zap cenowe 5944

Transkrypt

zap cenowe 5944
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego
ul. Sokolowskiego 11, 70-891 Szezeein
tel. 148 91 44 27 200 fax.: 1 -48 91 46-20-494
www.szpitalzdunowo,p1
zc1uiiowo(, sz itaizdunowo.
Zndk sprdwy:
SSSZ/KZ/753/ ......
/U/Przegl ą d techniczny lampa BH-132/2016
Szczecin, dn. 26.09.2016 r.
ZAPYTANIE CENOWE
w post ę powaniu o zamówienie publiczne o warto ści do 30 000 euro.
Za awiajacy: Specjallstyczny Szpital im. prof. A. Soko łowskiego,
ul, Sokołowskiego 11,
70-891 Szczecin
1.
Przedmiot zamówienia:
Kod CPV 50421000-2
Wykonanie okresowego przegl ą du technicznego urz ądzenia
medycznego
Nazwa wyrobu
medycznego, typ, model
Lampa diagnostyczna BH-132 - 1 szt.
Nr fabryczny
20020403
Nr inwentarzowy
0072228
Producent
FAMED
Rok produkcji
2000
U żytkownik
Oddzia ł IV — Oddzia ł Chorób Wewn ę trznych
Termin realizacji
zamówienia
Wła ściwy dla Wykonawcy, lecz nie d łu ż ej ni ż 14 dni od daty zlecenia
Termin składania ofert
do dnia 07.10.2016 r.
2. Istotne warunki zamówienia:
a) Wykonawca ujmie w cenie oferty koszty robocizny I materia łów zu żytych, dojazdu, pobytu zespo ł u
serwisowego okre ś laj ą cego zakres prac oraz inne koszty, wynikaj ą ce z wła ś ciwo ści wyrobu medycznego
oraz warunków lokalnych Zamawiaj ą cego. W przypadku konieczno ś ci wymiany elementów wyrobu na
nowe, koszty us ł ugi w tej cz ęści podlegaj ą odrę bnym negocjacjom,
b) Wykonawca przeka ż e Zamawiaj ą cemu karty serwisowe z przeprowadzonych prac z dopuszczeniem
wyrobu do eksploatacji,
c) Wykonawca zobowi ą zany b ę dzie dokona ć w paszporcie wyrobu wpisu zwi ą zanego z dopuszczeniem
wyrobu do eksploatacji.
3. Mieisce złożenia oferty: Ofert ę nale ż y zło ży ć w sekretarlacie Zast ę pcy Dyrektora ds. inwestycyjnotechnicznych Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie- Zdunowie lub
przes ł a ć na adres e-mail [email protected] , lub na numer faksu 91 44 27 437.
4. Warunki płatno ś ci:
Faktura VAT b ę dzie pł atna w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby ZamawiaJ ą cego, po
protokólarnym odbiorze us ł ugi, np. w formie karty serwisowej.
NIP: 955-16-94-463
REGON: 810978670-00027 ,
NR KONTA: 72 1540 1085 20P8 5313 2477 0001
1
5. Osoba upowa ż niona do kontaktu z wykonawcami:
St. ref. ds. technicznych Andrzej Kwiatkowski, tel.: 91 44 27 390,
St. ref. ds. technicznych Artur Pietrzykowski, tel.: 91 44 27 418.
6. Sposób przygotowania ofertV:
Ofert ę nale ży sporz ądzi ć w formie pisemnej, w j ę zyku polskim, wed ł ug dołączonego zaproszenia
wzoru formularza ofertowego.
b) Zamawiaj ący zobowi ązuje Wykonawc ę do oceny stanu faktycznego urz ądzenia i uwzgl ędnienia
w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania us ł ugi odpowiednio do warunków lokalnych
Zamawiaj ącego oraz w ła ściwo ści Wykonawcy.
a)
Za łą cznik: wzór formularza ofertowego
ZASTĘ PCA DYREKTORA
inwestycyjno-technicznych
Wf
r
in ż , Maria nude:
2
Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego
/U/Przegl ąd techniczny lampa BH-132/2016
Znak sprawy:
, data
Specjalistyczny Szpital
im. prof. A. Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin
- OFERTA —
ł . Nazwa i adres wykonawcy:
KRS
2. NIP:
3. REGON:
4. E-mail:
Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia pn:
Wykonanie okresowego przegl ą du technicznego urz ądze ń : lampa diagnostyczna BH-132 — ł szt. nr
fabryczny 20020403.
ł . Cena brutto
złotych, (słownie brutto:
2. Udzielam gwarancji :
złotych, w tym podatek Vat w kwocie
, w tym podatek Vat
)
Oś wiadczam, że zapoznałem si ę z okre ślonymi przez Zamawiaj ącego w zapytaniu cenowym z dnia
26.09.2016 r. warunkami wykonania zamówienia i nie wnosz ę do nich zastrze że ń .
podpis wykonawcy lub osoby upowa ż nionej
pieczątka wykonawcy
Data wpływu ( wypełnia Zamawiaj ący)
dnia

Podobne dokumenty