Umorzenie postępowania I Ns 1019/15

Transkrypt

Umorzenie postępowania I Ns 1019/15
Sygn. akt: I Ns 1019/15
POSTANOWIENIE
Dnia 14 listopada 2016 r.
Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący:
SSR Dobrawa Michałowska
po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Bronisławy Palmowskiej
z udziałem Mirosławy Narożniak
o zezwolenie na złożenie do depozytu
postanawia:
1. umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym uczestniczki Mirosławy Narożniak,
2. zwrócić wnioskodawczym Bronisławie Palmowskiej kwotę 100 zł (sto złotych).
Uzasadnienie
Wnioskodawczym Bronisława Palmowska wniosła o zezwolenie na złożenie do
depozytu sądowego kwoty 111,11 zł należnej Mirosławie Narożniak tytułem spłaty wskutek
działu spadku po Marianie Palmowskim dokonanym prawomocnym postanowieniem
tutejszego Sądu z 10 marca 2015 roku, sygn. akt I Ns 930/12.
Pismem z dnia 18 sierpnia 2016 r. wnioskodawczym cofnęła wniosek.
Sąd zważył, co następuje:
Z art. 355 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 512 § 1 k.p.c. wynika, że sąd wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli wnioskodawca skutecznie cofnął wniosek.
Postanowienie w przedmiocie zwrot opłaty uzasadnia przepis art. 79 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 ze zm.), w
świetle którego zwrot całej opłaty następuje, jeżeli cofniecie wniosku nastąpiło przed jego
doręczeniem pozostałym stronom.
-
v.^
Wobec powyższego orzecz™™
i; ;'v' .
.• >
w
11
właściwe podpisy
Za zgodność
Z up. Kierownika
starszy protokolant sądowy Joanna Pilc-Syposz

Podobne dokumenty