Regulamin konkursu „Świąteczny stół z T.Deker Patissier

Transkrypt

Regulamin konkursu „Świąteczny stół z T.Deker Patissier
Regulamin konkursu „Świąteczny stół z
T.Deker Patissier & Chocolatier”
I.
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest cukiernia T.Deker Patissier & Chocolatier, ul.
Mazowiecka 14, 81-862 Sopot, e-mail: [email protected] zwany dalej
Organizatorem.
II. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie może brać udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem.
2. Uczestnik bierze udział w konkursie poprzez przesłanie prac konkursowych na
adres [email protected] do dnia 28.12.2012
Uczestnik może nadesłać do dwóch prac.
3. Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez Uczestnika
konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do plików
cyfrowych) lub fotograf ii cyfrowej. W konkursie udział biorą prace wyłącznie w
wersji elektronicznej. Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny być pozbawione
podpisów, opisów i znaków wodnych.
4. Uczestnik konkursu identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail, imię i
nazwisko podawany podczas rejestracji. Podanie prawidłowych danych przez
Uczestnika w wymaganym terminie jest warunkiem koniecznym do otrzymania
nagrody. Każdy Uczestnik w czasie trwania konkursu musi posiadać sprawną
(stałą) skrzynkę poczty elektronicznej.
5. Uczestnik, zgłaszając prace do konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich do każdej pracy oraz wyraża zgodę na publikację pracy w celach
promocyjnych wydawnictwa i konkursu. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni.
W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie.
6. Organizator w uzasadnionych przez siebie przypadkach może domagać się od
Uczestnika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw o których
mowa w pkt. II. 6. W takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie
Uczestnika do okazania oryginału zdjęcia.
7. Organizator opublikuje wszystkie nadesłane prace na fan page na Facebooku
III. Tematyka i nagrody
1. Spośród zgłoszonych prac jury dokona wyboru trzech laureatów.
2. Tematem konkursu fotograficznego jest: Stół Wigilijny z minimum dwoma
wypiekami cukierni T.Deker Patissier & Chocolatier.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane
w konkursie, na inne o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach bez
podawania przyczyn dokonanych zmian.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.tdeker.pl oraz na Facebooku
cukierni w dniu 4.01.2013
3. Sponsorem nagród jest cukiernia www.tdeker.pl
IV. Przekazanie nagród
1. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną ani przekazaniu osobom trzecim. Uczestnik konkursu może otrzymać
jedną nagrodę.
2. Przekazanie nagród laureatom konkursu odbędzie się osobiście.
3. Podatek należny od wartości nagród przyznanych w konkursie zostanie
opłacony przez Organizatora.
4. Brak możliwości kontaktu z laureatem w terminie do 12 dnia miesiąca zwalnia
Organizatora z obowiązku przekazania nagrody
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i skutki usług
świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych oraz inne osoby
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany
zostaną zamieszczone na stronie konkursowej.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie: www.tdeker.pl
4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Podobne dokumenty