na wezwanie — zaproszenie *) RACHUNEK KOSZTOW PODROZY

Transkrypt

na wezwanie — zaproszenie *) RACHUNEK KOSZTOW PODROZY
STWIERDZENIE POBYTU SLUZBOWEGO
(Podac daty przybycia i wyjazdu oraz liczb^ nocle gow bezplatnych lub tanszych niz ryczatt). Adnotacje
te zaopatrzyd piecz^cia^ i podpisem.
piecza.tka i n s l y t u c j i
WYJAZD
o -2
miejscowosc
data
PRZYJAZD
godz.
miejscowosc
data
godz.
Koszty
przejazdu
zl
gr
Srodki
lokomocji **)
i.2
POLECENIE WYJAZDU
SLUZBOWEGO Nr
o •—
-3 Si
"§'s
£=
na wezwanie — zaproszenie *)
nr
z dnia
RACHUNEK KOSZTOW PODROZY
,
=\
dla
PI
imie i nazwisko
Rachunek spre wdzono pod wzgl^dem
formaln ym i rachunkowym
stanowisko stuzb. nr leg-
data
podpis
merytorycznym lacznie z potwierdzemem wykonama
polecenia stuzbowego
do
na czas od
w celu
sg
do.
"O O
data
Ryczalty za dojazdy
Dojazdy udokumentowane
Razem przejazdy, dojazdy
Diety
Noclegi - ryczatt
Noclegi wg rach.
Inne wydatki wg zal.
podpis
Zatwierdzono na zl
slownie
£, •-u1
4><
O
S|
o
do wyplaty z sum
Cz^sc Dzial Rozdz
§
Poz.
Zaia^czam Pobrano zaliczk?
dovvodow Do wyplaty- zwrotu*)
data
Niniejszy rachunek przedktadam
Srodki lokomocji:
Podpisy zatwierdzajacych
Kwituj? odbior zl
data
data
podpis zlec- wyjazd
Prosz? o wyplacenie zaliczki w kwocie zt
slownie
f
do wyplaty z sum
Cz?St Dziat Rozdz.
Zaliczk? w kwocie zl
etu (bezpJatny, ulgowy, no
**) Wymienic srodek tokomocji, 1
przy uzyciu wtasnych srodkow
podpislokdeiegowanego wer, motocyki, samochod) |
Zatwierdzono na zl
\Vh
§
podpis
stownie.
na pokrycie wydatkow zgodnie z poleceniern
wyjazdu shizbowego nr
slownie
Konto
|Ma
slownie.
otrzymatem i zobowiazuje si§ rozliczyc z niej w terminie 14 dni po zakonczonej podrozy,
upowazniaj^c rownoczesnie zaklad p»acy do potra^cenia kwoty nierozliczonej zaliczki
z najblizszej wyplaty wynagrodzenia.
Nr dowodu
Poz.
imi? i nazwisko deiegowanego
) niepotrzebne skreslic
data
podpisy zatwierdzaja.cych
Drukowane programem Przedsi?biorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips~infor.com.pl/
data i podpis deiegowanego
:
Drukowane programem Przedsi?biorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/