Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu w ramach

Transkrypt

Komunikat dotyczący zmiany Regulaminu konkursu w ramach
Komunikat
dotyczący
zmiany
Regulaminu
konkursu
w ramach Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodnościekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT), (konkurs Nr RPKP.04.06.01IZ.00-04-076/16)
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/22/17
z dnia 11 stycznia 2017 r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania
4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
w następującym zakresie:
rozdział 2 Podstawa prawna, dokumenty programowe oraz kwalifikowalność wydatków
w ramach projektu, pkt 4. Kwalifikowalność wydatków, ppkt 2 litera a) otrzymał brzmienie:
„został faktycznie poniesiony w okresie między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca
2023 r.”
Zmieniony dokument zostały zamieszczone pod ogłoszeniem o konkursie.
Powyższa zmiana jest spowodowana błędem technicznym jaki pojawił się w Regulaminie
konkursu. Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Podobne dokumenty