Regulamin konkursu Bezpieczna rodzinka

Transkrypt

Regulamin konkursu Bezpieczna rodzinka
1. Organizatorem konkursu jest Zbigniew Bakota Secret Garden ul. Wróblewskiego 2/2
31-148 Kraków, NIP 817-16-89-225, prowadzący placówkę AVIVA dla Rodziny pod
adresem ul. Lwowska 1, 30-548 Kraków.
2. Konkurs rozpoczyna się 21-go listopada 2016 r. i trwać będzie do 8 grudnia 2016r. do godz.
23:59.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Bezpieczna Rodzinka”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie zerówek oraz klas I-VI ze szkół podstawowych
w Krakowie.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy sfotografować lub zeskanować, a następnie przesłać za pomocą
formularza dostępnego na stronie http://bezpiecznarodzinka.pl
do dnia 9-go grudnia 2016 roku włącznie.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, w formacie A4, w
formie nadającej się do oprawienia i zawieszenia (niebrudzące, dwuwymiarowe).
Temat pracy: „Bezpieczna Rodzinka”.
2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić formularz konkursowy prawidłowymi danymi
oraz otrzymać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału
w konkursie oraz zgodę na udostępnienie danych, w tym na udostępnienie danych do celów
handlowych na potrzeby Organizatora.
6. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie http://bezpiecznarodzinka.pl w dniu
10.12.2016 o godz. 12:00 w placówce Aviva dla Rodziny, przy ul.Lwowskiej 1 a także poprzez
opublikowanie listy zawierającej imiona, inicjały nazwisk oraz szkoły zwycięzców, na profilu
FB https://www.facebook.com/zbigniewbakota.aviva/
4. Nagrodą główną w konkursie jest PocketBook Touch Lux 3 o wartości 469,00 zł.
5. Dodatkowo przyznane zostaną 53 nagrody dodatkowe w postaci książek wydawnictwa
Literatura, książek wydawnictwa Zakamarek oraz zagadek obrazkowych, quizów
i gier od Kapitana Nauki.
6. Nagrodą-niespodzianką wyróżniona zostanie jedna z trzech klas z krakowskich szkół
podstawowych, które prześlą największą liczbę zgłoszeń w konkursie (każdy uczeń może
wysłać tylko jedno zgłoszenie). Wybór zwycięskiej klasy nastąpi na podstawie tych samych
kryteriów co w przypadku nagród indywidualnych, a zdecyduje uśredniona punktacja klasy.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w placówce AVIVA
dla Rodziny przy ul. Lwowskiej 1 w Krakowie. Odbiór nagrody równoznaczny jest z
przekazaniem oryginału zwycięskiej pracy Organizatorowi na potrzeby dekoracji
placówki pięknymi rysunkami :)
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach
eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie bezpiecznarodzinka.pl oraz
u wychowawców/nauczycieli plastyki/sztuki w wybranych szkołach podstawowych w
Krakowie.
.
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Podobne dokumenty