zapyt.cen - Szpital Zdunowo

Transkrypt

zapyt.cen - Szpital Zdunowo
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
tel. +48 91 44 27 200 fax.: +48 91 46-20-494
www.szpitalzdunowo.pl e-mail: [email protected]
wózek California/2016
Znak sprawy: .....
SSSZ/KZ/767/..2..
../202/AK/2016
Szczecin, dn. 29.09.2016 r.
ZAPYTANIE CENOWE
w postę powaniu o zamówienie publiczne o warto ści do 30 000 euro.
Zamawiai ą cv: Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Soko łowskiego,
ul. Sokolowskiego łł,
70-891 Szczecin
ł.
Przedmiot zamówienia:
Kod CPV 50421000-2
Nazwa wyrobu
medycznego, typ, model
Wykonanie naprawy urz ądzenia medycznego
Wózek do przewozu chorych California ES-711- 1 szt.
Nr fabryczny
4637
Nr inwentarzowy
8-80-802/323
Producent
Savion
Rok produkcji
2008
U żytkownik
Oddział VI — Oddzia ł Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Termin realizacji
zamówienia
Wła ś ciwy dla Wykonawcy, lecz nie d łu żej ni ż 14 dni od daty zlecenia
Termin składania ofert
do dnia 07.10.2016 r.
2. Istotne warunki zamówienia:
a) Wykonawca ujmie w cenie oferty koszty robocizny i materia łów zu żytych, dojazdu, pobytu zespo ł u
serwisowego okre ś laj ącego zakres prac oraz inne koszty, wynikaj ące z wła ściwości wyrobu medycznego
oraz warunków lokalnych Zamawiaj ą cego. W przypadku konieczno ści wymiany elementów wyrobu na
nowe, koszty usługi w tej cz ęś ci podlegaj ą odrę bnym negocjacjom.
b) Wykonawca przeka że Zamawiaj ącemu karty serwisowe z przeprowadzonych prac z dopuszczeniem
wyrobu do eksploatacji.
c) Wykonawca zobowi ą zany b ę dzie dokona ć w paszporcie wyrobu wpisu zwi ązanego z dopuszczeniem
wyrobu do eksploatacji.
3. Miejsce złoż enia oferty: Ofert ę nale ży złożyć w sekretariacie Zast ę pcy Dyrektora ds. inwestycyjnotechnicznych Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie- Zdunowie lub
przesła ć na adres e-mail [email protected] , lub na numer faksu 91 44 27 437.
4. Warunki płatno ści:
Faktura VAT b ę dzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiaj ącego, po
protokólarnym odbiorze us ł ugi, np. w formie karty serwisowej.
NIP: 955-16-94-463
REGON: 810978670-00027
NR KONTA: 72 1540 1085 2098 5313 2477 0001
5. Osoba upowa ż niona do kontaktu z wykonawcami:
St. ref. ds. technicznych Andrzej Kwiatkowski, tel.: 91 44 27 390,
St. ref. ds. technicznych Artur Pietrzykowski, tel.: 91 44 27 418.
6. Sposób przyRotowania ofertV:
a) Ofert ę nale ży sporz ą dzi ć w formie pisemnej, w j ę zyku polskim, wed ług dołą czonego zaproszenia
wzoru formularza ofertowego.
b) Zamawiaj ą cy zobowi ą zuje Wykonawc ę do oceny stanu faktycznego urz ą dzenia i uwzgl ę dnienia
w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania us ługi odpowiednio do warunków lokalnych
Zamawiaj ą cego oraz wła ś ciwości Wykonawcy.
P.O.
D YREK
Magdalena Sojk
Za łą cznik: wzór formularza ofertowego
ZASTEPGĄi DYREKTORA
ds, i n westyryjno-techfficznych
irigr in
I',, faria Duda
2
Załą cznik nr 1 do Zapytania cenowego
Znak sprawy.
/U/Naprawa wózek California/2016
, data
Specjalistyczny Szpital
im. prof. A. Soko łowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
70-891 Szczecin
- OFERTA
ł . Nazwa i adres wykonawcy:
2.
3.
4.
KRS
NIP:
REGON:
E-mail:
Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia pn:
Wykonanie naprawy urz ą dzenia: wózek do przewozu chorych California ES-711 - 1 szt. nr fabryczny
4637.
ł . Cena brutto
złotych, (s łownie brutto:
2. Udzielam gwarancji :
złotych, w tym podatek Vat w kwocie
, w tym podatek Vat
O świadczam, ż e zapozna łem si ę z okre ś lonymi przez Zamawiaj ą cego w zapytaniu cenowym z dnia
29.09.2016 r. warunkami wykonania zamówienia i nie wnosz ę do nich zastrze że ń .
podpis wykonawcy lub osoby upowa ż nionej
piecz ątka wykonawcy
Data wp ływu ( wype ł nia Zamawiaj ą cy)
dnia

Podobne dokumenty