Regulamin - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Transkrypt

Regulamin - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
Projekt
REGULAMIN KONKURSU „NA STRAŻY CZYSTEGO POWIETRZA”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu na komiks lub historyjkę obrazkową pn. „Na straży czystego powietrza”.
1.2 Organizatorem konkursu jest Gmina Wołomin.
1.3 Prace można składać od 18 listopada do 14 grudnia 2015 roku.
1.4 Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów określonych w punkcie 1.3.
1.5 Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży szkolnej na tematykę związaną z zanieczyszczeniem powietrza
i potrzebą jego ochrony, a także budowanie świadomości ekologicznej i pobudzenia kreatywności wśród dzieci i młodzieży
szkolnej.
1.6 Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
Kategoria A - dla uczniów szkół podstawowych,
Kategoria B - dla uczniów szkół gimnazjalnych,
Kategoria C - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych) zarówno publicznych jak i niepublicznych, mających siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego.
2.2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu lub historyjki obrazkowej w formacie nie mniejszym niż jedna
strona A4 i nie większym niż format A3, organizator nie przewiduje maksymalnej liczby stron. Praca może zostać wykonana
dowolną techniką (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika komputerowa, kolaż itp.). Przez pracę konkursową należy
rozumieć komiks lub historyjkę obrazkową, o tematyce ekologicznej, których motywem przewodnim będzie ochrona
powietrza.
2.3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
2.4. Pracę należy opatrzyć następującymi danymi:
a) tytuł pracy,
b) znak identyfikujący autora w sposób inny niż imienny (składający się z min. 4 liter i jednej cyfry), wiek autora, klasę oraz
rodzaj szkoły, zgodnie ze wzorem:
XYZD1, 12 lat, kl. VI, podstawowa,
ZNAKQ3, 13 lat, kl. I, gimnazjum,
RODF8, 16 lat, kl. I, ponadgimnazjalna.
2.5. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenie (zał. nr 1).
2.6. Prace na Konkurs w terminie do 14 grudnia 2015 r.
2.7. Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa
4, 05-200 Wołomin (decyduje data wpływu). Prace należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem – Konkurs „Na straży
czystego powietrza”.
2.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesyłanych pocztą.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
3.1. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką konkursu, zawartości
merytorycznej z zakresu ochrony i zanieczyszczenia powietrza oraz innowacyjności prac i kreatywności twórców.
3.2. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 5 dni od dnia
zakończenia przyjmowania prac.
3.3. W ramach Konkursu jury wyłoni po trzech laureatów indywidualnych w każdej kategorii, przyznając im kolejno I,II,III
miejsce oraz po jednej szkole, w każdej kategorii, z której wpłynęło najwięcej prac na Konkurs.
3.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.wolomin.org, a laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie.
3.5. Nagrody przewidziane w konkursie:
- dla laureatów, którzy zajmą miejsca od I do III, w danej kategorii – rowery,
- dla szkół, z których wpłynęło najwięcej prac, w danej kategorii – cyfrowe aparaty fotograficzne.
Łącznie zostanie przyznanych 12 nagród, w tym 9 nagród indywidualnych – rowery oraz 3 nagrody dla szkół – cyfrowe
aparaty fotograficzne.
3.6. Wręczenie nagród nastąpi w ciągu 10 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
3.7. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
3.8. Fotografie prac laureatów Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.wolomin.org oraz
na stronie czystywolomin.pl. Organizator zastrzega sobie także prawo do wydania publikacji zawierającej prace złożone w
ramach Konkursu.
3.9. Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie jej na stronach internetowych, w materiałach,
wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych gminy Wołomin.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
4.2 Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.
4.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
4.4 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.wolomin.org od dnia ogłoszenia Konkursu.
4.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskiej i prawach pokrewnych.
4.6 Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz.
612, 1201).
4.7 Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr
133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne,
lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
4.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

Podobne dokumenty