu wczesnej interwencji jest ważne dla rodzin
uczestniczących w lokalnym Programie dla niemowląt i małych dzieci. Jeżeli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na którekolwiek
z poniższych pytań, koordynator świadczeń i placówka zajmująca się realizacją lokalnego Programu dla niemowląt i małych dzieci
może udzielić więcej informacji.
Rozpoczynanie procesu wczesnej interwencji
Zindywidualizowany plan pomocy rodzinie
(Individualized Family Service Plan – IFSP)
qq Czy rozumiem proces wczesnej interwencji w stanie
Maryland obejmujący świadczenia, procedury,
terminy, prawa rodziców/zabezpieczenia proceduralne?
qq Czy rozumiem cel planu IFSP?
qq Czy rozumiem, jaka jest moja rola w zespole ds. planu IFSP?
qq Czy rozumiem proces ewaluacji oraz zasady
kwalifikowania do Programu?
qq Czy rozumiem, jaką rolę odgrywam w procesie ewaluacji?
qq Czy znam terminy realizacji i przeglądu planu IFSP? Czy
wiem, że w dowolnej chwili mogę poprosić o przegląd
planu IFSP?
qq Czy wiem, że podczas planowania ewaluacji mojego
dziecka mogę wyrażać obawy mojej rodziny i
informować o swoich priorytetach?
qq Czy znam planowane wyniki planu IFSP dla mojego
dziecka oraz strategie i świadczenia, jakie zostaną
udzielone w celu osiągnięcia tych wyników?
qq Czy wiem, że muszę przekazać pisemną zgodę na
ewaluację?
qq Czy wiem, w jaki sposób wyniki te mogą pomóc mojemu
dziecku w uczestniczeniu w życiu domowym i
funkcjonowaniu w społeczeństwie?
qq Czy po zakończeniu procesu ewaluacji wiem, jak
rozwój mojego dziecka wygląda w porównaniu do
rozwoju innych dzieci?
qq Czy wiem, od kiedy będą zapewniane świadczenia, jak
często, gdzie i jak długo?
qq Czy wiem, że aby zacząć korzystać ze świadczeń, muszę
przekazać pisemną zgodę?
qq Czy rozumiem, dlaczego moje dziecko kwalifikuje
się do objęcia świadczeniami z zakresu wczesnej
interwencji i może z nich korzystać?
qq Czy wiem, że mogą nie zgodzić się na niektóre lub
wszystkie świadczenia w ramach planu IFSP? Czy wiem,
w jaki sposób ubiegać się o przyznanie świadczeń w
przyszłości, jeżeli teraz nie wyrażę na nie zgody?
qq Czy jeżeli moje dziecko NIE zakwalifikowało się
do objęcia świadczeniami z zakresu wczesnej
interwencji, wiem dlaczego tak się stało?
qq Czy wiem, w jaki sposób oceniane będą postępy?
qq Czy wiem z jakiej innej pomocy może korzystać
moje dziecko jeżeli jej potrzebuje?
qq Czy wiem, w jaki sposób poprosić o zmiany w świadczeniach?
Strona 6
Pytania kontrolne dla rodziców
Czy możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania?
qq Czy rozumiem, w jaki sposób świadczenia pomogą
mojemu dziecku w przygotowaniu do szkoły?
qq Czy wiem, w jaki sposób przekazywane są informacje
dotyczące wczesnej interwencji i w jaki sposób chroniona
jest poufność dokumentacji dotyczącej mojej rodziny?
qq Czy rozumiem proces przechodzenia do kolejnego
etapu kształcenia obejmujący spotkanie poświęcone
planowaniu kolejnych etapów kształcenia, ustalone
terminy, opcje związane ze sposobem otrzymywania
świadczeń i przekazywanie dokumentacji dotyczącej
mojego dziecka?
qq Czy zbieram i zachowuję poniższe dokumenty i notatki
ważne dla programu wczesnej interwencji, jakim objęte
jest moje dziecko?
•
•
•
•
qq Czy rozumiem proces kończenia korzystania ze
świadczeń z zakresu wczesnej interwencji?
Zaangażowanie rodziców: uczestniczenie w
procesie wczesnej interwencji
•
•
•
•
•
qq Czy lokalny Program dla niemowląt i małych dzieci
spełnił moje potrzeby związane z przekazywaniem
informacji w moim języku ojczystym lub z
wykorzystaniem specjalnej metody komunikacji
(np. języka migowego), jeżeli jestem osobą, która
tego potrzebuje?
Aktualne i wcześniejsze plany IFSP
Raporty oceny medycznej
Raporty ewaluacji na potrzeby wczesnej interwencji
Prawa rodziców/Zawiadomienie o
zabezpieczeniach proceduralnych
Podpisane formularze dotyczące ujawniania
informacji
Notatki z wizyt domowych
Pisma od świadczeniodawców
Notatki ze spotkań poświęconych planowi IFSP
Notatki z rozmów telefonicznych
qq Czy wiem, że w stanie Maryland działa sieć koordynatorów
Centrów Wspierania Rodziny? Koordynatorzy
Centrów Wspierania Rodziny udzielają rodzinom
niepełnosprawnych dzieci pomocy polegającej na:
qq Czy wiem, w jaki sposób mogę pomagać swojemu
dziecku w rozwijaniu się i nauce?
• odpowiadaniu na pytania dotyczące świadczeń z
zakresu wczesnej interwencji i edukacji specjalnej
qq Czy wiem, co mam zrobić w razie jakichkolwiek
obaw związanych z programem wczesnej
interwencji, jakim objęte jest moje dziecko?
• udzielaniu rodzinom wsparcia podczas
planowania kolejnych etapów kształcenia
• przekazywaniu bardziej szczegółowych informacji
na temat rozwiązywania sporów
qq Czy wiem, co mam zrobić, gdy będę chciała/chciał złożyć
skargę dotyczącą jakiekolwiek aspektu programu
wczesnej interwencji, jakim objęte jest moje dziecko?
qq Czy wiem, że mój koordynator świadczeń może
przekazywać informacje (w tym dane kontaktowe) mojemu
lokalnemu koordynatorowi Centrum Wspierania Rodziny?
qq Czy znam programy doradcze i programy wspierania
rodziny i wiem, jak z nich skorzystać?
Strona 7
Źródła informacji dla rodziców:
Aby uzyskać więcej informacji, należy
skontaktować się z:
Lokalne programy dla niemowląt i małych dzieci
Hrabstwo Allegany
301-759-2415
Hrabstwo Anne Arundel 410-222-6911
Miasto Baltimore 410-396-1666
Hrabstwo Baltimore 410-887-2169
Hrabstwo Calvert
410-414-7034
Hrabstwo Caroline 410-479-3246
Hrabstwo Carroll 410-876-4437
Hrabstwo Cecil 410-996-5444
Hrabstwo Charles 301-609-6808
Hrabstwo Dorchester 410-221-1111, x1023
Hrabstwo Frederick 301-600-1612
Hrabstwo Garrett 301-533-0240
Hrabstwo Harford 410-638-3823
Hrabstwo Howard 410-313-7017
Hrabstwo Kent 410-778-8486
Hrabstwo Montgomery 240-777-3997
Hrabstwo Prince George 301-265-8415
Hrabstwo Queen Anne 410-827-4629, x10
Hrabstwo Somerset 410-623-2037
Hrabstwo St. Mary 301-475-5511, x32223
Hrabstwo Talbot 410-820-0319
Hrabstwo Washington 301-766-8217
Hrabstwo Wicomico 410-677-5250
Hrabstwo Worcester 410-632-5033
Szkoła dla Osób Niewidomych w stanie Maryland 410-444-5000
Szkoła dla Osób Niesłyszących w stanie Maryland 410-480-4545
Źródła internetowe
www.mdecgateway.org
Strona Maryland Learning Links posiada informacje i materiały związane
z Wczesną Interwencją i Nauczaniem Specjalnym w Maryland. Bez
względu na to, czy jesteś opiekunem, nauczycielem, żywicielem rodziny
czy rodzicem, na pewno skorzystasz z wyczerpujących i przystępnych
informacji oraz praktycznych ćwiczeń. Wszystko to stworzono na
przekonaniu, że każde dziecko może się uczyć i osiągać sukcesy, zarówno
na zajęciach, jak i poza nimi. Informacje na stronie zostały opracowane
przez Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji w
stanie Maryland we współpracy z Ośrodkiem Nowoczesnych Technologii
w Edukacji, Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.
www.marylandpublicschools.org
Departament Oświaty stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/
Służby Wczesnej Interwencji – poprzez spójny system zharmonizowanych
usług dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do
21 roku życia i ich rodziców – zapewnia lokalnym systemom nauczania,
organom publicznym i innym zainteresowanym nadzór, wsparcie oraz
bierze odpowiedzialność za wyniki.
Dostęp do materiałów oraz dodatkowych informacji
zapewnia:
MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
DIVISION OF SPECIAL EDUCATION/EARLY INTERVENTION SERVICES
200 West Baltimore Street
Baltimore, Maryland 21201
Tel.: 410-767-7770
Faks: 410-333-8165
Telefon bezpłatny: 1-800-535-0182
© Departament Oświaty Stanu Maryland 2011
Niniejszy dokument został opracowany i wydany przez Departament Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służb Wczesnej Interwencji, dzięki środkom
z grantu Amerykańskiego Departamentu Oświaty nr H393A090124A, edukacja specjalna – granty dla niemowląt i rodzin „Fundusze na odbudowę” na mocy ustaw
Individuals with Disabilities Education Act [ustawa w sprawie kształcenia osób niepełnosprawnych]/American Recovery and Reinvestment Act [ustawa w sprawie odbudowy
i reinwestycji]. Departament Oświaty Stanu Maryland jest główną agencją odpowiadającą za realizację Programu dla niemowląt i małych dzieci w stanie Maryland. Jest to
program świadczeń i pomocy koordynowany przez władze stanowe i lokalne agencje i organizacje. W kwestiach związanych z zatrudnieniem lub podczas udostępniania
programów Departament Oświaty Stanu Maryland nie dyskryminuje nikogo z uwagi na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, wyznawaną religię, niesprawność ani
orientację seksualną. Wszelkie pytania związane z polityką Departamentu prosimy kierować do Oddziału odpowiedzialnego za zapewnienie równości i zgodności, Biuro
Stanowego Zastępcy Dyrektora ds. Administracji, Departament Oświaty Stanu Maryland, 200 W. Baltimore Street, 6th Floor, Baltimore, MD 21201-2595, 410-767-0433, faks:
410-767-0431, TTY/TDD: 410-333-6442, www.MarylandPublicSchools.org. Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są objęte prawami autorskimi. Czytelnicy, którzy będą
ją powielali lub przekazywali innym, proszeni są o wymienienie nazwy Departamentu Oświaty Stanu Maryland, Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Oddziałem Wczesnej Interwencji i Edukacji pod numerem 410-767-0261.
dr Lillian M. Lowery, Stanowy Kurator Oświaty
dr Charlene M. Dukes, Przewodnicząca Stanowego Wydziału Oświaty
Martin O’Malley, Gubernator
Marcella Franczkowski, Zastępca Kuratora Stanowego
Wydział Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji
Aktualizacja: Lipiec 2013

Podobne dokumenty

Informator dotyczący planów związanych z

Informator dotyczący planów związanych z pomogą im w procesie aplikacyjnym. Dokument generowany jest z wykorzystaniem programu elektronicznego. Opracowywany jest przez nauczyciela i ucznia z wykorzystaniem informacji otrzymanych od jego r...

Bardziej szczegółowo