Wesele Kurpiowskie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny V

Transkrypt

Wesele Kurpiowskie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny V
Wesele Kurpiowskie
Mi dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
V wiatowy Zjazd Kurpiów
22-23 CZERWCA 2013 r.
Gwiazda Wesela Kurpiowskiego 2013
„BRATHANKI”
lub b dzie bra a autentyczna para m oda.
Wyst pi zespo y folklorystyczne z: Polski, Litwy, Macedonii oraz S owacji.
Uroczysto ciom towarzysz :
Jarmark R kodzielniczy (prezentacja r kodzie a z ca ej Polski)
Pokazy kowalstwa
Kiermasz ksi
ek
Kiermasz ro lin ozdobnych
Stoiska z potrawami regionalnymi
Stoiska promocyjne, handlowe, spo ywcze, gastronomiczne
Weso e miasteczko
Stawki placowego na
Mi dzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym
– Wesele Kurpiowskie 2013
22-23 czerwca 2013 r.
Lp.
1.
2.
Nazwa
Stoisko gastronomiczne z
pod czeniem pr dowym
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Stoisko gastronomiczne bez pr du
Cena brutto
700 z
550 z
3.
4.
5.
6.
7.
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Lody
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wata cukrowa, popcorn
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Zabawki
(stoisko do 3 m d ugo ci
Inne
(stoisko do 3 m d ugo ci)
Wjazd samochodu z towarem
500 z
500 z
500 z
500 z
350 z netto
Wp at prosimy dokona do 14 czerwca przed imprez na konto:
Bank Spó dzielczy w Kadzidle
Nr konta: 19 8916 0002 0000 0071 2000 0010
z dopiskiem: Wesele Kurpiowskie 2013.
Wp aty dokonywane w dniu Wesela s wy sze o 50 z .
UWAGA!!!
::: TWÓRCY LUDOWI Z GMINY KADZID O – BEZP ATNIE
::: MIESZKA CY GMINY KADZID O – R KODZIE O – 30 Z
WI CEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: (29) 761.80.26