Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego

Komentarze

Transkrypt

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
………………………….., dnia……………..….
…………………………………..
klub
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Zgłoszenie Turnieju
Klub Sportowy ……………………………………, będący członkiem PZSiBA, zwraca się z
prośbą o wyraŜenie zgody na organizację turnieju snookera w ramach rozgrywek Polskiego
Rankingu Snookera..
1. Nazwa i ranga turnieju:…………………………………………………………
2. Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:…………………………………
3. Sędzia Główny turnieju:…………………………………………………………
4. Proponowany termin rozgrywek: …………………………………………………
5. Miejsce rozgrywek:…………………………………………………………………
6. Proponowany koniec zapisów1: [__] Wtorek przed tur., [__] Czwartek przed tur.,
[__] inny dzień … … - … … - 200 … ; [__] 21:00, [__] inna godz. … … : … …
7. Pula nagród:…………………………………………………………………………
8. Wysokość opłaty startowej:…………………………………………………………
9. Telefon do zapisów: ………………………………..……………………………
10. Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………….…………………….
Podpis Organizatora
1
Dotyczy turniejów PORS* i PORS**
Dokument naleŜy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, 20-151 Lublin ul. Stefczyka 3;
lub pocztą elektroniczną, e-mail: [email protected] i [email protected]

Podobne dokumenty