Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Profil: praktyczny

Transkrypt

Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Profil: praktyczny
Studia pierwszego stopnia - licencjackie
Kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Profil: praktyczny
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016
Formy studiów:
 Stacjonarne
 Niestacjonarne
Lista przedmiotów planowanych do realizacji w toku studiów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nazwa przedmiotu
Przedmioty ogólnouczelniane
Język obcy
Przedmiot społeczny do wyboru 1
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Filozofia
Technologia informacyjna
Wychowanie fizyczne
Tutorial
Ochrona własności intelektualnej
Szkolenie BHP
Proseminarium
Podstawy prawa
Logika z retoryką
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja międzykulturowa
Przedmioty podstawowe
Metody matematyczne w ekonomii
Statystyka
Ekonometria
Mikroekonomia
Makroekonomia
Podstawy finansów
Zarządzanie
Rachunkowość
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Matematyka finansowa
Analiza finansowa
Rachunkowość finansowa
Finanse publiczne
Finanse przedsiębiorstwa
Gra decyzyjna - zarządzanie przedsiębiorstwem
Bankowość
Ubezpieczenia
Finanse międzynarodowe
Rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Marketing
Wykład monograficzny
Przedmiot do wyboru 1
Przedmiot do wyboru 2
Przedmiot do wyboru 3
Przedmiot do wyboru 4
Przedmiot specjalnościowy 1
Przedmiot specjalnościowy 2
Przedmiot specjalnościowy 3
Przedmiot specjalnościowy 4
Seminarium dyplomowe
44
Praktyka zawodowa
Lp.
Przedmiot społeczny do wyboru 1
1
2
Lp.
1
2
Lp.
1
2
3
4
5
6
Etyka
Psychologia
Przedmiot społeczny do wyboru 2
Kultury i cywilizacje
Socjologia
Przedmioty do wyboru (4 z 6)
Kierowanie zespołami ludzkimi
Metody wyceny przedsiębiorstw
Bankowość inwestycyjna
Globalizacja procesów gospodarczych
Corporate governance
Przedsiębiorczość innowacyjna
2
Specjalność: Inwestycje kapitałowe
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Prawo rynku kapitałowego
Analiza techniczna rynków finansowych
Inżynieria finansowa
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Specjalność: Manager finansowy - jak zarządzać finansami firmy
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Ekonomika przedsiębiorstwa
Rachunkowość zarządcza
Nadzór korporacyjny i prawo gospodarcze
Etyka w biznesie
Specjalność: Księgowość
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Sprawozdawczość finansowa
Tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów
Uproszczone formy księgowości
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3

Podobne dokumenty