Informacja o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert

Transkrypt

Informacja o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert
dnia 08.11,.2016r"
INFORMAOA
q sprqstgwarliqr informacii ? otqarcia ofert
Zadanie pn; ,,Budowa sieci wodociqgowej wroz z przylqczomi w
- w rozwidleniu drogi powiotowej nr 7 776 R Tuszymo-Kolbuszowa i
Nowo Wiei-,Borki"
Ogfoszenie o zam6wieniu nr 322256 - 2Ot6 z dnia 2016-10112
Na podstawi,e
art.7, ust. 1. i2. ustawy z dnia 29 stycznia 20O4r. Prawo
dalej ,,ustawE Pzp" - Zamawiajqcy przekazuje sprostowanie informacji z otwa
nazwy jednego z oferent6w.
publicznych zwanej
ia ofert rlotyczqcej
Zamawiajqcy informuje, 2e w opublikowanej w dniu w 26.t0.2016r. informacji z
rcia ofert mvlnie
podaf na li6r:ie zlo2onych ofert nazwe wykonawcy: TELEBUD Sp. z o. o, ul.
18, 36.-100
Kolbuszowa, powinno byi: FUH TELEBUD, ul. Piaskowa 18, 36-100 Kolbuszowa. Poni2ej zerstawienie
zfo2onych ofert:
tp.
Kfipria wyboru ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Cena Brutto
Okrers gwarrancji
FUH TELEBUD
1.
ul. Piaskowa 18
68.2 L4,1,L
6Clmiesiqcy
L22.9. t8,r7
6Clmiesiqcy
36-100 Kolbuszowa
,,TROJACKI" Zdzisfaw Trojacki, M i rostaw Trojacki
2.
ul. Kili6skiego 43
27-3Ct0 Lipsko