Załącznik nr 7. Formularz oceny recenzenta

Transkrypt

Załącznik nr 7. Formularz oceny recenzenta
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 18/0101/2016 Rektora AJP
z dnia 1 września 2016 r.
OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
FORMULARZ PROMOTORA/RECENZENTA∗
………………………………………………..
I.
(pieczątka jednostki organizacyjnej)
Dane identyfikacyjne studenta:
Imię i nazwisko:
Nr albumu:
Kierunek studiów:
Tytuł pracy:
Promotor/jednostka
organizacyjna Uczelni:
Recenzent/jednostka
organizacyjna Uczelni:
Przewidywana data obrony
pracy dyplomowej:
II.
Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych i formalnych pracy dyplomowej:
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...
2. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów kompletność tez itp.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
3. Merytoryczna ocena pracy : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
∗
niepotrzebne skreślić
1
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 18/0101/2016 Rektora AJP
z dnia 1 września 2016 r.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
4. Inne uwagi : …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu : ………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł :
………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, opanowanie techniki pisania pracy, spis
rzeczy, odsyłacze) : ……………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
9. Pracę oceniam jako : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
Gorzów Wielkopolski, dnia ………………………….
………………………………………………………
(podpis)
2

Podobne dokumenty