Załącznik nr 3

Transkrypt

Załącznik nr 3
SYLABUS
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Historia filozofii
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
0400-KS1-1HFI
Kulturoznawstwo
Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
Polski
Charakterystyka przedmiotu
Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej oraz nowożytnej.
Rok studiów/ semestr
I/1
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz
forma prowadzenia zajęć
Punkty ECTS
Prowadzący
30, ćwiczenia
Założenia i cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i koncepcjami
filozoficznymi począwszy od idei filozofii starożytnej po zmierzch
filozofii nowożytnej w oparciu o wybrane teksty filozoficzne.
5
dr Katarzyna Krasucka
Wymagania wstępne
Treści merytoryczne przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
Podstawowe informacje o filozofii, źródła myślenia
filozoficznego, działy filozofii oraz wzorce filozofowania (3
godz.).
2. Pierwsi filozofowie. Lektura i dyskusja wybranych fragmentów
tekstów presokratycznych (3 godz.).
3. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Dyskusja na podstawie
Obrony Sokratesa (2 godz.).
4. Koncepcja miłości platońskiej na podstawie Uczty (4 godz.).
5. Koncepcja substancji, wiedzy oraz człowieka u Arystotelesa na
podstawie fragmentów Metafizyki (2 godz.).
6. Creatio ex nihilo, koncepcja czasu oraz relacja człowieka i Boga
w poglądach św. Augustyna (2 godz.).
7. Relacja wiedzy i wiary, dowody na istnienie Boga oraz
koncepcja osoby ludzkiej w poglądach św. Tomasza z Akwinu
(2 godz.).
8. Cogito, dowód na istnienie Boga oraz świata w Rozprawie o
metodzie Rene Descartesa (3 godz.).
9. Empiryzm Johna Locke’a na podstawie fragmentów Rozważań
dotyczących rozumu ludzkiego (2 godz.).
10. Immanuela Kanta epistemologia (3 godz.).
11. Etyka Kanta (2 godz.).
12. Powtórzenie (2 godz.).
1.
Zaliczenie pisemne na ocenę.
św. Augustyn, Wyznania.
Arystoteles, Metafizyka.
Rene Descartes, Rozprawa o metodzie.
Michał Hempoliński, Filozofia współczesna. Wybrane
zagadnienia i kierunki.
5. John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego.
6. Immanuel Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności.
7. Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór
tekstów.
8. Platon, Obrona Sokratesa.
9. Platon, Uczta.
10. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii.
1.
2.
3.
4.
……………………………….
Data i podpis osoby składającej sylabus

Podobne dokumenty