Nieskończona hojność Boga Totalny szok

Transkrypt

Nieskończona hojność Boga Totalny szok
29 marca 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 123
Nieskończona hojność Boga
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
JEZUS POWIEDZIAŁ , ŻE NAWET ZA KUBEK WODY PODANY JEDNEMU Z JEGO NAJMNIEJSZYCH UCZNIÓW
Niegdyś byliście ZOSTANIE WYZNACZONA NAGRODA W NIEBIE .
ciemnością, lecz teraz
jesteście światłością
Samarytanka była gotowa poczęstowad Jezusa czerpakiem pełnym źródlanej wody.
w Panu: postępujcie Kiedy Jezus ją poprosił, sięgnęła ręką po naczynie, ciągle z Nim rozmawiając. Słowa wyjak dzieci światłości. lewały się z niej jak woda. Nie zdążyła nawet wykonad swej posługi, gdy Jezus wynagrodził tę gościnną gotowośd, napełniając jej serce miłością Ducha Świętego. Bogu wystarczy
Ef 5, 8 gotowośd, pragnienie zaspokojenia Jego pragnienia, chęd uczynienia dla Niego czegokolwiek, nawet znikomego. Bóg chce pochwycid nas na tym dobrym odruchu. Jest to człowiekowi potrzebne, szczególnie wtedy, gdy sam nie dostrzega w sobie niczego dobrego.
Tak niewiele człowiek może uczynid dla Boga, dlatego w Bożych oczach liczy się cokolwiek, chodby kubek wody. Za tak skromną przysługę, jaką było tych kilka łyków wody,
Jezus obdarował Samarytankę nagrodą strumieni wytryskujących z Jego Serca. Za kubek
wody – źródła wieczystych wzruszeo w samym Sercu Boga.
Jezus i mnie, i tobie proponuje czerpad łaskę z Jego wyczerpania się w męce krzyża.
Spotkanie przy studni Jozefa nie jest pozbawione skojarzeo. To przecież Józef był przez
braci wrzucony w ciemną czeluśd, a potem sprzedany za srebrniki. Dał się sprzedad, sponiewierad i poniżyd, by po latach sprowadzid swych niegodziwych braci do kraju Goszem,
którego nazwa pochodzi od hebrajskiego goszem, czyli ulewa. Ulewa łask za ulewę łez,
ulewa obdarowania za ulewę gorzkiego odrzucenia. Nawet za krzywdę można się odwdzięczyd, jeśli ma się serce chodby trochę podobne do serca Jezusa.
Jezus niczego nie oczekuje od Samarytanki, nie każe jej zostad ani nie zmusza do
moralnego prowadzenia się. Po prostu daje miłośd. Jego przebaczenie i obdarowanie
miłością nie wymusza na niej niczego. Biegnie więc szczęśliwa do miasta, ale obdarowana
nie potrzebuje już nawet wody, po którą przyszła, więc zapomina o dzbanie, który leży
przy studni. Pusty jak grzech.
Totalny szok
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
JEŚLI NIE ZDARZYŁA C I SIĘ RADOŚD SPOTKANIA JEZUSA, PO KTÓREJ PRZESTAŁEŚ SIĘ WSTYDZID ŻYCIA ,
JESZCZE NIE WIESZ , CO TO ZBAWIENIE .
Temat czytao (niedzielnych) dałby się dziś określid dwoma słowami: zdziwienie odkupieniem.
Wyobraź sobie, że jesteś w trudnym położeniu. Właśnie wyrzucono Cię z pracy i nie
masz za co kupid pożywienia. Ze złości obrzuciłeś sąsiada obraźliwymi słowami. Z sądu
przychodzi wezwanie. Wykryto twoje oszustwa, za które teraz grozi ci więzienie. Żona nie
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
żyje już od kilku lat. Twoja córka po pięciu nieudanych związkach żyje samotnie. Ma ciągle podkrążone oczy. Nikt jej nie chce. Nocami nie możesz spad. Wylewasz swój żal na
Boga.
Rankiem budzi cię dzwonek u drzwi, otwierasz je i widzisz sąsiada, którego poprzedniego dnia brzydko potraktowałeś. Spokojnym głosem informuje Cię, że ma dla Ciebie dobrze płatną pracę w swojej firmie. Wręcza Ci też jakiś urzędowy świstek z uniewin30
nieniem w sprawie oszustw z przeszłości. Załatwił to. Pytasz: „Dlaczego Pan to uczynił?”.
17 – adoracja Najświętszego Sakramentu
„Miałem w nocy sen. Przyśnił mi się Bóg i prosił mnie, bym w taki sposób postąpił. Posłu1830 – Eucharystia
chałem Go!”. Stoisz oniemiały. Wchodzisz do kuchni i widzisz, że twoja córka znowu pła1910 – spotkanie modlitewcze. „Co się stało?”. Odwraca się, cała we łzach szczęścia: „Tato, ten, którego ukradkiem
no-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztor- kochałam, poprosił mnie o rękę. Powiedział mi, że cała moja przeszłośd nie ma dla niego
nego)
znaczenia. Jestem szczęśliwa!”.
Wyobrażasz sobie, jakbyś był zaskoczony i zawstydzony szczęściem, które dał Ci
II wtorek miesiąca
Bóg? To jest właśnie zbawienie! Im głębiej włócznia grzechu przebija Serce Jezusa, tym
1830 – przygotowanie do
większe okazuje się Jego przebaczenie. Za grzechy odpłacił nam się czymś więcej niż naMszy świętej
45
18 – Eucharystia w kaplicy grodą! Jezus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze niezasługujący na to, abyśmy dla Niego
domowej klasztoru (wyłącz- żyli! Jezus wypowiedział grzechy Samarytanki, która sama nie potrafiła sięgnąd do pamięnie dla członków Wspólnoci swego sumienia. Samarytanka przyszła do studni w południe. Byd może dlatego, że
ty)
unikała ludzi. Wstydziła się swojego istnienia. Po spotkaniu z Jezusem była najgłośniejszą
III lub IV wtorek miesią- osobą w mieście, krzyczała z radości o spotkaniu Mesjasza. Jeśli nie zdarzyła Ci się radośd
spotkania Jezusa, po której przestałeś się wstydzid życia, jeszcze nie wiesz, co to zbawieca
1730 – adoracja Najświętnie.
szego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Julka
animator diakonii muzycznej
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Słowo Boże do medytacji







śr – Pwt 4,1.5-9
Ps 147
Mt 5,17-19
cz – Jr 7,23-28
Ps 95
Łk 11,14-23
pt – Oz 14,2-10
Ps 81
Mk 12,28b-34
so – Oz 6,1-6
Ps 51
Łk 18,9-14
n – 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a
Ps 23 Ef 5,8–14
pn – Iz 65,17-21
Ps 30
J 4,43-54
wt – Ez 47,1-9.12
Ps 46
J 5,1-3a.5-16
J 9, 1-41
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych i portalu żywawiara.pl
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi dla osób
w niej posługujących.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 W intencji Sergiusza – o ochronę przed działaniem złych duchów.
 O moc Ducha Świętego i siły fizyczne dla o. Wiktora na czas prowadzenia rekolekcji wielkopostnych.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Kolejne spotkanie w cyklu katechez audiowizualnych odbędzie się wiec 10 maja. Gościd
będziemy Grzegorza Górnego (temat: „Chrystofobia”).
2. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.zywawiara.pl!
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280