Umowa fotograficzna

Transkrypt

Umowa fotograficzna
Umowa o wykonywanie i wykorzystywanie fotografii
Zawarta w …………………… Dnia ………………………………….. Pomiędzy:
Fotografem
……………………………….
Zam. ………………………………………………………………………….
Legitymującym się dowodem osobistym
Nr………………………………………………………….
PESEL ……………………………………………………………….
NIP (opcjonalne) …………………………………………………………………
a
Modelką/Modelem
……………………………...................
Zam. ……………………………………………………………………………….
Legitymującym/ą się dowodem osobistym:
Nr………………………………………………………….
PESEL………………………………………………………………..
NIP (opcjonalne)……………………………………………………………..
§1
Fotograf zobowiązuje się wykonywać dzieło fotograficzne na które składają się fotografie Modela/Modelki a
Model/Modelka zobowiązuje się pozować do fotografii o charakterze portret/moda/akt/glamour oraz
uczestniczyć własnym staraniem w wykonywaniu dzieła, które uzyskane będzie w trakcie sesji fotograficznej
oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez fotografa lub osoby przez niego wskazane.
§2
Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do dzieła fotograficznego opisanego w §1 nabywa
fotograf
§3
Termin wykonywania utworu fotograficznego opisanego w §1 ustala się na …………………………………
miejscu………………………
w
§4
Wynagrodzenie z tytułu wykonywania niniejszej umowy dla Modelki/Modela stanowi:
1. Obróbka wszystkich zdjęć i nagranie ich na Pendriva lub inną formę przenośnej pamięci
§5
Modelka/Model może wykorzystać zapis z Pamięci przenośnej o którym mowa w §4 tylko i wyłącznie w celach
budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych – pod warunkiem zamieszczenia informacji o
Autorze utworu fotograficznego (fotografie) dodając opis „fot.Kajetanzarebski.pl” oraz bezwzględnie
zachowując podpis na fotografii. Modelka/Model w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób
czerpać korzyści finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy dzieła bądź jego części pod rygorem
wyciągnięcia przez fotografa konsekwencji prawnych.
§6
Fotograf ma prawo:
- Wykorzystać dzieło opisane w §1 lub jego części na wszystkich znanych w chwili podpisania umowy polach
eksploatacji.
- Publikować dzieło opisane w §1 lub jego części w szczególności w Prasie, Galeriach ( w tym internetowych)
portfolio itd.
- Sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z dzieła opisanego w §1 lub jego części.
§7
Modelka/Model wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystywanie fotografii na
których znajduje się Modelki/Modela wizerunek, a które stanowią dzieło opisane w §1 lub jego części, przez
fotografa lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach i na wszelkie znane w chwili podpisywania
umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata, w tym także celów promocyjno-reklamowych.
§8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………………………………..
Fotograf
………………………………………………………………….
modelka

Podobne dokumenty